Ändringar föreslås i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och i vissa därtill anknytande lagar

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för landbruksföretagare samt vissa andra lagar (

RP 215/2004 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att systemet för avträdelsestöd för åren 2003-2006 ändras så att avträdelsestödet kalkylmässigt fastställs enligt samma villkor, alltså enligt de bestämmelser som gällde före 1.1.2005, under hela den tid då systemet tillämpas.

I propositionen föreslås också att förvärvsinkomstgränsen i fråga om avträdarens övriga förvärvsarbeten justeras så att den motsvarar förvärvsinkomstgränsen för mottagare av arbetslöshetspension och att förvärvsinkomstgränsen justeras årligen med den lönekoefficient som fastställs i lagen om pension för arbetstagare. Bestämmelserna om årlig indexjustering av löpande avträdelsestöd föreslås bli reviderade så att de motsvarar arbetspensionslagstiftningen inom den privata sektorn.

Motsvarande ändringar föreslås till lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare samt till lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare som till lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare gällande indexjustering av löpande pensioner samt gällande förvärvsinkomstgränsens belopp och årlig justering av denna.

I propositionen föreslås dessutom att övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare från år 2002 ändras så att när åldern för avträdelsestöd höjs år 2005 sådana avträdande makar som år 2004 redan har uppfyllt villkoren för åldersgränserna i systemet med avträdelsestöd inte förlorar sitt stöd även om den slutliga avträdelsen sker först år 2005. Detsamma skall också gälla för avträdande syskondelägare och lantbruksföretagares efterlevande makar.

Ikraftträdande

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2005.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

.