Ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi stadfäst

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste 25.5.2012 lagändringarna, som ingick i regeringens proposition om ändring av lagen om enheten för utredning av grå ekonomi (RP 39/2011 rd).

Det huvudsakliga innehållet

Till lagens definition av myndighet fogas sammanslutningar, inrättningar och enskilda personer som utsetts enligt lag eller förordning eller en annan bestämmelse eller föreskrift till den del de utövar offentlig makt när de sköter ett offentligt uppdrag. Dessutom bestäms om utredningsenhetens rätt att få uppgifter för fenomenutredningar om en anmälan som en enhet inom Skatteförvaltningen gjort till förundersökningsmyndigheten och om behandlingen av denna anmälan direkt från en annan enhet inom Skatteförvaltningen.

I lagen i fråga har definitionen av myndighet i 2 § ändrats att också täcka pensionsanstalterna, vilket möjliggör att utredningsenheten med stöd av 4 § och 7 § i lagen har rätt att få uppgifter som gäller pensionsförsäkrandet också från pensionsanstalterna.

I praktiken betyder detta att PSC börjar förmedla uppgifter om ArPL-försäkringarna i den redan tidigare överenskomna omfattningen till utredningsenheten i form av svar på dess förfrågningar. Om utredningsenheten (undantagsvis) behöver uppgifter om avgiftssituationen för en pensionsförsäkring, vänder sig utredningsenheten till pensionsanstalten. Man eftersträvar att sådana situationer ska uppstå mycket sällan.

Lagen godkändes i riksdagsbehandlingen enligt finansutskottets ändringsförslag av 2 § 4 mom.

Närmare information om ändringarna finns i regeringens proposition (

RP 39/2011 rd

).

Den stadfästa lagens författningsnummer är

252/2012

.

Ikraftträdandet

Lagen träder i kraft 1.6.2012.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.riksdagen.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.