Ns. osuuskalastajiin sovellettiin maatalousyrittäjien eläkelakia (MYEL)

Asianumero
12172
Päätöksen antaja
ETK
Päätöksen antopäivä
31.8.2000
Asiakirjan laji
Lausunto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Avoimen yhtiön omistamalla kalastusaluksella työskentelee ajoittain ja epäsäännöllisesti kaksi henkilöä, joista toinen toimii yhtiömiesten sijaisena aluksen kapteenina ja toinen aluksen vakituisten työntekijöiden sijaisena eri tehtävissä tarvittaessa. Molemmat päättävät itse osallistumisestaan kulloiseenkin kalastusmatkaan. Mitään selkeätä etukäteisaikataulua ei ole tehty. Heillä on oikeus asettaa tilalleen saman ammattitaidon ja pätevyyden omaava sijainen. Korvauksena työskentelystään he saavat ainoastaan tietyn osuuden kalastusmatkan aikana saadusta saalista. Muuta korvausta tai lomakorvausta ei makseta. Mikäli saalista ei tule, ei myöskään korvausta makseta. He osallistuvat kalastusvälineiden korjauksiin ja kunnossapitoon laskennallisesti siten, että heille muutoin sovitusta saaliin prosenttiosuudesta vähennetään kaksi prosenttiyksikköä. Molemmat henkilöt harjoittavat yhtiön aluksella toimimisen lisäksi kalastusta myös itsenäisesti omaan lukuunsa, minkä perusteella he ovat vakuutettuina MYEL:n mukaisesti. Heitä verotetaan kalastuksesta itsenäisinä elinkeinonharjoittajina.

ETK: MYEL

Kysymyksessä olevien henkilöiden ei voida katsoa työskentelevän työsuhteessa aluksen omistavaan yhtiöön. Kalastaja, joka olematta työsuhteessa harjoittaa ammattimaisesti kalastusta, vakuutetaan MYEL:n mukaisesti. Nyt kysymyksessä olevien kalastajien työskentelyn ehdot ja olosuhteet eivät esitetyn selvityksen perusteella työoikeudellisesti olennaisesti eroa vakuutusoikeuden päätöksessä 6.3.1997/10284/94 tarkoitettujen kalastajien työehdoista. Mainitussa päätöksessään vakuutusoikeus katsoi kalastajien työskentelyn kuuluvan MYEL:n piiriin.

Lainkohdat

MYEL 1 § TEL 1 §