Ingår betalningar som erhållits på basis av aktieprogram, virtuellt aktieprogram och långsiktigt incentivprogram i den arbetspensionsgrundande förtjänsten?

Asianumero
12231
Päätöksen antaja
ETK
Päätöksen antopäivä
30.8.2001
Asiakirjan laji
Lausunto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ab hade infört följande incentivprogram:

1. Aktieprogram. Personer som varit anställda på Ab en viss tid hade möjlighet att på vissa villkor köpa aktier i Ab:s tyska moderbolag till marknadspris och dessutom vederlagsfritt få ett antal aktier i bolaget som motsvarade 150 procent av värdet av de köpta aktierna. Maximalt kunde de emellertid få gratis aktier för värdet av 900 euro. De skulle köpa minst 10 och högst 50 stycken aktier. Gratisaktierna fick i regel inte överlåtas förrän efter tre år från att aktierna registrerats på mottagaren. Utdelningen betalades dock till mottagarna. Avsikten med aktieprogrammet var att belöna de anställda för koncernens goda ekonomiska resultat och främja deras intresse för hur kursen för moderbolagets aktier utvecklades.

2. Virtuellt aktieprogram. Till de anställda som inte deltog i aktieprogrammet allokerades åtta kalkylmässiga (virtuella) aktier i moderbolaget. Ett belopp som motsvarar de virtuella aktiernas värde 30.6.2004 betalas kontant till de anställda efter tidpunkten i fråga. I regel förutsätts att anställningsförhållandet är i kraft utan avbrott t.o.m. 30.6.2004. Även det virtuella aktieprogrammet gällde perso-ner som hade varit anställda på Ab en viss tid och avsikten med programmet var att belöna de anställda för koncernens goda ekonomiska resultat och främja deras intresse för moderbolagets kursutveckling.

3. Långsiktigt incentivprogram (Long Term Incentive-Plan). Nyckelpersonerna inom koncernen hade möjlighet att köpa minst 30 stycken aktier i moderbolaget till marknadspris och få en optionsrätt per sex aktier de köpt. Maximiantalet köpaktier fastställdes individuellt. Aktierna skulle ges till förvaring på en tysk bank för minst tre år. På basis av optionerna kunde deltagarna tidigast efter tre år veder-lagsfritt få aktier i moderbolaget. Antalet gratisaktier var beroende av hur moderbolagets aktiekurs utvecklades i förhållande till det tyska aktieindexet DAX. Deltagarna kunde få högst 60 gratisaktier per option. Genom moderbolagets beslut kunde villkoren dock ändras så att deltagarna skulle få ett kontantbelopp som motsvarade gratisaktiernas värde. Avsikten med programmet var att belöna koncernens nyckelpersoner för organisationens framgång och förbättra koncernens möjligheter att locka och behålla internationell personal.

PSC:s ställningstagande: Värdet av aktier som erhållits vederlagsfritt genom aktieprogrammet beaktas inte när den pensionsgrundande lönen fastställs. Det belopp som betalas utgående från det virtuella aktieprogrammet beaktas. Värdet av gratisaktier eller motsvarande kontantbelopp som erhållits på basis av det långsiktiga incentivprogrammet beaktas inte.

Motivering:
Som förmån som inverkar på den pensionsgrundande lönen räknas sådana prestationer som är underställda förskottsinnehållning av skatt och som kan betraktas som vederlag för den anställdas arbetsprestation. Det saknar betydelse huruvida arbetsgivaren betalar vederlaget i pengar eller t.ex. aktier i arbetsgivarföretaget eller ett annat företag inom samma koncern.

Personalförmåner som erhålls på basis av ett anställningsförhållande har dock inte ansetts ingå i den pensionsgrundande lönen. Personalförmåner är en kollektiv förmån, som baserar sig på en fortgående anställning och är sålunda inte egentligt vederlag för utfört arbete. T.ex. aktieemissioner till personalen eller personallån med låg ränta har inte betraktats som pensionsgrundande lön, fastän båda åtminstone delvis utgör skattebelagd inkomst.

I aktieprogrammet är det de facto fråga om en likadan situation som när anställda på basis av anställningsförhållandet ges rätt att teckna ett koncernbolags aktier till ett pris som är lägre än marknadsvärdet. Förmånen baserar sig på en anställning som fortgått en viss tid, men förmånen kan inte betraktas som direkt vederlag för de anställdas arbetsprestationer, eftersom den är beroende av den anställdas vilja att köpa aktier för egna pengar. Aktieprogrammet kan sålunda jämställas med sådana personalförmåner som inte beaktas när den pensionsgrundande lönen fastställs.

I det virtuella aktieprogrammet är det fråga om ett incentivprogram som gäller hela personalen och där avsikten är att belöna de anställda för väl utfört arbete. Betalningarna kan sålunda jämställas med sådana bonusar och resultatpremier som baserar sig på företagets och koncernens resultat och som i etablerad praxis har ansetts vara förtjänst som beaktas när den pensionsgrundande lönen fastställs.

Det långsiktiga incentivprogrammet har samma drag som incentivprogram som baserar sig på personaloptioner eller s.k. syntetiska optioner. Förmånens storlek baserar sig på kursutvecklingen för moderbolagets aktier, som arbetsgivaren och den anställda inte känner till när de avtalar om förmånen. Det är möjligt att de anställda inte betalas någonting alls på grund av programmet, om kursutvecklingen inte är gynnsam. Personaloptioner och belopp som betalats på basis av s.k. syntetiska optionssystem beaktas inte när den pensionsgrundande lönen fastställs. Det är inte möjligt att påvisa ett sådant tydligt samband mellan utvecklingen av ett bolags aktiekurs och de anställdas arbetsprestationer åtminstone i sådan ut-sträckning att nytta som erhålls av aktiens värdestegring, även om den har formen av en kontantbetalning, kan betraktas som vederlag för arbete som en anställd eller en grupp anställda har utfört.