Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

(4.12.2009/1005)

Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) träder i kraft den 1 januari 2007. Den tillämpas från och med ikraftträdandet på sådan lantbruksföretagarverksamhet som avses i den. Åtgärder som verkställigheten av lagen om pension för lantbruksföretagare förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Är en person då lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) för samma arbete som enligt bestämmelsen om sambor i 5 § i lagen om pension för lantbruksföretagare borde försäkras i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare, försäkras lantbruksföretagaren enligt lagen om pension för lantbruksföretagare från ingången av månaden efter den under vilken försäkringsansökan inkommit och fram till dess försäkras han eller hon enligt lagen om pension för arbetstagare.

Lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas också på sådan pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) som beviljats före den 1 januari 2007. Om de bestämmelser som gällde när lagarna om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003 och 893/2004) samt lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (894/2004) trädde i kraft dock har iakttagits vid bestämmande av pension som beviljats före den 1 januari 2007, iakttas vad som föreskrivs i de nämnda lagarna.

Genom denna lag upphävs lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare jämte ändringar.

Om det i någon annan lag eller i en bestämmelse som utfärdats med stöd av någon annan lag hänvisas till lagen om pension för lantbruksföretagare från 1969, avser hänvisningen motsvarande bestämmelser i den nya lagen om pension för lantbruksföretagare, om inte något annat följer av den nya lagen om pension för lantbruksföretagare eller denna lag.

I denna lag avses med LFöPL lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare jämte ändringar.

En försäkring enligt LFöPL anses ha ombildats till en försäkring som avses i den nya lagen om pension för lantbruksföretagare.

Den åldersgräns på 18 år som avses i 7 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas på lantbruksföretagarverksamhet som avses i den lagen och som bedrivs av lantbruksföretagare födda efter 1986, om verksamheten fortgår den 1 januari 2005 eller inleds därefter. Den övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten som avses i det momentet tillämpas på lantbruksföretagarens i den lagen avsedda lantbruksföretagarverksamhet, om den fortgår den 1 januari 2005 eller inleds därefter och om den, tiden före nämnda tidpunkt medräknad, fortgår minst fyra månader utan avbrott. (21.12.2016/1254)

När den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten räknas ut enligt 73 § i lagen om pension för lantbruksföretagare beaktas den fastställda arbetsinkomsten före uppnådd 23 års ålder från och med den 1 januari 2005. Till den del arbetsinkomst som före den 1 januari 2005 fastställts för lantbruksföretagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med indexet enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961, APL), som gällde den 31 december 2004. Vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är då 0,5 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5. Höjningen från den tidpunkten till nivån vid beräkningstidpunkten sker med lönekoefficienten enligt 84 § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

En lantbruksföretagare som befriats från sin försäkringsskyldighet på grundval av 4 § i LFöPL, sådant detta lagrum lydde den 31 december 2001, eller lämnats oförsäkrad på grundval av 4 § i LFöPL och 8 § i APL, sådana dessa lagrum lydde den 31 december 2004, är försäkringsskyldig från den 1 januari 2007. Lantbruksföretagaren skall teckna försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare senast den 30 juni 2007.

En lantbruksföretagare som är född före den 1 januari 1961 och som har befriats från sin försäkringsskyldighet på basis av den bestämmelse som nämns i 1 mom., är dock inte försäkringsskyldig så länge som han eller hon uppfyller de villkor för befrielse som uppställs i den lag som gällde när lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft.

En lantbruksföretagare som är försäkrad enligt LFöPL, men som på grundval av 7 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare inte längre är försäkringsskyldig, kan avsluta sin försäkring från ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare. Försäkringen avslutas inte retroaktivt.

Har lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter preskriberats enligt 29 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, beräknas den totala arbetsinkomsten av den fastställda arbetsinkomsten för 2005 och kalenderåren därefter i enlighet med 73 § 2 mom. i den lagen. Sänkningen av de arbetsinkomster som fastställts för åren 1993–2004 fås genom att den fastställda arbetsinkomsten för varje period av kalenderåret multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod mottagna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.

(21.12.2016/1254)

Vad som i 37, 107, 107 a, 107 b och 108–111 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den egna lantbruksföretagarverksamheten eller företagarverksamheten eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken de ovannämnda bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare inte har tillämpats, ska dessa bestämmelser inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

(29.1.2016/76)

10 § har upphävts genom L 29.1.2016/76.

(22.12.2011/1463)

Den preskriptionstid på fem år som avses i 30 och 100 § samt 101 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden innan lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft.

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till första gången den 1 januari 2010. Förhöjningen läggs också till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Engångsförhöjningen läggs då till enligt den förhöjningsprocent som motsvarar lantbruksföretagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpensionen började.

När pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006, läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt 8 och 8 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt 8 och 8 a § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2005.

Om det till en primär förmån som avses i 92 § i lagen om pension för arbetstagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångshöjt belopp vid en ny samordning enligt 19 § i LFöPL och 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning. (29.10.2010/916)

(29.1.2016/76)

13 § har upphävts genom L 29.1.2016/76.

(29.1.2016/76)

14 § har upphävts genom L 29.1.2016/76.

Om pensionsfallet inträffar 2006–2009, beaktas som arbetsförtjänst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den totala arbetsinkomst på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsförtjänsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsförtjänsterna för 2005 så som bestäms i 71 §, 76 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten samt 77 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid bestämmande av den inkomstförutsättning som avses i 42 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare beaktas arbetsförtjänsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

Om en lantbruksföretagare vars ansökan om utbetalning av pension till utlandet har avslagits enligt bestämmelserna i 19 § i LFöPL och 9 a § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2003, på nytt ansöker om utbetalning av pensionen till utlandet, betalas av pensionen till utlandet de belopp som har förfallit till betalning efter att den nya ansökan inkommit.

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en lantbruksföretagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att han eller hon har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

Ett långvarigt arbetsoförmöget barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har dött före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge arbetsoförmågan fortgår utan avbrott. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Den rätt till tillägg för föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt den APL som gällde före ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, så som bestäms i 19 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt 19 § i LFöPL och 4 b § 2 mom. i APL, sådana de lydde när lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till pensionsanstalten inom sex månader från det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

Det villkor om arbetsförtjänster som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i lantbruksföretagarens pension i enlighet med 7 § i LFöPL och 6 a och 6 b § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2005.

(29.1.2016/76)

Om en lantbruksföretagare har bedrivit i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd lantbruksföretagarverksamhet före den 1 januari 2005, beräknas det särskilda tillägg till den teoretiska pension som avses i 4 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016) på basis av den totala arbetsinkomst utifrån vilken återstående tid eller motsvarande inkomst borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av LFöPL som gällde före den 1 januari 2005.

På en pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2007 tillämpas 19 § i LFöPL och 8 § 6 mom. i APL, sådana de lyder före den 1 januari 2007, också efter det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

Från pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare avdras inte en sådan ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) som grundar sig på en skada som uppkommit under krigen 1939–1945.

Om en lantbruksföretagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), beaktas grundbeloppet av generationsväxlingspensionen, avträdelseersättningen och avträdelsestödet

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmandet av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete,

3) vid tillämpningen av 83 § i lagen om pension för lantbruksföretagare som pension som avses i 92 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, och

4) som pension som avses i 74 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anses vara sista pensionsanstalt även då i 1 mom. avsedd pensionstagare beviljas ålderspension.

En pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före 2005 bestäms enligt den LFöPL som gällde före 2005, om inte något annat följer av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av nämnda lag (637/2003 och 893/2004) och av lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lag 637/2003 (894/2004).

På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat 2005 tillämpas bestämmelserna i den LFöPL som gällde den 31 december 2004. Om lantbruksföretagaren har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan börjat, beviljas företagaren ålderspension motsvarande det intjänade beloppet i stället för invalidpension. Om lantbruksföretagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som anges i 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), beräknas och beviljas pensionen, i stället för såsom invalidpension, i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då företagaren uppnår 63 års ålder.

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pensionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 92 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 93 och 94 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om pension för arbetstagare får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse de hade den 31 december 2004. (7.11.2014/891)

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den LFöPL som gällde före den 1 januari 2005 ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i LFöPL dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i APL, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 83 § 1–3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare, i den lydelse punkterna hade den 31 december 2012. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med LFöPL. (7.11.2014/891)

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med den LFöPL som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 80 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. Grunden för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i APL, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom. (7.11.2014/891)

Den pensionsrätt som intjänats av lantbruksföretagarverksamhet som bedrivits före den 1 januari 2005 uträknas enligt den LFöPL som gällde den 31 december 2004. Lantbruksföretagarverksamhet som börjat före den 1 januari 2005 och fortgår vid nämnda tidpunkt anses härvid ha upphört den 31 december 2004. Pensionen uträknas särskilt även på basis av en sådan lantbruksföretagarperiod som till utgången av 2004 har fortgått kortare tid än fyra månader men dock minst en månad, om lantbruksföretagarperioden i fråga fortgår 2005 och denna tid medräknad pågår minst fyra månader. Den intjänade pensionsrätten höjs med lönekoefficienten att motsvara nivån för det år under vilket pensionen räknas ut.

På deltidspension för en lantbruksföretagare som är född före 1947 och på ålderspension som beviljas efter den tillämpas 19 § i LFöPL samt 4 § 2 mom., det inledande stycket i 4 f § 1 mom. samt 4 g § 2 mom. och 5 § 4 mom. i APL, sådana de lydde den 31 december 2004, samt 19 § i LFöPL och 5 § 6 mom. i APL, sådana de lydde den 31 december 2002. En sådan lantbruksföretagare har rätt till förtida ålderspension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon fyllt 60 år. Förtidsminskningen görs från 65 års ålder till pensionens början i enlighet med de koefficienter för förtida uttag som anges i 19 § i LFöPL och i 5 a § 2 mom. i APL, sådana de lydde den 31 december 2004.

En lantbruksföretagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter lantbruksföretagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts till en lika stor ålderspension. I pension på grundval av arbetsförtjänsterna intjänas då 1,5 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken lantbruksföretagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken lantbruksföretagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 32 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare, i den lydelse momentet hade den 31 december 2016. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet hade inträffat före den 1 januari 2005. (21.12.2016/1254)

(29.1.2016/76)

27 § har upphävts genom L 29.1.2016/76.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen för uträkning av en pension som avses i 26 och 27 § rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för fastställande av pensionsgrundande rätt till återstående tid enligt 19 § i LFöPL och 6 a § i APL samt för uträkning av arbetspensionstillägget enligt 7 f § i nämnda lag.

Den som beviljar eller betalar ut förmåner enligt 1 mom. skall på det sätt som Pensionsskyddscentralen bestämmer lämna uppgifterna till centralen för varje kalenderår före utgången av maj det följande året eller före en annan med centralen överenskommen tidpunkt.

En lantbruksföretagare som är född före 1947 har rätt att få barnförhöjning enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2004.

(29.8.2008/588)

Den barnförhöjning som avses i 29 § betalas till Folkpensionsanstalten på dess begäran för att användas för barnets underhåll för den tid då underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008) betalas till barnet sedan pensionstagaren försummat sin underhållsskyldighet gentemot barnet.

Det belopp som skall återbäras med anledning av den vinst som fås efter den 31 december 2005 vid en eventuell försäljning av aktier som Pensionsskyddscentralen anskaffat i ett sådant kreditförsäkringsbolag som avses i 13 b § 5 mom. i APL, sådant det lyder den 31 december 2006, beaktas inte i fråga om den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

Ikraftträdelsestadganden:

7.12.2007/1171:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

29.8.2008/588:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2008, ShUB 10/2008, RSv 69/2008

30.12.2008/1102:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 171/2008, ShUB 41/2008, RSv 215/2008

14.8.2009/633:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2009, ShUB 20/2009, RSv 99/2009

4.12.2009/1005:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 154/2009, ShUB 39/2009, RSv 175/2009

29.10.2010/916:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 91/2010, ShUB 19/2010, RSv 126/2010

22.12.2011/1434:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

RP 89/2011, ShUB 11/2011, RSv 48/2011

22.12.2011/1463:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 74/2011, ShUB 14/2011, RSv 69/2011

7.11.2014/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 120/2014, ShUB 11/2014, RSv 105/2014

29.1.2016/76:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

21.12.2016/1254:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016