Handläggningen av en EU-pensionsansökan

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 16.9.2020 – tills vidarePublicerat 23.8.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterat med de ändringar som följer av övergången till ett elektroniskt förmedlingssystem för ansökningar.

Elektronisk förmedling av ansökningar från FPA till arbetspensionssystemet

De pensionsansökningar med bilagor som FPA tar emot vidarebefordrar FPA elektroniskt via förmedlingssystemet för ärendemeddelanden (Assa) till arbetspensionssystemet. I uppgifterna i meddelandet uppger FPA vilka pensioner ansökan gäller.

 • Vid ansökan om finsk arbetspension styrs ansökan genom maskinell slutledning till den teoretiska pensionsanstalten.
 • Vid ansökan om utländsk pension styrs ansökan direkt till Pensionsskyddscentralens avdelning för utlandstjänster (UP-avdelningen).
 • Vid ansökan om både arbetspension och utländsk pension får pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralens UP-avdelning ansökan för behandling samtidigt.

FPA:s åtgärder

När FPA tar emot en ansökan ska FPA först kontrollera personuppgifterna i befolkningsregistret. FPA ber om eventuella bilagor (t.ex. bilaga U eller läkarutlåtande) som saknas om

 • ansökan gäller även folkpension eller
 • en ansökan om enbart arbetspension har tagits emot av kundtjänsten

Om FPA har bett sökanden om tilläggsuppgifter ska FPA i tilläggsuppgifterna i meddelandet ange vilka uppgifter FPA har bett om och inom vilken tidsfrist.

Om FPA har fått en ansökan om enbart arbetspension per post är det arbetspensionsanstalten som ska be om tilläggsuppgifter.

Hur behandlingen av en ansökan inom arbetspensionssystemet inleds

Pensionsanstalten för i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister in att behandlingen av ansökan har inletts. Vid ansökan om enbart utländsk pension för UP-avdelningen i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister in att ansökan är under behandling.

Om den maskinella styrningen av ansökan misslyckas styrs ansökan till tjänsteenheten på Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster.
Tjänsteenheten

 • utreder vilken pensionsanstalt som ansvarar för behandlingen av ansökan,
 • för i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister in att ansökan är under behandling och
 • sänder ansökan per post till de berörda anstalterna.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 16.9.2020 – tills vidarePublicerat 23.8.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterat med de ändringar som följer av övergången till ett elektroniskt förmedlingssystem för ansökningar.

Åtgärder inom arbetspensionssystemet

Pensionssökanden lämnar in pensionsansökan till

 • en arbetspensionsanstalt
 • en arbetspensionsanstalts servicepunkt
 • Pensionsskyddscentralen

Den arbetspensionsanstalt som tar emot ansökan

 • avgör vilken den teoretiska anstalten är,
 • överför ansökan till den teoretiska anstalten
 • förmedlar den vid behov till den följande anstalten.

Den teoretiska anstalten

 • för in i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister att behandlingen av ansökan inletts
 • ber sökanden fylla i bilaga U ifall den inte finns med i ansökan och sökanden i sin ansökan uppger att hen arbetat eller bott utomlands
 • vidarebefordrar ansökan till FPA via meddelandetrafiken (Assa)
 • antecknar i ansökan eller följebrevet till FPA s vilka tilläggsuppgifter pensionsanstalten har bett den sökande om och inom vilken tidsfrist.
   

Om pensionsanstalten inte vidarebefordrar ansökan till FPA via den elektroniska ansökningstrafiken, ska de ansökningshandlingar som gäller FPA-pensioner och som arbetspensionsanstalten tagit emot skickas på papper per post till


FPA
PB 26
00056 FPA

Ansökan om svensk avtalspension

Om FPA sänder ansökningar om svensk avtalspension till pensionsanstalterna eller Pensionsskyddscentralen, ska de returneras till FPA. FPA ska sända ansökningar om svensk avtalspension direkt till vederbörande avtalspensionsbolag i Sverige. Om ansökan inte har lämnats in till FPA ska pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralens UM-avdelning returnera ansökan till sökanden.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 22.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med uppgiften om att pensionsanstalten behandlar en ansökan som inkommit via dess egen elektroniska tjänst lika som om ansökan inkommit per post.

Pensionsanstalten behandlar en ansökan som inkommit via anstaltens egen elektroniska tjänst lika som om ansökan inkommit per post.

arbetspension.fi kan också ansökas om ålderspension från ett annat EU-land. En ansökan om

 • arbetspension styrs till den sista pensionsanstalten
 • ansökan om utländsk pension till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen).

U-bilagan kan dock inte fyllas i elektroniskt på arbetspension.fi. Sökanden ska således fylla i U-bilagan separat och sända den till den sista pensionsanstalten. Även vid ansökan om enbart utländsk ålderspension instruerar arbetspension.fi pensionssökanden att sända U-bilagan endast till den sista pensionsanstalten, som ska förmedla den till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 9.6.2017 – tills vidarePublicerat 29.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med informationen att UM-avdelningen får ett larm om pensionsanstaltens beslut angående ansökningar från EU-länder. Pensionsanstalten skickar inte beslutet till UM-avdelningen skilt.

Förmedling av ansökningsuppgifter till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning

Om en pensionsansökan har förmedlats via Santra till den teoretiska anstalten och Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) ska den teoretiska pensionsanstalten sända endast de tilläggsutredningar som den fått eller gjort till UM-avdelningen.

Om ansökan ännu inte har vidarebefordrats till UM-avdelningen ska den teoretiska pensionsanstalten sända alla ansökningshandlingar och de erhållna tilläggsutredningarna som bilagor till ett ETK 4000r-följebrev till UM-avdelningen genast i samband med att ansökan tas emot för behandling. De dokument och uppgifter som ska lämnas in framgår av ETK 4000r-följebrevet, och av dessa inlämnas de dokument och uppgifter som finns tillgängliga för tillfället.

Den teoretiska pensionsanstalten sänder följande dokument till UM-avdelningen:

 • ansökningsblankett
 • bilaga U (för både förmånslåtaren och sökandens del vid ansökan om familjepension)
 • alla dokument som gäller bosättning och arbete utomlands
 • B-läkarutlåtanden och andra utredningar av hälsotillståndet
 • rehabiliteringsdokument
 • LITA-uppgifter och –betalare
 • beslut om förordnande av intressebevakare
 • regresskrav (sociala myndigheter, arbetslöshetskassa, annan kravställare)
 • för försäkringsperiodernas del ett intyg över att P5000 är färdigt eller att ett gammalt intyg över försäkringsperioderna fortfarande är i kraft (utfärdandedatum) eller att P5000 ännu inte har kunnat begäras (orsak)
 • sökandens eller förmånslåtarens sista arbetsdag, om uppgiften finns tillgänglig
 • om ansökan inte behandlas i fråga om finsk arbetspension, orsaken till detta
 • önskad begynnelsetidpunkt för den utländska pensionen, om denna inte framgår av ansökan
 • sökandens bankkontouppgifter, om de inte framgår av ansökan
 • tilläggsuppgifter som har begärts av sökanden och tidsfristen för dem
 • övriga uppgifter som påverkar ärendet.

Begäran om tilläggsuppgifter

Pensionsanstalten kan be om tilläggsuppgifter direkt av sökanden. UM-avdelningen ber sökanden om tilläggsuppgifter som behövs för att skicka ansökan utomlands ifall pensionsanstalten inte meddelar att en förfrågan om tilläggsuppgifter redan gjorts. Sökanden kan få en förfrågan gällande samma ärenden både från pensionsanstalten och UM-avdelningen.

Erhållna tilläggsuppgifter ska överlåtas till andra aktörer som handlägger ansökan. Pensionsanstalten kan förmedla erhållna uppgifter fritt formulerat till UM-avdelningen. Om en uppgift ska vidarebefordras också till FPA, har FPA önskat att uppgifter inte sänds som bilagor till e-post. Om pensionsanstalten inte får de tilläggsuppgifter som den begärt inom den utsatta tiden, är det primärt pensionsanstalten själv som ansvarar för att påskynda inlämnandet. Även övriga aktörer kan påskynda kunden om de så önskar.

Begäran om finska försäkringsperioder

Pensionsanstalten ska be om försäkringsperioderna (P5000) genast när avgörandet av pensionsansökan och datumet för pensionsfallet finns till hands. UM-avdelningen får ett larm om färdiga försäkringsperioder direkt ur försäkringsperiodstillämpningen.

Begäran om utländska försäkringsperioder för EU-uträkning

Om en sökande eller förmånslåtare har varit försäkrad i två eller flera EU-länder ska pensionen alltid räknas ut enligt både nationella regler och EU-regler. Även i det fall att sökanden ännu inte ansöker om utländsk pension ska den teoretiska anstalten via UM-avdelningen be om försäkringsperioderna (blankett E 205 eller SED P5000) från alla de EU-länder där sökanden har uppgett att han eller hon har arbetat. För uträkning av arbetspensionen som pro rata-pension räcker det med endast arbetsperioderna.

Om sökanden (ännu) inte ansöker om utländsk pension bör pensionsansökan inte föras in som en EU-pensionsansökan i pensionsansökningsregistret. Den teoretiska anstalten kan vara tvungen att föra in ansökan som EU-ansökan för att kunna räkna ut pensionen enligt EU-regler. Om ansökan inte är en EU-pensionsansökan ska den teoretiska anstalten meddela det till

 • Pensionsskyddscentralens UM-avdelning
 • FPA:s center för internationella ärenden
 • den följande anstalten vid behov.

Pensionsanstaltens beslut

UM-avdelningen får ett larm då pensionsanstalten fattat ett EU-pensionsbeslut. Pensionsanstalten skickar inte sitt beslut till UM-avdelningen.

Vidarebefordran av nya uppgifter till UM-avdelningen

Alltid när pensionsanstalten får in material som påverkar handläggningen eller avgörandet av en pensionsansökan ska materialet omgående sändas också till UM-avdelningen, om denna inte har fått det direkt via Santra. Sådant material är bl.a.

 • regresskrav från sociala myndigheter eller arbetslöshetskassor
 • förordnande av intressebevakare
 • nytt läkarutlåtande
 • handlingar som hänför sig till utredning av arbetsförmågan.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 23.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Ändringar gällande deltidspension och förhöjd pensionstillväxt har uppdaterats till exemplen i anvisningen.

När ska en ansökan sändas utomlands?

Utgångspunkten är att EU-ansökningsprocessen alltid ska inledas om sökanden har uppgett att hen också ansöker om pension från ett annat EU-land.

Om en sökande inte ansöker om pension från utlandet, även om hen verkar ha rätt till sådan kan pensionsanstalten

 • kontakta sökanden
 • välja att överföra ärendet till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) för utredning.

Om pensionsanstalten väljer att överföra ärendet till UM-avdelningen för utredning ska pensionsanstalten

 • sända alla ansökningshandlingar till UM-avdelningen  
 • be denna kontakta sökanden i fråga om ansökan om utländsk pension.

Via Santra får UM-avdelningen inte ansökningar som enligt uppgifterna på ansökningsblanketten inte gäller utländsk pension.

Även om sökanden har uppgett att hen ansöker om utländsk pension finns det i vissa fall behov att kontakta sökanden och be hen ompröva om hen verkligen vill ansöka om utländsk pension genom ansökan i fråga. Beträffande ålderspensioner är det i vissa fall skäl att kontrollera från vilken tidpunkt sökanden vill ansöka om utländsk ålderspension.

Även om utgångspunkten i vissa situationer är att en ansökan inte ska sändas utomlands ska sökanden alltid kontaktas i frågan. Ansökan ska dock alltid sändas till utlandet om sökanden uttryckligen kräver det.

När är det skäl att kontakta pensionssökanden?

 • Sökanden har inte varit försäkrad i det EU-land där hen uppger sig ha vistats (landet saknar t.ex. ett bosättningsbaserat system eller vistelsen har varit endast kortvarig).
 • Sökanden har varit utsänd från Finland för att arbeta i ett annat EU-land och har varit arbetspensionsförsäkrad i Finland under hela utsändningstiden.
 • Sökanden får eller ansöker om deltidspension från Finland och ansöker om pension också från ett annat EU-land. I sådana situationer hindrar en utländsk lagstadgad arbetspension erhållandet av deltidspension.
 • Personens pensionsansökan har tidigare avslagits i ett annat EU-land eftersom sökanden har arbetat i landet kortare tid än tolv månader eller har inte varit försäkrad i detta land och/eller det andra landet har sänt ett s.k. nollintyg om försäkringsperioder och det efter detta inkommer en ny pensionsansökan eller ett läkarutlåtande som ansökan om fortsatt invalidpension. Då förutsätts dessutom att den försäkrade inte har nya försäkringsperioder i landet i fråga.
 • Ansökan om finsk invalidpension har avslagits och ett annat EU-land har beviljat tidsbegränsad invalidpension eller avslagit en sådan och sökanden lämnar in ett nytt läkarutlåtande för att anföra besvär.

Situationer som ansluter till begynnelsetidpunkten för en utländsk ålderspension och som ger anledning att kontakta sökanden

 • Om sökanden i ansökan inte uppgett från vilken tidpunkt hen ansöker om utländsk pension ska man alltid fråga sökanden om den önskade begynnelsetidpunkten. En pensionsansökan kan inte sändas utomlands utan besked om den önskade begynnelsetidpunkten.
 • Pensionssökanden ansöker om utländsk ålderspension från en tidigare tidpunkt än finsk arbetspension. Utländsk ålderspension kan även hindra erhållandet av sociala förmåner, t.ex. arbetslöshetsförmåner, i Finland.
 • Pensionssökanden ansöker om ålderspension från ett annat EU-land från en tidpunkt då hen inte kan få sådan, eftersom hen inte har nått pensionsåldern i landet. Sökanden ska informeras om från vilken tidpunkt han eller hon kan ansöka om pensionen.
 • Sökanden ansöker om utländsk ålderspension för tidigt. En sådan situation kan uppstå exempelvis om den som ansöker om ålderspension från Finland i ansökan uppger att han eller hon ansöker om utländsk pension så att den börjar exempelvis först om två år. Sökanden ska tillrådas att ansöka om den utländska pensionen på nytt 6–12 månader före den önskade begynnelsetidpunkten.

Landsrelaterade undantag som ger anledning att kontakta sökanden

 • Om sökanden har vistats i Norge eller Island endast före 16 års ålder eller i Danmark endast före 15 års ålder behöver ansökan inte sändas till dessa länder. Om personen har vistats i Sverige endast före 16 års ålder och har fyllt 16 år före år 1999 behöver ansökan inte sändas till Sverige.
 • Sökanden har vistats i Spanien men inte som arbetstagare eller egenföretagare. Eftersom Spanien inte beviljar pensioner enbart på grund av bosättning, ska ansökan vidarebefordras till Spanien endast om sökanden anser att han eller hon har varit försäkrad där på grundval av arbete och ber att ansökan ska vidarebefordras. Ansökningar om familjepension ska alltid vidarebefordras till Spanien.
 • Sökanden har vistats i Frankrike men inte som arbetstagare eller egenföretagare. Kontaktinstitutionen i Frankrike har i fråga om ålders- och familjepensioner bett att Pensionsskyddscentralen inte sänder den sådana ansökningar där sökanden ansöker om ålderspension enbart på grundval av bosättning. Ansökningar om familjepension och invalidpension ska alltid sändas till Frankrike.

Tillvägagångssätt när sökanden återkallar sin ansökan om utländsk pension?

Om en sökande återkallar sin ansökan om utländsk pension ska pensionsanstalten vid behov informera

 • UM-avdelningen
 • FPA:s center för internationella ärenden
 • den följande anstalten.  

Om en EU-ansökan i ansökningsregistret ska ändras till en nationell ansökan ska pensionsanstalten informera UM-avdelningen om detta. Vid behov ska UM-avdelningen kontakta avdelningen för registertjänster så att EU-registreringen av ansökan kan raderas.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 18.2.2019 – tills vidarePublicerat 7.3.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats vad gäller förfarandena kring ibruktagandet av det detaljerade läkarutlåtandet.

Medicinska tilläggsutredningar som begärs av kontaktinstitutionen i ett annat EU-land

En utländsk kontaktinstitution kan be om en medicinsk tilläggsundersökning i fråga om en pensionssökande som är bosatt i Finland. Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) ska vidarebefordra begäran till den teoretiska anstalten, som kontaktar sökanden. Begäran ska vidarebefordras till den teoretiska anstalten även om en ansökan om invalidpension har avslagits i Finland.

Mera

Även Finland kan be en utländsk institution att sända ett detaljerat läkarutlåtande (Detailed Medical Report).

Om tilläggsundersökningar begärs för en pensionssökande som aldrig har varit arbetspensionsförsäkrad i Finland ska UM-avdelningen vidarebefordra begäran till FPA.

Om en utländsk institution ber om en tilläggsundersökning i fråga om en person som är bosatt i Finland, görs undersökningen genom iakttagande av förfarandet enligt den finska lagstiftningen.

Den teoretiska anstalten betalar undersökningskostnaderna och kräver i sin tur via UM-avdelningen in kostnaderna av den utländska institutionen, såvida länderna inte sinsemellan har avtalat om att avstå från att ersätta kostnaderna. Finland har med de nordiska länderna och Storbritannien kommit överens om att avstå från att ersätta kostnaderna. I sådana fall är det således den teoretiska anstalten som står för kostnaderna.

Detaljerat läkarutlåtande för medicinsk utredning (Detailed Medical Report) och dess användning

Finland använder i första hand en nationell blankett för läkarutlåtande. Administrativa kommissionen har godkänt det detaljerade läkarutlåtandet (Detailed Medical Report), som i fortsättningen ersätter blankett  E 213. Det detaljerade läkarutlåtandet är flerspråkigt. Språket går att välja i rullgardinsmenyn på första sidan.

Ett detaljerat läkarutlåtande skickas utomlands endast på begäran. Om en utländsk institution ber Finland att fylla i ett detaljerat läkarutlåtande, skickar UM-avdelningen i samband med begäran till den teoretiska anstalten en länk till det detaljerade läkarutlåtandet per e-post. Den teoretiska anstaltens uppgift är att se till att det i den begäran om läkarutlåtande som sänds till kunden finns uppgifter om vilka uppgifter den utländska institutionen i synnerhet vill att det detaljerade läkarutlåtandet innehåller. Det ifyllda detaljerade läkarutlåtandet sänds till UM-avdelningen för vidarebefordran till den utländska institutionen. Det detaljerade läkarutlåtandet finns i blankettbanken på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Pensionsanstaltens sakkunnigläkare kan fylla i det detaljerade läkarutlåtandet utifrån de läkarutlåtanden som ingår i handlingarna om

 • det andra EU-landet endast ber om ett detaljerat läkarutlåtande och inte om egentliga tilläggsundersökningar och
 • handlingarna innehåller tillräckligt med uppgifter för att fylla i blanketten.

Om pensionsanstaltens sakkunnigläkare inte kan fylla i det detaljerade läkarutlåtandet utifrån de läkarutlåtanden som ingår i handlingarna, ska personen skaffa ett detaljerat läkarutlåtande från den behandlande läkaren.

Även om den utländska institutionen ber Finland om blankett E 213, ska det detaljerade läkarutlåtandet i första hand fyllas i.

Mera

Med Sverige, Norge, Danmark, Österrike och Storbritannien har det  uttryckligen avtalats om att EU-läkarutlåtanden inte används, utan i första hand används nationella läkarutlåtanden.

Spanien, Tyskland, Island och Lettland har däremot meddelat att de kräver att alla medlemsstater färdigt bifogar blankett E 213 till de invalidpensionsansökningar som sänds till dem. I praktiken har dessa länders lokalkontor ändå inte krävt blanketten E 213 för sitt avgörande i sådana fall där den sökande inte har tillräckligt med försäkringsperioder.

Även till de ovan nämnda länderna skickas i fortsättningen det detaljerade läkarutlåtandet i stället för blankett E 213. Beroende på land och fall ber UM-avdelningen om ett detaljerat läkarutlåtande från den teoretiska anstalten vid behov, antingen genast i samband med ansökan eller senare.

Om det andra landet trots att det detaljerade läkarutlåtandet har skickats ber om blankett E 213, kan den ändå vid behov fortfarande skickas.

Om sökanden har vistats bara en kort tid i ett annat EU-land ska den teoretiska anstalten, innan det detaljerade läkarutlåtandet fylls i, via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning hos det andra EU-landet försäkra sig om att sökanden har juridisk rätt till pension från det andra landet.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 21.9.2018 – tills vidarePublicerat 20.12.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningens del med uppgifter om skyddade e-postförbindelser har uppdaterats. Ingen skyddad e-postförbindelse finns med Töötukassa i Estland.

Vidarebefordran av ansökningar till utländska kontaktinstitutioner

UM-avdelningen sänder de grundläggande uppgifterna om en ansökan till utlandet genast när handläggningen påbörjats, om alla uppgifter som då behövs finns till hands. Om tilläggsuppgifter behövs ber UM-avdelningen själv om dem och vidarebefordrar dem vid behov till pensionsanstalten och FPA.

I det första skedet sänder UM-avdelningen den utländska kontaktinstitutionen åtminstone

 • blankett E 202, E 203 eller E 204 enligt ansökningstyp
 • blankett E 207
 • eventuella läkarutlåtanden (inte A-läkarutlåtanden).

I detta skede sänds också följande uppgifter om de är färdiga: 

 • försäkringsperioderna inom arbetspensionssystemet P5000
 • bosättningsperioderna E 205 FI
 • uppgifterna om finska pensionsbeslut.

Om uppgifterna inte är färdiga i det första skedet skickar UM-avdelningen dem till den utländska institutionen genast när

 • UM-avdelningen har fått dem eller
 • besked om att de är färdiga.

UM-avdelningen kan enligt egen prövning också sända ansökningshandlingarna som ett paket till vissa länder, om detta anses nödvändigt för en smidig skötsel av ärendet.

Hur handläggningen framskrider efter att kontaktinstitutionen i ett annat EU-land fått ansökan

När kontaktinstitutionen i ett annat EU-land har tagit emot en EU-pensionsansökan och bilagorna från Finland ska den bekräfta försäkringsperioderna i sitt eget land och sända uppgifterna om dem till UM-avdelningen på blankett E 205 eller SED P5000. UM-avdelningen vidarebefordrar uppgifterna om försäkringsperioderna i det andra EU-landet till den teoretiska pensionsanstalten och FPA:s center för internationella ärenden så att pensionen kan räknas ut. Uppgifterna ska vidarebefordras i takt med att de fås in.

Varje EU-land bör sända uppgifterna om försäkringsperioder till alla länder som är med i pensionsansökningsprocessen, dvs. inte längre via kontaktinstitutionen. Före övergången till elektroniskt informationsutbyte meddelar Pensionsskyddscentralens UM-avdelning i egenskap av kontaktinstitution de övriga i ansökningsförfarandet medverkande EU-ländernas uppgifter om försäkringsperioder till alla de länder där sökanden har varit försäkrad (t.ex. Sveriges uppgifter till Portugal och vice versa) så att institutionerna där kan räkna ut pensionens belopp.

Pensionsanstalterna ska sända tilläggsförfrågningar till en utländsk institution via UM-avdelningen. Pensionsanstalten kan göra en tilläggsförfrågan antingen genom skyddad e-postförbindelse ([email protected]) eller på en blankett för tilläggsförfrågningar (ETK 2210, ETK 2211, ETK 2219).

Mera

UM-avdelningen har en skyddad e-postförbindelse med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i Sverige, NAV i Norge vad gäller ålderspension och familjepension, Udbetaling Danmark och isländska Tryggingastofnun. För närvarande ingår inte NAV vad gäller invalidpensioner och inte Danmarks ATP.

En skyddad förbindelse har också upprättats till den estniska försäkringsanstalten Sotsiaalkindlustusamet.

UM-avdelningen får tilläggsförfrågningar från de utländska kontaktinstitutionerna. Om UM-avdelningen inte själv kan besvara en tilläggsförfrågan ska UM-avdelningen vidarebefordra förfrågan till sökanden själv och i vissa fall också till FPA eller den berörda arbetspensionsanstalten. UM-avdelningen vidarebefordrar svaret till den utländska kontaktinstitutionen.

Ett utländskt pensionsbeslut och justering av finländsk arbetspension

När UM-avdelningen tar emot ett utländskt pensionsbeslut

 • registrerar UM-avdelningen pensionsbeslutet i Pensionsskyddscentralens pensionsregister och
 • förmedlar det utländska pensionsbeslutet för kännedom till den teoretiska anstalten och FPA.

När den teoretiska anstalten har fått försäkringsperiodern och beslut från ett annat EU-land, kontrollerar den om de har inverkan på det finländska arbetspensionsbeslutet. Om ett justeringsbeslut utfärdas, förmedlas det till det andra landet via UM-avdelningen.

Enligt artikel 48 i tillämpningsförordning 987/2009 skickar kontaktinstitutionen när den har underrättats om samtliga beslut sökanden och de berörda institutionerna en sammanfattning av besluten. Pensionsskyddscentralens UM-avdelning gör en sammanfattning av besluten ändå endast på sökandens begäran.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 16.9.2020 – tills vidarePublicerat 23.8.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med de ändringar som följer av övergången till en elektronisk förmedlingstjänst för ansökningarna.

Pensionsansökningar som kommer till Finland från kontaktinstitutionerna i andra EU-länder

Om en person som varit försäkrad i Finland bor i ett annat EU-land fungerar försäkringsanstalten i detta land som kontaktinstitution vid ansökan om pension. Kontakten från Finland till den utländska kontaktinstitutionen sköts på arbetspensionsanstalternas vägnar av FPA:s center för internationella ärenden.

När sökanden fyller i pensionsansökan för sitt bosättningsland ska han eller hon också meddela uppgifterna om sina egna eller förmånslåtarens arbets- eller bosättningsperioder i Finland. Kontaktinstitutionen i bosättningslandet ska sända följande handlingar till FPA:s center för internationella ärenden:

 • blankett E 202, E 203 eller E 204 enligt ansökningstyp
 • intyget över försäkringshistorik E 205 
 • blankett E 207 eller motsvarande SED om sökandens eller förmånslåtarens försäkringshistorik utomlands
 • eventuella läkarutlåtanden och andra handlingar.

Åtgärder när ansökan lämnas in till Finland

Om en sökande som bor i ett annat EU-land lämnar in ansökan till en arbetspensionsanstalt, begär arbetspensionsanstalten via FPA:s center för internationella ärenden blanketterna E 202/203/E204, E205 och E207 (eller motsvarande SED) från bosättningslandets institution. På begäran ska uppges när ansökan har lämnats in i Finland. Den nationella pensionsansökningsblanketten och E-blanketterna från utlandet fördelas alltid för behandling både vad gäller arbets- och folkpension oberoende av vilka pensioner sökanden har kryssat för i den nationella blanketten.

Åtgärder som FPA:s center för internationella ärenden ska vidta

När en pensionsansökan kommer in från utlandet på en E-blankett eller ett SED i pappersform ska FPA:s center för internationella ärenden kontrollera ansökan och

 • vid behov be om den finska personbeteckningen från magistraten
 • sända ansökningshandlingarna till arbetspensionssystemet, som genom maskinell slutledning styr ansökan till den teoretiska pensionsanstalten. Om den maskinella slutledningen  misslyckas ska ärendet överföras till tjänsteenheten på Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster för utredning
 • sända det utländska pensionsbeslutet till arbetspensionsanstalten och separat en kopia av beslutet till Pensionsskyddscentralen, som registrerar beslutet i Bertta
 • sända Finlands intyg över försäkringsperioder till den utländska kontaktinstitutionen (intyg över anställnings- och bosättningsperioder)
 • vidarebefordra senare inkomna utländska intyg över försäkringsperioder till den teoretiska anstalten
 • sända de finska pensionsbesluten, också beslut om arbetspension, till den utländska kontaktinstitutionen (i princip alla beslut samtidigt); om en utländsk kontaktinstitution har framlagt krav på retroaktiv pension ska FPA:s center för internationella ärenden sända arbetspensionsbeslutet till utlandet genast så att kontaktinstitutionen kan lägga fram sitt exakta krav inom två månader.

Om ansökan är bristfällig ska FPA:s center för internationella ärenden

 • till utlandet göra en tilläggsförfrågan på en blankett för ändamålet, genom skyddad e-postförbindelse eller med fax
 • foga en kopia av tilläggsförfrågan också till de handlingar som ska sändas till den teoretiska anstalten för att denna ska veta vilka tilläggsuppgifter FPA har bett om från utlandet
 • till utlandet vidarebefordra också de tilläggsförfrågningar som görs i samband med handläggningen av ansökan på arbetspensionsanstalternas vägnar
 • till arbetspensionsanstalterna vidarebefordra också de beslut och eventuella andra uppgifter som under handläggningen av ansökan kommer från utlandet
 • be om sökandens IBAN-kontonummer såvida detta inte finns i den ansökan som inkommit från utlandet; om IBAN-kontonumret fås av kunden ska kontonumret vidarebefordras också till arbetspensionsanstalten såvida den ännu inte har utfärdat ett pensionsbeslut.

På blanketten för tilläggsförfrågningar ber FPA den utländska kontaktinstitutionen fylla i och sända tillbaka blanketten till FPA (i så fall ska Pensionsskyddscentralens returadress strykas över). FPA:s center för internationella ärenden ska omedelbart sända den från utlandet returnerade blanketten eller en kopia av denna till den teoretiska anstalten.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 19.6.2019 – tills vidarePublicerat 16.8.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med att kopior av besluten inte ska sändas som bilagor till E 210-blanketten.

Om en person som har varit försäkrad i Finland bor i ett annat EU-land får den teoretiska anstalten pensionsansökningsblanketten via FPA:s center för internationella ärenden.

Den teoretiska anstalten ska

 • i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister föra in att ansökan är under handläggning
 • via försäkringsperiodstillämpningen beställa uppgifterna om försäkringsperioderna på grundval av arbete
 • till den följande anstalten vid behov vidarebefordra E-ansökan eller SED-ansökan med bilagor som den teoretiska anstalten fått från FPA:s center för internationella ärenden
 • sända besluten och blankett E 210 till FPA:s center för internationella ärenden.

Den följande anstalten sänder sin E 210-blankett direkt till FPA:s center för internationella ärenden för att vidarebefordras till det andra EU-landet.

Tilläggsutredningar

Om den teoretiska anstalten vid behandlingen av ett pensionsärende behöver de tilläggsuppgifter som FPA har bett om ska den invänta uppgifterna.

Om den teoretiska anstalten behöver ytterligare uppgifter utöver dem som FPA:s center för internationella ärenden redan har bett om, ska den teoretiska anstalten fylla i blankett E 001 och/eller blanketten för tilläggsförfrågningar, på vilken den teoretiska anstalten kryssar för de tilläggsuppgifter som den behöver. Den teoretiska anstalten sänder blanketterna till FPA:s center för internationella ärenden, som i sin tur sänder dem utomlands.

Tilläggsförfrågningarna kan också skickas per e-post ([email protected]) till FPA:s center för internationella ärenden för att förmedlas till följande intitutioner:

 • Sverige: Försäkringskassan
 • Sverige: Pensionsmyndigheten
 • Estland: Sotsiaalkindlustusamet
 • Estland: Töötukassa
 • Norge: NAV (om det gäller ålderspension eller familjepension, inte förmåner vid arbetsoförmåga)
 • Danmark: Udbetalning Danmark (inte ATP)
 • Island: Tryggingastofnun

Centret för internationella ärenden vidarebefordrar tilläggsförfrågningarna till andra länder i den form de har fåtts från arbetspensionsanstalten.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 7.3.2016 – tills vidarePublicerat 7.3.2016

Förfarande vid begäran om tilläggsundersökningar

I fråga om en pensionssökande som bor utomlands kan pensionsanstalten via FPA:s center för internationella ärenden  också be institutionen i sökandens vistelse- eller bosättningsland låta göra en ny läkarundersökning. Institutionen i det andra EU-landet ska utföra undersökningen enligt det förfarande som anges i den lagstiftning som institutionen tillämpar.

Den teoretiska anstalten ska via FPA:s center för internationella ärenden sända blankett E 001 och/eller blanketten för tilläggsförfrågningar till kontaktinstitutionen utomlands och meddela vad för slags undersökning den ber om.

FPA:s center för internationella ärenden vidarebefordrar undersökningsbegäran till kontaktinstitutionen i det andra landet, som kontaktar sökanden. Begäran ska alltid sändas till kontaktinstitutionen i det andra EU-landet och alltså inte direkt till sökanden.

Mera

Om en pensionsanstalt ber t.ex. en lokal försäkringskassa i Sverige skaffa ett nytt läkarutlåtande om den sökande, ska den lokala försäkringskassan skaffa det begärda utlåtandet.

Kostnader för tilläggsundersökningar

Den anstalt som ber om nya undersökningar svarar för undersökningskostnaderna. De nordiska länderna och Storbritannien har dock kommit överens om att avstå från ersättningen av kostnader enligt EU-bestämmelserna. Däremot kan exempelvis Tyskland på normalt sätt kräva in kostnaderna för medicinska undersökningar som en arbetspensionsanstalt i Finland har bett om.