Innehållsförteckning

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Republiken Chile om social trygghet (FördrS 97–98)

Chile

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet 22.1.1999/1133 år 2007 (FördrS 97/2007)

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen anger, föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Santiago den 7 mars 1997 mellan Republiken Finland och Republiken Chile ingångna överenskommelsen om social trygghet är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. 

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 30.11.2007/1134 (FördrS 98/2007)

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Santiago den 7 mars 1997 mellan Republiken Finland och Republiken Chile ingångna överenskommelsen om social trygghet, vilken riksdagen godkänt den 11 december 1998 och vilken republikens president godkänt den 22 januari 1999 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 30 oktober 2007, är i kraft från den 1 januari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 22 januari 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet (1133/2007) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 januari 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Republiken Chile om social trygghet

Republiken Finlands regering och Republiken Chiles regering, nedan de fördragsslutande parterna,

som önskar reglera staternas inbördes relationer inom området social trygghet, har kommit överens om följande:

Del I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Definitioner

1. I denna överenskommelse avses med

a) ”lagstiftning” lagar, förordningar och bestämmelser som gäller de i artikel 2 angivna sektorerna av de fördragsslutande parternas system för social trygghet,

b) ”behörig myndighet” i Finland social- och hälsovårdsministeriet och i Chile arbets- och socialministern,

c) ”inrättning” en myndighet eller inrättning som har till uppgift att verkställa den lagstiftning som nämns i artikel 2,

d) ”behörig inrättning” en inrättning till vars uppgifter hör att bevilja förmåner enligt den lagstiftning som är tillämplig,

e) ”förmån” alla kontantförmåner eller andra förmåner enligt den lagstiftning som nämns i artikel 2 i denna överenskommelse inklusive alla tillägg eller förhöjningar som enligt den fördragsslutande partens lagstiftning hör till förmånen, om inte något annat bestäms i denna överenskommelse,

f) ”försäkringsperiod” arbetsperioder som arbetstagare eller företagare, betalnings- eller boendeperioder i överensstämmelse med hur de har definierats eller erkänts som försäkringsperioder i den lagstiftning enligt vilken de har fullgjorts eller anses vara fullgjorda, ävensom alla de motsvarande perioder som enligt en fördragsslutande parts lagstiftning likställs med försäkringsperioder,

g) ”boende” i fråga om Finland att personen i fråga har sin egentliga bostad och sitt hem i Finland och att han eller hon huvudsakligen vistas i Finland, och i fråga om Chile sådant boende som definieras i chilensk lagstiftning,

h) ”familjemedlem” i fråga om Finland make och barn som inte har fyllt 18 år samt barn under 25 år som studerar på heltid eller får yrkesutbildning, och i fråga om Chile en person som enligt tillämplig lagstiftning betraktas som familjemedlem,

i) ”arbetstagare” i fråga om Finland arbetstagare som omfattas av lagstiftningen gällande arbetspensionssystemet och i fråga om Chile varje person som är anställd hos en arbetsgivare som underlydande eller i ett beroendeförhållande, ävensom en person som enligt tillämplig lagstiftning betraktas som arbetstagare,

j) ”företagare” i fråga om Finland företagare som omfattas av lagstiftningen gällande arbetspensionssystemet och i fråga om Chile varje person som bedriver egen verksamhet och får sin utkomst av den.

2. Övriga begrepp och uttryck i denna överenskommelse har den betydelse de har givits i den ifrågavarande fördragsslutande partens tillämpliga lagstiftning.

Artikel 2

Tillämplig lagstiftning

1. Denna överenskommelse tillämpas på lagstiftning som

A. för Finlands del gäller

a) folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet,

b) pensionstagares sjukvårdsförmåner inklusive ersättningar för sjukvård enligt sjukförsäkringslagen och service inom ramen för det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet,

c) arbetsgivares socialskyddsavgift i fråga om folkpensionsavgiften,

B. för Chiles del gäller

a) det nya ålders-, invalid- och familjepensionssystemet som grundar sig på individuellt sparkapital,

b) det ålders-, invalid- och familjepensionssystem som administreras av Instituto de Normalización Previsional,

c) pensionstagares sjukvårdsförmåner.

2. Om inte de fördragsslutande parterna kommer överens om något annat tillämpas denna överenskommelse även på sådan kommande lagstiftning som kodifierar, ersätter, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som nämns i stycke 1.

3. De behöriga myndigheterna underrättar varandra om sådana ändringar i lagstiftningen som gäller de socialskyddssektorer som nämns i stycke 1.

4. Om inte något annat bestäms beaktas vid tillämpningen av denna överenskommelse inte internationella avtal som de fördragsslutande parterna ingått eller någondera fördragsslutande partens lagstiftning som följer av verkställandet av ett internationellt avtal.

Artikel 3

Personer på vilka överenskommelsen tillämpas

Om inte något annat bestäms tillämpas denna överenskommelse på personer som omfattas eller har omfattats av den lagstiftning som avses i artikel 2 samt på personer som härleder sin rätt från dessa personer.

Artikel 4

Jämlik behandling

Om inte något annat bestäms i denna överenskommelse har följande personer som bor på en fördragsslutande parts territorium samma rättigheter och skyldigheter enligt denna parts lagstiftning som partens egna medborgare:

a) den andra fördragsslutande partens medborgare,

b) flyktingar som avses i konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och i det till konventionen anslutna protokollet av den 31 januari 1967,

c) statslösa personer,

d) personer som härleder sin rätt från personer som anges i punkterna a-c.

Artikel 5

Betalning av förmåner utomlands

1. Om inte något annat bestäms i denna överenskommelse får pensioner och andra kontantförmåner inte minskas, ändras, avbrytas eller dras in därför att förmånstagaren bor på den andra fördragsslutande partens territorium.

2. Om inte något annat bestäms i denna överenskommelse betalas pensioner och andra kontantförmåner som avses i föregående stycke till den andra fördragsslutande partens medborgare som bor på en tredje stats territorium på samma villkor som förmånerna enligt den fördragsslutande partens lagstiftning betalas denna fördragsslutande parts medborgare som bor på en tredje stats territorium, förutsatt att denna fördragsslutande part med staten i fråga har ingått överenskommelse om social trygghet eller vidtagit motsvarande arrangemang.

3. Bestämmelserna i stycke 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte på finsk arbetslöshetsoch deltidspension och inte heller på pensionstagares bostadsbidrag.

Del II

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Artikel 6

Huvudregel

Om inte något annat bestäms i denna överenskommelse omfattas en person på vilken denna överenskommelse tillämpas av den fördragsslutande parts lagstiftning på vars territorium han eller hon arbetar eller är verksam som företagare. I fråga om sådana socialskyddssektorer, som avses i artikel 2 stycke 1 och som inte är beroende av sysselsättning, omfattas en person av den fördragsslutande parts lagstiftning på vars territorium han eller hon bor.

Artikel 7

Undantag

1. En person som

a) står i arbetsförhållande till en sådan arbetsgivare vars hemort är på den ena fördragsslutande partens territorium,

b) omfattas av denna fördragsslutande parts lagstiftning, och

c) utsänds till den andra fördragsslutande partens territorium för att för samma arbetsgivare eller för en sådan arbetsgivare som är bunden till denna arbetsgivare utföra ett arbete som varar högst tre år,

omfattas fortfarande av den förstnämnda fördragsslutande partens lagstiftning.

2. Personer som arbetar på ett fartyg som seglar under en fördragsslutande parts flagg omfattas av denna fördragsslutande parts lagstiftning, förutsatt att arbetsgivaren har sin hemort på partens territorium.

3. a) Personer som tillhör personalen vid en fördragsslutande parts diplomatiska eller konsulära beskickning omfattas av den utsändande fördragsslutande partens lagstiftning om de är denna fördragsslutande parts medborgare.

b) På personer som tillhör den administrativa och tekniska personalen samt tjänstepersonalen vid en fördragsslutande parts diplomatiska beskickning, ävensom på personer som tillhör konsulär myndighets anställda och tjänstepersonal tillämpas bestämmelserna i artikel 6. De kan dock välja att omfattas av den förstnämnda fördragsslutande partens lagstiftning, om de är denna fördragsslutande parts medborgare. Valet skall göras inom sex månader från den dag denna överenskommelse träder i kraft eller sysselsättningen i fråga börjar på den andra fördragsslutande partens territorium.

c) Bestämmelserna i punkt a i detta stycke tillämpas på motsvarande sätt på tjänstemän och andra med dem jämförbara personer.

Artikel 8

Undantag till artiklarna 6 och 7

På begäran av en arbetsgivare och en arbetstagare kan de behöriga myndigheterna eller de organ de befullmäktigat avtala om undantag från bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 till förmån för vissa personer eller grupper av personer.

Artikel 9

Tillämpning av artiklarna 7–8 på familjemedlemmar

Vid tillämpning av artikel 7 stycke 1 och stycke 3 punkt a och c samt artikel 8 omfattas medföljande familjemedlemmar som bor i samma hushåll som arbetstagaren, men inte själva arbetar, av samma fördragsslutande parts lagstiftning som arbetstagaren.

Artikel 10

Försäkringspremier

Försäkringspremier som gäller en arbetstagare eller en företagare betalas enligt den fördragsslutande parts lagstiftning som han eller hon enligt denna överenskommelse omfattas av. De försäkringspremier som ansluter sig till arbetet och de inkomster som erhållits därav betalas inte enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning.

Del III

Särskilda bestämmelser som gäller olika grupper av förmånstagare

Artikel 11

Pensionstagares sjukvårdsförmåner

Om en person får pension i enlighet med den ena partens lagstiftning medan han eller hon bor på den andra fördragsslutande partens territorium, har personen rätt till sjukvårdsförmåner på lika villkor som de som får pension i enlighet med lagstiftningen i det land där han eller hon är bosatt.

Artikel 12

Särskilda bestämmelser om folkpensionssystemet i Finland

1. Utan hinder av artiklarna 4 och 5 fastställs enligt bestämmelserna i denna artikel en på en fördragsslutande parts territorium bosatt persons rätt till pension enligt folkpensionslagen och familjepensionslagen samt utbetalningen av pensionerna.

2. En fördragsslutande parts medborgare som är bosatt på någondera fördragsslutande partens territorium har rätt till

a) ålderspension, om han eller hon efter att ha fyllt 16 år har bott minst tre år utan avbrott i Finland,

b) efterlevandepension, om den efterlevande och den avlidna sedan de fyllt 16 år bott minst tre år utan avbrott i Finland och om den avlidna var medborgare i någondera fördragsslutande parten och bodde på någondera fördragsslutande partens territorium vid sin död,

c) barnpension, om den avlidna var medborgare i någondera fördragsslutande parten och sedan han eller hon fyllt 16 år bott minst tre år utan avbrott i Finland och bodde på någondera fördragsslutande partens territorium vid sin död.

3. Beloppen av de pensioner som betalas med stöd av stycke 2 punkt a och b ställs i relation till det antal år som personen i fråga varit bosatt i Finland.

Artikel 13

Särskilda bestämmelser om arbetspensionssystemet i Finland

1. Om rätten till pension förutsätter att försäkringsperioderna fullgörs, likställs med dessa perioder vid behov de försäkringsperioder som enligt chilensk lagstiftning fullgjorts på grundval av eget arbete, om personen i fråga året för pensionsutfallet och under de tio kalenderår som omedelbart föregått detta i minst tolv kalendermånader utfört arbete som omfattas av den finska arbetspensionslagstiftningen.

2. Om en person inte uppfyller kravet på fem års boende enligt det finska arbetspensionssystemet, som gäller rätt till pension på basis av återstående tid, likställs de försäkringsperioder som han fullgjort på grundval av eget arbete i Chile med boendetider i Finland, om de inte sammanfaller.

Artikel 14

Sammanräkning av försäkringsperioder så att de berättigar till förmåner i Chile

När det enligt chilensk lagstiftning förutsätts att vissa försäkringsperioder skall ha fullgjorts innan en person kan erhålla, bibehålla eller återfå rätten till en invalid- eller åldersförmån eller en förmån som beviljas efterlevande, utökas vid behov de perioder som fullgjorts enligt chilensk lagstiftning med de perioder som fullgjorts enligt finsk lagstiftning, om de inte sammanfaller.

Artikel 15

Tillämpning av chilensk lagstiftning

1. Varje medlem av en pensionkassa i Chile finansierar sin pension med medel som inflyter på hans eller hennes eget individuella pensionskonto. Om dessa medel inte räcker till för att finansiera pensionen till ett belopp som motsvarar den av staten garanterade minimipensionen, har personen i enlighet med artikel 14 rätt att räkna samman de perioder som beaktas för att få rätt till minimibeloppet av ålders- eller invalidpension. De som får familjepension har samma rätt.

2. När det avgörs om en person uppfyller de i chilensk lagstiftning föreskrivna villkoren för erhållande av förtida ålderspension enligt det nya pensionssystemet, betraktas en person som får pension enligt finsk lagstiftning som en pensionstagare som omfattas av det i stycke 4 avsedda pensionssystemet.

3. Arbetstagare som omfattas av Chiles nya pensionssystem kan under den tid de är bosatta i Finland frivilligt betala försäkringspremier inom ramen för nämnda system på samma sätt som om de var självständiga yrkesutövare, utan att detta påverkar deras skyldighet att vara försäkrade och betala försäkringspremier i Finland. En försäkrad som vill utnyttja denna möjlighet är inte skyldig att betala försäkringspremier som är avsedda att finansiera sjukvårdsförmåner i Chile.

4. En person som omfattas av det pensionssystem som administreras av Socialskyddsinstitutet i Chile (Instituto de Normalización Previsional) har också rätt att tillgodoräkna sig perioderna i enlighet med artikel 14 för att vara berättigad till de pensionsförmåner enligt lag som skall tillämpas på honom eller henne.

5. I de fall som avses i stycke 1 och 4 fastställer den behöriga myndigheten förmånsbeloppet på samma sätt som om alla försäkringsperioder skulle ha fullgjorts på basis av landets egen lagstiftning; till betalning av en förmån räknas erläggandet av återstående tid endast i fråga om sådana perioder som fullgjorts på basis av den egna lagstiftningen samt i förhållande till det totala antalet försäkringsperioder som beaktas av de båda staterna. Om det totala antalet försäkringsperioder som beaktats av bägge fördragsslutande parter överskrider den i chilensk lagstiftning fastställda period som berättigar till full pension, skall de resterande åren inte beaktas vid uträknandet.

6. En person som får pension enligt finsk lagstiftning betraktas i fråga om pensionsrätten som en person som omfattas av det system för social trygghet som administreras av socialskyddsinstitutet (Instituto de Normalización Previsional).

Del IV

Särskilda bestämmelser

Artikel 16

Verkställighetsavtal och informationsutbyte

De behöriga myndigheterna

a) avtalar om förfarandet vid verkställigheten av denna överenskommelse genom ett verkställighetsavtal,

b) utbyter information om de åtgärder gällande tillämpningen som de vidtagit,

c) utbyter information om ändringar i lagstiftningen som kan påverka tillämpningen av överenskommelsen och

d) utser kontaktorgan för att underlätta tillämpningen av denna överenskommelse och göra den snabbare.

Artikel 17

Administrativt bistånd

De behöriga myndigheterna och inrättningarna i bägge fördragsslutande parter skall när de verkställer denna överenskommelse bistå varandra på samma sätt som om de tillämpade sin egen lagstiftning. Detta administrativa bistånd är avgiftsfritt, om inte de behöriga myndigheterna avtalar om något annat beträffande ersättandet av vissa kostnader.

Artikel 18

Läkarundersökningar

1. Den ena fördragsslutande partens kontaktorgan tillställer vid behov den andra fördragsslutande partens kontaktorgan sådana medicinska uppgifter och dokument som den innehar beträffande en sökandes eller förmånstagares arbetsoförmåga.

2. Om den ena fördragsslutande partens behöriga inrättning förutsätter att det görs en ytterligare läkarundersökning i fråga om en sökande eller förmånstagare som är bosatt på den andra fördragsslutande partens territorium, skall den senare fördragsslutande partens kontaktorgan sköta arrangemangen med tanke på undersökningen i enlighet med sådana regler som iakttas av den inrättning som utför undersökningen och på bekostnad av den inrättning som begärt undersökningen. Om en undersökning begärts av en chilensk inrättning, skall de kostnader som föranletts i Finland betalas i lika delar av sökanden eller förmånstagaren och den behöriga inrättningen i Chile. Om det är fråga om sökande av ändring i ett i Chile fattat beslut om arbetsoförmåga, skall kostnaderna för eventuella nya undersökningar bäras på ovan angivet sätt, om inte ändring har sökts av den behöriga myndigheten eller ett försäkringsbolag i Chile, i vilket fall kostnaderna skall bäras av den som sökt ändring.

3. Från fall till fall ersätts de kostnader som föranleds av tillämpningen av bestämmelserna i stycke 2 i denna artikel antingen av den ena fördragsslutande partens kontaktorgan eller behöriga myndighet efter det att organet eller myndigheten i fråga har fått en detaljerad kostnadsspecifikation.

Artikel 19

Datasekretess

När vid tillämpningen av denna överenskommelse den ena fördragsslutande parten lämnar uppgifter om enskilda till den andra fördragsslutande parten, är alla uppgifter konfidentiella och de används endast vid avgörande av rätt till i överenskommelsen avsedda och i begäran om uppgifter nämnda eller därtill anslutna förmåner.

Artikel 20

Befrielse från skatter och avgifter

1. Om det i den ena fördragsslutande partens lagstiftning föreskrivs om befrielse från skatter, stämpelskatter, rättegångs- eller registreringsavgifter eller nedsättning av dessa i fråga om ansökningar och handlingar skall befrielsen, när det gäller tillämpningen av denna fördragsslutande parts lagstiftning, utsträckas att gälla även ansökningar och handlingar som lämnas enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning eller enligt denna överenskommelse.

2. Handlingar och intyg som kommer i fråga vid tillämpningen av denna överenskommelse behöver inte bestyrkas av diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 21

Inlämnande av ansökningar

1. En ansökan, anmälan eller besvärsskrift som inlämnats till den ena fördragsslutande partens behöriga inrättning anses vara samtidigt inlämnad till även den andra fördragsslutande partens behöriga inrättning.

2. En ansökan om förmån som betalas med stöd av den ena fördragsslutande partens lagstiftning betraktas som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning då personen i fråga inom sex månader från inlämnandet av ansökningsblanketten enligt den förstnämnda fördragsslutande partens lagstiftning lämnar in en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning.

3. Vid beräkning av höjning av pension eller annan förmån för dröjsmålstid enligt finsk lagstiftning anses ansökan vid tillämpningen av lagstiftningen angående dröjsmålshöjning ha blivit inlämnad när den jämte nödvändiga bilagor har anlänt till den behöriga finska inrättningen.

Artikel 22

Återkrav

1. Om den ena fördragsslutande partens inrättning har betalat mer i förmån till en förmånstagare än vad denna har rätt till, kan inrättningen enligt villkoren och begränsningarna i sin lagstiftning begära att den andra fördragsslutande partens inrättning skall innehålla överbetalningen från det belopp som inrättningen betalar till förmånstagaren. Den innehållning som inrättningen verkställer skall ske med iakttagande av den lagstiftning och de villkor som inrättningen tillämpar på samma sätt som om det var fråga om återkrav av ett överbetalt belopp. Inrättningen överför det innehållna beloppet till den inrättning som framställt anspråket.

2. Om den ena fördragsslutande partens inrättning har betalat förskott för den tid som förmånstagaren har rätt till motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning, kan denna inrättning begära att den andra fördragsslutande partens inrättning innehåller ett belopp som motsvarar förskottet från det belopp som inrättningen betalar till förmånstagaren för samma tid. Den innehållning som inrättningen verkställer skall ske med iakttagande av de lagar och villkor som inrättningen tillämpar och det innehållna beloppet överförs till den inrättning som framställt anspråket.

3. Om en person har fått en socialvårdsförmån på den ena fördragsslutande partens territorium för den tid han har rätt till förmåner enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning, kan den inrättning som gett socialvård, om denna har rätt att återkräva betalningar, begära att den andra fördragsslutande partens inrättning innehåller ett belopp som motsvarar socialvårdsförmånen från det belopp som betalts till personen i fråga. Den innehållning som inrättningen verkställer skall ske med iakttagande av de lagar och villkor som inrättningen tillämpar och det innehållna beloppet överförs till den inrättning som framställt anspråket.

Artikel 23

Språk som används vid tillämpningen

De fördragsslutande parternas behöriga myndigheter, inrättningar eller kontaktorgan kan när de tillämpar denna överenskommelse använda de fördragsslutande parternas officiella språk eller, på det sätt som definieras i verkställighetsavtalet, engelska.

Artikel 24

Valuta och betalningssätt

1. Förmåner enligt denna överenskommelse kan betalas i den fördragsslutande parts valuta vars behöriga inrättning erlägger betalningen.

2. Om någondera av de fördragsslutande parterna inför begränsningar i fråga om valutaväxling eller export, skall regeringarna i de båda fördragsslutande parterna omedebart vidta behövliga åtgärder för att säkerställa överföringen av sådana penningbelopp som betalas med stöd av denna överenskommelse.

3. Om en person som arbetar på den ena fördragsslutande partens territorium medges en förmån enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning, skall förmånen betalas på det sätt som den senare nämnda fördragsslutande partens behöriga inrättning anser ändamålsenligt.

Artikel 25

Biläggande av tvister

1. Tvister som uppstår mellan de fördragsslutande parterna om tolkningen och tillämpningen av denna överenskommelse skall avgöras genom förhandlingar mellan parternas behöriga myndigheter.

2. Om de fördragsslutande parterna inte kan nå en överenskommelse på det sätt som nämns i stycke 1, kan den ena fördragsslutande parten hänskjuta tvisten till en skiljedomstol, vars sammansättning och procedurregler de fördragsslutande parterna avtalar om sinsemellan. Skiljedomarna är slutliga och bindande för parterna.

Del V

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 26

Tillämpning av överenskommelsen på tiden före ikraftträdandet

1. Denna överenskommelse ger inte rätt till förmån för tiden före ikraftträdandet.

2. Försäkringsperioder som har fullgjorts innan överenskommelsen trädde i kraft beaktas vid fastställandet av rätt till förmåner enligt denna överenskommelse.

3. Överenskommelsen kan tillämpas även på pensionsfall som inträffat före ikraftträdandet.

4. Förmåner som beviljats innan överenskommelsen träder i kraft kan på ansökan av förmånstagaren justeras så att de motsvarar bestämmelserna i denna överenskommelse. En sådan justering får inte leda till en minskning av beviljade förmånsbelopp.

Artikel 27

Överenskommelsens giltighet och uppsägning

1. Denna överenskommelse gäller tills vidare.

2. Vardera fördragsslutande parten kan när som helst säga upp överenskommelsen. Om överenskommelsen sägs upp, upphör den att gälla efter sex månader från det uppsägningen har meddelats den andra fördragsslutande parten på diplomatisk väg.

3. Om denna överenskommelse upphör att gälla, fortsätter de rättigheter som erhållits på grundval av överenskommelsen att gälla.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då de fördragsslutande parterna har mottagit den senare av parternas underrättelser till varandra om att samtliga konstitutionella och rättsliga villkor som krävs för att denna överenskommelse skall träda i kraft har uppfyllts.

Upprättad i Santiago den 7 mars 1997 i två exemplar på finska, spanska och engelska, vilka alla texter har samma giltighet.