Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lagen om pension för arbetstagare (395/2006) träder i kraft den 1 januari 2007. Den tillämpas från och med ikraftträdandet på arbete i sådana anställningsförhållanden som hör till lagens tillämpningsområde.

Lagen om pension för arbetstagare tillämpas också på sådan pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) som beviljats före den 1 januari 2007. Om de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005 dock har iakttagits vid bestämmande av pension som beviljats före den 1 januari 2007, iakttas vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelserna i de lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (634–636/2003 och 885/2004, 887/2004, 889/2004) som har trätt i kraft den 1 januari 2005 och i lagarna om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i dessa lagar (886/2004, 888/2004 och 890/2004).

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte ändringar:

1) lagen om pension för arbetstagare,

2) lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,

3) lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare,

4) lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003), och

5) lagen om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (14/2004).

Om det i någon annan lag, i en bestämmelse som utfärdats med stöd av någon annan lag eller i Europeiska gemenskapernas rättsakter hänvisas till lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, avser hänvisningen motsvarande bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av lagen om pension för arbetstagare eller av denna lag.

I denna lag avses med pensionslagar för anställningsförhållanden lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

I denna lag avses med APL lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare jämte ändringar.

I fråga om tiden före denna lags ikraftträdande avses med inkomster enligt lagen om pension för arbetstagare inkomster enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden. (22.12.2006/1275)

En försäkring enligt APL anses ha ombildats till en försäkring enligt 142 § i lagen om pension för arbetstagare vid den sistnämnda lagens ikraftträdande.

Om de av arbetsgivaren försäkrade inkomsterna enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare år 2006 uppgår till minst 6 000 euro under en oavbruten tid av sex månader, anses det att de arbetstagare för vilka arbetsgivaren år 2006 hade bort anordna pensionsskydd enligt de nämnda lagarna med stöd av 1 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller 1 § i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, år 2007 omfattas av ett försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare, i fråga om vilket försäkringsgivaren är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera (Etera).

På de försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare som avses i 1 och 2 mom. tillämpas försäkringsvillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare. Under det år då lagen om pension för arbetstagare träder i kraft kan försäkringstagaren dock skriftligen säga upp en försäkring så att den upphör att gälla den sista juni, september eller december. Uppsägningen skall ske senast tre månader före dagen för försäkringens upphörande.

En koncession som statsrådet beviljat arbetspensionsförsäkringsbolag för bedrivande av verksamhet enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden ombildas när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft till en koncession för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i fråga om pensionslagarna för anställningsförhållanden. Den försäkringsverksamhet som omfattas av APL och som är förenlig med stadgarna för sådana pensionskassor och pensionsstiftelser som avses i lagen om pension för arbetstagare ombildas då lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft till försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare. (19.11.2021/965)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera ett kompletteringsbelopp för utgifterna för invalidpension i syfte att utjämna dessa utgifter, som är högre för Etera än för andra arbetspensionsförsäkringsbolag.

Kompletteringsbeloppet utgör den andel med vilken den invalidpensionsdel av Eteras utjämningsbelopp som avses i 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (96/2016) underskrider en nivå som utgör 70 procent av genomsnittet av invalidpensionsrörelsen av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens influtna inkomster, uträknat på de försäkrade lönerna. (29.1.2016/70)

Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet på det sätt som bestäms i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare. (7.12.2007/1165)

Beträffande den fonderade del av ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsavtalsförhållanden som har ackumulerats före denna lags ikraftträdande och senare kompletteringar av den uträknas Eteras ansvarsskuld den 31 december 2006 och därefter årligen på basis av den särskilda mortalitetsgrund som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och som grundar sig på dödligheten inom försäkringsbeståndet i fråga. Skillnaden mellan de framtida och de påbörjade ansvarsskulder för ålderspension som enligt denna grund och de grunder som fastställts med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden uträknats per den 31 december 2006 överförs, till den del den inte har använts för annat ansvar som följer av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för Etera beräkningsgrunder enligt vilka från den enligt 10 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden uträknade ansvarsskulden per den 31 december 2006 avskiljs de olika beståndsdelarna i ansvarsskulden och den del som ingår i verksamhetskapitalet på så sätt att dessa beräkningsgrunder motsvarar det schema för beräkningsgrunden och den trygghetsmarginal som de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen iakttar. (29.1.2016/70)

Om den särskilda mortalitetsgrund som avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt överskott, ska detta användas till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare ska bekostas gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden föranleder ett ansenligt underskott, svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt för detta i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare. (7.12.2007/1165)

Vid fastställandet av grunderna för försäkringsavgiften enligt 168 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp och det i 2 mom. i denna paragraf avsedda kompletteringsbeloppet som faktorer som påverkar försäkringsavgiftens betryggande karaktär. (29.1.2016/70)

Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 166 § i lagen om pension för arbetstagare. (7.12.2007/1165)

Avgifter som föranleds av korrigeringar i arbetspensionsförsäkring enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden kan tas ut eller nedsättas endast när till pension berättigande inkomster enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden ändras utgående från erhållen utredning efter att den slutliga försäkringsavgiften har fastställts. En avgift som skall tas ut eller nedsättas kan i sin helhet användas till kostnaderna för sådana förmåner enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare som skall bekostas gemensamt. Försäkringsavgifterna korrigeras bara för den tid för vilken pensionsanstalten ännu har rätt att ta ut försäkringsavgiften hos arbetsgivaren. I de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer eller utfärdar genom förordning bestäms om de avgiftskoefficienter som skall användas vid korrigeringen, avgiftsdiskonteringen och övriga motsvarande omständigheter.

(21.12.2016/1248)

Vad som i 37, 107, 107 a, 107 b och 108–111 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den egna företagarverksamheten eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken de ovannämnda bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare inte har tillämpats, ska dessa bestämmelser inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

1 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/70. (29.1.2016/70)

2 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1460. (22.12.2011/1460)

3 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/70. (29.1.2016/70)

Om de av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomsterna enligt 75 b § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare har intjänats före 2005, bestäms pensionen för dessa inkomster i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde under intjäningsåret. Pensionen bestäms på samma sätt också i fråga om sådana av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomster som har intjänats före 2006, om invalid-, arbetslöshets- eller familjepension för arbetstagaren ska bestämmas i enlighet med 26 § 2 mom. i denna lag. (30.12.2008/1098)

5 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1460. (22.12.2011/1460)

(22.12.2011/1460)

Den preskriptionstid på fem år som avses i 125 § och 126 § 4 mom. samt i 158 och 162 § i lagen om pension för arbetstagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio år, år 2009 nio år, år 2010 åtta år, år 2011 sju år och år 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Försäkringspremie enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare påförs dock från och med ingången av 2007 inte retroaktivt för längre tid än den tid om fem kalenderår som anges i 10 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i 8 § 1 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till första gången den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen läggs också till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Engångsförhöjningen läggs då till enligt den förhöjningsprocent som motsvarar arbetstagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpension började.

När pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006, läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt bestämmelserna i 8 och 8 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt bestämmelserna i 8 och 8 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005.

Om det till en primär förmån som avses i 92 § i lagen om pension för arbetstagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning enligt 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.

(29.1.2016/70)

11 § har upphävts genom L 29.1.2016/70.

(29.1.2016/70)

12 § har upphävts genom L 29.1.2016/70.

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76–78 § i lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 68 och 76–78 § samt 80 § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering. (7.12.2007/1165)

I stället för de två sista kalenderåren av granskningstiden enligt 175 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare är granskningstiden år 2005, om pensionsfallet för invalidpensionen inträffar 2006. (22.12.2006/1275)

Det i 175 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda gränsbeloppet tillämpas på invalidpension för vilken pensionsfallet inträffar 2007 eller senare. (22.12.2006/1275)

Pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 2005 eller som har avslutats enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av APL (634/2003) kan på ansökan av arbetstagaren justeras enligt prövning enligt 7 d § i APL sådan paragrafen lydde före den 1 januari 2005, och pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 1996 enligt 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av APL (1482/1995). Justeringen förutsätter att arbetstagarens ansökan om justering enligt prövning av pensionslönen inkommer till pensionsanstalten senast den 31 december 2011.

(29.1.2016/70)

15 § har upphävts genom L 29.1.2016/70.

Om en arbetstagare vars ansökan om utbetalning av pension till utlandet har avslagits enligt bestämmelserna i 9 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2003 på nytt ansöker om utbetalning av pensionen till utlandet, betalas av pensionen till utlandet de belopp som har förfallit till betalning efter att den nya ansökan inkommit.

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en arbetstagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att han eller hon har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

Ett långvarigt arbetsoförmöget barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har dött före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge arbetsoförmågan fortgår utan avbrott. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Den rätt till tillägg till föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller innan lagen om pension för arbetstagare träder i kraft också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft.

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, så som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (100/1990).

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt 4 b § 2 mom. i APL sådant det lyder före denna lags ikraftträdande, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till pensionsanstalten inom sex månader från det att lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft.

Det villkor beträffande inkomster för återstående tid som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i arbetstagarens pension i enlighet med bestämmelserna i 6 a och 6 b § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005.

(29.1.2016/70)

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 4 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på basis av vilket återstående tid eller motsvarande inkomst bör beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005.

På en pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2007 tillämpas 8 § 6 mom. i APL sådant det lyder före den 1 januari 2007 också efter det att lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft.

Från pension enligt lagen om pension för arbetstagare avdras inte en sådan ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) som grundar sig på en skada som uppkommit under krigen åren 1939–1945.

(22.12.2006/1275)

Om en arbetstagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), intjänas i pension 1,5 procent per år för arbete under den tid pensionen, ersättningen eller stödet betalas.

Grundbeloppet av generationsväxlingspension, avträdelseersättning och avträdelsestöd enligt 1 mom. beaktas

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmandet av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete, och

3) som pension som avses i 92 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

4) som pension som avses i 74 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

(29.1.2016/70)

25 § har upphävts genom L 29.1.2016/70.

En pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före 2005 bestäms enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före 2005, om inte något annat följer av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av de nämnda lagarna (885/2004, 887/2004 och 889/2004) och av lagarna om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i nämnda lagar (886/2004, 888/2004 och 890/2004).

På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat 2005 tillämpas bestämmelserna i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde till och med den 31 december 2004. Om arbetstagaren dock har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan börjat, beviljas ålderspension motsvarande det intjänade beloppet i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som anges i 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), beräknas och beviljas pensionen, i stället för såsom invalidpension, i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes.

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pensionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 92 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 93 och 94 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om pension för arbetstagare får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004. (7.11.2014/883)

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i 8 eller 8 a § i APL dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 92 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt 93 § och 94 § 2–4 mom. i den lagen. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL. (7.11.2014/883)

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 85 och 86 § i lagen om pension för arbetstagare. Grunden för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i APL, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom. (7.11.2014/883)

På deltidspension för en arbetstagare som är född före 1947 och på ålderspension som beviljas efter den tillämpas bestämmelserna i 4 § 2 mom., det inledande stycket i 4 f § 1 mom., 4 g § 2 mom. och 5 § 4 mom. i APL sådana de lydde den 31 december 2004, samt 5 § 6 mom. i APL sådant det lydde den 31 december 2002. En sådan arbetstagare har rätt till förtida ålderspension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon fyllt 60 år. Förtidsminskningen görs från 65 års ålder till pensioneringens början i enlighet med de koefficienter för förtida uttag som anges i 5 a § 2 mom. i APL sådant det lydde den 31 december 2004.

En arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter arbetstagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts till en lika stor ålderspension. I pension på grundval av arbetsinkomsterna intjänas då 1,5 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse momentet hade den 31 december 2016. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet hade inträffat före den 1 januari 2005. (21.12.2016/1248)

(29.1.2016/70)

28 § har upphävts genom L 29.1.2016/70.

(22.12.2006/1275)

Om en arbetstagare inte har något anställningsförhållande som lyder under lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 2007 eller senare, ligger ansvaret för den arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid på den pensionsanstalt av pensionsanstalterna enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner där den återstående tiden eller motsvarande inkomst med stöd av 28 § 1 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av det försäkrade anställningsförhållandet.

Har arbetstagaren 2007 eller senare inkomster enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner som uppgår till sammanlagt minst 20 000 euro, svarar pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan gemensamt för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst, på det sätt som bestäms i 179 § i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan svarar gemensamt också för kostnaderna för en sådan arbetslöshetspension som inte innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst.

Om arbetstagarens arbetsinkomster enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner 2007 eller senare sammanlagt uppgår till mindre än 20 000 euro, ligger ansvaret för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst på den pensionsanstalt av pensionsanstalterna enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner där den återstående tiden eller motsvarande inkomst med stöd av 28 § 2 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av det försäkrade anställningsförhållandet.

(29.1.2016/70)

30 § har upphävts genom L 29.1.2016/70.

(30.12.2013/1210)

På en pension enligt registrerat tilläggspensionsskydd tillämpas bestämmelserna i 11 § i APL i den lydelse paragrafen hade före den 1 januari 2007 och de bestämmelser på lägre nivå som utfärdats med stöd av den samt ikraftträdandebestämmelserna i lagarna 1482/1995, 1263/1999 och 634/2003 om ändring av APL.

På en pensionsordning som avser ett minimiskydd enligt APL och i vilket arbetsgivaren har inkluderat sig själv enligt 1 § 3 mom. i APL, i den lydelse momentet hade i lagarna 395/1961 och lag 639/1966, tillämpas de villkor och grunder för fribrev beträffande arbetsgivares pensionsförsäkring som social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 28 december 2004.

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. ombildas en full invalidpension enligt registrerat tillläggspensionsskydd till ålderspension och en delinvalidpension till en ålderspension som till beloppet motsvarar full invalidpension vid samma ålder som en invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare.

Arbetspensionsindexet är 2519 år 2015, se L om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 867/2014.

(30.12.2013/1210)

En försäkring som avser tilläggspensionsskydd enligt 30 a § 1 mom. (tilläggspensionsförsäkring) avslutas den 31 december 2016 och den intjänade tilläggspensionen ombildas till ett fribrev som motsvarar en ålder för ålderspension på 65 år.

Om arbetstagarens ålder för ålderspension enligt tilläggspensionsförsäkringen vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. är lägre än den lägsta åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, har arbetstagaren rätt till det fribrev för tilläggspension som avses i 1 mom. och till tidigare bildade fribrev för tilläggspension samt till pension enligt lagen om pension för arbetstagare tidigast vid den ålder för ålderspension som gäller enligt tilläggspensionsförsäkringen. En ytterligare förutsättning är att det anställningsförhållande som tilläggspensionsskyddet gäller fortsätter fram till den nämnda pensionsåldern eller upphör tidigast fyra månader innan den pensionsåldern nås. En förutsättning för beviljande av ålderspension är också att arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande som tilläggspensionsskyddet gäller. (29.1.2016/70)

När en tilläggspensionsförsäkring avslutas i enlighet med 1 mom. har arbetsgivaren rätt att med en engångsavgift köpa en höjning av pensionsbeloppet för sådana arbetstagare i en grupp inom den personkrets som omfattas av tilläggspensionsförsäkringen som senast vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. har uppnått åldern för ålderspension enligt tilläggspensionsförsäkringen och vars anställningsförhållande hos den arbetsgivare som har ordnat tilläggspensionsskyddet fortgår. En ytterligare förutsättning är att det i det försäkringsavtal som gäller tilläggspensionsskyddet ingår en rätt att vid pensionsfall köpa en höjning av pensionsbeloppet med en engångsavgift. När beloppet av den tilläggspension som bekostas med en engångsavgift beräknas ska pensionsfallet för ålderspensionen anses ha inträffat den 31 december 2016.

När pension beviljas enligt lagen om pension för arbetstagare i de fall som avses i 2 mom. minskas pensionen varaktigt med 0,4 procent för varje månad som pensionen börjar före den lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs för arbetstagaren i 11 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016). Närmare bestämmelser om minskning av pensionen enligt lagen om pension för arbetstagare utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. (29.1.2016/70)

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren observerar fel eller brister i de uppgifter som påverkar den tilläggspensionsförsäkring eller den tilläggspension som avses i 1 mom., ska arbetsgivaren eller arbetstagaren hos pensionsanstalten framställa ett yrkande på att uppgifterna korrigeras senast den 31 december 2020. Arbetsgivaren eller arbetstagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionsanstalten ska senast den 20 juni 2021 bestämma en sådan försäkringsavgift för tilläggspensionsförsäkringen som föranleds av korrigeringen av uppgifterna. Närmare föreskrifter om bestämmande av försäkringsavgiften för tilläggspensionsförsäkringen meddelas i de beräkningsgrunder som utfärdats och fastställts av social- och hälsovårdsministeriet och som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare. (21.12.2016/1248)

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren den 1 januari 2021 eller därefter meddelar att det finns fel eller brister i de uppgifter som påverkar tilläggspensionsförsäkringen eller tilläggspensionen, korrigerar pensionsanstalten felen eller bristerna, om de beror på pensionsanstalten. Arbetsgivaren eller arbetstagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionsanstalten meddelar ett beslut i ärendet. (21.12.2016/1248)

Se SHMf om minskning och omvandling av pension 1428/2016.

(30.12.2013/1210)

De förmåner som avses i 30 a § är sådana som ska bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner.

Var och en av de pensionsanstalter som försäkrat ett i 1 mom. avsett tilläggspensionsskydd ska årligen delta i bekostandet av utgiften för de förmåner som ska bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner. Utgiften ska bekostas ur den utjämningsavsättning för tilläggspensionsskyddet som avses i 3 mom., med en andel som beräknats enligt de beräkningsgrunder som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare och på det sätt som närmare bestäms i den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som utfärdats med stöd av 179 § 4 mom. i den lagen.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags samt en i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) avsedd pensionskassas och pensionsstiftelses ansvarsskuld för de förmåner som avses i 1 mom. består i sin helhet av utjämningsavsättningen, till vilken varje år läggs en beräkningsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare och som räknas på utjämningsavsättningen. Från den med beräkningsräntan höjda utjämningsavsättningen ska varje år dras av kostnadsandelen enligt 2 mom. samt de omkostnadsdelar som är avsedda att täcka kostnaderna för förvaltningen av förmånerna och som bestäms i beräkningsgrunderna för ansvarsskulden. (19.11.2021/965)

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen för uträkning av en pension som avses i 8 § 4 mom. och 26–28 § rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för fastställande av pensionsgrundande rätt till återstående tid enligt 6 a § i APL och för uträkning av arbetspensionstillägg enligt 7 f § i APL.

Den som beviljar eller betalar ut förmåner enligt 1 mom. skall på det sätt som Pensionsskyddscentralen bestämmer lämna uppgifterna till Pensionsskyddscentralen för varje kalenderår före utgången av maj det följande året eller före en annan med Pensionsskyddscentralen överenskommen tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 5 § 4 mom. tillämpas från och med den 31 december 2006.

De belopp som anges i 4 § 2 mom. och 29 § 2 och 3 mom. motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Det kompletteringsbelopp som avses i 5 § 2 mom. fastställs inte längre efter det att Eteras utgifter för invalidpension, uträknade som medeltalet för tre på varandra följande år, inte har överskridit de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga utgifter för invalidpension med 0,3 procentenheter, räknat på de försäkrade lönerna. Om invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp som avses i 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (96/2016) härvid överskrider det genomsnittliga resultatet av invalidpensionsrörelsen av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens influtna inkomster med mer än 30 procent, räknat på de försäkrade lönerna, används den överskjutande delen till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare ska bekostas gemensamt. Det ovannämnda medeltalet för utgiften för invalidpension under tre på varandra följande år uträknas första gången år 2014 som medeltalet för utgifterna för invalidpension under åren 2011–2013. (29.1.2016/70)

5 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1210. (30.12.2013/1210)

6 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1210. (30.12.2013/1210)

RP 45/2005, ShUB 5/2006, RSv 20/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2006/1275:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 197/2006, ShUB 38/2006, RSv 176/2006

7.12.2007/1165:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

30.12.2008/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 171/2008, ShUB 41/2008, RSv 215/2008

14.8.2009/628:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2009, ShUB 20/2009, RSv 99/2009

29.10.2010/910:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 91/2010, ShUB 19/2010, RSv 126/2010

22.12.2011/1428:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

RP 89/2011, ShUB 11/2011, RSv 48/2011

22.12.2011/1460:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 74/2011, ShUB 14/2011, RSv 69/2011

14.12.2012/795:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012, ShUB 19/2012, RSv 113/2012

30.12.2013/1210:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 30 c § träder dock i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 30 a § 3 mom. tillämpas på invalidpensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2014 eller därefter. Lagens 30 a § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådana delinvalidpensioner där pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2017 och där åldern för ålderspension enligt en tilläggspensionsförsäkring är lägre än 63 år.

Lagens 30 a § 3 mom. tillämpas även på sådana invalidpensioner där pensionsfallet inträffade före denna lags ikraftträdande och där arbetstagaren uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) efter att denna lag trätt i kraft. Vad som ovan föreskrivs om invalidpension gäller också arbetslöshetspensioner som är löpande vid denna lags ikraftträdande.

Bestämmelserna i 3 mom. gäller dock inte delinvalidpensioner där åldern för ålderspension enligt en tilläggspensionsförsäkring är lägre än 63 år.

Om en tilläggspensionsförsäkring avslutas med stöd av 30 b § 1 mom.

1) ska den ansvarsskuld och det pensionsansvar inklusive utjämningsbelopp som ackumulerats inom tilläggspensionsskyddet senast den 31 december 2016 överföras till utjämningsavsättningen för tilläggspensionsskyddet den 1 januari 2017,

2) ska tilläggspensionsförmånerna från och med den 1 januari 2017 i sin helhet bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner (1290/2006); varje pensionsanstalts i 30 c § 2 mom. avsedda andel av den utgift som ska bekostas gemensamt ska uppskattas så att förhållandet mellan det sammanlagda beloppet av pensionsanstalternas utjämningsavsättningar för tilläggspensionsskyddet och den sammanlagda utgiften för tilläggspensionsförmånerna under de kommande åren förblir detsamma som det enligt uppskattningen hade varit utan en ändring.

En pensionsanstalt som när denna lag träder i kraft har tilläggspensionsförsäkringar som fortlöpande är i kraft ska genom ett brev avsänt senast den 30 april 2014 informera arbetsgivare som tecknat en tilläggspensionsförsäkring och de arbetstagare som omfattas av försäkringen om att tilläggspensionsförsäkringen kommer att avslutas så som avses i 30 b § 1 mom. I brevet ska pensionsanstalten också informera om alternativ för hur arbetsgivaren kan ordna skydd som ersätter det pensionsskydd som arbetstagaren inte längre tjänar in på grund av att tilläggspensionsförsäkringen avslutas. Dessutom ska pensionsanstalten senast den 31 oktober 2014 till ovannämnda arbetsgivare och till varje ovannämnd arbetstagare sända ett separat brev med en uppskattning av beloppet av det tilläggspensionsskydd som den berörda arbetstagaren inte längre tjänar in på grund av att tilläggspensionsförsäkringen avslutas.

RP 162/2013, ShUB 28/2013, RSv 197/2013

7.11.2014/883:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 120/2014, ShUB 11/2014, RSv 105/2014

29.1.2016/70:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

21.12.2016/1248:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

19.11.2021/965:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021