Innehållsförteckning

Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden

(18.7.2008/524) Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finländska ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag till vilkas verksamhet hör att bedriva sådan lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om pension för företagare (1272/2006) (arbetspensionsförsäkringsbolag).

Vad som i försäkringsbolagslagen (521/2008) föreskrivs om livförsäkring och försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet gäller även arbetspensionsförsäkringsbolag, om inte något annat bestäms i denna lag.

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 2 a, 3, 3 a–3 c, 4, 5, 11 a eller 11 b §, 13 § 1 mom. eller 14–16, 16 a, 17, 19, 24 a–24 c eller 25 §, 2 kap. 1 a §, 3 § 1–5 mom., 4, 5 eller 5 a §, 6 § 2 eller 3 mom., 7 eller 9 b §, 10 § 1 mom. 3 punkten eller 12, 16, 17, 18 a, 18 b, 19 eller 20 §, 3 kap., 4 kap. 2–6 §, 5 kap. 2 § 2 mom., 3, 6 a, 18 eller 18 a § eller 22 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, 6 kap. 1, 2, 2 a, 3, 4, 4 a, 5, 7, 7 a, 8–12, 12 a, 14–17, 18 eller 20 a–20 e §, 21 § 1, 3 eller 5 punkten eller 22 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 24 eller 26 §, 8 a kap., 9 kap. 1–5, 5 a–5 d eller    7–12 § eller 13 § 2 punkten, 10–13 eller 13 a kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 eller 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom. eller 8–10 och 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 och 2 mom., 20 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 20 a kap., 21 kap. 6 eller 7 §, 12 § 1 eller 2 mom. eller 17–21 §, 23 kap. 9 § 2 eller 3 mom. eller 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 1 §, 3 § 2 mom., 4–7 §, 16 § 1 mom. eller 25–27, 27 a eller 27 b §, 26 kap. eller 31 kap. 2, 4 eller 10 § i försäkringsbolagslagen. (29.12.2022/1339)

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas bestämmelserna i lagen om införande av försäkringsbolagslagen (522/2008), med undantag för 11, 17, 18 och 29 §.

På upprättande av ett arbetspensionsförsäkringsbolags bokslut tillämpas inte 5 kap. 2 a och 2 b § och 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997). (30.12.2015/1666)

Om holdingsammanslutningens ledning se 12 a §.

(18.7.2008/524)

1 a § har upphävts genom L 18.7.2008/524.

(8.12.2006/1125) Syftet med arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till den sociala tryggheten genom att sköta verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. samt sköta de medel som inflyter till bolaget för detta ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner som försäkringarna omfattar.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än sådan verksamhet som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och sådan återförsäkring som direkt hänför sig till denna verksamhet. I arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning skall nämnas vilket slag av försäkring bolaget har rätt att bedriva.

(18.7.2008/524) Innehav i ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan Försäkringsinspektionens tillstånd äga aktier eller garantiandelar i andra arbetspensionsförsäkringsbolag. Försäkringsinspektionen kan bevilja tillstånd, om inte innehavet äventyrar en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

Till innehav enligt 1 mom. hänförs även sådana aktier som ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev och det röstetal som de medför.

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(18.7.2008/524) Innehav inom ett främmande verksamhetsområde

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan Försäkringsinspektionens tillstånd förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) i en sammanslutning som driver annan verksamhet än försäkringsverksamhet, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses anknyta till arbetspensionsförsäkringsverksamheten eller sammanslutningen är en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte ensamt eller tillsammans med sina dottersammanslutningar utan tillstånd av Finansinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte en så stor andel av aktierna, medlemsandelarna eller dotterbolagsandelarna att de medför ett röstetal som är större än tio procent av röstetalet i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig tillsyn eller i sådana holdingföretag enligt 1 kap. 15 § i kreditinstitutslagen (610/2014) som har bestämmande inflytande i dessa. Det som föreskrivs i detta moment gäller inte innehav av aktier eller andelar i fondbolag, fondföretag eller utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), eller i sådana AIF-förvaltare eller utländska AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) eller innehav av andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller i AIF-fonder som förvaltas av dem. (8.8.2014/629)

Till innehav enligt 1 och 2 mom. hänförs även sådana aktier som arbetspensionsförsäkringsbolaget kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev och det röstetal som de medför.

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008. L om placeringsfonder 48/1999 har upphävts genom L om placeringsfonder 213/2019.

(30.12.2014/1353) Bostadsaktiebolags kreditupptagning

Ett bostadsaktiebolag som är en dottersammanslutning till ett arbetspensionsförsäkringsbolag får ta upp andra än i 15 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen avsedda krediter förutsatt att beloppet av främmande kapital i dess bokslut inte överstiger 50 procent av balansomslutningen. Om bostadsaktiebolaget ska upprätta ett koncernbokslut, gäller den ovannämnda gränsen på 50 procent balansomslutningen i koncernbokslutet.

Det som föreskrivs ovan om bostadsaktiebolag ska också tillämpas på bolag och sammanslutningar som kan jämställas med bostadsaktiebolag och har sin hemvist i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 a § har tillfogats genom L 1353/2014, som gäller temporärt 1.1.2015–31.12.2027.

Bildande av arbetspensionsförsäkringsbolag

(20.3.2015/309) Betalning i pengar, apport, indrivning och följder

Bestämmelserna om betalning i pengar, apport och följderna av betalningsdröjsmål i 2 kap. 5–7 § i aktiebolagslagen (624/2006) tillämpas också på arbetspensionsförsäkringsbolag. Med avvikelse från nämnda 6 § i det kapitlet ska

1) grundfonden i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag betalas i pengar,

2) av aktierna i ett arbetspensionsförsäkringsaktiebolag och av garantiandelarna och grundfonden i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag i pengar betalas sammanlagt minst hälften av det grundkapital som anges i 6 § 1 mom. i denna lag.

(18.7.2008/524) Koncession

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare ha av statsrådet beviljad koncession som gäller i Finland. Statsrådet ska bevilja koncession, om den tilltänkta pensionsförsäkringsverksamheten och de aktier som avses i 7 § i denna lag inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionsförsäkringsverksamheten, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i denna lag och de bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen (624/2006) som tillämpas med stöd av denna lag och om arbetspensionsförsäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond tillsammans (grundkapital) är minst 5 000 000 euro. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte minska sitt grundkapital så att det understiger det belopp som föreskrivs i detta moment.

Till koncessionen kan statsrådet foga de villkor som behövs för att trygga försäkringstagarnas intressen och de försäkrade förmånerna, säkerställa en stabil verksamhet i bolaget och främja en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

Vad som i 2 kap. 6 § 1 och 4 mom., 23 kap. 4 § 3 mom., 5 § och 6 § 1 och 2 mom. i försäkringsbolagslagen föreskrivs om Finansinspektionen gäller också statsrådet, om det är fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag. Social- och hälsovårdsministeriet ska begära Finansinspektionens utlåtande om ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan om koncession eller om utvidgning av koncessionen. (19.12.2008/894)

Till koncessionsansökan ska fogas

1) en verksamhetsplan,

2) uppgifter enligt 9 e § 2 mom. samt 9 f, 11, 12 och 12 a § om bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör,

3) uppgifter om de delägare och ägare av garantiandelar som ska lämna en anmälan som avses i 7 § och om deras innehav, samt

4) uppgifter om att arbetspensionsförsäkringsbolagets grundkapital uppgår till minst det belopp som nämns i 1 mom. innan koncessionen beviljas.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den verksamhetsplan som avses i 4 mom. 1 punkten.

Se SHMf om en verksamhetsplan för försäkringsbolag 355/2015.

(19.12.2008/894) Återkallelse av koncession

Statsrådet kan återkalla ett arbetspensionsförsäkringsbolags koncession om de försäkrade förmånerna inte i tillräcklig utsträckning kan tryggas genom begränsning av bolagets verksamhet i enlighet med 6 b § och om

1) de föreskrivna väsentliga förutsättningarna för beviljande av koncession eller för inledande av verksamheten inte längre finns,

2) bolaget inte inom utsatt tid har klarat av att vidta de åtgärder som anges i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 26 kap. 12 eller 13 § i försäkringsbolagslagen eller i 20 § i denna lag eller om genomförandet av en sådan plan har försummats, eller

3) bolaget grovt har underlåtit att iaktta förbud enligt 33 eller 48 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Statsrådet kan återkalla ett bolags koncession också om

1) det i bolagets verksamhet har skett väsentliga överträdelser av bestämmelser som gäller finansmarknaden eller föreskrifter som en myndighet har meddelat eller fastställt med stöd av dem, koncessionsvillkor eller stadgar för bolagets verksamhet,

2) bolaget har inställt sin verksamhet för mer än sex månader eller försatts i likvidation,

3) bolagets verksamhet inte har inletts inom tolv månader efter det att koncessionen beviljades, eller

4) väsentligt oriktiga eller bristfälliga upplysningar om omständigheter som är relevanta för regleringen och tillsynen lämnades när koncessionen söktes.

Bolaget ska innan beslut fattas enligt 1 mom. 1 och 3 punkten och 2 mom. 1 punkten ges en skälig tid för att avhjälpa bristen, om det inte med tanke på tryggandet av de försäkrade förmånerna är nödvändigt att återkalla koncessionen omedelbart.

Statsrådet ska återkalla en koncession som det beviljat bolaget om detta har försatts i konkurs, försatts i likvidation genom registermyndighetens eller en domstols beslut eller om likvidatorerna har gett slutredovisning om likvidationen.

Om återkallelsen av koncessionen inte baseras på Finansinspektionens framställning, ska Finansinspektionens utlåtande inhämtas.

L om Finansinspektionen 878/2008 48 § har upphävts genom L 752/2012.

(19.12.2008/894) Begränsning av koncessionsenlig verksamhet

Statsrådet kan för viss tid begränsa ett bolags koncessionsenliga verksamhet om

1) kriterierna enligt 6 a § 1 mom.1–3 punkten för återkallelse av koncession uppfylls, eller (17.5.2019/686)

2) det annars i bolagets verksamhet har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet och det är uppenbart att fortsatt verksamhet skulle äventyra de försäkrade förmånerna.

Om saken inte har kunnat rättas till inom utsatt tid, kan statsrådet ändra koncessionsvillkoren så att verksamheten varaktigt begränsas.

På beslut enligt denna paragraf tillämpas 6 a § 3–5 mom.

Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolag

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(19.12.2008/894) Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna och de försäkrade samt, om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar.

Genom ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolags bolagsordning kan försäkringstagares delägarskap begränsas endast så att delägarskap uppkommer först då försäkringen varit i kraft en viss tid som inte får överstiga tre år och så att återförsäkring inte medför delägarskap.

(18.7.2008/524) Ägarkontroll

Den som direkt eller indirekt ämnar förvärva eller överlåta aktier eller garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska anmäla detta på förhand till Försäkringsinspektionen.

I anmälan ska ges tillräckliga uppgifter om anmälaren och det tilltänkta förvärvet, om anmälarens ekonomiska ställning och tidigare innehav i arbetspensionsförsäkringsbolaget samt om de avtals- och finansieringsarrangemang som gäller aktierna eller garantiandelarna. Anmälaren ska på begäran av Försäkringsinspektionen ge den kompletterande information som inspektionen kräver.

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan anmälan som avses i 1 mom., om förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen (948/2011). (30.11.2012/668)

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 1 mom. och behövliga utredningar har lämnats in förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet bedöms äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för att trygga en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Parterna i förvärv eller överlåtelse får inte vidta åtgärder med stöd av förvärvet eller överlåtelsen förrän ett slutgiltigt beslut har getts i fråga om förvärvet, eller förvärvet annars kan anses ha blivit godkänt, om inte Försäkringsinspektionen bestämmer annat vid behandlingen av ärendet.

Om tillsynen över företagsförvärv se KonkurrensL 948/2011 4 kap.

(18.7.2008/524) Begränsade rättigheter för aktie- eller garantiandelsägare

Försäkringsinspektionen kan förbjuda en aktie- eller garantiandelsägare att utöva rösträtt i arbetspensionsförsäkringsbolaget för högst ett år i sänder, om

1) den anmälan som avses i 7 § 1 mom. om förvärv av aktier eller garantiandelar inte görs,

2) aktierna eller garantiandelarna har förvärvats trots Försäkringsinspektionens förbud, eller om

3) det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar anses att innehavet allvarligt äventyrar arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller de försäkrade förmånerna eller den sunda utvecklingen av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

I de fall som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten har aktie- eller garantiandelsägarna inte på dessa aktier eller garantiandelar grundade andra rättigheter i försäkringsbolaget än rätt till vinst. Ett sådant förvärv får inte införas i försäkringsbolagets aktie- eller garantiandelsbok och inte heller i aktieägar- eller garantiandelsägarförteckningen.

(18.7.2008/524) Arbetspensionsförsäkringsbolagets anmälningsskyldighet

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska årligen vid en tidpunkt som fastställs av Försäkringsinspektionen underrätta Försäkringsinspektionen om ägarna till sådana aktier eller garantiandelar som avses i 7 § 1 mom. och storleken av deras innehav.

(18.7.2008/524) Rätt att få uppgifter av delägarna i arbetspensionsförsäkringsbolag

Försäkringsinspektionen har rätt att få de uppgifter som behövs för övervakningen av ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvens av var och en som direkt eller indirekt äger aktier eller garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolaget.

Rätt att få uppgifter av delägarna i arbetspensionsförsäkringsbolag

Vederbörande ministerium har rätt att få de uppgifter som behövs för övervakningen av arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens av var och en som direkt eller indirekt äger aktier eller garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolaget.

Bolagets förvaltning (8.12.2006/1125)

(18.7.2008/524) Bolagsstämma

Vid bolagsstämman utövas beslutanderätten av delägarna i bolaget med iakttagande av bestämmelserna om bolagsstämma i 5 kap. i försäkringsbolagslagen.

De försäkrades representanter vid bolagsstämman väljs särskilt för varje försäkring mellan företrädare för de personalgrupper som avses i samarbetslagen (1333/2021). Kan avtal inte nås om de försäkrades representanter eller tillämpas inte ovan nämnda lag på företaget, ska de arbetstagare som saken gäller sörja för att val eller annat valförfarande verkställs. Val eller annat förfarande för att välja företrädare ska verkställas så att alla arbetstagare, för vilka företrädare väljs, har möjlighet att delta. Bestämmelser om valförfarandet ska tas in i arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning. (30.12.2021/1353)

Vid bolagsstämman får de som har beslutanderätt utöva sin rätt genom ett ombud. Denna rätt kan inte begränsas i bolagsordningen.

(18.7.2008/524) Arbetspensionsförsäkringsbolagets ledning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha ett förvaltningsråd, en styrelse och en verkställande direktör.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och verkställande direktör ska leda bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

I försäkringsbolagslagens 1 kap. 22 § föreskrivs om förbud mot beslut som strider mot likställighetsprincipen, i 1 kap. 23 § om omsorgsplikten och i 28 kap. om skadeståndsansvar.

(18.7.2008/524) Förvaltningsråd

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags förvaltningsråd väljs av bolagsstämman.

Försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i förvaltningsrådet. Representanterna i fråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna och minst en sjättedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna. (11.11.2016/947)

Förvaltningsrådet ska ha en ordförande och en vice ordförande, vilka förvaltningsrådet väljer inom sig och av vilka den ena ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande kan också väljas av bolagsstämman, om så bestäms i bolagsordningen.

Vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet i avsaknad av behörig styrelse tillämpas även i fråga om förvaltningsrådet. På förvaltningsrådet och dess ledamöter ska dessutom tillämpas vad som i 10 a § i denna lag föreskrivs om jäv samt vad som i 6 kap. 3, 5 och 6 § i aktiebolagslagen föreskrivs om styrelsens beslutsfattande, sammanträde och protokoll, vad som i 6 kap. 11–13 och 22 § i den lagen föreskrivs om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande och om förvaltningsrådets rätt att få upplysningar och vad som i 24 kap. 3 § i den lagen föreskrivs om skiljeförfarande. (17.5.2019/686)

Vad som i denna lag föreskrivs om ledamöter i förvaltningsrådet ska på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

(18.7.2008/524) Valutskott

Förslag till arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet och till ledamöter i förvaltningsrådet bereds för bolagsstämman av ett valutskott som valts av förvaltningsrådet och vars ledamöter ska vara ledamöter i arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Av ledamöterna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

Valutskottet bereder för förvaltningsrådet förslag till styrelseledamöternas arvoden och till styrelseledamöter.

I bolagsordningen bestäms närmare om valutskottets sammansättning och hur ledamöterna väljs samt om valutskottets verksamhet.

(18.7.2008/524) Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och fastställer deras arvoden samt övervakar bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

I fråga om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra bolagsstämma och att sammankalla bolagsstämma tillämpas 5 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen.

Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter eller rätt att företräda bolaget.

(18.7.2008/524) Styrelseledamöter och ordförande

Till styrelsen ska väljas minst tre ledamöter.

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god sakkunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet. (12.12.2014/1046)

Försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse. Representanterna i fråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av styrelsens ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna och minst en sjättedel av styrelsens ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna. (11.11.2016/947)

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande inom sig, och av dem ska den ena ha föreslagits av de försäkrades representanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan också utses av förvaltningsrådet, om så bestäms i bolagsordningen. Vid lika röstetal avgörs valet av ordförande eller av vice ordförande genom lottning. Ordföranden får inte vara i 6 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen avsedd ansvarig försäkringsmatematiker i bolaget. (13.12.2013/983)

Vad som i denna lag och i de bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag föreskrivs om styrelseledamöter ska på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

(17.5.2019/686) Bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som ska tillämpas på styrelsen

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och dess ledamöter samt på andra som företräder bolaget tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig styrelse saknas. Dessutom tillämpas på styrelsen och dess ledamöter bestämmelserna i 6 kap. 2 och 3 § i aktiebolagslagen om styrelsens allmänna uppgifter och beslutsfattande, i 6 kap. 5–7 § i den lagen om styrelsens sammanträde, protokoll och överföring av uppgifter, i 6 kap. 11–16 § i den lagen om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande, och om komplettering av styrelsen, koncernförhållande och avtal med ett bolags enda aktieägare, samt i 6 kap. 25–28 § i den lagen om företrädande.

(17.5.2019/686) Skyldighet att anmäla förändringar som gäller styrelseledamöterna och verkställande direktören till Finansinspektionen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller styrelseledamöterna och verkställande direktören. Av anmälan ska framgå att styrelseledamöterna uppfyller kraven i 9 e och 12 § och att verkställande direktören uppfyller kraven i 11 och 12 §.

(8.12.2006/1125) Styrelsens verksamhet

När styrelsen fattar beslut om eller lägger fram förslag till ökning eller minskning av bolagets aktiekapital eller garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning eller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall som styrelsens beslut gälla den åsikt som minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar har biträtt.

En styrelsemedlem skall beredas tillfälle att närvara och yttra sig på bolagsstämman.

Styrelsen skall välja beredningsutskott åtminstone för de utnämnings-, arvodes- och revisionsärenden som den behandlar.

(12.12.2014/1046) Jäv för styrelseledamöter

En ledamot i ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan styrelseledamoten och bolaget. En styrelseledamot får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller avtal mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och tredje man, om styrelseledamoten är anställd hos, verkställande direktör för eller i motsvarande ställning i en sammanslutning eller stiftelse som är tredje man, eller ledamot i dess styrelse, förvaltningsråd eller motsvarande organ eller om styrelseledamoten kan förväntas få en sådan väsentlig fördel av avtalet som eventuellt står i strid med arbetspensionsförsäkringsbolagets intresse.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller även andra rättshandlingar än avtal samt rättegångar och andra motsvarande förfaranden där bolaget utövar talerätt.

(17.5.2019/686) Principer för ägarstyrning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse ska fastställa principer för hur bolagets rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också bolagets verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av arbetspensionsförsäkringsbolagets intressen.

Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för

1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin,

2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin,

3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna,

4) hur arbetspensionsförsäkringsbolaget för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och referensgrupper.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om ett arbetspensionsförsäkringsbolag dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, ska arbetspensionsförsäkringsbolaget offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen.

(12.12.2014/1046) Förteckning över förtroendeuppdrag

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska föra en uppdaterad offentlig förteckning av vilken det framgår uppgifter om bolagets styrelseledamöters och verkställande direktörs ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

I den förteckning som avses i 1 mom. ska det även i fråga om arbetspensionsförsäkringsbolagets övriga anställda som hör till den högsta ledningen eller personer som för bolagets del fattar eller bereder placeringsbeslut föras in uppgifter om ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra sammanslutningar eller stiftelser som har samband med deras arbetsuppgifter, med undantag för förtroendeuppdrag i bostadsaktiebolag.

(12.12.2014/1046) Handlingsprinciper som gäller intressekonflikter

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha av styrelsen godkända skriftliga handlingsprinciper för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

(12.12.2014/1046) Transaktioner med personer som hör till ledningen eller till ledningens närmaste krets

Beslut om betydande transaktioner som gäller ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska fattas av bolagets styrelse, om den andra parten i transaktionen är

1) en ledamot i arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd eller styrelse, bolagets verkställande direktör, revisor eller revisorssuppleant eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av bolaget,

2) någon annan som hör till arbetspensionsförsäkringsbolagets högsta ledning och som har rätt att fatta beslut om bolagets framtida utveckling och ordnande av verksamheten,

3) make eller maka till en person som avses i 1 eller 2 punkten, eller personens partner i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001), en omyndig vars intressebevakare en person som avses i 1 eller 2 punkten är eller den som är sambo med personen i fråga och har bott i samma hushåll som denne i minst ett års tid.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska föra en uppdaterad offentlig förteckning över de transaktioner som avses i 1 mom., parterna i dem och de centrala villkoren för dem. Förteckningen ska föras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som antecknats i förteckningen ska bevaras där i fem år efter anteckningen. Fysiska personers personbeteckning och adress och namnet på personer som avses i 1 mom. 3 punkten är dock inte offentliga.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas även på transaktioner som har företagits mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och någon annan än en person som avses i 1 mom., om det är uppenbart att arrangemanget syftat till att kringgå bestämmelserna i 1 och 2 mom.

(18.7.2008/524) Verkställande direktör

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag har en verkställande direktör, som styrelsen utser. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Om bolaget har en ställföreträdare för verkställande direktören, ska också på ställföreträdaren tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören. (17.5.2019/686)

Verkställande direktören ska vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker enligt 6 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen får inte vara bolagets verkställande direktör. (20.3.2015/309)

Verkställande direktören får inte vara ledamot i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags verkställande direktör tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig verkställande direktör saknas. Dessutom tillämpas på verkställande direktören vad som i 10 a § i denna lag föreskrivs om jäv samt vad som i 6 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om förbud mot att följa ogiltiga beslut, vad som i 6 kap. 17 och 18 § i den lagen föreskrivs om verkställande direktörens allmänna uppgifter och närvaro vid styrelsens sammanträden, vad som i 6 kap. 20 § 2 och 3 mom. i den lagen föreskrivs om verkställande direktörs avgång och entledigande och vad som i 6 kap. 25 och 26 § i den lagen föreskrivs om företrädande. (17.5.2019/686)

(30.7.2004/708) Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

En juridisk person eller en minderårig eller den för vilken har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs, får inte vara ledamot av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten. (18.7.2008/524)

Minst hälften av medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över bolaget eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Ordföranden för förvaltningsrådet och styrelseordföranden samt två tredjedelar av de övriga ledamöterna i dessa organ ska vara personer som inte är anställda hos, verkställande direktör för eller ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i samma försäkringsbolag, något annat försäkringsbolag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett kreditinstitut, ett finansiellt institut och inte heller i ett sådant holdingföretag enligt 1 kap. 15 § i kreditinstitutslagen som har bestämmande inflytande i ett kreditinstitut eller finansiellt institut, och inte heller i ett fondbolag, fondföretag, utländskt EES-fondbolag, en AIF-förvaltare, en EES-AIF-förvaltare eller en tredjeländers AIF-förvaltare eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som dessa. (8.8.2014/629)

Den som är medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen eller verkställande direktör för bolaget får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag. (8.12.2006/1125)

I fråga om verkställande direktören tillämpas behörighetsvillkoret enligt 3 mom. med undantag för förbudet att vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen. Verkställande direktören får inte vara revisor för en sammanslutning som avses i 3 mom. (8.12.2006/1125)

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(13.12.2013/983) Holdingsammanslutningens ledning

Trots vad som föreskrivs i 1 § 3 mom. tillämpas 6 kap. 2 § 2 mom., 4 § 1, 3 och 5 mom. och 21 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen på ett arbetspensionsförsäkringsbolags holdingsammanslutnings styrelse och verkställande direktör.

(12.12.2014/1046) Allmänna krav på företagsstyrningen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha ett med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet tillräckligt och fungerande företagsstyrningssystem där ansvarsområdena är angivna och som gör det möjligt att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper i verksamheten. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska genom lämpliga åtgärder säkerställa kontinuiteten i verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt i alla lägen, och i detta syfte ska bolaget ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan. Dessutom ska arbetspensionsförsäkringsbolaget ha av styrelsen godkända skriftliga verksamhetsprinciper för intern kontroll, riskhanteringssystem, intern revision, ersättning och utläggning på entreprenad.

Bolagets styrelse ska regelbundet bedöma företagsstyrningssystemet, de skriftliga verksamhetsprinciperna och kontinuitetsplanen.

(12.12.2014/1046) Riskhantering

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha ett med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet tillräckligt riskhanteringssystem som ska innefatta fortlöpande identifiering, mätning, uppföljning, övervakning och rapportering av de risker som bolaget exponeras för och av den sammanlagda riskexponeringen.

Riskhanteringen ska omfatta följande delområden:

1) hantering av kapital och ansvarsförpliktelser,

2) placeringar,

3) likviditet,

4) hantering av koncentrationsrisker, och

5) hantering av operativa risker.

Bolaget ska ha en riskhanteringsfunktion som är oberoende av risktagningsfunktionerna.

(12.12.2014/1046) Intern kontroll

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha en intern kontroll som omfattar bolagets bokföring, förvaltning, placeringsverksamhet och övriga centrala funktioner. Den interna kontrollen omfattar också säkerställande av lämplig rapportering på bolagets alla organisationsnivåer.

Till den interna kontrollen hör en funktion för regelefterlevnad. Funktionen ska också bedöma om bolagets åtgärder för att förhindra och korrigera eventuella brister i regelefterlevnaden är tillräckliga.

En styrelseledamot som med stöd av 10 a § är jävig att besluta om en åtgärd får inte delta i den interna kontrollen av en sådan åtgärd. (17.5.2019/686)

(12.12.2014/1046) Intern revision

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha en intern revision som utvärderar huruvida den interna kontrollen och den övriga förvaltningen är tillräckliga och effektiva.

Den interna revisionen ska vara oberoende i förhållande till bolagets operativa verksamhet.

Den interna revisionens resultat och rekommendationer till åtgärder ska minst en gång om året rapporteras till styrelsen och verkställande direktören, vilka ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas med hänsyn till dessa resultat och rekommendationer. Den interna revisionen ska också se till att dessa åtgärder genomförs.

(12.12.2014/1046) Ersättningssystem

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ersättningssystem ska vara förenligt med syftet med bolagets verksamhet och mål samt motsvara bolagets intressen på lång sikt. I ersättningssystemet ska särskilt beaktas att arbetspensionsförsäkringsbolagen har till uppgift att bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse inom ramen för den sociala tryggheten. Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja bolagets riskhantering. Ersättningssystemet får inte sporra till överdriven risktagning.

(12.12.2014/1046) Skyldighet att göra insideranmälan

En insider i ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska till arbetspensionsförsäkringsbolagets insiderregister enligt 12 i § anmäla uppgifter om aktier, och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (insideranmälan).

Med insider i ett arbetspensionsförsäkringsbolag avses

1) ledamöterna och suppleanterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, bolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget,

2) sådana anställda hos arbetspensionsförsäkringsbolaget som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier och finansiella instrument som avses ovan.

(12.12.2014/1046) Insideranmälan

Den som utnämns till ett uppdrag som avses i 12 g § 2 mom. ska göra insideranmälan inom fjorton dagar från utnämningen.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndiga vars intressebevakare insidern är,

2) sammanslutningar och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd sammanslutnings eller stiftelses innehav av aktier, och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta arbetspensionsförsäkringsbolaget om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

Uppgifter enligt 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella eller ekonomiska föreningar eller sammanslutningar som drivs utan vinstsyfte. Om en sammanslutning bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om sammanslutningen lämnas.

I insideranmälan ska finnas uppgifter som behövs för att identifiera personen och sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet, kan arbetspensionsförsäkringsbolaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I sådant fall behöver någon separat insideranmälan inte göras.

(12.12.2014/1046) Arbetspensionsförsäkringsbolags insiderregister

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska föra ett register över insideranmälningar (arbetspensionsförsäkringsbolagets insiderregister) av vilket det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument enligt 12 h § 2 mom. som innehas av insidern, av en omyndig som avses i 1 punkten i det momentet och av en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 punkten i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar.

Om aktier och finansiella instrument som avses i 12 h § 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet, kan arbetspensionsförsäkringsbolagets insiderregister till denna del bestå av uppgifter som hämtats ur värdeandelssystemet.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets insiderregister ska förvaltas på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som antecknats i registret ska bevaras där i fem år från registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga.

(17.5.2019/686) Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas,

2) innehållet i insideranmälan och sättet att göra insideranmälan,

3) innehållet i arbetspensionsförsäkringsbolagens insiderregister och sättet att registrera uppgifter i insiderregistret,

4) de anmälningar som avses i 9 g §.

(3.6.2016/409) Risk- och solvensbedömning

Styrelsen och den operativa ledningen för ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska som en del av sitt strategiska beslutsfattande och sin riskhantering genomföra en risk- och solvensbedömning där en bedömning görs av

1) hur de väsentliga riskerna inverkar på arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet,

2) vilka åtgärder som är motiverade för hanteringen av de risker som framkommit vid bedömningen.

Risk- och solvensbedömningen ska uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om riskerna har förändrats väsentligt.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska till Finansinspektionen ge in ett sammandrag av risk- och solvensbedömningen samt de slutsatser som dragits av den. Sammandraget till Finansinspektionen ska innehålla åtminstone resultaten av risk- och solvensbedömningen, en beskrivning av de använda metoderna samt de viktigaste antagandena.

Revision

(18.7.2008/524) Revision

Både de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna och de centrala löntagarcentralorganisationerna har rätt att kräva tillsättande av en revisor att delta i revisionen vid sidan av de övriga revisorerna. Ett förslag om detta ska framläggas för den bolagsstämma där valet av revisorer ska förrättas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Om bolagsstämman inte väjer en sådan revisor, kan centralorganisationen hos Försäkringsinspektionen anhålla om att en revisor tillsätts. Försäkringsinspektionen kan, efter att ha hört arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, förordna en revisor för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under den följande räkenskapsperioden eller till utgången av mandattiden för bolagets revisorer enligt bolagsordningen.

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(17.5.2019/686) Styrelsens uppgifter under en revision

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse ska bevaka revisionen samt bevaka och bedöma revisors oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster.

(20.3.2015/309) Särskilda bestämmelser om revision av arbetspensionsförsäkringsbolag

Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av ett arbetspensionsförsäkringsbolags revisor ska i en omfattning som kan anses tillräcklig utsträckas till ansvarsskulden enligt 14 § och till solvenskapitalet enligt 16 §, samt till placeringsverksamheten, till försäkrings- och ersättningsverksamheten samt till interna affärstransaktioner mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och företag som hör till samma koncern.

En berättelse om revisorns granskning enligt 1 mom. ska avges till bolagets styrelse.

Bolagets styrelse och förvaltningsråd ska minst en gång per år vid sitt sammanträde höra revisorn om bolagets ekonomiska ställning och interna kontroll samt om övriga omständigheter som framkommit vid revisionen.

Ansvarsskuld

Ansvarsskuld

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansvarighet på grund av försäkringsavtal bokförs som ansvarsskuld. Den består av premieansvar och ersättningsansvar. (20.7.2012/442)

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av framtida försäkringsfall till den del som bolaget blivit ansvarigt enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare. Som premieansvar betraktas även sådant ansvar som reserverats för sådana nedsättningar av försäkringsavgiften och andra motsvarande förmåner som avses i 169 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare och för täckande av nedannämnda förluster, och som indelas i en del som fördelas på försäkringstagarna (fördelat tilläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Fördelat tilläggsförsäkringsansvar får endast användas till sådana nedsättningar av försäkringsavgiften och andra motsvarande förmåner som avses i 169 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar som utökar eller minskar premieansvaret kan användas för att täcka förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunden för beräkning av ansvarsskulden och även för att täcka andra förluster. (20.5.2022/358)

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall till den del som bolaget blivit ansvarigt enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare. (29.1.2016/96)

Vid beräkning av det premieansvar som avses i 2 mom. skall som en post som utökar eller minskar premieansvaret beaktas beloppet av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen. (8.12.2006/1120)

(20.3.2015/318)

15 § har upphävts genom L 20.3.2015/318.

Solvenskapital (20.7.2012/442)

(29.1.2016/96) Arbetspensionsförsäkringsbolagets solvenskapital

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital avses det belopp med vilket arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar ska anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser med hänsyn till det som bestäms i 16 a–16 e §. Det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret dras av från bolagets ansvarsskuld när solvenskapitalet beräknas.

(20.7.2012/442) Poster som hänförs till solvenskapitalet

Till ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital hänförs

1) med de begränsningar som bestäms i 16 c §, det betalda aktiekapitalet eller den betalda grundfonden och garantikapitalet,

2) med de begränsningar som bestäms i 16 c §, på ansökan av bolaget, med Finansinspektionens samtycke samt när 25 procent av aktiekapitalet eller summan av grundfonden och garantikapitalet har betalats, hälften av det obetalda aktiekapitalet eller av summan av grundfonden och garantikapitalet,

3) fonderna för bundet och fritt eget kapital,

4) räkenskapsperiodens vinst och vinsten från tidigare räkenskapsperioder,

5) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 § 1 mom. i bokföringslagen samt de frivilliga reserver som avses i 15 § i det kapitlet,

6) det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret,

7 punkten har upphävts genom L 29.1.2016/96. (29.1.2016/96)

8) skillnaden mellan tillgångarnas verkliga värden och bokföringsvärden i balansräkningen, om skillnaden är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

9) på ansökan av bolaget och med Finansinspektionens samtycke på de villkor som bestäms i 16 b § och med de begränsningar som bestäms i 16 c §, det till fullo betalda kapitalet av ett av bolaget för minst fem år eller med minst fem års uppsägningstid upptaget kapitallån,

10) på ansökan av bolaget och med Finansinspektionens samtycke övriga poster som är jämförbara med de ovan angivna.

(20.7.2012/442) Särskilda villkor för kapitallån

För att ett sådant kapitallån som avses i 16 a § 9 punkten ska kunna hänföras till solvenskapitalet ska det uppfylla villkoren i 15 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen. Dessutom

1) får lånekapitalet, förutom när arbetspensionsförsäkringsbolaget upplöses eller försätts i konkurs, återbetalas förutsatt att bolaget efter att kapitalet har återbetalats uppfyller solvenskraven i detta kapitel,

2) får låneavtalet inte innehålla bestämmelser om att skulden ska betalas tillbaka före den avtalade förfallodagen i andra situationer än när arbetspensionsförsäkringsbolaget upplöses eller försätts i konkurs, och

3) kan låneavtalet ändras endast på arbetspensionsförsäkringsbolagets ansökan och med Finansinspektionens tillstånd.

(20.7.2012/442) Begränsningar som gäller de poster som hänförs till solvenskapitalet

Till ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital får följande poster hänföras sammanlagt till ett belopp som motsvarar 50 procent av det belopp som är lägst av solvenskapitalet eller av två tredjedelar av solvensgränsen:

1) sådana kapitallån som avses i 16 a § 9 punkten, och

2) i 16 a § 1 och 2 punkten avsedda sådana i 3 kap. 3 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsedda aktier i fråga om vilka rätten till andelslös gottgörelse uppkommer per räkenskapsperiod och, för sådana räkenskapsperioders del när bolagets bokslut inte uppvisar såsom vinst utdelningsbara medel, överförs till utbetalning efter fastställandet av följande bokslut som visar såsom vinst utdelningsbara medel.

Av ett sådant obetalat belopp som avses i 16 a § 2 punkten får till solvenskapitalet hänföras högst ett belopp som motsvarar 50 procent av det belopp som är lägst av solvenskapitalet eller av två tredjedelar av solvensgränsen.

Av de i 1 mom. angivna posterna får sådana kapitallån enligt 1 punkten som upptagits för viss tid och sådana aktier enligt 2 punkten som omfattas av en sådan inlösenbestämmelse i bolagsordningen som avses i 15 kap. 10 § i aktiebolagslagen, till solvenskapitalet hänföras sammanlagt högst ett belopp som motsvarar 25 procent av det belopp som är lägst av solvenskapitalet eller av två tredjedelar av solvensgränsen. Det belopp av kapitallånen som hänförs till solvenskapitalet minskas jämnt för varje påbörjat år, om den återstående lånetiden är kortare än fem år.

(20.7.2012/442) Poster som ska dras av från solvenskapitalet

Från solvenskapitalet ska följande poster dras av:

1) räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och verkliga värden i balansräkningen, om skillnaden är positiv,

3) den del av bolagets fria egna kapital som föreslagits bli utdelad som vinst,

4) den andel av anskaffningsutgiften för immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen,

5) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten ska anses sannolik,

6) panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser,

7) det verkliga värdet av sådana aktier, andelar, riskdebenturer, kapitallån och andra poster som kan jämställas med eget kapital i ett kreditinstitut eller finansiellt institut och i ett annat försäkringsbolag och som ägs av bolaget, om det mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och företaget finns en sådan betydande bindning som avses i 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen. (20.3.2015/309)

(20.7.2012/442) Finansinspektionens befogenheter

Finansinspektionen kan kräva att värdet av de i solvenskapitalet ingående poster som avses i 16 a § skrivs ned i den solvenskapitalberäkning som avses i 16 f §, om marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen eller det i övrigt är behövligt för att en korrekt bild ska fås av bolagets finansiella ställning. (20.3.2015/309)

Finansinspektionen kan av särskilda skäl antingen delvis eller helt och hållet förbjuda ett arbetspensionsförsäkringsbolag att hänföra den post som avses i 16 a § 8 punkten till bolagets solvenskapital.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om poster som enligt 16 a–16 d § ska hänföras till och dras av från solvenskapitalet samt om vilka uppgifter som ska framgå av planer som avses i 20 §. (20.3.2015/309)

(20.3.2015/309) Beräkning av solvenskapitalet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska till Finansinspektionen ge in en beräkning varav framgår huruvida solvenskapitalkraven har uppfyllts.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur solvenskapitalberäkningen ska upprättas och när den ska ges in.

(20.7.2012/442) Solvensgräns och krav på minimikapital

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvensgräns fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av solvenskapital för ett år, med beaktande av de risker som hänför sig till placeringarna och försäkringsrörelsen. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015). (20.3.2015/318)

Kravet på minimikapital för ett arbetspensionsförsäkringsbolag är en tredjedel av solvensgränsen.

Se L om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar 315/2015 3 kap.

(20.7.2012/442) Överföringar till det fördelade och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

Maximibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital är solvensgränsens tredubbla belopp, dock minst 40 procent av ansvarsskulden, minskat med ofördelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital två år i följd överskrider solvenskapitalets maximibelopp, ska arbetspensionsförsäkringsbolaget från och med det andra året varje år till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret överföra ett belopp som utgör en tredjedel av det belopp med vilket bolagets solvenskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen kan betraktas som bestående, ska bolaget organisera sin verksamhet så att bolagets solvenskapital återförs under maximibeloppet. (29.1.2016/96)

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital överskrider solvensgränsen, kan bolaget till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret överföra högst det belopp som beräknats på det sätt som avses i 169 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare. (20.5.2022/358)

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital underskrider solvensgränsen, är överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret förbjudna. (29.1.2016/96)

(20.7.2012/442) Arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på bolagets solvens ska ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

(20.7.2012/442) Plan för återställande av en sund finansiell ställning och plan för kortfristig finansiering

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utan dröjsmål till Finansinspektionen för godkännande överlämna en plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget, när solvenskapitalet underskrider solvensgränsen. Planen för återställande av en sund finansiell ställning ska visa att arbetspensionsförsäkringsbolagets solvenskapital inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Finansinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utan dröjsmål till Finansinspektionen för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering, när solvenskapitalet underskrider kravet på minimikapital. Finansieringsplanen ska visa att arbetspensionsförsäkringsbolagets solvenskapital inom tre månader överstiger sitt minimibelopp. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Finansinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

(18.7.2008/524) Arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar

Utan hinder av försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen hör av de tillgångar som överstiger skulderna i ett arbetspensionsförsäkringsbolag till aktieägarna eller innehavarna av garantiandelarna i samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av tillgångar en sådan andel av placeringarna i bolagets eget kapital och av en skälig beräknad avkastning på dem som motsvarar aktierna och garantiandelarna. Den övriga delen av de tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivningsfonden medräknad, tillhör försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet, vars tillgångar ska användas för de försäkrades pensionsskydd. Bestämmelser om innehållet i denna paragraf ska tas in i bolagsordningen.

(18.7.2008/524) Vinstutdelning till delägarna

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag och försäkringsbolagslagen bestäms om vinstutdelning samt utbetalning vid minskning av aktiekapitalet och utskiftning vid bolagets upplösning. Som vinstutdelning betraktas inte överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. i denna lag.

Bestämmelserna om vinstutdelning i detta kapitel ska i tillämpliga delar iakttas vid betalning av ränta på garantiandelar.

(20.3.2015/318) Begränsningar av vinstutdelningen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte dela ut vinst, om bolagets solvenskapital underskrider solvensgränsen eller det är eller borde vara känt att bolaget är insolvent. (29.1.2016/96)

Vinst får inte heller delas ut, om det är eller borde vara känt att vinstutdelningen leder till att solvenskapitalet sjunker under det belopp som föreskrivs i 1 mom. eller till att bolaget blir insolvent.

(18.7.2008/524) Hur tillgångarna får användas

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för bolagets verksamhet.

Bolagsstämman kan besluta om en gåva för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål, om gåvans belopp med hänsyn till användningsändamålet samt arbetspensionsförsäkringsbolagets ställning och övriga omständigheter kan anses skäligt. Styrelsen får för detta ändamål använda medel som med beaktande av bolagets ställning är av ringa betydelse.

(18.7.2008/524)

25 § har upphävts genom L 18.7.2008/524.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsverksamhet

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(18.7.2008/524) Ordnandet av placeringsverksamheten

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel ska placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags penningmedel och andra tillgångar ska hållas åtskilda från de tillgångar som tillhör ett annat bolag inom arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ordnas så att medlen inte används för ekonomiförvaltningen eller betalningsrörelsen vid ett annat bolag inom arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Av särskilda skäl kan bolaget, så som Försäkringsinspektionen närmare bestämmer, i ringa mån avvika från vad som i 3 mom. bestäms om betalningsrörelsen.

Beredning och fattande av placeringsbeslut

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags placeringsverksamhet skall vara oavhängig. Bolaget skall ha tillräcklig egen personal för placeringsverksamheten.

Förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören får inte överlåta beslutanderätten i frågor som gäller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsverksamhet på någon annan än den som är anställd vid bolaget och som inte samtidigt på grundval av arbetsavtal eller något annat avtal eller på något annat sätt som äventyrar hans oavhängighet är beroende av en annan sammanslutning eller stiftelse.

De som bereder placeringsbesluten för arbetspensionsförsäkringsbolagets räkning får inte samtidigt på grundval av arbetsavtal eller något annat avtal eller på något annat sätt som äventyrar deras oavhängighet vara beroende av en annan sammanslutning eller stiftelse.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får dock, så som bolagets styrelse närmare bestämmer, av utomstående köpa tjänster i anslutning till skötseln av tillgångarna, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster och andra med dem jämförbara tjänster som kompletterar bolagets placeringsverksamhet, under förutsättning att detta inte äventyrar oavhängigheten av arbetspensionsförsäkringsbolags placeringsverksamhet.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om sådana i 4 mom. avsedda tjänster i anslutning till skötseln av tillgångarna, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster som kompletterar bolagets egen placeringsverksamhet. (6.6.2003/419)

Placeringsplan

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse skall göra upp en plan för placeringen av bolagets tillgångar (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt beaktas arten av den försäkringsrörelse som bolaget bedriver som ett led i den lagstadgade sociala tryggheten och de krav på bolagets verksamhet som 19 § ställer. Till placeringsplanen skall fogas ett utlåtande av bolagets försäkringsmatematiker om att bolagets placeringsplan uppfyller de krav som arten av ansvarsskulden ställer på bolagets placeringsverksamhet. (8.12.2006/1125)

Av placeringsplanen ska det framgå i vilken mån och av vem arbetspensionsförsäkringsbolaget köper tjänster som avses i 27 § 4 mom. I planen ska också fastställas de principer som ska iakttas när penninglån som i förhållande till arbetspensionsförsäkringsbolagets övriga kreditgivning är betydande beviljas aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett sådant bolag som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som arbetspensionsförsäkringsbolaget. (12.12.2014/1046)

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om den placeringsplan som avses i denna paragraf. (29.1.1999/83)

Konkurrenstillsyn

(18.7.2008/524) Bestämmelser om konkurrenstillsyn

För att trygga en sund och fungerande konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar ska i arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet, utöver lagen om konkurrensbegränsningar, iakttas detta kapitel.

L om konkurrensbegränsningar 480/1992 har upphävts genom KonkurrensL 948/2011.

(18.7.2008/524) Finansinspektionens konkurrenstillsyn (30.11.2012/668)

Försäkringsinspektionen ska följa arbetspensionsförsäkringsbolagens konkurrensförhållanden, utreda konkurrensbegränsningar, vidta åtgärder för undanröjande av skadliga verkningar av konkurrensbegränsningar och ta konkurrensfrämjande initiativ.

I tillsynen över arbetspensionsförsäkringsbolagen ska Försäkringsinspektionen också ta hänsyn till konkurrenskraven.

Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket ska samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt. (30.11.2012/668)

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(30.11.2012/668) Remissförfarande

Konkurrens- och konsumentverket ska begära utlåtande av Finansinspektionen när verket behandlar en konkurrensbegränsning som huvudsakligen gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

(18.7.2008/524) Tryggande av de försäkrade förmånerna

När verkningarna av konkurrensbegränsningar bedöms ska även synpunkter som gäller tryggandet av de försäkrade förmånerna beaktas.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning (6.6.2003/419)

(20.7.2012/442) Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med Finansinspektionens samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd eller en del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad som bestäms i försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen ska ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd inte inkräktar på de försäkrade förmånerna, om åtgärden inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten och om Finansinspektionen anser att överlåtelsen av försäkringsbeståndet är motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Till Finansinspektionen ska i samband med ansökan om samtycke lämnas in en beräkning över det överlåtande bolagets ansvarsskuld och solvenskapital samt om de placeringar som täcker dem. Finansinspektionen har rätt att till samtycket foga de villkor som inspektionen anser behövliga för att trygga de försäkrade förmånerna eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten. (20.3.2015/318)

När det gäller fusion, delning och överlåtelse av försäkringsbeståndet iakttas i övrigt vad som föreskrivs i 19 kap. 1–9 §, 10 § 3 mom. och 11–19 §, 20 kap. 1–9 §, 10 § 3 mom. och 11–17 § samt 21 kap. 1–5 och 8–11 §, 12 § 3 mom. och 13–16 § i försäkringsbolagslagen.

Med det försäkringsbestånd som överlåts vid fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning övergår till det övertagande bolaget av de tillgångar som enligt 21 § hör till försäkringstagarna den del som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts.

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen. (30.11.2012/668)

Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse eller en pensionskassa

(19.11.2021/949) Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan på en arbetsgivares begäran och med Finansinspektionens samtycke överlåta ett försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller arbetsgivarens försäkring i bolaget (arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd) till en pensionsstiftelse eller pensionskassa (övertagande pensionsanstalt) som avses i 1 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021).

Om ett försäkringsbestånd som avses i 1 mom. överlåts till en pensionsanstalt som bildats för ändamålet, ska en eller flera arbetsgivares försäkringsbestånd som samtidigt överlåts från ett eller flera arbetspensionsförsäkringsbolag omfatta sammanlagt minst 150 försäkrade.

Det försäkringsbestånd som överlåts anses omfatta

1) arbetsgivarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma arbetsgivare haft i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som avslutats på tekniska grunder,

2) försäkring som en med arbetsgivaren fusionerad annan arbetsgivare har och som vid tidpunkten för fusionen har varit gällande i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som har avslutats till följd av arbetsgivarens fusion.

Ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd kan dock inte överlåtas, om det vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit mindre än fem år från en tidigare överlåtelse av samma försäkringsbestånd eller en del av det.

Med Finansinspektionens samtycke får en tid på tre år tillämpas i stället för den tid på fem år som anges i 4 mom., om

1) den arbetsgivare vars arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd överlåts, fusioneras eller delas och fusionen eller delningen inte har varit känd när det bestånd som avses ovan övertogs till det överlåtande arbetspensionsförsäkringsbolaget, eller

2) det bestämmande inflytandet hos den arbetsgivare vars arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd ska överlåtas har ändrats.

(18.7.2008/524) Arbetspensionsförsäkringsbolagets beslutsfattande vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Beslut om sådan överlåtelse av ett försäkringsbestånd som avses i detta kapitel fattas av arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, om det försäkringsbestånd som överlåts utgör högst tio procent av arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld enligt 14 §. I detta fall ska som styrelsens beslut gälla den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

I övrigt fattar arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet. Beslutet ska då fattas med kvalificerad majoritet i enlighet med 5 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.

(18.7.2008/524) Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Inom fyra månader efter det att arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten har ingått avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet ska de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelsen. Om Försäkringsinspektionen inte anser att ansökan utan vidare utredning ska avslås, ska inspektionen på den övertagande pensionsanstaltens bekostnad utfärda en kallelse med anledning av ansökan om överlåtelse av försäkringsbeståndet i den officiella tidningen. I kallelsen ska de som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas att framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av inspektionen utsatt tid som ska vara minst en månad och högst två månader.

Försäkringsinspektionen ska förplikta den övertagande pensionsanstalten att utan dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kallelsen på den arbetsgivares anslagstavla vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller.

Försäkringsinspektionen ska ge sitt samtycke till att ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överlåts, om åtgärden inte inkräktar på de försäkrade förmånerna och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Den övertagande pensionsanstalten ska underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av försäkringsbeståndet om överföringen av försäkringsbeståndet senast i samband med den första utbetalningen av förmåner efter överföringen.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den ansökan som avses i denna paragraf och om de uppgifter som behövs i ansökan.

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(29.1.2016/96) Ansvarsskuld som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överförs till den övertagande pensionsanstalten den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av ansvarsskulden enligt 14 §, med undantag för det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret överförs dock till ett belopp som fastställs enligt 29 e §.

(20.7.2012/442) Solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska överlåta odelat tilläggsförsäkringsansvar till ett belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan solvens som motsvarar den genomsnittliga solvensen för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (solvenskapital som överförs). (19.11.2021/949)

På framställning av Pensionsskyddscentralen föreskrivs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet det belopp som avses i 1 mom. som en fast procentandel av ansvarsskulden, minskad med odelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Procentandelen beräknas så att den motsvarar den genomsnittliga solvensen för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare beräknad på motsvarande sätt som den solvens som avses i 171 § i den lagen och utgör grund för avsättningskoefficienten. (19.11.2021/949)

Den förordning som avses i 2 mom. utfärdas fyra gånger per kalenderår före utgången av mars, juni, september och december och träder i kraft vid ingången av närmast följande april, juli, oktober och januari månad. Pensionsskyddscentralen ska varje kalenderår före utgången av februari, maj, augusti och november göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om fastställande av den procentandel som avses i 2 mom. (19.11.2021/949)

Som beloppet av det solvenskapital som överförs används den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. och som gäller då avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet ingås.

Om beloppet av det solvenskapital som överförs och som fastställts i enlighet med 2 mom. blir större än den andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets solvenskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts, ska ur arbetspensionsförsäkringsbolaget överlåtas en andel av bolagets solvenskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts. (20.3.2015/318)

Det procentbelopp av solvenskapitalet som överförs är 27,7 fr.o.m. 1.1.2023, se SHMf om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare 909/2022. Det procentbelopp av solvenskapitalet som överförs är 27,1 fr.o.m. 1.4.2023, se SHMf om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagar 352/2023. Det procentbelopp av solvenskapitalet som överförs är 26,4 fr.o.m. 1.7.2023, se SHMf om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagar 855/2023. Det procentbelopp av solvenskapitalet som överförs är 26,4 fr.o.m. 1.10.2023, se SHMf om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagar 939/2023.

(6.6.2003/419) Tillgångar som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd ska till den övertagande pensionsanstalten överföras tillgångar till ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som överförs och som avses i 29 d § och det där ingående solvenskapital som överförs och som avses i 29 e §. (20.3.2015/318)

De tillgångar som överförs värderas till gängse värde. De medel som överförs skall i första hand inbegripa, om inte något annat överenskoms, sådana tillgångsposter som kan anses hänföra sig till den arbetsgivares verksamhet vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller. Utöver dessa tillgångsposter består de medel som överförs av kontanter, om inte något annat överenskoms särskilt i avtalet mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten.

(11.3.2011/221) Tidpunkten för överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd ska den planerade tidpunkten för överlåtelsens ikraftträdande anges. Denna tidpunkt ska infalla senast sex månader efter det att avtalet om överlåtelse ingicks.

(6.6.2003/419) Ersättning för kostnaderna för överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

En arbetsgivare vars försäkringsbestånd överlåts är skyldig att ersätta arbetspensionsförsäkringsbolaget för de skäliga administrativa kostnader som överlåtelsen föranleder.

Försäkringsinspektionen skall övervaka att de kostnader som avses i 1 mom. har beaktats i avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet.

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

Särskilda bestämmelser

Uppgifter om arbetspensionsförsäkringsbolagets ekonomi (8.12.2006/1125)

Bokslutsuppgifter om ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är dotterbolag eller intressebolag får inte tas med i koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller en annan sammanslutning. Riktiga och tillräckliga uppgifter skall lämnas i en bilaga till ett arbetspensionsförsäkringsbolags resultaträkning och balansräkning för att förhållandena mellan arbetspensionsbolaget och företag inom samma koncern skall kunna bedömas. Också betydande och exceptionella affärstransaktioner mellan ett arbetspensionsförsäkringsbolag och aktieägare som äger minst en tiondel av röstetalet i bolaget skall uppges i en bilaga.

Bolagets uppgifter i samband med marknadsföring, kundförvärv och annan affärsverksamhet skall åtskiljas från uppgifter om andra försäkringsbolags och sammanslutningars ekonomiska ställning och marknadsandel så att det uppkommer en korrekt och tillräcklig bild av resultaten av arbetspensionsförsäkringsbolagets egen affärsverksamhet och av bolagets andel i arbetspensionsförsäkringsverksamheten. (8.12.2006/1125)

Bolaget skall på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer underrätta inspektionen om betydande eller exceptionella affärstransaktioner som det har genomfört i syfte att förvärva kunder eller i övrigt för marknadsföringsändamål eller tillsammans med kunderna. Utan hinder av bestämmelserna om handlingars sekretess har var och en rätt att få information om underrättelser enligt detta moment och om deras innehåll. (8.12.2006/1125)

Finansinspektionen har kommit i den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens ställe, se L om Finansinspektionen 878/2008.

(20.3.2015/309) Finansinspektionens tillsynsuppgifter

Finansinspektionen övervakar att arbetspensionsförsäkringsbolagen iakttar lagstiftningen om försäkringsverksamhet samt god försäkringssed.

Finansinspektionen ska särskilt övervaka att arbetspensionsförsäkringsbolagens solvens och de omständigheter som inverkar på den har ordnats på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna och att bolagets förvaltnings- och styrsystem är tillräckliga och tillförlitliga. Dessutom ska Finansinspektionen utöva tillsyn över arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsföring och användning av avtalsvillkor.

Finansinspektionen ska också övervaka finländska försäkringsholdingsammanslutningar med iakttagande av vad som föreskrivs i försäkringsbolagslagen.

Se FörsäkringsbolagsL 521/2008 25 kap.

(13.12.2013/983) Arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvariga försäkringsmatematiker

Den som vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag är sådan ansvarig försäkringsmatematiker som avses i 6 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen får inte samtidigt vara ansvarig försäkringsmatematiker vid ett annat försäkringsbolag, om Finansinspektionen inte av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

(30.12.1998/1208) Justering av föreskrivna belopp i euro

De i euro angivna beloppen i denna lag kan ändras genom förordning så att de motsvarar utvecklingen i den allmänna prisnivån.

(18.7.2008/524) Skadeståndsskyldighet

Vad som i 28 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om skadeståndsskyldighet som tillämpas på försäkringsbolag gäller också skada som förorsakats genom överträdelse av denna lag eller grunderna för lagstadgad pensionsförsäkring.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. behöver en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot eller verkställande direktören inte visa att han eller hon har handlat omsorgsfullt, om den skada som avses i 28 kap. 2 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen har orsakats genom överträdelse av 2 eller 3 §, 6 § 1 mom., 19 § eller 22 § 1 mom. i denna lag.

(20.4.2018/246) Marknadsföring

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska i sin marknadsföring lämna kunden alla de upplysningar om den marknadsförda nyttigheten som kan ha betydelse när kunden fattar beslut om nyttigheten.

Arbetspensionsförsäkringsbolag får inte i sin marknadsföring lämna osanna eller vilseledande upplysningar eller annars använda något förfarande som är otillbörligt från kundens synpunkt eller som strider mot god sed.

Marknadsföring som inte innehåller den information som är relevant för kundens finansiella säkerhet ska alltid anses vara otillbörlig.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Vad som i 2–5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om försäkringsbolag (1292/1996) bestäms om ändring av bolagsordningen för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse, förvaltningsrådets och styrelsens sammansättning, verksamhetskapitalets minimibelopp, garantibeloppet och ägande av tillgångar gäller också arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag.

Allmänna övergångsbestämmelser

På arbetspensionsförsäkringsbolag som före ikraftträdandet av denna lag har beviljats koncession för bedrivande av lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse skall sedan den har trätt i kraft tillämpas denna lag.

En koncessionsansökan som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras enligt de krav som denna lag ställer.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är verksamt när denna lag träder i kraft har rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt den koncession som har införts i vederbörande ministeriums koncessionsregister.

Undantag som gäller ägande och grundkapital

Utan hinder av 4 och 5 § får ett arbetspensionsförsäkringsbolag alltjämt inneha de aktier eller andelar som det lagligen hade rätt att inneha före ikraftträdandet av denna lag. Om antalet aktier eller andelar som arbetspensionsförsäkringsbolaget innehar eller den bestämmanderätt som avses i lagen vid lagens ikraftträdande överstiger den gräns som anges i lagen, får bolagets andel av aktierna, andelarna eller bestämmanderätten i sammanslutningen inte öka efter ikraftträdandet. Om arbetspensionsförsäkringsbolagets andel minskar efter lagens ikraftträdande, men fortfarande överstiger den gräns som anges i denna lag, får denna minskade andel inte längre öka. Vederbörande ministerium kan på ansökan bevilja tillstånd att avvika från vad som bestäms i detta moment.

Vad som i 6 § 1 mom. bestäms om grundkapitalets minimibelopp tillämpas inte på arbetspensionsförsäkringsbolag som har registrerats innan denna lag träder i kraft. Grundkapitalet får dock inte genom bolagsstämmans beslut nedsättas så att det understiger nämnda belopp.

Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen skall inom två år och verkställande direktören inom ett år efter att lagen har trätt i kraft uppfylla villkoren i 12 § 2–4 mom.

Övergångsbestämmelser och tillstånd till undantag (8.12.2006/1125)

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är verksamt när denna lag träder i kraft skall ordna sin verksamhet i överensstämmelse med 26 § 2 och 3 mom. samt 27 och 28 § inom ett år från ikraftträdandet.

På ansökan av ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan Försäkringsinspektionen av vägande skäl på grund av att bolaget är litet och har en obetydlig marknadsandel bevilja undantag från bestämmelserna i 10 § 3 mom. och 27 § 1 mom. som avser egen personal för placeringsverksamheten och paragrafens 3 mom., om detta kan genomföras utan intrång i syftet med bolagets verksamhet enligt 2 § och utan äventyrande av en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Försäkringsinspektionen kan förena tillståndet till undantag med särskilda villkor. (8.12.2006/1125)

RP 255/1996, ShUB 6/1997, RSv 29/1997

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.1997/640:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1997, ShUB 12/1997, RSv 95/1997

30.4.1998/306:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

RP 243/1997, EkUB 2/1998, RSv 19/1998

30.12.1998/1208:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Vad som i 6 § 1 mom. bestäms om grundkapitalets minimibelopp tillämpas då ansökan om koncession har inlämnats efter lagens ikraftträdande.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond kan utan hinder av 6 § 1 mom. anges i finska mark, om bolagets stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag träder i kraft eller före den 1 januari 2002. Aktiekapitalets eller garantikapitalets och grundfondens sammanlagda minimibelopp som anges i euro omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

RP 233/1998, EkUB 31/1998, RSv 204/1998

29.1.1999/83:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 33 b § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter efter att lagen om Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

17.11.2000/951:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 32/2000, RP 63/2000, EkUB 22/2000, RSv 128/2000, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG (31998L0078); EGT nr L 330, 5.12.1998 s. 1, rådets direktiv 92/49/EEG (31992L0049); EGT nr L 228, 11.8.1992 s. 1, rådets direktiv 92/96/EEG (31992L0096); EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

4.5.2001/364:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000, EkUB 4/2001, RSv 31/2001

25.1.2002/51:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001, EkUB 19/2001, RSv 215/2001

6.6.2003/419:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Vid beräkning av den minimitid på fem år som avses i 29 a § 6 mom. beaktas inte överlåtelser av försäkringsbestånd som har genomförts före lagens ikraftträdande.

RP 221/2002, ShUB 52/2002, RSv 255/2002

30.4.2004/332:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2004.

RP 149/2003, EkUB 3/2004, RSv 18/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG (32001L0017); EGT nr L 110, 20.4.2001, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (32000L0064); EGT nr L 290, 17.11.2000, s. 27

19.5.2004/419:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Lagen tillämpas första gången på tillsynen över bokslut för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 7 kap. 16 § i denna lag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På arbetspensionsförsäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 7 kap. 16 § i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan bolaget låta bli att uppfylla det krav som nämns i 7 kap. 17 § 2 mom. i denna lag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan arbetspensionsförsäkringsbolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 7 kap. 17 § 2 mom. i denna lag fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

RP 161/2003, EkUB 6/2004, RSv 36/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (32002L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (32002L0013); EGT nr L 077, 20.2.2002, s. 17

30.7.2004/708:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

30.12.2004/1322:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

RP 224/2004, EkUB 31/2004, RSv 230/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

31.3.2006/250:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

Lagen tillämpas på sådana överlåtelser av försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Med avvikelse från 29 e § 3 mom. skall social- och hälsovårdsministeriet genom förordning första gången fastställa den i det nämnda lagrummet avsedda procentandelen för beloppet av det verksamhetskapital som överförs vid överlåtelser av försäkringsbeståndet så att den träder i kraft omedelbart vid lagens ikraftträdande. Den procentandel som fastställs skall basera sig på de senaste uppgifter som före lagens ikraftträdande finns vid Försäkringsinspektionen och som gäller solvensen för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Denna procentandel skall tillämpas på sådana överlåtelser av försäkringsbestånd enligt denna lag, sådana överlåtelser och övertaganden av försäkringsverksamhet enligt lagen om pensionsstiftelser samt sådana överföringar och övertaganden av ansvar enligt lagen om försäkringskassor i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter, till dess att nästa lagenliga förordning enligt 29 e § 2 mom. träder i kraft.

Innan denna lag träder i kraft skall Försäkringsinspektionen göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet för utfärdande av den förordning som avses i 3 mom.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen meddelat före denna lags ikraftträdande med anledning av ansökan om samtycke till sådant avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd som ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter skall meddelas i enlighet med den lag som är i kraft den dag beslutet meddelas. Försäkringsinspektionens beslut förfaller emellertid, om inte avtalet om överlåtelse av försäkringsbestånd ändras så att det överensstämmer med denna lag inom två månader från lagens ikraftträdande.

RP 158/2005, ShUB 6/2006, RSv 23/2006

8.12.2006/1120:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2006, ShUB 31/2006, RSv 152/2006

8.12.2006/1125:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen för ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha behörighet enligt denna lag efter två år och verkställande direktören efter ett år från denna lags ikraftträdande.

Det valutskott för ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i 9 b § och de beredningsutskott för styrelsen som avses i 10 § skall utses inom ett år från denna lags ikraftträdande.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens innehav inom ett främmande verksamhetsområde skall ordnas i enlighet med 5 § 2 mom. inom ett år från lagens ikraftträdande.

En ändring av ett arbetspensionsförsäkringsbolags bolagsordning i enlighet med denna lag skall anmälas för registrering inom ett år från lagens ikraftträdande. De bestämmelser i denna lag som gäller rätt att vid bolagsstämman utöva beslutanderätt via ett ombud och förvaltningsrådets uppgifter skall tillämpas omedelbart efter lagens ikraftträdande i stället för bestämmelser i bolagsordningen som står i strid med dem.

De undantag som beviljats med stöd av 38 § 2 mom. sådant det lydde före denna lags ikraftträdande fortsätter att gälla när denna lag träder i kraft.

RP 76/2006, ShUB 29/2006, RSv 156/2006

5.10.2007/873:

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2007.

RP 21/2007, AjUB 2/2007, RSv 26/2007, Rådets direktiv 2004/113/EG (32004L0113); EGT nr L 373, 21.12.2004, s. 37

18.7.2008/524:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 § 2 mom. kan ett bolags ansvariga försäkringsmatematiker som vid denna lags ikraftträdande är utnämnd till verkställande direktör fortsätta som verkställande direktör även efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 13/2008, EkUB 7/2008, RSv 51/2008

19.12.2008/894:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

27.3.2009/212:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2009.

RP 235/2008, EkUB 1/2009, RSv 15/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (32007L0044), EGT nr L 247, 21.9.2007, s. 1

11.3.2011/221:

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Lagens 29 e § 3 mom. tillämpas första gången vid utfärdandet av den förordning som träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010, ShUB 50/2010, RSv 299/2010

20.7.2012/442:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital gäller efter denna lags ikraftträdande arbetspensionsförsäkringsbolagets solvenskapital enligt 16 §. Vad som någon annanstans i lag avses med minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital avser efter denna lags ikraftträdande två tredjedelar av arbetspensionsförsäkringsbolagets solvensgräns. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om hälften av minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital avser efter denna lags ikraftträdande kravet på ett arbetspensionsförsäkringsbolags minimikapital enligt 17 §.

3 mom. har upphävts genom L 20.3.2015/310. (20.3.2015/310)

4 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/100. (29.1.2016/100)

5 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/100. (29.1.2016/100)

6 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/100. (29.1.2016/100)

RP 9/2012, ShUB 4/2012, EkUU 21/2012, RSv 47/2012

30.11.2012/668:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

30.11.2012/702:

Denna lag träder i kraft den 21 december 2012.

RP 55/2012, EkUB 12/2012, RSv 116/2012

13.12.2013/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 83/2013, EkUB 28/2013, GrUU 24/2013, RSv 146/2013

7.3.2014/185:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/629:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

12.12.2014/1046:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Personer som när lagen träder i kraft är i 12 g § avsedda insider i ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska göra insideranmälan inom fem månader från lagens ikraftträdande.

RP 96/2014, ShUB 13/2014, RSv 141/2014

30.12.2014/1353:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2027. (25.11.2022/932)

Denna lag tillämpas till och med den 31 december 2039 på sådana bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag och som bildas medan lagen är i kraft. (25.11.2022/932)

RP 202/2014, ShUB 31/2014, RSv 215/2014

20.3.2015/309:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

20.3.2015/310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

20.3.2015/318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 279/2014, ShUB 46/2014, RSv 305/2014

17.12.2015/1516:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 97/2015, EkUB 11/2015, RSv 45/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1

30.12.2015/1666:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas första gången på ett arbetspensionsförsäkringsbolags bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

RP 98/2015, EkUB 17/2015, RSv 114/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.

29.1.2016/96:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Arbetspensionsförsäkringsbolagets utjämningsbelopp som ackumulerats fram till den 31 december 2016, från vilket det belopp som avses i 10 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) har dragits av, överförs den 1 januari 2017 till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

3. Trots det som föreskrivs i 2 mom. ska från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras utjämningsbelopp som ackumulerats fram till den 31 december 2016, från vilket det belopp som avses i 10 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare har dragits av, ålderspensionsdelen och delen för avgiftsförluster överföras till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret den 1 januari 2017.

4. Utöver det som föreskrivs i 14 § 3 mom. inkluderar Eteras ersättningsansvar ett utjämningsbelopp som utgörs av en invalidpensionsdel och av en sådan särskild post för belastning till följd av skötselkostnader som är enligt de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare. Vid tillämpningen av 18 § 1 mom., 29 d § och 29 e § 2 mom. i denna lag dras från Eteras ansvarsskuld av det utjämningsbelopp som avses i detta moment.

5. Av den invalidpensionsdel av Eteras utjämningsbelopp som avses i 4 mom. hänförs till Eteras solvenskapital enligt 16 § högst det belopp som fås när 130 procent av genomsnittet av det ackumulerade resultatet av invalidpensionsrörelsen hos de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen i förhållande till de försäkrade lönerna multipliceras med lönesumman för Eteras försäkrade. Det belopp av invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp som hänförs till solvenskapitalet kan dock uppgå till högst samma belopp som invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp.

6. År 2017 gäller dock att av invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp ska till solvenskapitalet hänföras minst ett belopp som utgör förhållandet mellan det sammanlagda beloppet av de ackumulerade resultaten av invalidpensionsrörelsen hos de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen och det sammanlagda beloppet av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens ansvarsskulder, från vilket det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret har dragits av, multiplicerat med beloppet av Eteras ansvarsskuld, från vilken det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret, den del av utjämningsbeloppets invalidpensionsdel som avses i 6 mom. och som hänförs till solvenskapitalet och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret har dragits av. Det belopp av invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp som hänförs till solvenskapitalet kan dock uppgå till högst samma belopp som invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp.

7. Bestämmelserna i 5 och 6 mom. tillämpas inte från det år för vilket det inte längre fastställs något kompletteringsbelopp enligt 5 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

8. Av det utjämningsbelopp som avses i 4 mom. hänförs inte till Eteras solvenskapital enligt 16 § den särskilda post för belastning till följd av skötselkostnader som är enligt de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare.

9. Med stöd av de uppgifter som pensionsanstalterna har lämnat in beräknar Pensionsskyddscentralen det ackumulerade resultat av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens invalidpensionsrörelse som aves i 5 och 6 mom. samt förhållandet mellan resultatet och de försäkrade lönerna och ansvarsskulderna, från vilka det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret har dragits av.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

29.1.2016/100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

3.6.2016/409:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska senast inom ett år efter att denna lag trädde i kraft genomföra den första risk- och solvensbedömningen enligt 12 k § och ge in ett sammandrag av den till Finansinspektionen.

RP 31/2016, ShUB 5/2016, RSv 58/2016

3.6.2016/410:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 31/2016, ShUB 5/2016, RSv 58/2016

29.6.2016/529:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

RP 65/2016, EkUB 14/2016, RSv 84/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (32015R0596); EUT L 173, 12.6.2014, s.1

11.11.2016/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På förvaltningsrådets sammansättning ska före valet av det förvaltningsråd som väljs 2019 tillämpas 9 b § 2 mom. i den lydelse det hade den 31 december 2016. På styrelsens sammansättning ska före valet av den styrelse som väljs för 2020 tillämpas 9 e § 3 mom. i den lydelse det hade den 31 december 2016. Styrelsens sammansättning ska från och med den 1 januari 2020 överensstämma med 9 e § 3 mom. sådant det lyder i lag 947/2016. (17.5.2019/687)

RP 130/2016, ShUB 16/2016, RSv 111/2016

20.4.2018/246:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

17.5.2019/686:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 313/2018, EkUB 37/2018, RSv 307/2018

17.5.2019/687:

Denna lag träder i kraft den 22 maj 2019.

RP 313/2018, EkUB 37/2018, RSv 307/2018

8.5.2020/322:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 108/2019, EkUB 3/2020, RSv 20/2020

19.11.2021/949:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På överlåtelser av försäkringsbestånd, som det sluts avtal om efter ikraftträdandet av denna lag, tillämpas den fasta procentandel som fastställts med stöd av 29 e § genom den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som gäller när denna lag träder i kraft, tills en fast procentandel som har fastställts i enlighet med denna lag genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet träder i kraft.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

30.12.2021/1353:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

20.5.2022/358:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 30/2022, ShUB 6/2022, RSv 52/2022

25.11.2022/932:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 198/2022, ShUB 20/2022, RSv 131/2022

29.12.2022/1339:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1