Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 114 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), 111 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), 99 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och 94 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

Ålderspension och efterlevandepension

Engångsbeloppet av ålderspension beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en koefficient som framgår av tabell 1 i bilaga 1 och som motsvarar pensionstagarens ålder.

Invalidpension och framtida ålderspension

Engångsbeloppet av invalidpension och av den framtida ålderspension som betalas i samband med den beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en koefficient för invalidpension och framtida ålderspension som framgår av tabell 2 i bilaga 1 och som motsvarar pensionstagarens ålder. Engångsbeloppet av rehabiliteringsstöd beräknas genom att pensionstagarens årliga pension multipliceras med en koefficient som framgår av tabell 3 i bilaga 1 och som motsvarar rehabiliteringsstödets varaktighet.

Familjepension

Engångsbeloppet av familjepension bestäms genom att den pension som tas till grund för engångsbeloppet beräknas separat för varje förmånstagare och genom att dessa pensioner därefter omvandlas till engångsbelopp. Engångsbeloppet av familjepensionen utgörs av det sammanlagda beloppet av de på så sätt beräknade engångsbeloppen.

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet till förmånstagaren fås genom att personens årliga familjepension multipliceras med en koefficient som framgår av tabell 1 i bilaga 2 och som är beroende av antalet barn som är förmånstagare.

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet omvandlas till ett engångsbelopp genom att den multipliceras med en koefficient som motsvarar pensionstagarens ålder. Koefficienten för livslång efterlevandepension för en efterlevande make eller en tidigare make till förmånslåtaren framgår av tabell 1 i bilaga 1. Koefficienten för tidsbegränsad efterlevandepension för en efterlevande make eller en tidigare make till förmånslåtaren framgår av tabell 2 och 3 i bilaga 2.

Den koefficient som motsvarar barnets ålder framgår av tabell 4 i bilaga 2.

Beaktande av ålder, årlig pension och tidpunkten för betalning av engångsbelopp

I denna förordning betraktas som ålder för en pensionstagare eller för ett barn som är förmånstagare personens ålder vid den tidpunkt då engångsbeloppet ska betalas. Den årliga pensionen beräknas genom att den månadspension som betalas ut vid samma tidpunkt multipliceras med talet 12.

Betalningen av engångsbeloppet ska förläggas till en tidpunkt som följer efter beslutet om en sådan betalning.

Avrundning av ålder och fastställande av koefficienter

Vid tillämpningen av denna förordning beräknas tidsperioderna samt åldern för pensionstagaren och för det barn som är förmånstagare med en månads noggrannhet så att de dagar som överstiger hela månader inte beaktas. Koefficienterna fastställs utifrån tabell 1 och 2 med en hundradels noggrannhet genom lineär interpolation.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (1039/2016).

På engångsbelopp som hänför sig till en tidpunkt före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.