Ändringar föreslås i lagstiftningen om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten och om rehabiliteringspenning

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (

RP 3/5005 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagstiftningen om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten och om rehabiliteringspenning skall totalrevideras. Enligt propositionen skall bestämmelserna om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten som åtgärd och om rehabiliteringspenning som betalas av Folkpensionsanstalten för tid av rehabilitering sammanställas till en enda lag. Lagstiftningens skall omstruktureras och ordalydelsen i enskilda bestämmelser skall preciseras. Samtidigt beaktas de krav som grundlagen ställer på författningsnivån och bemyndigandena samt vedertagen tolkningspraxis när det gäller tillämpningen och verkställigheten. Propositionens lagförslag gällande reformen är huvudsakligen av lagteknisk natur, men där föreslås dock vissa på vedertagen tillämpnings- och rättspraxis baserade ändringar, i syfte att trygga en enhetlig tillämpning av bestämmelserna.

I propositionen föreslås att begreppet risk för arbetsoförmåga vilket utgör en förutsättning för ordnande av yrkesinriktad rehabilitering skall preciseras så att med tillräcklig risk avses en situation där den försäkrades arbetsförmåga kan antas försämras inom en nära framtid till den grad att han eller hon skulle beviljas delinvalidpension. Bedömningen av risken för arbetsoförmåga på basis av förutsättningarna för beviljande av delinvalidpension motsvarar definitionen i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) av målen med yrkesinriktad rehabilitering samt bestämmelsens ursprungliga syfte.

I propositionen föreslås dessutom att om den som deltar i rehabilitering har regelbundna förvärvsinkomster under utbildning som ordnas som yrkesinriktad rehabilitering eller under därtill hörande praktik, minskas dessa inkomster från den rehabiliteringspenning som betalas för samma tid till den del som inkomsternas belopp överstiger i genomsnitt sammanlagt 500 euro i månaden. Det skulle vara fråga om en inkomstgräns som inte är beroende av bosättningskommunen. Mängden av de inkomster som skall beaktas föreslås för sin del ändras så att som inkomster beaktas endast inkomster från arbete. Indexjustering av inkomstgränsen för inkomster som samordnas delvis skall bindas till folkpensionsindex.

Bestämmelsen om rehabiliteringspenning som betalas för väntetid och mellanliggande tid i samband med långvarig rehabilitering föreslås också bli preciserad. Rehabiliteringspenning skall kunna betalas för väntetid och mellanliggande tid då det är fråga om väntetid och mellanliggande tid vid yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringspenning för väntetid och mellanliggande tid är inte avsedd att betalas vid kortvarig rehabilitering utom i undantagsfall.

Samordningen av deltidspension och rehabiliteringspenning föreslås också bli ändrad så att den försäkrade har möjlighet att som grund för rehabiliteringspenningen framföra istället för förvärvsinkomsterna för det regelmässiga skatteåret förvärvsinkomsterna för det hela kalenderår som följer på deltidspensionens början, om deltidspensionen har börjat under det skatteår vars förvärvsinkomster enligt huvudregeln vore grunden för rehabiliteringspenningen. På detta sätt fastställd rehabiliteringspenning skall inte samordnas med deltidspension.

Ikraftträdande

Avsikten är att den föreslagna lagen skall träda i kraft den 1 oktober 2005. Enligt lagen upphävs lagen av den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/1991) samt lagen av den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991).

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns också på Internet på

www.eduskunta.fi

.