Kunnallinen eläkelaki (kumottu) 28 §

Nimike
Kunnallinen eläkelaki (kumottu)
Lyhenne
KuEL
Numero
549/2003
Pykälä
28 §
Voimassaolo päättyen
31.12.2016

28 § (30.7.2004/713)

Työkyvyn muutoksen vaikutus

Mom. 1

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky muuttuu vähintään vuoden ajaksi siten, että muutoksella on 26 §:n mukaan vaikutusta eläkkeen suuruuteen, eläke tarkistetaan muutosta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jollei 112 §:n säännöksistä muuta johdu.

Mom. 2

Työkyvyn muuttumista ja palautumista arvioitaessa taikka työkyvyttömyyseläkkeen keskeyttämistä harkittaessa otetaan huomioon eläkkeensaajan työnansioissa tapahtuneet muutokset. Työntekijällä ei ole oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin työansiot ovat enemmän kuin 40 prosenttia työkyvyttömyyden alkamista edeltävästä vakiintuneesta keskiansiosta, eikä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin työansiot ovat enemmän kuin 60 prosenttia mainitusta keskiansiosta.
(22.12.2006/1293)

Mom. 3

3–4 momentit on kumottu L:lla 22.12.2006/1293.