Ändringar i EU-pensionen

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 11.12.2015 – tills vidarePublicerat 2.3.2018

EU-förordningarna om social trygghet förutsätter att fastställandet av pension justeras i vissa situationer.

När ska finländska arbetspensioner justeras?

Justering av finländska arbetspensioner kan komma i fråga när

 • pensionstagaren beviljas en ny pension från ett annat EU-land
 • ett annat EU-lands pension ändras
 • ett annat EU-lands pension upphör
 • ett annat EU-lands pension avslås.

En pensionstagare kan be att hans eller hennes löpande pension ska justeras till pension som har uträknats enligt EU-förordningarna om social trygghet.

Begäran om justering kan gälla löpande pension,

 • som tidigare inte beräknats enligt EU-bestämmelser eller
 • som beviljats enligt det tidigare gällande EU-förordningarna om social trygghet (1408/71 och 574/72), men som nu önskas justeras enligt de nuvarande förordningarna om social trygghet (grundförordning 883/2004 och tillämpningsförordning 987/2009).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 11.12.2015 – tills vidarePublicerat 2.3.2018

Den löpande pensionen från Finland justeras om en pensionstagare på basis av en ny ansökan senare beviljas ny pension från ett annat EU-land. Den finländska pensionen justeras till EU-pension, även om den skulle ha beviljats innan EU-bestämmelserna började tillämpas.

Den finländska arbetspensionen justeras också, om pensionen från ett annat EU-land ändras eller upphör och ändringen inverkar på den finländska arbetspensionens belopp.

Den finländska arbetspensionen justeras endast om beviljandet eller ändringen av ett annat EU-lands pension har inverkan på beloppet av den finländska arbetspensionen. I allmänhet inverkar justeringen inte på pensionsbeloppet.

När arbetspension från ett annat EU-land

 • beviljas
 • upphör eller
 • ändras

har det konsekvenser, om pensionen från det andra landet innehåller en pensionsdel för återstående tid och även den finländska pensionen innehåller återstående tid.

Pensionen justeras också i sådana fall där det andra EU-landet avslår pensionen av den anledningen att arbetet där har pågått en kortare tid än ett år.

Mera

Personen får ålderspension från Finland. Senare vid 67 års ålder ansöker han om ålderspension från Norge. Norge avslår pensionsansökan, eftersom arbetet i Norge har varat mindre än 12 månader. Den finländska pensionsanstalten justerar sitt pensionsbeslut så att den vid uträkningen beaktar arbetet på under 12 månader i Norge.

Beloppet på den finländska arbetspensionen ändras inte och pensionen justeras inte i följande fall:

 • Pension för återstående har beviljats från Finland och ett annat EU-land beviljar ålderspension eller invalidpension som inte innehåller tid för återstående tid.
 • Ett annat EU-land beviljar fortsättning till invalidpensionen eller delinvalidpension ändras till full pension.
 • Det sker en ändring i ett annat EU-lands pensionsslag (exempelvis från invalidpension till ålderspension).
 • Det är fråga om en ändring i en förmån till följd av en ökning i levnadskostnaderna eller en förändring i inkomstnivån (exempelvis indexförändringar).

Om en pensionssökande inte har uppgett att han eller hon har arbetat utomlands i samband med ansökan om finländsk pension, betraktas den utländska pensionen som beviljas senare som en ny beviljad pension. I dessa situationer justeras den finländska pensionen. Om pensionssökanden i ansökan har uppgett att han eller hon inte vill ha pension från ett annat EU-land där han eller hon har arbetat och senare söker pension från detta andra medlemsland, är det fråga om en ny beviljad pension, som leder till att den finländska pensionen justeras.

Vid justering av en pension räknas pensionen ut

 • som nationell pension enligt förordningen och
 • som pro rata–pension.

Den pension som är störst beviljas.

Det sammanlagda beloppet av arbetspensionerna från Finland och det andra EU-landet jämförs inte med det tidigare arbetspensionsbeloppet. Arbetspensionen kan också minska till följd av justeringen.

Justering av pension som innehåller återstående tid

Beloppet av den finländska pensionen kan ändras, om ett annat EU-land med verkan från en senare tidpunkt och på basis av en ny ansökan beviljar pensionstagaren pension med återstående tid. Om man vid justeringen proportionerar den finländska återstående tiden, kan arbetspensionernas totalbelopp minska. I sådana fall tillämpar man inte någon skyddsbestämmelse. Pensionen justeras från den tidpunkt då pensionen från det andra landet börjar.

Om pensionen från ett annat EU-land upphör, kan detta påverka beloppet av den finländska arbetspensionen. Om den återstående tiden i den finländska arbetspensionen har proportionerats, justeras den finländska arbetspensionen som oproportionerad pension för återstående tid från och med att pensionen från det andra landet upphört.

Den finländska arbetspensionsanstalten ska justera sin pension och betala pensionen för återstående tid i sin helhet från den tidpunkt då visstidspensionen från det andra landet upphör om

 • Finland betalar pension tills vidare
 • ett annat EU-land betalar pension på viss tid och
 • pensionstagaren inte ansöker om fortsatt pension från utlandet.

Pensionsjustering på grund av att LITA-förmånerna ändras

I arbetspensionslagstiftningen bestäms om hur en ändring av en primär förmån och annan pension (LITA-förmån; trafik och olycksfall) inverkar på pensionsbeloppet. Pensionen justeras från den tidpunkt då den primära förmånen beviljas eller beloppet av förmånen eller någon annan pension ändras.

Om beloppet av en utländsk LITA-förmån för en pensionstagare ändras, justeras pensionen dock med verkan från den tidpunkt då den teoretiska anstalten får vetskap om att en utländsk primär förmån har beviljats eller ändrats. Bestämmelsen gäller inte för fall då en finländsk pension påverkas av att en annan utländsk pension beviljas eller ändras.

Förfarande som gäller justering

Då pensionsanstalten får vetskap om en ny EU-pension eller en ändring i denna ska pensionsanstalten räkna om sin egen pension, om denna förändras. För detta behöver pensionsanstalten de utländska försäkringsperioderna.

När förmånen

 • räknas ut på nytt
 • dras in eller
 • avbryts

ska den institution som har fattat beslutet utan dröjsmål underrätta den berörda personen om det samt informera varje EU-lands institution hos vilken personen har rätt till en förmån.

Pensionsanstalten justerar pensionen på tjänstens vägnar. Den ger dock inte något nytt beslut, såvida justeringen av pensionen inte skulle ändra den löpande pensionen.

Om omräkningen av den tidigare pensionen skulle leda till

 • en bättre pension, ger pensionsanstalten ett överklagbart beslut i saken och betalar ut pensionen till ett högre belopp från den tidpunkt då pensionen från det andra landet började eller från den tidpunkt ändringen av pensionen trädde i kraft.
 • en sämre pension, ger pensionsanstalten ett överklagbart beslut i saken och betalar ut pensionen till ett lägre belopp från den tidpunkt då pensionen från det andra landet började eller från den tidpunkt ändringen av pensionen trädde i kraft. I så fall kan pensionsanstalten bli tvungen att återkräva den överbetalda pensionen.

Om ett annat EU-land avslår pensionen av den anledningen att personen arbetat där mindre än ett år, justerar pensionsanstalten sitt beslut, vilket innebär att den ger ett överklagbart beslut i ärendet och betalar pension till ett högre belopp från den tidpunkt då uppgiften om ett annat lands avslagsbeslut fås.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 11.12.2015 – tills vidarePublicerat 5.3.2018

Pensionstagarens justeringsansökan när pension inte tidigare har beräknats enligt EU-bestämmelser

Pension som beviljats innan EU-förordningarna om social trygghet (antigen de tidigare gällande förordningarna 1408/71 och 574/72 eller de nu gällande förordningarna om social trygghet 883/2004 och 987/2009) började tillämpas i vissa EU-länder, justeras på den pensionssökandes ansökan till pension enligt EU-bestämmelserna.

Pensionstagaren kan begära att pensionen ska justeras enligt EU-bestämmelserna, om pensionen har beviljats innan följande tidpunkter:

 • EES-avtalet trädde i kraft 1.1.1994, efter vilket EU-förordningarna som social trygghet har tillämpats i Finland.
 • EU:s och Schweiz överenskommelse om personers fria rörlighet trädde i kraft 1.6.2002, efter vilket EU-förordningarna om social trygghet tillämpats även i Schweiz.
 • EU-förordningen om social trygghet utsträcktes 1.6.2003 till att gälla även tredjelands medborgare som bor lagligt i EU
 • De nya medlemsländerna (Estland, Litauen, Lettland, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Malta och Cypern) anslöt sig till EU 1.5.2004 och i dessa länder har man tillämpat EU-förordningarna om social trygghet sedan dess.
 • Rumänien och Bulgarien anslöt sig till EU och började tillämpa EU-förordningarna om social trygghet 1.1.2007.
 • Kroatien anslöt sig till EU och började tillämpa EU-förordningarna om social trygghet 1.7.2013.

Pension som beviljats innan dessa datum som nämns ovan, kan justeras till EU-pension.

Pensionstagarens justeringsansökan för justering av pensionen enligt de nuvarande EU-förordningarna om social trygghet

Begäran om justering kan också gälla pension som beviljats enligt förordningarna 1408/71 och 574/72 om social trygghet. Personen har rätt att begära att pensionen justeras enligt de nuvarande förordningarna om social trygghet.

Mera

Övergångsbestämmelse om ikraftträdandet av EU:s nuvarande förordningar om social trygghet

EU:s nuvarande förordningar om social trygghet (grundförordning 883/2004 och tillämpningsförordning 987/2009) trädde i kraft 1.5.2010. Pension som räknats enligt de tidigare gällande förordningarna om social trygghet (1408/71 och 574/72) kan justeras enligt de nya förordningarna från och med att de trätt i kraft.

Med tanke på justeringen är viktiga tidpunkter

 • försäkringsfallets tidpunkt samt
 • beviljande av förmånen

i förhållande till ikraftträdandet av grundförordningen och tillämpningsförordningen 1.5.2010.

Om försäkringsfallet inträffat före den dag förordningarna om social trygghet trädde i kraft (1.5.2010) och pension ännu inte har beviljats på grund av pensionsansökan före denna dag, ska förmånerna prövas dubbelt:

 1. enligt den tidigare förordningen om social trygghet 1408/71
 2. enligt den nya grundförordningen 883/2004.

Om det belopp som beräknats enligt den gamla förordningen 1408/71 om social trygghet är större än det som beräknats enligt den nya grundförordningen, har personen fortfarande rätt till det större beloppet. Pensionens belopp ska således jämföras och personen ska beviljas den pension som är större.

Om en pensionstagare ansöker om att få pensionen justerad inom två år från det att de nya förordningarna började tillämpas, har sökanden rätt till det justerade beloppet från och med den dag då de nya förordningen började tillämpas inom territoriet för medlemsstaten i fråga. Om pensionstagaren anhåller om justering senare, kan det nya beloppet betalas ut från och med början av månaden efter det att ansökan om justering lämnades in.

Inverkan av övergångsbestämmelsen för de nuvarande förordningarna om social trygghet är i praktiken liten

Bestämmelserna i de gamla och de nya förordningarna om hur pension fastställs avviker inte nämnvärt från varandra. Den största förändringen gäller bestämmelserna om förhindrande av sammanträffande förmåner av annat slag.

De nya bestämmelserna om sammanträffande av förmåner av annat slag tillämpas endast på sådana pensioner som fastställts enligt de nya förordningarna om social trygghet. Sättet att fastställa pension ändras inte i praktiken när man jämför bestämmelserna i förordning 1408/71 och i de nya förordningarna.

Inte heller i sådana fall kommer pensioner som beräknats enligt den gamla och den nya förordningen i praktiken att avvika från varandra. Detta innebär att pensionsanstalterna i sådana fall inte behöver justera en pension på tjänstens vägnar, när den har beräknats enligt bestämmelserna i förordning 1408/71.

Förfarande som gäller justering

Justeringssökande som bor i Finland

Justering kan ansökas genom ett fritt formulerat och undertecknat brev eller genom att fylla i en nationell blankett för ansökan om pension jämte bilaga U. Av dessa ska tydligt framgå att det är fråga om en justeringsansökan. Justeringsansökan anhängiggörs inte som en pensionsansökan i ansökningsregistret, utom om det är nödvändigt för givande av ett nytt beslut.

Justeringsansökan lämnas in till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (UM-avdelningen), som i egenskap av kontaktinstitution sköter om handläggningen av justeringsansökan.

UM-avdelningen skickar uppgiften om justeringsansökan till

 • den teoretiska anstalten
 • det utländska kontaktinstitutionen
 • FPA.

Till det utländska förbindelseorganet skickar man samtidigt de finländska försäkringsperioderna. Den utländska anstalten ombeds meddela justeringsresultatet och sända in uppgifterna om försäkringsperioderna.

Pensionsanstalten kan direkt ge beslut om EU-pensionen, om EU-uträkningen leder till ett bättre slutresultat än den nationella uträkningen. Pensionsanstalten ska meddela resultatet av justeringen till UM-avdelningen oberoende av vilken uträkning som resulterar i en bättre pension.

Utlandsavdelningen tillsänder FPA de uppgifter som den har fått från den utländska kontaktinstitutionen och den teoretiska pensionsanstalten.

Utlandsavdelningen meddelar sökanden justeringsresultatet. Sökanden kan, om han eller hon så vill, be om ett beslut även från de pensionsanstalter som har betalat ut pension till oförändrat belopp.

Justeringssökanden bor i ett annat EU-land

I utlandet bosattas justeringsansökningar, utländska försäkringsperioder och eventuella nödvändiga tilläggsutredningar kommer till pensionsanstalten via FPA:s center för internationella ärenden.

Ansökan anhängiggörs inte i ansökningsregistret, utom om det är nödvändigt för att ge ett nytt beslut.

Pensionsanstalten

 • gör en justeringsuträkning
 • ger vid behov (om pensionsbeloppet höjs) ett beslut
 • tillställer FPA:s center för internationella ärenden uppgifter om justeringsresultatet och sitt eventuella nya beslut.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 11.12.2015 – tills vidarePublicerat 5.3.2018

Ett lagakraftvunnet EU-pensionsbeslut ska rättas om det senare framkommer omständigheter som ursprungligen skulle ha haft inverkan på den finländska pensionens belopp.

När en pension räknas ut bör man beakta försäkringsperioderna även i andra länder och räkna ut pensionen också enligt EU-bestämmelserna, även om kriterierna för att få pension i dessa andra länder inte ännu har uppfyllts.

Ett lagakraftvunnet EU-pensionsbeslut ska rättas till exempel i följande fall:

 • Finland har beviljat ålderspension som har räknats ut genom att endast tillämpa de nationella bestämmelserna eller så har uträkningen gjorts utifrån ett utländskt provisoriskt intyg om försäkringsperioder. Personen ansöker senare om pension från utlandet, då pensionsanstalten utgående från försäkringsperioderna i ett annat EU-land märker att pensionstagaren har arbetat i det andra landet i en ålder som berättigar till höjd intjäningsprocent eller de verkliga försäkringsperioderna från utlandet skiljer sig från de som uppges på de det provisoriska intyget om försäkringsperioder. Pensionsanstalten rättar beloppet på ålderspensionen från och med dess ursprungliga begynnelsetidpunkt och ger att överklagbart beslut i saken. Eftersom den högre intjäningsprocenten ska tas i beaktande i pensionen från och med början, är det inte fråga om en justering av EU-pensionen, utan rättelse av ett lagakraftvunnet beslut.
   
 • En person ansöker samtidigt om pension från Finland och från ett annat medlemsland från samma tidpunkt. Pensionsanstalten ger ett beslut som vinner laga kraft. Det andra medlemslandet avslår pensionsansökan, eftersom arbetet i det andra landet har pågått en kortare tid än 12 månader. Pensionsanstalten rättar sitt beslut med verkan från den ursprungliga begynnelsetidpunkten så, att den vid beräkningen beaktar det arbete som pågått mindre än 12 månader i det andra medlemslandet och ger sedan att överklagbart beslut i saken. Det är inte fråga om en ändring som anknyter till ett annat EU-lands pension, utifrån vilken pensionen ska justeras, utan den finska pensionen ska rättas från och med början.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 13.5.2014 – tills vidarePublicerat 5.3.2018

När kan ett felaktigt EU-pensionsbeslut undanröjas?

Pensionsanstalten kan undanröja ett felaktigt EU-pensionsbeslut och avgöra ärendet på nytt, om

 • beslutet baserar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning
 • beslutet baserar sig på en uppenbart felaktig tillämpning av lagen eller
 • ett procedurfel har inträffat under behandlingen.

Pensionsanstalten får emellertid inte ändra sitt beslut eller undanröja det till en parts nackdel, om inte parten samtycker till det. Samtycket ska vara

 • uttryckligt
 • entydigt och
 • ges skriftligt.

Pensionsanstalten kan ansöka om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut hos Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, om beslutet grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt.

När är det fråga om justering av ett beslut och när är det rättelse av ett sakfel eller undanröjande av ett beslut?

Exempel på förhållandet mellan justering av ett beslut och rättelse av ett sakfel eller undanröjande av beslut:

 • En person ansöker om invalidpension från Finland och ett annat EU-land. Det andra EU-landet avslår ansökan, men pensionsanstalten i Finland beviljar pension, som innehåller full återstående tid. Beslutet vinner laga kraft. Det andra EU-landet prövar ärendet på nytt och beviljar invalidpension med återstående tid på grundval av den ursprungliga ansökan. Den återstående tiden i den finländska invalidpensionen ska proportioneras, vilket leder till att pensionens belopp minskar. För att beslutet ska kunna rättas och den återstående tiden proportioneras med verkan från den tidpunkt då beslutet gavs första gången, behövs partens samtycke eller att pensionsanstalten ansöker om undanröjande av beslutet hos Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Eftersom beslutet ska rättas från och med början, är det inte fråga om justering av pensionen.
   
 • En person ansöker om invalidpension och anger i ansökan att han inte vill ansöka om pension från ett annat EU-land, där han har arbetat. Pensionsanstalten beviljar invalidpension som innehåller full återstående tid. Beslutet vinner laga kraft. Personen ansöker senare om invalidpension från det andra EU-landet, och han beviljas invalidpension med återstående tid på grundval av en separat ansökan. Den återstående tiden för Finland ska proportioneras. Eftersom det är fråga om ny pension som beviljas från ett annat EU-land, justeras den finländska pensionen med verkan från den tidpunkt då pensionen från det andra landet beviljades.