Innehållsförteckning

Lag om betalning av fordringar som innehas av de pensionsanstalter som övertagit försäkringsbestånd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansa

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag, skall de pensionsanstalter som övertagit försäkringsbestånd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansa (Pensions-Kansa), vid den utredning av kostnaderna enligt 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) som skall göras för år 2005, gottskrivas med ett belopp som motsvarar den beståndsöverföringsfordring som kvarstår den 31 december 2004.

För de kostnader som avses i 1 mom. svarar de pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) samt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), i det förhållande som avses i 1 § 2 punkten i social- och hälsovårdsministeriets beslut (83/1997).

Pensions-Kansas särskilda administrationsbo skall betala de belopp som erhålls vid realiseringen av administrationsboets egendom efter år 2004 till Pensionsskyddscentralen, som gottskriver de pensionsanstalter som avses i 2 mom. med beloppen i samband med den årliga utredningen av kostnaderna enligt 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

De kostnader och intäkter som denna lag medför beaktas i de grunder som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare vilka utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder som avses i 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (1116/1996).

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004