Handboken om företagares arbetsinkomst upphörde att gälla 31.8.2022. Du får fram innehållet genom att byta sidans giltighetstid till 31.8.2022 eller tidigare. 

Anvisningar om företagarens arbetsinkomst år 2020

Handboken Företagarens arbetsinkomst innehåller Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens FöPL-pension enligt lagen om pension för företagare år 2020.

Penningmässiga storheterna i de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna för företagare följer nivån för år 2019

Siffrorna i de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna för företagare har tagits fram i samarbete med företagarnas branschorganisationer och under arbetets gång har experter på FöPL-pensionsanstalterna och Företagarna i Finland rf hörts.

Beloppen i de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna motsvarar 2019 års nivå om inget annat konstateras i en enskild anvisning. För de branscher som inga uppgifter för år 2019 fåtts, har arbetsinkomsterna uppdaterats från nivån i respektive branschs anvisning för år 2015 till nivån enligt 2019 genom att använda lönekoefficienten som avses i 89 § i lagen om pension för företagare.

Branscherna har grupperats genom tillämpning av den näringsgrensindelning som Statistikcentralen använder, TOL 2008.

Beloppen i arbetsinkomstanvisningarna för företagare lämpar sig huvudsakligen för företagsverksamhet som bedrivs på heltid året runt.

I hanboken om företagarens arbetsinkomst ingår också lönestatistik för att underlätta fastställandet av arbetsinkomsten inom branscher som saknar lämpliga anvisningar på branschorganisationsnivå. Lönestatistiken är justerad enligt 2018 års nivå om inget annat anges vid en specifik lönestatistik.

De riktgivande siffrorna gäller som sådana vid fastställandet av arbetsinkomsten för företagare år 2019, om inte något annat konstateras i en enskild anvisning. När siffrorna tillämpas efter år 2020 kan arbetsinkomstens nivå justeras i enlighet med förändringen av lönekoefficienten. Detta gäller i synnerhet de anvisningar där arbetsinkomstnivån inte är knuten till en penningmässig storhet, såsom omsättning eller årsförsäljning.