Edunvalvojat eivät olleet työsuhteessa päämieheensä

Asianumero
12169
Päätöksen antaja
ETK
Päätöksen antopäivä
24.8.2000
Asiakirjan laji
Lausunto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Maistraatti holhousviranomaisena pyysi lausuntoa siitä, onko holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuihin edunvalvojiin sovellettava työeläkelakeja heidän veloittamiensa palkkioiden osalta. Edunvalvoja määrätään täysi-ikäiselle henkilölle, joka sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi ei voi pitää huolta taloudellisista asioistaan.

ETK: Holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitetuille edunvalvojille maksetuista palkkioista ei ole velvollisuutta suorittaa TEL:n, TaEL:n eikä LEL:n mukaisia vakuutusmaksuja. Mikäli edunvalvojana toimii henkilö, joka harjoittaa ansiotarkoituksessa ja ammattimaisesti asianajotoimintaa, myös edunvalvojan työ voi kuulua YEL:n piiriin. Edunvalvojana toimimisen katsottiin olevan lähinnä luottamustehtävä. Luottamustoimessa olevalle henkilölle palkkion maksaja voi järjestää ja vapaaehtoisesti kustantaa TEL 1 b §:n mukaisen eläketurvan.

Edunvalvojan määrää tehtäväänsä maistraatti tai tuomioistuin. Määräys voidaan tietyissä tapauksissa antaa, vaikka se, jonka etua asia koskee (päämies), vastustaisikin määräystä. Edunvalvojan työskentelyn ei siten voida katsoa perustuvan nimenomaiseen sopimukseen eikä myöskään pelkästään ns. hiljaiseen sopimukseen. Vaikka tietyissä tapauksissa edunvalvojaksi on määrättävä valvottavan itsensä ehdottama henkilö, on määräyksen antaminen kuitenkin laissa säädetty holhousviranomaisen tai käräjäoikeuden tehtäväksi. Päämies ei voi lakkauttaa edunvalvojan tehtävää irtisanomisella tai purkamisella, vaan edunvalvoja on vapautettava tehtävästään tuomioistuimen päätöksellä. Edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Tehtävässään hän on holhousviranomaisen valvonnan alainen. Edellä esitetyn perusteella ETK katsoi, ettei edunvalvoja toimi sillä tavoin päämiehensä johdon ja valvonnan alaisena, että hänen voitaisiin työoikeudellisesti katsoa olevan työsuhteessa päämieheensä.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §