Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde

Asianumero
661:2018
Päätöksen antaja
VakO
Päätöksen antopäivä
18.6.2019
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asiassa ratkaistiin kysymys siitä, oliko B:n toimintaan A Oy:ssä sovellettava työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. B:n A Oy:lle tekemistä työpalveluista oli laskutettu toiminimi C:n kautta. Verotarkastuksessa toiminimi C:llä harjoitetuksi varsinaiseksi elinkeinotoiminnaksi oli katsottu kauneudenhoito. Sen, että toiminimi C:llä oli myyty B:n suorittamia kuljetuspalveluita, ei katsottu vastanneen asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta. A Oy:n B:lle maksamaa korvausta pidettiin ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana. B:n katsottiin tehneen lähinnä kuljetukseen ja kaluston huoltoon liittyviä tehtäviä A Oy:n omistamilla ajoneuvoilla sen tarpeiden ja annettujen ohjeiden mukaan. B oli toiminut vastiketta vastaan A Oy:n lukuun eikä hänellä katsottu olleen yritystoimintaan keskeisesti kuuluvaa yrittäjän riskiä. Asiassa esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioituaan vakuutusoikeus katsoi kyseessä olleen työsuhteessa tapahtunut työskentely. B:n toimintaan A Oy:ssä tuli näin ollen soveltaa työntekijän eläkelakia. A Oy:n valitus hylättiin.