Ändringar föreslås i statens militärpensionssystem

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner (

RP 211/2004 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelserna om rätt till pension för militärpersoner samt vissa civilpersoner vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet ändras till följd av de ändringar gällande civilpersoners pensioner som träder i kraft i arbetspensionssystemet vid ingången av år 2005.

Enligt regeringspropositionen skall beräkningssättet för pensionerna i militärpensionssystemet i regel fortfarande basera sig på inkomsterna för den militära yrkesbanans 10 sista år. Pensionsintjäningen skall dock ändras till intjäning på dagsnivå så att militärpension tjänas in för varje dag under den militära yrkesbanan motsvarande två procents årlig intjäning och personer som tjänstgjort som piloter motsvarande tre procents årlig intjäning.

Militärpensionernas maximibelopp skall vara 60 % av den genomsnittliga månadsinkomsten beräknad för de 10 sista åren. Med undantag av avdrag för ersättningar från trafik- och olycksfallsförsäkring skall man dock avstå från annan samordning. Slutkarensen i militärpensionssystemet föreslås å sin sida bli ändrad så att erhållande av militärpension skall basera sig på inkomsterna från den militära yrkesbanan istället för det nuvarande minimitidskravet.

Bestämmelserna om pensionsindexet, lönekoefficienten, livslängdskoefficienten, beräkningssättet för pensionen för återstående tid samt arbetstagares pensionsavgift skall till sitt innehåll motsvara bestämmelserna om civilpersoners arbetspensioner.

I propositionen föreslås dessutom att avgångsåldersanordningen för civilpersoner vid försvarsmakten vilken bestäms på grundval av kön och vilken trädde i kraft från ingången av år 1995 rättas till.

Ikraftträdande

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2005. Ändringarna skall tillämpas på pensionsfall som inträffar efter år 2005.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

.