Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

(11.6.2020/458)

I denna lag bestäms om en förmån som växer för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier. Förmånen betalas när pension beviljas med stöd av följande lagar:

1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

3) lagen om pension för företagare (1272/2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),

5) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),

6) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

(7.12.2007/1190)

Rätt till förmånen har en förälder som på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller motsvarande stöd för hemvård av barn enligt Ålands landskapslagstiftning. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

(1.10.2004/895)

På grundval av studier har personer som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre eller lägre högskoleexamen rätt till förmånen för högst fem år. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad.

På basis av en högre högskoleexamen föreligger rätt till förmånen för fem år, på basis av en yrkeshögskoleexamen för fyra år samt på basis av en lägre högskoleexamen och en yrkesinriktad grundexamen för tre år. Om en person har avlagt flera examina, föreligger dock rätt till förmånen för sammanlagt högst fem år.

En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under förutsättning att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) eller motsvarande studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning. (7.12.2007/1190)

Närmare bestämmelser om erhållandet av förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

(11.6.2020/458)

Förmånen tillväxer tidigast från ingången av månaden efter den då 18 års ålder uppnåddes till utgången av det år som föregår pensionsfallet. För att förmånen ska fås förutsätts att personens förvärvsinkomster enligt en i 1 § nämnd lag före utgången av det år som föregår pensionsfallet uppgår till sammanlagt minst 12 566,70 euro.

Förmånen tjänas dock inte in av en person som får invalid-, arbetslivs- eller ålderspension enligt en lag som nämns i 1 §.

(7.12.2007/1190)

Förmånen tillväxer med 1/8 procent per kalendermånad på basis av den grund som anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och betalas av den pensionsanstalt enligt 107 § i lagen om pension för arbetstagare som sköter pensionsskyddet enligt en lag som avses i 1 §, och i andra fall än de som avses i nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt där sökandens pensionsskydd har ordnats. Pensionsanstalten betalar förmånen från och med den tidpunkt då den pension som den beviljat börjar, dock inte tidigare än från och med det att den som ansöker om förmånen har avlagt en i 3 § avsedd examen. Om två eller flera pensionsanstalter samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i 1 § avsedd lag, ska den förmån som avses i denna lag betalas av den pensionsanstalt där pensionsskyddet har ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

Om sökandens pensionsrätt har överförts till Europeiska unionens pensionssystem på basis av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999), beräknar och betalar Keva förmånen enligt denna lag på ansökan av förmånstagaren. Förmånen betalas från och med den tidpunkt då personen har rätt till pension på basis av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen. (29.1.2016/83)

För att en förmån enligt 2 § ska kunna fastställas ska barnets förälder i den ansökan om stöd för hemvård av barn som riktas till Folkpensionsanstalten eller till den kommun på Åland som beviljar stöd för hemvård av barn uppge om han eller hon är förhindrad att förvärvsarbeta på grund av vården av ett barn under tre år. Dessutom ska sökanden på begäran av en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen vid behov lägga fram en utredning om att han eller hon uppfyller förmånsvillkoren. (7.12.2007/1190)

Läroanstalterna skall underrätta Folkpensionsanstalten om avlagda examina enligt 3 § på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalar stöd för hemvård av barn ska på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som den förfogar över och som behövs för avgörande av förmånsärendet. (7.12.2007/1190)

(7.12.2007/1190)

På förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag tillämpas vad som i en lag som nämns i 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. (11.6.2020/458)

Pensionsskyddscentralen ska med stöd av denna lag på begäran meddela sökanden ett beslut om förutsättningarna enligt 2–4 §, om en pensionsanstalt inte har meddelat ett beslut i ärendet på basis av 75 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, 81 b § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner, 69 b § 3 mom. i lagen om pension för företagare eller 75 b § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. I fråga om Pensionsskyddscentralens beslut iakttas vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms för Pensionsskyddscentralens del om behandling av ärenden, meddelande av beslut, erhållande och utlämnande av uppgifter samt om förfarandet för sökande av ändring och om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. (29.1.2016/83)

För att täcka de utgifter och kostnader som Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna åsamkas av förmåner enligt denna lag skall till Pensionsskyddscentralen av statens medel årligen på ansökan av Pensionsskyddscentralen betalas ersättning enligt de grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen gottgör pensionsanstalterna med de medel som erhållits av staten i enlighet med ovan nämnda grunder av social- och hälsovårdsministeriet.

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalat stöd för hemvård av barn har rätt att få ersättning för den anmälan som avses i 6 §. (7.12.2007/1190)

(1.10.2004/895)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

För den tid som avses i 2 § föreligger rätt till förmån enligt denna lag från och med ikraftträdandet. För studier föreligger rätt till förmån enligt denna lag till den del den kalkylerade studietid som avses i 3 § 2 mom. hänför sig till tiden efter ikraftträdandet.

De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Beloppen justeras med lönekoefficienten till nivån vid beräkningstidpunkten. (7.12.2007/1190)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

Ikraftträdelsestadganden:

1.10.2004/895:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

7.12.2007/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

När 1 § i denna lag tillämpas jämställs med de lagar och pensionsstadgor som nämns i paragrafen också de lagar och pensionsstadgor som nämns i den 1 § som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 139/2007, ShUB 20/2007, RSv 95/2007

4.6.2010/473:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 4/2010, ShUB 4/2010, RSv 34/2010

29.1.2016/83:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

11.6.2020/458:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020, ShUB 8/2020, RSv 48/2020