Ersättning som arbetsgivaren betalat vid inlösen av optioner var APL-lön

Asianumero
12342
Päätöksen antaja
ETK
Päätöksen antopäivä
16.4.2003
Asiakirjan laji
Lausunto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Enligt villkoren för A Abp:s anställningsoptionsprogram hade den som tecknade optioner rätt att till bolaget eller till den som bolagen anvisade sälja dem av sina optionsrätter vilkas teckningstid enligt programvillkoren hade börjat, om A Abp:s aktier inte ännu noterades offentligt. Sålunda var X Abp skyldigt att av sina anställda lösa in de optionsrätter vilkas användningstid hade börjat, när bolagets aktie inte ännu noterades offentligt. Det pris som skulle betalas för en optionsrätt bestämdes då utgående från det egna kapitalets tillväxt så att det kumulativa nettoresultatet efter bokslutet år 2000 inklusive det bokslut som fastställts före inlösningstidpunkten multiplicerades med 9,4 procent och dividerades med det sammanlagda antalet optionsrätter som getts inom anställningsoptionsprogrammet.

PSC: Ersättning som arbetsgivaren betalat vid inlösen av optionerna var APL-lön.

Huvudpunkterna i motiveringen: X Abp:s anställningsoptionsprogram var en del av hela X-koncernens engagemangs- och incitamentprogram för personalen. Inlösningspriset för optionerna, som bolaget var skyldigt att betala till de anställda, bestämdes enligt en viss procent av bolagets kumulativa bokslut efter år 2000. Det var alltså inte fråga om en prestation vars storlek bestämdes av hur värdet av bolagets aktie utvecklades eller någon annan grund som bestämdes enligt den öppna aktiemarknaden, utan inlösningspriset baserade sig på bolagets årliga resultat. I fråga om inlösningsskyldigheten och ¿priset kunde X Abp:s anställningsoptionsprogram sålunda jämställas med sådana resultatpremie- eller bonus-system där de prestationer som betalats till de anställda i allmänhet har betraktats som pensionsgrundande lön. Därför betraktades även optionernas inlösningspris som arbetsförtjänst enligt APL.

Optionernas inlösningspris kunde inte jämställas med sådan förmån som fås genom att teckna aktier på basis av anställningsoptioner eller genom ett så kallat syntetiskt optionssystem, eftersom förmånens storlek i dylika system närmast bestäms utgående från kursutvecklingen för bolagets aktie utan att bolagets anställdas arbetsinsats kan bedömas ha åtminstone någon omedelbar och obestridlig inverkan på förmånens storlek.

Lainkohdat

APL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

PSC:s circulär A 8/90, PSC:s Juridiska avdelninges meddelande 18/94