Lag om sjömanspensioner 101 §

Nimike
Lag om sjömanspensioner
Lyhenne
SjPL
Numero
1290/2006
Pykälä
101 §
I kraft
1.1.2007 - 31.12.2016

101 §

Justering av inkomstgränser, belopp och årsinkomster med en lönekoefficient

Mom. 1

De inkomstgränser, belopp och gränsbelopp som avses i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Vid beräkningen av en pension justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån det år under vilket pensionen börjar.
(Mu:29.1.2016/78)

Mom. 2

Inkomstgränserna, beloppen och gränsbeloppen enligt denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 1 mom.

Mom. 3

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning bestämmelser om lönekoefficienten så som föreskrivs i 100 § i lagen om pension för arbetstagare.