Lag om pension för lantbruksföretagare 84 §

Nimike
Lag om pension för lantbruksföretagare
Lyhenne
LFöPL
Numero
1280/2006
Pykälä
84 §
I kraft
1.1.2007 - 31.12.2016

84 §
(Mu:29.1.2016/69)

Justering av inkomstgränser, belopp och den totala arbetsinkomsten med en lönekoefficient

Mom. 1

De inkomstgränser, belopp och gränsbelopp som avses i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Vid beräkningen av en pension justeras de totala arbetsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån under det år då pensionen börjar.

Mom. 2

Inkomstgränserna, beloppen och gränsbeloppen enligt denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 1 mom.