Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

(21.12.2016/1252) Ikraftträdande

Lagen om ändring av lagen om pension för företagare (72/2016) träder i kraft den 1 januari 2017. Den tillämpas från och med den 1 januari 2017 på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter samt på företagarverksamhet som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Bestämmelserna i 85 § 1 mom. 6 punkten och 88 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om pension för företagare tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) och lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) i fråga om skadefall som inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

Anpassning av pensionsskyddet till den allmänna förändringen i livslängden

Den lägsta åldern för ålderspension, den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension och den nedre åldersgränsen för arbetslivspension fastställs i enlighet med 76 § i lagen om ändring av lagen om pension för företagare och 83 § i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016) första gången för 2027 för företagare som är födda 1965.

Om arbetsoförmågan börjar före 2027, omvandlas med livslängdskoefficienten endast den pension som tjänats in fram till det att invalidpensionen börjar.

(21.12.2016/1252) Uppskovsförhöjning

Om ålderspensionen för företagare födda 1939 eller tidigare skjuts upp, höjs pensionen med 0,6 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp från ingången av månaden efter den då 65 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad då 65 års ålder uppnås.

Om ålderspensionen för företagare födda 1940–1948 skjuts upp, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp från ingången av månaden efter den då 68 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad då 68 års ålder uppnås.

En företagare född 1948 eller tidigare har för arbete som utförts vid sidan av pensionen rätt till uppskovsförhöjning till och med den 31 december 2016 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

För företagare födda 1949–1953 beräknas den uppskovsförhöjning som avses i 9 och 13 § i lagen om ändring av lagen om pension för företagare tidigast från och med den 1 januari 2017.

En företagare har inte rätt till uppskovsförhöjning, om han eller hon får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Höjd pensionstillväxt under övergångsperioden

Fram till utgången av 2025 tjänas 1,7 procent in i pension per år på den totala arbetsinkomsten från ingången av kalendermånaden efter den då företagaren fyller 53 år fram till utgången av månaden då företagaren fyller 63 år, om inte företagaren får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) eller någon annan sådan på eget arbete baserad förmån som avses i arbetspensionslagarna än deltidspension eller partiell förtida ålderspension. Om tillväxtprocenten ändras under kalenderåret, anses som arbetsinkomst som erhållits före ingången av kalendermånaden efter den månad då företagaren fyller 53 år eller före ingången av kalendermånaden efter den månad då företagaren fyller 63 år en lika stor andel av den totala inkomsten under kalenderåret som antalet månader med förvärvsinkomst till utgången av den månad då företagaren fyller 53 år eller till utgången av den månad då företagaren fyller 63 år är av det totala antalet månader med förvärvsinkomst under året i fråga. I detta fall anses som månad med förvärvsinkomster vara en kalendermånad under vilken försäkringen är i kraft.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller även företagare som arbetar i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när han eller hon fyllt 53 år. Till den teoretiska pensionen fogas då ett särskilt tillägg som beräknas på basis av skillnaden mellan tillväxtprocenten 1,7 och tillväxtprocenten 1,5. Det särskilda tillägget beräknas utifrån den totala arbetsinkomsten för företagarverksamhet som försäkrats enligt denna lag.

Fram till utgången av 2025 är procentsatsen för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från ingången av kalenderåret efter det då företagaren har fyllt 53 år till utgången av det kalenderår då företagaren fyller 63 år den procentsats för arbetspensionsförsäkringsavgiften som avses i 114 § i lagen om pension för företagare, höjd med 1,5 procentenheter. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas årligen bestämmelser om den höjda procentsatsen för företagares arbetspensionsförsäkringsavgift som ska tillämpas det följande kalenderåret.

År 2024 är den höjda procentsats för företagares arbetspensionsförsäkringsavgift 25,60, se SHMf om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2024 1009/2023 samt SHMf om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2023 882/2022.

(21.12.2016/1252) Deltidspension och partiell förtida ålderspension

På sådan deltidspension för företagare födda före 1956 som börjat den 1 januari 2017 eller tidigare tillämpas de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2016, och på minskning av efterlevandepension som erhålls av en efterlevande make som får deltidspension tillämpas 84 § i lagen om pension för företagare, sådan paragrafen lydde den 31 december 2016. Dessutom ska 20 och 21 § i lagen om pension för företagare tillämpas på annan pension efter deltidspension samt 139 § i den lagen på kostnadsfördelningen av till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension, sådana paragraferna lydde den 31 december 2016. För deltidsarbete som utförts jämsides med deltidspensionen tjänas pension in på basis av respektive års arbetsförtjänster på det sätt som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för företagare och i 4 § i denna lag. Om deltidspensionen har varit indragen utan avbrott i över sex månader, har företagaren inte längre rätt att få deltidspension.

Företagare födda 1948 eller tidigare har inte rätt till partiell förtida ålderspension.

Arbetspensionsutdrag

Till varje företagare född 1954–1958 sänds ett arbetspensionsutdrag 2017 i enlighet med 69 c § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om pension för företagare.

Ålderspension efter arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar

Trots det som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för företagare tillämpas på rätten för en företagare född före 1958, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning 8 § 1 mom., 9 § 3 mom. och 10 § 1 mom. i lagen om pension för företagare sådana de lydde den 31 december 2012.

(21.12.2016/1252) Tidigareläggning av ålderspension som beviljas vid sänkt pensionsålder efter partiell förtida ålderspension

Om ålderspension beviljas efter partiell förtida ålderspension vid sänkt pensionsålder enligt någon av arbetspensionslagarna, minskas den andel av grunden för den partiella förtida ålderspensionen som ännu inte beviljats och som avses i 15 § 2 mom. i lagen om pension för företagare med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före den lägsta åldern för ålderspension enligt 8 § i den lagen.

(21.12.2016/1252) Rätt till pension enligt pensionsåldern i tilläggspensionsarrangemang

Om en person enligt 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) eller 30 b § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) har rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än sin lägsta ålder för ålderspension enligt 8 § i lagen om pension för företagare, har han eller hon från samma tidpunkt även rätt till pension enligt lagen om pension för företagare. Pensionen enligt lagen om pension för företagare minskas då med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av månaden efter den då företagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension. När pension beviljas enligt lagen om pension för företagare i de fall som avses i sista meningen i 8 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) görs det ovannämnda avdraget dock inte från pensionen. Närmare bestämmelser om minskning av pensionen enligt lagen om pension för företagare utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Se SHMf om minskning och omvandling av pension 1428/2016.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1252:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016