Innehållsförteckning

Försäkringsbolagslag

Se ändringsförslag RP 20/2023.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

ALLMÄNNA PRINCIPER, BOLAGSBILDNING, AKTIER OCH GARANTIANDELAR

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

Allmänna bestämmelser

Tillämpning

Denna lag tillämpas på försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som är registrerade enligt finsk lag (försäkringsbolag).

Ett försäkringsbolag kan vara ett privat försäkringsaktiebolag eller privat ömsesidigt försäkringsbolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag eller publikt ömsesidigt försäkringsbolag.

Värdepapper i ett privat försäkringsbolag får inte tas upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012). (13.12.2013/981)

L om handel med finansiella instrument 748/2012 har upphävts genom L om handel med finansiella instrument 1070/2017.

Tillämpning av aktiebolagslagen

På försäkringsbolag tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Bestämmelserna i aktiebolagslagen om aktier och aktiekapital i ett aktiebolag tillämpas på motsvarande sätt på garantiandelar och garantikapital i ömsesidiga försäkringsbolag, och bestämmelserna i aktiebolagslagen om aktieägare tillämpas på motsvarande sätt på delägare i ömsesidiga försäkringsbolag, om inte något annat bestäms i denna lag.

Bestämmelserna i 1 kap. i aktiebolagslagen tillämpas inte på försäkringsbolag.

(20.3.2015/303) Europeiska unionens lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag och med stöd av den finns det bestämmelser om försäkringsbolag i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringverksamhet (Solvens II), nedan kommissionens förordning, samt i tekniska standarder som antagits genom förordning eller beslut av Europeiska kommissionen.

På sådana små försäkringsbolag som avses i 3 b § tillämpas inte vad som i kommissionens förordning och tekniska standarder föreskrivs om det företagsstyrningssystem som avses i 6 kap. 8–20 § och om det offentliggörande av uppgifter som avses i 8 a kap.

Definitioner

(20.3.2015/303) Livförsäkring, skadeförsäkring och återförsäkringsverksamhet

Med livförsäkring avses verksamhet som hänförs till de livförsäkringsklasser som avses i lagen om försäkringsklasser (526/2008) och med skadeförsäkring verksamhet som hänförs till de skadeförsäkringsklasser som avses i den lagen.

Med återförsäkringsverksamhet avses verksamhet som består av att överta sådana risker som ett försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, en försäkringsförening som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), en tilläggspensionsstiftelse, tilläggspensionskassa, EES-tilläggspensionsstiftelse eller EES-tilläggspensionskassa som avses i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) eller en i en annan EES-stat verksam tilläggspensionsanstalt som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut har överlåtit. (19.11.2021/961)

(20.3.2015/303) Risker

Med teckningsrisk avses risken för förlust eller negativ förändring avseende försäkringsförpliktelsens värde till följd av felaktiga tariffer och antaganden om avsättningar.

Med marknadsrisk avses risken för förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen som direkt eller indirekt orsakas av svängningar i nivån eller volatiliteten när det gäller marknadspriserna för tillgångar, skulder och finansiella instrument.

Med kreditrisk avses risken för förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen till följd av svängningar i kreditvärdigheten hos emittenter, motparter och gäldenärer för vilka försäkrings- eller återförsäkringsföretag är exponerade i form av motparts- eller räntemarginalrisker eller koncentrationer av marknadsrisker.

Med operativ risk avses risken för förlust till följd av att interna rutiner visat sig otillräckliga eller fallerat, orsakad av personal eller system eller av externa händelser.

Med likviditetsrisk avses risken för att försäkrings- och återförsäkringsföretag inte kan avyttra placeringar och andra tillgångar för att uppfylla sina finansiella åtaganden när de förfaller till betalning.

Med koncentrationsrisk avses varje riskexponering som kan leda till en förlust som är så stor att den kan hota ett försäkrings- eller återförsäkringsföretags solvens eller finansiella ställning.

(20.3.2015/303) Små försäkringsbolag

Med litet försäkringsbolag avses, om inte annat följer av 2–4 mom., ett bolag som uppfyller följande förutsättningar:

1) bolagets totala premieinkomst överstiger inte 5 400 000 euro per år,

2) bolagets, eller om bolaget hör till en försäkringsgrupp som avses i 26 kap., gruppens totala försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. 2 § överstiger inte 26 600 000 euro per år,

3) bolagets affärsverksamhet omfattar inte försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet som täcker risker inom försäkringsklasserna 11–15 enligt lagen om försäkringsklasser, förutom när de utgör underordnade risker enligt 11 § 2 mom. i den lagen,

4) bolagets affärsverksamhet omfattar inte återförsäkringsverksamhet som överstiger de tecknade totala premieinkomsterna med mer än 600 000 euro, eller de totala försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. 2 § med mer än 2 700 000 euro, eller de tecknade totala premieinkomsterna med mer än 10 procent eller de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. 2 § med mer än 10 procent.

(1.4.2022/215)

Ett försäkringsbolag är inte ett litet försäkringsbolag, om försäkringsbolaget eller Finansinspektionen i samband med koncessionsansökan uppskattar att något av de belopp som anges i 1 mom. kommer att överskridas under de följande fem åren.

Om något av de belopp som anges i 1 mom. överskrids under tre på varandra följande år är försäkringsbolaget inte längre ett litet försäkringsbolag från ingången av det fjärde kalenderåret. Ett litet försäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om att beloppen överskridits.

Om ett försäkringsbolag bedriver affärsverksamhet med stöd av etableringsrätten eller med stöd av rätten att fritt tillhandahålla tjänster, är bolaget inte ett litet försäkringsbolag.

Om Finansinspektionen på ansökan av försäkringsbolaget har konstaterat att inget av de belopp som anges i 1 mom. har överskridits under de tre senaste på varandra följande åren och om de inte förväntas bli överskridna under de följande fem åren, blir försäkringsbolaget ett litet försäkringsbolag från ingången av det följande kalenderåret. Försäkringsbolagets ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för Finansinspektionens bedömning.

(20.3.2015/303) Captivebolag för försäkring

Med captivebolag för försäkring avses ett försäkringsbolag vars syfte är att försäkra risker endast för sitt moderföretag eller för den företagsgrupp till vilken captivebolaget självt hör. Som ett captivebolag för försäkring betraktas dock inte ett försäkringsbolag som ägs av ett försäkringsföretag eller en försäkringsgrupp som avses i 26 kap. 2 § 2 mom. eller av ett annat företag inom finansbranschen.

(20.3.2015/303) Återförsäkringsbolag och captivebolag för återförsäkring

Med återförsäkringsbolag avses ett försäkringsbolag som bedriver endast återförsäkringsverksamhet och därmed direkt sammanhängande affärsverksamhet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska på ett återförsäkringsbolag tillämpas vad som föreskrivs om skadeförsäkringsbolag.

Med captivebolag för återförsäkring avses ett återförsäkringsbolag vars syfte är att återförsäkra risker endast för sitt moderföretag eller för den företagsgrupp till vilken bolaget självt hör. Som ett captivebolag för återförsäkring betraktas dock inte ett återförsäkringsbolag som ägs av ett försäkringsföretag eller en försäkringsbolagsgrupp som avses i 26 kap. 2 § 2 mom. eller ett annat företag inom finansbranschen.

Delägare

Med delägare avses i ett försäkringsaktiebolag aktieägarna och i ett ömsesidigt försäkringsbolag försäkringstagarna samt, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen, garantiandelsägarna. I bolagsordningen kan det dessutom föreskrivas att försäkringstagare som tecknat sjöförsäkring eller återförsäkring inte är delägare.

Försäkringsborgenär

En försäkringsborgenär är en försäkringstagare, försäkrad eller någon annan som hos försäkringsbolaget har en fordran som grundar sig på ett försäkringsavtal.

Försäkringsfordran

Med försäkringsfordran avses en fordran som ett försäkringsbolag enligt ett avtal om direkt försäkring ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade, förmånstagare eller sådana skadelidande som har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, inbegripet reserver för okända skador. Som försäkringsfordringar betraktas även försäkringspremier som ett försäkringsbolag är skyldigt att återbetala till försäkringstagaren antingen med stöd av 45 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) eller därför att försäkringsavtalet inte har trätt i kraft eller har upphävts.

Försäkringsholdingsammanslutning

Med försäkringsholdingsammanslutning avses ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller försäkringsföretag i ett tredjeland och av vilka minst ett är ett försäkringsbolag enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett sådant konglomerats holdingsammanslutning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004). Med företag som nämns i denna paragraf avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag och försäkringsföretag i ett tredjeland enligt definitionerna i 26 kap. 1 § i denna lag.

Tjänsteföretag

Med tjänsteföretag avses en sammanslutning som för ett försäkringsbolag producerar tjänster som hör till bolagets huvudsakliga verksamhet. Med tjänsteföretag avses också en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera försäkringsbolag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter. Med tjänsteföretag jämställs bostads- och fastighetssammanslutningar som är dottersammanslutningar till ett försäkringsbolag.

Betydande bindningar

Med betydande bindningar avses en förbindelse som uppstår när

1) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller andra bolagsandelar i en sammanslutning,

2) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt har minst 20 procent av det röstetal som aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller andra bolagsandelar i en sammanslutning medför och detta röstetal baserar sig på innehav, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara stadgar eller annat avtal, eller

3) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt har rätt att utse eller avsätta minst en femtedel av medlemmarna i en juridisk persons styrelse eller i ett därmed jämförbart organ eller av medlemmarna i ett organ som har denna rätt, och rätten att utse och avsätta baserar sig på samma omständigheter som röstetalet enligt 2 punkten.

Om en ägarandel, ett röstetal eller en rätt att utse eller avsätta enligt 1 mom. innehas av en fysisk person tillsammans med sin make eller en person som innehavaren lever med i ett äktenskapsliknande förhållande, tillsammans med en släkting i upp- eller nedstigande led eller en sådan släktings make eller en annan person som lever med en sådan släkting i ett äktenskapsliknande förhållande eller tillsammans med en person som i övrigt på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av innehavaren, finns det en betydande bindning också mellan den förstnämnda personen, den person som står i ett förhållande enligt ovan i detta moment till denne och den sammanslutning eller någon annan juridisk person som avses i 1 mom.

En betydande bindning uppstår också mellan två eller flera juridiska personer i vilka samma fysiska eller juridiska person har bestämmande inflytande.

EES-stat och tredjeland (20.3.2015/303)

Med EES-stat avses en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med tredjeland avses en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Hemstat

Med hemstat avses vid skadeförsäkringsverksamhet den EES-stat där det försäkringsföretag som försäkrar risken har sin bolagsrättsliga hemort, vid livförsäkring den EES-stat där det försäkringsbolag som svarar för åtagandet har sin bolagsrättsliga hemort och vid återförsäkringsverksamhet den EES-stat där återförsäkringsbolaget har sin bolagsrättsliga hemort.

(20.4.2018/235) Vissa definitioner som hänför sig till försäkringsmatematik och finansiering

I denna lag avses med

1) medel för riskreducering och riskreduceringstekniker varje teknik som gör det möjligt för försäkringsföretag att överföra vissa eller samtliga risker som de är exponerade för till någon annan part,

2) diversifieringseffekter reducering av riskexponeringen för försäkringsföretag och försäkringsgrupper till följd av att de diversifierar sin verksamhet, eftersom ett negativt resultat i fråga om en risk kan kompenseras av ett gynnsammare resultat när det gäller en annan risk, om dessa risker inte är fullständigt korrelerade,

3) prognostiserad sannolikhetsfördelning en matematisk funktion som anger ett värde för sannolikheten av att en omfattande uppsättning av sinsemellan ömsesidigt uteslutande kommande händelser kommer att förverkligas,

4) riskmått en matematisk funktion som tilldelar ett penningbelopp till en given prognostiserad sannolikhetsfördelning och som ökar monotont med risknivån för den exponering som ligger till grund för sannolikhetsfördelningen,

5) externt ratinginstitut ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat eller certifierat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut, eller en centralbank som utfärdar kreditbetyg som inte omfattas av den förordningen,

6) reglerad marknad

a) när det gäller en marknad som finns i en medlemsstat, ett multilateralt system som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), eller (12.4.2019/518)

b) när det gäller en marknad som finns i tredjeland en finansiell marknad som är godkänd av försäkringsföretagets hemstat och uppfyller krav som är jämförbara med kraven i lagen om handel med finansiella instrument och där de finansiella instrument som är föremål för handel är av en kvalitet som är jämförbar med kvaliteten hos de instrument som omsätts på den reglerade marknaden, eller de reglerade marknaderna, i hemstaten.

Centrala rättsliga principer som gäller försäkringsbolag

Status som juridisk person och delägares begränsade ansvar

Ett försäkringsbolag är en från delägarna fristående juridisk person som uppkommer genom registrering.

Delägarna i ett försäkringsbolag är inte personligen ansvariga för försäkringsbolagets förpliktelser. I försäkringsbolagets bolagsordning kan det dock föreskrivas om en delägares skyldighet att betala särskilda avgifter och tilläggsavgifter till försäkringsbolaget enligt vad som bestäms i 4 kap.

Koncession, huvudkontor och tillsyn

Försäkringsverksamhet får bedrivas endast av försäkringsbolag som har koncession för verksamheten. Ett försäkringsbolag som har beviljats koncession får bedriva försäkringsverksamhet enligt koncessionen även i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet både med stöd av etableringsrätten och med stöd av rätten att fritt tillhandahålla tjänster.

Ett försäkringsbolag ska ha sitt huvudkontor i Finland.

Försäkringsbolagens verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen. (19.12.2008/893)

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe. Se L om Finansinspektionen 878/2008.

Förbud att bedriva annan verksamhet

Försäkringsbolag får inte bedriva annan verksamhet än försäkringsverksamhet och sådan verksamhet enligt 2 kap. 16 § som anknyter till försäkringsverksamheten (anknytande verksamhet).

Separationsprincipen

Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet (livförsäkringsbolag) får inte bedriva annan försäkringsverksamhet än livförsäkring och skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring av sådan skadeförsäkring och livförsäkring. Ett livförsäkringsbolag ska hålla den skadeförsäkringsverksamhet som det bedriver åtskild från livförsäkringsverksamheten.

Ett försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkringsverksamhet (skadeförsäkringsbolag) får inte bedriva annan försäkringsverksamhet än skadeförsäkring och återförsäkring. Ett försäkringsbolag som bedriver endast sådan skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring av sådan skadeförsäkring får dock samtidigt bedriva livförsäkring samt återförsäkring av livförsäkring. Efter att ett sådant bolag har börjat bedriva livförsäkringsverksamhet ska bestämmelserna om livförsäkringsbolag i denna lag tillämpas på bolaget.

Ett återförsäkringsbolag får inte bedriva annan försäkringsverksamhet än återförsäkring och därmed direkt sammanhängande verksamhet.

Med kompositbolag avses ett livförsäkringsbolag som på något annat sätt än försäkring av anknytande risker till befintliga livförsäkringsavtal bedriver skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 eller 2 enligt lagen om försäkringsklasser. (20.3.2015/303)

(17.12.2015/1514) Soliditetsprincipen

Ett försäkringsbolags kapitalbasmedel, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på bolagets soliditet ska ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt andra kalkylerbara osäkerhetsfaktorer.

(13.12.2013/981) Proportionalitetsprincipen

Bestämmelserna i denna lag ska tillämpas och försäkringsbolagen övervakas i en riktig proportion med hänsyn till arten och omfattningen av riskerna i bolagets affärsverksamhet.

Proportionalitetsprincipen beaktas inte vid tillämpning av 2 kap. 1 a §, 8 och 9 kap. eller 27–29 kap. (20.3.2015/303)

Verksamhetens syfte

Syftet med ett försäkringsaktiebolags verksamhet är att ge vinst åt aktieägarna, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen.

Syftet med ett ömsesidigt försäkringsbolags verksamhet är att ge vinst eller annan ekonomisk fördel åt delägarna, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen.

Försäkringsbolaget ska i sin strävan att ge vinst eller annan ekonomisk fördel beakta principerna för tryggande av de försäkrade förmånerna i den lagstiftning som gäller försäkringsverksamhet.

(20.3.2015/303)

18 § har upphävts genom L 20.3.2015/303.

Utbetalning av medel

Ett försäkringsbolags medel får betalas ut endast så som föreskrivs i denna lag.

Aktiers och garantiandelars överlåtbarhet

En aktie och en garantiandel får överlåtas och förvärvas utan begränsningar, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i bolagsordningen.

Majoritetsprincipen

Delägarna utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämman. Besluten fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i bolagsordningen.

Likställighet

Alla aktier och garantiandelar medför lika rätt i bolaget, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen.

Bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören eller förvaltningsrådet får inte fatta beslut eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en delägare eller någon annan en otillbörlig fördel till nackdel för försäkringsbolaget eller någon annan delägare.

Ledningens uppgift

Försäkringsbolagets ledning ska omsorgsfullt främja försäkringsbolagets intressen.

Bestämmelsernas dispositiva karaktär

Delägarna kan bestämma om försäkringsbolagets verksamhet i bolagsordningen. I bolagsordningen får inte tas in föreskrifter som strider mot lag eller mot god sed.

(12.4.2019/518) Börsbolag

Med börsbolag avses i denna lag ett försäkringsbolag vars aktie är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument.

I detta kapitel samt i 5 och 6 kap. finns det särskilda bestämmelser om börsbolag.

Se L om handel med finansiella instrument 1070/2017 1 kap. 2 §.

(12.4.2019/518) Närståendekrets

Till försäkringsbolagets närståendekrets hör

1) försäkringsbolagets moderbolag eller en annan person som innehar mer än 50 procent av det röstetal som försäkringsbolagets samtliga aktier medför eller annars har ett sådant bestämmande inflytande i försäkringsbolaget som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997),

2) försäkringsbolagets styrelses och förvaltningsråds ledamöter och ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare,

3) en ovan i 1 eller 2 punkten avsedd persons make eller sambo som bor i samma hushåll som personen i fråga, egna och makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar och far- och morföräldrar,

4) en juridisk person där någon som avses i 1–3 punkten är ledamot eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ersättare eller har motsvarande ställning,

5) en juridisk person där en styrelseledamot i försäkringsbolaget eller någon annan som avses i 1–3 punkten ensam eller tillsammans med andra nämnda personer innehar över 50 procent av det röstetal som sammanslutningens samtliga aktier eller andelar medför eller annars har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen,

6) en juridisk person där en i 1 punkten avsedd modersammanslutning eller en annan person som utövar bestämmande inflytande i försäkringsbolaget innehar 20–50 procent av det röstetal som den juridiska personens samtliga aktier eller andelar medför eller där modersammanslutningen eller en annan person som utövar bestämmande inflytande i försäkringsbolaget annars kan utöva betydande inflytande när det gäller den juridiska personens ekonomi och affärsverksamhet.

Om ett försäkringbolag inte har delägare som avses i 1 mom. 1 punkten, ska i närståendekretsen räknas in delägare som innehar minst 20 procent av det sammanlagda röstetal som försäkringsbolagets samtliga aktier medför eller som annars kan utöva ett betydande inflytande på beslutsfattandet om försäkringsbolagets ekonomi och affärsverksamhet. På en sådan delägare tillämpas bestämmelserna i 1 mom.

Vid beräkning av röstetalet enligt 1 och 2 mom. ska i en delägares röstetal räknas in de röster som hänför sig till aktier som ägs av en juridisk person som står under delägarens bestämmande inflytande. Vid beräkning av röstetalet ska inte beaktas röstningsbegränsningar som följer av lag eller av sammanslutningens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, och vid beräkning av det totala antalet röster i försäkringsbolaget beaktas inte sådana aktier i försäkringsbolaget som tillhör försäkringsbolaget eller dess dottersammanslutning.

Definitionen av begreppet närståendekrets i 1–3 mom. ska tillämpas när sådana närståendelån som avses i 8 kap. 6 § i aktiebolagslagen uppges i verksamhetsberättelsen, vid förvärv av egna aktier till anställda i enlighet med 16 kap. 11 § i denna lag och i fråga om presumtionen enligt 28 kap. 2 och 3 § i denna lag om skadevållande genom oaktsamhet.

(12.4.2019/518) Börsbolags närståendekrets

När det gäller börsbolag avses i denna lag med närståendekrets närståendekretsen enligt definitionen i de internationella redovisningsstandarder som har godkänts i enlighet med den i 1 kap. 4 d § i bokföringslagen avsedda IAS-förordningen. Också andra försäkringsbolag kan tillämpa denna definition av begreppet närståendekrets, vilket ska nämnas i bokslutsnoterna.

I ett börsbolag ska definitionen av begreppet närståendekrets enligt 1 mom. tillämpas vid jäv vid beslutsfattande i enlighet med 5 kap. 6 a §, 6 kap. 4 a § och 6 kap. 5 § 1 mom. i denna lag, vid uppföljning och bedömning av närståendetransaktioner i enlighet med 6 kap. 2 a §, vid förvärv av egna aktier till anställda i enlighet med 16 kap. 11 § samt, trots vad som föreskrivs i 24 b § 4 mom. i detta kapitel, när sådana närståendelån som avses i 8 kap. 6 § i aktiebolagslagen uppges i verksamhetsberättelsen. Börsbolags delägare, styrelse- och förvaltningsrådsledamöter och ersättare samt verkställande direktör och dennes ställföreträdare är närstående parter i förhållande till transaktioner som bolaget eller dess dottersammanslutning beslutar om då de själva eller någon som har en i 1 mom. avsedd närståenderelation till dem är den andra parten i transaktionen. Också i börsbolag tillämpas den definition av begreppet närståendekrets som avses i 24 b § i fråga om presumtionen enligt 28 kap. 2 och 3 § om skadevållande genom oaktsamhet.

I 8 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) föreskrivs om börsbolags skyldighet att offentliggöra väsentliga närståendetransaktioner.

Språkdräkten i 2 mom. (518/2019) har rättats.

(20.3.2015/303) Bemyndigande för social- och hälsovårdsministeriet att utfärda förordning

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får de belopp justeras som anges i detta kapitel, på basis av de förändringar i det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor. Det justerade beloppet avrundas uppåt till närmaste hela 100 000 euro.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

Tillämpning av aktiebolagslagen

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 2 kap. i aktiebolagslagen så som särskilt föreskrivs i detta kapitel.

(20.3.2015/303) Startkapital

Ett försäkringsaktiebolag ska ha ett aktiekapital och ett ömsesidigt försäkringsbolag ska ha ett garantikapital eller en grundfond (startkapital).

Startkapitalet ska uppgå till minst

1) 3 000 000 euro vid bedrivande av livförsäkringsverksamhet samt försäkringsverksamhet som hör till skadeförsäkringsklasserna 10–16 enligt lagen om försäkringsklasser,

2) 2 000 000 vid bedrivande av annan skadeförsäkringsverksamhet än sådan som avses i 1 punkten,

3) 3 000 000 euro i ett återförsäkringsbolag,

4) 1 000 000 euro i ett captivebolag för återförsäkring.

I lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag föreskrivs om grundkapitalet för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring.

Se L om arbetspensionsförsäkringsbolag 354/1997 6 §.

(20.3.2015/303) Bildande av försäkringsbolag

För bildandet av ett försäkringsbolag ska upprättas ett avtal om bolagsbildning. På bildande av försäkringsbolag tillämpas i övrigt bestämmelserna om aktiebolag i 2 kap. 1, 2 och 4 § i aktiebolagslagen. Utöver vad som föreskrivs i nämnda 2 § ska i avtalet om bildande av ett försäkringsbolag anges startkapitalets belopp.

Om ett ömsesidigt försäkringsbolag såsom startkapital har en grundfond ska

1) avtalet om bolagsbildning undertecknas av den som tillskjutit grundfonden, med iakttagande av vad som i 2 kap. 1 § i aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags aktieägare,

2) det penningbelopp som tillfaller det ömsesidiga försäkringsbolaget tas upp som en separat post i det bundna egna kapitalet vid tillskjutandet av grundfonden,

3) i avtalet om bolagsbildning med avvikelse från bestämmelserna i 2 kap. 2 § 1 mom. 2–4 punkten i aktiebolagslagen nämnas den som tillskjutit grundfonden, grundfondens belopp och tiden för betalning av grundfonden.

Koncession

(20.3.2015/303) Ansökan om koncession

För bedrivande av försäkringsverksamhet ska en ansökan om koncession göras hos Finansinspektionen. Koncession beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper enligt lagen om försäkringsklasser. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla en del av en försäkringsklass enligt den lagen.

Återförsäkringsbolag beviljas koncession i enlighet med sökandens begäran för antingen återförsäkring av skadeförsäkring, återförsäkring av livförsäkring eller för alla former av återförsäkringsverksamhet.

Koncessionen är i kraft inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och på begäran av sökanden också utanför samarbetsområdet.

Till koncessionsansökan ska fogas

1) en verksamhetsplan,

2) en sådan redogörelse om bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör som avses i 6 kap. 4 och 5 §,

3) en redogörelse för de delägare och ägare av garantiandelar som ska lämna en sådan anmälan som avses i 4 kap. 5 § samt om deras innehav,

4) en redogörelse för att bolaget kan bedriva verksamhet i enlighet med företagsstyrningssystemet enligt 6 kap.,

5) en redogörelse för att bolagets startkapital innan koncessionen beviljas uppgår till minst det belopp som anges i 1 a §,

6) en redogörelse för att bolaget innan koncessionen beviljas uppfyller det lägsta minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § 4 mom., genom dess medräkningsbara primärkapital enligt 12 kap. 11 §,

7) en redogörelse för att bolaget i fortsättningen uppfyller solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 §., genom dess medräkningsbara kapitalbas enligt 12 kap. 11 §,

8) en redogörelse för att bolaget i fortsättningen uppfyller minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 §, genom dess medräkningsbara primärkapital enligt 12 kap. 11 §,

9) en redogörelse för att bolaget i fortsättningen uppfyller de nominella minimikapitalkrav som föreskrivs i 13 a kap. 2 §, genom dess medräkningsbara primärkapital på det sätt som avses i 13 a kap. 3 §, om bolaget bedriver både liv- och skadeförsäkring i samma bolag, och

10) en redogörelse för sådana eventuella betydande bindningar som avses i 8 §.

Om koncessionsansökan gäller trafikförsäkring, ska det i ansökan i enlighet med 69 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) uppges namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som utses i varje annan EES-stat. (17.6.2016/463)

I lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag finns bestämmelser om ett sådant försäkringsbolags koncession som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring.

Se L om arbetspensionsförsäkringsbolag 354/1997 6 §.

(20.3.2015/303) Utvidgning av koncessionen

Ett försäkringsbolag ska hos Finansinspektionen ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar utvidga sin verksamhet till sådana försäkringsklasser eller klassgrupper som inte nämns i den gällande koncessionen, eller om ett försäkringsbolag som har beviljats koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ämnar bedriva försäkringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till ansökan ska fogas en sådan verksamhetsplan som avses i 3 § 4 mom. 1 punkten och en redogörelse för att bolaget i fortsättningen uppfyller åtminstone solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 § och minimikapitalkravet enligt 4 § och, om bolaget är ett kompositbolag, de nominella kapitalkrav som föreskrivs i 13 a kap. 2 §.

Ett livförsäkringsbolag som ansöker om koncession också för skadeförsäkring, eller ett skadeförsäkringsbolag som ansöker om koncession också för livförsäkring ska visa att det i fortsättningen uppfyller åtminstone det lägsta minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § 4 mom. och att det förbinder sig att uppfylla de nominella minimikapitalkrav som föreskrivs i 13 a kap. 2 §.

Bestämmelserna i 6 § om beviljande av koncession gäller på motsvarande sätt utvidgning av koncession.

(20.3.2015/303) Finansinspektionens skyldighet att begära yttrande

Om ett försäkringsaktiebolag blir dotterbolag till ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som har beviljats koncession i en annan EES-stat eller dotterbolag till moderföretaget för ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som har beviljats koncession i en annan EES-stat eller om det bestämmande inflytandet i ett försäkringsbolag som bildas övergår till sådana fysiska eller juridiska personer som har bestämmande inflytande i ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som har beviljats koncession i en annan EES-stat, ska Finansinspektionen begära ett yttrande om ansökan också från den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i staten i fråga.

I den begäran om yttrande som avses i 1 mom. ska den som ger yttrandet uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt de chefers lämplighet och tillförlitlighet som deltar i ledningen för ett annat företag i samma grupp samt att lämna de upplysningar som gäller dessa omständigheter och som är relevanta när det gäller att bevilja koncession eller utöva tillsyn över försäkringsbolaget.

Beviljande av koncession

(8.5.2020/321) Finansinspektionens skyldighet att informera om en ansökan om koncession i gränsöverskridande situationer

Om Finansinspektionen avser att bevilja koncession för ett finländskt försäkringsbolag i vars verksamhetsplan det anges att en del av dess verksamhet med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten kommer att bedrivas i en annan EES-stat och denna verksamhet sannolikt är relevant med tanke på marknaden i den mottagande EES-staten, ska Finansinspektionen underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och tillsynsmyndigheten i den mottagande EES-staten i fråga om saken.

Underrättelsen ska vara tillräckligt utförlig och uttömmande.

(20.3.2015/303) Förutsättningar för beviljande av koncession

Finansinspektionen ska inom sex månader efter att en ansökan enligt 3 § har anhängiggjorts och de handlingar och redogörelser som behövs för avgörandet av ärendet har inlämnats besluta om huruvida koncession ska beviljas eller förvägras.

Koncession ska beviljas om

1) det på grundval av redogörelsen för den tilltänkta försäkringsverksamheten samt för försäkringsbolagets verksamhetsplan och delägare enligt 3 § kan anses att försäkringsbolaget i sin verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper,

2) försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs på den,

3) försäkringsbolaget kan bedömas ha kapacitet att bedriva verksamhet på det sätt som företagsstyrningssystemet förutsätter,

4) försäkringsbolagets startkapital uppgår till minst det belopp som anges i 1 a § och försäkringsbolaget i fortsättningen uppfyller åtminstone det lägsta minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § 4 mom., och om

5) försäkringsbolaget enligt den utredning som lagts fram i ärendet i fortsättningen kan anses uppfylla solvens- och minimikapitalkraven enligt 11 kap. och, om bolaget är ett kompositbolag, de nominella kapitalkrav som föreskrivs i 13 a kap. 2 §.

Om försäkringsbolaget hör till ett finans- och försäkringskonglomerat vars moderföretag inte har hemort i Finland och som inte är ett konglomerat som avses i 6 § 1 eller 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, är en ytterligare förutsättning för beviljande av koncession att man kan försäkra sig om att en utländsk myndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela konglomeratet på ett sätt som motsvarar denna lag eller att försäkringsbolagets tillhörighet till konglomeratet inte på något annat sätt äventyrar stabiliteten i bolagets verksamhet. Försäkringsbolagets tillhörighet till ett konglomerat som avses i detta moment anses äventyra stabiliteten i bolagets verksamhet såvida det inte kan visas att konglomeratets solvens, riskkoncentrationerna, konglomeratets interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett konglomerats holdingföretag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

Om ett beslut inte har getts inom den i 1 mom. angivna tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har getts. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns till övriga delar i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Se L om Finansinspektionen 878/2008 73 §.

(29.12.2022/1338) Att bevilja koncession för europabolag och försäkringsföretag som har beviljats koncession i en annan EES-stat och som flyttar sin hemort till Finland

Ett i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (europabolagsförordningen) avsett europabolag som har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i den nämnda förordningen ska ansöka om koncession hos Finansinspektionen. Ett utlåtande av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i denna stat ska begäras om koncessionsansökan. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

Ett försäkringsföretag som har beviljats koncession i en annan EES-stat och som har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i 20 a kap. i denna lag ska ansöka om koncession hos Finansinspektionen. Ett utlåtande av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i denna stat ska begäras om koncessionsansökan.

Betydande bindningar som hinder för beviljande av koncession

Koncession beviljas inte, om

1) en betydande bindning som finns mellan en fysisk eller en juridisk person och försäkringsbolaget bedöms avsevärt försvåra den tillsyn som Försäkringsinspektionen utövar enligt 25 kap., eller om

2) lagstiftningen i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tillämpas på en fysisk eller en juridisk person som har en betydande bindning till det försäkringsbolag som ska bildas och denna lagstiftning eller omständigheter i anslutning till verkställigheten av den bedöms avsevärt försvåra utövandet av tillsyn som avses i 1 punkten.

Koncessionsregister

Försäkringsbolagens koncessionsregister förs av Försäkringsinspektionen. I koncessionsregistret antecknas

1) namnet på varje försäkringsbolag som beviljats koncession och firmans lydelse på två eller flera språk enligt 10 § 3 mom.,

2) den försäkringsverksamhet som koncessionen gäller,

3) den dag då koncessionen beviljats,

4) begränsning eller återkallelse av koncessionen, orsaken till och tidpunkten för begränsningen eller återkallelsen samt, om begränsningen eller återkallelsen inte gäller bolagets hela verksamhet, vilken del av verksamheten den gäller.

(19.12.2008/893) Återkallelse av koncession och begränsning av koncessionsenlig verksamhet

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallelse av försäkringsbolags koncession och om begränsning av koncessionsenlig verksamhet.

(20.3.2015/303) Meddelande av uppgifter

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om de beslut som gäller beviljande av koncession och återkallande av koncession.

Bolagsordning

Bolagsordningens innehåll

I försäkringsbolags bolagsordning ska anges

1) bolagets firma,

2) den kommun i Finland som är bolagets hemort,

3) bolagets verksamhetsområde samt de försäkringsklasser och klassgrupper som verksamheten är avsedd att omfatta samt sådan anknytande verksamhet enligt 16 § som bolaget bedriver,

4) vem som har rösträtt vid bolagsstämman, och

5) beloppet av ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital eller grundfond eller av ett försäkringsaktiebolags aktiekapital eller, om garantikapitalet eller aktiekapitalet utan ändring av bolagsordningen kan minskas eller ökas, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet ska vara minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller om grundfonden utan ändring av bolagsordningen kan ökas, dess belopp och maximibelopp.

I ömsesidiga försäkringsbolags bolagsordning ska dessutom anges

1) garantiandelarnas antal eller garantiandelarnas minimi- och maximiantal,

2) räntan på garantikapitalet och uppgifter om återbetalning av garantikapitalet, samt

3) hur återstående tillgångar ska skiftas då det ömsesidiga bolaget upplöses.

I ett ömsesidigt försäkringsbolags namn ska ingå orden ”ömsesidigt”, ”försäkring” och ”bolag”. I ett publikt ömsesidigt försäkringsbolags namn ska dessutom ingå ordet ”publikt” eller förkortningen ”pb” som motsvarar orden ”publikt bolag”. I ett privat försäkringsaktiebolags namn ska ingå orden ”försäkring” och ”aktiebolag” eller den motsvarande förkortningen ”ab” och i ett publikt försäkringsaktiebolags namn dessutom ordet ”publikt” eller förkortningen ”abp” som motsvarar orden ”publikt aktiebolag”. Om försäkringsbolaget ämnar använda sin firma på två eller flera språk ska varje språkform anges i bolagsordningen.

Om inte något annat följer av bestämmelserna i 1 och 2 mom. får föreskrifter om försäkringsförhållanden inte tas in i bolagsordningen.

Fastställande av bolagsordningen

Fastställande av ett försäkringsbolags bolagsordning och ändringar i den ska sökas hos Försäkringsinspektionen.

Bestämmelser om ändring av bolagsordningen finns i 5 kap. 23 §.

Betalning av aktier, garantiandelar och grundfond

(20.3.2015/303) Betalning i pengar, apport, indrivning och följder

Bestämmelserna om betalning i pengar, apport och följderna av betalningsdröjsmål i 2 kap. 5–7 § i aktiebolagslagen tillämpas också på försäkringsbolag. Med avvikelse från nämnda 6 § ska

1) grundfonden i ett ömsesidigt bolag betalas i pengar,

2) av aktierna i ett försäkringsaktiebolag samt av garantiandelarna och grundfonden i ett ömsesidigt försäkringsbolag i pengar betalas sammanlagt minst hälften av det startkapital som anges i 1 a § i detta kapitel.

Registrering och dess rättsverkningar

Registrering av försäkringsbolag

Försäkringsbolag ska anmälas för registrering inom tre månader från att koncession beviljats, vid äventyr att bolagsbildningen förfaller. I handelsregisterlagen (564/2023) föreskrivs närmare om registreringen. (23.3.2023/603)

Endast aktier, garantiandelar och grundfond som är till fullo betalda inom den tid som nämns i 1 mom. får anmälas för registrering.

Till registeranmälan ska fogas

1) bevis på att koncessionen beviljats och bolagsordningen fastställts,

2) försäkringsbolagets styrelseledamöters och verkställande direktörs försäkran om att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid bolagsbildningen, samt

3) ett intyg av försäkringsbolagets revisorer över att bestämmelserna i denna lag om betalning av aktiekapitalet, garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.

Om en aktie eller garantiandel har betalats med apportegendom ska till registeranmälan dessutom alltid fogas ett yttrande av en revisor med sådan behörighet som avses i 7 kap. 3 § om den redogörelse som avses i 2 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen och om huruvida egendomen för bolaget var av sådant ekonomiskt värde som minst motsvarade betalningen.

Registreringens rättsverkningar, åtgärder före registreringen och rättshandlingar med ett oregistrerat försäkringsbolag

Utöver bestämmelserna i 13 § tillämpas på försäkringsbolag bestämmelserna om aktiebolag i 2 kap. 9–11 § i aktiebolagslagen.

Bolagsbildningen förfaller

Bildandet av ett försäkringsbolag samt försäkringsbolagets koncession anses ha förfallit om försäkringsbolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som anges i 13 § 1 mom. eller om registrering vägras.

Om bolagsbildningen förfaller, är styrelsen och verkställande direktören solidariskt ansvariga för att det belopp som har betalats för tecknade aktier och garantiandelar och grundfonden samt avkastningen på dem återbetalas. Från det belopp som ska återbetalas får dras av sedvanliga kostnader för åtgärder som avses i 2 kap. 10 § 3 mom. i aktiebolagslagen.

Anknytande verksamhet

Bedrivande av anknytande verksamhet

Ett försäkringsbolag får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondföretag eller en sådan AIF-förvaltare som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (7.3.2014/188)

2) ett annat finansinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten,

2 a) leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022), (1.4.2022/209)

3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller

4) ett företag vars tjänster eller produkter anknyter till de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett försäkringsbolag avtala om att även ett annat företag än ett sådant som avses i 1 mom. får använda försäkringsbolagets organisation och distributionskanaler vid marknadsföringen av sina egna produkter eller tjänster, om

1) företaget och försäkringsbolaget hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning, eller

2) företaget och försäkringsbolaget hör till en sådan ekonomisk gruppering som företaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken företaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande.

Sådan anknytande verksamhet som avses i 1 och 2 mom. ska vara lämpad för den art av försäkringsverksamhet som bolaget bedriver och får inte vara av sådan omfattning att den har en väsentlig ställning i förhållande till försäkringsverksamheten. Den anknytande verksamheten får inte äventyra bolagets solvens eller de försäkrade förmånerna.

Inledande av anknytande verksamhet

Ett försäkringsbolag ska göra upp en verksamhetsplan för verksamhet enligt 16 § 1 och 2 mom.

Planen ska fogas till ansökan om fastställande av bolagsordningen eller av en ändring av den.

Försäkringsinspektionen kan låta bli att fastställa den bestämmelse i bolagsordningen som gäller anknytande verksamhet enligt 16 § 1 och 2 mom., om det är uppenbart att verksamheten inte uppfyller kraven i 16 § 3 mom. eller om försäkringsbolaget med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning, arten av produkten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap som krävs av personalen eller därmed jämförbara omständigheter inte har tillräckliga förutsättningar att sköta verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Särskilda bestämmelser om publika försäkringsbolag, finansiell återförsäkringsverksamhet och specialföretag (20.3.2015/303)

Särskilda förmåner och kostnader samt betydande förvärv efter bolagsbildningen

På publika försäkringsaktiebolag och publika ömsesidiga försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 2 kap. 13 och 14 § i aktiebolagslagen.

(20.3.2015/303) Risker och rapportering till följd av finansiell återförsäkringsverksamhet

Försäkringsbolag som ingår avtal om finansiell återförsäkring eller bedriver finansiell återförsäkringsverksamhet måste kunna identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera risker som uppstår genom sådana avtal eller verksamheter.

Med finansiell återförsäkringsverksamhet avses återförsäkring där det avtalas om att det högsta möjliga ersättningsbeloppet, till följd av en betydande försäkringsrisk och en tidsrisk i fråga om när förpliktelserna realiseras, överstiger premierna under avtalets livslängd med ett begränsat men betydande belopp. Finansiell återförsäkring har dessutom åtminstone en av följande egenskaper:

1) uttryckligt och materiellt beaktande av pengars tidsvärde,

2) avtalsvillkor som syftar till att utjämna det ekonomiska resultat som avtalet ger parterna under dess giltighetstid i syfte att genomföra den eftersträvade risköverföringen.

(20.3.2015/303) Bildande av specialföretag

Med specialföretag avses, oberoende av om det är ett registrerat aktiebolag eller inte, ett företag, annat än ett försäkringsbolag, som övertar risker från försäkringsbolag och till fullo finansierar sin exponering för sådana risker genom inkomster från emissioner av skuldebrev eller någon annan sådan finansieringsmekanism där återbetalningsrättigheterna för dem som tillhandahåller sådana lån eller en sådan finansieringsmekanism är efterställda ett sådant företags återförsäkringsskyldigheter.

För bildande av ett specialföretag ska en ansökan om koncession göras hos Finansinspektionen. Koncession ska beviljas om specialföretaget uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i kommissionens förordning.

Förordningar och föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriets bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den verksamhetsplan som avses i 3 § 4 mom. 1 punkten.

Se SHMf om en verksamhetsplan för försäkringsbolag 355/2015.

Bemyndigande för Försäkringsinspektionen att meddela föreskrifter

Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den verksamhetsplan som avses i 17 § 1 och 2 mom.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

Direkt försäkring som med stöd av etableringsrätten bedrivs av försäkringsbolag i andra EES-stater än Finland

Filialetablering

Med bedrivande av direkt försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten avses i denna lag etablering av ett fast driftställe (filial) i en annan EES-stat än Finland.

Med filial avses utöver agenturer och filialkontor också ett kontor som förestås av bolagets egen personal, och en person som bedriver självständig verksamhet och har en stående fullmakt att företräda bolaget på samma sätt som en agentur.

Anmälan om filialetablering

Försäkringsbolag ska innan en filial etableras göra en anmälan om filialetableringen till Försäkringsinspektionen.

Till den anmälan som avses i 1 mom. ska fogas följande upplysningar:

1) uppgifter om den stat eller de stater där bolaget ämnar etablera en filial,

2) en verksamhetsplan som anger arten av den tilltänkta verksamheten och filialens organisation,

3) filialens kontaktinformation,

4) uppgifter om filialens generalagent som har rätt att företräda bolaget i alla rättsförhållanden som hänför sig till filialens verksamhet,

5) om bolaget ämnar bedriva trafikförsäkring i etableringsstaten, en redogörelse för att bolaget har blivit medlem i den nationella byrån och den nationella garantifonden i den stat där filialen är belägen, samt

6) en beräkning för det intyg som avses i 3 § 2 mom.

Med den nationella garantifonden som nämns i 2 mom. 5 punkten avses ett organ enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet. (20.4.2018/235)

(20.3.2015/303) Finansinspektionens skyldighet att sända upplysningar om filialer

Finansinspektionen ska inom tre månader från mottagandet av försäkringsbolagets anmälan samt all utredning som avses i 2 § sända de upplysningar som den fått till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den stat där filialen etableras och underrätta försäkringsbolaget om att upplysningarna har sänts.

Finansinspektionen ska till de upplysningar som sänds foga ett intyg över att försäkringsbolaget uppfyller solvens- och minimikapitalkraven enligt 11 kap. i den omfattning som den planerade verksamheten kräver.

Om upplysningarna inte har sänts inom den tid som anges i 1 mom. kan försäkringsbolaget söka ändring genom besvär. Besvären anses då gälla Finansinspektionens avslagsbeslut. Besvär kan anföras tills Finansinspektionen har fattat beslut om att sända upplysningarna. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om att beslut har getts i det ärende som besvären gäller. Bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns till övriga delar i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionen kan vägra att sända upplysningarna om den har anledning att misstänka att försäkringsbolagets solvens inte är tillräcklig eller att dess förvaltning inte har organiserats på ett behörigt sätt, eller att försäkringsbolagets ledning eller filialens generalagent inte uppfyller de krav enligt 6 kap. 2 § 2 mom. eller 6 kap. 4 § 1 och 3 mom. som gäller bolagets ledning. Filialen kan inte etableras om Finansinspektionen har vägrat sända upplysningarna.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019. Se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 3 kap.

Filialens rätt att inleda verksamhet

Filialen får inleda sin verksamhet när försäkringsbolaget genom förmedling av Försäkringsinspektionen har fått svar från den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den stat där filialen etableras, med anledning av de upplysningar som sänts till myndigheten, dock senast två månader efter att Försäkringsinspektionen har underrättat försäkringsbolaget om att upplysningarna har sänts.

Ändring av upplysningar om filial

Försäkringsbolaget ska skriftligen anmäla ändringar av upplysningarna i de utredningar som avses i 2 § 2 mom. 2–4 punkten till Försäkringsinspektionen samt till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den stat där filialen är belägen, minst en månad innan ändringen görs. Härvid ska det förfarande som anges i 3 och 4 § iakttas.

Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster som bedrivs av försäkringsbolag i andra EES-stater än Finland

Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Med fritt tillhandahållande av försäkringstjänster avses att ett försäkringsbolag i en annan stat än den stat i vilken tjänsterna tillhandahålls ingår

1) skadeförsäkringsavtal som hänför sig till en risk som finns i den stat där tjänsterna tillhandahålls,

2) livförsäkringsavtal med en fysisk person som är varaktigt bosatt i den stat där tjänsterna tillhandahålls, eller

3) livförsäkringsavtal med en juridisk person så att avtalet hänför sig till den juridiska personens driftställe i den stat där tjänsterna tillhandahålls.

Stat där risken är belägen

När ett försäkringsbolag bedriver fritt tillhandahållande av försäkringstjänster anses risken vara belägen i den stat där tjänsterna tillhandahålls, om det är fråga om

1) egendom som är belägen i denna stat, när försäkringen avser en fastighet eller byggnad eller en byggnad och dess lösöre, om lösöret har försäkrats genom samma försäkringsavtal som byggnaden,

2) ett fordon som är registrerat i denna stat, när försäkringen avser ett fordon, eller

3) en försäkring som har tecknats i denna stat, när försäkringen har en giltighetstid om högst fyra månader och täcker risker som hänför sig till en resa eller semester.

I andra fall än de som nämns i 1 mom. anses risken vara belägen i den stat där tjänsterna tillhandahålls om försäkringstagaren är varaktigt bosatt där eller, när försäkringstagaren är en juridisk person, om försäkringstagaren där har det driftställe som försäkringen gäller.

Vid införsel av motorfordon till Finland är risken med avvikelse från 1 mom. 2 punkten belägen i Finland i 30 dagar från det att köparen godkände leveransen.

Försäkringsbolags anmälan om att fritt tillhandahållande av försäkringstjänster inleds

Om ett försäkringsbolag ämnar bedriva fritt tillhandahållande av försäkringstjänster i en eller flera EES-stater ska bolaget innan det inleder verksamheten anmäla detta till Försäkringsinspektionen.

Till anmälan ska fogas en redogörelse för de risker som den tilltänkta verksamheten gäller och en beräkning för det intyg som avses i 9 § 2 mom.

Om bolagets anmälan omfattar bedrivande av trafikförsäkring ska till anmälan också fogas uppgifter om ersättningsombud. Ersättningsombudet ska ha gott anseende och tillräcklig kännedom om ersättningsverksamheten. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud får inte vara ersättningsombud.

En i 69 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd skaderegleringsrepresentant ska i den EES-stat för vilken representanten utsetts sköta också det ovan i 3 mom. avsedda ersättningsombudets uppgifter, om försäkringsbolaget har försummat att utse ett ersättningsombud. (17.6.2016/463)

(20.3.2015/303) Finansinspektionens skyldighet att sända upplysningar om fritt tillhandahållande

Finansinspektionen ska inom en månad från mottagandet av den anmälan och de utredningar som avses i 8 § underrätta den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den stat där bolaget har för avsikt att fritt tillhandahålla försäkringstjänster, om försäkringsbolagets anmälan och underrätta försäkringsbolaget om att upplysningarna har sänts.

Finansinspektionen ska till de upplysningar som sänds foga ett intyg om att försäkringsbolaget uppfyller solvens- och minimikapitalkraven enligt 11 kap. i den omfattning som den planerade verksamheten kräver och en redogörelse för de försäkringsklasser inom vilka försäkringsbolaget har rätt att bedriva verksamhet samt en redogörelse för de risker som den tilltänkta verksamheten gäller.

Om upplysningarna inte har sänts inom den tid som anges i 1 mom. kan sökanden anföra besvär med iakttagande av bestämmelserna i 3 § 3 mom.

Finansinspektionen kan vägra att sända upplysningarna om den har anledning att misstänka att försäkringsbolagets solvens inte är tillräcklig eller att dess förvaltning inte har organiserats på ett behörigt sätt, eller att försäkringsbolagets ledning inte uppfyller de krav enligt 6 kap. 2 § 2 mom. som gäller bolagets ledning. Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster kan inte inledas om Finansinspektionen har vägrat att sända upplysningarna.

Inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Försäkringsbolaget får fritt börja tillhandahålla försäkringstjänster då det har fått Försäkringsinspektionens meddelande om att upplysningarna har sänts till den myndighet som avses i 9 § 1 mom.

Anmälan om ändring av upplysningar

När upplysningarna i den anmälan som avses i 8 § ändras ska det förfarande som föreskrivs i 8–10 § tillämpas.

Direkt försäkring som försäkringsbolag med stöd av etableringsrätten bedriver i en annan stat än en EES-stat

Filialetablering i en annan stat än en EES-stat

Ett försäkringsbolag som ämnar etablera en filial i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska före etableringen av filialen anmäla detta till Försäkringsinspektionen. I fråga om de upplysningar som ska fogas till anmälan gäller 2 §.

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter att den har fått den anmälan som avses i 1 mom. förbjuda att filialen etableras, om Försäkringsinspektionen har anledning att ifrågasätta att försäkringsbolagets solvens är tillräcklig, att dess förvaltning har organiserats på behörigt sätt eller att försäkringsbolagets ledning eller filialens generalagent uppfyller kraven enligt 6 kap. 2 § 2 mom. och 6 kap. 4 § 1 och 3 mom.

På ändring av uppgifter om filial tillämpas bestämmelserna i 5 § i detta kapitel.

Bestämmelser om skadeförsäkringsbolags verksamhet i Schweiziska edsförbundet

(20.3.2015/303) Tillämplig lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i 12 § tillämpas bestämmelserna i 14–18 § på direkt försäkringsverksamhet som bedrivs av en sådan filial till ett skadeförsäkringsbolag som är etablerad i Schweiziska edsförbundet (Schweiz). Dessutom bestäms filialens startkapital och kapitalkrav enligt denna lag.

Ansökan om etablering av filial

Utöver vad som bestäms i 12 § ska till ansökan om etablering av filial fogas ett av Försäkringsinspektionen utfärdat intyg av vilket ska framgå

1) att sökanden inte bedriver annan affärsverksamhet än försäkringsverksamhet,

2) de försäkringsklasser inom vilka sökanden på basis av koncession som beviljats i Finland har rätt att bedriva verksamhet,

3) huruvida sökanden uppfyller de solvenskrav som den planerade verksamheten ställer och som enligt denna lag uppställts för skadeförsäkringsbolag,

4) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt för ändamålet avsatta tillgångar och, i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18, ”Turistassistans”, de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande, samt

5) de försäkringsklasser inom vilka sökanden faktiskt bedriver verksamhet.

För utfärdande av intyget ska bolaget tillställa Försäkringsinspektionen de uppgifter som inspektionen bestämmer.

Försäkringsinspektionens utlåtande om koncessionsansökan

När den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i Schweiz till Försäkringsinspektionen har sänt filialens verksamhetsplan, som ingår i ansökan om koncession för filialen, jämte eventuella anmärkningar med anledning av koncessionsansökan, ska Försäkringsinspektionen inom tre månader efter att handlingarna och utredningarna mottagits ge sitt utlåtande om ansökan. Om Försäkringsinspektionen inte avger sitt utlåtande om ansökan inom den ovan nämnda tiden anses den ge sitt bifall till att ansökan godkänns.

Säkerhetsåtgärder

Försäkringsinspektionen kan begära att den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i Schweiz vidtar sådana åtgärder mot filialen som avses i 25 kap. 9 § eller motsvarande åtgärder.

(20.3.2015/303) Överlåtelse av försäkringsbestånd

Om ett finländskt skadeförsäkringsbolag överlåter det schweiziska försäkringsbeståndet eller en del av det till ett försäkringsföretag som har sin hemort i Schweiz ska Finansinspektionen, innan den ger sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts, hos den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i Schweiz inhämta bekräftelse på att det övertagande företaget är tillräckligt solvent med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

Om det överlåtande bolaget är ett försäkringsföretag som har sin hemort i Schweiz och det övertagande bolaget är ett finländskt skadeförsäkringsbolag med filial i Schweiz, ska Finansinspektionen på begäran ge den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i Schweiz bekräftelse på att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet i tillräcklig utsträckning uppfyller solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 §.

Underrättelse om återkallelse av koncession

Försäkringsinspektionen ska underrätta den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i Schweiz om återkallelse eller begränsning av ett skadeförsäkringsbolags koncession, om bolaget har en filial i Schweiz.

Övriga bestämmelser

Underrättelse om förvärv av ett utländskt försäkringsföretag

Om ett utländskt försäkringsföretag har blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag och försäkringsbolaget inte har varit skyldigt att göra anmälan enligt 20 § i detta kapitel eller enligt 13 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, ska försäkringsbolaget underrätta Försäkringsinspektionen om saken inom tre månader.

(20.3.2015/303) Meddelande om betydande problem i tredjeländer

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla betydande problem som försäkringsbolag har mött vid etablering och utövande av verksamhet i ett tredjeland.

Förvärv av bestämmande inflytande i kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte försäkringsbolaget eller försäkringsholdingsammanslutningen har anmält detta till Försäkringsinspektionen på förhand eller om Försäkringsinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom. (12.4.2019/518)

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som ska tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till Finansinspektionen.

Europabolag

Om ett försäkringsbolag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, ska försäkringsbolaget utan dröjsmål, efter att ha anmält förslaget för registrering, till Försäkringsinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i förordningen.

Om försäkringsbolaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte ge ett intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Försäkringsinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att försäkringsbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller att flyttningen av hemorten kränker de försäkrade förmånerna. Tillstånd får beviljas innan det har förflutit en månad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Försäkringsinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

När ett försäkringsbolags hemort har flyttats till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får en försäkringstagare i det försäkringsbolag som flyttar hemort, om han inte medverkat till beslutet om flyttning av hemort och om han inte enligt 12 § i lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 5 mom i denna paragraf.

Ett europabolag ska tillkännage en sådan registrering av flyttning av hemort som avses i artikel 8.11 i europabolagsförordningen genom att kungöra detta i den officiella tidningen samt i åtminstone en tidning som utkommer på den ort som var bolagets sista hemort i Finland. Försäkringsinspektionen kan bestämma att tillkännagivandet ska ske även på något annat sätt. Tillkännagivandet ska även innehålla ett omnämnande av den rätt som försäkringstagaren har att säga upp sitt försäkringsavtal så som föreskrivs om detta i 4 mom.

Föreskrifter

Bemyndigande för Försäkringsinspektionen att meddela föreskrifter

Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den beräkning som avses i 2 § 2 mom. 6 punkten.

Delägarskap, aktier och garantiandelar i försäkringsbolag

Tillämpning av aktiebolagslagen

Utöver bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på försäkringsbolag bestämmelserna om aktiebolag i 3 och 4 kap. i aktiebolagslagen.

AktiebolagsL 624/2006 4 kap. har upphävts genom L 349/2017, se AktiebolagsL 624/2006 3 och 6 kap. samt L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 348/2017.

Försäkringsbolagets delägare

Delägare i försäkringsaktiebolag är aktieägarna. Delägare i ömsesidiga försäkringsbolag är försäkringstagarna. Garantiandelsägare är också delägare i ömsesidiga bolag, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen.

I bolagsordningen för ömsesidiga försäkringsbolag kan försäkringstagares delägarskap inte begränsas på annat sätt än så att delägarskap uppkommer först då försäkringen varit i kraft en viss tid som inte får överstiga tre år, och att tecknande av sjö- eller återförsäkring inte medför delägarskap.

Skyldighet för aktieägare i försäkringsaktiebolag att betala särskilda avgifter

I bolagsordningen för försäkringsaktiebolag kan föreskrivas att aktieägarna är skyldiga att betala särskilda avgifter till bolaget.

Tillskottsplikt för försäkringstagardelägare i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag

I bolagsordningen för ömsesidiga skadeförsäkringsbolag kan föreskrivas att försäkringstagardelägarna har tillskottsplikt gentemot bolaget.

Om en försäkringstagardelägare i ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag är en konsument eller en sådan annan fysisk eller juridisk person som med beaktande av näringsverksamhetens art och omfattning samt förhållandena i övrigt i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, kan tillskottsplikten vara högst lika stor som det sammanlagda beloppet av de försäkringspremier som påförts honom det föregående kalenderåret.

Om ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag beslutar att ändra bolagsordningen så att försäkringstagardelägarna har tillskottsplikt eller så att deras tillskottsplikt utvidgas eller om ett försäkringsaktiebolag fattar beslut om ombildning av bolaget till ett sådant ömsesidigt skadeförsäkringsbolag vars försäkringstagardelägare har tillskottsplikt, har en försäkringstagardelägare som inte medverkat till beslutet och som inte enligt 12 § i lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, rätt att inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 4 mom. i denna paragraf skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal.

Bolagets styrelse ska tillkännage ett i 3 mom. avsett beslut genom att inom en månad efter det att ändringen av bolagsordningen registrerats kungöra beslutet i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på bolagets hemort samt enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer. Tillkännagivandet ska även innehålla ett omnämnande av den rätt för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som avses i 3 mom.

(27.3.2009/211) Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och överlåtelse av aktier och garantiandelar

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag ska anmäla detta på förhand till Finansinspektionen, om

1) han på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av försäkringsbolagets aktie- eller garantikapital, eller om

2) hans innehav kommer att vara så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier eller garantiandelar, eller om

3) hans innehav annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller annars betydande inflytande i försäkringsbolagets förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet kommer att uppgå till minst 20, 30 eller 50 procent av försäkringsbolagets aktie- eller garantikapital eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier eller garantiandelar medför eller så att försäkringsbolaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv anmälas på förhand till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–7 § i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av detta moment beaktas inte sådana aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka verksamheten i sammanslutningens ledning. (12.4.2019/518)

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier eller garantiandelar i försäkringsbolaget sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om försäkringsbolaget upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Försäkringsbolaget och försäkringsholdingsammanslutningen ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

Bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till de anmälningar som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder 208/2014.

(27.3.2009/211) Begränsning som gäller förvärv av aktier och garantiandelar

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda sådant förvärv av en ägarandel som avses i 5 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008), och bestämmelser om förfarandet när ett förbudsbeslut ges finns i 32 b § i nämnda lag.

En anmälningsskyldig får inte förvärva aktier eller andelar som avses i 5 § förrän Finansinspektionen har fattat det beslut som avses i 1 mom. eller förrän den tidsfrist för beslutsfattande som anges i 32 b § i lagen om Finansinspektionen har löpt ut, om inte annat bestäms vid behandlingen av ärendet.

(27.3.2009/211)

7 § har upphävts genom L 27.3.2009/211.

(27.3.2009/211)

8 § har upphävts genom L 27.3.2009/211.

(27.3.2009/211)

9 § har upphävts genom L 27.3.2009/211.

(27.3.2009/211)

10 § har upphävts genom L 27.3.2009/211.

(27.3.2009/211)

11 § har upphävts genom L 27.3.2009/211.

(27.3.2009/211)

12 § har upphävts genom L 21127.3.2009/.

FÖRVALTNING, BOKSLUT OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER (20.3.2015/303)

Bolagsstämma

Tillämpning av aktiebolagslagen

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. i aktiebolagslagen enligt vad som föreskrivs särskilt i detta kapitel.

Allmänna bestämmelser

(24.7.2009/587) Delägarnas beslutsfattande, behörighet och bolagsstämma (12.4.2019/518)

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 5–7 §, 8 § 1–3 mom. samt 9 och 10 § i aktiebolagslagen.

På börsbolag tillämpas dessutom vad som i 5 kap. 3 a § i aktiebolagslagen föreskrivs om behandling av ersättningspolicyn på börsbolagets bolagsstämma och i 3 b § om behandling av ersättningsrapporten på börsbolagets ordinarie bolagsstämma. (12.4.2019/518)

Representantskap i ömsesidigt försäkringsbolag

I ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning kan bestämmas att beslutanderätten på bolagsstämman förutom av garantiandelsägarna även utövas av de representanter som försäkringstagardelägarna valt inom sig (representantskap). I fråga om representantskapets ledamöter gäller i övrigt vad som i detta kapitel föreskrivs om delägare.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma ska hållas om

1) så föreskrivs i bolagsordningen,

2) styrelsen anser att det finns skäl till det,

3) en delägare eller revisor kräver det i enlighet med 2 mom.,

4) förvaltningsrådet anser att det finns skäl till det och enligt bolagsordningen har rätt att besluta om extra bolagsstämma, eller om

5) Försäkringsinspektionen skriftligen yrkar på detta för behandling av ett visst ärende som den uppgett.

Extra bolagsstämma ska hållas, om en revisor eller ett försäkringsaktiebolags aktieägare med minst en tiondel eller en i bolagsordningen angiven mindre andel av samtliga aktier, eller ett ömsesidigt försäkringsbolags delägare med minst en tiondel eller en i bolagsordningen angiven mindre andel av delägarnas sammanlagda röstetal, skriftligen yrkar på detta för behandling av ett uppgett ärende. Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har ett representantskap, har en tiondel av representantskapets ledamöter motsvarande rätt att yrka på extra bolagsstämma.

Stämmokallelse ska i ett privat bolag utfärdas inom två veckor och i ett publikt bolag inom en månad från det att yrkandet kom in till bolaget.

Ömsesidigt försäkringsbolags deltagande i bolagsstämma

Ett ömsesidigt försäkringsbolag eller dess dottersammanslutning kan inte delta i ett försäkringsbolags bolagsstämma på basis av en försäkring som tecknats i bolaget.

Allmänt om beslutsfattandet

Ärenden som ska avgöras, jäv och åsidosättande av formkrav

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. 11, 14 och 15 § i aktiebolagslagen.

(12.4.2019/518) Jäv vid börsbolags bolagsstämma

Utöver vad som föreskrivs i 6 § får en delägare i ett börsbolag inte rösta om avtal eller andra rättshandlingar i vilka delägaren eller en person som enligt 1 kap. 24 c § har en närståenderelation till delägaren är part, om rättshandlingen inte hör till bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller inte genomförs på normala marknadsvillkor.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på

1) transaktioner mellan börsbolaget och dess dottersammanslutning, om börsbolaget och dess övriga dottersammanslutningar äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen eller, om bolaget och dess övriga dottersammanslutningar inte äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen, någon annan inom bolagets närståendekrets inte har något ekonomiskt intresse i den först nämnda dottersammanslutningen,

2) bolagsstämmans beslut om aktie- och garantiandelsemission och emissionsbemyndigande, optionsrätter och andra särskilda rättigheter samt bemyndigande av styrelsen i fråga om dessa i enlighet med 14 kap., om utbetalning av medel i enlighet med 16 kap., om minskning av aktie- och garantikapital och återbetalning av garantikapital i enlighet med 17 kap., om förvärv och inlösen av egna aktier i enlighet med 18 kap., om fusion i enlighet med 19 kap., om delning i enlighet med 20 kap., om flyttning av hemorten i enlighet med 20 a kap. och om försättande av bolaget i likvidation och avslutande av likvidation i enlighet med 23 kap., och inte heller på (29.12.2022/1338)

3) bolagsstämmans beslut om ersättningspolicyn enligt 5 kap. 3 a § i aktiebolagslagen eller om ersättningar i enlighet med policyn eller på behandling på bolagsstämman av i 3 b § i det kapitlet avsedda ersättningsrapporter.

(24.7.2009/587) Röstetal i försäkringsaktiebolag

Var och en får vid ett försäkringsaktiebolags bolagsstämma för egen räkning eller som ombud för någon annan rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Om inte annat bestäms i bolagsordningen får en aktieägare rösta på olika sätt med olika aktier i ett börsbolag. I ett sådant bolag tillämpas inte den i 1 mom. föreskrivna begränsningen av ett ombuds rätt att företräda flera aktieägare. (12.4.2019/518)

Delägares och representanters röstetal i ömsesidigt försäkringsbolag

Delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag har vid bolagsstämma en röst, om inte annat bestäms i bolagsordningen.

Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har ett representantskap har varje ledamot av representantskapet en röst vid stämman. En ledamot av representantskapet får inte befullmäktiga någon annan att utöva rösträtt vid bolagsstämma, om inte något annat bestäms i bolagsordningen.

Begränsning av röstetalet i ömsesidigt försäkringsbolag

Var och en får vid ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsstämma för egen räkning eller som ombud för någon annan rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet. Det totala antalet röster som bygger på de vid stämman företrädda garantiandelsägarnas garantiandelar får, med beaktande av begränsningen i första meningen, vara högst lika stort som det totala antalet röster som bygger på de vid stämman företrädda försäkringstagarnas försäkringar, om inte något annat följer av 2 mom.

Om det sammanlagda antalet röster som bygger på de vid stämman företrädda garantiandelarna, med beaktande av begränsningen i den första meningen i 1 mom., är större än det sammanlagda antalet röster som bygger på de vid stämman företrädda försäkringstagarnas försäkringar, får varje garantiandelsägare rösta med högst ett röstetal som fås när hans röstetal, som eventuellt redan begränsats till en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet, multipliceras med ett tal som fås genom att det sammanlagda antalet röster som bygger på försäkringstagarnas försäkringar, som eventuellt redan begränsats till en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet, divideras med det sammanlagda antalet på samma sätt begränsade röster som bygger på garantiandelsägarnas garantiandelar. De tal som då fås avrundas till närmaste hela tal. Varje garantiandelsägare har dock minst en röst.

Likställighetsprincipen

Bolagsstämman får inte fatta beslut som strider mot den likställighetsprincip som avses i 1 kap. 22 §.

Förfarandet på stämman

(25.11.2022/933) Aktiebolagslagens bestämmelser om förfarandet på stämman som tillämpas på försäkringsbolag

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. 16, 23, 25 och 25 a § i aktiebolagslagen.

Platsen för stämman

Med avvikelse från 5 kap. 16 § 1 mom. i aktiebolagslagen får ett försäkringsbolags bolagsstämma inte hållas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(25.11.2022/933) Sammankallande

Styrelsen sammankallar bolagsstämman. I bolagsordningen kan dock bestämmas att förvaltningsrådet sammankallar bolagsstämman. Ett förvaltningsråd som har rätt att sammankalla bolagsstämma beslutar också om de sätt att delta i stämman som avses i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen, om inte annat bestäms i bolagsordningen.

Om bolagsstämma inte sammankallas trots att en kallelse borde utfärdas enligt lag, bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut eller om de gällande bestämmelserna och föreskrifterna om stämmokallelse har överträtts i något väsentligt avseende, ska Finansinspektionen på ansökan av en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot, verkställande direktören, en revisor eller en delägare sammankalla stämman på bolagets bekostnad. Finansinspektionen kan sammankalla bolagsstämman även om nämnda ansökan inte görs. Finansinspektionens beslut kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft.

Stämmokallelsens innehåll

I stämmokallelsen ska nämnas bolagets namn, tid och plats för stämman samt de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende som gäller ändring av bolagsordningen ska behandlas på stämman, ska ändringens huvudsakliga innehåll nämnas i kallelsen.

Särskilda bestämmelser om stämmokallelsens innehåll finns i

1) 5 kap. 7 § i aktiebolagslagen, som gäller anmälan,

2) 5 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen, som gäller användning av tekniska hjälpmedel och posten, (25.11.2022/933)

3) 15 § 3 mom. i detta kapitel, som gäller senare stämma,

4) 9 kap. 4 § 2 mom. i aktiebolagslagen, som gäller riktad emission,

5) 18 kap. 2 § i denna lag, som gäller inlösen genom minskning av aktiekapitalet,

6) 15 kap. 6 § 3 mom. i aktiebolagslagen, som gäller riktat förvärv och riktad inlösen av egna aktier, och 15 kap. 9 § 3 mom. i aktiebolagslagen, som gäller sammanläggning av aktier,

7) 19 kap. 7 § 2 mom. i denna lag, som gäller fusion, (29.12.2022/1338)

8) 20 kap. 7 § 3 mom. i denna lag, som gäller delning, samt i (29.12.2022/1338)

9) 20 a kap. 6 § 1 mom. i denna lag, som gäller flyttning av hemorten. (29.12.2022/1338)

I stämmokallelsen för börsbolag ska dessutom nämnas

1) under vilka förutsättningar aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman enligt 4 kap. 2 § 2 mom. och 5 kap. 6 och 7 § i aktiebolagslagen,

2) under vilka förutsättningar aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman genom ombud enligt 7 § i detta kapitel och 5 kap. 8 § i aktiebolagslagen,

3) aktieägares frågerätt enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen,

4) det totala antalet aktier i bolaget och det totala antalet röster per aktieslag då bolagsstämman sammankallas,

5) de webbsidor där den i denna lag och värdepappersmarknadslagen avsedda informationen om bolagsstämman kan hämtas.

(24.7.2009/587)

AktiebolagsL 624/2006 4 kap. 2 § har upphävts genom L 349/2017, se AktiebolagsL 624/2006 3 kap. 14 c §.

Kallelsetid

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före bolagsstämman, den sista anmälningsdagen enligt 5 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller bolagsstämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen angivna avstämningsdag för bolag som har anslutits till värdeandelssystemet. I ett publikt bolag får kallelsen dock utfärdas tidigast tre månader före den ovan nämnda dagen. (24.7.2009/587)

Bestämmelser om kallelsen finns också i 19 § 3 mom., 19 kap. 7 § 2 mom., 20 kap. 7 § 3 mom., 20 a kap. 6 § 1 mom., 21 kap. 9 § samt 23 kap. 3 §. (29.12.2022/1338)

Om en förutsättning för ett giltigt beslut enligt bolagsordningen är att beslutet fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman har hållits. I kallelsen ska nämnas det beslut som den första stämman har fattat.

Börsbolag ska utfärda stämmokallelse senast tre veckor före bolagsstämman. Stämmokallelsen ska dock utfärdas minst nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. (22.12.2009/1216)

AktiebolagsL 624/2006 4 kap. 2 § har upphävts genom L 349/2017, se AktiebolagsL 624/2006 3 kap. 14 c §.

Kallelsesätt

Till varje delägare vars adress är känd för försäkringsbolaget ska sändas en skriftlig stämmokallelse, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.

Utöver vad som föreskrivs i bolagsordningen ska till varje delägare vars adress är känd för bolaget sändas en skriftlig kallelse, om stämman ska behandla en sådan ändring av bolagsordningen som avses i 22 §. Motsvarande bestämmelser om skriftlig kallelse finns i 19 kap. 7 § 2 mom., 20 kap. 7 § 3 mom., 20 a kap. 6 § 1 mom., 21 kap. 9 § 2 mom., 22 kap. 6 § 2 mom. samt 23 kap. 3 § 2 mom. (29.12.2022/1338)

Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa

Beslutsförslagen samt, om bokslutet behandlas på stämman, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen ska i minst en veckas tid före stämman hållas tillgängliga för delägarna på bolagets huvudkontor eller webbsidor samt läggas fram på bolagsstämman. Stämmohandlingarna ska utan dröjsmål sändas till delägare som ber om dem, om handlingarna inte kan laddas ner och skrivas ut från bolagets webbsidor. (26.8.2011/982)

Om ett beslut gäller emission av aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier eller garantiandelar, fondförhöjning av aktiekapitalet, vinstutdelning eller beviljande av andra ekonomiska fördelar, utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, minskning av aktie- eller garantikapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier eller garantiandelar eller likvidation, och om bokslutet inte behandlas på stämman gäller 1 mom. också

1) det senaste bokslutet samt den senaste verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen,

2) ett beslut som efter den senaste räkenskapsperioden eventuellt har fattats om utbetalning av bolagets medel,

3) delårsrapporter som har upprättats efter den senaste räkenskapsperioden, samt

4) styrelsens redogörelse för sådana händelser efter det senaste bokslutet eller den senaste delårsrapporten som väsentligt påverkar bolagets ställning.

I 19 kap. 8 §, 20 kap. 8 §, 20 a kap. 7 § samt 21 kap. 10 § föreskrivs om handlingar som i samband med beslut om fusion, delning, flyttning av hemorten och överlåtelse av försäkringsbeståndet ska hållas tillgängliga och sändas till den som ber om dem. (29.12.2022/1338)

(12.4.2019/518) Särskilda bestämmelser för börsbolag om skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga och sända dem

Börsbolag ska hålla den stämmokallelse som avses i 14 § och de handlingar som avses i 17 § 1–3 mom. tillgängliga för delägarna på bolagets webbsidor under en period som börjar senast tre veckor före stämman och slutar tidigast tre månader efter stämman. Om börsbolagets bolagsstämma behandlar ersättningspolicyn eller en ersättningsrapport ska börsbolaget hålla också dessa handlingar tillgängliga på bolagets webbplats under samma period.

Vad som i 17 § föreskrivs om att hålla stämmohandlingarna tillgängliga före bolagsstämman och sända dem ska inte tillämpas på bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen, ersättningspolicyn eller på ersättningsrapporten, om bolaget har hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 1 mom. och offentliggjort informationen i dem i enlighet med värdepappersmarknadslagen senast tre veckor före bolagsstämman.

(12.4.2019/518) Särskilda bestämmelser om elektronisk omröstning i börsbolag

Till personer som på ett börsbolags bolagsstämma har röstat elektroniskt ska sändas en elektronisk bekräftelse på att rösterna tagits emot.

Till börsbolagets delägare ska på begäran efter bolagsstämman sändas bekräftelse på att deras röst på behörigt sätt har registrerats och räknats på bolagsstämman, om de inte redan har tillgång till informationen. Begäran ska framställas inom tre månader efter stämman.

Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning (25.11.2022/933)

Bolagsstämman kan besluta att behandlingen av ett ärende ska överföras till en fortsatt stämma.

Den ordinarie bolagsstämman ska överföra ett ärende som gäller godkännande av bokslutet och användning av bolagets vinst till en fortsatt stämma, om aktieägare i ett försäkringsaktiebolag vilka har minst en tiondel av samtliga aktier eller delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag vilka har minst en tredjedel eller en i bolagsordningen fastställd mindre del av det sammanlagda röstetalet för de delägare som är representerade vid stämman kräver det. Den fortsatta stämman ska hållas tidigast en månad och senast tre månader efter den ordinarie bolagsstämman. Beslutet behöver inte på yrkande av en minoritet skjutas upp flera gånger.

Till den fortsatta stämman ska utfärdas en särskild kallelse, om den hålls över fyra veckor efter bolagsstämman. En kallelse till fortsatt stämma kan alltid utfärdas senast fyra veckor före stämman.

Om en funktionsstörning i ett bolags i 5 kap. 16 § 2–4 mom. i aktiebolagslagen avsedda datakommunikation eller i något annat tekniskt hjälpmedel som bolaget använder för att ordna stämman kan inverka på giltigheten av stämmans beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer stämman, kan bolagsstämmans ordförande besluta att stämman ska avbrytas och fortsätta inom fyra veckor från stämmans begynnelsetidpunkt enligt stämmokallelsen. En förutsättning är att de delägare som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i stämman i god tid innan stämman fortsätter informeras om avbrytandet och den möjliga tidpunkten för en fortsatt stämma samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet. (25.11.2022/933)

Beslutskrav

Majoritetsbeslut och ändring av ett aktieslags rättigheter

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. 26 och 28 § i aktiebolagslagen.

Beslut med kvalificerad majoritet

Om ett beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, gäller som bolagsstämmans beslut i ett försäkringsaktiebolag det förslag som har biträtts med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna samt i ett ömsesidigt försäkringsbolag det förslag som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Om inte annat föreskrivs i denna lag eller i aktiebolagslagen eller bestäms i bolagsordningen, förutsätts kvalificerad majoritet för beslut som gäller

1) ändring av bolagsordningen,

2) riktad aktie- eller garantiandelsemission,

3) emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier eller garantiandelar,

4) förvärv eller inlösen av egna aktier eller garantiandelar i ett publikt försäkringsaktiebolag eller ett publikt ömsesidigt försäkringsbolag,

5) riktat förvärv av egna aktier eller garantiandelar,

6) fusion,

7) delning,

7 a) flyttning av hemorten, (29.12.2022/1338)

8) överlåtelse av försäkringsbeståndet,

9) ändring av bolagsformen från försäkringsaktiebolag till ömsesidigt försäkringsbolag eller från ömsesidigt försäkringsbolag till försäkringsaktiebolag, samt

10) likvidation och avslutande av likvidation.

Om det finns aktier eller garantiandelar av olika slag i bolaget, är en förutsättning för ett giltigt beslut om fusion i det överlåtande bolaget, delning i det ursprungliga försäkringsaktiebolaget, flyttning av försäkringsbolagets hemort, överlåtelse av försäkringsbolagets försäkringsbestånd, likvidation och avslutande av likvidation samt om riktat förvärv av egna aktier eller garantiandelar i ett publikt försäkringsaktiebolag eller ett publikt ömsesidigt försäkringsbolag dessutom att beslutet biträds med en kvalificerad majoritet av de aktier eller garantiandelar av varje slag som är företrädda vid stämman. (29.12.2022/1338)

Kravet på kvalificerad majoritet kan inte lindras genom en bestämmelse i bolagsordningen.

För en ändring av bolagsordningen räcker det dock med ett majoritetsbeslut, om delägarna enligt ändringen ska erbjudas en möjlighet enligt 5 kap. 16 § 2 mom. i aktiebolagslagen att utöva sina rättigheter på bolagsstämman. (25.11.2022/933)

Till den del som i aktiebolagslagen eller någon annan lagstiftning hänvisas till beslutsfattande med kvalificerad majoritet enligt 5 kap. 27 § i aktiebolagslagen, tillämpas i fråga om försäkringsbolag denna paragraf i stället för 5 kap. 27 § i aktiebolagslagen.

En delägares samtycke

En delägares samtycke till ändring av bolagsordningen ska inhämtas när

1) delägarens rätt till en andel av bolagets vinst eller nettoförmögenhet minskas genom en sådan bestämmelse i bolagsordningen som avses i 16 kap. 10 §,

2) delägarens betalningsskyldighet gentemot försäkringsbolaget ökas, eller

3) bolagets rätt till skadestånd begränsas på det sätt som avses i 28 kap. 10 §.

En aktie- eller garantiandelsägares samtycke till ändring av bolagsordningen ska inhämtas när

1) rätten att förvärva aktie- eller garantiandelsägarens aktier eller garantiandelar begränsas genom att det i bolagsordningen tas in en sådan inlösenklausul som avses i 3 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller en sådan samtyckesklausul som avses i 3 kap. 8 § i aktiebolagslagen,

2) aktie- eller garantiandelsägarens aktie- eller garantiandelsbaserade företrädesrätt till aktier eller garantiandelar begränsas på det sätt som avses i 9 kap. 3 § 3 mom. i aktiebolagslagen,

3) rätten för minoriteten att kräva vinstutdelning begränsas på det sätt som avses i 16 kap. 7 § 2 mom. i denna lag,

4) aktie- eller garantiandelsägarens aktie eller garantiandel förenas med ett sådant inlösenvillkor som avses i 15 kap. 10 § i aktiebolagslagen, eller när

5) det inbördes förhållandet mellan de rättigheter som aktier eller garantiandelar av samma slag medför ändras på ett sätt som berör aktie- eller garantiandelsägarens aktier eller garantiandelar.

Aktie- eller garantiandelsägarens samtycke ska inhämtas också för riktad inlösen av aktier eller garantiandelar enligt 15 kap. 6 § i aktiebolagslagen.

Bolagsstämman får inte fatta beslut som strider mot den likställighetsprincip som avses i 1 kap. 22 § i denna lag utan samtycke av den delägare på vars bekostnad en otillbörlig fördel ges.

Övriga bestämmelser

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Beslutet ska fattas med sådan kvalificerad majoritet som avses i 21 §.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen ska sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen utan dröjsmål anmälas för registrering och får inte verkställas förrän det har registrerats. Om en ändring av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras i samband med verkställighetsåtgärderna.

Om den rätt som en aktie eller en garantiandel medför bestäms utifrån aktiens eller garantiandelens nominella belopp, ska denna rätt inte påverkas av att det nominella beloppet slopas, om inte något annat beslutas.

Klander av beslut

I 27 kap. föreskrivs om klander av bolagsstämmans beslut.

Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar (20.3.2015/303)

Allmänna bestämmelser (13.12.2013/981)

(12.4.2019/518) Tillämpning av aktiebolagslagen

Utöver bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på försäkringsbolag bestämmelserna i 6 kap. i aktiebolagslagen, dock inte kapitlets 1, 4 a, 8, 10, 16 a, 19 och 24 §.

Försäkringsbolagets ledning (13.12.2013/981)

Försäkringsbolagets ledning

Bolaget ska ha en styrelse och en verkställande direktör. Bolaget kan också ha ett förvaltningsråd.

Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör ska leda försäkringsbolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

I 1 kap. 22 § föreskrivs om förbud mot beslut som strider mot likställighetsprincipen, i 1 kap. 23 § om omsorgsplikten och i 28 kap. om skadeståndsansvar.

(12.4.2019/518) Styrelsens särskilda uppgifter i försäkringsbolag och börsbolag

Utöver vad som annanstans i lag föreskrivs om styrelsens uppgifter, ska försäkringsbolagets styrelse i fråga om bolagets ekonomiska rapporter och granskning särskilt följa upp och bedöma

1) försäkringsbolagets ekonomiska rapporteringssystem,

2) försäkringsbolagets inre övervakning och granskning samt riskhanteringssystem med hänsyn till effektiviteten,

3) hur avtal och andra rättshandlingar mellan försäkringsbolaget och personer inom dess närståendekrets uppfyller de krav i fråga om försäkringsbolagets sedvanliga affärsverksamhet och normala marknadsvillkor som ska uppfyllas för att bestämmelserna om jäv i 5 kap. 6 a § och i 6 kap. 4 a § inte ska tillämpas,

4) revisorns oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. ska styrelsen följa upp bolagets revision och bereda val av bolagets revisor. En styrelseledamot som har en närståenderelation till en transaktion som är föremål för övervakning får inte delta i den inre övervakningen av transaktioner som avses i 1 mom. 3 punkten.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten och i 2 mom. gäller inte försäkringsbolag vars moderbolag sköter uppgifterna i fråga.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. ska ett börsbolags styrelse utarbeta en sådan ersättningsrapport som avses i 7 kap. 7 b § i värdepappersmarknadslagen.

Styrelseledamöter, ersättare och ordförande

Till styrelsen ska väljas minst tre ledamöter. Om det finns en eller flera ersättare i styrelsen tillämpas bestämmelserna om styrelseledamöter i denna lag och i aktiebolagslagen på motsvarande sätt på ersättare.

Styrelsen ska ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte annat beslutades då styrelsen valdes eller om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Bolagets verkställande direktör eller bolagets ansvariga försäkringsmatematiker enligt 19 § får inte vara ordförande. (13.12.2013/981)

(20.3.2015/303) Styrelseledamöternas behörighet

En juridisk person eller en minderårig eller den, för vilken har förordnats en intressebevakare eller vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs, får inte vara styrelseledamot. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten.

Minst en styrelseledamot ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och de ska ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Dessutom ska det i styrelsen finnas ledamöter med en sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som är behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

Ett försäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. I denna anmälan ska ges en redogörelse för att styrelseledamöterna uppfyller kraven enligt 1–3 mom.

Vad som i 2 § 2 mom. samt i 1, 3 och 4 mom. i denna paragraf föreskrivs om försäkringsbolags styrelseledamöter tillämpas också på styrelseledamöter i försäkringsholdingsammanslutningar.

Bestämmelser om styrelseledamöternas behörighet finns dessutom i avdelning I kapitel IX avsnitt 3 i kommissionens förordning.

(12.4.2019/518) Jäv för börsbolags styrelseledamöter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 kap. 4 § andra meningen i aktiebolagslagen får en styrelseledamot i ett börsbolag inte i bolagets eller dess dottersammanslutnings styrelse delta i behandlingen av ett avtal i vilket en part är en person som har en sådan närståenderelation till styrelseledamoten som avses i 1 kap. 24 c § i denna lag, om rättshandlingen inte hör till bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller inte genomförs på normala marknadsvillkor. Ett beslut om ett sådant avtal är giltigt om det biträds av en föreskriven majoritet av börsbolagets eller dess finländska dottersammanslutnings styrelseledamöter som inte har en närståenderelation till det ärende som ska avgöras.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om avtal ska på motsvarande sätt tillämpas på andra rättshandlingar samt på rättegångar och annat förfarande av talan.

Börsbolagets styrelse beslutar om bolagets åtgärder enligt 6 kap. 4 § i aktiebolagslagen och 1 eller 2 mom. i denna paragraf, om det inte i lag eller i bolagsordningen föreskrivs något annat om behörighetsfördelningen i bolaget.

Det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska inte tillämpas på transaktioner mellan börsbolaget och dess dottersammanslutning, om bolaget och dess övriga dottersammanslutningar äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen eller, om bolaget och dess övriga dottersammanslutningar inte äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen, någon annan inom bolagets närståendekrets inte har något ekonomiskt intresse i den först nämnda dottersammanslutningen.

Bestämmelser som ska tillämpas på verkställande direktören och dennes ställföreträdare.

På verkställande direktören tillämpas vad som föreskrivs om styrelseledamöter i 4 § 1, 3 och 4 mom. samt i 6 kap. 2 § 2 mom. och 4 § i aktiebolagslagen. På ett börsbolags verkställande direktör tillämpas dessutom vad som i 4 a § 1 mom. föreskrivs om jäv för styrelseledamöter i börsbolag vid dottersammanslutningars beslutsfattande. (12.4.2019/518)

Verkställande direktören ska alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad som i denna lag och i aktiebolagslagen föreskrivs om verkställande direktören ska också tillämpas på dennes ställföreträdare.

4 mom. har upphävts genom L 27.3.2009/211.

Ett försäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker enligt 19 § får inte vara försäkringsbolagets verkställande direktör. (13.12.2013/981)

Vad som i 2 § 2 mom. och i 1 mom. i denna paragraf föreskrivs om verkställande direktören för ett försäkringsbolag tillämpas på motsvarande sätt på verkställande direktören för en försäkringsholdingsammanslutning.

Förfarande i avsaknad av behörig styrelse eller verkställande direktör

Om bolaget inte har en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, ska Försäkringsinspektionen sammankalla bolagsstämman eller, om styrelsen utses av förvaltningsrådet, detta att utse en styrelse. Om bolaget inte har en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, ska Försäkringsinspektionen sammankalla styrelsen för att utse en verkställande direktör. Väljs inte någon styrelse eller verkställande direktör eller anmäls inte detta utan dröjsmål till handelsregistret, ska Försäkringsinspektionen förordna en eller flera sysslomän att sköta bolagets angelägenheter tills en styrelse eller en verkställande direktör valts och antecknats i registret.

Har ett bolag inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse därför att en styrelseledamot som enligt bolagsordningen ska tillsättas i annan ordning än genom bolagsstämmans eller förvaltningsrådets beslut inte har blivit utsedd, ska Försäkringsinspektionen förordna en eller flera sysslomän såsom ställföreträdare för styrelseledamoten att sköta bolagets angelägenheter tills styrelseledamoten valts och antecknats i registret.

Om Försäkringsinspektionen inte redan har vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som avses i denna paragraf ansökan till Försäkringsinspektionen göras av en styrelseledamot, verkställande direktören, en delägare, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att bolaget har en behörig styrelse och en verkställande direktör.

Bestämmelser som tillämpas på förvaltningsrådet

På förvaltningsrådet och dess ledamöter ska dessutom tillämpas bestämmelserna i 4 § 1 mom. liksom även i 6 kap. 2 § 2 mom. samt 3–6, 9 och 11–13 § i aktiebolagslagen.

På ersättning till ett börsbolags förvaltningsrådsledamöter ska dessutom tillämpas vad som i 6 kap. 14 a § i aktiebolagslagen föreskrivs om ersättning till styrelseledamöter. (12.4.2019/518)

(12.8.2016/630) Revisionskommitté

Försäkringsbolaget ska se till att revisionskommitténs verksamhet organiseras på behörigt sätt. På revisionskommittén, dess uppgifter och medlemmar tillämpas 6 kap. 16 a–16 c § i aktiebolagslagen.

Företagsstyrningssystem (13.12.2013/981)

(13.12.2013/981) Allmänna krav på företagsstyrningen

Ett försäkringsbolag ska ha ett med beaktande av arten och omfattningen av affärsverksamheten tillräckligt företagsstyrningssystem där ansvarsområdena är angivna samt uppdelade och skilda från varandra och som gör det möjligt att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper i verksamheten samt säkerställer informationsgången inom bolaget. Företagsstyrningssystemet ska uppfylla de krav som föreskrivs i 9–20 §.

Försäkringsbolaget ska ha skriftliga verksamhetsprinciper som godkänns av styrelsen för att säkerställa att bolagets ledning och de personer som svarar för centrala funktioner uppfyller behörighetsvillkoren, om intern kontroll, riskhantering, internrevision, ersättningssystem samt utläggning på entreprenad, om funktioner läggs ut på entreprenad. Dessutom ska av verksamhetsprinciperna framgå grunderna för en volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 §, om bolaget använder denna. I verksamhetsprinciperna ska klart anges ansvar, mål, processer och rapporteringsförfarandet. (20.3.2015/303)

Företagsstyrningssystemet och de skriftliga verksamhetsprinciperna ska uppdateras och bedömas regelbundet, minst en gång per år.

Försäkringsbolaget ska säkerställa kontinuiteten i verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. I detta syfte ska försäkringsbolaget utarbeta en kontinuitetsplan.

Bestämmelser om de krav som ställs på försäkringsbolags företagsstyrningssystem finns dessutom i avdelning I kapitel IX avsnitt 1 i kommissionens förordning. (20.3.2015/303)

(13.12.2013/981) Funktioner som förutsätter särskild behörighet

Försäkringsbolagets styrelse ska ange de centrala funktionerna. De som svarar för dessa centrala funktioner ska ha gott anseende och den yrkeskompetens och erfarenhet som uppgiften kräver.

Vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. ska tillämpas också på de personer som svarar för dessa centrala funktioner.

Försäkringsbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller de personer enligt 1 mom. som svarar för centrala funktioner. I meddelandet ska redogöras för lämpligheten och tillförlitligheten hos de personer som svarar för centrala funktioner. (20.3.2015/303)

Bestämmelser om uppgifter i anslutning till de centrala funktioner som avses i 11, 14, 15 och 18 § finns dessutom i avdelning I kapitel IX avsnitten 1 och 2 i kommissionens förordning och bestämmelser om de personers lämplighet och tillförlitlighet som svarar för funktioner vilka kräver särskild behörighet finns dessutom i avsnitt 3 i det kapitlet. (20.3.2015/303)

Mellanrubriken har upphävts genom L 13.12.2013/981. (13.12.2013/981)

(20.3.2015/303) Riskhantering

Försäkringsbolaget ska ha ett riskhanteringssystem som avser både risker som ska ingå vid beräkning av solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 3 § och risker som inte ska beaktas vid beräkningen. Riskhanteringen ska innefatta fortlöpande identifiering, mätning, övervakning, hantering och rapportering av de enskilda risker som bolaget exponeras för samt den sammanlagda riskexponeringen.

Försäkringsbolaget ska ha en riskhanteringsstrategi som inte får strida mot bolagets affärsstrategi.

Riskhanteringen ska omfatta åtminstone följande delområden:

1) beviljande av försäkringar,

2) överföring av de försäkringsrelaterade ansvarsförpliktelserna till ansvarsskulden enligt 9 kap. och till de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap.,

3) hantering av kapital och ansvarsförpliktelser,

4) derivatinstrument och liknande åtaganden samt andra placeringar,

5) likviditet,

6) hantering av koncentrationsrisker,

7) hantering av operativa risker,

8) återförsäkring och andra medel för riskreducering,

9) huruvida kreditvärderingarna är korrekta,

10) en likviditetsplan vari prognosticeras framtida kassainflöden och kassautflöden i förhållande till de tillgångar och ansvarsförpliktelser som hänför sig till matchningsjustering eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 §, om en sådan justering används.

Försäkringsbolaget ska i fråga om hanteringen av tillgångarna och ansvarsförpliktelserna regelbundet göra en bedömning av och årligen tillställa Finansinspektionen uppgifter enligt 25 kap. 3 § om

1) hur känsliga de försäkringstekniska avsättningar som avses i 10 kap. och de kapitalbasmedel som avses i 12 kap. är för de antaganden som ligger till grund för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer,

2) om bolaget använder matchningsjustering enligt 10 kap. 8 §

a) hur känsliga de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. och kapitalbasmedlen enligt 12 kap. är för de antaganden som ligger till grund för beräkningen av matchningsjusteringen, inbegripet beräkningen av den grundläggande räntedifferensen och de eventuella effekterna av en tvångsförsäljning av avsatta tillgångar på deras medräkningsbara kapitalbasmedel,

b) hur känsliga försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. och kapitalbasmedel enligt 12 kap. är för ändringar i sammansättningen av portföljen med avsatta tillgångar, och

c) effekterna av att matchningsjusteringen sätts till noll, samt

3) om bolaget använder volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 §

a) hur känsliga de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. och kapitalbasmedlen enligt 12 kap. är för de antaganden som ligger till grund för beräkningen av volatilitetsjusteringen och de eventuella effekterna av en tvångsförsäljning av tillgångar på deras medräkningsbara kapitalbasmedel, och

b) effekterna av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

(13.12.2013/981) Riskhanteringsfunktion

Försäkringsbolaget ska ha en riskhanteringsfunktion som är oberoende av risktagningsfunktionerna.

Riskhanteringsfunktionen ska

1) bistå styrelsen och andra funktioner för att säkerställa en effektiv riskhantering,

2) följa riskhanteringssystemets funktionalitet och bolagets allmänna riskprofil som helhet,

3) rapportera om exponering för risker och ge råd till styrelsen i riskhanteringsfrågor, såsom vid beredningen av bolagets affärsstrategi samt i centrala projekt och investeringar,

4) identifiera och bedöma framväxande risker.

Om försäkringsbolaget för beräkning av solvenskapitalkravet använder en intern modell som är godkänd i enlighet med 11 kap. 21 §, ska riskhanteringsfunktionen ansvara för

1) planering, testning och kvalitetssäkring av den interna modellen,

2) dokumentering av den interna modellen, inbegripet senare ändringar av den,

3) analys av och rapportering om den interna modellens funktion,

4) information till styrelsen och verkställande direktören om resultaten och utvecklingen av den interna modellen och om hur insatserna för att avhjälpa tidigare påvisade svagheter fortskrider.

(20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Innehållet i en risk- och solvensbedömning

Försäkringsbolaget ska som en del av sin riskhantering genomföra en sådan risk- och solvensbedömning av bolagets affärsverksamhet och strategi som omfattar åtminstone

1) bolagets totala solvensbehov,

2) fortlöpande iakttagande av kapitalkraven i 11 kap. och av kraven på försäkringstekniska avsättningar i 10 kap.,

3) hur mycket bolagets riskprofil avviker från antagandena för solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 §, om solvenskapitalkravet beräknas med standardformeln eller med hjälp av en partiell eller fullständig intern modell.

Den bedömning som avses i 1 mom. 2 punkten ska göras

1) med beaktande av effekterna av tillämpningen av matchnings- och volatilitetsjusteringen och av övergångsåtgärderna enligt lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen (304/2015), samt

2) utan att de omständigheter som nämns i 1 punkten beaktas.

En bedömning enligt 1 mom. 3 punkten ska genomföras samtidigt som resultaten av den interna modellen anpassas till solvenskapitalkravet, om en intern modell används för beräkning av solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 § och i den interna modellen används ett riskmått eller en tidsperiod enligt 25 § 1 mom. i det kapitlet som avviker från riskmåttet och perioden enligt 2 § i det kapitlet.

(20.3.2015/303) Upprättandet av en risk- och solvensbedömning, rapportering och användning

Försäkringsbolaget ska göra den risk- och solvensbedömning som avses i 12 § regelbundet och utan dröjsmål, om det har skett en väsentlig förändring av dess riskprofil.

Finansinspektionen kan bevilja tillstånd att göra risk- och solvensbedömningen som en del av risk- och solvensbedömningen av en försäkringsgrupp enligt 26 kap.

Försäkringsbolaget ska rapportera till Finansinspektionen om resultaten av sin risk- och solvensbedömning.

Risk- och solvensbedömningen ska alltid beaktas i försäkringsbolagets strategiska beslut.

Försäkringsbolagets kapitalkrav enligt 11 kap. får inte baseras på en risk- och solvensbedömning av bolaget.

(13.12.2013/981) Kundkontroll

Ett försäkringsbolag ska ha kännedom om sina kunder.

Ett försäkringsbolag ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kunderna kan medföra för dess verksamhet.

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/461)

Se L om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017 3 kap.

(13.12.2013/981) Intern kontroll

Försäkringsbolaget ska ha en intern kontroll som omfattar bolagets bokföring, förvaltning, medelsförvaltning och övriga centrala funktioner. Den interna kontrollen omfattar också säkerställning av lämplig rapportering på bolagets alla organisationsnivåer.

Till den interna kontrollen hör en funktion för regelefterlevnad. Funktionen ska också bedöma om bolagets åtgärder för att förhindra och korrigera de eventuella bristerna i regelefterlevnaden är tillräckliga.

(13.12.2013/981) Intern revision

Försäkringsbolaget ska ha en intern revision för utvärdering av hur lämpligt och effektivt bolagets system för intern kontroll och förvaltningen i övrigt är.

Den interna revisionen ska vara oberoende i förhållande till bolagets operativa verksamhet.

Den interna revisionens resultat och rekommendationer till åtgärder ska minst en gång om året rapporteras till styrelsen och verkställande direktören, som ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas med hänsyn till dessa resultat och rekommendationer, och se till att dessa åtgärder genomförs.

(20.3.2015/303) Utläggning på entreprenad

Ett försäkringsbolag som lägger ut sina funktioner eller sina uppgifter på entreprenad behåller trots detta ansvaret för att uppfylla sina förpliktelser enligt lag samt enligt bestämmelser och föreskrifter på lägre nivå.

Centrala funktioner eller uppgifter får inte läggas ut på entreprenad om det leder till att

1) kvaliteten hos bolagets företagsstyrningssystem försämras väsentligt,

2) den operativa risken ökar i otillbörlig utsträckning,

3) Finansinspektionens tillsynsmöjligheter försämras, eller till att

4) försäkringstagarna, de försäkrade och ersättningstagarna får sämre service.

Försäkringsbolaget ska på förhand underrätta Finansinspektionen om sin avsikt att lägga ut centrala funktioner eller uppgifter på entreprenad samt om senare betydande förändringar som gäller utläggningen.

Avtal om att lägga ut centrala funktioner eller uppgifter på entreprenad ska ingås skriftligen.

Bestämmelser om beaktande av vissa omständigheter i samband med entreprenadavtal finns dessutom i avdelning I kapitel IX avsnitt 4 i kommissionens förordning.

(13.12.2013/981) Ersättningssystem

Ett försäkringsbolags ersättningssystem ska vara förenligt med försäkringsbolagets affärs- och riskhanteringsstrategi och mål samt motsvara bolagets intressen på lång sikt.

Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja riskhantering inom försäkringsbolaget. Ersättningssystemet får inte sporra till sådan risktagning som överskrider den risknivå som bestämts på basis av bolagets risktäckningskapacitet eller en i övrigt hållbar risknivå.

Ersättningssystemet ska administreras på så sätt att intressekonflikter kan undvikas.

Bestämmelser om de principer som ska iakttas i fråga om ersättningssystemet finns dessutom i avdelning I kapitel IX avsnitt 5 i kommissionens förordning. (20.3.2015/303)

(29.6.2016/523) Rapportering om överträdelser

Ett försäkringsbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. I förfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (17.4.2020/257)

Försäkringsbolaget ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen.

En i 1 mom. avsedd registrerad som är föremål för en rapport har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, att få tillgång till den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. (17.4.2020/257)

Aktuariefunktion och ansvarig försäkringsmatematiker (13.12.2013/981)

(20.3.2015/303) Aktuariefunktion

Försäkringsbolaget ska upprätta en aktuariefunktion.

Aktuariefunktionen ska

1) koordinera beräkningen av ansvarskulden enligt 9 kap. och de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap.,

2) säkerställa lämpligheten hos de metoder och modeller som används samt av de antaganden som görs vid beräkningen av ansvarskulden enligt 9 kap. och de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap.,

3) bedöma om data som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. är tillräckliga och av den kvalitet som krävs,

3 a) jämföra bästa skattningar enligt 10 kap. 6 § med den faktiska utvecklingen,

3 b) se över beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna i sådana fall som avses i 10 kap. 11 §,

4) informera bolagets styrelse om graden av tillförlitlighet och lämplighet vid beräkningarna av ansvarsskulden och de försäkringstekniska avsättningarna,

5) ge bolagets styrelse ett utlåtande om den allmänna försäkringspolicyn för tecknande av försäkring,

6) ge bolagets styrelse ett utlåtande om lämpligheten av de utnyttjade återförsäkringsarrangemangen,

7) bidra till att det riskhanteringssystem som avses i 10 § genomförs effektivt och delta i upprättandet av den risk- och solvensbedömning som avses i 12 §.

Aktuariefunktionen ska minst en gång om året ge styrelsen en rapport om de uppgifter som den har utfört och resultaten av dessa samt om eventuella brister och om rekommendationer för att avhjälpa bristerna.

Aktuariefunktionen ska skötas av personer som med hänsyn till riskerna i försäkringsbolagets affärsverksamhet har tillräckliga kunskaper i försäkrings- och finansmatematik och tillräcklig yrkeskompetens.

(13.12.2013/981) Försäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker

Ett försäkringsbolag ska ha en ansvarig försäkringsmatematiker vars behörighet social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 31 kap. 6 § eller vars behörighet enligt 31 kap. 7 § kan jämställas med den.

Finansinspektionen ska underrättas om att en ansvarig försäkringsmatematiker har anställts eller avgått.

(13.12.2013/981) Ansvariga försäkringsmatematikers skyldigheter och rätt att få upplysningar

Den ansvariga försäkringsmatematikern ska se till att de försäkringsmatematiska metoder som bolaget tillämpar är adekvata och att sättet att bestämma bolagets premier och ansvarsskuld samt beloppet av dem uppfyller kraven enligt denna lag, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och de lagar som gäller lagstadgade försäkringar samt enligt de förordningar som utfärdats med stöd av dessa lagar och enligt de föreskrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av dem.

Den ansvariga försäkringsmatematikern ska med tanke på riskhanteringen och placeringsverksamheten göra en utredning för bolagets styrelse om de krav som ansvarsskuldens natur och avkastningskravet samt upprätthållandet av solvensen och likviditeten ställer och om lämpligheten av bolagets försäkringstekniska riskhantering med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet.

Den ansvariga försäkringsmatematikern har rätt att av bolaget få alla de utredningar och upplysningar som han eller hon behöver för att sköta sina uppgifter enligt 1 och 2 mom.

Om den ansvariga försäkringsmatematikern upptäcker brister i ärenden som avses i 1–3 mom., ska han eller hon göra en framställning till bolagets styrelse om att saken ska rättas till. Den ansvariga försäkringsmatematikern har rätt att få upplysningar om vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av framställningen.

Placering av tillgångar (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Aktsamhetsprincipen

Ett försäkringsbolag får placera sina tillgångar endast i egendom och finansiella instrument som är förenade med risker som bolaget kan identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera. Bolaget ska beakta dessa risker i bedömningen av sina totala solvensbehov i enlighet med 12 §.

Försäkringsbolags tillgångar ska placeras på ett sätt som garanterar säkerhet, likviditet, lönsamhet och tillgänglighet för portföljen som helhet.

Tillgångarna ska placeras med beaktande av arten och varaktigheten hos de förpliktelser enligt 10 kap. som följer av försäkringsavtalen. Tillgångarna ska placeras i alla försäkrades intresse, med hänsyn till bolagets offentliggjorda mål för placeringarna och övriga målsättningar. I händelse av intressekonflikter mellan bolaget och de försäkrade förmånerna ska placeringarna göras i de försäkrades intresse.

Förutom i fråga om fondförsäkringar kan derivatavtal användas endast ifall de bidrar till att reducera riskerna eller underlättar en effektiv portföljförvaltning.

Placeringar och tillgångar som inte är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ska hållas på aktsamma nivåer.

Bestämmelser om placering av försäkringsbolags tillgångar finns dessutom i avdelning I kapitel VIII i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Diversifiering av tillgångar

Försäkringsbolagets placeringar ska vara tillräckligt diversifierade för att undvika överdrivet beroende av en viss tillgång, emittent eller företagsgrupp eller av ett geografiskt område samt alltför stor riskkoncentration i portföljen som helhet.

(20.3.2015/303) Fondförsäkringar

På fondförsäkringar som avses i 15 § i lagen om försäkringsklasser ska denna paragraf tillämpas utöver 20 a §.

Försäkringstekniska avsättningar för fondförsäkringar enligt 10 kap. ska så exakt som möjligt täckas med tillgångar som hör till placeringsobjekt som bestämmer dessa försäkringars värdeutveckling.

Värdet på tillgångsposter som hör till placeringsobjekt som bestämmer fondförsäkringars värdeutveckling måste fortlöpande kunna bestämmas och tillgångsposterna måste kunna omvandlas till pengar i enlighet med försäkringsvillkoren. Till de tillgångsposter som bestämmer fondförsäkringars värdeutveckling får inte räknas försäkringsbolagets egna aktier eller andelar.

Om fondförsäkringen innefattar försäkringsbolagets löfte om bibehållet placerat kapital eller någon annan förmån som bolaget garanterar ska i placeringsverksamheten, i fråga om den ökning av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. som följer av löftet eller förmånen, iakttas 20 a och 20 b §.

Placeringar som utgör täckning för fondförsäkningar ska hållas åtskilda från övriga tillgångar.

Ägarstyrning, investeringsstrategi samt uppgifter om arrangemang med kapitalförvaltare, fondbolag eller AIF-förvaltare (12.4.2019/518)

(12.4.2019/518) Ägarstyrningsprinciper för försäkringsbolag som bedriver livförsäkring samt offentliggörande av information om principerna

Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring och som investerar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ska utarbeta principer för ägarstyrningen.

Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och det försäkringsbolags investeringsstrategi som bedriver livförsäkring. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana investeringsobjekts verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för försäkringsbolagets investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna. Av principerna ska framgå hur ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring för en dialog med investeringsobjekt som avses i 1 mom. samt med dess övriga delägare och referensgrupper. Dessutom ska av principerna framgå hur försäkringsbolaget identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i anslutning till engagemang.

Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra principerna för ägarstyrningen och en årlig utredning om hur de genomförts. Försäkringsbolaget ska offentliggöra åtminstone en utredning om sitt röstningsbeteende och om de viktigaste omröstningarna samt om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen. Om en kapitalförvaltare som avses i 6 b kap. 5 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012), ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019) eller en AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) genomför ägarstyrningsprinciperna för ett sådant försäkringsbolags räkning som bedriver livförsäkring, ska försäkringsbolaget offentliggöra information om var kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren har offentliggjort informationen om omröstningarna.

Om ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring helt eller delvis underlåter att utarbeta principer som avses i 1 och 2 mom. eller att offentliggöra principerna eller en utredning om dem på det sätt som avses i 3 mom., ska försäkringsbolaget offentliggöra en utredning om orsakerna till avvikelsen.

Vad som ovan i 3 mom. föreskrivs om försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet ska tillämpas också på ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet och för vars räkning investeringsverksamhet utförs av ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag eller utländskt EES-kreditinstitut som avses i lagen om investeringstjänster, ett sådant utländskt EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

(12.4.2019/518) Investeringsstrategi samt information om arrangemang med kapitalförvaltare, AIF-förvaltare eller fondbolag

Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring och investerar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad ska i fråga om sin investeringsstrategi offentliggöra information om hur delfaktorerna när det gäller investeringar i form av eget kapital samordnas med ansvarsförbindelsernas profil och löptid. Försäkringsbolaget ska i fråga om sin investeringsstrategi offentliggöra information också om hur delfaktorerna på medellång och lång sikt påverkar avkastningen på tillgångarna.

Om en kapitalförvaltare som avses i 6 b kap. 5 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller en AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder utför investeringsverksamhet för ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring, ska ett sådant försäkringsbolag i fråga om en överenskommelse med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren offentliggöra

1) information om hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren uppmuntrar kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren att anpassa sin investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter profilen och löptiden för det försäkringsbolags ansvarsförbindelser som bedriver livförsäkring, i synnerhet i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser,

2) information om hur överenskommelsen uppmuntrar kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren att fatta investeringsbeslut på basis av bedömningar av investeringsobjektets finansiella och icke-finansiella resultat på medellång eller lång sikt och att engagera sig i investeringsobjektet i syfte att förbättra dess resultat på medellång och lång sikt,

3) information om hur metoden och tidshorisonten för utvärdering av kapitalförvaltarens, fondbolagets eller AIF-förvaltarens prestationer och ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna stämmer överens med profilen och löptiden för det försäkringsbolags ansvarsförbindelser som bedriver livförsäkring, i synnerhet i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser, samt beaktar det absoluta långsiktiga resultatet,

4) information om hur försäkringsbolaget som bedriver livförsäkring bevakar kapitalförvaltarens, fondbolagets eller AIF-förvaltarens kostnader för portföljens omsättning och hur försäkringsbolaget definierar och bevakar portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall,

5) varaktigheten för överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren.

Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren inte innehåller en eller flera av de uppgifter som avses i 2 mom. ska försäkringsbolaget som bedriver livförsäkring lägga fram en utredning om orsakerna till avvikelsen.

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om försäkringsbolag som bedriver livförsäkring ska tillämpas också på ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet och för vars räkning investeringsverksamhet utförs av ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag eller utländskt EES-kreditinstitut som avses i lagen om investeringstjänster, ett sådant utländskt EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Information som avses i denna paragraf ska kostnadsfritt vara tillgänglig för allmänheten på försäkringsbolagets webbplats. Om det sker väsentliga förändringar i information som avses i 2 mom. ska informationen uppdateras minst en gång per år.

Information som avses i denna paragraf får offentliggöras i rapporten om solvens och finansiell ställning.

Föreskrifter och dispens (13.12.2013/981)

(20.3.2015/303) Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) sådana meddelanden om försäkringsbolags och försäkringsholdingsammanslutningars styrelseledamöter och verkställande direktör samt om personer som ansvarar för centrala uppgifter i bolaget eller holdingföretaget, som enligt 4 § 4 mom. och 9 § 3 mom. ska tillställas Finansinspektionen,

2) organiseringen av sådan intern kontroll och riskhantering i försäkringsholdingsammanslutningar som avses i 26 kap. 39 §,

3) innehållet i den kontinuitetsplan som avses i 8 § 4 mom. samt om ordnandet av datasystem och datasäkerhet som en del av den hantering av operativa risker som avses i 10 § 3 mom.,

4) förfarandena vid identifiering av kunder enligt 13 § 1 mom. och om riskhantering enligt 13 § 2 mom.,

5) meddelande om utläggning på entreprenad enligt 16 § 3 mom., (29.6.2016/523)

6) rapportering som avses i 17 a § och om behandling av rapporterna i försäkringsbolagen. (29.6.2016/523)

(13.12.2013/981) Dispens

Finansinspektionen kan i enskilda fall på ansökan av ett försäkringsbolag bevilja tillstånd för att

1) ingen av styrelseledamöterna, med avvikelse från 4 § 2 mom., behöver vara bosatt i en EES-stat,

2) försäkringsbolagets verkställande direktör, med avvikelse från 5 § 2 mom., inte behöver vara bosatt i en EES-stat.

Dispens enligt 1 mom. kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget eller skötseln av bolaget enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Revision och särskild granskning

Revision (20.3.2015/303)

(12.8.2016/630) Tillämplig lag

Bestämmelser om revision av försäkringsbolag finns i detta kapitel, i 13 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och i revisionslagen (1141/2015). På revision av försäkringsbolag tillämpas inte 7 kap. i aktiebolagslagen. Bestämmelser om revision av försäkringsbolag finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

På revision av försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas 3 § i detta kapitel, 31 § i lagen om Finansinspektionen samt 4 kap. 11 § 2 mom. och 5 kap. i revisionslagen.

Revisorsval

Ett försäkringsbolag ska ha en revisor, om det inte i bolagsordningen föreskrivs om flera revisorer. Bolagets revisor väljs av bolagsstämman. Om det enligt bolagsordningen ska väljas flera revisorer, kan det föreskrivas i bolagsordningen att en eller vissa av dem, dock inte alla, väljs i någon annan ordning.

(12.8.2016/630)

3 § har upphävts genom L 12.8.2016/630.

(12.8.2016/630)

4 § har upphävts genom L 12.8.2016/630.

En revisors mandattid

Mandattiden för ett försäkringsbolags revisor upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Mandattiden upphör och den nya revisorns mandattid börjar vid utgången av den bolagsstämma som väljer ny revisor, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen eller om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. I bolagsordningen kan dock inte bestämmas att revisorns mandattid fortgår tills vidare.

(20.3.2015/303) Särskilda bestämmelser om revision av försäkringsbolag

Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av ett försäkringsbolags revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas till ansvarsskulden enligt 9 kap., till ansvarsskulden enligt 14 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till solvenskapitalet enligt 16 § i den lagen samt till placeringsverksamheten, till försäkrings- och ersättningsverksamheten samt till interna affärstransaktioner mellan försäkringsbolaget och företag som hör till samma koncern eller försäkringsgrupp enligt 26 kap. i denna lag.

En berättelse om revisorns granskning enligt 1 mom. ska avges till bolagets styrelse.

Bolagets styrelse och förvaltningsråd ska minst en gång per år vid sitt sammanträde höra revisorn om bolagets ekonomiska ställning och interna kontroll samt om andra omständigheter som framkommit i samband med revisionen.

(19.12.2008/893)

7 § har upphävts genom L 19.12.2008/893.

(12.8.2016/630) Förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för ett försäkringsbolag, om

1) en revisor inte har valts lagenligt,

2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen, eller

3) en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. 2 punkten ska Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan ärendet avgörs.

Anmälan får i ovan avsedda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den, på vilken det ankommer att utse en revisor, utan dröjsmål utser en behörig revisor.

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande meddelas, ska bolagets styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för bolaget i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

Särskild granskning

Beslut om särskild granskning

En delägare kan hos Försäkringsinspektionen ansöka om särskild granskning av bolagets förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. En förutsättning är att förslaget har behandlats på bolagsstämman och biträtts så som avses i 2 mom. Ansökan till Försäkringsinspektionen ska göras inom en månad från bolagsstämman.

Granskningsförslaget ska läggas fram på den ordinarie bolagsstämman eller på den bolagsstämma där ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas. Ansökan kan göras om förslaget i ett ömsesidigt försäkringsbolag biträds av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, eller i ett försäkringsaktiebolag av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna. I ett publikt försäkringsaktiebolag med olika slag av aktier tillkommer samma rätt aktieägare med minst en tiondel av alla aktier av ett visst slag eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna av ett visst slag.

Försäkringsinspektionen ska höra bolagets styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en viss persons åtgärder, denna person. Ansökan ska bifallas, om vägande skäl för granskningen anses föreligga. Försäkringsinspektionen kan förordna en eller flera granskare. Ett sådant förordnande kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft.

(12.8.2016/630) Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 28 kap. 7–10 § i denna lag, 24 kap. 3 § i aktiebolagslagen samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6–8 § och 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare.

Granskningsyttrande över en särskild granskning

Över en särskild granskning ska ges ett yttrande till bolagsstämman. Yttrandet ska under minst en vecka före bolagsstämman hållas tillgängligt för delägarna på bolagets huvudkontor eller webbsidor och utan dröjsmål sändas till de delägare som ber om det samt läggas fram på bolagsstämman.

Arvode och övriga kostnader

En särskild granskare har rätt till ett arvode av bolaget. Bolaget svarar också för de övriga kostnaderna för granskningen. En domstol kan dock av särskilda skäl ålägga en delägare som har ansökt om särskild granskning att helt eller delvis ersätta bolaget för granskningskostnaderna.

Föreskrifter

(12.8.2016/630) Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den berättelse som avses i 6 § 2 mom.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern

Allmänna bestämmelser (13.12.2013/981)

(30.12.2015/1665) Tillämpning av aktiebolagslagen

På ett försäkringsbolags egna kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern tillämpas 8 kap. 5–10 och 12 § i aktiebolagslagen.

Eget kapital

Indelning och användning av eget kapital

Ett försäkringsbolags egna kapital indelas i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet eget kapital är i ett försäkringsaktiebolag aktiekapitalet, uppskrivningsfonden, fonden för verkligt värde och omvärderingsfonden samt i ett ömsesidigt försäkringsbolag garantikapitalet, grundfonden, uppskrivningsfonden, fonden för verkligt värde och omvärderingsfonden. Övriga fonder samt räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperioders vinst och förlust hänförs till det fria egna kapitalet.

Bestämmelser om utbetalning och annan användning av eget kapital finns dessutom i 16–18 kap.

Fonden för inbetalat fritt eget kapital

I fonden för inbetalat fritt eget kapital ska tas upp den del av aktiernas eller garantiandelarnas teckningspris som enligt avtalet om bolagsbildning eller beslutet om emittering av aktier eller garantiandelar inte ska tas upp i aktiekapitalet eller garantikapitalet och som enligt bokföringslagen inte ska tas upp som en post under främmande kapital, samt en sådan annan investering av eget kapital som inte tas upp i någon annan fond.

I fonden ska tas upp också det belopp med vilket försäkringsaktiebolagets aktiekapital minskas och som inte används till täckning av förlust eller utbetalning av medel.

Bokslut och verksamhetsberättelse

Tillämpning av bokföringslagen

Om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, tillämpas bokföringslagen på försäkringsbolags bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut.

Bokföringslagens 1 kap. 4 §, 3 kap. 2 § 4 mom., 4 § 2 mom. och 6 §, 4 kap. 1 och 7 §, 5 kap. 2 §, 2 a § 6 mom., 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 3 § och 8 kap. 6 § tillämpas inte på ett försäkringsbolags bokslut och verksamhetsberättelse. (30.12.2015/1665)

Bokföringslagens 7 a kap. 3 § och 8 kap. 6 § tillämpas inte på upprättande av ett försäkringsbolags koncernbokslut eller moderbolagets verksamhetsberättelse. På koncernbokslut tillämpas inte heller de bestämmelser i bokföringslagen som nämns ovan i 2 mom. (30.12.2015/1665)

4 mom. har upphävts genom L 30.12.2015/1665. (30.12.2015/1665)

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2 a-punkten i bokföringslagen tillämpas inte på behandlingen av försäkringsavtal enligt finsk lagstiftning i bokslut eller koncernbokslut för försäkringsbolag.

Bestående aktiva enligt 4 kap. 3 § i bokföringslagen är posterna materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för försäkringsbolag med undantag för varulager; varulager betraktas som omsättningstillgångar enligt 4 kap. 4 § i bokföringslagen. På materiella och immateriella tillgångar tillämpas i övrigt bokföringslagens bestämmelser om bestående aktiva, om inte något annat följer av 2 mom. Utan hinder av bestämmelserna i 2 mom. tillämpas 5 kap. 13 och 16 § i bokföringslagen på de poster som avses i detta moment. På varulager tillämpas dock bokföringslagens bestämmelser om omsättningstillgångar med undantag av de bestämmelser som nämns i 2 mom. och 5 kap. 16 § i bokföringslagen.

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § 3 mom. i bokföringslagen tillämpas även på försäkringsbolags fastighetsplaceringar.

Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. i bokföringslagen tillämpas inte på dotter- eller intresseföretags ansvarsskuld enligt 9 kap. i denna lag eller på placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar. Användningen av detta undantagsförfarande ska uppges i noterna till koncernbokslutet. (20.3.2015/303)

Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden för ett försäkringsbolag och en försäkringsholdingsammanslutning som är moderbolag är ett kalenderår. Då verksamheten inleds eller avslutas eller då tidpunkten för bokslutet ändras får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än detta, dock högst 18 månader.

Tid för upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för ett försäkringsbolag och en försäkringsholdingsammanslutning som är moderbolag ska upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

Placerings- och anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder.

Placeringstillgångar är tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.

Tillgångar uppdelade enligt användningsändamål hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

(30.12.2015/1665)

8 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

(30.12.2015/1665) Verksamhetsberättelsens uppgifter om verksamheten och dess utveckling

Utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 1 a § i bokföringslagen lämnas i försäkringsbolagets verksamhetsberättelse en redogörelse för sådan anknytande verksamhet enligt 2 kap. 16 § i denna lag som försäkringsbolaget bedriver.

(30.12.2015/1665)

10 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

(30.12.2015/1665)

11 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

(30.12.2015/1665) Verksamhetsberättelsens uppgifter om strukturella och finansiella arrangemang

Om försäkringsbolaget under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit tillgångar eller skulder eller genom ansvarsöverföring övertagit tillgångar eller skulder ska en redogörelse för detta ges i verksamhetsberättelsen.

(30.12.2015/1665)

13 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

Värderings- och periodiseringsbestämmelser

Värderings- och periodiseringsbestämmelser för fordringar samt finansieringstillgångar och finansieringsskulder

I balansräkningen upptas

1) penningbelopp och andra fordringar än sådana som tagits upp som placeringar i balansräkningen till det nominella värdet, likväl högst till det sannolika värdet,

2) ansvarsskuld till det värde som beräknats med beaktande av bestämmelserna i 9 kap. eller i 14 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, samt

3) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, ska den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

(30.12.2015/1665) Val av värderings- och periodiseringsmetoder för placeringar

Försäkringsbolaget ska välja värderingsmetod för de placeringar som står under huvudgruppen ”Placeringar” i balansräkningen så att enhetliga värderingsprinciper tillämpas på tillgångar som hänförs till ett visst användningsändamål. Om försäkringsbolaget väljer värdering enligt 5 kap. 2 a eller 2 b § i bokföringslagen som värderingsprincip, kan försäkringsbolaget inte samtidigt tillämpa de värderingsprinciper som anges i 16 § i detta kapitel på andra motsvarande tillgångar som hänförs till motsvarande användningsändamål. Den valda värderingsmetoden ska följas konsekvent.

De placeringar som utgör täckning för fondförsäkringars ansvarsskuld enligt 9 kap. tas i balansräkningen upp separat och till verkligt värde. Förändringar i det verkliga värdet tas upp som intäkter eller kostnader i resultaträkningen.

Överföringar av tillgångar mellan placeringar och de placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar ska göras enligt verkligt värde.

Värdering av placeringar till anskaffningsutgiften och uppskrivning

Anskaffningsutgiften för de placeringar som står under huvudgruppen ”Placeringar” i balansräkningen och som återstår vid utgången av räkenskapsperioden ska aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader ska under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar enligt plan. I det fall att placeringens verkliga värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, ska differensen kostnadsföras som nedskrivning. Placeringar som ska betraktas som anläggningstillgångar och fordringar behöver inte nedskrivas, om nedskrivningen ska anses vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, ska den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Som anskaffningsutgift för masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument används den periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att differensen mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella belopp och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid och genom att motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet. För en periodiserad anskaffningsutgift tas nedskrivningen upp i enlighet med 1 mom. enligt principen om lägsta värde eller nedskrivs den periodiserade anskaffningsutgiften endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i den allmänna räntenivån. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, ska den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen. Värderingsmetoden väljs balanspostvis och den ska följas konsekvent.

Om det verkliga värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som differensen mellan det verkliga värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen ska i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultaträkningen och i fråga om en till anläggningstillgångarna hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en uppskrivning visar sig vara obefogad, ska den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits upp i uppskrivningsfonden ska återföras.

Om värdet på en byggnad har uppskrivits, beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på anskaffningsutgiftens och uppskrivningens sammanlagda belopp. Till den balansräkningspost som innehåller vinster och förluster för tidigare räkenskapsperioder kan ur uppskrivningsfonden överföras ett belopp som motsvarar avskrivningar som under räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder har gjorts för uppskrivningen och som har tagits upp som kostnad i resultaträkningen.

Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning gäller aktier eller andelar som ett moderföretag äger i en dottersammanslutning, ska de aktier eller andelar som dottersammanslutningen äger i moderföretaget anses vara utan värde när uppskrivningen görs.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna hänförd grupp av placeringar till en annan ska åsättas det balansvärde som avses i 1–4 mom.

(30.12.2015/1665) Värdering av placeringar till verkligt värde

Bestämmelser om andra tillgångs- och skuldposter bland aktiva och passiva än sådana som avses i 5 kap. 5 a och 5 b § i bokföringslagen, som enligt internationella redovisningsstandarder kan värderas till verkligt värde, får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Posterna värderas till verkligt värde under de förutsättningar som anges i 15 § 1 mom. i detta kapitel.

(30.12.2015/1665) Värdering av och periodiseringsbestämmelser för derivatavtal

På derivatavtal tillämpas på det sätt som föreskrivs i 15 § antingen 16 § 1 mom. eller bokföringslagens 5 kap. 2 a §.

(30.12.2015/1665)

19 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

Koncern

(30.12.2015/1665)

20 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

(30.12.2015/1665) Koncernbokslutets innehåll och upplysningar om koncernen som ska ingå i moderbolagets verksamhetsberättelse

På upprättandet av koncernbokslutet tillämpas 1–4, 6, 7, 14–18 och 28–30 §.

I moderbolagets verksamhetsberättelse ges de uppgifter som avses i 3 kap. 1 a § i bokföringslagen och i 9 och 12 § i detta kapitel även i fråga om koncernen.

Koncernbokslut och verksamhetsberättelse för en koncern som omfattar en försäkringsholdingsammanslutning eller finansiella företag

Vad som i detta kapitel bestäms om koncernbokslut och de uppgifter som ska ges om koncernen i moderbolagets verksamhetsberättelse iakttas i tillämpliga delar på koncernbokslut och moderbolagets verksamhetsberättelse i koncerner där en finländsk försäkringsholdingsammanslutning är moderbolag.

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till ett försäkringsbolags eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

(30.12.2015/1665)

23 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

Upprättande av bokslut och koncernbokslut i enlighet med internationella redovisningsstandarder

(30.12.2015/1665) Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

De internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen följs vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut så att andra försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar än sådana som avses i 7 a kap. 2 § i bokföringslagen får upprätta sitt koncernbokslut med iakttagande av internationella redovisningsstandarder.

(30.12.2015/1665)

25 § har upphävts genom L 30.12.2015/1665.

(30.12.2015/1665) Tillämpning av denna lag på bokslut och koncernbokslut som upprättats med iakttagande av internationella redovisningsstandarder

På bokslut och koncernbokslut enligt 24 § samt på den verksamhetsberättelse som ska fogas till dem tillämpas 5, 6, 9 och 12 §, 15 § 2 mom., 21 § 2 mom., 28 § 1 och 3 punkten, 29 § 5 punkten samt 30 §.

(13.12.2013/981) Delårsrapport och ledningens delårsredogörelse

Ett publikt försäkringsbolag vars aktier eller garantiandelar inte är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument ska upprätta en delårsrapport som avses i 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen eller ledningens delårsredogörelse som avses i 14 § i det kapitlet med iakttagande av bestämmelserna i 10–15 § i det kapitlet. Rapporten ska anmälas för registrering inom tre månader efter utgången av rapportperioden och kopior av den ska ges med iakttagande av 3 kap. 11 § i bokföringslagen.

Se även FMf om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter 1020/2012.

Förordningar, föreskrifter, dispens och utlåtanden

(30.12.2015/1665) Närmare bestämmelser

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas om

1) balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, finansieringsanalysen, noterna till bokslutet, motsvarande scheman, handlingar och noter som hänför sig till koncernbokslutet samt om specifikationer till balansräkningen och till noterna som avses i 21 §,

2) den tilläggsinformation som ges i bokslutet och koncernbokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 24 § och som de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar till, samt

3) rätten att avvika från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen samt om det koncernbokslut och den verksamhetsberättelse för koncernen som avses i 21 § för att en rättvisande bild ska kunna ges.

Se SHMf om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut 614/2008 och SHMf om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut 615/2008.

(30.12.2015/1665) Finansinspektionens föreskrifter

Finansinspektionen meddelar på försäkringsverksamhetens speciella karaktär beroende närmare föreskrifter om

1) hur ett försäkringsbolags bokslut, koncernbokslut enligt 21 och 24 §, verksamhetsberättelse, delårsrapport och ledningens delårsredogörelse enligt 27 §, samt bokslutskommuniké enligt 7 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen ska upprättas,

2) bestämmande av placeringarnas verkliga värde, då de i balansräkningen värderas till anskaffningsutgiften och om uppgivande av placeringarnas verkliga värde och anskaffningsutgift balanspostvis i noterna samt om överföringar mellan placerings- och anläggningstillgångar,

3) hur finansiella instrument och förvaltningsfastigheter ska presenteras i bokslutet när de värderas enligt 5 kap. 2 a eller 2 b § i bokföringslagen, när sådana föreskrifter behövs,

4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som bokförts enligt 16 § 1 mom.,

5) hur ansvarsskulden enligt 9 kap. ska tas upp i det särskilda bokslut som avses i 24 § i detta kapitel eller i verksamhetsberättelsen samt om hur kapitalbasen enligt 12 kap. ska tas upp i samband med det särskilda bokslutet som avses i 24 § i detta kapitel eller i verksamhetsberättelsen, när sådana föreskrifter behövs, samt om

6) offentliggörande av den rapport och den redogörelse som avses i 27 §.

VärdepappersmarknadsL746/2012 7 kap. 9 § har upphävts genom L om ändring av värdepappersmarknadslagen 1278/2015.

(30.12.2015/1665) Dispens

Finansinspektionen kan i enskilda fall på ansökan av ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från 6 §, bestämmelser som utfärdats med stöd av 28 § 1 och 3 punkten, föreskrifter som meddelats med stöd av 29 § 2 punkten samt från 6 kap. 5 § 1 mom. i bokföringslagen.

En förutsättning för beviljande av ett sådant undantag som avses i 1 mom. är att det inte strider mot Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut. Finansinspektionen beviljar undantag i fråga om offentliggörande av en sådan rapport och en sådan redogörelse som avses i 27 §.

Bokföringsnämndens utlåtande

Om en förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller tillstånd enligt detta kapitel är betydelsefulla för den allmänna tillämpningen av bokföringslagens eller aktiebolagslagens bestämmelser om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse, ska ministeriet eller Försäkringsinspektionen begära ett utlåtande av bokföringsnämnden om förordningen, föreskriften eller tillståndet före utfärdandet.

Offentliggörande av uppgifter om försäkringsbolags solvens och finansiella ställning

(20.3.2015/303) Lägesrapport om solvens och finansiell ställning

Ett försäkringsbolag ska årligen offentliggöra en lägesrapport, som styrelsen godkänt, om sin solvens och finansiella ställning.

Försäkringsbolaget ska upprätta ändamålsenliga system och skriftliga verksamhetsprinciper samt förfaranden som bolaget använder och iakttar för att säkerställa att alla uppgifter som offentliggörs kontinuerligt uppfyller kraven i 2–6 §.

Försäkringsbolaget får utnyttja eller hänvisa till andra uppgifter som offentliggjorts enligt kraven i denna eller någon annan lag eller enligt bestämmelser och föreskrifter på lägre nivå, om dessa uppgifter till såväl art som omfattning motsvarar de uppgifter som krävs enligt 2–4 §.

Bestämmelser om innehållet i lägesrapporten om försäkringsbolagets solvens och finansiella ställning samt hur och när rapporten ska läggas fram finns dessutom i avdelning I kapitel XII i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Lägesrapportens innehåll

En lägesrapport som avses i 1 § ska innehålla

1) en beskrivning av bolagets affärsverksamhet och resultat,

2) en beskrivning av företagsstyrningssystemet och en bedömning av dess lämplighet med hänsyn till bolagets riskprofil,

3) en beskrivning av riskexponering, riskkoncentration, riskreducering och riskkänslighet, separat för varje riskkategori,

4) separata beskrivningar i fråga om tillgångar, försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. och andra skulder av underlagen och metoderna för deras värdering samt en redogörelse för betydande skillnader mellan dessa underlag och metoder, om motsvarande poster värderas i bokslutet,

5) vid behov uppgifter om tillämpning av matchningsjusteringen eller volatilitetsjusteringen enligt 10 kap. 8 §, om tillämpningsområdet samt om effekterna av att justeringarna eventuellt sätts till noll.

Lägesrapporten ska också innehålla en beskrivning av dispositionen av kapitalet, som tar upp åtminstone

1) kapitalbasens struktur, belopp och kvalitet,

2) solvenskapitalkravets och minimikapitalkravets belopp,

3) information som klargör de huvudsakliga skillnaderna mellan de antaganden som legat till grund för standardformeln enligt 11 kap. 7 § och de antaganden som ligger till grund för den interna modell som företaget använder vid beräkningen av solvenskapitalkravet, och

4) en redogörelse för avvikelsens storlek, ursprung, följder och för eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits, om minimikapitalkravet inte uppfyllts eller solvenskapitalkravet har inte uppfyllts till väsentliga delar under rapporteringsperioden, även om avvikelsen senare rättats till.

(20.3.2015/303) Analys av väsentliga förändringar i kapitalbasen

Den beskrivning som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten ska innehålla en analys av eventuella väsentliga förändringar i kapitalbasens struktur, belopp och kvalitet som inträffat sedan den föregående rapporteringsperioden och en redogörelse för betydande skillnader i förhållande till deras bokslutsvärde. I beskrivningen ska också finnas en kort beskrivning av möjligheterna att överföra kapital.

(20.3.2015/303) Offentliggörande av solvenskapitalkrav och höjning av kapitalkrav

Av de uppgifter om solvenskapitalkravet som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten ska separat framgå

1) det solvenskapitalkrav som beräknats enligt 11 kap.,

2) höjning av kapitalkrav som ålagts enligt 25 kap. 4 § eller effekten av de bolagsspecifika parametrar som försäkringsbolaget ska använda i enlighet med 11 kap. 18 §,

3) ett sammandrag av Finansinspektionens skäl för att ålägga försäkringsbolaget höjning av kapitalkravet enligt 2 punkten eller användning av bolagsspecifika parametrar enligt 2 punkten.

Om Finansinspektionen i ett senare skede gör en separat uppskattning av det slutliga beloppet för solvenskapitalkravet, ska ett försäkringsbolag i samband med offentliggörandet av lägesrapporten meddela att höjningen av kapitalkravet blir slutgiltigt efter att Finansinspektionen gjort sin uppskattning.

(20.3.2015/303) Undantag i fråga om offentliggörande

Med undantag för de uppgifter som avses i 2 § 2 mom. får Finansinspektionen samtycka till att ett försäkringsbolag inte offentliggör uppgifter. Finansinspektionen ska tillåta undantag i fråga om offentliggörande i sådana fall då andra försäkringsbolag skulle få en betydande konkurrensfördel om uppgifter som avses i detta kapitel offentliggjordes eller om det är fråga om sekretessbelagd information.

Försäkringsbolaget ska i lägesrapportering om solvens och finansiell ställning ange att information inte offentliggjorts, med uppgift om skälen till detta.

(20.3.2015/303) Uppdatering av lägesrapporten på grund av en betydande förändring

Försäkringsbolaget ska uppdatera lägesrapportens uppgifter om bolagets solvens och finansiella ställning om det inträffar en betydande förändring som inverkar väsentligt på de uppgifter som tidigare offentliggjorts. Försäkringsbolaget ska offentliggöra information om förändringen och följderna av denna.

Informationen ska uppdateras och offentliggöras omedelbart alltid då

1) minimikapitalkravet inte längre är uppfyllt och Finansinspektionen antingen bedömer att försäkringsbolaget inte kommer att kunna överlämna någon kortfristig finansieringsplan enligt 25 kap. 6 § eller då Finansinspektionen inte erhåller någon sådan plan inom en månad efter det datum då det framkom att minimikapitalkravet inte uppfyllts, eller

2) det har skett ett väsentligt underskridande av solvenskapitalkravet och Finansinspektionen inte inom två månader från det datum då underlåtelsen upptäcktes har erhållit någon plan för återställande av en sund finansiell ställning enligt 25 kap. 5 §.

Om kapitalkraven inte har uppfyllts ska Finansinspektionen kräva att försäkringsbolaget omedelbart offentliggör en utredning varav framgår

1) i vilken utsträckning kapitalkravet inte har uppfyllts,

2) orsakerna till och följderna av att kravet inte uppfyllts,

3) vilka korrigerande åtgärder bolaget har vidtagit.

Om försäkringsbolaget trots planen inte har korrigerat avvikelsen från minimikapitalkravet inom tre månader från det att den konstaterades eller avvikelsen från solvenskapitalkravet inom sex månader från det att den konstaterades, ska försäkringsbolaget offentliggöra avvikelsen vid utgången av tidsfristen. Försäkringsbolaget ska samtidigt offentliggöra uppgifter om omständigheter som avses i 3 mom. samt om eventuella ytterligare planerade korrigerande åtgärder.

Rubriken har upphävts genom L 20.3.2015/303. (20.3.2015/303)

Ansvarsskuld i bokföringen (20.3.2015/303)

Begreppet ansvarsskuld och bestämmande av skulden

(20.3.2015/303) Ansvarsskuld i bokföringen

I detta kapitel är ansvarsskuld det ansvar som uppkommer till följd av ett försäkringsbolags försäkringsavtal. Ansvarsskulden består av premieansvar och ersättningsansvar. Till ansvarsskulden räknas också ansvar som uppkommer till följd av tilläggsförmåner enligt 13 kap. 2 §.

Försäkringsbolaget ska ha betryggande beräkningsgrunder för bestämmande av ansvarsskulden. Ansvarsskulden ska alltid vara tillräcklig så att försäkringsbolaget vid en skälig bedömning kan fullgöra de förpliktelser som uppkommer till följd av bolagets försäkringsavtal.

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ansvarsskulden inte är tillräcklig på det sätt som avses i 2 mom., kan Finansinspektionen kräva att de statistiska beräkningselement och den diskontering som tillämpas vid bestämmandet av ansvarsskulden för skadeförsäkring fastställs på förhand.

Premieansvar

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av de i gällande försäkringsavtal avsedda framtida försäkringsfallen och av övriga utgifter för dessa försäkringar, minskat med kapitalvärdet av framtida premier och ökat med kapitalvärdet av den ansvarighet som möjligen förorsakas av de försäkringar som förfaller under överenskommen försäkringstid.

Premieansvaret kan fastställas till det sammanlagda beloppet av betalda försäkringspremier och för försäkringen krediterade övriga intäkter, minskat med inkasserade kostnader för upprätthållande av försäkringsskyddet och förvaltningen av försäkringen enligt försäkringsavtalet, om försäkringsavtalets art förutsätter detta eller om det är möjligt att påvisa att det sålunda uträknade premieansvaret inte är mindre än det premieansvar som räknats ut enligt 1 mom.

(20.3.2015/303) Ersättningsansvar

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall samt i ett skadeförsäkringsbolag dessutom ett utjämningsbelopp enligt 4 §.

(20.3.2015/303) Utjämningsbelopp

Med utjämningsbelopp avses ett för skaderika år ackumulerat belopp. Utjämningsbeloppet har ett minimibelopp, ett maximibelopp och ett målbelopp.

Ett skadeförsäkringsbolag ska ha beräkningsgrunder för bestämmande av utjämningsbeloppet. Försäkringsbolaget ska ansöka om Finansinspektionens fastställelse av beräkningsgrunderna.

(20.3.2015/303) Utjämningsbeloppets målbelopp

Om försäkringsbolagets solvenskapitalkrav beräknas med den standardformel som avses i 11 kap., är utjämningsbeloppets målbelopp detsamma som beloppet av det primära solvenskapitalkravet enligt en sådan standardformel som beaktar endast de kapitalkrav som hänför sig till försäkringsriskmodulerna samt motpartsrisken i fråga om det kapitalkrav som sammanhänger med motpartsrisken för avgiven återförsäkring.

Om solvenskapitalkravet helt eller delvis beräknas med den interna modell som avses i 11 kap., är utjämningsbeloppets målbelopp detsamma som solvenskapitalkravet enligt en sådan modell som bolaget använder med beaktande av samma risker som vid en beräkning enligt 1 mom.

I det solvenskapitalkrav som avses i 1 och 2 mom. beaktas en eventuell i 25 kap. 4 § avsedd höjning av solvenskapitalkravet i fråga om de risker som avses i 1 mom. i denna paragraf. (8.5.2020/321)

(20.3.2015/303) Utjämningsbeloppets minimibelopp och maximibelopp

Utjämningsbeloppets minimibelopp är noll.

Utjämningsbeloppets maximibelopp är fyra gånger det målbelopp som föreskrivs i 5 §. Utjämningsbeloppets maximibelopp är dock 10 gånger målbeloppet när det är fråga om ett försäkringsbolag som huvudsakligen bedriver försäkringsverksamhet som hör till skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 enligt lagen om försäkringsklasser.

Försäkringsbolaget kan ha också sådana beräkningsgrunder enligt vilka utjämningsbeloppet inte överskrider målbeloppet.

(20.3.2015/303) Överföring av utjämningsbelopp

Med överföring av utjämningsbelopp avses ökning eller minskning av utjämningsbeloppet under en räkenskapsperiod.

Överföring av utjämningsbelopp under en räkenskapsperiod baseras på skadeförsäkringsbolagets korrigerade skadekvot och korrigerade premieintäkter. Skadeförsäkringsbolaget ska i beräkningsgrunden för utjämningsbeloppet fastställa en skadekvot för ökning och en skadekvot för minskning av utjämningsbeloppet. Om den korrigerade skadekvoten underskrider ökningsskadekvoten ska utjämningsbeloppet ökas. Om den korrigerade skadekvoten överskrider minskningsskadekvoten ska utjämningsbeloppet minskas. Ökningsskadekvoten får inte vara större än minskningsskadekvoten.

Öknings- och minskningsskadekvoterna ska väljas så att den på bolagets prognos för försäkringsrörelsen och fördelningen av ersättningskostnaderna baserade uppskattningen av utvecklingen av utjämningsbeloppet leder till att en ökning som motsvarar målbeloppet nås tidigast inom 10 och senast inom 20 år.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 2 mom. kan öknings- och minskningsskadekvoterna för sådana små försäkringsbolag som avses i 1 kap. 3 b § bindas till den genomsnittliga korrigerade skadekvoten under tidigare år.

(8.5.2020/321) Ränta på utjämningsbelopp

I samband med överföring av utjämningsbelopp krediteras ränta på utjämningsbeloppet. Räntan får inte överskrida en sådan fem års riskfri ränta på euron enligt 10 kap. 7 § som används vid solvensberäkningen då försäkringstekniska avsättningar diskonteras, utan beaktande av matchningsjustering eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 §. Räntan får emellertid inte vara negativ.

Försäkringsbolaget kan också ha sådana beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet som innebär att ränta inte krediteras då utjämningsbeloppet överstiger målbeloppet.

(20.3.2015/303) Beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet då försäkringsbolaget befinner sig i en specifik situation

Om ett försäkringsbolag inte längre tecknar ny försäkringsrörelse eller dess korrigerade skadekvot annars inte ger en korrekt bild av bolagets teckningsrisker, kan Finansinspektionen för försäkringsbolaget fastställa sådana beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet att i stället för den korrigerade skadekvoten och de korrigerade premieintäkterna vid överföring av utjämningsbeloppet används andra storheter som bättre beskriver försäkringsbolagets teckningsrisker.

Koassurans med solidarisk ansvarighet och återförsäkring

Har en försäkring beviljats av flera försäkringsbolag gemensamt på villkor att de ansvarar solidariskt, får oavsett sådana villkor från ansvarsskulden utelämnas den del som enligt avtalet hänför sig till ett annat finländskt försäkringsbolag eller ett utländskt EES-försäkringsbolag, förutsatt att dessa inte befinner sig i likvidation eller i nedan i 25 kap. 9 § avsedd ställning.

Vid beräkningen av den andel av ansvarsskulden som faller på återförsäkrarna ska samma grunder enligt 1 § 2 och 3 mom. i detta kapitel användas som vid beräkningen av hela ansvarsskulden, om inte något annat förfarande är motiverat på grund av återförsäkringsavtalens natur eller villkor. Återförsäkrarnas andel av ansvarsskulden ska dock alltid bedömas så att också försäkringsbolagets egen andel av ansvarsskulden uppfyller kravet i 1 § 2 mom.

Principer för beräkning av ansvarsskulden i ett livförsäkringsbolag

Vid beräkningen av ansvarsskulden i ett livförsäkringsbolag ska, med hänsyn till kraven på en betryggande beräkning av densamma, i tillräcklig utsträckning beaktas att de faktorer som är väsentliga för beräkningarna kan variera på ett ogynnsamt sätt.

En enskild försäkrings andel av bolagets premieansvar ska alltid uppgå till ett åtminstone lika stort belopp som återköpsvärdet enligt försäkringsavtalet. Även sådana tilläggsförmåner som bolaget inte har förbundit sig att betala i samband med återköp ska reserveras i ansvarsskulden.

De framtida tilläggsförmånerna ska beaktas på ett sätt som motsvarar de bedömningar som utgör grund för hur ansvarsskulden ska beräknas och metoden för att bestämma ett bolags tilläggsförmåner.

För periodisering av anskaffningsutgifterna för försäkringar kan från premieansvaret dras av det belopp med vilket kapitalvärdet av försäkringarnas belastningsinkomster överstiger kapitalvärdet av kostnaderna för skötseln av försäkringarna och en eventuell aktivering av anskaffningsutgifterna.

Kostnaderna för skötseln av försäkringsbeståndet kan också beaktas indirekt genom att från de framtida intäkterna dras av de poster som uppbärs för att täcka förvaltningskostnaderna för försäkringen, om inte tryggheten förutsätter en annan metod.

Principerna för hur ansvarsskulden beräknas får inte variera från år till år så att möjligheterna att jämföra årsresultaten minskar väsentligt eller så att nivån på det överskott som ska återbäras till försäkringstagarna uppvisar en onödig variation.

Räntesatsen vid beräkning av ansvarsskulden i ett livförsäkringsbolag och maximiräntesatsen

Räntesatsen vid beräkningen av ansvarsskulden i ett livförsäkringsbolag ska väljas på ett betryggande sätt. Räntesatsen vid beräkningen av ansvarsskulden kan väljas enligt avkastningsnivån för de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden, med avdrag för en tillräcklig säkerhetsmarginal. I fråga om avtal med periodisk premie ska också nivån på avkastningen av investering av framtida betalningar beaktas. Även avkastningsnivån ska justeras så att den svarar mot avkastningen på framtida placeringar, till den del de placeringar som utgör täckning för ansvarsskulden är i kraft en kortare tid än ansvarsskulden.

I maximiräntesatsen vid beräkningen av ansvarsskulden ska beaktas marknadsavkastningen på långfristiga obligationer med låg kreditrisk eller långfristiga statsobligationer.

Den i 2 mom. avsedda maximiräntesatsen vid beräkningen av ansvarsskulden tillämpas inte på fondförsäkringar eller på försäkringar för vilka i försäkringsavtalet inte intagits bestämmelser om rätt till tilläggsförmåner. När det gäller fondförsäkringar fastställs ansvarsskulden i enlighet med värdeutvecklingen på de placeringar som är knutna till ansvarsskulden.

I fråga om sådana försäkringar för vilka rätten till tilläggsförmåner inte regleras i försäkringsavtalet får den räntesats som används vid beräkningen av ansvarsskulden vara högst 90 procent av den förväntade avkastningsprocenten på de tillgångar som utgör täckning för försäkringarna.

Principer för beräkning av ansvarsskulden i ett skadeförsäkringsbolag

Ett skadeförsäkringsbolag kan utnyttja statistiska metoder för beräkningen av ansvarsskulden om bolaget, på basis av eget material eller sådant statistiskt material som har inhämtats om försäkringsbestånd som ska anses motsvara dess eget försäkringsbestånd, förmår klargöra att de statistiska metoder som använts är adekvata.

Ansvarsskulden för ersättningar av pensionstyp beräknas med metoder som tillämpas vid livförsäkring.

Räntesatsen vid beräkning av ansvarsskulden i ett skadeförsäkringsbolag, maximiräntesatsen och diskontering

Diskontering får användas vid beräkning av ansvarsskulden för ersättningar av pensionstyp.

Diskontering får användas för beräkning av annan ansvarsskuld, om följande förutsättningar föreligger:

1) diskonteringens verkan kan redovisas,

2) den uppskattade genomsnittliga tiden för slutregleringen av skador inom en skadegrupp är minst fyra år,

3) försäkringsbolaget beaktar vid uppskattningen av totalersättningsutgiften alla de faktorer som eventuellt ökar den, samt

4) försäkringsbolaget kan på ett tillförlitligt sätt härleda den tillämpade beräkningsmodellen ur eget material eller ur statistiskt material om försäkringsbestånd som ska anses motsvara dess eget försäkringsbestånd.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. ska diskonteringen genomföras med en betryggande metod. Den räntesats som utnyttjas får inte överstiga den nivå på avkastningen som med iakttagande av försiktighet bestämts för placering i de tillgångar som utgör täckning för ansvaret för den tid slutregleringen av skador i genomsnitt uppskattas ta i anspråk.

I maximiräntesatsen vid beräkningen av ansvarsskulden ska dessutom beaktas marknadsavkastningen på långfristiga obligationer med låg kreditrisk eller långfristiga statsobligationer.

Försäkringsinspektionen ska på förhand informeras om hur diskonteringen genomförs. I det fall som avses i 2 mom. ska för den diskonteringsmetod som använts redogöras i noterna till bolagets balansräkning.

Lämnande av en redogörelse för grunderna för beräkning av ansvarsskulden till Försäkringsinspektionen

Försäkringsbolaget ska till Försäkringsinspektionen lämna en redogörelse för de grunder för beräkning av ansvarsskulden som avses i 1 § innan de tas i bruk.

Förordningar och dispens

(20.3.2015/303) Bemyndigande för social- och hälsovårdsministeriet att utfärda förordning

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om

1) beräkningsgrunderna för skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp och om ändring av grunderna,

2) beräkning av korrigerade skadekvoter och om beräkning av korrigerade premieintäkter,

3) val av öknings- och minskningsskadekvoter,

4) överföring av utjämningsbelopp,

5) bindande av öknings- och minskningsskadekvoter för små försäkringsbolag till en genomsnittlig korrigerad skadekvot,

6) kreditering av ränta på utjämningsbeloppet,

7) beräkning av utjämningsbeloppet under ett pågående år.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om maximiräntan enligt 8 § 2 mom. och 10 § 4 mom.

Se SHMf om maximiräntesatser som ska tillämpas vid beräkning av ansvarsskulden i livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag 610/2008 och SHMf om beräkning av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp 357/2015.

Dispens

Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall på ansökan av ett försäkringsbolag av särskilda skäl tillåta att

1) den del som enligt 6 § 1 mom. vid koassurans hänför sig till ett annat försäkringsbolag kan utelämnas från ansvarsskulden även om ett finländskt försäkringsbolag eller ett utländskt EES-försäkringsbolag befinner sig i likvidation eller i 25 kap. 9 § avsedd ställning eller om det nämnda andra försäkringsbolaget är en försäkringsanstalt utanför EES-området, och

2) räntesatsen vid beräkningen av ansvarsskulden fastställs enligt avkastningsnivån för de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden om det i försäkringsavtalet fastställts att försäkringens tilläggsförmåner bestäms utgående från avkastningen på uttryckligen dessa tillgångar; räntesatsen ska väljas på ett betryggande sätt så att inte tilläggsförmånernas nivå äventyras i de försäkringar som har rätt till utdelning av överskott.

SOLVENS (20.3.2015/303)

Värdering av tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar vid solvensberäkning

Allmänna bestämmelser (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Värdering av tillgångar och skulder

För ett försäkringsbolags solvensberäkning ska bolagets tillgångar och skulder värderas till det belopp för vilket tillgångarna skulle kunna bytas och skulderna överlåtas eller regleras i en transaktion mellan parter som har kännedom om saken och är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

Vid värdering av skulder får försäkringsbolagets egen kreditvärdighet inte tas i beaktande.

Bestämmelser om metoder och antaganden vid värdering av tillgångar och skulder finns dessutom i avdelning I kapitel II i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Försäkringstekniska avsättningar vid solvensberäkning

Vid solvensberäkningen ska försäkringsbolagets försäkringstekniska avsättningar motsvara det belopp som försäkringsbolaget skulle vara tvunget att betala om det omedelbart skulle föra över sina försäkringsförpliktelser till ett annat försäkringsbolag.

Vid beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna ska alla förpliktelser som följer av försäkringsavtalet beaktas och dessutom

1) kostnaderna för att uppfylla försäkringsförpliktelserna,

2) minskningen av penningvärdet,

3) värdet av de finansiella garantier och avtalade optioner som erbjuds inom försäkringsavtal samt sådana eventuella förändringar i finansiella och andra förhållanden som är relevanta för utnyttjande av avtalade optioner,

4) andra tilläggsförmåner än de som avses i 3 punkten och andra prestationer som ska betalas till försäkringstagare, försäkrade och förmånstagare i framtiden, oberoende av om det har ingåtts bindande avtal om betalningen av förmånerna, med undantag för överskottsmedel enligt 12 kap. 4 § som hör till primärkapitalet.

Bestämmelser om antaganden som har samband med beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 3 underavsnitt 1 i kommissionens förordning och bestämmelser om antaganden som har samband med värderingen av sådana finansiella garantier och optioner inom försäkringsavtal som avses i 2 mom. 3 punkten finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 3 underavsnitt 3 i den förordningen.

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Kvalitetsnormer för beräkning av försäkringstekniska avsättningar

De försäkringstekniska avsättningarna ska beräknas på ett ansvarsfullt, tillförlitligt och objektivt sätt.

Vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska information från de finansiella marknaderna och allmänt tillgängliga uppgifter om teckningsrisker utnyttjas.

Försäkringsbolaget ska ha processer och metoder för att säkerställa att de uppgifter som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna är lämpliga, tillräckliga och exakta.

Bestämmelser om uppgifter som används vid beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna och om uppgifternas kvalitetskrav finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 2 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Gruppering av förpliktelser

Vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska försäkringsbolaget fördela sina förpliktelser enligt försäkringsavtalen på homogena riskgrupper. Fördelningen på riskgrupper ska göras åtminstone enligt försäkringsgrenar.

Bestämmelser om gruppering av förpliktelser finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 5 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Värdet av de försäkringstekniska avsättningarna

Värdet av de försäkringstekniska avsättningarna ska vara lika med summan av bästa skattningen enligt 6 § och en riskmarginal enligt 10 §, om inte något annat följer av 2 mom.

Om pålitliga marknadsvärden är tillgängliga för finansiella instrument vilkas kassaflöden på ett säkert sätt kan konstateras motsvara kassaflödena för försäkringsbolagets förpliktelser, ska värdet av de försäkringstekniska avsättningarna till denna del bestämmas på grundval av marknadsvärdet för dessa finansiella instrument.

Bestämmelser om beräkning enligt 2 mom. finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 3 underavsnitt 5 och avsnitt 6 i kommissionen förordning.

(20.3.2015/303) Bästa skattning

Bästa skattningen är det förväntade nuvärdet av de framtida kassaflödena i anslutning till regleringen av de förpliktelser som följer av försäkringsavtal, vilket beräknas enligt det sannolikhetsvägda genomsnittet för kassaflödet med användning av de räntesatser som avses i 7 §.

Bästa skattningen ska beräknas som ett bruttobelopp, utan avdrag för belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag. Dessa belopp ska beräknas separat i enlighet med 12 §.

För beräkningen av bästa skattning ska användas tillförlitliga och uppdaterade uppgifter, realistiska antaganden samt lämpliga försäkringsmatematiska och statistiska metoder.

Bestämmelser om när försäkringsförpliktelser ska beaktas i de försäkringstekniska avsättningarna och hur försäkringsförpliktelsernas utsträckning i tiden ska beaktas finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 1 i kommissionens förordning. Bestämmelser om antaganden som ligger till grund för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna finns i avdelning I kapitel III avsnitt 3 underavsnitt 1 i kommissionens förordning och bestämmelser om antaganden som ligger till grund för kassaflödesprognoser finns i underavsnitt 3.

(20.3.2015/303) Räntesatser

Som räntesatser vid beräkning av bästa skattningen ska användas de riskfria räntesatser som i enlighet med avdelning I kapitel III avsnitt 4 i kommissionens förordning offentliggörs av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. Dessa räntesatser kan i enlighet med 8 § anpassas genom matchningsjustering eller så kan de vara anpassade genom volatilitetsjustering i enlighet med den paragrafen.

Om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har offentliggjort och Europeiska kommissionen fastställt uppgifter om riskfria räntesatser för den valuta som ska användas vid beräkningen, ska försäkringsbolaget använda dessa räntesatser. I annat fall ska försäkringsbolaget ange räntesatserna genom användning av de metoder som föreskrivs i avdelning I kapitel III avsnitt 4 i kommissionens förordning.

(8.5.2020/321) Användning av matchningsjustering och volatilitetsjustering

Försäkringsbolaget kan efter att på förhand ha utverkat Finansinspektionens samtycke använda matchningsjustering på räntesatserna när det beräknar bästa skattning enligt 6 § i anslutning till försäkringsförpliktelser som uppfyller förutsättningarna för användningen. Ett försäkringsbolag som använder matchningsjustering får inte återgå till en metod som inte innebär matchningsjustering under den tid då förutsättningarna för användningen av matchningsjustering är uppfyllda. Om förutsättningarna för användningen av matchningsjustering inte uppfylls, ska försäkringsbolaget utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om saken och vidta behövliga åtgärder för att uppfylla dem. Om förutsättningarna för användning av matchningsjustering inte uppfyllts under en längre period än två månader från och med den dag då försäkringsbolaget inte längre uppfyllde villkoren, ska försäkringsbolaget upphöra att använda matchningsjustering. Försäkringsbolaget får med Finansinspektionens samtycke använda matchningsjustering på nytt tidigast efter att två år förlöpt från och med den dag då försäkringsbolaget upphörde att använda matchningsjusteringen.

Försäkringsbolaget kan i fråga om räntesatserna använda valutaspecifik eller landsspecifik volatilitetsjustering som offentliggjorts av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och fastställts av Europeiska kommissionen, när det beräknar bästa skattning enligt 6 § för andra försäkringsförpliktelser än sådana som avses i 1 mom. Landsspecifik volatilitetsjustering tillämpas för att beräkna bästa skattning för försäkringsförpliktelserna för de produkter som säljs på det aktuella landets försäkringsmarknad.

Omfattningen av volatilitetsjusteringen av riskfria räntesatser ska motsvara 65 procent av den riskkorrigerade valutamarginalen.

Den riskkorrigerade valutamarginalen ska beräknas som differensen mellan den marginal som kan fås för tillgångar som ingår i en referensportfölj för den valutan och de riskfria basräntesatserna för relevanta durationer för den valutan, och den andel av denna marginal som kan tillskrivas en realistisk bedömning av förväntade förluster eller oförutsedda kreditrisker eller andra risker för tillgångarna.

Volatilitetsjusteringen ska endast tillämpas på de riskfria räntesatserna för relevanta durationer som inte härletts genom extrapolering med stöd av 7 §. Extrapoleringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska baseras på de justerade riskfria räntesatserna.

För varje relevant land ska volatilitetsjusteringen av de riskfria räntesatser som avses i 2 mom. för detta lands valuta, före tillämpningen av 65-procentsfaktorn, ökas med skillnaden mellan den riskkorrigerade landsmarginalen och två gånger den riskkorrigerade valutamarginalen, då denna differens är positiv och den riskkorrigerade landsmarginalen är högre än 85 räntepunkter. Den ökade volatilitetsjusteringen ska tillämpas på beräkningen av bästa skattning för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser i fråga om produkter som sålts på detta lands försäkringsmarknad. Den riskkorrigerade landsmarginalen beräknas på samma sätt som den riskkorrigerade valutamarginalen för detta lands valuta, men baseras på en referensportfölj som är representativ för de tillgångar i vilka försäkrings- och återförsäkringsföretag investerar för att täcka bästa skattning för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser av produkter som sålts på detta lands försäkringsmarknad och som är uttryckta i det landets valuta.

Bestämmelser om antaganden, metoder och behövliga parametrar för beräkning av volatilitetsjustering och matchningsjustering finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 4 underavsnitten 3 och 4 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Justering av metoder och antaganden för beräkning av bästa skattning

Försäkringsbolaget ska ha upprättat processer och metoder för att regelbundet jämföra bästa skattningar och de antaganden som dessa bygger på med gjorda erfarenheter.

Om de bästa skattningarna systematiskt avviker från de gjorda erfarenheterna ska försäkringsbolaget korrigera de försäkringsmatematiska metoder som används eller de antaganden som görs eller bådadera.

(20.3.2015/303) Riskmarginal

Riskmarginalen är en post som ska tilläggas den bästa skattningen för att säkerställa att värdet av de försäkringstekniska avsättningarna motsvarar det belopp som avses i 2 § 1 mom.

Riskmarginalen beräknas genom att bestämma den kapitalkostnad som motsvarar det solvenskapitalkrav enligt 11 kap. 2 § som krävs för att kunna täcka de förpliktelser som följer av försäkringsavtal under avtalens giltighetstid.

Bestämmelser om beräkning av riskmarginalen finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 3 underavsnitt 4 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Undantag vid beräkningen av bästa skattning och riskmarginal

Under specifika omständigheter får för beräkningen av den bästa skattningen användas lämpliga uppskattningar eller individuella beräkningsmetoder, om försäkringsbolaget inte har tillräckliga data som uppfyller kvalitetskraven för att kunna tillämpa en tillförlitlig försäkringsmatematisk metod på någon viss grupp av de förpliktelser som följer av försäkringsavtal eller på belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag. Vid beräkningen av den bästa skattningen och riskmarginalen får i begränsad utsträckning användas också förenklade metoder.

Bestämmelser om användning av individuella metoder för bedömning av de försäkringstekniska avsättningarna finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 2 i kommissionens förordning och bestämmelser om användning av förenklade metoder och om förutsättningarna för sådana finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 6.

(20.3.2015/303) Fordringar enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag

Vid beräkning av värdet på fordringar som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag ska 1–11 § tillämpas.

Vid beräkningen av värdet på fordringar som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag ska försäkringsbolaget dessutom beakta tidsskillnaden mellan utbetalning av ersättningar och senare inbetalning av ersättningar enligt återförsäkringsavtal och andra ersättningsfordringar. Resultatet av denna beräkning ska anpassas för att ta hänsyn till förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

Bestämmelser om belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 3 underavsnitt 6 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Finansinspektionens rättigheter

Ett försäkringsbolag ska på begäran av Fi-nansinspektionen visa att nivån på dess försäkringstekniska avsättningar enligt detta kapitel är tillräcklig och att bolaget använder relevanta metoder och adekvata statistiska data för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Om försäkringsbolaget vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna inte iakttar bestämmelserna i detta kapitel får Finansinspektionen kräva att bolaget ska öka de försäkringstekniska avsättningarnas belopp så att det motsvarar en nivå som beräknats enligt detta kapitel.

(20.3.2015/303) Finansinspektionens informationsskyldighet

Finansinspektionen ska årligen ge Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten uppgifter om

1) tillgången på den finländska marknaden på försäkringsprodukter som innehåller långsiktiga garantier och om försäkringsbolagens beteende som långsiktiga investerare,

2) antalet försäkringsbolag som använder

a) matchningsjusteringen,

b) volatilitetsjusteringen,

c) förlängningen av återhämtningsplanen i enlighet med 25 kap. 5 § 4 mom.,

d) de övergångsåtgärder som anges i 11 § 1–6 mom. och 12 § 1–6 mom. i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen,

3) effekterna på försäkrings- och återförsäkringsföretags finansiella ställning av matchningsjusteringen, volatilitetsjusteringen, den symmetriska justeringen av kapitalkravet för aktier samt de övergångsåtgärder som anges i 11 § 1–6 mom. och 12 § 1–6 mom. i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen, både på nationell nivå och i anonym form för varje enskilt företag,

4) effekterna av matchningsjusteringen, volatilitetsjusteringen och den symmetriska justeringen av kapitalkravet för aktier på försäkrings- och återförsäkringsföretags investeringsbeteende och huruvida de tillämpar otillbörlig nedsättning av kapitalet,

5) effekterna av förlängningar av en eventuell återhämtningsperiod i enlighet med 25 kap. 5 § 4 mom. på försäkringsbolagens insatser för att återskapa nivån på den medräkningsbara kapitalbas som täcker solvenskapitalkravet eller för att reducera riskprofilen i syfte att säkerställa solvenskapitalkravet, samt om

6) huruvida försäkringsbolag, när de utnyttjar övergångsåtgärder som anges i 11 § 1–6 mom. och 12 § 1–6 mom. i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen, följer de planer som avses i 11 § 7 och 8 mom. och 12 § 7 och 8 mom. och om möjligheterna att minska beroendet av dessa övergångsåtgärder, samt om åtgärder som har vidtagits eller förväntas vidtas av företagen och tillsynsmyndigheterna, inom ramen för lagstiftningen.

(20.3.2015/303) Bemyndigande för social- och hälsovårdsministeriet att utfärda förordning

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för användning och beräkning av matchningsjustering.

Se SHMf om matchningsjustering vid solvensberäkning enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen 356/2015.

Kapitalkrav

Allmänna bestämmelser (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Uppfyllelse av kapitalkrav

I detta kapitel föreskrivs om solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav (kapitalkrav).

Försäkringsbolag ska fortlöpande uppfylla kapitalkraven med en tillräcklig kapitalbas vars kvalitet och belopp uppfyller kraven i 12 kap.

(20.3.2015/303) Solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkravet ska säkerställa att försäkringsbolaget med stor sannolikhet kan uppfylla sina förpliktelser som gäller de försäkrade förmånerna. Vid beräkningen av solvenskapitalkravet ska beaktas försäkringsbolagets alla mätbara risker, icke-förväntade förluster i den pågående affärsverksamheten och den nya affärsverksamhet som kan förväntas under de följande 12 månaderna.

Solvenskapitalkravet bestäms enligt sannolikhetsfördelningen av de värdeförändringar i primärkapitalet enligt 12 kap. 2 § som sker under en ettårsperiod, så att högst 0,5 procent av värdeförändringarna är värdeförluster som överstiger solvenskapitalkravet.

Solvenskapitalkravet får inte täcka risker för förlust av primärkapital till följd av ändringar av volatilitetsjusteringen. (8.5.2020/321)

(20.3.2015/303) Beräkning av solvenskapitalkravet

Försäkringsbolag ska beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 7–18 § eller med en intern modell enligt 19–29 §, vars användning övervakas i enlighet med 30–34 §.

Solvenskapitalkravet ska beräknas under antagandet att försäkringsbolaget kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Vid beräkningen av solvenskapitalkravet beaktas åtminstone

1) teckningsrisk vid skadeförsäkring,

2) teckningsrisk vid livförsäkring,

3) teckningsrisk vid sjukförsäkring,

4) marknadsrisk,

5) kreditrisk, och

6) operativ risk.

Den operativa risken omfattar också rättsliga risker men inte risker till följd av strategiska beslut och inte heller renommérisker.

Vid beräkningen av solvenskapitalkravet beaktas effekterna av riskreduceringstekniker. Vid beräkningen ska hänsyn tas till kreditrisken och andra risker i samband med användningen av riskreduceringsteknikerna.

(20.3.2015/303) Minimikapitalkravet och beräkning av det

Minimikapitalkravet ska motsvara det belopp av medräkningsbart primärkapital enligt 12 kap. 11 § 2 mom. under vilket de försäkrade förmånerna skulle exponeras för en oacceptabel grad av risk om försäkringsbolaget fortsätter sin verksamhet.

Om inte något annat följer av 3 och 4 mom. ska minimikapitalkravet beräknas som en linjär funktion av de variabler som beskriver omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet och riskexponeringen. Bestämmelser om beräkningen finns dessutom i avdelning I kapitel VII artiklarna 248–251 i kommissionens förordning.

Minimikapitalkravet uppgår till minst 25 procent och högst 45 procent av försäkringsbolagets solvenskapitalkrav.

Trots bestämmelserna i 1 mom. uppgår minimikapitalkravet till minst

1) 4 000 000 euro för skadeförsäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet som hör till skadeförsäkringsklasserna 10–15 enligt lagen om försäkringsklasser och för livförsäkringsbolag,

2) 2 700 000 euro för skadeförsäkringsbolag som bedriver annan skadeförsäkringsverksamhet än sådan som avses i 1 punkten,

3) 3 900 000 euro för återförsäkringsbolag, samt

4) 1 300 000 euro för captivebolag för återförsäkring.

(1.4.2022/215)

Bestämmelser om minimikapitalkravet för kompositbolag finns dessutom i avdelning I kapitel VII artikel 252 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Frekvens för beräkning av kapitalkravet

Solvenskapitalkravet ska beräknas minst en gång per år och minimikapitalkravet minst en gång per kvartal. Solvenskapitalkravet behöver dock inte beräknas kvartalsvis enbart med tanke på minimikapitalkravet enligt 4 § 3 mom.

Om de risker som är relevanta för försäkringsbolagets solvenskapitalkrav väsentligt har förändrats ska försäkringsbolaget utan dröjsmål beräkna solvenskapitalkravet på nytt.

De beräkningsresultat som avses i 1 och 2 mom. ska rapporteras till Finansinspektionen. Om minimikapitalkravet bestäms enligt de procentgränser som avses i 4 § 3 mom. ska försäkringsbolaget informera Finansinspektionen om orsakerna till detta.

(20.3.2015/303) Beräkning av solvenskapitalkravet på yrkande av Finansinspektionen

Om Finansinspektionen har grundad anledning att anta att risker som är relevanta för ett försäkringsbolags solvenskapitalkrav väsentligt har förändrats sedan den senaste rapporteringen av solvenskapitalkravet, får Finansinspektionen kräva att försäkringsbolaget gör en förnyad beräkning av solvenskapitalkravet.

Standardformel för solvenskapitalkrav (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Standardformelns struktur

Solvenskapitalkravet, beräknat enligt standardformeln, ska vara lika med summan av

1) det primära solvenskapitalkravet enligt 8 §,

2) kapitalkravet för operativ risk enligt 14 §,

3) förlusttäckningskapaciteten enligt 15 §.

(20.3.2015/303) Beräkning av det primära solvenskapitalkravet

Beräkningen av det primära solvenskapitalkravet ska omfatta enskilda riskmoduler för åtminstone teckningsrisk vid skadeförsäkring, teckningsrisk vid livförsäkring, teckningsrisk vid sjukförsäkring, marknadsrisk och motpartsrisk samt undergrupper av riskmoduler enligt vad som föreskrivs i 9–13 §.

Teckningsriskerna vid skadeförsäkring, livförsäkring och sjukförsäkring ska hänföras till riskmodulerna för skadeförsäkring, livförsäkring eller sjukförsäkring (försäkringsriskmodul) beroende på vilken försäkringsriskmodul som bäst anger riskens karaktär.

För varje riskmodul eller undergrupp av en riskmodul ska beräknas kapitalkrav som ska kalibreras i enlighet med 2 § 2 mom. Kapitalkraven aggregeras till det primära solvenskapitalkravet.

Det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt den formel som finns i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), nedan Solvens II -direktivet. Bestämmelser om beräkning av det primära solvenskapitalkravet, om riskmoduler, om placering av försäkringsförpliktelser i riskmoduler och om sammanslagning av kapitalkrav för riskmoduler samt om vissa förenklade förfaranden finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 1 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Teckningsriskmodulen för skadeförsäkring

I teckningsriskmodulen för skadeförsäkring beaktas riskerna i skadeförsäkringsförpliktelser, med beaktande av osäkerheten när det gäller de befintliga försäkringsförpliktelserna samt sådan ny försäkringsrörelse som förväntas tecknas inom de följande 12 månaderna.

I teckningsriskmodulen för skadeförsäkring beaktas åtminstone förlustrisken i anslutning till skadeförsäkringsförpliktelser och affärsverksamhetsprocesser och risken för negativ förändring av värdet av de försäkringstekniska avsättningarna. I tekningsriskmodulen för skadeförsäkring ska beaktas åtminstone följande undergrupper av riskmoduler:

1) premierisker och risker för försäkringstekniska avsättningar inom skadeförsäkring,

2) katastrofrisker inom skadeförsäkring.

Bestämmelser om undergrupper av riskmoduler, om beräkning av kapitalkrav i anslutning till undergrupper av riskmoduler samt om sammanslagning av kapitalkrav inom skadeförsäkringen finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 2 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Teckningsriskmodulen för livförsäkring

I teckningsriskmodulen för livförsäkring beaktas förlustrisken i anslutning till livförsäkringsförpliktelser och affärsverksamhetsprocesser samt risken för negativ förändring av värdet av de försäkringstekniska avsättningarna. I teckningsriskmodulen för livförsäkring ska beaktas åtminstone följande undergrupper av riskmoduler:

1) dödsfallsrisk,

2) livsfallsrisk,

3) handikapprisk,

4) kostnadsrisk vid livförsäkring,

5) omprövningsrisk,

6) annullationsrisk,

7) katastrofrisker inom livförsäkring.

Bestämmelser om undergrupper av riskmoduler, om beräkning av kapitalkrav i anslutning till undergrupper av riskmoduler och om sammanslagning av kapitalkrav inom livförsäkringen finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 3 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Modulen för teckningsrisk vid sjukförsäkring

I modulen för teckningsrisk vid sjukförsäkring beaktas åtminstone förlustrisken i sjukförsäkringsförpliktelser och affärsverksamhetsprocesser samt risken för negativ förändring av värdet av de försäkringstekniska avsättningarna. I modulen för teckningsrisk vid sjukförsäkring ska beaktas åtminstone

1) ändrade nivåer och utvecklingslinjer eller ändrad volatilitetsgrad beträffande kostnaderna för skötsel av försäkringsavtal,

2) variationer såväl i tidpunkter, frekvens och svårighetsgrad för de försäkrade händelserna som i tidpunkter och belopp för betalning av ersättningarna,

3) katastrofrisker inom sjukförsäkring.

Bestämmelser om undergrupper av riskmoduler, om beräkning av kapitalkraven i anslutning till undergrupper av riskmoduler och om sammanslagning av kapitalkrav inom sjukförsäkringen finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Marknadsriskmodulen

I marknadsriskmodulen beaktas risker till följd av nivåerna eller volatilitetsgraden hos marknadspriserna för finansiella instrument som påverkar värdet av försäkringsbolagets tillgångar och skulder samt strukturell oförenlighet mellan tillgångar och skulder, särskilt i fråga om deras varaktighet.

I marknadsriskmodulen beaktas känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument åtminstone i följande undergrupper av riskmoduler:

1) ränterisk,

2) aktiekursrisk, som innehåller en symmetrisk justering,

3) fastighetsrisk,

4) räntemarginalrisk,

5) valutarisk,

6) marknadsriskkoncentrationer.

Bestämmelser om undergrupper av riskmoduler, om beräkning av kapitalkraven i anslutning till undergrupper av riskmoduler och om sammanslagning av kapitalkrav inom marknadsriskmodulen finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 5 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Motpartsriskmodulen

I motpartsriskmodulen beaktas möjligheten av förluster till följd av oväntat fallissemang eller försämrad kreditvärdighet som rör ett försäkringsbolags motparter och gäldenärer under de följande tolv månaderna. I motpartsriskmodulen ska behandlas åtminstone

1) försäkringsbolagets riskreducerande avtal,

2) fordringar på försäkringsförmedlare,

3) kreditrisker som inte omfattas av den räntemarginalrisk som avses i 12 § 2 mom. 4 punkten.

Vid bedömningen av de riskexponeringar som avses i 1 mom. ska hänsyn tas till säkerheter som innehas av försäkringsbolaget eller som ställts för dess räkning, och till de risker som är förknippade med säkerheterna. I motpartsriskmodulen ska för varje motpart beaktas det berörda försäkringsbolagets samlade riskexponering för motparten i fråga, oberoende av den rättsliga formen av motpartens avtalsmässiga förpliktelser gentemot bolaget.

Bestämmelser om beräkning av kapitalkravet för motpartsriskmodulen finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 6 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Kapitalkravet för operativ risk

För operativa risker ska beräknas ett kapitalkrav till den del som de operativa riskerna inte har beaktats vid beräkningen av det primära solvenskapitalskravet.

I fråga om livförsäkringsavtal där försäkringstagarna bär placeringsrisken ska man vid beräkningen av kapitalkravet för operativa risker ta hänsyn till de årliga kostnaderna för dessa försäkringsförpliktelser.

I fråga om annan försäkringsverksamhet än den som avses i 2 mom. ska man vid operativa risker ta hänsyn till försäkringsverksamhetens volym, uttryckt i premieintäkter och försäkringstekniska avsättningar. Kapitalkravet för operativ risk är då högst 30 procent av det primära solvenskapitalkravet.

Bestämmelser om beräkning av kapitalkravet för operativ risk finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 8 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Förlusttäckningskapacitet

Med förlusttäckningskapacitet avses att eventuell kompensation för oförutsedda förluster till följd av risker som beaktas vid beräkningen av solvenskapitalkravet ges genom en samtidig minskning av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. eller de latenta skatteskulderna.

I förlusttäckningskapaciteten ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av framtida tilläggsförmåner enligt försäkringsavtal i den utsträckning som försäkringsbolaget kan visa att en minskning av tilläggsförmånerna kan användas för att täcka oförutsedda förluster då dessa uppstår. Den riskreducering som kan uppnås genom framtida tilläggsförmåner får inte vara större än summan av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. och de latenta skatteskulderna som avser dessa framtida förmåner.

Vid tillämpning av 2 mom. ska värdet av framtida tilläggsförmåner under ogynnsamma omständigheter jämföras med dessa förmåners värde enligt antagandena för beräkningen av den bästa skattningen enligt 10 kap. 6 §.

Bestämmelser om beräkning av förlusttäckningskapaciteten finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 9 i kommissionens förordning.

Anpassning av standardformeln (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Förenklad beräkning av riskmoduler

Försäkringsbolag får beräkna kapitalkravet för en eller flera sådana riskmoduler eller undergrupper av riskmoduler som avses i 8 § enligt en förenklad standardformel som bestäms av kommissionen, om det är motiverat med hänsyn till arten och omfattningen av riskerna.

Bestämmelser om hur, på vilka villkor och för vilka riskmoduler förenklad beräkning kan användas finns dessutom i avdelning I kapitel III avsnitt 6 och avdelning I kapitel V avsnitt 1 underavsnitt 6 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Användning av bolagsspecifika parametrar på ansökan av försäkringsbolaget

Ett försäkringsbolag kan på ansökan och med Finansinspektionens samtycke ersätta en del av parametrarna i försäkringsriskmodulerna med parametrar som är bolagsspecifika.

De bolagsspecifika parametrarna ska beräknas med stöd av interna uppgifter från bolaget eller uppgifter som är relevanta för bolagets verksamhet.

Bestämmelser om tillämpning av bolagsspecifika parametrar finns dessutom i avdelning I kapitel V avsnitt 12 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Användning av bolagsspecifika parametrar på yrkande av Finansinspektionen

Finansinspektionen kan kräva att ett försäkringsbolag ersätter en del av de parametrar som används i beräkningen av försäkringsriskmodulerna med parametrar som är bolagsspecifika, om försäkringsbolagets riskexponering som är relevant för solvenskapitalkravet väsentligt avviker från antagandena enligt standardformeln.

Interna modeller för beräkning av solvenskapitalkrav (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Användning av en intern modell

Ett försäkringsbolag får på ansökan och med Finansinspektionens samtycke använda antingen en fullständig eller partiell intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet.

Försäkringsbolaget får använda en partiell intern modell för beräkning av en eller flera av följande:

1) en eller flera riskmoduler eller undergrupper av riskmoduler som ingår i det primära solvenskapitalkravet enligt 8 § 1 mom.,

2) solvenskapitalkravet för operativ risk enligt 14 §, eller

3) förlusttäckningskapaciteten enligt 15 §.

En partiell modell får användas i fråga om försäkringsbolagets hela affärsverksamhet eller endast på en eller flera stora affärsenheter.

En förutsättning för användning av partiella interna modeller är dessutom att

1) en begränsning av tillämpningsområdet för modellen är motiverad,

2) det solvenskapitalkrav som beräknas med modellen bättre beskriver försäkringsbolagets risker än ett solvenskapitalkrav som beräknats enligt standardformeln, och att

3) modellen är utformad i enlighet med kraven i 1–3 § och kan integreras med standardformeln för solvenskapitalkravet.

Bestämmelser om integrering av partiella interna modeller i standardformeln finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 5 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Ansökan om användning eller ändring av en intern modell

Försäkringsbolaget ska på förhand ansöka om Finansinspektionens samtycke till att helt eller delvis beräkna solvenskapitalkravet med en intern modell. Försäkringsbolagets styrelse ska godkänna ansökan till Finansinspektionen.

Ansökan ska innehålla en utredning om att kraven i 22–28 § är uppfyllda samt verksamhetsprinciperna för ändring av den interna modellen. Verksamhetsprinciperna ska innehålla en specifikation av mindre och betydande ändringar av den interna modellen.

Försäkringsbolaget ska dokumentera ändringar av den interna modellen. Försäkringsbolaget ska på förhand ansöka om Finansinspektionens samtycke också för betydande ändringar av den interna modellen och för ändringar av verksamhetsprinciperna för ändring av den interna modellen.

(20.3.2015/303) Finansinspektionens samtycke

Finansinspektionen ska avgöra en ansökan om ibruktagande och ändring av en intern modell inom sex månader från det att ansökan blivit anhängig och de handlingar och utredningar kommit in som behövs för att avgöra ärendet. Finansinspektionen ska ge sitt samtycke, om försäkringsbolagets riskhanteringssystem är tillräckliga och om den interna modellen uppfyller kraven i 22–28 § eller om en partiell intern modell i fråga om sitt tillämpningsområde uppfyller kraven i 19 § 2 och 3 mom. och 22–28 §.

Om ansökan i anslutning till en partiell intern modell endast avser vissa undergrupper av en specifik riskmodul, vissa affärsenheter inom försäkringsbolaget med avseende på en specifik riskmodul eller delvis vardera av dessa områden, får Finansinspektionen kräva att försäkringsbolaget ska överlämna en övergångsplan för att utvidga tillämpningsområdet för modellen. I övergångsplanen ska det anges på vilket sätt försäkringsbolaget planerar att säkerställa att utvidgningen av tillämpningsområdet omfattar huvuddelen av bolagets försäkringsverksamhet som berörs av den specifika riskmodulen.

(8.5.2020/321) Finansinspektionens underrättelseskyldighet i fråga om ansökan om användning eller ändring av en intern modell

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla ansökningar om att använda eller ändra en intern modell. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten får på begäran av Finansinspektionen eller av en eller flera behöriga tillsynsmyndigheter tillhandahålla tekniskt stöd till Finansinspektionen eller en annan behörig tillsynsmyndighet i fråga om beslut om ansökningar.

Krav som ställs på en intern modell (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Risker som ska beaktas i en intern modell

Vid användning av en intern modell ska det säkerställas att alla väsentliga risker som försäkringsbolaget är exponerat för beaktas i solvenskapitalkravet. Modellen ska täcka åtminstone de risker som anges i 3 §.

Försäkringsbolaget ska i sin interna modell noggrant bedöma sådana väsentliga särskilda risker som är förenade med finansiella garantier och avtalsenliga optioner, samt bolagets egna optioner och optioner som givits försäkringstagarna. Dessutom ska försäkringsbolaget beakta de konsekvenser som framtida förändringar av finansiella och andra förhållanden kan få för användningen av dessa optioner.

Försäkringsbolaget ska i sin interna modell beakta alla de betalningar till försäkringstagare, försäkrade och förmånstagare som det förväntar sig att betala, oavsett om ett bindande avtal ingåtts om betalningarna.

(20.3.2015/303) Diversifieringseffekter, riskreduceringstekniker och ledningens åtgärder

I den interna modellen får beaktas

1) diversifieringseffekter av inbördes beroenden inom och mellan riskkategorier, om försäkringsbolaget för Finansinspektionen visar att mätningen av dessa diversifieringseffekter är ändamålsenlig,

2) effekterna av riskreduceringstekniker, om kreditrisken och andra risker som är förenade med dessa tekniker kommer till korrekt uttryck i modellen,

3) de åtgärder som försäkringsbolagets ledning sannolikt kommer att vidta under specifika omständigheter, med hänsyn till den tid som krävs för att genomföra sådana åtgärder.

(20.3.2015/303) Kvalitetkrav för beräkningsmetoderna och informationen

De metoder som används för att beräkna den prognostiserade sannolikhetsfördelningen för riskerna som den interna modellen baseras på får inte strida mot de metoder för beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna som anges i 10 kap. Metoderna för beräkning av den prognostiserade sannolikhetsfördelningen ska bygga på trovärdiga uppdaterade uppgifter och realistiska antaganden samt på relevanta försäkringsmatematiska och statistiska tekniker.

Utifrån beräkningsmetoden måste riskerna kunna kategoriseras och rangordnas på ett adekvat sätt.

Den interna modellen ska baseras på exakta, tillräckliga och lämpliga uppgifter samt på statistiskt material. Det statistiska material som används vid beräkningen av den prognostiserade sannolikhetsfördelningen ska uppdateras minst en gång per år.

Bestämmelser som kompletterar denna paragraf samt 22 och 23 § finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 2 och 3 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Kalibreringskrav

Solvenskapitalkravet ska kalibreras direkt från den prognostiserade sannolikhetsfördelning som i enlighet med 2 § 2 mom. har genererats med hjälp av den interna modellen. Försäkringsbolaget får använda också ett annat riskmått eller en annan tidsperiod i den interna modellen, om bolaget kan utnyttja resultaten av sin interna modell för att beräkna solvenskapitalkravet så att de försäkrade förmånerna får en skyddsnivå som motsvarar den som anges i 2 § 2 mom.

Om försäkringsbolaget inte kan härleda solvenskapitalkravet direkt från den prognostiserade sannolikhetsfördelning som genererats med hjälp av den interna modellen, kan Finansinspektionen samtycka till att uppskattningar används vid beräkningen av solvenskapitalkravet. En förutsättning är då att försäkringsbolaget styrker att de försäkrade förmånerna får en skyddsnivå som motsvarar den som anges i 2 § 2 mom.

Bestämmelser om kalibrering av interna modeller finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 4 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Kvalitetssäkring

Försäkringsbolaget ska ha ett system för kvalitetssäkring av den interna modellen med vilket man regelbundet utvärderar hur modellen fungerar, kontrollerar att antagandena är relevanta och jämför resultaten med de faktiska utfallen. Kvalitetssäkringen ska också innefatta en analys av den interna modellens stabilitet och att de kvalitetskrav på de uppgifter som enligt 24 § används för modellen uppfylls samt testning av hur känsliga de resultat som modellen ger är för förändringar av de centrala antagandena.

Försäkringsbolaget ska med en statistisk kvalitetssäkringsmetod kunna påvisa att solvenskapitalkravet som erhålls med den interna modellen är korrekt. Den statistiska metod som används ska omfatta testning av den prognostiserade sannolikhetsfördelningens relevans i förhållande till förlustutvecklingen samt till alla betydande nya uppgifter och upplysningar som rör sannolikhetsfördelningen.

Försäkringsbolaget ska minst en gång per år se över orsakerna och källorna till de vinster och förluster som gjorts inom varje betydande affärsenhet. Samtidigt ska försäkringsbolaget bedöma hur den kategorisering av riskerna som valts för den interna modellen förklarar orsakerna och källorna till vinsterna och förlusterna, med beaktande av försäkringsbolagets riskprofil.

Bestämmelser om analys av vinster och förluster finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 6 i kommissionens förordning och om kvalitetssäkring i avsnitt 7 i den förordningen.

(20.3.2015/303) Användning av interna modeller inom företagsstyrningssystem

Den interna modellen ska utgöra en betydande del av det företagsstyrningssystem som avses i 6 kap. och ska användas i stor utsträckning. Modellen ska användas särskilt när det gäller riskhanteringen och beslutsprocesserna samt processerna för bedömning och allokering i fråga om ekonomiskt kapital och solvenskapital. Försäkringsbolaget ska visa att det konsekvent använder den interna modellen för beräkning av solvenskapitalkravet och för andra syften som nämns i detta moment.

Försäkringsbolagets styrelse ska säkerställa att utformningen och användningen av den interna modellen samt modellens överensstämmelse med försäkringsbolagets risker fortlöpande är ändamålsenliga. Styrelsen ska ombesörja att försäkringsbolaget tar i bruk system som säkerställer den interna modellens funktion.

Bestämmelser om användning av interna modeller inom företagsstyrningssystem finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 2 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Dokumentation av interna modeller

Försäkringsbolaget ska skriftligen dokumentera utformningen av sin interna modell och dess funktion. Av dokumentationen ska framgå

1) uppgifter som visar att modellen uppfyller de krav som anges i 22–27 §,

2) den teori, de antaganden och den matematiska och empiriska grund som lett fram till den interna modellens utformning,

3) omständigheter under vilka den interna modellen inte fungerar effektivt,

4) förändringar av den interna modellen i enlighet med 20 §.

Bestämmelser om dokumentation av interna modeller finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 8 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Externa modeller och uppgifter

Att försäkringsbolaget använt modeller eller uppgifter som det fått från en tredje part berättigar inte till undantag från något av de krav på interna modeller som föreskrivs i 22–28 §.

Bestämmelser om externa modeller och uppgifter finns dessutom i avdelning I kapitel VI avsnitt 9 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Uppskattning av solvenskapitalkrav i enlighet med standardformeln

Finansinspektionen kan av grundad anledning ålägga ett försäkringsbolag som använder en intern modell att lägga fram en uppskattning av det solvenskapitalkrav som utarbetats i enlighet med standardformeln.

(20.3.2015/303) Interna modellers tillförlitlighet

Försäkringsbolaget ska på begäran för Finansinspektionen lägga fram en redogörelse för de antaganden som ligger till grund för den interna modellen.

Finansinspektionen får kräva att försäkringsbolaget tillämpar sin interna modell på relevant jämförelsematerial och använder antaganden som bygger på externa uppgifter, för att kontrollera att den interna modellen uppfyller kalibreringskraven enligt 25 § och att dess specifikation överensstämmer med allmänt accepterad marknadspraxis.

(20.3.2015/303) Underlåtelse att iaktta kraven på en intern modell

Om en intern modell inte längre uppfyller kraven enligt 22–28 § ska försäkringsbolaget utan dröjsmål antingen för Finansinspektionen lägga fram en plan för att på nytt uppnå överensstämmelse inom skälig tid eller visa att effekterna av underlåtelsen att iaktta kraven är oväsentliga.

Om försäkringsbolaget inte genomför den plan som avses i 1 mom. får Finansinspektionen kräva att försäkringsbolaget ska beräkna solvenskapitalkravet enligt standardformeln.

(20.3.2015/303) Övergång till standardformeln

Finansinspektionen kan av grundad anledning på ansökan ge försäkringsbolag som använder en intern modell tillstånd att börja beräkna solvenskapitalkravet helt eller delvis enligt standardformeln.

(20.3.2015/303) Användning av en intern modell på yrkande av Finansinspektionen

Om ett försäkringsbolags riskexponering väsentligt avviker från antagandena i standardformeln kan Finansinspektionen kräva att försäkringsbolaget använder en fullständig eller partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet eller riskmoduler som används vid beräkningen.

Förordningar (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Bemyndigande för social- och hälsovårdsministeriet att utfärda förordning

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får de belopp justeras som anges i detta kapitel, på basis av de ändringar i det europeiska konsumentprisindexet som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor. Det justerade beloppet avrundas uppåt till närmaste hela 100 000 euro.

Kapitalbasmedel vid solvensberäkning

Kapitalbasmedel och överskottsmedel (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Kapitalbasmedel

Med kapitalbasmedel avses summan av primärkapitalet enligt 2 § och av tilläggskapitalet enligt 3 §.

Kapitalbasmedlen ska ständigt vara av en sådan kvalitet och uppgå till ett sådant belopp som räcker för att uppfylla de kapitalkrav som avses i 11 kap.

Bestämmelser om definition, klassificering, medräkningsbarhet och begränsningar i fråga om kapitalbasmedel finns dessutom i avdelning I kapitel IV i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Primärkapital

Med primärkapitalet avses

1) den positiva skillnaden mellan tillgångarna och skulderna värderade enligt 10 kap., efter avdrag för värdet av försäkringsbolagets innehav av egna aktier,

2) efterställda skulder.

(20.3.2015/303) Tilläggskapital

Tilläggskapitalet består av poster utöver dem som ingår i primärkapitalet och som kan krävas in för att täcka förluster.

Tilläggskapitalet får omfatta följande poster:

1) obetalt aktiekapital, garantikapital och grundfond som inte ännu krävts in,

2) remburser och garantier,

3) andra rättsligt bindande åtaganden som gjorts till försäkringsbolaget än de som avses i 1 och 2 punkten.

I fråga om ömsesidiga skadeförsäkringsbolag får tilläggskapitalet också omfatta tilläggsavgifter som bolaget kan kräva in av sina försäkringstagardelägare under de följande 12 månaderna.

Om en post i tilläggskapitalet har betalats in eller krävts in ingår den inte längre i tilläggskapitalet.

(20.3.2015/303) Överskottsmedel

Med överskottsmedel avses överskott som uppkommit genom livförsäkringsverksamhet och som avses att delas ut som tilläggsförmåner till försäkringstagare, försäkrade och förmånstagare men som inte har fördelats. Överskottsmedlen hör till primärkapitalet om de i väsentliga avseenden har sådana egenskaper som avses i 8 §.

Försäkringsbolaget ska ha av styrelsen godkända skriftliga principer om hur tilläggsförmåner som hör till överskottsmedlen bestäms och om hur överskottsmedel kan användas för att täcka förluster på det sätt som avses i 8 §.

Godkännande av tilläggskapital (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Ansökan om Finansinspektionens samtycke

För att en post i tilläggskapitalet ska beaktas vid bestämmande av kapitalbasmedlen ska försäkringsbolaget på förhand ansöka om Finansinspektionens samtycke för postens monetära belopp eller för metoden för att beräkna beloppet. Det monetära belopp som hör till varje post i tilläggskapitalet ska motsvara postens förlusttäckningsförmåga samt bygga på aktsamma, tillförlitliga och realistiska antaganden. När en post i tilläggskapitalet har ett nominellt värde är beloppet för denna post detta nominella värde, om detta på ett ändamålsenligt sätt ger uttryck för postens förlusttäckningsegenskaper.

(20.3.2015/303) Finansinspektionens samtycke

Finansinspektionen ska när den beslutar om samtycke enligt 5 § beakta följande omständigheter:

1) de berörda motparternas förmåga och vilja att betala,

2) möjligheterna att återkräva medlen med beaktande av postens rättsliga form,

3) villkor som skulle kunna hindra att posten betalas eller krävs in,

4) resultaten av tidigare betalningskrav när försäkringsbolagen har krävt in motsvarande poster i tilläggskapitalet.

Om Finansinspektionen ger sitt samtycke till en sådan metod som avses i 5 § är det monetära belopp som beräknats med metoden i kraft en utsatt tid.

Kvalitativa krav på kapitalbasmedel (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Klassificering av kapitalbasmedel

Försäkringsbolaget ska klassificera sina kapitalbasmedel i tre nivåer. Bestämmelser om hur medlen klassificeras enligt nivåer finns i den förteckning som fastställs i avdelning I kapitel IV avsnitt 2 i kommissionens förordning.

Om en post som hör till kapitalbasmedlen inte finns upptagen i den förteckning som avses i 1 mom., ska klassificeringen göras enligt kriterierna i 8 och 9 § och försäkringsbolaget ska på förhand ansöka om Finansinspektionens samtycke för klassificeringen av denna post.

(20.3.2015/303) Egenskaper som inverkar på klassificeringen av kapitalbasmedel

Klassificeringen av de poster i kapitalbasen som avses i 7 § 2 mom. ska vara beroende av om de är primärkapital eller tilläggskapital och i vilken omfattning de uppfyller följande egenskaper:

1) posten är tillgänglig, eller kan krävas in, för att i sin helhet täcka förluster såväl i den löpande verksamheten som vid upplösning av försäkringsbolaget (permanent tillgänglighet),

2) vid upplösning av försäkringsbolaget är postens hela belopp tillgängligt för att täcka förluster och posten får inte återbetalas till innehavaren förrän alla andra förpliktelser har uppfyllts (efterställdhet).

Vid bedömningen av egenskaperna enligt 1 mom. hos posterna i kapitalbasmedlen ska dessutom beaktas posternas förfallodag. Om förfallodagen för posten har avtalats eller föreskrivits, ska den relativa varaktigheten jämföras med varaktigheten hos de förpliktelser som följer av försäkringsavtalen.

Vid bedömningen av egenskaperna hos posterna bland kapitalbasmedlen ska dessutom beaktas huruvida till posten kopplats

1) krav på eller incitament till inlösen,

2) obligatoriska fasta kostnader,

3) belastningar.

(20.3.2015/303) Huvudkriterier för klassificeringen

De poster i primärkapitalet som avses i 7 § 2 mom. ska klassificeras som tillhörande nivå 1 om de i väsentlig grad har egenskaperna att vara permanent tillgängliga och efterställda, och som tillhörande nivå 2 om de i väsentlig grad har egenskapen att vara efterställda.

De poster i tilläggskapitalet som avses i 7 § 2 mom. ska klassificeras som tillhörande nivå 2 om de i väsentlig grad har egenskaperna att vara permanent tillgängliga och efterställda.

De poster i primärkapitalet och tilläggskapitalet som avses i 7 § 2 mom. och som inte klassificeras som tillhörande nivå 1 eller 2 ska klassificeras som tillhörande nivå 3.

(20.3.2015/303) Klassificering av vissa poster bland kapitalbasmedlen

Om inte något annat följer av 7–9 § ska

1) överskottsmedel som hör till primärkapitalet klassificeras som tillhörande nivå 1,

2) sådana remburser och garantier som ställts av kreditinstitut som har beviljats koncession i en EES-stat och som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare klassificeras som tillhörande nivå 2,

3) framtida tilläggsavgifter som sådana fartygsägares ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, vilkas avgifter kan variera och vilka endast försäkrar risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 6, 12 och 17 enligt lagen om försäkringsklasser, kan kräva in av försäkringstagardelägarna under de följande 12 månaderna, ska klassificeras som tillhörande nivå 2.

Andra framtida tilläggsavgifter än sådana som avses i 1 mom. 3 punkten och som sådana ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, vilkas avgifter kan variera, kan kräva in av försäkringstagardelägarna under de följande 12 månaderna, ska klassificeras som tillhörande nivå 2, om de i väsentlig grad har egenskaperna att vara permanent tillgängliga och efterställda.

Medräkningsbarhet av kapitalbasmedel och kvantitativa gränsvärden för nivåerna vid uppfyllelse av kapitalkraven (20.3.2015/303)

(20.3.2015/303) Kvantitativa gränsvärden på nivåerna 1–3

De medräkningsbara kapitalbasmedel som uppfyller solvenskapitalkravet ska utgöras av kapitalbasmedel på nivå 1 och endast i begränsad utsträckning av kapitalbasmedel på nivå 2 eller 3.

De medräkningsbara kapitalbasmedel som uppfyller minimikapitalkravet ska utgöras av kapitalbasmedel på nivå 1 och endast i begränsad utsträckning av primärkapitalmedel på nivå 2.

Bestämmelser om kvantitativa begränsningar för kapitalbasmedel på olika nivåer finns dessutom i avdelning I kapitel IV avsnitt 3 i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Separata fonder

Med separata fonder avses kapitalbasmedel som enbart kan användas för att täcka förluster som uppstår genom särskilda förpliktelser eller särskilda risker.

Bestämmelser om medräkningsbarhet av separata fonder i kapitalbasmedlen finns dessutom i avdelning I kapitel IV avsnitt 3 underavsnitt 1 i kommissionens förordning.

LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkring

(20.3.2015/303) Beräkningsrunderna för livförsäkring

En livförsäkring samt försäkringar som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklasser ska, om de hänför sig till försäkringsavtal i livförsäkringsklass 1 eller till motsvarande försäkringsavtal i livförsäkringsklass 3, utöver beräkningsgrunderna för bestämmande av ansvarsskulden enligt 9 kap. 1 § 2 mom. ha beräkningsgrunder i vilka det anges

1) hur försäkringspremierna eller beloppen av det försäkringsskydd som svarar mot dessa beräknas,

2) det belopp som försäkringstagaren har rätt till om försäkringstagaren säger upp avtalet under försäkringsperioden, och

3) hur den försäkrade förmånen beräknas om försäkringstagaren avbryter betalningen av försäkringspremier.

Beräkningsgrunderna för försäkringspremierna för nya livförsäkringar ska uppgöras med hänsyn till tryggandet av de försäkrade förmånerna så att försäkringsbolaget kan fullgöra alla sina försäkringsförpliktelser som föranleds av dessa försäkringar utan att behöva använda andra tillgångar än försäkringspremierna för dessa försäkringar och den avkastning som fås genom placering av dem, på ett sätt som skulle kunna äventyra möjligheterna att uppfylla kapitalkraven enligt 11 kap.

Försäkringsbolaget ska tillställa Finansinspektionen de beräkningsgrunder som avses i denna paragraf innan de tas i bruk.

(20.3.2015/303) Skälighetsprincipen i fråga om tilläggsförmåner

När beslut fattas om tilläggsförmåner på försäkringar för vilka det enligt försäkringsavtalen finns en rätt till eventuella tilläggsförmåner som ges på basis av det överskott som försäkringarna genererar, ska i fråga om totalbeloppet och fördelningen av de tilläggsförmåner som ges på dessa försäkringar, i skälig omfattning beaktas beloppet av och sättet på vilket överskottet av dessa försäkringar uppkom. Tilläggsförmånerna får inte äventyra möjligheterna att uppfylla kapitalkraven enligt 11 kap. eller kontinuiteten i nivån på tilläggsförmånerna.

Tilläggsförmåner som beviljas på försäkringar ska ha en beräkningsgrund av vilken tilläggsförmånernas effekter på försäkringsbolagets ansvarsskuld enligt 9 kap. 1 § framgår.

Försäkringsbolaget ska för utbetalningen av tilläggsförmåner ha skriftliga mål som godkänts av styrelsen och som försäkringsbolaget ska publicera på sina webbsidor och i sitt bokslut. Försäkringsbolaget ska årligen på sina webbsidor och i sitt bokslut publicera en rapport om måluppfyllelsen och vid behov motiveringar till varför målen inte uppnåtts.

Finansinspektionen ska årligen publicera både bolagsspecifika uppgifter och uppgifter som sinsemellan är så jämförbara som möjligt om hur försäkringsbolagen har iakttagit skälighetsprincipen enligt 1 mom. samt om bolagens mål och måluppfyllelsen.

(14.5.2010/429)

3 § har upphävts genom L 14.5.2010/429.

Bedrivande av liv- och skadeförsäkringsverksamhet i samma försäkringsbolag

(20.3.2015/303) Bedrivande av liv- och skadeförsäkringsverksamhet i samma försäkringsbolag

Om liv- och skadeförsäkringsverksamhet bedrivs i ett kompositbolag, ska funktionerna i enlighet med 2–5 § hållas separerade på ett sådant sätt att de försäkrade förmånerna inte äventyras.

Bokföringen ska ordnas så att av den framgår livförsäkringsverksamhetens och skadeförsäkringsverksamhetens intäkter och kostnader skilt för sig. Poster som är gemensamma för de båda verksamheterna ska i bokföringen tas upp i enlighet med de fördelningsgrunder som Finansinspektionen godkänt.

(20.3.2015/303) Beräkning av nominellt minimikapitalkrav

Försäkringsbolaget ska i enlighet med 11 kap. 4 § beräkna det nominella minimikapitalkravet separat för livförsäkringsverksamheten och skadeförsäkringsverksamheten.

Bestämmelser om beräkning av minimikapitalkrav i kompositbolag finns dessutom i avdelning I kapitel VII i kommissionens förordning.

(20.3.2015/303) Uppfyllelse av nominellt minimikapitalkrav

Ett försäkringsbolag ska uppfylla det nominella minimikapitalkravet separat för livförsäkringsverksamheten och skadeförsäkringsverksamheten. Nominella minimikapitalkrav ska uppfyllas med primärkapital som är medräkningsbart enligt 12 kap. 11 §. Livförsäkringsverksamhet och skadeförsäkringsverksamhet får inte svara för att det nominella minimikapitalkravet för den andra verksamheten uppfylls.

När de nominella minimikapitalkraven är uppfyllda får försäkringsbolaget efter att ha underrättat Finansinspektionen utnyttja överskottsmedel från liv- och skadeförsäkringsverksamheten för att uppfylla solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 §.

Försäkringsbolaget ska utarbeta en redogörelse med specifikation av de poster i primärkapitalet som uppfyller det nominella minimikapitalkravet för respektive verksamhet.

(20.3.2015/303) Otillräckligt primärkapitalbelopp

Om ett försäkringsbolag inte uppfyller det nominella minimikapitalkravet för liv- eller skadeförsäkringsverksamheten ska Finansinspektionen vidta tillsynsåtgärder enligt 25 kap. oberoende av resultatet av den andra verksamheten.

Trots vad som föreskrivs i 3 § 1 mom. får, med samtycke av Finansinspektionen, medräkningsbara poster i primärkapitalet överföras från den ena verksamheten till den andra i sådana situationer som avses i 1 mom. i denna paragraf.

FINANSIERING

Aktie- och garantiandelsemission, optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier och garantiandelar samt ökning av aktie- och garantikapitalet

Bestämmelser som gäller samtliga försäkringsbolag

Tillämpning av aktiebolagslagen

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 9–11 kap. i aktiebolagslagen.

Registrering

Den tidsfrist som avses i 9 kap. 7 och 18 § samt 10 kap. 4 § i aktiebolagslagen räknas från det att Försäkringsinspektionen har fastställt en eventuell ändring av bolagsordningen.

Begränsningar som gäller konverteringslån

Utöver bestämmelserna i 10 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen finns bestämmelser om försäkringsbolags rätt att ta lån i 15 kap. i denna lag.

Särskilda bestämmelser om ömsesidiga försäkringsbolag

Ökning av ömsesidiga försäkringsbolags garantikapital

I ömsesidiga försäkringsbolag får garantikapitalet inte ökas på det sätt som avses i 11 kap. 1 § 2 punkten i aktiebolagslagen.

(20.3.2015/303) Tilläggsavgift för försäkringstagardelägare i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag

Försäkringstagardelägarna i ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag där de enligt bolagsordningen är tillskottspliktiga ska omedelbart påföras en tilläggsavgift, om bolagets minimikapitalkrav enligt 11 kap. 4 §, på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak, inte uppfylls eller om de tillgångar som ett bolag i likvidation eller konkurs har inte förslår till betalning av skulderna. Tilläggsavgiften ska vara minst så stor som fordras för uppnående av dessa syften och högst så stor som föreskrivs i 4 kap. 4 §.

Om en försäkringstagardelägare inte på utsatt tid betalar den tilläggsavgift som påförts honom eller henne ska tilläggsavgiften omedelbart indrivas genom utsökning. Om tilläggsavgiften inte kan indrivas hos en försäkringstagardelägare, ska det bristande beloppet fördelas mellan de övriga försäkringstagardelägarna högst till beloppet av deras tillskottsplikt, om det ännu är behövligt att driva in tilläggsavgiften.

Tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta är direkt utsökningsbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Garantiandelsägares företrädesrätt till garantiandelar

Det som i 9 kap. 3 och 4 § i aktiebolagslagen föreskrivs om aktieägares företrädesrätt till nya aktier gäller i ömsesidiga försäkringsbolag endast garantiandelsägares företrädesrätt till nya garantiandelar.

Upptagande av krediter och ställande av säkerhet

(20.3.2015/303) Allmänna bestämmelser om upptagande av krediter

Ett försäkringsbolag får ta upp krediter endast

1) för skötseln av nödvändig likviditet,

2) som återbelåning enligt de grunder som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

3) som sådant kapitallån som avses i 2 §,

4) ur en personalfond som ägs av dess egen personal,

5) som normala kontokrediter i anslutning till sin affärsverksamhet och andra därmed jämställbara krediter.

Försäkringsbolaget ska underrätta Finansinspektionen om upptagande av lån som avses i 1 mom. 1 och 3–5 punkten. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om lämnande av anmälan och innehållet i den.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. om försäkringsbolags rätt att ta upp krediter gäller på motsvarande sätt ett tjänsteföretag som är dotterföretag till ett försäkringsbolag och ett dotterföretag vars uppgift är att för försäkringsbolagets del direkt eller indirekt äga obligationer, lånefordringar och andra fordringar, aktier och andra värdepapper eller fastigheter och andra motsvarande tillgångar. Dotterföretaget kan dock ta upp krediter av det försäkringsbolag som är moderbolag.

Ett försäkringsbolag kan ingå avtal om återköp av värdepapper.

Kapitallån

På kapitallån som tas av försäkringsbolag och deras dottersammanslutningar som avses i 1 § 3 mom. tillämpas utöver 2–4 mom. i denna paragraf även bestämmelserna om aktiebolag i 12 kap. 2 § i aktiebolagslagen.

Ett bolag och dess dottersammanslutning som avses i 1 § 3 mom. kan ta lån (kapitallån)

1) vars kapital och ränta under bolagets likvidation och konkurs får betalas endast med sämre förmånsrätt än alla övriga skulder,

2) vars kapital i övrigt får återbetalas och ränta betalas endast till den del beloppet av bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, samt

3) för vars återbetalning eller ränta bolaget eller dess dottersammanslutning inte får ställa säkerhet.

På återbetalning av kapitallån samt på räntebetalning och ställande av säkerhet i strid med 2 mom. tillämpas vad som i 16 kap. 4 § och i 29 kap. 4 § 6 punkten föreskrivs om olaglig utbetalning av medel.

Denna paragraf tillämpas inte i samband med borgenärsskyddsförfarande som avses i 14 kap. 2 §, 16 kap. 6 §, 17 kap. 6 § och 17 a kap. 11 § i aktiebolagslagen. I dessa fall får det belopp som tillkommer borgenärerna för kapitallånet dock betalas först när minskningen av aktiekapitalet, fusionen, delningen eller flyttningen av hemorten har registrerats. Med borgenärens samtycke kan ett kapitallån användas som betalning för en ökning av aktiekapitalet, omvandlas till inbetalat fritt eget kapital eller användas till täckning av bolagets förlust. (29.12.2022/1338)

Ställande av säkerhet

Ett försäkringsbolag får ställa säkerhet endast för sina egna förbindelser samt för en sådan dottersammanslutnings förbindelser som avses i 1 § 3 mom. En förutsättning för ställande av säkerhet för en dottersammanslutnings förbindelser är att försäkringsbolaget får en betryggande motsäkerhet för den säkerhet det ställt eller att beloppet av den skuldförbindelse för vilken säkerhet ställs och beloppet av de skuldförbindelser som har samma eller bättre förmånsrätt till dottersammanslutningens egendom än den förstnämnda skuldförbindelsen inte sammanlagt överstiger 80 procent av det verkliga värdet av dottersammanslutningens egendom. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller inte givande av kredit- eller borgensförsäkring. Ett försäkringsbolag får inte ställa säkerhet för fullgörandet av en förpliktelse som baserar sig på ett försäkringsavtal, om inte något annat följer av en lag, en förordning, myndighetsföreskrifter eller etablerad återförsäkringspraxis.

Det som föreskrivs i första meningen i 1 mom. hindrar inte försäkringsbolaget från att vara säljare av skyddet

1) i fråga om standardiserade credit default swap-avtal med vilka bedrivs offentlig handel på reglerade marknader i en OECD-stat, eller

2) i fråga om credit default swap-avtal som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter kan jämställas med credit default swap-avtal som avses i 1 punkten.

Dispens

Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall på ett försäkringsbolags ansökan medge dispens från bestämmelserna i 1 § 1 mom. och 3 § 1 mom.

UTBETALNING AV MEDEL

Utbetalning av försäkringsbolagets medel

Allmänna bestämmelser

Tillämpning av aktiebolagslagen

På utbetalning av ett försäkringsbolags medel tillämpas inte 13 kap. i aktiebolagslagen. I fråga om tillämpningen av aktiebolagslagen på försäkringsbolag i övrigt föreskrivs nedan i detta kapitel.

Utbetalningssätt

Ett försäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag bestäms om

1) utbetalning av vinst (vinstutdelning) och utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet,

2) minskning av aktie- eller garantikapitalet eller återbetalning av garantikapitalet enligt 17 kap.,

3) förvärv och inlösen av egna aktier eller garantiandelar enligt 18 kap., samt

4) upplösning och avregistrering av bolaget enligt 23 kap.

Ett försäkringsbolag kan i enlighet med 10 § i detta kapitel ha ett annat syfte än att bereda vinst eller annan ekonomisk fördel åt delägarna. I 8 § föreskrivs om givande av gåvor.

Som olaglig utbetalning av medel anses andra affärshändelser som utan någon affärsekonomisk grund minskar bolagets tillgångar eller ökar dess skulder.

Som utbetalning av medel betraktas inte utgivande av tilläggsförmåner enligt de beräkningsgrunder som avses i 13 kap.

Medel får inte betalas ut förrän bolaget har registrerats.

Bestämmelserna i detta kapitel om utbetalning av medel ska iakttas när ränta betalas på garantiandelar.

Utbetalningens samband med bokslutet

Utbetalningen av medel ska basera sig på det senast fastställda reviderade bokslutet. Vid utbetalningen ska beaktas sådana väsentliga förändringar i försäkringsbolagets ekonomiska ställning som har skett efter upprättandet av bokslutet.

Återbetalningsskyldighet

Medel som har erhållits ur ett försäkringsbolag i strid med denna lag, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska betalas tillbaka, om mottagaren insåg eller borde ha insett att utbetalningen skedde i strid med denna lag, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, aktiebolagslagen eller bolagsordningen. På det belopp som ska återbetalas ska betalas en årlig ränta som svarar mot den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga.

Vinstutdelning och utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet

Utdelningsbart belopp

Om inte något annat följer av 3 mom. får ett försäkringsbolag betala ut fritt eget kapital från vilket har dragits av belopp som enligt bolagsordningen inte får betalas ut samt andra icke-utdelningsbara poster, vilka är

1) belopp som av försäkringsbolagets utjämningsbelopp har upptagits som fritt eget kapital i ett bokslut som upprättats enligt 8 kap. 24 §,

2) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen ”Placeringar” i balansräkningen i ett bokslut som upprättats enligt 8 kap. 17 eller 24 § ingår i det fria egna kapitalet och det sammanlagda belopp med vilket fonden för verkligt värde är negativ, samt

3) belopp som i ett bokslut som upprättats enligt 8 kap. 24 § av i bokföringslagen avsedda reserver samt av skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har upptagits som fritt eget kapital samt belopp i form av utvecklingsutgifter som i enlighet med bokföringslagen har tagits upp i balansräkningen.

(30.12.2015/1665)

I fråga om förbud mot utbetalning av medel som grundar sig på minskning av aktie- eller garantikapitalet tillämpas bestämmelsen i 14 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Bestämmelser om begränsning av utbetalning av medel till följd av ränta på kapitallån finns i 15 kap. 2 § i denna lag.

Försäkringsbolaget får inte betala ut medel till delägarna om bolaget inte uppfyller kapitalkraven enligt 11 kap. eller de krav på ansvarsskuld enligt 9 kap. eller försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. eller om det är känt eller borde vara känt att bolaget är insolvent. Medel får heller inte betalas ut om det är känt eller borde vara känt att utbetalning av medel leder till att bolaget blir insolvent eller till att kapitalkraven enligt 11 kap. eller kraven på ansvarsskuld enligt 9 kap. och försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. inte längre uppfylls. (20.3.2015/303)

Beslutsfattande

Bolagsstämman beslutar om utbetalning av medel. I 5 kap. 14–18 § föreskrivs om stämmokallelse och stämmohandlingar samt om framläggande och sändande av dem. Bolagsstämman får besluta att betala ut större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt endast om stämman enligt 7 § i detta kapitel eller bolagsordningen är skyldig att göra detta.

Genom bolagsstämmans beslut i vilket nämns utbetalningens maximibelopp kan styrelsen också bemyndigas att besluta om vinstutdelning eller om utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet. Bemyndigandet kan vara i kraft högst till början av följande ordinarie bolagsstämma.

I beslutet ska nämnas det belopp som betalas ut samt vilka medel som används för utbetalningen.

Fritt eget kapital kan med samtycke av alla delägare betalas ut också på något annat sätt än enligt 2 § 1 mom. eller i något annat förhållande än aktieinnehavet, om inte något annat följer av lag eller av bolagsordningen. (12.4.2019/518)

Minoritetens rätt att kräva vinstutdelning

Som vinstutdelning ska betalas ut minst hälften av räkenskapsperiodens vinst efter avdrag för belopp som enligt denna lag, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och bolagsordningen inte får delas ut, om aktieägare i ett försäkringsaktiebolag med minst en tiondel av alla aktier kräver det på en ordinarie bolagsstämma före beslutet om disposition av vinsten. En aktieägare kan emellertid inte kräva att som vinst ska delas ut ett större belopp än vad som enligt detta kapitel är möjligt utan borgenärernas samtycke och inte heller mer än åtta procent av bolagets eget kapital. Från det belopp som betalas ut ska dras av eventuell vinstutdelning som betalats ut under räkenskapsperioden före den ordinarie bolagsstämman.

I bolagsordningen kan föreskrivas något annat om den i 1 mom. avsedda rätten för en minoritet att kräva vinstutdelning. Denna rätt kan begränsas endast med samtycke av alla aktieägare.

Övriga bestämmelser om utbetalning av medel

Gåvor

Bolagsstämman kan besluta om en gåva för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål, om gåvans belopp med hänsyn till användningsändamålet samt försäkringsbolagets ställning och övriga omständigheter kan anses skäligt. Styrelsen får för detta ändamål använda medel som med beaktande av bolagets ställning är av ringa betydelse.

Användning av försäkringsbolagets tillgångar

Ett försäkringsbolags tillgångar får inte användas för ändamål som uppenbart är främmande för bolagets verksamhet.

Annat än vinstsyfte

Om försäkringsbolaget helt eller delvis har något annat syfte än att bereda vinst eller annan ekonomisk fördel åt delägarna, ska en bestämmelse om detta tas in i bolagsordningen. I bolagsordningen ska då föreskrivas om användning av eget kapital i situationer som avses i 2 § 1 mom.

Finansiering av förvärv av egna aktier

Ett försäkringsbolag får inte ge penninglån, betala ut medel eller ställa säkerhet för att utomstående ska kunna förvärva aktier i bolaget eller i dess moderbolag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på sådana åtgärder inom ramen för utdelningsbara medel vilkas syfte är förvärvande av aktier till anställda i försäkringsbolaget eller i ett närstående bolag. (12.4.2019/518)

(20.3.2015/303) Beslut om kreditgivning och placeringar i vissa fall

Betydande eller principiella beslut som gäller kreditgivning till ett bolag som hör till samma koncern eller försäkringsgrupp enligt 26 kap. som försäkringsbolaget eller till ett bolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget och betydande eller principiella beslut om placeringar i ett sådant bolag ska fattas av försäkringsbolagets styrelse.

Bestämmelserna i 1 mom. om kreditgivning tillämpas också på ställande av borgen eller annan säkerhet för betalningen av en kredit som någon annan beviljat.

Medverkan i tryggandet av de försäkrade förmånerna i ett annat försäkringsbolag

Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag får ett försäkringsbolag med Försäkringsinspektionens samtycke och om försäkringsbranschens gemensamma intresse kräver det medverka till att trygga de försäkrade förmåner som beviljats av ett finländskt försäkringsbolag som försatts i likvidation eller i konkurs.

Minskning av aktie- och garantikapital och återbetalning av garantikapital

Tillämpning av aktiebolagslagen

Utöver bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på försäkringsaktiebolag bestämmelserna om aktiebolag i 14 kap. 2–7 § i aktiebolagslagen och på ömsesidiga försäkringsbolag bestämmelserna i 14 kap. 2 § 2 mom. och 3–7 § i aktiebolagslagen om användning av ett aktiebolags aktiekapital till omedelbar täckning av sådan förlust som inte kan täckas med fritt eget kapital. Bestämmelserna om borgenärer i 14 kap. i aktiebolagslagen tillämpas i försäkringsbolag på andra borgenärer än försäkringsborgenärer.

Beslutsfattande

I ett försäkringsaktiebolag beslutar bolagsstämman om utbetalning av aktiekapital, om minskning av aktiekapitalet för avsättning av medel till en fond som hänförs till det fria egna kapitalet samt om användning av aktiekapital till omedelbar täckning av förlust som inte kan täckas med fritt eget kapital.

I ömsesidiga försäkringsbolag kan bolagsstämman besluta att endast garantikapitalet ska användas till omedelbar täckning av förlust som inte kan täckas med fritt eget kapital.

Försäkringsbolaget får inte minska sitt startkapital så att det understiger vad som föreskrivs i 2 kap. 1 a §. (20.3.2015/303)

I beslutet ska nämnas minskningsbeloppet och för vilket av de ändamål som anges i 1 och 2 mom. minskningsbeloppet används. På stämmokallelse och stämmohandlingar samt på framläggande och sändande av dem tillämpas 5 kap. 14–18 §.

I 18 kap. föreskrivs om beslutsfattandet vid förvärv och inlösen av egna aktier. I 19, 20, 20 aoch 22 kap. föreskrivs om beslutsfattandet och borgenärsskyddet i samband med fusion, delning, flyttning av hemorten och ändring av bolagsformen. (29.12.2022/1338)

Försäkringsinspektionens samtycke

Om andra borgenärer än försäkringsborgenärer har rätt att enligt 14 kap. 2 § 1 mom. i aktiebolagslagen motsätta sig en minskning av aktiekapitalet, ska försäkringsbolaget inom en månad från minskningsbeslutet inhämta Försäkringsinspektionens samtycke till minskningen av aktiekapitalet och fastställande av den ändring i bolagsordningen som minskningen av aktiekapitalet förutsätter.

Om andra borgenärer än försäkringsborgenärer har rätt att enligt 14 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen motsätta sig att bolagets fria egna kapital utbetalas till aktie- eller garantiandelsägarna, ska försäkringsbolaget innan beslutet om utbetalning fattas inhämta Försäkringsinspektionens samtycke till utbetalning av det fria egna kapitalet.

Försäkringsinspektionen ska ge sitt samtycke till de ansökningar som avses i 1 och 2 mom., om minskningen av aktiekapitalet eller utbetalningen av fritt eget kapital till aktie- eller garantiandelsägarna inte äventyrar de försäkrade förmånerna. Utöver bestämmelserna i detta moment iakttas i fråga om Försäkringsinspektionens samtycke även 19 kap. 6 §, 10 § 2 och 3 mom. och 12 §.

Registeranmälan, ansökan om kallelse och registrering

Den tidsfrist om en månad som avses i 14 kap. 3 § i aktiebolagslagen räknas från det att Försäkringsinspektionen har gett sitt i 3 § 3 mom. i detta kapitel avsedda samtycke till en minskning av försäkringsaktiebolagets aktiekapital eller till utbetalning av försäkringsbolagets fria egna kapital och att Försäkringsinspektionen har fastställt den ändring av bolagsordningen som avses i 3 § 1 mom. Till den ansökan till registermyndigheten som avses i 14 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fogas uppgifter om Försäkringsinspektionens samtycke och fastställande av bolagsordningen.

Försäkringsbolaget ska senast den dag som avses i 14 kap. 4 § i aktiebolagslagen visa registermyndigheten att Försäkringsinspektionens samtycke har vunnit laga kraft. Om Försäkringsinspektionens samtycke inte har vunnit laga kraft senast ovan nämnda dag, ska registermyndigheten uppskjuta behandlingen tills samtycket har vunnit laga kraft.

Ett försäkringsaktiebolags aktiekapital har minskats och ett försäkringsbolags fria egna kapital kan utbetalas när minskningen eller utbetalningen av det fria egna kapitalet har registrerats enligt 14 kap. 5 § i aktiebolagslagen.

Annan registrering av minskning av aktie- eller garantikapital

Om andra borgenärer än försäkringsborgenärer inte enligt 14 kap. 2 § 1 mom. i aktiebolagslagen har rätt att motsätta sig en minskning av aktie- eller garantikapitalet, ska försäkringsbolaget enligt 14 kap. 6 § i aktiebolagslagen inom en månad anmäla beslutet om minskning av aktie- eller garantikapitalet för registrering vid äventyr att beslutet förfaller.

Om minskningen av aktie- eller garantikapitalet förutsätter att försäkringsbolagets bolagsordning ändras, räknas den tidsfrist för registreringen som avses i 1 mom. från det att Försäkringsinspektionen har fastställt ändringen av bolagsordningen.

Återbetalning av garantikapitalet i ömsesidiga försäkringsbolag

Ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital eller en del av det kan återbetalas med utdelningsbara medel som avses i 16 kap. 5 § genom att en grundfond som motsvarar det återbetalade beloppet bildas. Beslut om återbetalning av garantikapitalet fattas av bolagsstämman.

I bolagsordningen ska bestämmas den ordning som ska iakttas vid återbetalningen av garantikapitalet samt det pris som ska erläggas för en garantiandel eller grunderna för beräknande av priset. En bestämmelse om återbetalning av garantikapital som tas in i bolagsordningen genom en ändring av denna får gälla enbart nya garantiandelar som tecknats efter att beslutet har fattats, om inte alla garantiandelsägare har gett sitt samtycke.

När beslut har fattats om återbetalning av garantiandelar ska nödvändiga ändringar göras i bolagsordningen.

Egna aktier och garantiandelar

Tillämpning av aktiebolagslagen

Om inte något annat bestäms i detta kapitel, tillämpas på försäkringsbolags egna aktier och garantiandelar bestämmelserna om aktiebolags egna aktier i 15 kap. i aktiebolagslagen.

Bestämmelserna i 15 kap. i aktiebolagslagen tillämpas inte på i 22 kap. 9 § i denna lag föreskriven inlösen av aktier eller garantiandelar som innehas av delägare som motsätter sig en ändring av bolagsformen. På stämmokallelse och stämmohandlingar tillämpas inte 15 kap. 5 § 3 mom. i aktiebolagslagen, utan bestämmelser om dessa finns i 2 § i detta kapitel och i 5 kap. 14–18 § i denna lag.

Bestämmelser som gäller försäkringsaktiebolag

Utöver vad som föreskrivs i 5 kap. 14 § ska i stämmokallelsen nämnas syftet med inlösen och sättet för minskningen, när styrelsen i ett publikt försäkringsaktiebolag föreslår att egna aktier ska inlösas så att bolagets aktiekapital minskar.

Begränsningar som gäller ömsesidiga försäkringsbolag

Garantiandelar i ömsesidiga försäkringsbolag kan inte förvärvas eller lösas in genom en minskning av garantikapitalet.

Om ett ömsesidigt försäkringsbolag ogiltigförklarar garantiandelar i sin egen ägo, ska garantikapitalet minskas med en proportionell andel som motsvarar de ogiltigförklarade garantiandelarna under iakttagande av 17 kap.

ÄNDRING AV BOLAGSSTRUKTUR OCH UPPLÖSNING AV BOLAG

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

Allmänna bestämmelser

Tillämpning av aktiebolagslagen

Utöver bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på försäkringsbolag vad som föreskrivs om aktiebolag i 16 kap. i aktiebolagslagen. På försäkringsbolag tillämpas dock inte kapitlets 1 §, 4 § 2 mom., 8 §, 9 § 1 och 2 mom., 11 §, 14 § 1 mom. i fråga om tiden för anmälan om verkställande av fusionen, 15 § 3 mom., 19 § 1 mom., 22 a § 3 mom. eller 23, 24, 25 och 26 § till den del det i dem hänvisas till de bestämmelser i aktiebolagslagen som avses i detta moment. (29.12.2022/1338)

Det som i 16 kap. i aktiebolagslagen föreskrivs om borgenärer tillämpas i försäkringsbolag på andra borgenärer än försäkringsborgenärerna.

Definition av och förutsättningar för fusion

Fusion och genomförande av fusion

Ett försäkringsbolag (överlåtande bolag) kan fusioneras med ett annat försäkringsbolag (övertagande bolag) så att det överlåtande bolagets försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till det övertagande bolaget.

Om det övertagande bolaget är ett försäkringsaktiebolag, får delägarna i det överlåtande bolaget som fusionsvederlag aktier i det övertagande bolaget. Fusionsvederlaget får också bestå av pengar samt av annan egendom och åtaganden. Vid en absorptionsfusion kan delägarna i det överlåtande bolaget med sitt samtycke avstå från sin rätt att få ett fusionsvederlag. (29.12.2022/1338)

Om det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag ska det i fusionsplanen nämnas vad som i fråga om det överlåtande bolagets delägare har avtalats om delägarskap i det övertagande bolaget samt uppges annat eventuellt vederlag för fusionen.

Bestämmelser om olika sätt att verkställa en fusion finns i 16 kap. 2 § i aktiebolagslagen.

(20.3.2015/303) Fusionsplan och en revisors yttrande

Utöver vad som föreskrivs om saken i 16 kap. 3 och 22 § i aktiebolagslagen ska fusionsplanen uppta (29.12.2022/1338)

1) ett förslag om hur det överlåtande bolagets försäkringsbestånd och andra tillgångar och skulder överförs till det övertagande bolaget,

2) en utredning om det utjämningsbelopp som överförs och hur det behandlas i bolagets bokslut efter att fusionen har genomförts, (29.12.2022/1338)

3) en utredning om de omständigheter som nämns i 2 § 3 mom. i detta kapitel, om det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag,

4) en utredning om att det övertagande bolaget efter fusionen uppfyller kraven i fråga om ansvarsskuld enligt 9 och 10 kap. och kapitalkraven enligt 11 kap. och, om bolaget är ett kompositbolag, kapitalkraven enligt 13 a kap. i denna lag eller solvenskraven enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015). (20.3.2015/319)

Vad som i 16 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande ska också tillämpas på försäkringsbolag. Revisorn behöver dock inte i fråga om 1 mom. 4 punkten ge yttranden om de omständigheter som avses i 10–12 och 13 a kap. Dessutom krävs av revisorn den behörighet som anges i 2 kap. 5 § i revisionslagen. (29.12.2022/1338)

Fusionsförfarande

Registrering av fusionsplanen, kallelse på andra borgenärer än försäkringsborgenärerna och registermyndighetens meddelande

Bestämmelser om registrering av fusionsplanen, kallelse på borgenärerna och bolagets skriftliga meddelande till borgenärerna finns i 16 kap. 5–7 § i aktiebolagslagen.

Det som i 16 kap. 5 § 1 mom. och 6 § 3 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska motsvara behörighetskraven i 2 kap. 5 § i revisionslagen. (29.12.2022/1338)

Registermyndigheten ska utan dröjsmål informera Försäkringsinspektionen i enlighet med bestämmelsen i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen.

Ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke

Inom en månad efter det att fusionsplanen har undertecknats ska de i fusionen deltagande försäkringsbolagen ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av bolagsordningen som fusionen kräver samt, vid kombinationsfusion, av den nya bolagsordningen. Försäkringsbolagen ska i samband med ansökan om samtycke tillställa Försäkringsinspektionen alla de handlingar som avses i 8 §.

Vid fusion av bolag ska det övertagande bolaget i samband med den ansökan som avses i 1 mom. ansöka om Försäkringsinspektionens fastställelse av de grunder för överföring av utjämningsbeloppet som beror på fusionen.

Vid kombinationsfusion ska det nya försäkringsbolaget i enlighet med 2 kap. 3 § ansöka om koncession hos Försäkringsinspektionen i samband med den ansökan som avses i 1 mom.

Om försäkringsverksamheten enligt det försäkringsbestånd som övertas är mera omfattande än omfattningen av det övertagande försäkringsbolagets koncession, ska det övertagande försäkringsbolaget i samband med den ansökan som avses i 1 mom. hos Försäkringsinspektionen ansöka om utvidgning av koncessionen i enlighet med 2 kap. 4 §.

Försäkringsinspektionens kallelse på försäkringsborgenärerna

Om Försäkringsinspektionen inte anser att en ansökan om fusion utan vidare utredning ska avslås, ska inspektionen utfärda en kallelse med anledning av fusionsansökan i den officiella tidningen på det övertagande bolagets bekostnad. I kallelsen ska de försäkringsborgenärer i det överlåtande bolaget som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas att framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som ska vara minst en månad och högst två månader.

Kallelse ska utfärdas också på försäkringsborgenärerna i det övertagande bolaget, om fusionen enligt det yttrande som avses i 3 § kan äventyra betalningen av bolagets skulder.

Försäkringsinspektionen ska förplikta det överlåtande bolaget att utan dröjsmål underrätta om kallelsen i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov särskilt bestämmer.

Fusionsbeslut

I de i fusionen deltagande bolagen beslutar bolagsstämman om fusionen. Styrelsen i det i fusionen deltagande bolaget ska dock besluta om dotter- eller systerbolagsfusion som gäller ett annat dotter- eller systerbolag än ett försäkringsbolag, om inte något annat följer av 16 kap. 9 § 2 mom. i aktiebolagslagen. (29.12.2022/1338)

Bestämmelser om beslutstidpunkten och sättet att fatta beslut finns i 16 kap. 9 § 3 och 4 mom. i aktiebolagslagen. Bestämmelser om stämmokallelsen och om informationen till innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt om rättsverkningarna av fusionsbeslutet finns i 16 kap. 10 och 12 § i aktiebolagslagen.

Utöver vad som i 16 kap. 12 § i aktiebolagslagen bestäms om rättsverkningarna av fusionsbeslut ska Försäkringsinspektionen utan dröjsmål underrättas om beslutet om att fusionsplanen godkänns eller förkastas eller att fusionen förfaller.

(26.8.2011/982) Framläggande och sändande av handlingar och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en månad före den bolagsstämma som beslutar om fusionen och räknat från det meddelande som avses i 16 kap. 10 § 3 mom. i aktiebolagslagen hållas tillgängliga för delägarna på de i fusionen deltagande bolagens huvudkontor eller webbsidor samt läggas fram på bolagsstämman:

1) fusionsplanen,

2) varje i fusionen deltagande bolags bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för de tre senast avslutade räkenskapsperioderna och lägesrapporten om solvens och finansiell ställning enligt 8 a kap. 1 § i denna lag, (29.12.2022/1338)

3) om det från ett i fusionen deltagande publikt försäkringsaktiebolags senast avslutade räkenskapsperiod har förflutit över sex månader till det datum då fusionsplanen undertecknades, bokslutet för varje sådant bolag samt dess verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka ska vara av ett datum som inte får ligga längre bak i tiden än tre månader räknat från det datum då fusionsplanen undertecknades, eller en sådan delårsrapport som avses i 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen för de sex eller nio första månaderna efter senaste räkenskapsperiod, (13.12.2013/981)

4) de beslut om utbetalningar av medel som varje i fusionen deltagande bolag eventuellt har fattat efter bolagets senaste räkenskapsperiod,

5) varje i fusionen deltagande bolags delårsrapporter som har upprättats efter bolagets senaste räkenskapsperiod,

6) varje i fusionen deltagande bolags styrelses redogörelse för händelser som efter det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen eller den senaste delårsrapporten väsentligt har påverkat bolagets ställning, samt (29.12.2022/1338)

7) för varje i fusionen deltagande bolag ett sådant yttrande om fusionsplanen som avses i 3 § 2 mom.

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål sändas till delägare som ber om dem, om handlingarna inte kan laddas ner och skrivas ut från bolagets webbsidor.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska bolaget underrätta bolagsstämman och de övriga i fusionen deltagande bolagen om sådana andra händelser som väsentligt påverkar bolagets ställning och som bolaget får kännedom om före fusionsbeslutet.

Vid en trepartsfusion ska de i 5 kap. 17 § 2 mom. nämnda handlingarna om en part som ger fusionsvederlag hållas framlagda. Om några bokslutshandlingar inte finns, ska en utredning över den ekonomiska ställningen under den senast avslutade räkenskapsperioden eller, i avsaknad av en sådan, under det senaste kalenderåret samt därefter hållas framlagda.

Inlösenförfarande

Vad som i 16 kap. 13 § i aktiebolagslagen bestäms om inlösen av aktier samt av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier tillämpas på inlösen av försäkringsbolags aktier, garantiandelar, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier eller garantiandelar. I en situation som avses i 16 kap. 13 § i aktiebolagslagen ska bolaget lösa in garantiandelarna till ett pris enligt 17 kap. 6 § 2 mom. i denna lag.

Försäkringsinspektionens samtycke

Efter att försäkringsbolaget godkänt fusionsplanen ska Försäkringsinspektionen ge sitt samtycke, om

1) fusionen inte äventyrar de försäkrade förmånerna,

2) fusionen inte anses äventyra iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet, samt om

3) det bolag som bildas vid kombinationsfusion har beviljats koncession enligt 5 § 3 mom. eller det övertagande bolagets koncession har utvidgats enligt den ansökan som avses i 5 § 4 mom.

Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att trygga de försäkrade förmånerna och iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.

Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, förfaller fusionen.

(19.12.2008/893) Ändringssökande

De i fusionen deltagande bolagen och den som framställt anmärkning och som anser att Finansinspektionens beslut kränker hans rätt har rätt att överklaga Finansinspektionens beslut enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas skyndsamt.

Se L om Finansinspektionen 878/2008 73 §.

Verkställande av fusion och rättsverkningar

Anmälan om verkställande av fusion

En fusion förfaller, om inte de bolag som deltar i fusionen till registermyndigheten gör anmälan om verkställande av fusionen inom sex månader från det att samtycke till fusionen beviljades av Försäkringsinspektionen.

Bestämmelser om den anmälan som avses i 1 mom. finns i 16 kap. 14 § i aktiebolagslagen. Till anmälan ska dessutom fogas ett intyg över Försäkringsinspektionens samtycke.

Bestämmelser om en revisors intyg finns i 16 kap. 14 § i aktiebolagslagen och om en revisors behörighet i 2 kap. 5 § i revisionslagen. (29.12.2022/1338)

Förutsättningar för registrering och fusion av bolag som försatts i likvidation

Bestämmelser om förutsättningarna för registrering finns i 16 kap. 15 § 1–2 och 4 mom. i aktiebolagslagen. Fusionen kan verkställas trots att det överlåtande bolaget har försatts i likvidation, under förutsättning att bolagets tillgångar inte har börjat skiftas mellan delägarna så som avses i 23 kap. 22 § i denna lag.

Fusionens rättsverkningar

Bestämmelser om fusionens rättsverkningar finns i 2 § 1 mom. i detta kapitel och i 16 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

Bestämmelser om slutredovisning och återgång av fusion finns i 16 kap. 17 och 18 § i aktiebolagslagen.

Övriga bestämmelser om fusion av försäkringsbolag

Försäkringstagares rätt att säga upp försäkringsavtalet

När ett försäkringsbolag har fusionerats med ett annat försäkringsbolag, får en försäkringstagare i det överlåtande bolaget som inte har medverkat till beslutet om fusion och som inte enligt 12 § i lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 16 § i detta kapitel.

(29.12.2022/1338) Det övertagande försäkringsbolagets skyldighet att offentliggöra fusionen

Det övertagande bolagets styrelse ska tillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av verkställandet av fusionen offentliggöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning i vars huvudsakliga utdelningsområde det överlåtande bolaget hade sin sista hemort. Ett europabolag ska tillkännage en sådan registrering av flyttning av hemorten som avses i artikel 8.11 i europabolagsförordningen genom att offentliggöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på den ort som var bolagets sista hemort i Finland. Finansinspektionen kan bestämma att tillkännagivandet ska ske även på något annat sätt. Tillkännagivandet ska också innehålla ett omnämnande av den rätt som försäkringstagaren har att säga upp sitt försäkringsavtal så som föreskrivs i 15 §.

Ett annat aktiebolags fusion med ett försäkringsbolag

Om ett annat aktiebolag än ett försäkringsaktiebolag fusioneras med ett försäkringsbolag, iakttas vid fusionen i tillämpliga delar vad som föreskrivs i detta kapitel, med undantag för bestämmelserna om kombinationsfusion och 6 §. Om fusionen dock enligt det yttrande som avses i 3 § kan äventyra betalningen av försäkringsbolagets skulder, ska den i 6 § avsedda kallelsen utfärdas på försäkringsbolagets försäkringsborgenärer.

Inlösen av f