Lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser

(5.11.2021/913) Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem enligt bilaga VIII till förordning nr 31 (EEG), 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, sådan den lyder ändrad i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän, nedan personalförordningen.

Den i 1 mom. avsedda överföringen till Europeiska unionen gäller pensionsrätt som en person har tjänat in i arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden eller i andra anställningsförhållanden eller på basis av företagarverksamhet enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (365/1961) sådant det lydde när lagen om pension för arbetstagare (395/2006) trädde i kraft, eller med stöd av lagen om pension för arbetstagare.

Den i 1 mom. avsedda överföringen till arbetspensionssystemet i Finland gäller pensionsrätt som en person har tjänat in genom tjänstgöring i Europeiska unionen enligt personalförordningen.

Definitioner

I denna lag avses med

1) behörig pensionsanstalt den pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet enligt de lagar som avses i 1 § 2 mom. och som avgör pensionsansökan,

2) överföringsbelopp det i 5 § avsedda kapitalvärdet på pensionsrätt som överförs,

3) beräkningsdagen för överföringsbeloppet den dag som den kalkylmässiga överföringen av pensionsrätten till gemenskapernas pensionssystem avser.

(5.11.2021/913) Förbindelseorgan

Pensionsskyddscentralen är det förbindelseorgan som sköter de uppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

Som förbindelseorgan ska Pensionsskyddscentralen bland annat

1) med Europeiska unionens administration komma överens om de åtgärder som överföringen av pensionsrätten föranleder och vidta dessa åtgärder,

2) på basis av de behöriga pensionsanstalternas beslut ge ett sammandrag av de intjänade pensionsrättigheterna,

3) meddela beslut om såväl överföringsbeloppet och räntan på det som de behöriga pensionsanstalternas finansieringsandelar,

4) hos den behöriga pensionsanstalt som är skyldig att betala pensionen ta ut dess andel av det belopp som överförs till Europeiska unionens pensionssystem, samt

5) övervaka att pensionsrättigheter som överförs enligt 3 kap. på behörigt sätt överförs till arbetspensionssystemet i Finland.

Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de behöriga pensionsanstalterna få de upplysningar den behöver för skötseln av uppgifterna som förbindelseorgan samt att lämna Europeiska unionen sådana upplysningar som behövs för verkställigheten av denna lag.

Överföring av pensionsrätt till Europeiska unionen (5.11.2021/913)

Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs

En person som avses i personalförordningen har enligt den förordningen och denna lag rätt att till Europeiska unionens pensionssystem överföra pensionsrätt som avses i 1 § 2 mom. (5.11.2021/913)

Överföringen gäller den pensionsrätt som den som är berättigad till överföring har tjänat in fram till beräkningsdagen för överföringsbeloppet, justerad enligt 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Överföringen gäller också tilläggsförmåner enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2006, samt enligt 11 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 11 § i lagen om pension för företagare (468/1969), i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2000, med undantag för begravningsbidrag. Den pensionsrätt som överförs omfattar pensionsrättigheterna enligt de lagar, det pensionsreglemente och de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. 3–5 och 7–9 punkten i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse punkterna hade den 31 december 2006, och enligt lagen om pension för arbetstagare samordnade och omvandlade så att de motsvarar rätt till pension vid 63 års ålder, i enlighet med vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004) och i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004), i den lydelse den hade den 31 december 2016. (21.12.2016/1264)

Pensionsskyddscentralen får minska kapitalvärdet på den pensionsrätt som är föremål för överföring med utestående försäkringspremier enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. (28.3.2002/228)

(5.11.2021/913) Beloppet av den pensionsrätt som överförs

Beloppet av den pensionsrätt som överförs motsvarar kapitalvärdet på den pensionsrätt som avses i 4 §. Kapitalvärdet beräknas enligt de grunder som det behöriga ministeriet fastställer på framställning av Pensionsskyddscentralen.

(21.12.2016/1264) Ränta på överföringsbeloppet

På överföringsbeloppet betalas en årlig ränta på 3,1 procent, räknat från beräkningsdagen för överföringsbeloppet till den dag då överföringen till Europeiska unionens pensionssystem äger rum.

(5.11.2021/913) Kalkyl över pensionsrätten

Efter att av Europeiska unionens administration ha fått meddelande om ansökan om överföring av pensionsrätten, begär Pensionsskyddscentralen av de behöriga pensionsanstalterna ett beslut om sökandens pensionsrättigheter enligt 4 § samt ger sökanden ett sammandrag av dessa och av överföringsbeloppet enligt förhandskalkylen. Pensionsskyddscentralen sänder förhandskalkylen för kännedom till Europeiska unionens administration.

(28.3.2002/228)

8 § har upphävts genom L 28.3.2002/228.

(5.11.2021/913) Hur överföringen genomförs

Pensionsskyddscentralen meddelar ett beslut om det belopp som ska överföras till Europeiska unionen och som består av överföringsbeloppet och den ränta som enligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas efter det att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga kraft eller, om ansökan gjorts om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut, efter det att besvärsinstansen har gett sitt avgörande i saken.

Pensionsskyddscentralen meddelar dessutom ett beslut om finansieringsandelarna när det gäller överföringsbeloppet och räntan på det. Finansieringsandelarna och betalningen av dem bestäms enligt de grunder som avses i 5 §.

Pensionsskyddscentralen överför till Europeiska unionen överföringsbeloppet jämte ränta efter att de beslut som avses i denna paragraf har vunnit laga kraft. För överföringen tar Pensionsskyddscentralen hos de behöriga pensionsanstalterna ut överföringsbeloppet inklusive ränta.

(5.11.2021/913) Rättsverkningarna av en överföring till Europeiska unionens pensionssystem

Ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet som den överförda pensionsrätten har grundat sig på, anses vid tillämpningen av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 1 § 2 mom. ha upphört senast vid utgången av den dag som föregått beräkningsdagen för överföringsbeloppet. Tiden före upphörandet berättigar, efter det att överföringen av pensionsrätten till Europeiska unionens pensionssystem har ägt rum, inte längre till pension från arbetspensionssystemet i Finland.

Ändringssökande och undanröjande av beslut (21.7.2006/687)

En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut eller med Pensionsskyddscentralens beslut om den pensionsrätt som överförs och om finansieringsandelarna får söka ändring i beslutet med iakttagande av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 1 § 2 mom. Besvärsskriften ska lämnas in till Pensionsskyddscentralen inom besvärstiden. Om besvären gäller ett beslut av en pensionsanstalt, räknas besvärstiden från den dag då parten har fått del av det i 7 § avsedda sammandraget. Pensionsskyddscentralen ska då för behandling sända besvären till den pensionsanstalt som meddelat beslutet. (5.11.2021/913)

Om ett i denna lag avsett beslut av en pensionsanstalt som gäller beloppet av pensionsrätten eller Pensionsskyddscentralens beslut som gäller den pensionsrätt som överförs och finansieringsandelarna grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten i fråga eller på ansökan av den som ansökt om överföring av pensionsrätten, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. (22.12.2011/1437)

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, ska Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten i fråga pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I ett beslut som avses i detta moment får ändring sökas enligt 1 mom. (22.12.2011/1437)

Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland (5.11.2021/913)

(5.11.2021/913) Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland

En person har rätt till överföring av pensionsrätten från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland, om personens tjänstgöring i Europeiska unionen upphör utan att personen på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension. En förutsättning för överföringen är att den pension som personen före överföringen tjänat in i enlighet med arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare är större än det minimibelopp av i lagen om pension för arbetstagare föreskriven pension som pensionsanstalten kan betala ut som ett engångsbelopp utan pensionstagarens samtycke. En person som tidigare överfört sin pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem har rätt att återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland.

Det belopp som överförs från Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland är det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som tjänats in enligt Europeiska unionens pensionssystem.

Som kapitalvärde för pensionsrätt som enligt 1 mom. överförs till arbetspensionssystemet i Finland används det belopp som avses i 2 mom. Utifrån kapitalvärdet beräknas pensionsrätten enligt de grunder som avses i 5 §. Dessa pensionsrättigheter sköts av Keva på samma sätt som de pensionsrättigheter som grundar sig på statlig anställning. Det belopp som överförs intäktsförs till statens pensionsfond.

(5.11.2021/913) Rättsverkningarna av en överföring till arbetspensionssystemet i Finland

På basis av en pensionsrätt som överförts till arbetspensionssystemet i Finland har en person rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) så att rätten att gå i ålderspension bestäms i enlighet med 10 § i den lagen. Vid bestämmande av pension som beviljas på basis av en pensionsrätt som har överförts till arbetspensionssystemet i Finland räknas inte den återstående tid som avses i 83 § i pensionslagen för den offentliga sektorn som till pension berättigande tid, och det belopp som har överförts till arbetspensionssystemet i Finland beaktas inte i de inkomster för återstående tid som avses i 88 § i den lagen.

(21.12.2016/1264) Ändringssökande

Om en pensionstagare anser att den pension som på basis av detta kapitel har beviljats honom eller henne inte överensstämmer med denna lag, får pensionstagaren söka ändring i beslutet eller ansöka om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut så som bestäms i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Särskilda bestämmelser

(5.11.2021/913) Överenskommelse med Europeiska unionens administration

Det behöriga ministeriet har rätt att med Europeiska unionens administration träffa en överenskommelse där det avtalas om de åtgärder som hänför sig till överföringen.

(5.11.2021/913) Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

En sådan överenskommelse med Europeiska unionens administration som avses i denna lag kan träffas efter att denna lag har trätt i kraft.

Vad som i denna lag föreskrivs om överföring av pensionsrätt till Europeiska unionen, tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 1995 på en person som när denna lag träder i kraft är anställd vid en av Europeiska unionens institutioner.

RP 258/1998, ShUB 36/1998, RSv 247/1998

Ikraftträdelsestadganden:

28.3.2002/228:

Denna lag träder i kraft den 4 april 2002.

Denna lag tillämpas på överföring av pensionsrätt beträffande vilken ansökan görs efter att lagen träder i kraft. Lagens 4 § 3 mom. tillämpas dock även på de i 7 § avsedda beslut som fattas efter lagens ikraftträdande även om ansökan om överföring har gjorts tidigare.

Personer som har ansökt om överföring av pensionsrätten före lagens ikraftträdande kan med Pensionsskyddscentralens tillstånd återföra den del av avgångsvederlaget enligt artikel 12 i bilaga VIII till Europeiska gemenskapernas i 1 § nämnda förordning som motsvarar det överföringsbelopp som betalats till gemenskaperna förhöjt med den beräkningsränta som avses i 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare. Ansökan om återföring av delen av avgångsvederlaget skall göras skriftligt till Pensionsskyddscentralen inom tre månader efter att personens tjänstgöring i Europeiska gemenskaperna har upphört. Rätt till återföring av pensionsrätten enligt denna bestämmelse tillkommer dock endast de personer som med Pensionsskyddscentralen har ingått ett avtal enligt 8 §, vilken upphävs genom denna lag.

RP 10/2002, ShUB 4/2002, RSv 16/2002

21.7.2006/687:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna lag tillämpas på överföring och återföring av pensionsrätt, om beräkningsdagen för överföringsbeloppet eller återföringsdagen är den 1 januari 2005 eller därefter.

Med stöd av pensionsrätt som återförts före denna lags ikraftträdande har en person rätt till pension som avses i 13 § 1 mom. tidigast vid 63 års ålder och till förtida ålderspension tidigast vid 62 års ålder.

RP 63/2006, ShUB 11/2006, RSv 73/2006

22.12.2011/1437:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 11 § 2 mom. tillämpas på ansökningar om undanröjande av beslut som anhängiggörs den 1 januari 2012 eller därefter.

RP 89/2011, ShUB 11/2011, RSv 48/2011

19.10.2012/557:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 67/2012, ShUB 8/2012, RSv 76/2012

21.12.2016/1264:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas på överföring av en pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem, om beräkningsdagen för överföringsbeloppet är den 1 januari 2017 eller ett senare datum.

Bestämmelserna i 13 § tillämpas även på en sådan pensionsrätt som återförts före ikraftträdandet av denna lag.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

5.11.2021/913:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Vad som i 12 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om den pension som tjänats in som utgör en förutsättning för överföring av pensionsrätt till Finland tillämpas på de ansökningar om överföring av pensionsrätt som görs den 1 januari 2022 eller därefter. Om pensionsrätten har överförts till Europeiska unionen, tillämpas inte den gräns som förutsätts i 12 § 1 mom. i denna lag.

RP 103/2021, ShUB 24/2021, RSv 137/2021