Ersättning som utbetalats på basis av optionsinlösningsprogram var inte APL-lön

Asianumero
12373
Päätöksen antaja
ETK
Päätöksen antopäivä
28.5.2004
Asiakirjan laji
Lausunto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X Corporation, som är moderbolag för en världsomfattande koncern, hade beviljat även anställda på koncernes finländska dotterbolag Y Ab en möjlighet att delta i moderbolagets optionsprogram. Hösten 2003 beslöt moderbolaget om ett nytt optionsutbytesprogram (Option Transfer Program), enligt vilket de anställda kunde överföra anställningsoptioner som de fått tidigare till tredje part för försäljning innan den egentliga teckningstiden. De anställda fick en helhetsersättning för sina optioner av moderbolaget. Ersättningens storlek bestämdes enligt det på Nasdaqs National Market under en viss period noterade medelpriset på moderbolagets aktier. Denna ersättning betalades till varje anställd som engångsbelopp i december 2003.

PSC: Ersättningar som utbetalats till Y Ab:s anställda på basis av optionsutbytesprogrammet skulle inte betakats vid fastställandet av pensionsgrundande lön och försäkringspremier enligt APL.

Motivering för PSC:s ståndpunkt:

Förmån som uppstår för en anställd på grundval av utnyttjande av en anställningsoption har inom tillämpningspraxis för arbetspensionslagarna inte betraktats som arbetsförtjänst som ligger till grund för pension, fastän förmånen vid förskottsinnehållning av skatt betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst. Inte heller ersättningar som arbetsgivaren betalar på grundval av ett aktiebundet bonuslönesystem (s.k. syntetiska optioner) betraktas enligt Pensionsskyddscentralens tidigare ställningstagande som sådant vederlag för arbetet, som bör beaktas när pensionen bestäms.

Storleken av de prestationer som betalades till de anställda på grundval av optionsutbytesprogrammet bestämdes enligt medelpriset på moderbolagets aktie under en viss tidsperiod. Förmånens storlek baserade sig alltså på hur kursen för moderbolagets aktier utvecklades. Den förmån som de anställda fick på basis av utbytesprogrammet var sålunda jämförbart med ett syntetiskt optionsarrangemang.

Optionsutbytesprogrammet och det arrangeman med anställningsoptioner som det ersatte skulle bedömas som en helhet. Med beaktande av det ursprungliga incitamentsystemets karaktär (anställningsoptionssystem) och det sätt på vilket ersättningen enligt det nya optionsutbytesprogrammet betsäms kunde prestationer som betalats enligt utbytesprogrammet utgående från tillämpningspraxis och Pensionsskyddscentralens tidigare ställningstaganden till syntetiska optionsarrangemang inte betraktas som arbetsförtjänst enligt 7 e § 1 mom. APL.

Lainkohdat

7 e § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare