Exempel på EU-pension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 24.10.2017

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den höjda pensionstillväxtens andel var 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63-67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Till slutet av år 2016 tillväxer pensionen med 1,5 procent av den pensionsgrundande årsinkomst som pensionstagaren förtjänar samtidigt som hen får pension från utlandet. Fr.o.m. 1.1.2017 är pension som beviljats från utlandet inte längre ett hinder för förhöjd pensionstillväxt.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 21.7.1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Finsk ålderspension börjar vid 63 års ålder 1.8.2017.
 • Livslängdskoefficient 0,96800
 • Förtida ålderspension från Estland börjat 1.1.2016

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 436 mån
 • Sammanlagt 352 månader i Estland åren 1977–2010, varav 41 månader i arbete efter 53 års ålder
 • Sammanlagt 84 månader i Finland åren 2011–2017

Nationell pension

Nationell pension före justering med livslängdskoefficienten

År

Inkomsterna enligt lönekoefficienten för år 2017 efter avdrag för löntagarens pensionsavgift

Inkomsterna före avdrag för löntagarens pensionsavgift

Pension

Försäkringsperioder, mån

Verklig tid i arbete, mån

2011

30 068,16

 

47,61

12

12

2012

21 755,93

 

34,45

12

12

2013

28 526,99

 

45,17

12

12

2014

30 066,16

 

47,60

12

12

2015

30 066,16

 

47,60

12

12

2016

30 066,16

 

*37,58

12

12

2017

 

17 538,50

**24,85

12

7

 

*Intjänad pension år 2016 är 30 066,16 x 1,5 %/12 = 37,58 euro/mån.

**Intjänad pension år 2017 är 17 538,50 x 1,7 %/12 = 24,85 euro/mån.

Den intjänade nationella pensionen är sammanlagt 284,86 euro/mån.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954. 284,86 x 0,96800 = 275,74 euro/mån.

Teoretisk pension

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. För pensionsfallsåret för ålderspensionen beaktas inkomster och månader fram till pensionsfallet.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 188 088,06 euro/mån / 79 = 2 380,86 euro/mån.

436/84 mån x 275,74 euro/mån + (41 mån x 0,4 % / 12 mån x 2 380,86 euro/mån) x 0,96800 = 1 462,72 euro/mån.

Pro rata-pension

84/436 euro/mån / 1 462,72 = 281,81 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 24.10.2017

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den förhöjda pensionstillväxtens andel var 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen. Uppskovsförhöjning beaktas också vid beräkningen av den teoretiska pensionen..

Grunduppgifter

 • Födelsetid 6.1.1952
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Ålderspensionen börjar 1.8.2017.
 • Livslängdskoefficient 0,97552

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 515 mån, varav
 • Sammanlagt 371 månader i Finland åren 1975-2005
 • Sammanlagt 96 mån i Sverige åren 2006-2013, hela tiden arbete i 53–62 års ålder
 • Sammanlagt 48 månader i Finland åren 2014-2017

Intjänad pension

Den i Finland intjänade pensionen före utgången av år 2004 enligt 2017 års nivå är 1 100 euro/mån.

Intjänad pension i Finland fr.o.m. 1.1.2005

År Inkomsterna enligt lönekoefficienten för år 2017 efter avdrag för löntagarens pensionsavgift Inkomsterna enligt lönekoefficienten för år 2017 före avdrag för löntagarens pensionsavgift  Pension Försäkringsperioder, mån Verklig tid i arbete, mån
  2005                     30 000   *46,67 12 12
       
2014 29 500   46,71 12 12
2015 30 400   **108,51 12 12
2016 31 300   117,38 12 12
2017   19 000 23,75 12 7

*Intjänad pension år 2005 är (30 000,00 x 1/12 x 1,5 % + 30 000,00 x 11/12 x 1,9 %) / 12 = 46,67 euro/mån.

**Intjänad pension år 2015 är (30 400,00 x 1/12 x 1,9 % + 30 400,00 x 11/12 x 4,5 %) / 12 = 108,51 euro/mån.

I början av år 2017 minskar pensionstillväxten till 1,5 procent.

Den intjänade nationella pensionen är sammanlagt 1 100,00 euro/mån + 46,67 euro/mån + 46,71 euro/mån + 108,51 euro/mån + 117,38 euro/mån + 23,75 euro/mån = 1 443,02 euro/mån.

Uppskovsförhöjning

Uppskovsförhöjning för tiden 1.1.2017–31.7.2017 = 7 mån

Uppskovsförhöjningen är 7 x 0,4% = 2,8 %.

Nationell pension före uppskovsförhöjningen är 1 443,02 euro/mån.

Uppskovsförhöjning 0,028 x 1 443 euro/mån = 40,40 euro/mån.

Nationell pension

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1952. 1 483,42 euro/mån x 0,97552 = 1 447,11 euro/mån.

Teoretisk pension

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. För pensionsfallsåret för ålderspensionen beaktas inkomster och månader fram till slutet av pensionsfallsmånaden.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: (30 000,00 +29 500,00 + 30 400,00 +31 300,00 + 19 000,00) / 55 = 2 549,09 euro/mån.

515/419 x 1 447,11 euro/mån + (96 x 0,4 % / 12 x 2 549,09 euro/mån) x 1,028 x 0,97552 = 1 860,47 euro/mån.

Pro rata-pension

419/515 x 1 860,47 euro/mån = 1 513,66 euro/mån

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 24.10.2017

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den höjda pensionstillväxtens andel var 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 19.7.1953
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Ålderspensionen börjar 1.4.2017.
 • Livslängdskoefficient 0,97200
 • Intjänad pension i Finland 1 100 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 497 mån
 • Sammanlagt 353 månader i Finland åren 1976–2005
 • Inkomsterna år 2005 är 39 000 euro efter avdrag för löntagarens pensionsavgift
 • Sammanlagt 144 månader i Sverige åren 2006–2017, varav 120 månader arbete efter 53 års ålder och 5 månader arbete efter 63 års ålder t.o.m. 31.12.2016

Uppskovsförhöjning

Uppskovsförhöjning för tiden 1.1.2017–31.3.2017 = 3 mån

Uppskovsförhöjningen är 3 x 0,4% = 1,2 %.

Nationell pension före uppskovsförhöjningen är 1 100 euro/mån.

Uppskovsförhöjning 0,012 x 1 100 euro/mån = 13,20 euro/mån.

Nationell pension

Nationell pension före justering med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionen är sammanlagt 1 113,20 euro/mån.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953. 1 113,20 euro/mån x 0,97200 = 1 082,03 euro/mån.

Teoretisk pension

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. I exemplet ingår 12 sådana månader.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 39 000 euro/mån / 12 = 3 250 euro/mån.

497/353 mån x 1 082,03 euro/mån + ((120 mån x 0,4 % / 12 mån x 3 250 euro/mån) + (5 mån x 3 % / 12 mån x 3 250 euro/mån)) x 1,012 x 0,97200 = 1 691,26 euro/mån.

Pro rata-pension

353/497 x 1 691,26 euro/mån = 1 201,24 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Pensionsbelopp som ska uppges till FPA

Det arbetspensionsbelopp som uppges till FPA bör inkludera den intjänade pension bortsett från pensionstillväxt för arbete efter 63 års ålder före 1.1.2017.Den arbetspension som uppges till FPA får inte innehålla uppskovsförhöjning av arbetspensionen som betalas efter den lägsta pensionsåldern. Försäkringsperioder i Finland och övriga EU-länder beaktas i ålderspensionen fram till utgången av pensionsfallsåret.

Intjänad nationell pension minskad med livslängdskoefficienten utan uppskovsförhöjning: 1 100 euro/mån x 0,97200 = 1 069,20 euro/mån.

Teoretisk pension minskad med livslängdskoefficienten utan pensionstillväxt för arbete efter 63 års ålder före 1.1.2017: 497/353 mån x 1 069,20 euro/mån + (120 mån x 0,4 % / 12 mån x 3 250 euro/mån) x 0,97200 = 1 631,72 euro/mån.

Pro rata -pension 353/497 mån x 1 631,72 euro/mån = 1 158,95 euro/mån.

 

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 24.10.2017

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den förhöjda pensionstillväxtens andel var 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 2.2.1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Ålderspensionen börjar 1.3.2017.
 • Livslängdskoefficient 0,96800
 • Intjänad pension i Finland 1 200 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Inkomsterna år 2005-2009 är 30 000 euro/år efter avdrag för löntagarens pensionsavgift.
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 490 mån, varav
 • Sammanlagt 394 månader i Finland åren 1977-2009
 • Sammanlagt 96 månader i Sverige åren 2010–2017, varav 84 månader arbete i åldern 53–62 år t.o.m. 31.12.2016 och 2 månader fr.o.m. 1.1.2017.
 • Arbetar i Finland vid sidan av pensionen

Nationell pension

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954. 1 200,00 euro/mån x 0,96800 = 1 161,60 euro/mån.

Teoretisk pension

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. I exemplet ingår 60 sådana månader. 

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 150 000,00 euro/mån x 60 = 2 500,00 euro/mån.

490/394 mån x 1 161,60 euro/mån + (84 mån x 0,4 % / 12 mån x 2 500,00 euro/mån + 2 mån x 0,2 % / 12 mån x 2 500,00 euro/mån) x 0,96800 = 1 513,19 euro/mån.

Pro rata -pension

394/490 x 1 513,19 euro/mån = 1 216,73 euro/mån

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Pension för arbete vid sidan av ålderspensionen

Pensionen för arbete vid sidan av pensionen läggs till den tidigare beviljade pensionen, när pensionstagaren fyller 68 år. Den tidigare beviljade pensionen är oförändrad och därför ändras inte försäkringsperioderna.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 24.10.2017

EU-länderna har rätt att förutsätta att pensionssökanden har minst en försäkringsperiod på minst ett år i landet i fråga för att pension ska beviljas. Om rätt till pension i ett annat EU-land inte uppkommer på basis av arbete under en kortare tid än ett år, kan försäkringsperioden ge rätt till pension i Finland. Om sökanden har arbetat i flera EU-länder, fördelas en försäkringsperiod som är kortare än ett år i proportion till försäkringsperiodernas längd mellan sådana länder, där sökanden har arbetat i mer än ett år.

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den förhöjda pensionstillväxtens andel var 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 17.7.1954
 • Pensionsfall 31.7.2017
 • Livslängdskoefficient 0,96800
 • Intjänad pension i Finland 1 575 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Inkomsterna år 2005-2016 är 36 000 euro/år efter avdrag för löntagarens pensionsavgift.
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 463 mån, varav
 • Sammanlagt 36 månader i Sverige åren 1979–1981
 • Sammanlagt 420 månader i Finland åren 1982–2016
 • Sammanlagt 7 månader i Tyskland år 2017, varav alla arbete i åldern 53–62 år

Nationell pension

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954. 1 575,00 euro/mån x 0,96800 = 1 524,60 euro/mån.

Teoretisk pension

I försäkringsperioderna för den teoretiska pensionen beaktas alla försäkringsperioder.

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. För pensionsfallsåret för ålderspensionen beaktas inkomster och månader fram till slutet av pensionsfallsmånaden.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 432 000,00 euro/mån x 144 = 3 000,00 euro/mån.

463/420 x 1 524,60 euro/mån + (7 mån x 0,2 % / 12 mån x 3 000,00 euro/mån) x 0,96800 = 1 684,08 euro/mån.

Pro rata-pension

 divisorn för pro rata-pensionen beaktas endast försäkringsperioderna i Finland och Sverige. Då fördelas perioderna i Tyskland på Finlands och Sveriges ansvar i proportion till försäkringsperioderna.

420/456 x 1 684,08 euro/mån = 1 551,13 euro/mån

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 24.10.2017

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den förhöjda pensionstillväxtens andel var 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Om arbetet i Finland har skett före 1.1.2005, är inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten den samma som inkomstgrunden för återstående tid.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 1.7.1956
 • Partiell ålderspension börjar 1.8.2017
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år 6 månader
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland 774,56  euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten, pensionsgrundande lön 2 556 euro/mån
 • Invalidpensionen börjar 1.2.2019
 • Som arbetspensionsindex har använts 2534 för år 2017 och 2596 för år 2019
 • Som lönekoefficient har använts 1,389 för år 2017 och 1,418 för år 2019

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 437 mån
 • Sammanlagt 197 månader i Finland åren 1979-1995
 • Sammanlagt 240 månader i Sverige åren 1996-2016, varav 89 månader i arbete efter 53 års ålder

Personen har också arbetat i Sverige år 2017, men försäkringsperioderna beaktas till slutet av året innan pensionen börjar vid beräkningen av partiell ålderspension.

Partiell ålderspension fr.o.m 1.8.2017

Nationell partiell ålderspension

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2016 är 774,56 euro/mån (2017 års nivå).

Partiell ålderspension 50 % är 0,5 x 774,56 = 387,28 euro/mån

Förtidsminskning av partiell ålderspension

Förtidsminskning under tiden 1.8.2017–31.1.2020, för 30 månader

Förtidsminskningen är 30 x 0,4 % = 12 %

0,12 x 387,28 euro/mån = 46,47 euro/mån

Pensionen är sammanlagt 387,28 euro/mån- 46,47 euro/mån = 340,81 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår 0,96344 x 340,81 euro/mån = 328,35 euro/mån.

Den nationella partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.8.2017 är 328,35 euro/mån.

Teoretisk pension enligt nivån av partiell ålderspension

Eftersom personen har arbetat i Finland endast före år 2005, beräknas den förhöjda pensionstillväxtens andel utgående från samma pensionsgrundande lön utifrån vilken pensionen för återstående tid skulle ha beräknats.  Inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten är den pensionsgrundande lönen för arbetet i Finland under åren 1979–1995 (2 556 euro/mån).

437/197 x 328,35 euro/mån = 728,37 euro/mån

Förhöjd pensionstillväxt 89 mån x 0,4 % /12 x 2 556 euro/mån = 75,83 euro/mån, varav den partiella ålderspensionens del 50 % är 37,92 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten i den partiella ålderspensionen efter förtidsminskning och omräkning med livslängdskoefficienten är 37,92 euro/mån x 0,88 x 0,96344 = 32,15 euro/mån.

Den teoretiska pensionen enligt nivån av partiell ålderspension är sammanlagt 728,37 euro/mån + 32,15 euro/mån = 760,52 euro/mån.

Pro rata-pension enligt nivån av partiell ålderspension

197/437 x 760,52 euro/mån = 342,84 euro/mån

Pro rata partiell ålderspension fr.o.m. 1.8.2017 är 342,84 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Invalidpension för den som får partiell förtida ålderspension fr.o.m. 1.2.2019

Personen blir arbetsoförmögen och ansöker om invalidpension från Finland och Sverige.

Arbetsoförmågan anses ha inträtt i januari 2018, dvs. innan den partiella ålderspensionen började, och invalidpensionen börjar vid ingången av februari år 2019, efter en period med sjukdagpenning från Sverige.

Nationell invalidpension

Sparandelen (50 %) enligt 2019 års nivå är 387,28 euro/mån x 1,418/1,389 = 395,37 euro/mån.

Sparandelen justeras med livslängdskoefficienten för födelseåret 1956 (uppskattning) 0,957 x 395,37 euro/mån = 378,37 euro/mån.

I invalidpensionen efter den partiella ålderspensionen beaktas som den löpande partiella ålderspensionens belopp beloppet av den nationella partiella ålderspensionen, fastän den partiella ålderspensionen redan utbetalades som pro rata-pension.

Justerad med arbetspensionsindex till 2019 års nivå är den nationella partiella ålderspensionen 328,35 euro/mån x 2596/2534 = 336,38 euro/mån.

Under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstiden) hade personen arbetsinkomster endast i Sverige och därför är pensionen för återstående tid noll.

Pensionen är sammanlagt 378,37 euro/mån + 336,38 euro/mån = 714,75 euro/mån.

Den nationella invalidpensionen fr.o.m. 1.2.2019 är 714,75 euro/mån.

Teoretisk pension enligt invalidpensionens nivå

Den nationella partiella förtida ålderspensionen 50 % efter omräkning med livslängdskoefficienten är 335,38 euro/mån och den nationella sparandelen 50 % efter omräkning med livslängdskoefficienten är 378,37 euro/mån, sammanlagt 714,75 euro/mån.

437/197 x 714,75 euro/mån = 1 585,51 euro/mån

Den förhöjda pensionstillväxten som beräknats i samband med partiell ålderspension före förtidsminskning och omräkning med livslängdskoefficienten, men efter justering med lönekoefficienten till 2019 års nivå är 75,83 euro/mån x 1,418/1,389 = 77,41 euro/mån.

Sparandelen (50 %) av den förhöjda pensionstillväxten omräknad med livslängdskoefficienten är 38,71 euro/mån x 0,957 = 37,05 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten som beräknats i samband med partiell ålderspension efter förtidsminskning och omräkning med livslängdskoefficienten justerad med arbetspensionsindex till 2019 års nivå är 32,15 euro/mån x 2596/2534 = 32,94 euro/mån.

Den teoretiska pensionen enligt invalidpensionens nivå är sammanlagt 1 585,51 euro/mån + 37,05 euro/mån + 32,94 euro/mån = 1 655,50 euro/mån.

Pro rata-pension enligt invalidpensionens nivå

197/437 x 1 655,50 euro/mån = 746,30 euro/mån

Pro rata-invalidpensionen fr.o.m. 1.2.2019 är 746,30 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 27.2.2018

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland.

Förhöjd pensionstillväxt intjänas under tiden 1.1.2005-31.12.2016

 • med 0,4 procent om året i åldern 53-62 år och
 • med 3 procent om året i åldern 63-67 år.

Under tiden 1.1.2017-31.12.2025 intjänas förhöjd pensionstillväxt med

 • med 0,2 procent om året i åldern 53-62 år.

Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 15.1.1953
 • Partiell ålderspension börjar 1.2.2018
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Livslängdskoefficient 0,97200
 • Inkomster i Finland åren 2005-2008 och 2015-2017 sammanlagt 400 000 euro (avdrag för löntagarens pensionsavgift har beaktats till slutet av år 2016)
 • Intjänad pension i Finland till slutet av år 2017 är 3 050,20 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • ålderspensionen börjar 1.2.2020
 • Som arbetspensionsindex har använts 2562 för år 2018 och 2637 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,400 för år 2018 och 1,442 för år 2020

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 483 mån
 • Sammanlagt 411 månader i Finland åren 1977–2008 och 2015–2017
 • Sammanlagt 72 månader i Norge åren 2009–2014, varav alla i arbete efter 53 års ålder

Personen har också arbetat i Finland åren 2018–2020, men försäkringsperioderna beaktas till slutet av året innan pensionen börjar vid beräkningen av partiell ålderspension.

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2018

Nationell partiell ålderspension

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2017 är 3 050,20 euro/mån (2018 års nivå).

Partiell ålderspension 50 % är  0,5 x  3 050,20 = 1 525,10 euro/mån

Uppskovsförhöjning till partiell ålderspension

Uppskovsförhöjning tillkommer för 13 månader under tiden 1.1.2017–31.1.2018.

Uppskovsförhöjningen är 13 x 0,4% = 5,2 %.

0,052 x 1 525,10 euro/mån = 79,31 euro/mån

Pensionen är sammanlagt 1 525,10 euro/mån + 79,31 euro/mån = 1 604,41 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten personen födda år 1953 0,97200 x 1 604,41 euro/mån = 1 559,49 euro/mån.

Den nationella uppskjutna partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2018 är 1 559,49 euro/mån (enligt 2018 års nivå).

Teoretisk pension enligt nivån för partiell ålderspension

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. Arbetsinkomsterna och månaderna beaktas till slutet av året före pensionsfallet. I exemplet ingår 84 kalendermånader i Finland åren 2005–2008 och 2015–2017.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 400 000 euro / 84 mån = 4 761,90 euro/mån.

483/411 x 1 559,49 euro/mån= 1 832,69 euro/mån.

Förhöjd pensionstillväxt 72 mån x 0,4 % /12 x 4 761,90 euro/mån = 114,29 euro/mån, varav den partiella ålderspensionens del 50 % är 57,15 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten i den partiella ålderspensionen efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten är 57,15 euro/mån x 1,052 x 0,97200 = 58,44 euro/mån.

Den teoretiska pensionen enligt nivån av partiell ålderspension är sammanlagt 1 832,69 euro/mån + 58,44 euro/mån = 1 891,13 euro/mån.

Pro rata-pension enligt nivån för partiell ålderspension

411/483 x 1 891,13 euro/mån= 1 609,22 euro/mån.

Pro rata uppskjuten partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2018 är 1 609,22 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Ålderspension fr.o.m. 1.2.2020 till den som får partiell ålderspension

Ålderspension som beviljas efter partiell ålderspension beviljas antingen som nationell pension eller som pro rata-pension beroende på i vilken form den partiella ålderspensionen har beviljats.

Pension som tillvuxit av arbete under den partiella ålderspensionens begynnelseår och senare är alltid nationell pension. Förhöjd pensionstillväxt beräknas inte.

Den nationella uppskjutna partiella ålderspensionen 50  % omräknad med livslängdskoefficienten och justerad med arbetspensionsindex till 2020 års nivå är 1 559,49 euro/mån x 2637/2562 = 1 605,14 euro/mån.

Sparandelen 50 % enligt 2020 års nivå är 1 525,10 euro/mån x 1,442/1,400 = 1 570,85 euro/mån.

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 128,00 euro/mån i pension (enligt 2020 års nivå).

Uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som intjänats början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning tillkommer för 37 månader under tiden 1.1.2017–31.1.2020.

Uppskovsförhöjningen är 37 x 0,4% = 14,8 %.

Sparandelen 50 % med uppskovsförhöjningen är 1,148 x 1 570,85 euro/mån = 1 803,34 euro/mån.

Efter uppskovsförhöjningen är den pension som tillvuxit från den partiella ålderspensionens begynnelseår 1,148 x 128,00 euro/mån = 146,94 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Sparandelen 50 % efter uppskovsförhöjningen och omräkning med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953 är 0,97200 x 1 803,34 euro/mån = 1 752,85 euro/mån.

Efter uppskovsförhöjningen och omräkningen med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953 är den pension som tillvuxit från den partiella ålderspensionens begynnelseår 0,97200 x 146,94 euro/mån = 142,83 euro/mån.

Teoretisk pension enligt ålderspensionens nivå

Efter omräkning med livslängdskoefficienten och indexjustering är den nationella uppskjutna

 • partiella ålderspensionen 50 % 1 605,14 euro/mån och
 • sparandelen 50 % 1 752/85 euro/mån.

Pensionen är sammanlagt 3 357,99 euro/mån.

Den nationella pensionen som intjänats från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten är 142,83 euro/mån.

483/411 x 3 357,99 euro/mån= 3 946,25 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten som beräknats i samband med partiell ålderspension före uppskovshöjning och omräkning med livslängdskoefficienten, men efter justering med lönekoefficienten till 2020 års nivå är 114,29 euro/mån x 1,442/1,400 = 117,72 euro/mån.

Sparandelen (50 %) av den förhöjda pensionstillväxten efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten är 58,86 euro/mån x 1,148 x 0,97200 = 65,68 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten som beräknats i samband med partiell ålderspension efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten justerad med arbetspensionsindex till 2020 års nivå är 58,44 euro/mån x 2637/2562 = 60,15 euro/mån.

Den teoretiska pensionen enligt ålderspensionens nivå är sammanlagt 3 946,25 euro/mån + 65,68 euro/mån + 60,15 euro/mån = 4 072,08 euro/mån.

Pro rata-pension enligt ålderspensionens nivå

411/483 x 4 072,08 euro/mån= 3 465,06 euro/mån.

Till pro rata-pensionen läggs den nationella pensionen som tillvuxit från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår, 142,83 euro/mån.

Pro rata uppskjuten ålderspension fr.o.m. 1.2.2020 är 3 465,06 euro/mån + 142,83 euro/mån = 3 607,89 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 12.3.2019

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den förhöjda pensionstillväxtens andel är 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005–31.12.2016. Under tiden 1.1.2017–31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53–62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Om arbetet i Finland har skett före 1.1.2005, är inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten den samma som inkomstgrunden för återstående tid.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 30.5.1955
 • Pensionsfall i april 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland 750 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten, pensionsgrundande lön 2 500 euro/mån
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 469 mån, varav
 • sammanlagt 247 månader i Finland åren 1978–1998
 • sammanlagt 222 månader i Frankrike åren 1999–2017, varav 103 månader arbete i åldern 53–62 år t.o.m. 31.12.2016 och 6 månader fr.o.m. 1.1.2017.

Tiden i arbete i Frankrike år 2017 är 4 månader, men eftersom Frankrike uppger försäkringsperioderna som kvartal, blir det 6 månader försäkringsperiod år 2017. Förhöjd pensionstillväxt beräknas till den faktiska tidpunkt då arbetet upphört och högst till slutet av pensionsfallsmånaden i Finland, dvs. 30.4.2017 i det här fallet.

Nationell pension

Under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstiden) hade personen arbetsinkomster endast i Frankrike och därför är pensionen för återstående tid noll.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1955: 750,00 euro/mån x 0,96344 = 722,58 euro/mån.

Teoretisk pension

Eftersom personen under granskningstiden endast har haft arbetsinkomster i Frankrike, är pensionen för återstående tid noll.

Eftersom personen har arbetat i Finland endast före år 2005, beräknas den förhöjda pensionstillväxtens andel utgående från samma pensionsgrundande lön utifrån vilken pensionen för återstående tid skulle ha beräknats. Inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten är den pensionsgrundande lönen för arbetet i Finland under åren 1978–1998 (2 500 euro/mån).

Pensionen innehåller inte återstående tid (pensionen för återstående tid är noll), vilket innebär att tiden i arbete i det andra EU-landet beaktas till utgången av pensionsfallsmånaden i Finland.

469/247 x 722,58 euro/mån + ((103 mån x 0,4 % / 12 x 2 500,00 euro/mån) + (4 mån x 0,2 % / 12  x 2 500,00 euro/mån)) x 0,96344 = 1 456,32 euro/mån

Pro rata-pension

247/469 x 1 456,32 = 766,97 euro/mån

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 12.3.2019

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstid). För att finsk pension för återstående tid ska kunna räknas, måste det under granskningstiden finnas arbetsinkomster som försäkrats enligt de finska pensionslagarna. Om det under granskningstiden endast finns arbetsinkomster i ett annat EU-land och eventuella sociala förmåner från Finland, är pensionen för återstående tid noll.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 11.10.1966
 • Pensionsfall år 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland 600 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 324 mån, varav
 • sammanlagt 180 månader i Finland åren 1990–2004
 • sammanlagt 144 månader i Sverige åren 2005–2016

Nationell pension

Under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallsåret (granskningstiden) hade personen arbetsinkomster endast i Sverige och därför är pensionen för återstående tid noll.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för pensionsfallsåret: 600,00 euro/mån x 0,96344 = 578,06 euro/mån.

Teoretisk pension

Eftersom personen under granskningstiden endast har haft arbetsinkomster i Sverige, är pensionen för återstående tid noll.

324/180 x 578,06 euro/mån = 1 040,51 euro/mån.

Pro rata-pension

180/324 x 1 040,51 euro/mån = 578,06 euro/mån.

Den nationella pensionen och pro rata-pensionen är lika stora och därför beviljas den nationella pensionen.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 23.2.2018

Vid beräkning av invalidpension enligt EU-förordningarna om social trygghet beaktas försäkringsperioderna i andra EU-länder till slutet av pensionsfallsmånaden, om den finska pensionen inte innehåller en pensionsdel för återstående tid. Det gäller också fall där förutsättningarna för pension för återstående tid finns, men dess belopp är noll.

Grunduppgift

 • Födelsetid 30.5.1962
 • Pensionsfall 1.3.2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland 544 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

Försäkringsperioderna sammanlagt 370 mån, varav

 • sammanlagt 145 månader i Finland åren 1985–1997 
 • sammanlagt 225 månader i Danmark åren 1998-2017

Nationell pension

Under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstiden) hade personen arbetsinkomster endast i Danmark och därför är pensionen för återstående tid noll.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för pensionsfallsåret: 544,00 euro/mån x 0,96344 = 524,11 euro/mån.

Teoretisk pension

370/145 x 524,11 euro/mån = 1 337,38 euro/mån.

Pro rata-pension

145/370 x 1 337,38 euro/mån = 524,11 euro/mån

Den nationella pensionen och pro rata-pensionen är lika stora och därför beviljas den nationella pensionen

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 11.3.2019

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstid). För att finsk pension för återstående tid ska kunna räknas, måste det under granskningstiden finnas arbetsinkomster som försäkrats enligt de finska pensionslagarna. Om det under granskningstiden endast finns arbetsinkomster i ett annat EU-land och eventuella sociala förmåner från Finland, är pensionen för återstående tid noll.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 1.12.1963
 • Pensionsfall år 2017
 • Livslängdskoefficienten för år 2017 är 0,96344
 • Intjänad pension i Finland åren 1987–2007 är 790 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Intjänad pension i Finland åren 2014–2016 är 90 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten

Tider i arbete i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 360 mån, varav
 • sammanlagt 252 månader i Finland åren 1987–2007
 • sammanlagt 79 månader i Sverige åren 2008–2014
 • sammanlagt 29 månader i Finland åren 2014–2016

Arbetsinkomster efter justering med lönekoefficienten och avdrag för löntagarens pensionsavgift, euro/år

        År                    Inkomster Försäkringsperioder, mån Perioder som beaktas i divisorn för återstående tid, mån Faktisk arbetstid, mån
2012  Sverige 12 12 12
2013 Sverige 12 12 12
2014 Sverige 12 0 7
2014 10 000 12 12 5
2015 30 000 12 12 12
2016 32 000 12 12 12

Arbetsinkomster under granskningstiden är 72 000 euro som förtjänats i Finland.

Nationell pension

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet. Inkomsten för återstående tid divideras med antalet månader som ingår i granskningstiden (60). Divisorn är i regel alltid 60, även om det i granskningstiden ingår år då personen inte har arbetat i Finland.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år är 144 månader.
Inkomsten för återstående tid: 72 000,00 euro / 60 mån = 1 200,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 1 200,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 144 mån = 216,00 euro/mån.

Nationell pension: (790,00 euro/mån + 90,00 euro/mån) x 0,96344 + 216,00 = 1 063,83 euro/mån.

Teoretisk pension

När den teoretiska pensionen och pro rata-pensionen beräknas, är divisorn för inkomsten för återstående tid antalet månader i Finland under granskningstiden, dock så att ett ofullständigt år är 12 månader.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år är 144 månader.
Inkomsten för återstående tid: 72 000,00 euro / 36 mån = 2 000,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 2 000,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 144 mån = 360,00 euro/mån.

Teoretisk pension: 360/288 mån x (790,00 euro/mån + 90,00 euro/mån) x 0,96344 + 360,00 euro/mån = 1 419,78 euro/mån.

Pro rata-pension

288/360 kk x 1 419,78 euroa/mån = 1 135,82 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 11.3.2019

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstid). När det är fråga om en ung person, tillämpas särskilda bestämmelser.

Om personen blir arbetsoförmögen senast under det år då hen fyller 23 år, är granskningstiden tiden från början av månaden efter den då personen fyllde 18 år till slutet av den månad då hen blev arbetsoförmögen. Inkomsten för återstående tid för en ung person beräknas genom att dividera arbetsinkomsterna under granskningstiden med antalet månader som ingår i denna tid, dock högst 60 månader.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 1.5.1996
 • Pensionsfall 28.8.2017
 • Slutåldern för återstående tid 65 år (lägsta pensionsålder för den åldersklass som är närmast personens födelseår, eftersom den lägsta pensionsåldern för personens åldersklass inte ännu har fastställts)
 • Livslängdskoefficient 0,96344

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 36 mån, varav
 • Sammanlagt 24 månader i Finland åren 2014–2015
 • Sammanlagt 12 månader i Sverige år 2016

Personen arbetade i Sverige också år 2017, men vid beräkning av invalidpension med en pensionsdel för återstående tid beaktas försäkringsperioder till slutet av året före pensionsfallsåret.

Nationell pension

Nationell pension före justering med livslängdskoefficienten

År

Inkomster efter justering med lönekoefficienten enligt år 2017 och avdrag för löntagarens pensionsavgift

Pension Försäkringsperioder, mån Perioder som beaktas i divisorn för återstående tid, mån
2014 6 000 7,5 12 7
2015 14 000 17,5 12 12
2016 Sverige   12 12
2017 Sverige   12 8

Arbetsinkomster under granskningstiden är 20 000 euro som förtjänats i Finland.

När en person blir arbetsoförmögen senast under det år då hen fyller 23 år, utgörs granskningstiden av faktiska månader. Granskningstiden är tiden från början av månaden efter den då personen fyllt 18 år till slutet av pensionsfallsmånaden, dock högst 60 månader.

Granskningstid: 1.6.2014–31.8.2017 = 39 mån.
Återstående tid: från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år: 533 mån.
Inkomsten för återstående tid: 20 000,00 euro / 39 mån = 512,82 euro/mån.
Pension för återstående tid: 512,82 euro/mån x 1,5 % / 12 x 533 mån= 341,67 euro/mån.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för pensionsfallsåret: 25 euro/mån x 0,96344 + 341,67 euro/mån = 365,76 euro/mån.

Teoretisk pension

Granskningstiden är antalet månader i Finland som ingår i granskningstiden för den nationella pensionen. 1.6.2014–31.12.2015 = 19 mån.

Återstående tid: från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år: 533 mån.
Inkomsten för återstående tid: 20 000,00 euro / 19 mån = 1 052,63 euro/mån.
Pension för återstående tid: 1 052,63 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 533 mån = 701,31 euro/mån.

36/24 x 25,00 euro/mån x 0,96344 + 701,31 euro/mån = 737,44 euro/mån.

Pro rata-pension

24/36 x 737,44 euro/mån = 491,63 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 12.3.2019

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstid). Om personen har arbetsinkomster endast under det sista året under granskningstiden och/eller pensionsfallsåret, beräknas inkomsten för återstående tid undantagsvis så att arbetsinkomsterna under det år då arbetsoförmågan inträtt beaktas till pensionsfallsmånadens slut.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 7.2.1966
 • Pensionsfall 18.3.2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 324 mån, varav
 • sammanlagt 144 månader i Finland åren 1990–2001
 • sammanlagt 168 månader i Sverige år 2002–2016
 • sammanlagt 12 månader i Finland åren 2016–2017

Nationell pension

Nationell pension före justering med livslängdskoefficienten

Pension som intjänats i Finland åren 1990-­2001 enligt 2017 års nivå är 630 euro/mån.

            År

Inkomster efter justering med lönekoefficienten enligt år 2017 och avdrag för löntagarens pensionsavgift

Inkomster utan avdrag för löntagarens pensionsavgift

Pension Försäkringsperioder, mån

Faktisk arbetstid, mån

Perioder som beaktas i divisorn för återstående tid, mån
2012 Sverige     12 12 12
2013 Sverige     12 12 12
2014 Sverige     12 12 12
2015 Sverige     12 12 12
2016 Sverige     12 11 0
3 500   4,38 12 1 12
2017   10 500   2 3 0

Inkomsten för återstående tid erhålls genom att dividera inkomsterna under det år då arbetsoförmågan inträder och/eller under det föregående året med 60. I exemplet finns det 14 000 euro sådana inkomster.

Återstående tid: från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år: 170 mån.
Inkomsten för återstående tid: 14 000,00 euro / 60 mån = 233,33 euro/mån.
Pension för återstående tid: 233,33 euro/mån x 1,5 % /12 mån x 170 mån= 49,58 euro/mån.

Den nationella pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för pensionsfallsåret: (630,00 euro/mån + 4,38 euro/mån) x 0,96344 + 49,58 euro/mån= 660,77 euro/mån.

Teoretisk pension

Liksom i nationell pension beräknas inkomsten för återstående tid undantagsvis så att inkomsterna under det år då arbetsoförmågan inträtt beaktas till slutet av pensionsfallsmånaden. Divisor är antalet månader i Finland under de fem sista kalenderåren före pensionsfallsåret (granskningstiden), dock så att ett ofullständigt år är 12 månader. I exemplet är divisorn alltså 12 mån.

Återstående tid: från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år: 170 månader.
Inkomsten för återstående tid: 14 000 euro / 12 mån = 1 166,67 euro/mån.
Pension för återstående tid: 1 166,67 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 170 mån = 247,92 euro/mån.

324/156 x (630,00 euro/mån + 4,38 euro/mån) x 0,96344 + 247,92 euro/mån = 1 517,31 euro/mån.

Pro rata-pension

156/324 x 1 517,31 euro/mån = 730,56 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 5.3.2019 – tills vidarePublicerat 6.3.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Exemplets punkt om förhöjd pensionstillväxt har korrigerats.

Granskningsperioden för inkomsten för återstående tid kan innefatta år då personen varken har inkomster i Finland eller pensionsgrundande försäkringsperioder i ett annat EU-land. Då divideras inkomsterna i Finland med det antal månader i Finland som ingår i granskningsperioden med tillägg av de månader med vilka månaderna i Finland och övriga EU-länders pensionsgrundande försäkringsperioder understiger 60 månader. Med andra ord läggs de månader då personen inte har någon pensionsgrundande försäkringstid i något EU-land till det antal finländska månader som används som divisor. Även då räknas ett ofullständigt år som 12 månader.

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland. Den förhöjda pensionstillväxtens andel är 0,4 procent om året i åldern 53–62 år och 3 procent om året i åldern 63–67 år under tiden 1.1.2005-31.12.2016. Under tiden 1.1.2017-31.12.2025 är den höjda pensionstillväxtens andel 0,2 procent om året i åldern 53-62 år. Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 5.8.1956
 • Pensionsfall år 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland åren 2014–2016 är 142,50 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 430 mån, varav
 • sammanlagt 252 månader i Finland åren 1980–2000
 • sammanlagt 142 månader i England åren 2001-2012, varav 38 månader i arbete efter 53 års ålder
 • sammanlagt 36 månader i Finland åren 2014–2016

Nationell pension

Intjänad pension i Finland åren 1980–2000  är 945 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten

Intjänad pension i Finland 2014–2016 före omräkning med livslängdskoefficienten

År                               

Inkomsterna enligt lönekoefficienten för år 2017 efter avdrag för löntagarens pensionsavgift

Pension         Försäkringsperioder, mån Perioder som beaktas i divisorn för inkomsterna för återstående tid, mån
2012     England   10 12
2013 0   0 12
2014 18 000 28,5 12 12
2015 35 000 55,42 12 12
2016 37 000 58,58 12 12

Den intjänade nationella pensionen är sammanlagt 1 087,50 euro/mån.

Arbetsinkomster under granskningstiden är 90 000 euro som förtjänats i Finland åren 2014–2016.

Inkomsten för återstående tid fastställs i regel på basis av inkomsterna under de fem sista kalenderåren före pensionsfallsåret. Inkomsten för återstående tid divideras med antalet månader som ingår i granskningstiden (60). Divisorn är i regel alltid 60, även om det i granskningstiden ingår år då personen inte har arbetat i Finland.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 63 år och 6 månader: 38 mån.
Inkomsten för återstående tid: 90 000,00 euro / 60 mån = 1 500,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 1 500,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 38 mån = 71,25 euro/mån.

Den intjänade nationella pensionens belopp multipliceras med livslängdskoefficienten för pensionsfallsåret: 1 087,50 euro/mån x 0,96344 + 71,25 = 1 118,99 euro/mån.

Teoretisk pension

När den teoretiska pensionen och pro rata-pensionen beräknas, är divisorn för inkomsten för återstående tid antalet månader i Finland under granskningstiden, dock så att ett ofullständigt år är 12 månader. Till antalet månader i Finland läggs de månader då personen inte alls har pensionsgrundande försäkringstid i något EU-land (år 2013). Divisorn är alltså 36 mån + 12 mån = 48 mån.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 63 år och 6 månader: 38 mån.
Inkomsten för återstående tid: 90 000 euro / 48 mån = 1 875,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 1 875,00 euro/mån x 1,5 % / 12 x 38 mån = 89,06 euro/mån.

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. För övriga år än pensionsfallsåret är ett ofullständigt år dock 12 mån. Om det något år inte alls finns inkomster, tas ett sådant år inte med i kalendermånaderna från Finland.

90 000 euro / 36 mån = 2 500,00 euro/mån.

430/288 x 1 087,50 x 0,96344 + (38 mån x 0,4 % / 12 x 2 500,00 x 0,96344) + 89,06 = 1 683,90

Pro rata-pension

288/430 x 1 683,90 euro/mån = 1 127,82 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.3.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Exemplet har uppdaterats till 2017 års nivå.

Om ett annat EU-land beviljar en pension där det ingår en pensionsdel för återstående tid, beviljar Finland pension för återstående tid i proportion till de finländska försäkringsperioderna, dvs. proportionerar pensionen för återstående tid.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 2.3.1957
 • Pensionsfall år 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland 692 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 426 mån, varav
 • sammanlagt 72 månader i Danmark åren 1980-1986
 • sammanlagt 204 månader i Tyskland åren 1987–2003
 • sammanlagt 150 månader i Finland åren 2004–2016

Nationell pension enligt förordningen

                           År                                       Inkomsterna enligt lönekoefficienten för år 2017 efter avdrag för löntagarens pensionsavgift Perioder som beaktas i divisorn för inkomsterna för återstående tid, mån
2012 36 000 12
2013 37 000 12
2014 36 500 12
2015 36 500 12
2016 34 000 12

Arbetsinkomster under granskningstiden är 180 000 euro som förtjänats i Finland.

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstid). Inkomsten för återstående tid divideras med antalet månader som ingår i granskningstiden (60).

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 63 år och 9 månader. 48 mån.
Inkomsten för återstående tid: 180 000,00 euro / 60 mån = 3 000,00 euro/mån
Pension för återstående tid: 3 000,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 48 mån = 180,00 euro/mån.

Om också ett annat EU-land utöver Finland beviljar pension med återstående tid, proportioneras den återstående tiden mellan dessa länder i proportion till försäkringsperioderna. Då beviljar båda länderna pension för återstående tid i proportion till hur länge personen har arbetat i respektive land. Vid proportioneringen av den återstående tiden beaktas endast de finländska och de tyska försäkringsperioderna, eftersom den danska pensionen inte innehåller återstående tid.

692,00 euro/mån x 0,96344 + 150/354 mån x 180,00 euro/mån = 742,97 euro/mån.

Teoretisk pension

När den teoretiska pensionen och pro rata-pensionen beräknas, är divisorn för inkomsten för återstående tid antalet månader i Finland under granskningstiden, dock så att ett ofullständigt år är 12 månader.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 63 år och 9 månader. 48 mån.
Inkomsten för återstående tid: 180 000 euro / 60 mån = 3 000,00 euro/mån
Pension för återstående tid: 3 000,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 48 mån = 180,00 euro/mån.

426/150 mån x 692,00 euro/mån x 0,96344 + 180,00 euro/mån = 2 073,43 euro/mån

Pro rata-pension

150/426 x 2 073,43 euro/mån = 730,08 euro/mån

Den nationella pensionen enligt förordningen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.3.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Exemplet har uppdaterats till 2017 års nivå.

Pensionerna enligt nationell lagstiftning beräknas separat enligt varje arbetspensionslag. Pensionernas sammanlagda belopp jämförs med den EU-beräknade sammanlagda pro rata-pensionen enligt alla finländska pensionslagar, och den pension som är störst beviljas.

Om ett annat EU-land beviljar en pension där det ingår en pensionsdel för återstående tid, beviljar Finland pension för återstående tid i proportion till de finländska försäkringsperioderna, dvs. proportionerar pensionen för återstående tid. Då beviljar båda länderna pension för återstående tid i proportion till hur länge personen har arbetat i respektive land.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 3.4.1959
 • Pensionsfall år 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad APL-pension i Finland åren 1982-1989  är 292 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten, inkomster 3 000 euro/mån
 • Intjänad ArPL-pension i Finland åren 2013-201 är 114 euro/mån och StaPL-pension 133 euro/mån, sammanlagt 247 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 408 mån, varav
 • sammanlagt 78 månader i Finland åren 1982–1989
 • sammanlagt 282 månader i Tyskland åren 1989–2012, varav 8 månader i arbete efter 53 års ålder
 • sammanlagt 48 månader i Finland åren 2013–2016

Nationell pension enligt förordningen

         År Inkomsterna enligt lönekoefficienten för år 2017 efter avdrag för löntagarens pensionsavgift Försäkringsperioder/perioder som beaktas i divisorn för inkomsterna för återstående tid, mån Pensionslag                
2012 Tyskland 12  
2013 36 000 12 ArPL
2014 36 000 12 ArPL
2015 42 000 12 StaPL
2016 42 000 12 StaPL

Inkomster under granskningstiden:

 • ArPL 72 000 euro
 • StaPL 84 000 euro

Inkomsten för återstående tid bestäms i regel enligt inkomsterna under de 5 sista kalenderåren före pensionsfallet (granskningstid). Inkomsten för återstående tid divideras med antalet månader som ingår i granskningstiden (60).

Inkomsten för återstående tid, ArPL: 72 000,00 euro / 60 mån = 1 200,00 euro/mån.
Inkomsten för återstående tid, StaPL: 84 000,00 euro / 60 mån = 1 400,00 euro/mån.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 64 år och 3 månader. 79 mån.

Pension för återstående tid, ArPL: 1 200,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 79 mån = 118,50 euro/mån.
Pension för återstående tid, StaPL: 1 400,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 79 mån = 138,25 euro/mån.

Eftersom också Tyskland beviljar pension med återstående tid, proportioneras den återstående tiden mellan länderna i proportion till försäkringsperioderna.

 (292,00 euro/mån + 247,00 euro/mån) x 0,96344 + 126/408 mån x 118,50 euro/mån + 126/408 mån x 138,25 euro/mån = 598,58 euro/mån.

Teoretisk pension

När den teoretiska pensionen och pro rata-pensionen beräknas, är divisorn för inkomsten för återstående tid antalet månader i Finland under granskningstiden, dock så att ett ofullständigt år är 12 månader.

Inkomsten för återstående tid, ArPL: 72 000 euro / 48 mån = 1 500,00 euro/mån.
Inkomsten för återstående tid, StaPL: 84 000 euro / 48 mån = 1 750,00 euro/mån.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 64 år och 3 månader. 79 månader.

Pension för återstående tid, ArPL: 1 500,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 79 mån = 148,13 euro/mån.
Pension för återstående tid, StaPL: 1 750,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 79 mån = 172,81 euro/mån.

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. Då räknas ett knappt år som 12 månader.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 156 000,00 euro / 48 mån = 3 250,00 euro/mån.

408/126 x (292,00 euro/mån + 247,00 euro/mån) x 0,96344 + (8 mån x 0,4 % / 12 x 3 250,00) x 0,96344 + 148,13 euro/mån + 172,81 euro/mån = 2 010,81 euro/mån.

Pro rata-pension

126/408 x 2 010,81 euro/mån = 620,99 euro/mån

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Pro rata-pensionen indelas i ArPL- och StaPL-pension i proportion till  inkomsterna.

APL-inkomsterna åren 1982–1989: 78 mån x 3 000,00 euro/mån = 234 000,00 euro.
APL + ArPL-inkomster: 234 000,00 euro + 72 000,00 euro = 306 000,00 euro.
StaPL-löner: 84 000,00 euro.
Inkomsterna sammanlagt 390 000,00 euro.

APL + ArPL-andel: 620,99 euro/mån / 390 000,00 x 306 000,00 = 487,24 euro/mån.
StaPL-andel: 620,99 euro/mån / 390 000 x 84 000,00 = 133,75 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 11.9.2017

I fråga om LITA-förmåner (förmåner efter trafikskador och olycksfall) tillämpas bestämmelserna om överlappande förmåner i EU-fall. Om fler än 1 medlemsstat beaktar samma förmån av annat slag som en minskande förmån, delas förmånsbeloppet enligt antalet länder som beaktar den.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 8.9.1973
 • Pensionsfallet inträffar år 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad finsk pension 312,50 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Olycksfallsersättning från Tyskland 1 200 euro/mån
 • Penningbelopp enligt nivån under pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioder sammanlagt 225 månader, varav
 • Sammanlagt 125 månader i Finland åren 1997–2007
 • Sammanlagt 100 månader i Tyskland åren 2008–2017 fram till olycksfallet i arbete

Nationell pension enligt förordningen

I inkomsten för återstående tid beaktas inkomsterna under åren 2012–2016. Eftersom personen under granskningstiden enbart har haft inkomster i Tyskland, är pensionen för återstående tid noll.

Eftersom också Tyskland beaktar olycksfallsersättningen som en förmån som minskar arbetspensionen, dras hälften av olycksfallsersättningens belopp av från den finska arbetspensionen.

Justering av den nationella pensionen med livslängdskoefficienten och LITA-avdraget

312,50 euro/mån x 0,96344 – 1 200,00 euro/mån / 2 = –298,92 euro/mån –> 0 euro/mån.

Teoretisk pension

I inkomsten för återstående tid beaktas inkomsterna under åren 2012–2016. Eftersom personen under granskningstiden enbart har haft inkomster i Tyskland, är pensionen för återstående tid noll. 

225/125 mån x (312,50 euro/mån x 0,96344) = 541,94 euro/mån.

Pro rata -pension

Vid beräkningen av pro rata-pensionen beaktas olycksfallsersättningen från Tyskland i proportion till försäkringsperioderna: 125/225 mån x 1 200,00 euro/mån = 666,67 euro/mån.

Pro rata-pensionen är 125/225 mån x 541,94 euro/mån – 666,67 euro/mån = –365,59 euro/mån –> 0 euro/mån.

Nationell pension enligt förordningen beviljas, men det återstår ingen pension att betala.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 13.3.2019

I fråga om LITA-förmåner (förmåner efter trafikskador och olycksfall) tillämpas bestämmelserna om överlappande förmåner i EU-fall. Om fler än 1 medlemsstat beaktar samma förmån av annat slag som en minskande förmån, delas förmånsbeloppet enligt antalet länder som beaktar den.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 8.9.1965
 • Pensionsfall år 2017
 • Livslängdskoefficient 0,96344
 • Intjänad pension i Finland 1 200 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • Olycksfallsersättning från Tyskland 1 000 euro/mån
 • Penningbeloppen enligt nivån för pensionens begynnelseår

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 330 mån, varav
 • sammanlagt 210 månader i Finland åren 1989–2006
 • sammanlagt 120 månader i Tyskland åren 2007–2017 fram till olycksfallet i arbete

Nationell pension enligt förordningen

I inkomsten för återstående tid beaktas inkomsterna under åren 2012–2016. Eftersom personen under granskningstiden enbart har haft inkomster i Tyskland, är pensionen för återstående tid noll.

Eftersom också Tyskland beaktar olycksfallsersättningen som en förmån som minskar arbetspensionen, dras hälften av olycksfallsersättningens belopp av från den finska arbetspensionen.

Justering av den nationella pensionen med livslängdskoefficienten och LITA-avdraget

1 200,00 euro/mån x 0,96344 – 1 000,00 euro/mån / 2 = 656,13 euro/mån.

Teoretisk pension

I inkomsten för återstående tid beaktas inkomsterna under åren 2012–2016. Eftersom personen under granskningstiden enbart har haft inkomster i Tyskland, är pensionen för återstående tid noll.

330/210 mån x (1 200,00 euro/mån x 0,96344) = 1 816,78 euro/mån.

Pro rata-pension

Vid beräkningen av pro rata-pensionen beaktas olycksfallsersättningen från Tyskland i proportion till försäkringsperioderna: 210/330 mån x 1 000,00 euro/mån = 636,36 euro/mån.

Pro rata-pensionen är 210/330 mån x 1 816,78 euro/mån – 636,36 euro/mån = 519,77 euro/mån.

Den nationella pensionen enligt förordningen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 14.3.2019

En i Finland bosatt förmånslåtare var inte pensionerad vid sin död, så förmånslåtarens pension, som familjepensionen baserar sig på, räknas enligt EU-bestämmelserna. Förmånslåtarens pension som är grund för familjepensionen räknas som nationell pension och som pro rata-pension, av vilka den större beviljas som familjepension.

Efterlevandepensionen förminskas när barnet fyller 18 år.

Grunduppgifter

 • Förmånslåtaren var född 2.6.1970
 • Förmånslåtaren dör i september 2017
 • Pensionen som förmånslåtaren tjänat in var 562 euro/mån före justering med livslängdskoefficienten
 • Förmånstagare är efterlevande make född 8.12.1975, och ett barn fött 18.4.2000
 • Pensionen som den efterlevande maken tjänat in är 500 euro/mån före justering med livslängdskoefficienten
 • Livslängdskoefficient 0,96344 (2017) / 0,96102 (2018)
 • Arbetspensionsindex 2534 (2017) / 2548 (2018)
 • Penningbeloppen enligt nivån för det år då pensionen beräknas

Försäkringsperioder i olika länder

Förmånslåtarens försäkringsperioder var sammanlagt 270 månader, varav

 • sammanlagt 120 månader i Sverige åren 1994–2003
 • sammanlagt 150 månader i Finland åren 2004–2016

Den efterlevande maken har sammanlagt 160 mån i försäkringsperioder, varav

 • sammanlagt 12 månader i Sverige år 1999
 • sammanlagt 148 månader i Finland åren 2004–2016

Familjepension 1.10.2017

Förmånslåtarens arbetsinkomster från Finland efter justering med lönekoefficienten och avdrag för löntagarens pensionsavgift under granskningstiden, euro/år:

År Inkomster
2012 36 000
2013 36 000
2014 38 000
2015 38 500
2016 39 000

Inkomsterna under granskningstiden är sammanlagt 187 500 euro.

Nationell familjepension

Inkomsten för återstående tid divideras med antalet månader som ingår i granskningstiden (60). Divisorn är i regel alltid 60, även om det i granskningstiden ingår år då personen inte har arbetat i Finland. Det kommer ingen återstående tid till familjepensionen från Sverige, och därför görs ingen proportionering av återstående tid.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år: 222 månader.
Inkomsten för återstående tid: 187 500,00 euro / 60 mån = 3 125,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 3 125,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 222 mån = 867,19 euro/mån.

Förmånslåtarens nationella pension: 562,00 euro/mån x 0,96344 + 867,19 euro/mån = 1 408,64 euro/mån.

Efterlevandepensionen: 6/12 x 1 408,64 euro/mån = 704,32 euro/mån.
Barnpensionen: 4/12 x 1 408,64 euro/mån = 469,55 euro/mån.

Pro rata-familjepension

När den teoretiska pensionen och pro rata-pensionen beräknas, är divisorn för inkomsten för återstående tid antalet månader i Finland under granskningstiden, dock så att ett ofullständigt år är 12 månader.

Återstående tid från pensionsfallsårets början till slutet av den månad då personen fyller 65 år: 222 månader.
Inkomsten för återstående tid: 187 500,00 euro / 60 mån = 3 125,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 3 125,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 222 mån = 867,19 euro/mån.

Förmånslåtarens teoretiska pension: 270/150 x 562,00 euro/mån x 0,96344 + 867,19 euro/mån = 1 841,81 euro/mån.

Den teoretiska efterlevandepensionen: 6/12 x 1 841,81 euro/mån = 920,90 euro/mån.
Den teoretiska barnpensionen: 4/12 x 1 841,81 euro/mån = 613,94 euro/mån.

Den efterlevande makens pro rata-pension: 150/270 x 920,90 euro/mån = 511,61 euro/mån.
Barnets pro rata-pension: 150/270 x 613,94 euro/mån = 341,08 euro/mån.

Den nationella familjepensionen är större och därför beviljas den.

Minskning av efterlevandepensionen när barnet fyller 18 år

Barnet fyller 18 år 18.4.2018, så efterlevandepensionen minskas från och med 1.5.2018. Vid minskningen av efterlevandepensionen tar man som den efterlevande makens inkomster i beaktande de invalidpensioner som den efterlevande maken skulle ha beviljats om han eller hon blivit arbetsoförmögen den dagen då barnet fyller 18 år. Minskningen av efterlevandepensionen delas i förhållande till de kalkylerade efterlevandepensionerna från Finland och Sverige.

Nationell efterlevandepension

Förmånslåtarens pension

Förmånslåtarens kalkylerade arbetspension från Sverige fastställs utifrån den teoretiska pensionen på så sätt att förmånslåtarens nationella pensionen dras av från den teoretiska pension.

Förmånslåtarens pension indexförhöjd:  2548 / 2534 x 1 408,64 euro/mån = 1 416,42 euro/mån.
Förmånslåtarens teoretiska pension: 2548 / 2534 x 1 841,81 euro/mån = 1 851,99 euro/mån.
Förmånslåtarens kalkylerade pension från Sverige: 1 851,99 euro/mån – 1 416,42 euro/mån = 435,57 euro/mån.

Den efterlevande makens kalkylerade pension

Den efterlevande makens arbetsinkomster från Finland under granskningstiden efter justering med lönekoefficienten och avdrag för löntagarens pensionsavgift, euro/år:

År Inkomster
2013 32 000
2014 33 000
2015 34 000
2016 35 500
2017 35 000

Inkomsterna under granskningstiden är sammanlagt 169 500 euro.

Den återstående tiden från och med början av året barnet fyller 18 år till och med slutet av den månad då den efterlevande maken fyller 65 år: 276 månader.
Inkomsten för återstående tid: 169 500,00 euro / 60 mån = 2 825,00 euro/mån.
Pension för återstående tid: 2 825,00 euro/mån x 1,5 % / 12 mån x 276 mån = 974,63 euro/mån.

Eftersom den efterlevande maken ännu inte får pension för sitt arbete i Sverige och inte uppnått pensionsåldern, räknas den efterlevande makens kalkylerade pension på samma sätt som om EU-pensionens teoretiska pension räknades ut.

160/148 x 500,00 euro/mån x 0,96102 + 974,63 euro/mån = 1 494,10 euro/mån.

Minskning av efterlevandepensionen (proportionell minskning)

Minskningsgrund för efterlevandepensionen: 695,50 euro/mån.
Den överskjutande delen: 1 494,10 euro/mån – 695,50 euro/mån = 798,60 euro/mån.
Minskning: 0,5 x 798,60 euro/mån = 399,30 euro/mån.

Nationell efterlevandepension: 6/12 x 1 416,42 euro/mån = 708,21 euro/mån.
Beräknad efterlevandepension från Sverige: 6/12 x 435,57 euro/mån = 217,79 euro/mån.
Sammanlagt: 708,21 euro/mån + 217,79 euro/mån = 926,00 euro/mån.

Minskningen av efterlevandepensionen delas i förhållande till de kalkylerade efterlevandepensionerna från Finland och Sverige. Finlands andel av minskningen: 399,30 euro/mån x 708,21 euro/mån / 926,00 euro/mån = 305,39 euro/mån.

Minskad nationell efterlevandepension: 708,21 euro/mån – 305,39 euro/mån = 402,82 euro/mån.

Pro rata-efterlevandepension

Förmånslåtarens teoretiska pension: 2548 / 2534 x 1 841,81 euro/mån = 1 851,99 euro/mån.
Teoretisk efterlevandepension före minskning: 6/12 x 1 851,99 euro/mån = 926,00 euro/mån.
Minskningsgrund för efterlevandepensionen: 695,50 euro/mån.
Den överskjutande delen: 1 494,10 euro/mån – 695,50 euro/mån = 798,60 euro/mån.
Minskning: 0,5 x 798,60 euro/mån = 399,30 euro/mån.

Minskad teoretisk efterlevandepension: 926,00 euro/mån – 399,30 euro/mån = 526,70 euro/mån.

Minskad pro rata-efterlevandepension: 150/270 x 526,70 euro/mån = 292,61 euro/mån.

Den nationella familjepensionen är större och därför beviljas den.

ExempelGiltighetstid 26.11.2015 – tills vidarePublicerat 23.2.2018

Förmånslåtaren var bosatt i Finland och fick invalidpension vid sin död. Den återstående tiden i familjepensionen proportioneras inte, eftersom Sverige inte har beviljat familjepension med återstående tid. Hela LITA-förmånen dras av från den finska arbetspensionen, eftersom den inte beaktas som en förmån som medför avdrag i Sverige.

Grunduppgifter

 • Förmånslåtaren var född år 1965
 • Förmånslåtaren dog 17.9.2013
 • Förmånslåtarens invalidpension fr.o.m. 1.5.2012 var 2 300 euroa/mån  (intjänad pension 1 550 euro/mån och pension för återstående tid 750 euro/mån)  från Finland och 190 euro/mån från Sverige.
 • Förmånstagare är den efterlevande maken, som arbetar som anställd
 • Den efterlevande makens egen beräknade pension är 1 000 euro/mån
 • LITA-familjepension till den efterlevande maken är 400 euro/mån
 • Arbetspensionsindex 2475 (2013) / 2509 (2014)
 • Penningsbeloppen enligt nivån för det år då pensionen beräknas

Försäkringsperioder i olika länder

Förmånslåtarens försäkringsperioder var sammanlagt 270 månader, varav

 • sammanlagt 90 månader i Sverige åren 1988–1995
 • sammanlagt 180 månader i Finland åren 1996–2010

Nationell efterlevandepension fr.o.m. 1.10.2013

Efterlevandepension 6/12 x 2 300,00 euro/mån = 1 150,00 euro/mån

LITA-avdrag:

1 150,00 euro/mån – 400,00 euro/mån = 750,00 euro/mån.

Minskning av efterlevandepensionen efter omställningspension 1.4.2014

Förmånlighetsjämförelsen mellan familjepension enligt nationell pension och pro rata-pension görs, när efterlevandepensionen minskas efter omställningspensionen. LITA-avdraget görs från den större av pensionerna.

Förmånslåtarens pension från Finland: 2509/2475 x 2 300,00 euro/mån = 2 331,60 euro/mån.
Förmånslåtarens pension från Sverige: 2509/2475 x 190,00 euro/mån = 192,61 euro/mån.

Förmånslåtarens teoretiska pension: 2509/2475 x (270/180 x 1 550 euro/mån + 750 euro/mån) = 3 117,24 euro/mån.

Nationell efterlevandepension

Grunden för minskningen enligt efterlevandepensionens begynnelseår justeras med arbetspensionsindex till minskningstidpunktens nivå.

Minskningsgrund för efterlevandepension: 2509/2475 x 663,50 euro/mån = 672,61 euro/mån.
Den överskjutande delen: 1 000,00 euro/mån – 672,61 euro/mån = 327,39 euro/mån.
Minskning: 0,5 x 327,39 euro/mån = 163,70 euro/mån.

Nationell efterlevandepension: 6/12 x 2 331,60 euro/mån = 1 165,80 euro/mån.
Beräknad efterlevandepension från Sverige: 6/12 x 192,61 euro/mån = 96,31 euro.

Finlands proportionella andel av minskningen: 163,70 euro/mån x 1 165,80 euro/mån / 1 262,11 euro/mån = 151,21 euro/mån.

Minskad nationell efterlevandepension: 1 165,80 euro/mån – 151,21 euro/mån = 1 014,59 euro/mån.

Pro rata-efterlevandepension

Minskningsgrund för efterlevandepensionen: 2509/2475 x 663,50 euro/mån = 672,61 euro/mån.
Den överskjutande delen: 1 000,00 euro/mån – 672,61 euro/mån = 327,39 euro/mån.
Minskning: 0,5 x 327,39 euro/mån = 163,70 euro/mån.

Teoretisk efterlevandepension före minskning: 6/12 x 3 117,24 euro/mån= 1 558,62 euro/mån.

Minskad teoretisk efterlevandepension: 1 558,62 euro/mån – 163,70 euro/mån = 1 394,92 euro/mån.

Minskad pro rata-efterlevandepension: 180/270 x 1 394,92 euro/mån = 929,95 euro/mån

Den nationella efterlevandepensionen är större.

LITA-avdrag:

1 014,59 euro/mån – 400,00 euro/mån = 614,59 euro/mån.