Lag om pension för arbetstagare 95 §

Nimike
Lag om pension för arbetstagare
Lyhenne
ArPL
Numero
395/2006
Pykälä
95 §
I kraft
1.1.2007 - 31.12.2016

95 §

Regressrätt

Mom. 1

Pension enligt denna lag kan beviljas utan avdrag till dess beloppet av den primära förmånen är slutligt fastställt. Pensionstagarens rätt till den primära förmånen övergår på pensionsanstalten till den del förmånen hade minskat pensionen.


(Li:29.1.2016/69)