Innehållsförteckning

Lag om Keva

Se ändringsförslag RP 65/2023.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om pensionsanstalten Keva. Keva är en offentligrättslig pensionsanstalt som förvaltas av sina medlemssamfund och den har sin hemort i Helsingfors.

Kevas uppgifter

Keva har till uppgift att sköta

1) verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorns personal, välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal liksom åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för dessa enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) samt övriga uppgifter som anges i den lagen, (29.6.2021/632)

2) finansieringen av pensionsskyddet för medlemssamfundens anställda personal, med undantag av finansieringen på vilken lagen om finansieringen av statens pensionsskydd (67/2016) tillämpas,

3) uttagandet av pensionsavgifter enligt 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016) och 3 § 1 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016).

Keva ska sköta den uppgift som avses i 1 mom. 2 punkten på ett sätt som tryggar de förmåner som pensionsskyddet omfattar.

Keva kan med stöd av ett avtal producera pensionsadministrativa tjänster samt sådana stödtjänster som behövs vid skötseln av dem även för kundgrupper som inte omfattas av tillämpningsområdet för pensionslagen för den offentliga sektorn, om tjänsterna inte innebär utövande av offentlig makt.

Kevas medlemssamfund

Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna, Keva, Kommunernas garanticentral och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är medlemssamfund i Keva. (29.6.2021/632)

Till Keva kan som medlemssamfund ansluta sig

1) en sådan förening vars medlemmar enbart består av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller föreningar som bildats av dem,

2) ett sådant aktiebolag vars samtliga aktier ägs av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller av föreningar, stiftelser eller andelslag som anslutit sig som medlemssamfund till Keva eller av aktiebolag som nämns i denna punkt och som har anslutit sig som medlemssamfund,

3) ett sådant andelslag vars medlemmar endast är de medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller i 2 punkten i detta moment,

4) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse eller ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och med hjälp av vilka det produceras tjänster som förutsätts för skötseln av kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter samt funktioner som direkt betjänar dessa, (29.6.2021/632)

5) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse eller ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett medlemssamfund i Keva.

(26.6.2020/513)

En förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag som anslutit sig som medlemssamfund ska underrätta Keva om sådana förändringar av förhållandena som medför att föreningen, aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 2 mom. (26.6.2020/513)

Ett yrkeshögskoleaktiebolag som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) och som är medlemssamfund i Keva den 1 april 2017 har rätt att kvarstå som medlemssamfund i Keva till utgången av 2035 oberoende av ändringar i bolagets ägarförhållanden. (3.3.2023/293)

(26.6.2020/513) Anslutning som medlemssamfund samt avslutande av medlemskap

En förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag antas på ansökan som medlemssamfund i Keva, om föreningen, aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § 2 mom.

Om det blir klarlagt att en förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag som anslutit sig som medlemssamfund inte längre uppfyller de förutsättningar för medlemskap som anges i 3 § 2 mom., konstaterar Keva efter att ha hört medlemssamfundet i fråga att medlemskapet upphört. Medlemssamfundet kan också anmäla att det vill utträda. Medlemssamfundet ska göra anmälan om sin önskan att utträda senast tre månader före den tidpunkt då det önskar att medlemskapet upphör.

Medlemssamfund i konkurs

Om en förening, ett aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig som medlemssamfund försätts i konkurs, kan konkursboet fortsätta som medlemssamfund i Keva med samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemssamfund. Avgifterna enligt 19 § för den tid konkursboet är medlem betalas av konkursboet. Konkursboet kan utträda ur medlemskapet i Keva i enlighet med vad som föreskrivs i 4 § 2 mom.

Tillsyn

Allmän tillsyn

Finansministeriet svarar för den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet.

Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av Kevas förvaltning och räkenskaper.

Finansministeriet tillsätter för högst sex räkenskapsperioder i sänder en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015). (26.6.2020/514)

Tillsyn över planeringen av finansieringsverksamheten och över placeringsverksamheten

Finansinspektionen utövar tillsyn över planeringen av Kevas finansieringsverksamhet och över placeringen av Kevas tillgångar. På Finansinspektionens rätt att få uppgifter och att granska tillämpas 18 och 24 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Finansinspektionen ska årligen i fråga om tillsynen överlämna en berättelse till finansministeriet.

Förvaltning

(26.6.2020/513) Allmänna krav på förvaltningen

Styrelsen och verkställande direktören ska leda Keva med yrkesskicklighet och med beaktande av verksamhetens syfte samt i enlighet med principerna för god förvaltning.

Keva ska genom lämpliga åtgärder säkerställa kontinuiteten i verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt i alla lägen, och i detta syfte ska Keva ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan. Dessutom ska Keva ha av styrelsen godkända skriftliga verksamhetsprinciper för intern kontroll, riskhanteringssystem och ordnande av intern revision.

Styrelsen ska regelbundet utvärdera förvaltnings- och ledningssystem, de skriftliga verksamhetsprinciperna och kontinuitetsplanen.

(26.6.2020/513) Fullmäktige

Keva har 30 fullmäktigeledamöter som var och en har en personlig suppleant. Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna ska vara väl ansedda. Finansministeriet förordnar fullmäktigeledamöterna för fyra år i sänder.

Sex fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de mest representativa nationella förhandlingsorganisationer som företräder kommunernas och välfärdsområdenas personal. Fyra fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Av de övriga fullmäktigeledamöterna och suppleanterna förordnas tjugo bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisation och välfärdsområdena gemensamt så att kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och de olika landsdelarna är jämnt företrädda i fullmäktige. Vid förordnandet av kommunernas, samkommunernas, välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas fullmäktigeledamöter och suppleanter ska hänsyn tas till de olika gruppernas sammanlagda andel röster vid kommunalvalet och välfärdsområdesvalet i enlighet med den proportionalitetsprincip som följer av vallagen (714/1998). (3.3.2023/293)

Fullmäktige har till uppgift att

1) övervaka Kevas förvaltning och verksamhet,

2) välja ledamöter och suppleanter i styrelsen samt en revisor,

3) besluta om grunderna för arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda,

4) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga samt om andra motiverade åtgärder,

5) besluta om medlemssamfundens betalningsandelar med iakttagande av 19 §,

6) godkänna budgeten för det följande året som en allmän ekonomisk anvisning samt en verksamhets- och ekonomiplan för minst tre år.

(26.6.2020/513) Beslutfattandet vid fullmäktigesammanträdena

Ett fullmäktigesammanträde är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.

Om fullmäktige är eniga om en sak eller om ett motförslag inte har vunnit understöd, ska ordföranden konstatera att ett beslut har fattats. I annat fall gäller som beslut den mening som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden har omfattat. Vid val blir den eller de personer valda som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid fullmäktigesammanträdena avgörs ärendena efter föredragning av styrelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktigesammanträdena. Fullmäktige kan besluta att andra personer får närvara och yttra sig.

Vid fullmäktigesammanträdena ska det föras protokoll. I protokollet ska antecknas närvarande ledamöter och framlagda förslag samt beslut som fattats och omröstningar som förrättats. Protokollet ska kontrasigneras av sammanträdets sekreterare samt justeras och undertecknas av ordföranden och minst två ledamöter som sammanträdet valt för detta ändamål och som varit närvarande vid sammanträdet.

(26.6.2020/513) Valutskottet

Valutskottet bereder för fullmäktige förslag till arvoden för de förtroendevalda samt tillsättningen av styrelseledamöter.

Valutskottets ledamöter ska ingå i Kevas fullmäktige. Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande. I valutskottets arbetsordning, som godkänns av fullmäktige, bestäms närmare om valutskottets sammansättning och val av ledamöterna samt om valutskottets verksamhet.

(26.6.2020/513) Styrelsen

Kevas verksamhet leds och utvecklas av styrelsen, som också bevakar Kevas intressen. Kevas fullmäktige väljer styrelse för två år i sänder. Styrelsens mandatperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är vald. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören.

Styrelsen består av elva ledamöter, var och en med en personlig suppleant. Tre av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av de mest representativa nationella förhandlingsorganisationer som företräder kommunernas och välfärdsområdenas personal. Två av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Sex av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisation och välfärdsområdena gemensamt. Fullmäktige utser en av de ordinarie ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. (3.3.2023/293)

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god sakkunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Till styrelsens uppgifter hör att

1) godkänna en strategi för Kevas verksamhet,

2) besluta om Kevas tilläggspensionsstadga,

3) varje år upprätta Kevas verksamhetsberättelse och bokslut,

4) godkänna Kevas förvaltnings- och ledningssystem samt sörja för organiseringen och styrningen av Kevas verksamhet i övrigt,

5) för ett år i sänder godkänna en placeringsplan för pensionsmedlen,

6) sörja för ordnandet av Kevas interna kontroll och riskhantering,

7) godkänna fullmakter att underteckna Kevas avtal och förbindelser,

8) anställa verkställande direktören samt säga upp eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter om han eller hon har förlorat styrelsens förtroende,

9) besluta om behörighetsvillkoren för andra tjänsteinnehavare hos Keva än de som nämns i 14 §,

10) besluta om andra principiella eller annars viktiga ärenden än de som avses i 1–9 punkten.

Kevas fullmäktige kan avsätta styrelsen under mandatperioden, om en eller flera av ledamöterna inte har fullmäktiges förtroende. Fullmäktige väljer då en ny styrelse för återstoden av mandatperioden.

Ett ärende som gäller avsättning av styrelsen väcks om minst en tredjedel av fullmäktige gör en skriftlig framställning om saken till fullmäktiges ordförande. Ordföranden ska omedelbart sammankalla ett extra fullmäktigesammanträde där fullmäktige kan besluta om tillsättning av ett tillfälligt utskott för beredning av avsättningsärendet.

(26.6.2020/513) Styrelsens beslutfattande

Beslut i ärenden som hör till styrelsen kan fattas vid ett ordinarie sammanträde eller

1) vid ett sammanträde i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde), eller

2) i ett elektronisk beslutsförfarande före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande).

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga ska styrelsen utse en tillfällig ordförande för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal avgör den mening som ordföranden har omfattat. Vid val blir den eller de personer valda som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid styrelsens sammanträden avgörs ärendena efter föredragning av verkställande direktören. Om ett ärende gäller verkställande direktören ska styrelseordföranden vara föredragande.

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträde. Styrelsen kan besluta om andra personers rätt att närvara och yttra sig.

Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll. I protokollet ska antecknas närvarande styrelseledamöter och framlagda förslag samt beslut som fattats och omröstningar som förrättats. Protokollet ska kontrasigneras av sammanträdets sekreterare samt justeras och undertecknas av ordföranden och av minst två ledamöter som sammanträdet valt för detta ändamål och som varit närvarande vid sammanträdet.

(26.6.2020/513) Elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande

Vid ett elektroniskt sammanträde krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

I ett elektroniskt beslutsförfarande ska de ärenden som ska behandlas specificeras i kallelsen till sammanträdet och det ska nämnas före vilken tidpunkt ärendet kan behandlas i elektroniskt beslutsförfarande. Ett ärende är behandlat när samtliga styrelseledamöter har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för behandlingen har löpt ut. Ett ärende ska överföras för behandling vid ett sammanträde om bara en ledamot kräver detta eller om bara en ledamot har avstått från att uttrycka sin åsikt.

Ett protokoll som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras före sammanträdet.

Vid elektroniska sammanträden och i elektroniskt beslutsförfarande ska informationssäkerheten tillgodoses och det ska ses till att utomstående inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

(26.6.2020/513) Styrelsens revisions- och riskhanteringsutskott

Styrelsen tillsätter inom sig ett revisions- och riskhanteringsutskott med uppgift att bedöma den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollens, interna revisionens och riskhanteringens tillräcklighet och lämplighet. Utskottet ska behandla planer och rapporter som gäller riskhanteringen, den interna revisionen och funktionen för regelefterlevnad. Dessutom ska utskottet för Kevas fullmäktige bereda förslag till revisorsval och revisorsarvoden samt övervaka upprättandet av bokslut och lagstadgad revision.

I revisions- och riskhanteringsutskottet ska det ingå minst tre styrelseledamöter. Närmare bestämmelser om utskottets verksamhet finns i en arbetsordning för revisions- och riskhanteringsutskottet som godkänns av styrelsen.

(17.5.2019/692) Principer för ägarstyrning

Kevas styrelse ska fastställa principer för hur Kevas rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också Kevas verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av Kevas intressen.

Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för

1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin,

2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin,

3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna,

4) hur Keva för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och referensgrupper.

Keva ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats.

Keva ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om Keva dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, ska Keva offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen.

Förteckning över förtroendeuppdrag

Keva ska föra en uppdaterad offentlig förteckning av vilken det framgår uppgifter om Kevas styrelseledamöters och verkställande direktörs ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd och motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar och stiftelser, med undantag för ledamotskap i bostadsaktiebolags styrelser.

I den förteckning som avses i 1 mom. ska det även i fråga om sådana anställda vid Keva som hör till den övriga högsta ledningen eller som för Kevas räkning fattar eller bereder placeringsbeslut föras in uppgifter om sådana ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd och motsvarande organ i andra sammanslutningar och stiftelser som har samband med deras arbetsuppgifter, med undantag för ledamotskap i bostadsaktiebolags styrelser.

Handlingsprinciper som gäller intressekonflikter

Keva ska ha av styrelsen godkända skriftliga handlingsprinciper för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

Transaktioner med personer som hör till ledningen eller till ledningens närmaste krets

Beslut om betydande transaktioner som gäller Keva ska fattas av Kevas styrelse, om den andra parten i transaktionen är

1) en ledamot av Kevas fullmäktige eller styrelse, Kevas verkställande direktör eller revisor, eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva, (26.6.2020/513)

2) någon annan som hör till Kevas högsta ledning och som har rätt att fatta beslut om ordnande av Kevas verksamhet,

3) make eller maka till en person som avses i 1 eller 2 punkten, en i de punkterna avsedd persons partner i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001), en omyndig vars intressebevakare en person som avses i de punkterna är eller den som är sambo med en person som avses i de punkterna och har bott i samma hushåll som personen i minst ett års tid.

Keva ska föra en uppdaterad offentlig förteckning över de transaktioner som avses i 1 mom. samt över transaktionsparterna och de centrala transaktionsvillkoren. Förteckningen ska föras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som antecknats i förteckningen ska bevaras i fem år efter anteckningen. Fysiska personers personbeteckning och adress och namnet på de personer som avses i 1 mom. 3 punkten är dock inte offentliga.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska även tillämpas på transaktioner mellan Keva och någon annan än en person som avses i 1 mom., om det är uppenbart att syftet med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna i 1 och 2 mom.

(26.6.2020/513) Verkställande direktör

Keva har en verkställande direktör som utnämns av styrelsen. Verkställande direktören har en ställföreträdare. Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören tillämpas också på ställföreträdaren. Behörighetsvillkor för tjänsten som verkställande direktör och tjänsten som vice verkställande direktör är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Verkställande direktören ska se till att Kevas uppgifter enligt 2 § utförs och sköta den övriga dagliga förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören svarar för att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess ledamöter den information som behövs för skötseln av styrelsens uppgifter.

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av Kevas verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse endast om han eller hon har styrelsens bemyndigande eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för verksamheten. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Keva kan ingå ett direktörsavtal med verkställande direktören. Keva kan besluta att betala avgångsvederlag till verkställande direktören.

Kevas tjänsteinnehavare

De uppgifter inom Keva i vilka offentlig makt utövas ska skötas i tjänsteförhållande. På Kevas tjänsteinnehavare tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).

Förtroendevalda

På Kevas förtroendevalda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Om en plats som förtroendevald blir ledig under mandatperioden, förordnas eller väljs en efterträdare för återstoden av perioden.

(26.6.2020/513)

17 § har upphävts genom L 26.6.2020/513.

Statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering

I anslutning till Keva finns statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering, som har till uppgift att följa och styra såväl bedömningen av arbetsförmåga som den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Delegationen har en ordförande och fem andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av medlemmarna ska en representera finansministeriet, en Keva och en Statskontoret. Av medlemmarna förordnas tre bland personer som föreslagits av de mest representativa organisationerna på centralnivå för statens tjänstemän och arbetstagare. Finansministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande.

Finansiering

(29.6.2021/632) Medlemssamfundens avgifter

Kevas utgifter för skötseln av pensionsskyddet för medlemssamfundens personal fördelas på medlemssamfunden med iakttagande av 19 a–19 c §. Finansministeriet fastställer totalbeloppet av den i 19 c § avsedda utjämningsavgiften på framställning av Keva.

Keva beslutar om beräkningsgrunderna för de pensionsavgifter som samlas in hos medlemssamfunden och om utjämningsavgiftens belopp. Keva meddelar närmare föreskrifter om grunderna för betalning av avgifterna.

Medlemssamfundens i 19 a och 19 b § avsedda pensionsavgift ska sammantaget i genomsnitt följa samma nivå som den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Av medlemssamfunden kan förskott tas ut på de avgifter som föreskrivs i 19 a–19 c §.

(29.6.2021/632) Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift

Den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften ska för varje medlemssamfund bestämmas utifrån de sammanlagda beloppen av de i 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för personer som är anställda hos medlemssamfundet.

(29.6.2021/632) Invalidpensionsavgift

Invalidpensionsavgiften ska bestämmas med beaktande av såväl medlemssamfundets sammanlagda belopp av i 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomster som medlemssamfundets faktiska utgift för invalidpensions- och rehabiliteringsersättningar eller någondera av dessa.

(29.6.2021/632) Utjämningsavgift

Utjämningsavgiften ska utöver pensionsavgifterna enligt 19 a och 19 b § täcka pensionsavgifterna på lång sikt. Utjämningsavgift betalas av välfärdsområdena och kommunerna.

Utjämningsavgiften fördelas mellan välfärdsområdena och kommunerna i förhållande till välfärdsområdenas och kommunernas andel av arbetsinkomsterna enligt 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn vid denna lags ikraftträdande. Vid beräkning av fördelningen räknas som välfärdsområdenas arbetsinkomster arbetsinkomsterna för den personal som övergår till välfärdsområdena enligt lagen om välfärdsområden (611/2021) och lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). Som välfärdsområdenas arbetsinkomster räknas dessutom de i 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för anställda i bolag som producerar social- och hälsovårdstjänster där aktieinnehavet övergår från en kommun eller samkommun till ett välfärdsområde i samband med inrättandet av välfärdsområdena. Som kommunernas arbetsinkomster räknas de i 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för den personal som blir kvar hos kommunerna, samkommunerna, bolagen, stiftelserna, föreningarna och andelslagen.

Välfärdsområdenas andel fördelas mellan välfärdsområdena i förhållande till den statliga finansieringen enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021). Kommunernas andel fördelas mellan kommunerna varje år i förhållande till skattefinansieringen enligt kommunernas senast fastställda bokslut. Med kommunens skattefinansiering avses kommunens kommunalskatte-, fastighetsskatte- och samfundsskatteinkomster samt de statsandelar som kommunen beviljas med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Vid beräkning av kommunens andel beaktas dock inte den höjning av statsandelen enligt prövning som avses i 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice.

(21.12.2016/1261) Indrivning av pensionsavgifter och preskription av avgiftsfordran

Keva ska påföra en pensionsavgift som baserar sig på denna lag att betalas inom fem år från ingången av året efter förfallodagen för den slutliga avgiften. En avgift som påförts med stöd av denna lag och en på avgiften för tiden för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av dessa fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

Återbetalningen av en pensionsavgift som betalats utan grund preskriberas fem år från ingången av året efter förfallodagen för den slutliga pensionsavgiften, om preskriptionen inte har avbrutits innan dess. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid på fem år löpa. Bestämmelser om avbrytande av preskription finns i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003).

(26.6.2020/513) Pensionsansvarsfonden

Keva kan ha en pensionsansvarsfond för utjämning av Kevas medlemssamfunds pensionsutgifter. Överföringar till pensionsansvarsfonden ska göras i enlighet med Kevas fastställda bokslut och de ska räknas till den utgiftskategori som avses i 19 § 1 mom.

När pensionsansvarsfondens medel placeras ska placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas samt placeringarna diversifieras. Beslut om placering av medlen fattas av Kevas styrelse som kan överföra sin beslutanderätt till tjänsteinnehavare och arbetstagare vid Keva på det sätt som anges i Kevas förvaltnings- och ledningssystem.

(26.6.2020/513)

22 § har upphävts genom L 26.6.2020/513.

Tillsynsavgift och vissa andra avgifter

Bestämmelser om tillsynsavgiften finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

Till de utgifter som avses i 19 § 1 mom. räknas även tillsynsavgiften, justitieförvaltningsavgiften enligt 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och kostnadsandelen och den verksamhetsbaserade serviceavgiften enligt 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

Av lönesummorna för sådana anställda för vilka det ordnats tilläggspensionsskydd enligt 8 § i pensionslagen för den offentliga sektorn är medlemssamfunden skyldiga att erlägga betalningsandelar enligt de grunder som fullmäktige fastställer. (26.6.2020/513)

(11.6.2020/455) Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsutgifter och ersättning av Kevas kostnader

Staten, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar i förskott till Keva det belopp som behövs för att betala pensionsförmåner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av uppgifterna i anslutning till det pensionsskydd som tjänas in under anställning hos staten. Också Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal, och kyrkans pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för evangelisk-lutherska kyrkans anställda. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp som statens pensionsfond, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank ska betala i förskott till Keva. Keva lägger fram en beräkning av ersättningsbeloppet för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Finansministeriet, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. I detta syfte ska Keva lämna tillräckliga uppgifter till de ovannämnda parterna.

Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens personal och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva 928/2020 och SRf om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva 284/2017.

Riskhantering, intern kontroll och intern revision

Riskhantering

Keva ska ha ett med beaktande av arten och omfattningen av dess verksamhet tillräckligt riskhanteringssystem som innefattar fortlöpande identifiering, uppföljning, övervakning och rapportering av de risker som Keva exponeras för och av den sammanlagda riskexponeringen.

Riskhanteringen ska omfatta följande delområden:

1) placeringar,

2) likviditet,

3) koncentrationsrisker, och

4) operativa risker.

Keva ska ha en riskhanteringsfunktion som är oberoende av risktagningsfunktionerna.

(12.4.2019/541) Riskbedömning

Kevas styrelse och ledning ska som en del av sitt strategiska beslutsfattande och sin riskhantering genomföra en riskbedömning där en bedömning görs av

1) hur de väsentliga riskerna inverkar på Kevas verksamhet,

2) vilka åtgärder som är motiverade för hanteringen av de risker som framkommit vid bedömningen.

Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om riskerna har förändrats väsentligt.

Keva ska till finansministeriet för det tillsynsuppdrag som avses i 6 § och till Finansinspektionen för det tillsynsuppdrag som avses i 7 § ge in ett sammandrag av riskbedömningen och de slutsatser som dragits av den. Sammandraget till finansministeriet och Finansinspektionen ska innehålla åtminstone resultaten av riskbedömningen, en beskrivning av de använda metoderna samt de viktigaste antagandena.

Intern kontroll

Keva ska ha en intern kontroll som omfattar dess bokföring, förvaltning, placeringsverksamhet och övriga centrala funktioner. Den interna kontrollen omfattar också säkerställande av lämplig rapportering på Kevas alla organisationsnivåer.

Till den interna kontrollen hör en funktion för regelefterlevnad. Funktionen ska också bedöma om Kevas åtgärder för att förhindra och korrigera eventuella brister i regelefterlevnaden är tillräckliga.

Intern revision

Keva ska ha en intern revision som utvärderar huruvida den interna kontrollen och den övriga förvaltningen är tillräcklig och effektiv.

Den interna revisionen ska vara oberoende i förhållande till Kevas operativa verksamhet.

Den interna revisionens resultat och rekommendationer till åtgärder ska minst en gång om året rapporteras till styrelsen och verkställande direktören. Dessa ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av den interna revisionens resultat och rekommendationer. Den interna revisionen ska också se till att åtgärderna genomförs.

Skyldighet att göra insideranmälan

En insider i Keva ska till Kevas insiderregister enligt 30 § anmäla uppgifter om aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland och om sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga (insideranmälan).

Med insider i Keva avses

1) ordföranden och vice ordföranden för Kevas fullmäktige, ledamöterna och suppleanterna i Kevas styrelse, Kevas verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt Kevas revisorer och sådana anställda hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva, (26.6.2020/513)

2) andra anställda hos Keva som har möjlighet att påverka beslut om placering av Kevas tillgångar eller som på annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om sådana aktier eller finansiella instrument.

Insideranmälan

Insideranmälan ska göras inom fjorton dagar från det att insidern har utnämnts till ett uppdrag som avses i 28 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndiga vars intressebevakare insidern är,

2) sammanslutningar och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd sammanslutnings eller stiftelses innehav av aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland och av sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta Keva om

1) förvärv och avyttringar av sådana aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten när förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella eller ekonomiska föreningar eller sådana sammanslutningar som drivs utan vinstsyfte. Om en sammanslutning bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna sammanslutning lämnas.

Insideranmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera personen, sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och de finansiella instrumenten.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet, kan Keva organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I detta fall behöver en separat insideranmälan inte göras.

Insiderregister

Keva ska föra ett register över insideranmälningar (insiderregister), av vilket det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument enligt 29 § 2 mom. som innehas av insidern, en omyndig som avses i 1 punkten i det momentet och av en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 punkten i det momentet, samt specificerade förvärv och avyttringar av dessa aktier och instrument.

Om de aktier och finansiella instrument som avses i 29 § 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet, kan Kevas insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av insiderregistret ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i registret. Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än insiderns namn är dock inte offentliga.

Övervakning av insideranmälan och insiderregistret

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i 28–30 § om insideranmälan och insiderregistret. På övervakningen tillämpas vad som i 7 § föreskrivs om tillsynen över planeringen av Kevas finansieringsverksamhet och över placeringen av Kevas tillgångar.

Ändringssökande

(26.6.2020/513) Sökande av ändring

Parter och medlemssamfund får söka ändring i Kevas beslut i andra ärenden än pensionsrättsärenden. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Delgivning av beslut

När ett beslut delges en part ska delvisningen ske genom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i 59 § i förvaltningslagen (434/2003) i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Protokoll från Kevas fullmäktigesammanträde och Kevas styrelses sammanträde, med tillhörande besvärsanvisning, ska efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avföras från datanätet när besvärstiden löper ut. (26.6.2020/513)

Ett medlemssamfund anses ha fått del av ett beslut av Kevas fullmäktige eller styrelse sju dagar efter det att protokollet har offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i 2 mom. (26.6.2020/513)

Särskilda bestämmelser

Undantag från jäv

Kevas förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare får trots vad som föreskrivs i 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten i förvaltningslagen behandla ärenden som gäller Kevas medlemssamfund eller personer som är anställda hos ett medlemssamfund eller någon annan person som omfattas av pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn.

(26.6.2020/513) Revision och bokslut

Bestämmelser om revision av Keva finns i denna lag och i revisionslagen. På revisionen av Keva tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen.

En revisors mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst sex år. Efter den maximala mandatperioden får revisorn på nytt delta i revision av Keva tidigast två år från det att revisionsuppdraget upphörde. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska detta moment endast tillämpas på den huvudansvariga revisorn.

En revisor vid Keva eller en huvudansvarig revisor som utför revisionen för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppdrag som styrelseledamot, fullmäktigeledamot eller verkställande direktör hos Keva eller hos en sammanslutning som hör till samma koncern som Keva förrän minst två år har förflutit från det att revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna Kevas revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år.

Keva ska ha minst en revisor. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en CGR- eller OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor är en CGR- eller OFGR-revisor.

Mandatperioden för en revisor vid Keva upphör och den nya revisorns mandatperiod börjar vid utgången av det fullmäktigesammanträde som väljer ny revisor, om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. Fullmäktigesammanträdet kan inte besluta att revisorns mandatperiod fortgår tills vidare.

Keva ska upprätta bokslut för varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslutet iakttas bokföringslagen i tillämpliga delar.

Samarbete

Keva kan med Pensionsskyddscentralen och andra pensions- och försäkringsanstalter avtala om samarbete och om ersättande av kostnaderna för samarbetet.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Trots vad som anges i 4 § 2 mom. bevarar de aktiebolag som före den 1 januari 2007 har anslutit sig som medlemssamfund i Keva sitt medlemskap, om ett eller flera av de medlemssamfund som nämns i 3 § 1 mom. har sådant bestämmande inflytande i aktiebolaget som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen.

Övergångsbestämmelser som gäller delegationens och styrelsens mandatperiod

Bestämmelserna i 8 § 2 mom. om delegationens mandatperiod tillämpas första gången på den delegation som väljs 2017. Mandatperioden för den delegation som är behörig när lagen träder i kraft fortsätter fram till utgången av augusti 2017.

Mandatperioden för den styrelse som är behörig när lagen träder i kraft fortsätter fram till dess att den delegation som väljs 2017 har valt nästa styrelse.

RP 21/2015, ShUB 6/2015, RSv 36/2015

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1261:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

24.5.2017/292:

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2017.

RP 27/2017, KuUB 3/2017, RSv 42/2017

12.4.2019/541:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019. Lagens 25 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2020.

RP 278/2018, ShUB 43/2018, RSv 316/2018

17.5.2019/692:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 313/2018, EkUB 37/2018, RSv 307/2018

11.6.2020/455:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Keva fortsätter från och med lagens ikraftträdande behandlingen av anhängiga pensionsansökningar som gäller Finlands Banks personal.

I pensionsbeslut som fattats av Finlands Bank före denna lags ikraftträdande söks ändring enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Från ikraftträdandet av denna lag sköter Keva de uppgifter som åligger en pensionsanstalt i samband med ändringssökande och som avses i 9 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Utöver ersättningen enligt 24 § 2 mom. betalar Finlands Bank år 2021 till Keva en ersättning för sådana kostnader som uppstått före denna lags ikraftträdande och som föranleds Keva av den överföring av verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd som föreskrivs genom denna lag. Ersättningen beräknas enligt 24 § 2 mom. till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet. Bestämmelser om grunderna för ersättningarna och tidpunkterna för betalning av ersättningarna utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 28/2020, ShUB 8/2020, RSv 48/2020

26.6.2020/513:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

Lagens 3 och 4 § tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2020.

Den första mandatperioden för de fullmäktigeledamöter som avses i 8 a § i denna lag börjar den 1 augusti 2020 och löper ut den 31 augusti 2021. Mandatperioden för den styrelse som är behörig vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till dess att de fullmäktigeledamöter som väljs 2021 har valt följande styrelse i enlighet med 9 §. (29.10.2020/742)

Mandatperioden för den revisor som delegationen valt för sin mandatperiod hösten 2017 fortgår till dess att mandatperioden för den revisor som valts av de fullmäktigeledamöter som inleder sin mandatperiod 2021 börjar. (29.10.2020/742)

Mandatperioden för av finansministeriet tillsatt revisor enligt de bestämmelser i 6 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag fortgår till dess att finansministeriet har tillsatt en ny revisor.

RP 102/2019, ShUB 10/2020, RSv 59/2020

26.6.2020/514:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 102/2019, ShUB 10/2020, RSv 59/2020

29.10.2020/742:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 111/2020, ShUB 23/2020, RSv 117/2020

29.6.2021/632:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. Dess 19 och 19 a–19 c § träder dock i kraft först den 1 januari 2023.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

3.3.2023/293:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2023.

Mandatperioden för de fullmäktigeledamöter som är förordnade vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till och med den 31 augusti 2025.

RP 203/2022, ShUB 41/2022, RSv 250/2022