Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006), sådant det lyder i lag 1263/2016:

Vid beräkning av pensionsanstaltens andel av Pensionsskyddscentralens kostnader, beaktas av de försäkrade arbetsinkomsterna i en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn tre fjärdedelar och i Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt nio tiondedelar. För justering av de nämnda kostnadsandelarna ska Pensionsskyddscentralen följa hur dess tjänster fördelas mellan de pensionsanstalter som står för Pensionsskyddscentralens kostnader, och vid behov lägga fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet så att ministeriet vidtar åtgärder för att justera andelarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Förordningen tillämpas första gången när pensionsanstaltens andel av Pensionsskyddscentralens kostnader räknas ut för 2019.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader (802/2009).