Försenade besvär, vägande skäl

Asianumero
TELK/2412/3001/2017
Päätöksen antaja
TELK
Päätöksen antopäivä
12.9.2017
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK lämnade As besvär som gällde pensionsanstaltens 24.1.2017 givna beslut utan prövning som för sent inkomna.

TELK konstaterade att eftersom annat inte har visats gällande delfående av beslutet borde besvären har inkommit till pensionsanstalten senast 3.3.2017. As besvärsskrift har inkommit till pensionsanstalten 21.4.2017 det vill säga efter besvärstidens utgång.

A hänvisade till att han redan har uppgjort e besvärsskrift i februari 2017 per email på pensionsanstaltens skyddade epostsida och att pensionsanstalten har tappat bort hans besvär.

TELK konstaterade att elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar. Om detta stadgas i 8 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Enligt nämnda lags 12 § skall en myndighet utan dröjsmål meddela avsändaren av ett elektroniskt dokument att dokumentet har mottagits. Meddelandet kan sändas i form av en automatisk kvittens via datasystemet eller på något annat sätt. A har inte uppgett utredning över någon sådan kvittens. Enligt pensionsanstalten har de besvär A har skickat som skyddat epostmeddelande inte hittats bland de mottagna meddelandena. 

TELK ansåg på basis av den tillgängliga utredningen att vägande skäl för att besvären inkommit för sent inte förelåg och därför lämnades As besvär utan prövning.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lainkohdat

130 §, 132 § och 135 § lagen om pension för arbetstagare 8 § och 12 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet