Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja återgång i arbete för dem som får invalid- eller sjukpension.

(29.1.2016/87) Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på invalidpension som beviljats med stöd av följande lagar och bestämmelser (arbetspensionslagar) oberoende av vad som i dem föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen:

1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006),

2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006) och lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006),

3) lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006),

5) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),

6) pensionsbestämmelser som avses i 122 § i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

7 punkten har upphävts genom L 11.6.2020/462. (11.6.2020/462)

Trots vad som bestäms i 17 § i folkpensionslagen (568/2007) tillämpas denna lag också på sjukpension som beviljats med stöd av folkpensionslagen, med undantag för sjukpension som beviljats enligt 12 § 4 mom. i den lagen.

Denna lag tillämpas också på garantipension som beviljats en arbetsoförmögen med stöd av 7 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension (703/2010).

Det som i denna lag bestäms om sjukpension enligt folkpensionslagen gäller på motsvarande sätt också garantipension som avses i 3 mom.

(28.12.2018/1322) Inkomstgräns vid invalidpension enligt arbetspensionslagarna

Arbetsinkomsterna för den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna påverkar inte utbetalningen av invalidpensionen, om

1) arbetsinkomsterna för den som får full invalidpension är högst 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 40 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än den fulla garantipensionen enligt 8 § 1 mom. i lagen om garantipension, högst lika stora som den fulla garantipensionen per månad, eller

2) arbetsinkomsterna för den som får delinvalidpension är högst 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 60 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än den fulla garantipensionen enligt 8 § 1 mom. i lagen om garantipension, högst lika stora som den fulla garantipensionen per månad.

(28.12.2018/1322) Vilande invalidpension enligt arbetspensionslagarna

Om den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna förvärvsarbetar och arbetsinkomsterna för detta arbete överstiger både den gräns motsvarande full garantipension som avses i 3 § och 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ska utbetalningen av invalidpensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på pensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

Utbetalningen av invalidpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under de gränser som nämns i 1 mom.

Om det uppskattas att arbetsinkomsterna enligt 1 mom. i ett års tid överstiger både den gräns motsvarande i 3 § avsedd full garantipension och 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ändras full invalidpension till delinvalidpension från ingången av den månad som följer på förändringen.

(12.12.2014/1051) Inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension (29.1.2016/87)

Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen och av garantipension enligt 7 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst lika stora som den i 3 § avsedda fulla garantipensionen per månad. Om pensionstagaren tjänar mer än den i 3 § avsedda fulla garantipensionen per månad, ska utbetalningen av sjukpensionen och garantipensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande. (28.12.2018/1322)

Utbetalningen av sjukpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under den gräns som nämns i 1 mom.

Invalid- eller sjukpensionens vilandetid och indragning av pensionen

En invalid- eller sjukpension lämnas vilande utan avbrott i minst tre månader och högst två år.

Om en invalid- eller sjukpension har varit vilande ska den betalas i minst en månad innan den på nytt kan lämnas vilande. (13.12.2013/979)

Om krav på återupptagen betalning av invalid- eller sjukpension som lämnats vilande enligt denna lag inte framställs inom två år efter det att pensionen lämnades vilande, dras pensionen in räknat från den tidpunkt den lämnades vilande.

Behörig pensionsanstalt

Ärenden om att lämna invalid- eller sjukpension vilande och om att dra in den avgörs och besluten meddelas av den pensionsanstalt som har beviljat pensionen.

(29.1.2016/87) Utbetalning av handikappbidrag för den tid pension lämnats vilande

Den som omedelbart innan invalidpension enligt 4 § eller sjukpension enligt 5 § eller arbetslivspension lämnats vilande fått vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) ska beviljas handikappbidrag till högsta belopp enligt 8 § 2 mom. 3 punkten i den lagen för den tid som utbetalningen av pensionerna varit avbruten. Handikappbidrag betalas dock inte för den tid för vilken pensionen på pensionsanstaltens initiativ retroaktivt lämnats vilande. Folkpensionsanstalten betalar handikappbidraget under den tid pensionen är vilande.

Arbetspensionens tillväxt

Arbetspensionen tillväxer med 1,5 procent på grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har under den tid invalidpensionen enligt arbetspensionslagarna eller sjukpensionen enligt folkpensionslagen är vilande. Tillväxten är 1,5 procent också på grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har medan han eller hon får invalidpension eller sjukpension.

2 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/87. (29.1.2016/87)

En person har på ansökan rätt till pension som tjänats in på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension, när hans eller hennes invalidpension enligt arbetspensionslagarna ändras till ålderspension, förutsatt att personen då inte längre har den anställning som han eller hon går i ålderspension från. Om personen arbetar efter det att invalidpensionen upphört, har han eller hon rätt till den pension som tjänats in på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas ålderpension, förtida ålderspension, partiell förtida ålderspension eller arbetslivspension enligt arbetspensionslagarna. Personen har rätt till pension som tjänats in för arbete under tiden för invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller efter det att den pensionen upphört också när han eller hon efter den tidigare invalidpensionen beviljas ny invalidpension i fråga om vilken arbetspensionslagarnas bestämmelser om fastställande av pension på tidigare grunder inte tillämpas. (29.1.2016/87)

Hur pension som lämnats vilande påverkar pensionstagares bostadsbidrag

Den som omedelbart innan invalid- eller sjukpension eller arbetslivspension lämnas vilande fått bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) ska även i fortsättningen få bidraget så länge som villkoren för bidraget enligt den lagen i övrigt är uppfyllda, även om invalid- eller sjukpensionen eller arbetslivspensionen inte betalas så länge pensionen är vilande. (29.1.2016/87)

Även om invalid- eller sjukpensionen dras in på basis av 6 § 3 mom. från och med den tidpunkt då pensionen lämnats vilande, ska pensionstagarens bostadsbidrag inte justeras retroaktivt.

(28.12.2018/1322)

10 a § har upphävts genom L 28.12.2018/1322.

(29.1.2016/87) Tillämpliga bestämmelser

Om inte något annat följer av denna lag ska verkställigheten ske också med tillämpning av de i 2 § nämnda arbetspensionslagarna, folkpensionslagen, lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2024. (20.12.2022/1159)

Lagen tillämpas på invalid- och sjukpensioner som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

Denna lag tillämpas inte på sjukpensioner som är vilande med stöd av 17 § i folkpensionslagen eller med stöd av 22 § i den upphävda folkpensionslagen (347/1956).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2009, ShUB 23/2009, RSv 105/2009

Ikraftträdelsestadganden:

20.8.2010/715:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till och med den 31 december 2013.

RP 50/2010, ShUB 10/2010, RSv 86/2010

21.12.2010/1189:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till och med den 31 december 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 255/2010, ShUB 39/2010, RSv 238/2010

13.12.2013/979:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2013, ShUB 16/2013, RSv 131/2013

12.12.2014/1051:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas dock från och med den 1 januari 2014.

RP 203/2014, ShUB 19/2014, RSv 159/2014

29.1.2016/87:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

28.12.2018/1322:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 206/2018, ShUB 19/2018, RSv 197/2018

11.6.2020/462:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020, ShUB 8/2020, RSv 48/2020

17.12.2020/1154:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 162/2020, ShUB 34/2020, RSv 158/2020

20.12.2022/1159:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 102/2022, ShUB 32/2022, RSv 212/2022