Ansökan om EU-pension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 6.12.2020 – tills vidarePublicerat 10.2.2022

Stegvis övergång till EESSI

Det elektroniska informationsutbytet, EESSI, grundar sig på bestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet. I genomförandeförordningen föreskrivs en övergångsperiod för elektroniskt informationsutbyte.

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har dock varit tvungen att förlänga övergångstiden flera gånger, eftersom uppbyggnaden av EESSI-systemet har krävt mer tid än beräknat. EESSI:s övergångsperiod inleddes sommaren 2017 och målet var att EESSI-systemet skulle tas i bruk i EU-länderna i juli 2019.
Enligt administrativa kommissionens beslut E7, som godkändes i juni 2019, övergår EESSI-systemet till att användas BUC-specifikt. När 80 procent av EU-länderna i en viss BUC är i produktion inom EESSI, måste också andra inleda produktion av ifrågavarande BUC inom de kommande 6 månaderna, eller så måste man hitta ett annat nationellt samordnat sätt att skicka och ta emot SED-dokument inom denna BUC.

I praktiken sker EU-ländernas övergång till EESSI-systemet stegvis. Eftersom alla EU-länder inte kan ansluta sig till EESSI-systemet samtidigt kommer en del länder att utbyta information med hjälp av e-blanketter i pappersform ännu en tid framöver.

I Finland övergår man till att använda EESSI-systemet inom pensionssektorn under hösten 2020.

Medlemsstaterna är skyldiga att underrätta kommissionen om övergången till EESSI. EESSI-beredskapen vid en inrättning i ett annat EU-land kan kontrolleras i CAI-vyn i förteckningen över europeiska socialförsäkringsinrättningar samt i Pensionsskyddscentralens excel-lista, där EESSI-beredskapen anges enligt inrättning och BUC.

Ansökningsprocessen inleds med pappersblanketter om inte alla parter är med i EESSI

Om någon av de medlemsstater som är part i processen för en persons pensionsansökan ännu inte har övergått till att använda EESSI, används E-blanketter i pappersformat i ansökningsprocessen.

Även om det elektroniska informationsutbytet enligt EESSI tillämpas i Finland skickas pensionsansökan och alla tillhörande dokument som pappersblanketter om något av de länder som omfattas av ansökningsprocessen ännu inte har övergått till EESSI för ifrågavarande BUC.

Övergång till EESSI-processen

Under den process för pensionsansökan som inleddes med pappersblanketter måste man övergå till att använda sig av det elektroniska informationsutbytet enligt EESSI, när även den sista inblandade parten meddelar att de övergår till att använda EESSI.si.

P_BUC_10 som används för ärenden under övergångsperioden

P_BUC_10 gäller endast pensionsansökningsprocessen och informationsutbytet i anslutning till den. Begäran om tilläggsuppgifter slutförs enligt den pappersbaserade processen. Om den egentliga ansökningsprocessen redan har slutförts på papper ändras inte ärendet i enlighet med EESSI-processen om tilläggsuppgifter skickas.


P_BUC_10 lämpar sig för situationer där

 • minst en uppgift har utbytts på ett pappersformulär mellan medlemsstaterna,
 • minst ett informationsutbyte förväntas äga rum i pensionsprocessen och
 • de inrättningar som deltar i processen övergår till att använda EESSI.

I denna BUC är EESSI-ärendets ägare den part som skickar information till näst. EESSI-ärendets ägare kan vara kontaktinstitutionen eller någon av de andra parterna.

Motparter i EESSI-ärendet är i denna BUC alla andra parter i processen. I denna BUC kan kontaktinstitutionen också vara motpart till EESSI-ärendet.

BUC inleds genom att EESSI-ärendets ägare skickar P15000 SED till alla andra parter i processen. Efter att SED-dokument P15000 har skickats sänds dokumenten i elektronisk form av alla parter.

Övergångsprocessen när kontaktinstitutionen finns i ett annat land

En inrättning i ett annat EU-land inleder P_BUC_10


För Finlands del är FPA och Pensionsskyddscentralen förvalda institutioner i förteckningen över europeiska socialförsäkringsinrättningar, eftersom en utländsk institution inte nödvändigtvis kan ansluta rätt arbetspensionsanstalt som part.

 • Om P15000 har skickats till Pensionsskyddscentralen, styr Pensionsskyddscentralen EESSI-ärendet (forward case) till rätt pensionsanstalt.
 • Om BUC endast har skickats till FPA lägger FPA till rätt pensionsanstalt.

Arbetspensionsanstalten eller FPA inleder P_BUC_10

 • Arbetspensionsanstalten eller FPA grundar P_BUC_10 i RINA och lägger till de rätta parterna (FPA, arbetspensionsförsäkraren och inrättningarna i andra EU-länder).
 • Arbetspensionsanstalten eller FPA skickar först P15000 SED och därefter de rätta verksamhetsmeddelandena.

Om ärendet ändras till EESSI-ärende samtidigt som E210 eller P5000 som arbetspensionsanstalten skickat på pappersblankett väntar hos FPA, skickar FPA dem vidare till utlandet på papper.

Mera

RINA har ett fel i P_BUC_10. Om P_BUC_10 grundas av någon annan än en kontaktinrättning kan kontaktinstitutionen inte skapa meddelandena P7000 (Anmälan om sammanfattning av pensionsbeslut), P4000 (Försäkringshistorik som den försäkrade har uppgett) och P3000 (Landsspecifika uppgifter). De nordiska länderna och Estland har informerats om att P_BUC_10 används trots felet i enlighet med dessa anvisningar. Vid behov skickar kontaktinrättningen en ansökan från P7000 SED till parterna med en P_BUC_06 (meddelande om pensionsinformation). Felet kommer att korrigeras i 2020-versionen av RINA, men tidtabellen är öppen.

Övergångsprocessen när Pensionsskyddscentralen är kontaktinstitution

Pensionsskyddscentralen inleder P_BUC_10

 • Pensionsskyddscentralen inleder BUC till exempel i en situation där man behöver skicka mer information till en institution i ett annat EU-land under ansökningsprocessen eller påskynda försäkringsperioder eller beslut från ett annat EU-land.
   

En arbetspensionsanstalt inleder P_BUC_10

 • Arbetspensionsanstalten inleder BUC till exempel i en situation där försäkringsperioder (P5000) eller pensionsbeslut (P6000) ska skickas till en inrättning i ett annat EU-land.

Det är fråga om ett P5000 meddelande eller ett P6000-meddelande som produceras med arbetspensionsanstaltens eget system

 • Arbetspensionsanstalten skapar meddelandena utan EESSI-ärendets identifikation, varvid Pensionsskyddscentralen får information om dem som en påminnelse från Arek.
 •  Pensionsskyddscentralen skapar BUC i RINA, skriver meddelandet P15000 och lägger därefter till de koder som behövs för arbetspensionsanstaltens meddelanden med Areks användargränssnitt för att lägga till EESSI-koden.

Det är fråga om ett P6000 meddelande som ifylls i RINA

 • Arbetspensionsanstalten grundar själv BUC i RINA och lägger till utländska inrättningar på grundval av ansökningsregistret.
 • Arbetspensionsanstalten skickar meddelandet P15000 och fyller därefter i uppgifterna i meddelandet P6000 och skickar meddelandet.

FPA inleder P_BUC_10

 • FPA inleder BUC till exempel i en situation där bosättningsperioder (P5000) eller FPA:s pensionsbeslut (P6000) ska skickas till en inrättning i ett annat EU-land.
 • FPA grundar BUC i RINA och sänder P15000 SED och de nödvändiga verksamhetsmeddelandena.
 • Om ett folkpensionsbeslut skickas i slutet av pensionsansökningsprocessen kan FPA skicka det på papper till Pensionsskyddscentralen och Pensionsskyddscentralen meddelar beslutsuppgifterna till inrättningar i andra EU-länder på pappersblankett E001, eftersom det i detta skede inte längre är ändamålsenligt att övergå till EESSI.

En inrättning i ett annat EU-land inleder P_BUC_10

 • Inrättningen i ett annat EU-land inleder BUC till exempel i en situation där försäkringsperioder (P5000) eller pensionsbeslut (P6000) ska skickas till Finland.
 • Inrättningen i ett annat EU-land kan inte nödvändigtvis koppla alla parter i Finland till ärendet.
 • Antagligen kommer en inrättning i ett annat EU-land att öppna BUC för Pensionsskyddscentralen, som har skickat in en ansökan som kontaktpunkt. Pensionsskyddscentralen kontrollerar parterna i ansökan och gör nödvändiga tillägg.

 

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 6.12.2020 – tills vidarePublicerat 10.2.2022

Vad är BUC?

Beskrivningarna av verksamhetsanvändningsfall (BUC, Business Use Case) innehåller verksamhetsregler för behandling av ett socialskyddsärende som sköts mellan EU-länderna. I definitionerna på EU-nivå som gäller BUC har beskrivits till exempel

 • vilka processer och elektroniska dokument (SED) användningsfallet innehåller,
 • i vilken ordning SED ska skickas,
 • vem som fungerar som avsändare och
 • vem som fungerar som mottagare.

BUC kan vara

 • sektorspecifik,
 • administrativ eller
 • tvärgående.


Sektorspecificitet innebär att BUC gäller till exempel pensioner (P), tillämplig lagstiftning om social trygghet (A), indrivning (R) eller familjeförmåner (F).

Administrativa BUC är kopplade till internt agerande mellan parterna i processen, till exempel till att lägga till eller ta bort parter och till påminnelser.

Med horisontell BUC avses BUC som är gemensamma för alla sektorer, till exempel förmedling av information om dödsfall eller anmälan om var en person är bosatt.
 

BUC som rör pensionsansökningar

Följande BUC gäller pensionsansökningar:

 

 • Ansökan om ålderspension P_BUC_01.
 • Ansökan om familjepension P_BUC_02.
 • Ansökan om sjukpension P_BUC_03.

P-SED för pensionsansökningar

I pensionsansökningsprocessen används följande P-SED inom pensionssektorn:

 • P2000 (Ansökan om ålderspension)
 • P2100 (Ansökan om familjepension)
 • P2200 (Ansökan om sjukpension)
 • P3000X (Landsspecifika uppgifter)
 • P4000 (Anmälan om försäkringshistoria)
 • P5000 (Försäkring/boendeperioder)
 • P6000 (Pensionsbeslut)
 • P7000 (Anmälan om sammanfattning av pensionsbeslut)
 • P8000 (Begäran om tilläggsuppgifter)
 • P9000 (Svar på begäran om tilläggsuppgifter)
 • P10000 (Tillhandahållande av tilläggsinformation)

Underprocesser

I sektorspecifika BUC kan det också finnas underprocesser. I underprocesserna används

 • horisontella under-BUC,
 • administrativa underprocesser eller
 • sektorinterna underprocesser.

Till exempel kan pensionssektorns BUC överföras till en annan aktör genom en administrativ underprocess (Forward Case) som gäller överföring av fall. Likaså kan tilläggsdatatrafiken inom pensionssektorn skötas som en intern underprocess. BUC inom den horisontella sektorn kan vara både oberoende BUC och underprocesser.

I en pensionsansökningsprocess kan följande horisontella H-SED användas:

 • H070 (Anmälan om dödsfall).
 • H120 (Begäran om medicinsk information).
 • H121 (Anmälan om medicinsk information/Svar på begäran om medicinsk information).
 • H020 (Ersättningsansökan – Administrativ undersökning/läkarundersökning).
 • H021 (Svar på ersättningsansökan – Administrativ undersökning/läkarundersökning).


I en pensionsansökningsprocess kan följande administrativa X-SED användas:

 

 • X005 (Deltagarens tilläggsmeddelande).
 • X006 (Deltagarens raderingsmeddelande).
 • X007 (Omdirigeringsmeddelande).
 • X008 (Meddelande om ogiltigförklaring).
 • X009 (Påminnelsemeddelande).
 • X010 (Svar på påminnelsemeddelande).
 • X050 (Meddelande om verksamhetsundantag).
 • X100 (Ändring av deltagare).

Andra P-BUC som används utöver pensionsansöknings-BUC

Utöver BUC för pensionsansökan används inom pensionssektorn följande fristående BUC:


Begäran om barnomsorgsperioder P_BUC_04 inklusive SED

 • P1000 (Begäran om barnomsorgsperioder) och
 • P1100 (Svar på begäran om barnomsorgsperioder).

Begäran om fallspecifik pensionsinformation P_BUC_05 inklusive SED

 • P4000 (Anmälan om försäkringshistoria)
 • P5000 (Försäkring/boendeperioder)
 • P6000 (Pensionsbeslut)
 • P7000 (Anmälan om sammanfattning av pensionsbeslut)
 • P8000 (Begäran om tilläggsuppgifter)
 • P9000 (Svar på begäran om tilläggsuppgifter)

Anmälan av pensionsinformation P_BUC_06 inklusive SED

 • P5000 (Försäkring/boendeperioder)
 • P6000 (Pensionsbeslut)
 • P7000 (Anmälan om sammanfattning av pensionsbeslut)
 • P10000 (Tillhandahållande av tilläggsinformation)

Ändring av omständigheterna som rör en person P_BUC_09 inklusive SED

 • P14000 (Ändring av personens omständigheter)

Övergångsperiodens fall P_BUC_10 inklusive SED

 • P3000X (Landsspecifika uppgifter)
 • P4000 (Anmälan om försäkringshistoria)
 • P5000 (Försäkring/boendeperioder)
 • P6000 (Pensionsbeslut)
 • P7000 (Anmälan om sammanfattning av pensionsbeslut)
 • P8000 (Begäran om tilläggsuppgifter)
 • P9000 (Svar på begäran om tilläggsuppgifter)
 • P10000 (Tillhandahållande av tilläggsinformation)
 • P15000 (Överföring av pensionsfall till EESSI-systemet)


 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 6.12.2020 – tills vidarePublicerat 10.2.2022

De finländska parter i EESSI-pensionsansökningsprocessen som är synliga för de utländska institutionerna är
•    FPA,
•    Pensionsskyddscentralen och
•    pensionsanstalten.
 

EESSI-ärendets ägare och motparter

Om pensionssökanden är bosatt i ett annat EU-land är ägaren till EESSI-pensionsansökanärendet en institution i det andra EU-landet. Som finländska motparter i EESSI-ärendet fungerar i så fall
•    FPA,
•    pensionsanstalten eller
•    Pensionsskyddscentralen, om sökanden inte har någon arbetshistoria i Finland.

Om pensionssökanden är bosatt i Finland är Pensionsskyddscentralen ägare till EESSI-pensionsansökningsärendet. Motparter i EESSI-ärendet är då institutionen/institutionerna i det andra EU-landet, FPA och pensionsanstalten.
 

Kontaktinstitution

Med kontaktinstitution avses den institution som ansvarar för handläggningen av EU-pensionsansökan och deltar i informationsutbytet om ansökan mellan olika EU-länder.

Kontaktinstitutionen är således ägare till EESSI-ärendet.

 

Hur kontaktinstitutionen bestäms

Kontaktinstitutionen är en institution i det land där sökanden är bosatt, om sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad i det land där sökanden är bosatt. Om sökanden eller förmånslåtaren inte har varit försäkrad i det land där sökanden är bosatt, är kontaktinstitutionen institutionen i det EU-land där sö-kanden eller förmånslåtaren senast har varit försäkrad. Sökanden kan också bo i ett land utanför EU.

När en person som varit försäkrad i Finland bor i ett annat EU-land där hen också har varit försäkrad när hen ansöker om pension, är detta lands försäkringsanstalt kontaktinstitutionen i pensionsansökningsärendet.

 

Kontaktinstitutionens uppgifter

Kontaktinstitutionens uppgifter är att

 • lämna pensionsansökan och andra nödvändiga uppgifter för att avgöra pensionen till alla de EU-länder där sökanden eller förmånslåtaren i fråga om familjepensioner har varit försäkrad och där sökanden ansöker om pension,
 • på den sökandes begäran lämna sökanden uppgifter som hänför sig till gemenskapssynpunkter vid behandlingen av pensionsärenden,
 • hålla sökanden uppdaterad om hur behandlingen av hans eller hennes pensionsansökan framskrider och
 • förse sökanden ett sammandrag av pensionsbesluten efter att alla institutioner som deltar i pensionsansökningsprocessen har meddelat sina egna beslut.

Kontaktinstitution i Finland

I Finland är Pensionsskyddscentralen kontaktinstitution.

När kontaktinstitutionen finns i Finland är Pensionsskyddscentralen ägare till EESSI-ärendet. Pensionsskyddscentralen

 • grundar EESSI-ärendet,
 • skickar ett pensionsmeddelande (P2x00 SED) till alla de länder där pensionssökanden har meddelat att han eller hon är försäkrad eller där förmånslåtaren har anmälts vara försäkrad, och
 • skickar också meddelanden om andra uppgifter som behövs i pensionsansökan på det sätt som avtalats om arbetsfördelningen med Pensionsskyddscentralen, pensionsanstalterna och FPA. 

Kontaktinstitution i andra EU-länder

När kontaktinstitutionen finns i ett annat EU-land är EESSI-ärendets ägare detta andra EU-lands institution.

Kontaktinstitutionen i ett annat EU-land skickar ett pensionsmeddelande (P2x00 SED) till alla de länder där pensionssökanden har meddelat att han eller hon är försäkrad eller där förmånslåtaren har anmälts vara försäkrad.

Kontaktinstitutionerna i andra EU-länder har fått anvisningar om att skicka pensionsansökningar till både FPA och Pensionsskyddscentralen i Finland. FPA och Pensionsskyddscentralen är båda förvalda institutioner i IR (det vill säga i förteckningen över europeiska socialförsäkringsinrättningar). FPA:s kontaktpunkt förmedlar en pensionsansökan som ägs av ett annat EU-land till alla motparter i EESSI-ärendet i Finland.
 

Teoretisk institution och sista pensionsanstalt

Med teoretisk institution avses i Finland den arbetspensionsanstalt som avgör en pensionsansökan och räknar ut beloppet av den teoretiska pensionen.

 • Om ansökan omfattas av VILMA-förfarandet (principen om sista pensionsanstalt), fastställs den teoretiska institutionen enligt VILMA-bestämmelserna. I detta fall ger VILMA-institutionen en beslutssammanställning över pensionssökandens alla pensioner inom de pensionssystem som omfattas av VILMA.
 • Om ansökan inte omfattas av VILMA-förfarandet, bestäms den teoretiska institutionen i tillämpliga delar på samma sätt som den pensionsanstalt som avgör pensionsansökan. Då är den teoretiska institutionen den pensionsanstalt där sökanden har försäkrat flest arbetsinkomster under granskningstiden, dvs. de två senaste kalenderåren.
 • Om sökanden inte har arbetsinkomster försäkrade enligt arbetspensionslagarna i Finland år 2005 eller senare, är den teoretiska pensionsanstalten den pensionsanstalt där pensionssökanden senast var försäkrad i Finland. När en teoretisk institution inte alltid kan fastställas direkt, kan pensionsanstalterna sinsemellan komma överens om vilken institution som åtar sig att sköta den teoretiska institutionens uppgifter.

Följande anstalt är i Finland en arbetspensionsanstalt som vid sidan av den teoretiska institutionen avgör pensionsansökan.
Om sökanden inte har arbetspensionsförsäkrat arbete i Finland i intjäningsregistret eller om hens arbete har upphört innan arbetspensionslagarna trädde i kraft, ger Pensionsskyddscentralens övervakningsavdelning ett avslagsbeslut i fråga om både den offentliga och den privata sektorn.

Den teoretiska institutionens roll i EESSI-ansökningsärenden

När det gäller en pensionsansökan som inte omfattas av VILMA-förfarandet distribuerar den teoretiska institutionen de meddelanden som den följande anstalten behöver till denna. Den teoretiska institutionen skapar och sänder även pensionsbeslutsmeddelandet P6000 för den följande anstaltens räkning i enlighet med den följande anstaltens beslut.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 6.12.2020 – tills vidarePublicerat 10.2.2022

Bestämmelserna om anhängiggörande av EU-pensionsansökan och principerna för tillämpningen av dem ändras inte vid övergången till EESSI. Också vid elektroniskt informationsutbyte är utgångspunkten den dag då ansökan lämnas in den dag, då den blir anhängig.

 

Inledande av EU-pensionsansökan när sökanden bor i Finland

En i Finland bosatt pensionssökandes pensionsansökan blir anhängig den dag den har lämnats in till

 • en arbetspensionsanstalt
 • en arbetspensionsanstalts servicepunkt,
 • ett FPA-kontor eller
 • Pensionsskyddscentralen.

En elektronisk ansökan som skickats via en e-tjänst för pensionsansökan blir anhängig när sökanden skickar in den elektroniska ansökan.

Om sökanden i sin ansökan inte har lämnat uppgifter om sitt arbete eller boende i ett annat EU-land, anses ansökan ha blivit anhängig i landet i fråga när sökanden

 • lämnar uppgifter om sitt arbete eller boende i detta land,
 • meddelar att han ansöker om pension där.

Den som ansöker om familjepension kan inte antas veta i vilka länder förmånslåtaren har varit försäkrad. Ansökan om familjepension anhängiggörs i regel samtidigt i alla medlemsstater.

Pensionens begynnelsetidpunkt och till exempel huruvida pensionen beviljas retroaktivt bestäms enligt respektive EU-lands nationella lagstiftning.
 

I Finland görs ansökan om EU-pension på nationella blanketter

I Finland söks pension från ett annat EU-land på samma nationella blanketter med vilka man ansöker om pensioner enligt Finlands arbets- och folkpensionssystem. Med ansökan uppges de länder från vilka pension söks. Utöver ansökan ifylls U-bilagan om arbete och boende utomlands. Vid ansökan om familjepension ska U-bilagan fyllas i både om sökanden och om förmånslåtaren.

Till ansökan bifogas utöver U-bilagan även andra eventuella dokument om arbete utomlands, såsom

 • arbetsintyg,
 • verifikat kopplade till försäkringar,
 • en eventuell bestyrkt arbetsbok (t.ex. för Estland, Lettland, Litauen, Grekland, Bulgarien och Rumänien).

Till ansökan om invalidpension fogas

 • B-läkarutlåtanden,
 • andra eventuella intyg och utredningar som berör hälsotillstånd och rehabilitering.


 

Inledande av EU-pensionsansökan när sökanden bor utomlands

Som den tidpunkt då ansökan blir anhängig betraktas den dag då ansökan enligt uppgift från det andra landet lämnats in och som anges i punkten ”Ansökans inlämningsdatum”.

Ansökans inlämningsdatum anges i

 • punkt 9.1 i SED P2000 om ansökan om ålderspension,
 • punkt 11.1 i SED P2100 om ansökan om familjepension
 • punkt 9.1 i SED P2200 om ansökan om sjukpension.

Ansökans inlämningsdatum är en obligatorisk uppgift i SED, så det anges alltid i EESSI-ansökningarna.

 

Situationer där ansökan lämnas in någon annanstans än till bosättningsstaten eller institutionen i det land vars lagstiftning senast tillämpades

Enligt genomförandeförordningen ska den sökande lämna sin en pensionsansökan
•    till institutionen på sin boningsort eller
•    till institutionen i det EU-land vars lagstiftning senast tillämpades.

Mera

Kontaktinstitutionen är institutionen i sökandens bosättnignsland, om sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad i sökandens bosättningsland. Om sökanden eller förmånslåtaren inte har varit försäkrad i sökandens bosättningsland, är kontaktinstitutionen institutionen i det land där sökanden eller förmånslåtaren senast har varit försäkrad.

Om den lagstiftning som institutionen på bosättningsorten tillämpar inte har tillämpats på personen vid någon tidpunkt, ska institutionen vidarebefordra ansökan till institutionen i det EU-land vars lagstiftning senast tillämpades.

Grundförordningen gör det möjligt för pensionssökanden att lämna in en pensionsansökan till institutionen i vilket EU-land som helst. Då ska den institution som tagit emot ansökan utan dröjsmål sända den till institutionen i det korrekta EU-landet.

Ansökan blir anhängig när den har lämnats in till en institution i ett EU-land. Om pensionssökanden har lämnat in ansökan i två EU-länder, bestäms tidpunkten för anhängiggörandet enligt tidpunkten för den första ansökan.

 

Inlämnande av ansökan till den behöriga institutionen (H_BUC_06)

För att lämna in och överföra ansökningar till den behöriga institutionen har en horisontell process skapats för EESSI och detta gäller H_BUC_06 (Överföring av ansökan). När det gäller pensionsansökningar kan denna BUC användas för att överföra en pensionsansökan till det EU-land där kontaktinstitutionen är belägen eller till det land vars nationella pensionsansökan det är fråga om.

Den institution som ska överföra ansökan är ägare till EESSI-ärendet i denna horisontella process.

Processen framskrider på följande sätt:

•    EESSI-ärendets ägare skickar SED H065 (Inlämnande av ansökan/dokument/uppgifter) till institutionen i det EU-land till vilket ansökan ska överföras. Det kan bara finnas en mottagare.
•    Motparten i EESSI-ärendet skickar SED H066 (Svar på inlämnande av ansökan/dokument/uppgifter) och meddelar sitt beslut om överföring: godkänna, avslå eller vidarebefordra ansökan till en ny part.

 

H_BUC_06 har också underprocesser, bland annat för att styra EESSI-ärendet till en ny part.

En person som bor i Finland lämnar in en ansökan till ett annat EU-land

Om ansökan ska överföras från ett annat EU-land till Finland kan överföringen göras i H_BUC_06 eller P_BUC_06. EESSI-ärendets ägare finns i det andra EU-landet. Institutionen i det andra landet kan överföra ansökan endast till en institution. Motparten i EESSI-ärendet, dvs. den institution i Finland som tar emot ansökan från det andra EU-landet, ansvarar för att ansökan överförs till rätt institution eller att institutionen själv inleder den pensionsansökningsprocess som behövs. Det kan vara fråga om en nationell ansökan eller EU-ansökan, varvid Pensionsskyddscentralen fungerar som kontaktinstitution.

 

En person som bor utomlands lämnar in en ansökan till Finland

Om ansökan ska överföras från Finland till ett annat EU-land kan överföringen göras i H_BUC_06 eller P_BUC_06. EESSI-ärendets ägare är i Finland. Mottagaren av ansökan ansvarar för att ansökan överförs till ett annat EU-land. Pensionsanstalten kan också sända ansökan till Pensionsskyddscentralen, om det är oklart om Pensionsskyddscentralen ska fungera som kontaktinstitution. Då ansvarar Pensionsskyddscentralen för att ansökan skickas vidare till det andra EU-landet. Vid behov vidarebefordrar Pensionsskyddscentralen ansökan till det andra landet i sådana situationer med pensionssektorns meddelande P_BUC_6 och fogar den ansökningsblankett som sökanden fyllt i till P10000 SED.

 

 

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 6.12.2020 – tills vidarePublicerat 11.2.2022

Pensionsansökan kan återtas separat för varje land

Att en pensionsansökan återkallas i ett land innebär inte att pensionsansökan återkallas samtidigt i alla andra EU-länder. Den som ansöker om pension kan alltså återta pensionsansökan separat för varje land.

Återkallande av pensionsansökan innan pensionsbeslutet har vunnit laga kraft leder till att ingen rätt till pension uppkommer.

Arbetspensionslagarna i Finland innehåller inga bestämmelser om återkallande av pensionsansökan, med undantag av möjligheten att återkalla partiell ålderspension inom tre månader från det att beslutet gavs. I tillämpningspraxisen har det dock ansetts möjligt att återkalla ansökan innan ett pensionsbeslut baserat på den har vunnit laga kraft, dvs. innan besvärstiden för beslutet har gått ut.
 

Sökanden kan vilja återta en EU-pensionsansökan om ansökan om finsk pension har avslagits

Om ansökan om invalidpension har avslagits i Finland och beslutet har vunnit laga kraft, kan sökanden begära att ansökan om pension från ett annat EU-land återkallas. En utländsk pension påverkar pensionssökandens situation i Finland bl.a. på grund av att den utländska pensionen är en förmån som förhindrar eller minskar arbetslöshetsförmåner.

Anmälan om återkallande av ansökan i EESSI

De övriga länder som deltar i pensionsansökningsprocessen ska informeras om återkallandet. Det gäller alla länder dit pensionsansökan har lämnats in.

Mera

Österrike, Italien, Tyskland, Nederländerna och Spanien antog under beredningen av de nya förordningarna i EU:s rådsbehandling en protokollförd förklaring, enligt vilken till exempel återkallande av en pensionsansökan i ett annat EU-land inte får leda till ytterligare bördor för deras system för social trygghet eller utkomststöd.

Om en pensionssökande som har arbetat i Österrike, Tyskland, Nederländerna eller Spanien vill återkalla en ansökan om pension från ett annat EU-land, kan till exempel återkallande av en pensionsansökan från Finland påverka andra förmåner som beviljas från dessa länder, såsom utkomststöd. Det är då sannolikt fråga om en pensionssökande som är bosatt i ländernai fråga och som före återkallande av sin ansökan om pension ska kontakta socialförsäkringsinstitutionen i sitt bosättningsland och ta reda på hur återkallandet eventuellt påverkar övriga förmåner.
 

 Tarkemmat tiedot – loppu 

Information om återkallande med P10000 SED inom BUC för pensionsansökan

När en pensionsansökan har skickats till andra EU-länder återkallas ansökan inom BUC för pensionsan-sökan och SED P10000 (Tillhandahållande av tilläggsinformation) används. I SED finns punkt 17 som ska fyllas i när man meddelar att pensionsansökan återkallas. I punkt 17.1.1 anges alla de länder för vilka ansökan har återkallats. I punkt 17.1.2 anges datumet då ansökan återkallas.

Om pensionssökanden bor i Finland och meddelar att hen återkallar sin pensionsansökan, ska Pensionsskyddscentralen sända ett meddelande om återkallandet, dvs. P10000 SED, till alla parter som har deltagit i BUC för pensionsansökan. Det är viktigt att alla parter både i Finland och i andra EU-länder informeras om återkallandet. Även om uppgiften om återkallande av ansökan skulle komma till pensionsanstalten, skickar Pensionsskyddscentralen i egenskap av ägare till BUC för pensionsansökan informationen om återkallandet till de olika parterna.

Om pensionssökanden meddelar att hen drar tillbaka sin ansökan om pension i Finland och P10000 kommer från ett annat EU-land, är det viktigt att SED-mottagaren ser till att informationen förmedlas till alla finländska parter.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

Rätt till pension

EU-förordningarna om social trygghet garanterar att pensionerna betalas från ett land till ett annat, om en pensionssökande har varit försäkrad inom två eller flera EU-länders socialförsäkringssystem och personen också har fått rätt till pension från två eller flera EU-länder. Vid behov kan även försäkringsperioder i ett annat EU-land räknas till godo för att rätt till pension ska uppstå.

Ansökan om pension görs i regel från bosättningslandet

När en pensionssökande har varit försäkrad inom flera EU-länders socialförsäkringssystem, lämnar sökanden in sin pensionsansökan endast till ett EU-lands socialförsäkringsinstitution, som i allmänhet är en socialförsäkringsinstitution i sökandens bosättningsland. Den sänder i sin tur ansökan till alla de EU-länder varifrån pensionssökanden ansöker om pension.

Pensionerna fastställs enligt respektive EU-lands nationella lagstiftning. De flesta EU-länderna beviljar pension endast om sökanden eller förmånslåtaren har arbetat i dessa länder. Från de nordiska länderna och Nederländerna är det möjligt att få pension också på grundval av att man varit bosatt i dessa länder.

Mera

I en del länder kan försäkringen grunda sig på frivilligt inbetalda försäkringsavgifter eller på makens eller en tidigare makes försäkring. T.ex. kan ålderspension från Schweiz, Storbritannien och Tyskland beviljas på grundval av att maken eller den tidigare maken har varit försäkrad där eller på basis av inbetalda frivilliga försäkringsavgifter. I Österrike och Tyskland kan pensionsrättigheter som tjänats in under äktenskapet vid skilsmässa delas mellan makarna.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 27.2.2017 – tills vidarePublicerat 28.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats allmänt samt med länkar till blanketter och anvisningar på finska.

EU-förordningarna om social trygghet förutsätter att informationsutbytet mellan medlemsländerna sker elektroniskt. För det elektroniska informationsutbytet byggs det så kallade EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) som infrastruktur på EU-nivå. EESSI-systemet byggs av Europeiska kommissionen i samarbete med de olika medlemsländerna.

Övergångsperioden för det elektroniska informationsutbytet

I tillämpningsförordningen fastställs en övergångsperiod för elektronisk överföring av uppgifter. Enligt bestämmelsen sker övergången till elektroniskt informationsutbyte under en övergångsperiod på 24 månader räknat från dagen för ikraftträdandet av förordningarna (1.5.2010–30.4.2012).

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har emellertid varit tvungen att förlänga övergångsperioden flera gånger för att uppbyggnaden av systemet väsentligt försenats. Kommissionens mål är att EESSI-systemet, som är färdigt för produktion, godkänns under administrativa kommissionens möte i juni 2017. I så fall skulle medlemsländernas övergångsperiod på 24 månader ta slut 2.7.2019. FPA bygger upp den finländska kontaktpunkten (Access Point) som behövs för EESSI-systemet. Enligt en uppskattning från FPA blir kontaktpunkten färdig i maj 2019 och tidigast då är bruket av EESSI-systemet möjligt i Finland.

Blanketterna för utbyte av uppgifter under övergångsperioden

Under övergångsperioden är det möjligt att använda s.k. pappersversioner av de strukturerade elektroniska handlingarna, som på engelska går under benämningen Structured Electronic Document (nedan SED). SED-dokumenten har planerats för det elektroniska informationsutbytet.

I praktiken betyder detta att informationsutbytet kan ske med nuvarande E-blanketter, om bestämmelserna i de nya förordningarna inte har ändrats i den bemärkelsen att det skulle leda till att de uppgifter som utbyts mellan medlemsländerna ändras väsentligt.

Under övergångsperioden ska medlemsländernas institutioner godkänna de blanketter som anländer från ett annat land, oavsett om det är fråga om

 • nya SED-dokument i pappersform eller
 • gamla E-blanketter.

I förordningen har det också definierats några nya uppgifter för vilka det inte finns E-blanketter. Under övergångsperioden kan dessa uppgifter skötas med

 • pappers-SED eller
 • blankett E 001, som är avsedd för allmänt utbyte av uppgifter, eller
 • alternativt med friare formulerade kontaktmetoder, t.ex. brev.

Om användningen av blanketter under övergångsperioden har administrativa kommissionen utfärdat beslut nr E1. Beslutets giltighetstid har förlängts i samband med administrativa kommissionens beslut om förlängning av övergångsperioden.

Under övergångsperioden används följande E-blanketter och SED i pappersform inom pensionsområdet:

Länkarna för till den senaste godkända versionen (v. 3.2) av SED samt anvisningar, endast på finska. Vänligen kontakta Pensionsskyddscentralen för motsvarande blanketter på svenska.

Användningsändamål

SED i pappersform

E-blankett

Barnavårdstider

P1000 (ohje)

P1100 (ohje)

Ansökan om ålderspension

P2000 (ohje)

E 202

Ansökan om familjepension

P2100 (ohje)

E 203

Ansökan om invalidpension

P2200 (ohje)

E 204

Tilläggsuppgifter till pensionsansökan enligt land

(31 olika blanketter för olika länders behov)

P3000 (ohje)

Tillägsblad till blanketterna

E 202, E 203 och E 204

Uppgifter om den försäkrades försäkringshistorik

P4000 (ohje)

E 207

Intyg över försäkringsperioder

P5000 (ohje)

E 205

Meddelande om beslut om pensionsansökan

P6000 (ohje)

E 210

Sammanfattning av beslut

P1 för kunden

P7000 (ohje) anstalter emellan

E 211

Begäran om tilläggsuppgifter

P8000 (ohje)

E 001 för alla dessa ändamål

Svar på begäran om tilläggsuppgifter

P9000 (ohje)

Lämnande av tilläggsuppgifter

P10000 (ohje)

Förfrågningar och besked om belopp av minimipensioner

P11000 (ohje)

P12000 (ohje)

P13000 (ohje)

Förändringar i personliga omständigheter

P14000 (ohje)

Läkarutlåtande Detailed Medical Report

E213

 

Det finns också en anvisning till P5000 SED på finska (lukuohje).

För de uppgifter som definierats i förordningen används också nya pappers-SED, för vilka det inte finns E-blanketter från tidigare. Sådana är

 • återkrav av förmåner (regress och kvittning)
 • samt R-SED-dokument (R001–R036) som hänför sig till indrivning av förmåner och obetalda försäkringsavgifter (recovery).

För närvarande sköter Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) kontakterna med de andra länderna på E-blanketter. Försäkringsperioderna inom arbetspensionssystemet uppges på SED P5000 i pappersform

Pensionsanstalterna kan fortfarande meddela uppgifter om beslut på blankett E 210.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 3.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Den information som gällt förtida ålderspension har tagits bort.

Den som bor i Finland och ansöker om ålderspension ska i sin pensionsansökan uppge

 • om ansökan gäller ålderspension från ett annat EU-land
 • från vilken tidpunkt hen ansöker om pension från ett annat EU-land.

Om pensionssökanden har uppgett att hen ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, anhängiggör den teoretiska anstalten ansökan som en EU-ansökan. I allmänhet lönar det sig att ansöka om ålderspension från ett annat EU-land sex månader eller högst ett år före den pensionsålder som gäller i respektive EU-land.

Mera

Om pensionsanstalten tar emot en ansökan som endast gäller ålderspension från utlandet, sänder pensionsanstalten ansökan till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning, om ansökan inte har styrts dit via Santra. Pensionsanstalten anhängiggör inte ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, utan det är UM-avdelningen som gör det.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 4.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

I enlighet med 2017 års reform har uppskovets inverkan på den finska arbetspensionen uppdaterats.

Vad avses med uppskjuten ålderspension?

I EU-fall avses med uppskjuten ålderspension en situation där pensionssökanden redan har uppfyllt kriterierna för att få pension, men inte vill ansöka om pension. Om sökanden ännu inte har uppfyllt kriterierna för att få pension, är det inte fråga om uppskjuten ålderspension. Sökanden är själv ansvarig att utreda om hen redan uppfyller kriterierna för att få pension i det land där hen vill uppskjuta sökandet av pensionen.

Sökanden ska i sin pensionsansökan uttryckligen begära att ålderspensionen från ett bestämt land skjuts upp. 

Om sökanden meddelar att hen ännu inte ansöker om pension från ett annat land, kan det också betyda att sökanden vill skjuta upp ansökan om ålderspension från ett annat EU-land.

Sökanden ska på begäran informeras om följderna av att pensionen skjuts upp

Institutionen i det land, vars ålderspension sökanden vill skjuta upp, måste på begäran informera sökanden om följderna av att ålderspensionen skjuts upp.

Pensionssökanden som vill skjuta upp finsk arbetspension ska på begäran informeras om att

 • uppskovstiden räknas från och med den månad som följer på den då sökanden uppnår åldersklassens lägsta ålder för ålderspension
 • det till den intjänade pensionen räknas en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

I Sverige är åldern för ålderspension flexibel från och med 61 års ålder. Pensionsåldern för bosättningsbaserad garantipension är 65 år.

Ålderspension kan inte beviljas retroaktivt, utan den beviljas i allmänhet

 • tidigast från början av ansökningsmånaden eller
 • om sökanden vid ansökan om pension ännu inte har fyllt 61 år, från början av den månad då sökanden fyller 61 år.

Om en person får invalidpension som upphör vid 65 års ålder och personen ansöker om ålderspension så att den börjar direkt efter det att invalidpensionen upphört, kan pensionen undantagsvis beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Arbetspension från Sverige

Ålderspension som grundar sig på arbete består av

 • inkomstpension (IP)
 • tilläggspension (TP) 
 • premiepension.

Man kan ansöka om premiepension från samma tidpunkt som inkomst- och tilläggspension eller från en annan tidpunkt. Om det inte nämns i ansökan, utgår Sverige ifrån att en sökande som är bosatt i Finland ansöker om alla delar av pensionen samtidigt.

Om sökanden har rätt till premiepension, skickar Sverige en tilläggsblankett till sökanden att fylla i. På blanketten frågas

 • när pensionen ska börja
 • om sökanden fortfarande vill hålla kvar sina premiepensionspengar i fonderna eller överföra dem till en traditionell försäkring och
 • om han eller hon vill foga efterlevandepensionsskydd till premiepensionen.

Garantipension från Sverige

Garantipensionen kan börja tidigast från början av den månad då sökanden fyller 65 år.

Om personen när han eller hon fyller 65 år redan får ålderspension som baserar sig på förvärvsarbete, tar Sverige på tjänstens vägnar ställning till om personen har rätt till garantipension och ger sedan ett beslut i saken. Då behövs ingen separat ansökan. I annat fall avgör Sverige på ansökan både rätten till ålderspension på basis av förvärvsarbete och rätten till garantipension.

Om sökanden har rätt till arbetspension, kan han eller hon inte ansöka om enbart garantipension.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 22.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har ändrats att gälla alla EU/EES-länder och inte enbart Sverige. Dessutom finns ett nytt omnämnande om att FPA skickar E 202-blanketten för behandling till pensionsanstalten också när sökanden fått avslag på arbetspensionsansökan med motiveringen “inget pensionsgrundande arbete”. Arbetspensionsanstalten utreder om personen intjänat pension efter avslagsbeslutet.

Den finska invalidpensionen ändras automatiskt till ålderspension

I Finland ändras invalidpensionen automatiskt till ålderspension, när en person som får invalidpension uppnår åldern för ålderspension. Inget separat beslut utfärdas då om ålderspensionen.

Om pensionstagaren under tiden med invalidpension har arbetat i Finland, har pensionstagaren rätt till ålderspension på grundval av arbetet under pensionstiden. Pension för arbete under pensionstiden ska ansökas. Ett överklagbart beslut utfärdas om saken.

Ålderspension från utlandet ska ansökas

Invalidpension från utlandet ändras inte nödvändigtvis automatiskt till ålderspension. Om en invalidpensionstagare som bor i Finland ansöker om ålderspension från utlandet ska hen fylla i Finlands nationella blankett för ålderspension. Ansökningsblanketten kan lämnas in till

 • FPA:s byrå
 • arbetspensionsanstalten
 • arbetspensionssystemets serviceställe.

Ansökan om ålderspension sänds direkt till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) som vidarebefordrar ansökan utomlands.

Om Finland ger ett beslut om ålderspension på grundval av pension som tjänats in på arbete som utförts vid sidan av invalidpensionen sänds också följande blanketter utomlands

 • det nya beslutet
 • blankett P 5000.

Handläggningen av en ansökan från utlandet om ålderspension efter invalidpension

Om en ansökan med E 202-blanketten gällande ålderspension efter invalidpension kommer till Finland från utlandet skickar FPA:s center för internationella ärenden ansökan till arbetspensionsanstalten.

Nytt beslut

Om Finland meddelar ett beslut om ålderspension på grundval av pension som tjänats in för arbete som utförts vid sidan av invalidpensionen, sänds förutom blankett E 202 eller SED P2000 också SED P5000 till det andra landet.

Inget nytt beslut  

Om inget nytt beslut ges i frågan, meddelar arbetspensionsanstalten via FPA:s center för internationella ärenden med blanketten E 001

 • beloppet på den löpande arbetspensionen
 • information om att invalidpensionen kommer att ändras eller har ändrats automatiskt till ålderspension.

Den anhängiggjorda EU-ansökan makuleras ur Pensionsskyddscentralens register.

Om den finska invalidpensionsansökan har avslagits med motiveringen “inget pensionsgrundande arbete” förmedlar FPA:s center för internationella ärenden pensionsansökan som inkommit med E 202-blanketten till arbetspensionsanstalten som kan utreda om personen intjänat pension i Finland efter avslagsbeslutet.

Verksamhetsprinciper med Sverige

I Sverige ska ålderspension sökas efter invalidpension (sjukersättning) i de fall när pensionstagaren inte bor i Sverige. Då beviljar Sverige ålderspension retroaktivt för högst tre månader räknat från ansökan.

När invalidpensionen ändras till ålderspension för en pensionstagare bosatt i Sverige, skickar Pensionsmyndigheten blanketten E 202 eller E 001 till FPA:s center för internationella ärenden.

I regel vidarebefordrar centret för internationella ärenden inte blankett E 001 till pensionsanstalten. Centret för internationella ärenden meddelar Sverige per brev beloppen av de arbetspensioner som betalas ut och beloppet av eventuell folkpension.

FPA:s center för internationella ärenden begär blanketterna E 202, E 205 och E 207 eller motsvarande SED från Sverige och sänder dem vidare till den teoretiska anstalten, om

 • finsk invalidpension har beviljats som ett engångsbelopp före 1.1.2006 
 • rätten till finsk invalidpension ännu inte har prövats eller
 • personen har nytt pensionsgrundande arbete i Finland.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

När en person som bor i Finland ansöker om invalidpension, vidarebefordras ansökan i regel till de länder varifrån sökanden ansöker om pension.

Om pensionssökanden inte ansöker om invalidpension från utlandet då han eller hon ansöker om pension från Finland utan gör det först senare, sänder pensionsanstalten pensionsansökan till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) för att vidarebefordras till det andra landet, om UM-avdelningen inte har fått ansökan via Santra. Pensionsanstalten anhängiggör inte ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, utan det är UM-avdelningen som gör det.

För att kunna avgöra ansökan om invalidpension behöver Sverige, Norge och flera andra länder uppgifter om sökandens arbets- och funktionsförmåga:

 • På vilket sätt är funktionsförmågan nedsatt?
 • Hur har den undersökts och behandlats?
 • Vilka åtgärder har vidtagits t.ex. för att ordna ett lämpligare arbete?

Arbetspensionsanstalterna ska således foga alla handlingar i anslutning till dessa ärenden, även rehabilitering, till ansökningspaketet. I detta fall är det inte avgörande om rehabiliteringen är ändamålsenlig med tanke på den finska pensionen eller inte. Det andra landet behöver uppgifterna för att kunna avgöra invalidpensionsfrågan för egen del.

UM-avdelningen sänder ansökan till Sverige med en kopia av den nationella blanketten för pensionsansökan.

För uträkning av invalidpension behöver Norge uppgifter om huruvida återstående tid ingår i den finska arbetspensionen.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd i Finland

I Finland räcker det i allmänhet med ett läkarutlåtande för ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd. Om ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd inte görs när rehabiliteringsstödet upphör utan först senare, men dock inom ett år efter det att rehabiliteringsstödet upphörde, kan pensionsanstalten efter prövning godta enbart ett läkarutlåtande som ansökan.

Pensionsanstalten kan vid behov be om tilläggsinformation av sökanden med blankett ”Utredning om arbetsförmåga för fortsatt rehabiliteringsstöd”.

När ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd sänds till ett annat EU-land

Om pensionssökanden i samband med sin första ansökan har ansökt om invalidpension också från andra EU-länder, sänds ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd till de andra EU-länderna.

Om pensionssökanden däremot i samband med sin första ansökan har meddelat att han eller hon inte vill att ansökan sänds till andra EU-länder, sänds inte heller ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd till EU-länderna, om sökanden inte särskilt ber om det.

Pensionsanstalten skickar ett läkarutlåtande som är avsett för ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen), som i sin tur skickar läkarutlåtandet (som bilaga till blankett E 001 eller SED P10000) till det andra EU-landet, om beslutet på den ursprungliga ansökan ännu inte erhållits från utlandet. Samtidigt sänder UM-avdelningen också Finlands fortsättningsbeslut till det andra EU-landet, om beslutet redan finns på UM-avdelningen. Om UM-avdelningen ännu inte har fått något fortsättningsbeslut, sänds ett beslut senare till det andra EU-landet. Det andra EU-landet kan vid behov be att blankett E 204 eller SED P2200 fylls i.

Om UM-avdelningen redan har fått ett beslut från utlandet på basis av den tidigare ansökan, utgör nya läkarutlåtanden en del av en ny ansökan. I sådana fall sänder UM-avdelningen en ny blankett E 204 eller SED P2200 med de nya läkarutlåtandena och beslutet till det andra EU-landet.

Ansökan om invalidpension från Finland har tidigare avslagits

Den teoretiska anstalten ska fråga sökanden om han eller hon vill att handlingarna ska sändas till det andra EU-landet, om

 • ansökan om invalidpension från Finland har avslagits
 • det andra EU-landet har beviljat invalidpension på viss tid eller avslagit ansökan och
 • sökanden lämnar in ett nytt läkarutlåtande för att anföra besvär.

För tydlighetens skull ska sökanden kontaktas för att kontrollera om det nya läkarutlåtandet endast är avsett som tilläggsutredning för besvär i Finland eller om sökanden vill att läkarutlåtandet också ska skickas till det andra EU-landet. Om sökanden vill att läkarutlåtandet skickas till det andra EU-landet, ska kontakten med sökanden anges på följebrevet ETK4000r när läkarutlåtandet skickas till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning. UM-avdelningen kan också vid behov vara i kontakt med sökanden.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

Pensionssökanden kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension och först då sökanden meddelar att han eller hon tar emot delinvalidpensionen, ger pensionsanstalten det slutliga beslutet om utbetalning av pension.

Pensionsansökan anhängiggörs genast som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister. Så länge som ansökan är under behandling för förhandsbeslutet sänder den teoretiska anstalten inte ansökningshandlingarna eller ETK4000r-följebrevet till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen). Först när sökanden meddelar att han eller hon går i delinvalidpension, sänds ansökningshandlingarna eller ETK4000r-följebrevet till UM-avdelningen.

Om pensionsanstalten avslår ansökan om förhandsbeslut, ska sökanden i samband med beslutet underrättas om att ansökan om invalidpension inte sänds till ett annat EU-land. Ansökan sänds dock till det andra EU-landet, om sökanden vill det.

Om ansökan inte sänds till ett annat EU-land och den har anhängiggjorts som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, meddelar den teoretiska anstalten Pensionsskyddscentralens UM-avdelning att det inte är fråga om en EU-ansökan. Vid behov meddelar den teoretiska anstalten också den följande anstalten om saken. Även om ansökan inte skulle ha anhängiggjorts som EU-ansökan i ansökningsregistret, bör UM-avdelningen informeras om att ansökan inte ska skickas till det andra EU-landet, om UM-avdelningen har fått ansökan via Santra.

Om personen från första början har ansökt om full invalidpension, men ansökan har avslagits och personen har fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension, inleds ansökningsprocessen på normalt sätt. Ansökan om full invalidpension sänds utomlands genast och eventuella uppgifter om beviljande av delinvalidpension senare.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

I EU-fall betraktas inte rehabiliteringspenning som betalas ut i form av rehabiliteringsförmån som pension, eftersom den som ansöker om rehabiliteringspenning inte anses vara arbetsoförmögen. En ansökan om rehabilitering leder således inte till någon EU-ansökningsprocess.

Om en pensionsanstalt börjar rehabilitera en person som får invalidpension eller rehabiliteringsstöd, uträknas rehabiliteringstillägget på den arbetspension som sökanden får från Finland. Enbart rehabiliteringstillägg leder inte till en EU-ansökningsprocess.

Om en person däremot beviljas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd med rehabiliteringstillägg efter det att ett beslut om rehabiliteringsstöd har sänts till ett annat land, vidarebefordrar pensionsanstalten beslutet om rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd (samt läkarutlåtande och övriga rehabiliteringsutredningar) till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen). UM-avdelningen skickar i sin tur dessa uppgifter till de andra EU-länderna.

Om sökanden vill ansöka om invalidpension från ett annat EU-land, inleds EU-ansökningsprocessen också i följande fall:

 • Pensionsanstalten i Finland kommer att avslå sökandens ansökan om invalidpension, men anser att sökanden kan ha rätt till arbetspensionsrehabilitering.
 • En person som arbetat i ett annat EU-land ansöker om invalidpension efter en period med rehabiliteringspenning.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 8.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Beaktat att det inte längre beviljas nya deltidspensioner i och med 2017 års reform.

Deltidspension är nationell pension

På deltidpension tillämpas inte

 • tillämpningsförordningens bestämmelser om pensionsansökningsprocessen
 • bestämmelserna om hur EU-pensionen bestäms.

Pension från utlandet och arbete utomlands kan inverka på deltidspensionen

Arbete utomlands kan ha en inverkan på

 • rätten till deltidspension
 • deltidspensionens belopp.

Om personen får lagstadgad pension från ett annat EU-land på basis av arbete där, utgör det ett hinder för att bevilja deltidspension i Finland. Om personen får eller ansöker om deltidspension från Finland och också ansöker om pension från ett annat EU-land, kontaktar pensionsanstalten sökanden och utreder den utländska pensionens inverkan på rätten till deltidspension från Finland.

Ålderspensionens begynnelsetidpunkt kan i allmänhet fastställas så att ålderspensionen från det andra landet inte betalas ut för samma tid som deltidspension från Finland.

Vid ansökan om invalidpension godkänner Sverige sökandens skriftliga begäran om att pensionens begynnelsetidpunkt flyttas. Begäran ska framställas innan beslut om pension ges. Andra länder beaktar i allmänhet inte begäran om att flytta invalidpensionens begynnelsetidpunkt.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.3.2016 – tills vidarePublicerat 4.3.2016

När en person som bor i Finland ansöker om familjepension, vidarebefordras ansökan i regel till de länder varifrån sökanden ansöker om pension.

Om sökanden inte har ansökt om familjepension från utlandet samtidigt med ansökan om pension från Finland och om han eller hon senare ansöker om familjepension från utlandet, sänder pensionsanstalten pensionsansökan till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen) för att vidarebefordras till det andra landet, om UM-avdelningen inte har fått ansökan via Santra. Pensionsanstalten anhängiggör inte ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, utan det är UM-avdelningen som gör det.

Sökanden kan lämna in ansökan om familjepension till försäkringsinstitutionen i sitt bosättningsland, även om förmånslåtaren inte skulle ha varit försäkrad i sökandens bosättningsland.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 11.8.2017

Arbetslivspension är invalidpension i enlighet med EU-förordningarna

Arbetslivspension är invalidpension i enlighet med EU-förordningarna

På arbetslivspension tillämpas bestämmelser om

 • hur EU-pensionen bestäms
 • EU-pensionens ansökningsförfarande.

Arbete i EU-länder beaktas i arbetsvillkoret på 38 år

Vid granskningen av arbetsvillkoret på 38 år beaktas också arbete utfört i EU-länder. Pensionssökanden ska lämna in nödvändig redogörelse för arbetet utomlands och om det är fråga om sådant ansträngande och slitsamt arbete som förutsätts för rätten till arbetslivspension. Om personen inte ansökt om pension från utlandet kan pensionsanstalten begära intyg över försäkringsperioderna i det andra landet för att fastställa arbetets längd.

Ansökan om arbetslivspension

En skild ansökningsblankett för arbetslivspension

Det finns en skild ansökan för arbetslivspension och det är möjligt att ansöka om invalidpension från utlandet med samma ansökan. Om personen redan har uppnått pensionsåldern i ett annat EU-land för ålderspension bör hen fylla i en separat ansökan om ålderspension från utlandet. Om personen vill ansöka om sjukpension från FPA bör hen fylla i en skild ansökan om sjukpension.

Rätten till invalidpension utreds vid ansökan om arbetslivspension

Vid handläggningen av arbetslivspensionsansökan utreds rätten till invalidpension. Om sökanden har rätt till invalidpension frågar pensionsanstalten sökanden om hen vill ha invalidpension istället för arbetslivpension. Detta har ingen inverkan på den utländska pension som sökanden söker eftersom ansökan om pension gäller antingen invalidpension eller ålderspension. Det är inte nödvändigt att registrera ansökan om invalidpension i ansökningsregistret eftersom beviljandet av invalidpension som registreras i pensionsregistret automatiskt avslutar ansökan om arbetslivspension i ansökningsregistret.

På blanketterna E202 eller E204 ska nämnas att ansökan

gäller arbetslivspension från Finland

På blanketterna E202 eller E204 eller på bilagor till dem som kommer från utlandet, ska det nämnas om det är arbetslivspension från Finland som ansökan gäller. Ifall inget omnämnande finns handlägger pensionsanstalten ansökan som ålders- eller invalidpensionsansökan. Rätten till arbetslivspension undersöks inte.

Pensionsanstalten undersöker om den som söker arbetslivspension har rätt till invalidpension oberoende av om sökanden bor utomlands eller i Finland. Om sökanden har rätt till invalidpension kontaktar pensionsanstalten sökanden, om ansökan inte gjorts med blankett E204 som är avsedd för ansökan om invalidpension.

Blanketterna E202 och E204 innehåller i regel inte tillräckligt mycket information för att ansökan om arbetslivspension kan handläggas. Pensionsanstalten ber nödvändig tilläggsredogörelse direkt av sökanden. Sökanden fyller i den nationella ansökningsblanketten eller lämnar in nödvändiga uppgifter på något annat sätt.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 21.8.2017

På partiell ålderspension tillämpas i regel anvisningarna för ålderspension

Ansökan om partiell ålderspension handläggs i EU-fall i princip lika som en ansökan om ålderspension.

Utländsk pension hindrar inte beviljandet eller utbetalningen av partiell ålderspension. Pension från utlandet förhindrar inte heller uppskovsförhöjningen som ansluter till den partiella ålderspensionen eller den höjda pensionstillväxten på 1,7 procent.

Mera

Pension från utlandet förhindrade deltidspensionen tidigare. Om de utländska pensionernas sammanlagda belopp var under nedre gränsen för utbetalning som engångsbelopp förhindrade de dock inte deltidspension.

Med ansökan om partiell ålderspension är det också möjligt att ansöka om ålderspension från utlandet

Det är möjligt att ansöka om ålderspension från utlandet med samma blankett som ansökan om partiell ålderspension görs. Sökanden antas söka full ålderspension från utlandet om inte annat anges. Om personen vill ansöka om pension från FPA bör hen fylla i en separat ansökan för det ändamålet.

E202-blanketten eller dess bilagor som kommer från en utländsk kontaktinstitution i ett annat EU-land ska det särskilt omnämnas att ansökan gäller partiell ålderspension. Ifall ett dylikt omnämnande saknas antas sökanden ansöka om full ålderspension.

Pensionsanstalten har en rådgivningsplikt gällande ansökan om partiell ålderspension och dess följder

Pensionssökanden ska erbjudas partiell ålderspension om hen ansöker om ålderspension före den lägsta pensionsåldern är uppnådd och ansökan därför borde avslås. Den förvaltningsrättsliga rådgivningsplikten kan anses förplikta anstalterna till att informera sina kunder om alternativa pensionslösningar. Pensionsanstalten informerar sökanden om möjligheten att ansöka om partiell ålderspension per brev. Brevet innehåller information om den förtidsminskning som görs samt dess inverkan på den framtida ålderspensionen. Om sökanden väljer partiell ålderspension kan den beviljas på basis av ett skriftligt meddelande av sökanden. På ålderspension som ansöks före den lägsta pensionsåldern ska ges ett avslagsbeslut också om pensionssökanden i sammanhanget beslutar sig för att ansöka om partiell ålderspension.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 28.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med uppgiften om att Pensionsskyddscentralens UM-avdelning gör sammanfattningen över pensionsbesluten endast på sökandens egen begäran.

Med kontaktinstitution avses den institution som ansvarar för behandlingen av EU-pensionsansökan och utbyter uppgifter om ansökan mellan de olika EU-länderna.

Kontaktinstitutionens uppgifter

I Finland fungerar Pensionsskyddscentralen som kontaktinstitution. Kontakten institutioner emellan sköts av Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen).

Kontaktinstitutionens uppgifter är att

 • vidarebefordra pensionsansökan och övriga uppgifter som behövs för att avgöra pensionsärendet till alla de EU-länder där sökanden eller förmånslåtaren i fråga om familjepension har varit försäkrad och från vilka sökanden ansöker om pension
 • på begäran förse sökanden med uppgifter som är av betydelse för gemenskapsaspekten vid ärendets handläggning
 • hålla sökanden underrättad om hur handläggningen av pensionsansökan fortskrider
 • sända sökanden en sammanfattning av besluten efter det att alla institutioner som medverkat i pensionsansökningsprocessen har gett sina egna pensionsbeslut. UM-avdelningen ger dock sammanfattningen till sökanden endast på dennes egen begäran.

Hur kontaktinstitutionen bestäms

Kontaktinstitutionen är institutionen i sökandens bosättningsland, om sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad i sökandens bosättningsland. Om sökanden eller förmånslåtaren inte har varit försäkrad i bosättningslandet, är kontaktinstitutionen institutionen i det EU-land, där sökanden eller förmånslåtaren senast har varit försäkrad. Sökanden kan också bo i ett land utanför EU-området.

När en person som har varit försäkrad i Finland vid tidpunkten för ansökan om pension bor i ett annat EU-land, där han eller hon också har varit försäkrad, fungerar försäkringsinstitutionen i bosättningslandet som kontaktinstitution vid ansökan om pension. Folkpensionsanstaltens (FPA) center för internationella ärenden sköter i detta fall kontakten från Finland till kontaktinstitutionen utomlands.

Specialfall i samband med hur kontaktinstitutionen bestäms

Sökanden eller förmånslåtaren har inte varit försäkrad i bosättningslandet

Om sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad i endast ett EU-land, är det inte fråga om ett EU-fall.

 • Pensionssökanden bor i Estland, där han aldrig har arbetat. Man kan inte vara försäkrad i Estland på grundval av bosättning. Det är alltså inte fråga om ett EU-fall, om sökanden inte har varit försäkrad i något annat EU-land.
 • Förmånslåtaren har endast varit bosatt i Spanien som pensionär, men aldrig varit pensionsförsäkrad i Spanien. Om förmånslåtaren inte har varit försäkrad i något annat EU-land än Finland, är det inte fråga om ett EU-fall.

Utsänd arbetstagare

När en person har arbetat i ett annat EU-land som utsänd arbetstagare från Finland, har personen under utlandskommenderingen omfattats av den finska lagstiftningen. Personen stannar efter utlandskommenderingen i stationeringslandet och ansöker om pension från Finland.

 • Om personen förutom Finland också har varit försäkrad i detta andra EU-land, fungerar institutionen i bosättningslandet som kontaktinstitution.
 • Om personen aldrig har varit försäkrad i bosättningslandet, fungerar Pensionsskyddscentralen i Finland (där sökanden senast har varit försäkrad under utlandskommenderingen) som kontaktinstitution. Om sökanden inte har varit försäkrad i något annat EU-land än Finland, är det inte fråga om en EU-pensionsansökan utan en nationell pensionsansökan.

Sjöman som arbetat på ett fartyg under ett annat EU-lands flagg

 • Pensionssökanden är en sjöman som är bosatt i Finland och som arbetar ombord på ett fartyg som seglar under ett annat EU-lands flagg och är försäkrad i det andra EU-landet med stöd av flaggregeln. Om sjömannen i något skede har varit försäkrad i Finland på grundval av bosättning eller arbete, fungerar Pensionsskyddscentralen i Finland som kontaktinstitution.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 13.5.2014 – tills vidarePublicerat 16.4.2018

Pensionssökanden ska lämna in sin pensionsansökan

 • till socialförsäkringsinstitutionen i sitt bosättningsland
 • till socialförsäkringsinstitutionen i det EU-land, vars lagstiftning om social trygghet hen senast omfattades av.

EU-domstolen har emellertid ansett att pensionsansökan kan lämnas in till en institution i vilket EU-land som helst.

Vid den tidpunkt då ansökan har lämnats in hos en institution i något av EU-länderna

 • blir pensionsansökan anhängig och
 • kommer ansökningsprocessen i gång

i alla situationer enligt respektive lands lagstiftning också när institutionen i ett EU-land har sänt ansökan vidare till kontaktinstitutionen i ett annat EU-land.

 

Mera

EU-domstolen har i ett beslut i målet Camera (92/81) ansett att en ansökan som lämnats in till en institution som inte är utredande institution (numera kontaktinstitution) har samma effekt som om den hade lämnats in till den utredande institutionen (numera kontaktinstitution). EU-domstolen har på motsvarande sätt i ett beslut Picard (C-335-/95) ansett att pensionsansökan kan lämnas in till en försäkringsinstitution i vilken medlemsstat som helst och ansökan ska anses ha blivit anhängig den dag den lämnades in till institutionen i ett medlemsland..

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 8.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats gällande hur datumet för när ansökan blir anhängig fastställs.

Ansökan blir anhängig i första hand enligt det inlämningsdatum som det andra landet har anmält

Som den tidpunkt när ansökan blivit anhängig betraktas i första hand det inlämningsdatum för ansökan som det andra landet har anmält under punkten “datum för ansökan” på blanketterna

 • E 202
 • E 203 
 • E 204.

Motsvarande uppgifter finns också på SED-blanketterna

 • P 2000
 • P 2100
 • P 2200.

Om inlämningsdatum inte framgår kan

 • den teoretiska anstalten göra en förfrågan via FPA:s center för internationella ärenden till kontaktinstitutionen i det andra EU-landet
 • datum för underskrift av E-blanketten eller SED blanketten i pappersform användas som det datum då ansökan blivit anhängig, ifall ingen utredning om datumet fås
 • datumet då ansökan kommit till Finland användas (sista alternativ). Datumet då ansökan kommit till Finland och FPA framgår av indexuppgifterna i OIWA.

Tidpunkten för när ansökan blivit anhängig bestäms enligt pensionsansökningen till Finland

Om man av ansökningsdatumet kan dra slutsatsen att pension då ännu inte sökts från Finland, begär den teoretiska anstalten vid behov via FPA:s center för internationella ärenden från det andra EU-landet uppgifter om

 • när ansökan om finsk pension har lämnats in eller
 • när sökanden har meddelat att han eller hon har förvärvsarbetat i Finland.

Om dröjsmålet beror på att handläggningen har fördröjts i det andra EU-landet, ska ansökan alltid anses ha blivit anhängig vid samma tidpunkt som ansökan från det andra landet.

Om handläggningen av ansökan fördröjs på grund av att sökanden inte har uppgett att han eller hon har förvärvsarbetat i Finland eller har ansökt om pension från Finland, blir ansökan anhängig först vid den tidpunkt då sökanden har meddelat om förvärvsarbete i Finland eller ansökt om pension från Finland. Detta gäller inte ansökan om familjepension, som i regel blir anhängig samtidigt i alla medlemsländer.

Mera

Försäkringskassan i Sverige kan inleda handläggningen av invalidpension (sjukersättning) på tjänstens vägnar, om det är fråga om en person som får sjukdagpenning och personen anses vara arbetsoförmögen på det sätt som förutsätts för att få rätt till invalidpension.

Försäkringskassan i Sverige antecknar i blankett E 204 som ”datum för ansökan” den dag då försäkringskassans handläggare konstaterar att kassan fått de uppgifter som behövs för att bevilja svensk invalidpension (sjukersättning). Detta datum används i Finland som den dag ansökan har blivit anhängig.

En person som är bosatt utomlands kan lämna in ansökan i Finland

Eftersom ansökan kan lämnas in hos socialförsäkringsinstitutionen i vilket EU-land som helst, kan det hända att personer som bor t.ex. i Sverige lämnar in sin pensionsansökan i Finland.

Ansökan anses ha blivit anhängig när den lämnats in till

 • Pensionsskyddscentralen
 • arbetspensionsanstalten
 • arbetspensionsanstaltens serviceställe
 • FPA:s byrå.

Om ansökan har lämnats in i Finland, begär den teoretiska anstalten via FPA:s center för internationella ärenden E-blanketterna (eller SED-ansökningsdokumenten) från kontaktinstitutionen i det andra EU-landet. Blanketterna ska alltid begäras, om man av uppgifterna i bilaga U kan sluta sig till att pensionssökanden eller förmånslåtaren också har varit försäkrad i det andra EU-landet. Det andra EU-landet ska samtidigt underrättas om den dag ansökan har blivit anhängig. På det sättet försäkrar man sig om att pensionsansökan i Finland får rätt datum för när den blivit anhängig.

Det kan hända att sökanden också har lämnat in ansökan om pension i två EU-länder (t.ex. i Finland och Estland). Då bestäms den dag ansökan blivit anhängig enligt tidpunkten för den ansökan om pension som lämnats in först.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 28.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Omnämnandet av hur utländsk pension påverkar pensionstillväxten i Finland har tagits bort med anled-ning av 2017 års pensionsreform.

Pensionsansökan kan återtas separat för varje land

Då en pensionsansökan återtas i ett land betyder det inte att pensionsansökan återtas samtidigt i alla andra EU-länder. Pensionssökanden kan alltså återta pensionsansökan separat för varje land.

Om pensionsansökan återtas innan beslutet har vunnit laga kraft, innebär det att det inte alls uppstår rätt till pension.

Arbetspensionslagarna i Finland innehåller inga bestämmelser som gäller återtagande av pensionsansökan förutom möjligheten att återta partiell ålderspension inom 3 månader från beslutet om beviljande av pensionen. I tillämpningspraxis har det emellertid varit möjligt att återta ansökan innan det pensionsbeslut som getts utifrån ansökan har vunnit laga kraft, dvs. innan besvärstiden har gått ut.

Eventuellt återtagande av EU-pensionsansökan vid avslag på ansökan i Finland

Om ansökan om invalidpension i Finland avslagits och beslutet har vunnit laga kraft, kan det hända att sökanden ber om återtagning av ansökan om pension från ett annat EU-land. Pension från utlandet påverkar pensionssökandens situation i Finland bl.a. i följande situationer:

 • Pension från utlandet är en förmån som förhindrar deltidspension.
 • Pension från utlandet är en förmån som förhindrar eller minskar arbetslöshetsförmåner.

Återtagande av ansökan meddelas till andra EU-länder

Återtagandet ska meddelas till alla de länder som medverkar i pensionsansökningsproceduren. Uppgiften om att ansökan om pension från ett land återtas meddelas till alla de länder som mottagit ansökan om pension.

Om pensionssökanden meddelar pensionsanstalten att han eller hon återtar sin ansökan, ska detta också meddelas via Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden eller via FPA:s center för internationella ärenden till de länder som medverkar i pensionsansökningsproceduren.

Mera

Under beredningen av de nya förordningarna, i samband med behandlingen i rådet, lämnade Italien, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike en promemoria, enligt vilken t.ex. ett återtagande av pensionsansökan i ett annat EU-land inte får leda till att dessa länders system för social trygghet och utkomstskydd överbelastas.

Om en pensionssökande har arbetat i Nederländerna, Spanien, Tyskland eller Österrike och vill återta sin ansökan om pension från ett EU-land, kan t.ex. ett återtagande av ansökan om pension från Finland inverka på andra förmåner som beviljas från dessa länder, såsom utkomststöd (socialbidrag). Det är då sannolikt fråga om en pensionssökande som bor i dessa länder, som innan pensionsansökan återtas måste fråga socialförsäkringsinstitutionen i sitt bosättningsland hur återtagandet eventuellt inverkar på andra förmåner.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 4.8.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats gällande avslag. Det är Pensionsskyddscentralens lagavdelning som ger beslutet om sökanden inte har haft arbetspensionsförsäkrat arbete i Finland eller om arbetet har upphört innan arbetspensionslagarna trädde i kraft.

 

I Finland avses med teoretisk anstalt den arbetspensionsanstalt som avgör pensionsansökan och räknar ut den teoretiska pensionens belopp.

 • Om ansökan omfattas av VILMA-förfarandet, bestäms den teoretiska anstalten enligt VILMA-bestämmelserna. I så fall ger VILMA-anstalten en beslutssammanställning av pensionssökandens samtliga pensioner enligt de pensionssystem som omfattas av VILMA-systemet.
 • Om ansökan inte omfattas av VILMA-förfarandet, bestäms den teoretiska anstalten i tillämpliga delar på samma sätt som den anstalt som avgör pensionsansökan. I sådana fall är den teoretiska anstalten den pensionsanstalt där den största andelen av sökandens förvärvsinkomster har försäkrats under de två senaste kalenderåren (granskningstid).
 • Om sökanden inte har förvärvsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna i Finland år 2005 eller senare, är den teoretiska anstalten den pensionsanstalt där pensionssökanden senast har varit försäkrad i Finland. Eftersom den teoretiska anstalten inte alltid går att bestämma direkt, kan pensionsanstalterna sinsemellan komma överens om vilken anstalt som åtar sig den teoretiska anstaltens uppgifter.

 

Följande anstalt är den arbetspensionsanstalt som vid sidan av den teoretiska anstalten avgör pensionsansökan i Finland.

Om sökanden inte har arbetspensionsförsäkrat arbete i intjäningsregistret i Finland eller om sökandens förvärvsarbete upphörde innan arbetspensionslagarna trädde i kraft, ger Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning ett beslut om avslag på ansökan både för den offentliga och för den privata sektorn.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 20.12.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Några små preciseringar i anvisningen.

Om pensionssökanden bor i Finland, blir pensionsansökan anhängig den dag då den har lämnats in på

 • en arbetspensionsanstalt
 • arbetspensionsanstaltens serviceställe
 • FPA:s byrå eller
 • Pensionsskyddscentralen.

En e-ansökan som sänts via e-tjänsten för pensionsansökningar blir anhängig när sökanden sänder den.

Om sökanden i sin ansökan inte har uppgett att han eller hon arbetat eller bott i ett annat EU-land, anses ansökan ha blivit anhängig i landet i fråga först efter det att sökanden

 • har meddelat att han eller hon har arbetat eller bott i detta land
 • har meddelat att han eller hon ansöker om pension därifrån.

Den som ansöker om familjepension kan inte förväntas veta i vilka alla länder förmånslåtaren har varit försäkrad. Därför blir en ansökan om familjepension i regel anhängig samtidigt i alla medlemsländer.

Pensionens begynnelsetidpunkt och t.ex. frågan om huruvida pensionen ska beviljas retroaktivt avgörs enligt den nationella lagstiftningen i respektive EU-land.

Ansökan om EU-pension görs i Finland med nationella blanketter

I Finland ansöker man om pension från arbetspensions- och folkpensionssystemet med nationella blanketter. Dessutom ska bilagan U med uppgifter om förvärvsarbete och bosättning utomlands fyllas i. I fråga om familjepension fylls bilagan U i för både sökandens och förmånslåtarens del.

Till ansökan bifogas utöver bilagan U också eventuella handlingar som gäller arbete utomlands, såsom

 • arbetsintyg
 • försäkringsintyg
 • eventuell bestyrkt arbetsbok (t.ex. i fråga om Estland, Lettland, Litauen, Grekland, Bulgarien och Rumänien).

Till ansökan om invalidpension bifogas

 • B-läkarutlåtanden
 • eventuella övriga intyg och utredningar som gäller hälsotillstånd och rehabilitering.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).