Arbete i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 11.7.2022 – tills vidarePublicerat 4.10.2022
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Information om tillämpning av EU-förordningen om social trygghet på arbete i ett icke-avtalsland har lagts till.

Rätten till social trygghet avgörs enligt både Finlands och icke-avtalslandets lagstiftning

För den som arbetar i ett icke-avtalsland avgörs rätten till social trygghet enligt den nationella lagstiftningen såväl i det aktuella landet som i Finland. Huruvida en person ska arbetspensionsförsäkras i Finland beror på bestämmelserna i den aktuella arbetspensionslagen. Det om en person ska försäkras också i arbetslandet avgörs med stöd av landets nationella lagstiftning. En arbetstagare och dennas arbetsgivare måste sålunda eventuellt betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till vartdera landet. Det kan också hända att ingetdera landets socialförsäkringslagstiftning ska tillämpas.

Vid avsaknad av en mellanstatlig överenskommelse om social trygghet betalas eventuella socialförsäkringsförmåner inte nödvändigtvis från ett land till ett annat. Finland betalar dock alltid ut den arbetspension som tjänats in i Finland till vilket land som helst.

Tillämpning av EU-förordningen om social trygghet på arbete i ett icke-avtalsland

EU-förordningen om social trygghet kan tillämpas på arbete utanför EU/EES-området eller Schweiz, om arbetstagaren medan hen arbetar i icke-avtalslandet är fast bosatt i ett EU-land och arbetar för en arbetsgivare som är etablerad i ett annat EU-land. Detta gäller också situationer där en arbetstagare arbetar ombord på ett fartyg som för ett icke-avtalslands flagg.

Tillämpningen av EU-förordningen om social trygghet på arbete i icke-avtalsländer grundar sig på unionsdomstolens avgöranden. Domar som getts medan EU-förordning 883/2004 varit i kraft är C-631/17 SF mot Inspecteur van de Belastingdienst och C-372/20 QY mot Finanzamt Österreich.

Om EU-förordningen tillämpas på en arbetstagare som arbetar i ett icke-avtalsland, kan lagstiftningen om social trygghet i den stat där arbetsgivaren är etablerad eller i den stat där arbetstagaren är bosatt bli tillämplig. Enligt unionsdomstolens rättspraxis tillämpas lagstiftningen i det land där arbetsgivaren är etablerad på arbetsgivaren, om arbetstagarens situation har ett nära samband med det land där arbetsgivaren är etablerad. Om lagstiftningen om social trygghet i det land där arbetsgivaren är etablerad inte är tillämplig på situationen, tillämpas lagstiftningen om social trygghet i det land där arbetstagaren är bosatt på arbetstagaren med stöd av artikel 11.3 e i EU-förordningen.

 

 

Pensionsskyddscentralens roll i avgöranden som gäller arbete i icke-avtalsland

Då en person arbetar i ett icke-avtalsland är det i första hand personens pensionsanstalt som fattar beslut om huruvida personen ska arbetspensionsförsäkras i Finland. Arbete i ett icke-avtalsland behöver inte meddelas till Pensionsskyddscentralen, och Pensionsskyddscentralen beviljar inte heller intyg om tillämpning av den finska socialförsäkringslagstiftningen. Pensionsskyddscentralen kan dock på

 • arbetsbeställarens
 • arbetstagarens
 • arbetsutförarens eller
 • pensionsanstaltens ansökan

i oklara fall utfärda ett överklagbart beslut om huruvida lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare ska tillämpas på arbetet i fråga.

FPA avgör om en person har rätt till bosättningsbaserad social trygghet

FPA avgör å sin sida självständigt med stöd av sin egen lagstiftning huruvida en person har rätt till den finska bosättningsbaserade sociala tryggheten. En person ska alltid meddela FPA om arbete i ett icke-avtalsland.

Olycksfallsförsäkringsbolaget avgör om olycksfallsförsäkring ska tecknas

Beslut om skyldigheten att teckna olycksfallsförsäkring för en person som arbetar i ett icke-avtalsland fattas av olycksfallsförsäkringsbolaget i fråga utifrån den egna lagstiftningen.

Länder med vilka Finland saknar överenskommelse om social trygghet

Finland saknar överenskommelse om social trygghet med exempelvis följande länder:

 • Ryssland
 • Nya Zeeland
 • de afrikanska länderna
 • merparten av de sydamerikanska och asiatiska länderna.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.4.2019 – tills vidarePublicerat 25.4.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats till följd av ändringar i FPA-lagstiftningen. Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall ersatte 1.4.2019 lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet.

En arbetstagare som är anställd av en finsk arbetsgivare och som av denna har sänts ut för att arbeta i ett icke-avtalsland ska enligt lagen om pension för arbetstagare försäkras enligt ArPL om alla följande tre villkor uppfylls:

 • Arbetsgivaren är en finländsk arbetsgivare
 • Anställningen till den utsändande arbetsgivaren är i kraft
 • Arbetstagaren har skickats ut från Finland

Arbetsgivarens försäkringskyldighet upphävs inte av att försäkringsavgifter eventuellt måste betalas också i arbetslandet.

Hurudana arbetsgivare anses vara finska arbetsgivare?

Som finsk arbetsgivare betraktas

 • en fysisk person som har sin hemort i och som de facto bor i Finland
 • en sammanslutning som har sitt säte i Finland
 • ett utländskt företags filial som verkar i Finland och som har införts i handelsregistret
 • ett europabolag som har sitt stadgeenliga säte i Finland
 • en i det finska handelsregistret införd filial till ett europabolag som är registrerat i en annan stat.

När anses fysiska personer vara finska arbetsgivare?

En fysisk person anses vara en finländsk arbetsgivare, om arbetsgivarens hemort är i Finland och de facto bor i Finland. För fysiska personer som verkar som arbetsgivare avgörs bosättningsfrågan utifrån huruvida personen i fråga fysiskt vistas i Finland. I oklara fall där en person har personliga eller yrkesrelaterade band till två länder avgörs bosättningen utifrån den samlade situationen. Vid avgörandet av huruvida personen är bosatt i Finland ska i så fall beaktas bland annat

 • vistelsens längd och karaktär
 • familjens bostadsort
 • barnens skolgångsplats
 • platsen där yrkesverksamheten utövas och
 • kontakten med myndigheter.

Vid sidan av övriga faktorer ska i den samlade bedömningen tas hänsyn till både uppgifterna i befolkningsdatasystemet och till beskattningen.

Vid avgörandet av huruvida en fysisk person som verkar som arbetsgivare är bosatt i Finland ska principerna i lagen om hemkommun och lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall beaktas.

När anses sammanslutningar vara finska arbetsgivare?

En sammanslutning betraktas som en finsk arbetsgivare i enlighet med ArPL om

 • sammanslutningen är registrerad i Finland eller
 • sammanslutningens förvaltning finns i Finland eller dess huvudsakliga verksamhet bedrivs i Finland, i det fall att grundandet av sammanslutningen inte kräver registrering.

För att en arbetstagare under utlandsarbete ska kunna försäkras i Finland måste den utsändande arbetsgivaren alltså vara finsk. Om en utländsk arbetsgivare sänder en anställd som arbetar i Finland utomlands och arbetsgivaren inte ens har någon i Finland registrerad filial kan arbetstagaren inte försäkras i Finland.

Mera

Exempel: Icke-finsk arbetsgivare

En arbetstagare har arbetat för en italiensk arbetsgivare i Finland i några år. Arbetsgivaren är inte registrerad i Finland och har inte heller någon i Finland registrerad filial. I fråga om arbetet i Finland har arbetsgivaren ArPL-försäkrat arbetstagaren i Finland.

Arbetsgivaren sänder arbetstagaren för att tillfälligt arbeta i Ryssland. Arbetstagaren kan inte ArPL-försäkras vare sig obligatoriskt eller frivilligt i Finland, eftersom arbetsgivaren inte kan betraktas som finsk arbetsgivare.

I kraft varande anställning hos utsändande arbetsgivare

Endast sådana anställda hos en finsk arbetsgivare som av arbetsgivaren har sänts ut för att arbeta utomlands kan omfattas av den obligatoriska ArPL-försäkringen.

I icke-avtalsländer kan en arbetstagare flyttas

 • från en stationeringsort till en annan
 • från ett land till ett annat eller
 • för att arbeta för ett utländskt företag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren.

Med hänsyn till den lagstadgade ArPL-försäkringen saknar det betydelse för vilken arbetsgivare arbetstagaren har sänts ut för att arbeta, om anställningen hos den finska arbetsgivaren består. Den utsändande arbetsgivaren är i så fall alltjämt försäkringsskyldig så länge anställningen hos arbetsgivaren är i kraft.

Mera

Exempel: Förflyttning inom en koncern

En arbetstagare vid ett finskt dotterbolag flyttar till Ryssland för att arbeta för ett dotterbolag som hör till samma koncern. Anställningen hos det finska dotterbolaget kvarstår, varvid arbetstagaren ska försäkras enligt den obligatoriska ArPL-försäkringen.

Om en arbetstagare flyttar från ett finskt företag för att arbeta för ett konsortium utomlands förblir arbetstagaren normalt anställd av det utsändande företaget, varvid arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av den obligatoriska ArPL-försäkringen. Om konsortiet enligt lagstiftningen i stationeringslandet betraktas som en självständig juridisk person kan konsortiet verka som arbetsgivare.

Benämningen konsortium avser i praktiken detsamma som ett arbetskonsortium. I vartdera fallet är det fråga om en tillfällig samarbetsform mellan två eller flera företag eller personer som formats i avsikt att utföra ett visst avgränsat arbete.

Om ett finskt företag sänder en arbetstagare till ett av sina sälj- eller filialkontor eller någon annan av sina agenturer utomlands är arbetstagaren normalt anställd av det utsändande företaget, eftersom kontoret eller agenturen i fråga inte utgör en självständig juridisk person.

Förflyttning av arbetstagare eller utländsk anställning?

En arbetstagare kan förflytta (låna ut) en arbetstagare till ett annat företags förfogande eller helt och hållet flytta över arbetstagaren till ett annat arbetsgivarföretag.

I det första fallet kvarstår anställningen hos den ursprungliga arbetsgivaren. I det senare fallet är arbetstagaren under utlandsarbetet däremot inte längre anställd av sin tidigare arbetsgivare, varför också den obligatoriska ArPL-försäkringen upphör.

Vid förflyttning förblir således anställningsparterna oförändrade. Vid förflyttning kvarstår det finska företaget som arbetsrättslig arbetsgivare om alla följande kriterier uppfylls:

 • Rättigheterna och skyldigheterna i samband med anställningen, såsom rätten att säga upp arbetsavtalet, kvarstår hos den egentliga arbetsgivaren.
 • Rätten att leda och övervaka arbetet kvarstår hos den utsändande arbetsgivaren, även om den som tar emot arbetstagaren eventuellt leder det praktiska arbetet.
 • Den egentliga arbetsgivaren i sista hand ansvarar för löneutbetalningen, även om det kan överenskommas att den som tar emot arbetstagaren betalar arbetstagarens lön under förflyttingstiden.

I vilketdera företagets lönebokföring arbetstagarens lön tas upp avgör således inte vem som är arbetsrättslig arbetsgivare.

Vid avsaknad av andra utredningar antas dock i praktiken att löneutbetalaren är arbetsgivare.

Trepartsavtal

Det kan vara fråga om förflyttning exempelvis om ett finskt företag, ett utländskt företag och en arbetstagare har ingått ett s.k. trepartsavtal. Ett sådant avtal kan kallas exempelvis förflyttningsavtal. I samband med en förflyttning kommer man i allmänhet överens om att arbetstagaren efter förflyttningen återvänder till det finska företaget. Det är således innehållet i trepartsavtalet som avgör om det är fråga om förflyttning till eller anställning hos ett utländskt företag.

Mera

Exempel: Trepartsavtal där anställningen hos den utsändande arbetsgivaren kvarstår

Ett finskt företag sänder en arbetstagare för att arbeta för ett dotterbolag i Argentina. Det finska företaget, det argentinska dotterbolaget och arbetstagaren ingår ett trepartsavtal. I Argentina arbetar arbetstagaren i dotterbolagets lokaler, och dotterbolaget betalar även lönen. Den finska arbetsgivaren har dock rätt att leda arbetet och att säga upp arbetsavtalet. Parterna har avtalat om att arbetstagaren ska återvända till Finland. Arbetsgivaren ska ArPL-försäkra arbetstagaren i Finland.

Exempel: Anställningen hos en finsk arbetsgivare upphör

En arbetstagare som arbetar för ett finskt dotterbolag i Finland flyttar till ett singaporianskt dotterbolag inom samma koncern. Arbetsavtalet med det singaporianska bolaget ingås tills vidare. Lönen betalas av och uppsägningsrätten övergår till det singaporianska företaget. Det finska bolaget kan inte längre betraktas som arbetsrättslig arbetsgivare, och arbetstagaren kan följaktligen inte försäkras i Finland.

Byte av finsk arbetsgivare utomlands

Om en arbetstagare i ett icke-avtalsland flyttar över till en annan finsk arbetsgivare, är den nya finska arbetsgivaren inte längre skyldig att ArPL-försäkra arbetstagaren. Om villkoren för obligatorisk försäkring inte uppfylls kan den nya arbetsgivaren i vissa fall försäkra arbetstagaren frivilligt.

Mera

Enligt en tidigare tolkning (cirkulär A 71/93), som gällde till utgången av år 1998, skulle en arbetstagare försäkras obligatoriskt i Finland om arbetstagaren i ett icke-avtalsland bytt anställning till en annan finsk arbetsgivare innan det hade gått två år sedan arbetstagaren sändes ut från Finland.

När anses arbetstagaren vara utsänd från Finland?

För att en arbetstagare under utlandsarbete ska kunna omfattas av den finska obligatoriska arbetspensionsförsäkringen måste arbetstagaren vara utsänd från Finland. Detta innebär att arbetstagaren måste omfattas av den finska socialförsäkringslagstiftningen när utsändningen börjar.

Att en arbetstagare omfattas av den finska socialförsäkringslagstiftningen innebär att arbetstagaren ska vara försäkrad i Finland på grundval av antingen arbete eller bosättning. Arbetstagaren ska således

 • vara försäkrad enligt de finska arbetspensionslagarna antingen som arbetstagare eller företagare eller
 • såvida arbetstagaren inte arbetat i Finland omedelbart före utlandsarbetets början, ska arbetstagaren utgående från sin bosättning vara berättigad till de finska bosättningsbaserade socialförsäkringsförmånerna.

Följande faktorer saknar betydelse:

 • om arbetstagaren är anställd av den utsändande arbetsgivaren från förut eller om arbetsgivaren har anställt arbetstagaren direkt för utlandsarbetet
 • vilket medborgarskap den utsända arbetstagaren har
 • i vilket land arbetstagaren har sin stadigvarande hemort.

Mera

Exempel: Arbetstagaren omfattas av den finska sociala tryggheten före utsändning.

Ett finskt företag anställer i Finland en arbetstagare som sänds direkt för att arbeta i Mexiko. När utsändningen börjar omfattas arbetstagaren av den finska sociala tryggheten. Arbetsgivaren ska ArPL-försäkra arbetstagaren för utsändningstiden.

En arbetstagare är inte utsänd från Finland om

 • arbetstagaren har kommit till Finland från något annat land endast för att ingå arbetsavtal och
 • inte har omfattats av den finska socialförsäkringslagstiftningen omedelbart innan avtalet ingåtts.

Mera

Exempel: Arbetstagaren omfattas inte av den finska sociala tryggheten före utsändning

En svensk arbetstagare anställs från Sverige för att arbeta för en finsk arbetsgivare. Arbetstagaren kommer till Finland för att underteckna arbetsavtalet och för att bekanta sig med företaget under två veckor. Efter detta sänds arbetstagaren till Nya Zeeland. Arbetstagaren ska inte ArPL-försäkras i Finland.

I ArPL finns inga bestämmelser om hur längre en arbetstagare ska ha omfattats av den finska sociala tryggheten omedelbart före ett utlandsarbetes början för att arbetstagaren ska kunna betraktas som från Finland utsänd arbetstagare enligt ArPL.

Huruvida en arbetstagare före ett utlandsarbete har omfattats tillräckligt länge av den finska sociala tryggheten grundar sig på en samlad bedömning.

Arbetstagare som anställs på ort och ställe

En finsk arbetsgivare är inte skyldig att ArPL-försäkra en arbetstagare som arbetsgivaren anställer utomlands för ett arbete som ska utföras där. En person som på detta sätt har anställts på ort och ställe ska inte försäkras fastän personen är finländsk medborgare eller kan anses vara bosatt i Finland. Det är inte obligatoriskt att ArPL-försäkra en arbetstagare som har anställts på ort och ställe ens i det fall att arbetstagaren vid anställningstidpunkten omfattas av den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen eller den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

Om en lokalt anställd arbetstagare vid anställningens början omfattas av den finska socialförsäkringslagstiftningen kan den finska arbetsgivaren teckna en frivillig arbetspensionsförsäkring för arbetstagaren.

Mera

ArPL tillämpas på bl.a. finska hembiträden och au pairer som är anställda av en finsk diplomat eller en annan finsk arbetsgivare utomlands. Ett hembiträde kan följa med familjen från Finland eller senare anställas från Finland efter det att den finska arbetsgivaren själv redan flyttat utomlands. Villkoret är att arbetstagaren omfattas av den finska sociala tryggheten när anställningen börjar.

Arbetsgivaren är försäkringsskyldig endast om arbetsgivarens hemort kvarstår i Finland trots bosättningen utomlands.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 27.1.2016 – tills vidarePublicerat 27.1.2016

I ArPL finns inga särskilda bestämmelser om situationer där arbetet normalt utförs både i Finland och i ett icke-avtalsland. Ett undantag utgör ArPL 4 § 6 mom. som trädde i kraft 1.1.2017, som föreskriver försäkringen för arbete inom landsvägstransport.

I denna anvisning behandlas situationer i vilka arbetstagaren vanligtvis arbetar endast i Finland och ett icke-avtalsland. Denna anvisning tillämpas inte på situationer i vilka arbetstagaren vanligtvis arbetar också i andra länder utöver Finland och ett icke-avtalsland.

Arbete för finsk arbetsgivare i både Finland och ett icke-avtalsland

Om en arbetstagare arbetar

 • för en finländsk arbetsgivare samt
 • i Finland och ett icke-avtalsland och
 • är stadigvarande bosatt i Finland

försäkras arbetet i sin helhet enligt ArPL.

Mera

Exempel: Transportarbetstagare i Finland och Ryssland

En rysk medborgare arbetar för ett finskt transportföretag i Finland och Ryssland. Vid anställningens början var arbetstagaren stadigvarande bosatt i Ryssland, men flyttade senare under anställningen permanent till Finland efter att ha gift sig. Arbetstagaren har kört merparten av körkilometrarna i Ryssland och återvänder efter arbetsresan till sitt hem som finns i Finland.

Den finska bosättningsbaserade socialförsäkringslagstiftningen tillämpas på arbetstagaren. I detta fall ska den finska arbetspensionslagstiftningen tillämpas på arbetet i både Finland och Ryssland från och med att arbetstagaren bosatte sig i Finland.

Om en arbetstagare arbetar

 • för en finländsk arbetsgivare
 • i både Finland och ett icke-avtalsland och
 • arbetstagaren inte är stadigvarande bosatt i Finland,

försäkras arbetet enligt ArPL endast till den del som det är utfört i Finland.

Huruvida en arbetstagare bor i Finland avgörs utifrån en samlad bedömning från fall till fall.

Arbete för utländsk arbetsgivare i både Finland och ett icke-avtalsland

Om en arbetstagare arbetar

 • för en utländsk arbetsgivare i både
 • Finland och ett icke-avtalsland

ska arbetstagarens arbete i Finland i regel försäkras enligt den finländska arbetspensionslagstiftningen till den del som arbetet utförts i Finland. Arbete i ett icke-avtalsland omfattas inte av försäkringsskyldigheten oavsett var arbetstagaren är bosatt.

Arbetstagarens arbete ska inte försäkras enligt ArPL i situationer i vilka arbetet i Finland och i ett icke-avtalsland inte är avsett att vara av fortgående karaktär och arbetstagaren kan betraktas som en till Finland utsänd arbetstagare. Huruvida en arbetstagare som arbetar i Finland och i ett icke-avtalsland kan betraktas som utsänd arbetstagare avgörs från fall till fall.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 27.1.2016 – tills vidarePublicerat 27.1.2016

När en arbetstagare som omfattas av den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen har varit utsänd i över två år kan arbetsgivaren antingen

 • befrias från den obligatoriska försäkringsskyldigheten
 • hålla den obligatoriska försäkringen i kraft, men partiellt så att den pensionsgrundande arbetsinkomsten ändras; närmare information om detta finns i anvisningen Försäkringslönen är den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland
  eller
 • befrias från försäkringsskyldigheten, men förbättra pensionsskyddet enligt det kompenserande systemet genom att teckna en frivillig ArPL-försäkring; närmare information om detta finns i anvisningen Frivillig ArPL-försäkring.

Befrielse från försäkringsskyldigheten

På arbetsgivarens ansökan kan Pensionsskyddscentralen bevilja befrielse från försäkringsskyldigheten; befrielsen gäller en viss arbetstagargrupp. En grupp kan också bestå av en enda person.

För att kunna befrias från försäkringsskyldigheten ska arbetsgivaren visa att denna har ordnat pensionsskyddet för respektive arbetstagare på något annat sätt så att pensionsskyddet sammantaget kan anses motsvara pensionsskyddet enligt minimivillkoren i ArPL.

Om arbetsgivaren inte har ansökt om befrielse från försäkringsskyldigheten eller om Pensionsskyddscentralen inte beviljar befrielse är arbetsgivaren fortsättningsvis skyldig att ArPL-försäkra en utsänd arbetstagare också efter det att tvåårsperioden har löpt ut. Annat pensionsskydd kan då beaktas på det sätt som anges i anvisningen Försäkringslönen är den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland.

Möjligheten till befrielse gäller inte sådana fall där en arbetstagares pensionsskydd med stöd av bestämmelserna i  EU-förordningen om social trygghet eller överenskommelserna om social trygghet ska ordnas i enlighet med den finska lagstiftningen.

Annat pensionsskydds motsvarighet

En arbetsgivare kan ordna annat pensionsskydd enligt lagstiftningen i arbetslandet eller som en fritt formad gruppensionsförsäkring. Normalt kan befrielse inte beviljas enbart på basis av individuella pensionsförsäkringar, eftersom befrielsen beviljas för en viss grupp och inte för enskilda arbetstagare.

I flera länder har utbetalningen av pension till ett annat land begränsats i lag. Om en arbetstagare på grund av en sådan begränsning de facto inte kan få ut sin pension från arbetslandet, kan befrielse inte beviljas med stöd av pensionsskyddet i detta land.

Ett alternativt pensionsskydd ska omfatta pensionsskydd i samband med ålderdom och arbetsoförmåga samt familjepensionsskydd. Om något av dessa saknas kan befrielse inte beviljas. När motsvarigheten prövas ska man dessutom fästa avseende vid bl.a. följande omständigheter:

 • procentsatsen enligt vilken pension intjänas
 • pensionsskyddets indexbindning
 • den intjänade pensionsrättens beständighet (fribrev)
 • definitionen av arbetsoförmåga och invalidpensionens heleffektivitet
 • väntetiderna för att rätten till pension ska uppstå och andra karenstider.

Eventuell befrielse gäller en viss grupp

Befrielse beviljas gruppvis och gäller således alla arbetstagare som uppfyller vissa villkor. På så sätt säkerställs att alla arbetstagare som utomlands deltar i ett och samma arbetsprojekt och som utför samma arbete behandlas lika i fråga om det finska arbetspensionsskyddet.

Befrielsens giltighetstid

I lagen tas inte ställning till om befrielse ska beviljas tills vidare eller för viss tid. Pensionsskyddscentralen kan således själv bestämma hur länge ett beslut om befrielse ska vara i kraft.

Befrielse beviljas i regel för en viss tid. På så sätt kan det då och då kontrolleras om förutsättningarna för befrielse har förändrats. Om det är fråga om ett visst projekt beviljas befrielse i regel för hela projekttiden.

Befrielse från skyldigheten att teckna ArPL-försäkring kan beviljas också retroaktivt. Befrielse beviljas dock tidigast från ingången av det kalenderår under vilket befrielse har sökts.

Om en arbetstagare som hör till den grupp som ett befrielsebeslut avser redan har varit utsänd i två år ska beslutet tillämpas på arbetstagaren omedelbart. I fråga om andra arbetstagare i gruppen kan arbetsgivaren med stöd av det i kraft varande befrielsebeslutet meddela att de ska avföras från den obligatoriska ArPL-försäkringen efter det att en arbetstagares utlandsarbete har pågått i två år. Då behövs ingen särskild ansökan.

Om arbetsgivaren inte ansöker om förlängning av ett tidsbundet befrielsebeslut ska arbetsgivaren anmäla de arbetstagare som omfattats av befrielsen till ArPL-försäkringen från den dag befrielsetiden löper ut.

Ansökan om befrielse

I sin ansökan ska arbetsgivaren redogöra för vilken grupp arbetstagare ansökan gäller. Som grund för ansökan ska arbetsgivaren lämna en utredning av hur pensionsskyddet för arbetstagargruppen har ordnats på annat sätt och vad det alternativa pensionsarrangemanget omfattar (pensionsförmåner, nivå o.s.v.).

Vid handläggningen av ansökan hör Pensionsskyddscentralen den berörda pensionsanstalten och vid behov arbetstagarna eller deras representant.

Pensionsskyddets motsvarighet utreds inte särskilt för varje arbetstagare, utan förfarandet är summariskt. Föremål för jämförelsen är den lagstadgade ArPL-försäkringen och det övriga pensionsskyddet som helhet.

Pensionsskyddscentralens beslut sänds till arbetsgivaren och till pensionsanstalten för kännedom. Arbetsgivaren ska se till att de arbetstagare som avförs från den obligatoriska ArPL-försäkringen är medvetna om hur deras pensionsskydd för utlandsarbetet har ordnats. I sitt beslut uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att meddela varje arbetstagare personligen om pensionsarrangemanget.

Om arbetsgivaren får kännedom om förändringar i de omständigheter som försäkringsbeslutet har grundat sig på ska arbetsgivaren anmäla förändringarna till Pensionsskyddscentralen i enlighet med förpliktelsen i beslutet.

Sökande av ändring

Den arbetsgivare som har ansökt om befrielse har rätt att söka ändring i Pensionsskyddscentralens beslut om befrielse. Eftersom beslutet gäller en arbetstagargrupp kan en enskild arbetstagare inte söka ändring i beslutet för egen del.

En enskild arbetstagares försäkringsärende kan tas upp till behandling om arbetstagaren ansöker om Pensionsskyddscentralens tillämpningsavgörande (10 § i ArPL). Också arbetstagaren kan överklaga ett sådant av Pensionsskyddscentralen utfärdat avgörande.

Även om en arbetsgivare har överklagat Pensionsskyddscentralens beslut om avslag på ansökan om befrielse ska arbetsgivaren fortfarande betala ArPL-försäkringsavgifterna för de arbetstagare som ansökan om befrielse gäller. Om beslutet ändras så att befrielse beviljas ska ArPL-försäkringsavgifterna återbetalas till arbetsgivaren med en ränta som är lika stor som ArPL-grundräntan.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 15.1.2021 – tills vidarePublicerat 8.8.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningnen har preciserats med att om företagaren åker utomlands för att bedriva företagarverksamhet till ett icke-avtalsland på viss tid för en tid som är längre än ett år eller tills vidare, kan företagaren inte hålla sin FöPL-försäkring i kraft ens det första året.

Denna anvisning gäller utöver företagare enligt FöPL också de lantbruksföretagare som avses i LFöPL. För LFöPL-försäkrade stipendietagare som arbetar i länder utan överenskommelse finns en egen anvisning.

En företagare som har försäkrats enligt FöPL kan hålla sin FöPL-försäkring i kraft

 • om vederbörande för högst ett år åker för att bedriva företagarverksamhet i ett icke-avtalsland och
 • vederbörande anses vara bosatt i Finland, även om han eller hon tillfälligt vistas utomlands.

För att en företagare under tillfälligt utlandsarbete ska kunna hålla sin FöPL-försäkring i kraft ska företagaren före utresan ha varit FöPL-försäkrad i Finland i minst fyra månader.

Huruvida en företagare kan anses vara bosatt i Finland prövas av arbetspensionsanstalten i enlighet med anvisningen Försäkring av utländska företagare.

Om en företagare åker utomlands för en fastställd tid som är längre än ett år eller tills vidare kan företagaren inte hålla sin FöPL-försäkring i kraft ens under det första året.

Mera

Mera

Exempel: Tillsvidarearbete som företagare i Ryssland

En företagare som har bedrivit företagarverksamhet i Finland flyttar till Ryssland tills vidare och fortsätter sin företagarverksamhet där. Företagaren kan inte FöPL-försäkra sig i Finland. FöPL-försäkringen upphör vid utflyttningen till Ryssland.

En företagare som inte har bedrivit företagarverksamhet i Finland när företagaren åker till ett icke-avtalsland kan inte FöPL-försäkra sig under utlandsarbetet fastän

 • utlandsarbetet är kortvarigt och varar i mindre än ett år och
 • företagaren är bosatt i Finland och har för avsikt att återvända till Finland.

Arbete i Finland och ett icke-avtalsland

En företagare som är bosatt i Finland och som arbetar i både Finland och ett icke-avtalsland ska FöPL-försäkras i fråga om arbetet i vartdera landet.

Om en företagare inte är bosatt i Finland kan företagarens företagarverksamhet inte alls försäkras i Finland.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 27.1.2016 – tills vidarePublicerat 27.1.2016

För den som arbetar för en finsk offentlig arbetsgivare i ett land med vilket Finland saknar en överenskommelse om social trygghet avgörs arbetspensionsförsäkringen enligt den aktuella pensionslagen (StPL, KomPL, KyPL o.s.v.).

Frågan avgörs i sista hand av den pensionsanstalt som sköter verkställigheten av respektive pensionslag. Exempelvis är det Keva som avgör arbetspensionsförsäkringen av statligt och kommunalt anställda.

FPA avgör å sin sida självständigt med stöd av sin egen lagstiftning huruvida personen har rätt till den finska bosättningsbaserade sociala tryggheten. Arbete i ett icke-avtalsland ska alltid meddelas FPA.

Huruvida en anställd ska försäkras också i arbetslandet avgörs med stöd av den nationella lagstiftningen i respektive land.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.4.2019 – tills vidarePublicerat 13.8.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats eftersom FPA-lagstiftningen har ändrats. Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall ersatte 1.4.2019 lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet.

Om ett stipendium som beviljats från Finland redan från början beviljats för arbete som utförs i ett icke-avtalsland och arbetet börjar direkt i det landet, jämställs arbetet med arbete som utförs i Finland. Då LFöPL-försäkras arbetet på samma sätt som arbete som utförs i Finland. LPA avgör LFöPL-försäkringsärendet. Rätten till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner avgörs däremot av FPA.
 
Om stipendietagaren har inlett sitt arbete i Finland och mitt i försäkringsperioden åker för att arbeta i ett icke-avtalsland fortsätter LFöPL-försäkringen i högst fem år, även om stipendietagaren bor utomlands. Förutsättningen är att också de andra villkoren för försäkringen uppfylls. Det är LPA som avgör om LFöPL-försäkringen fortsätter. Rätten till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner avgörs däremot av FPA.

Exempel: Stipendietagare som arbetar i ett icke-avtalsland
Stipendietagaren har arbetat i Finland och varit LFöPL-försäkrad. Stipendietagaren åker för att arbeta 3 år i ett icke-avtalsland. LFöPL-försäkringen fortsätter att vara i kraft under utlandsarbetets tid. Rätten till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner för den här tiden avgörs av FPA.

Mera

Före 1.4.2019 var en stipendietagare som åkte till ett icke-avtalsland mitt i en försäkringsperiod LFöPL-försäkrad om stipendietagaren omfattades av den finländska bosättningsbaserade socialförsäkringslagstiftningen med stöd av ett beslut från FPA.

Stipendietagare som arbetar i icke-avtalsland ska meddela om sitt utlandsarbete till LPA och FPA.

Närmare information om LFöPL-försäkring av stipendiater lämnas av LPA.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).