Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens rätt att ge sekretessbelagda uppgifter

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 24.11.2015 – tills vidarePublicerat 24.11.2015

Utlämnande av uppgifter till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen har rätt att till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet lämna ut uppgifter om obetalda utmätningsbara skulder för arbetspensionsförsäkringsavgifter.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 17.2.2016 – tills vidarePublicerat 11.7.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Avsnitt om individuell pensionsförsäkring borttaget. Avsnitt tillagda om om lämnande av kunduppgifter och uppgifter till kundregister.

Utlämnande av uppgifter till livförsäkringsbolag

Livförsäkringsbolagen behöver arbetspensionsuppgifter vid skötseln av tilläggspensionsförsäkringar, i samband med handläggningen av ersättningsärenden och vid försäljningen av försäkringar. Uppgifterna behövs bl.a. för bestämning av försäkringsavgifter och för offerter.

Ett tilläggspensionsskydd kan bestå av

 • en individuell försäkring som en person tecknar själv eller
 • en kollektiv tilläggspensionsförsäkring av socialskyddskaraktär som arbetsgivaren tecknar s.k. grupptilläggspensionsförsäkring.

Kollektiv tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren ordnar

Arbetsgivarna kan ordna fritt formade kollektiva tilläggspensionsförsäkringar för sina arbetstagare. De kollektiva tilläggspensionsförsäkringarna sköts av livförsäkringsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser.
Rätten att ge uppgifter för en kollektiv tilläggspensionsförsäkring varierar beroende på om det är fråga om

 • skötsel av gällande tilläggspensionsskydd
 • ändring av gällande tilläggspensionsskydd
 • ordnande av helt nytt tilläggspensionsskydd.

Skötsel av gällande tilläggspensionsskydd

För skötseln av gällande tilläggspensionsskydd har pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen rätt att till livförsäkringsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser lämna ut uppgifter utan arbetstagarens samtycke. Den som sköter ett tilläggspensionsskydd behöver bl.a.

 • namn, adresser och personbeteckningar för att kunna informera de försäkrade om tilläggspensionsskyddets belopp och villkor
 • uppgifter om beloppen på de försäkrades pensioner och om de faktorer som påverkar pensionsbeloppet
 • uppgifter om de försäkrades anställningar och parallella anställningar och företagarperioder
 • uppgifter om arbetstagarens inkomster
 • uppgifter om anställningar och företagarverksamhet som har upphört
 • uppgifter om de pensioner som har tjänats in med stöd av anställningar och företagarverksamhet som har upphört.

Ändringar i gällande tilläggspensionsskydd

När en arbetsgivare ber olika livförsäkringsbolag om offerter på ordnande av ett tilläggspensionsskydd som ska ersätta ett tidigare tilläggspensionsskydd behöver livförsäkringsbolagen uppgifter om de försäkrade.
Arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen kan inte lämna ut uppgifter till det offertgivande bolaget utan samtycke från de personer som berörs.
Om samtycke inte begärs, kan livförsäkringsbolaget ge sin offert med hjälp av vissa ospecificerade uppgifter. Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen kan utan de berörda personernas samtycke till ett offertgivande livförsäkringsbolag lämna ut ospecificerade uppgifter med stöd av vilka personerna inte kan identifieras, såsom

 • arbetstagarnas könsfördelning
 • födelsetider med en månads noggrannhet
 • anställningarnas begynnelsetidpunkter
 • pensionsgrundande löner
 • pensionsålder
 • tilläggspensionens målpension
 • redan intjänad tilläggspension.

Den som utses att ordna tilläggspensionsskyddet ska räkna ut det exakta beloppet på försäkringsavgiften. För att kunna räkna ut det exakta beloppet på försäkringsavgiften behöver livförsäkringsbolaget för varje person som försäkras detaljerade uppgifter om både pågående och tidigare anställningar.
När det är fråga om att ersätta och fortsätta ett tidigare tilläggspensionsskydd kan den nya försäkringsgivaren kontakta Pensionsskyddscentralen, eftersom försäkringsgivaren inte kan veta hos vilka arbetspensionsanstalter denna borde höra sig för om de försäkrades arbetspensionsskydd. Pensionsskyddscentralen kan utan arbetsgivarnas samtycke till det nya livförsäkringsbolaget lämna ut bl.a.

 • namn, adresser och personbeteckningar för de arbetstagare som försäkras
 • uppgifter om pensionsbeloppen och om de faktorer som påverkar pensionsbeloppet
 • uppgifter om anställningar och parallella anställningar och företagarperioder för de arbetstagare som försäkras
 • uppgifter om inkomst i anställningarna
 • uppgifter om anställningar och företagarverksamhet som har upphört
 • pensionsuppgifter om anställningar och företagarverksamhet som har upphört.

För att individuella uppgifter ska kunna lämnas ut utan respektive arbetstagares samtycke ska den nya tilläggspensionsförsäkringsgivaren för Pensionsskyddscentralen lägga fram en utredning om att det är fråga om att ersätta och fortsätta ett tidigare tilläggspensionsskydd.

De individuella uppgifterna lämnas ut av Pensionsskyddscentralen eller den berörda pensionsanstalten. Pensionsskyddscentralen har liksom pensionsanstalterna med Pensionsskyddscentralens samtycke rätt att öppna en teknisk anslutning för uppgifter som behövs för att sköta eller ordna kollektivt tilläggspensionsskydd. Avsikten är att arbetspensionssystemet genom samtyckesförfarandet ska säkerställa heltäckande uppgifter och en enhetlig praxis.
Om tilläggspensionsskyddet i en pensionsstiftelse eller pensionskassa upphör av någon annan orsak än på arbetsgivarens initiativ, exempelvis på grund av likvidation, har ett livförsäkringsbolag rätt att få individuella uppgifter om de försäkrade efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits.

Ordnande av helt nytt tilläggspensionsskydd

När en arbetsgivare som inte har ordnat tilläggspensionsskydd vill be livförsäkringsbolag om offerter eller reda ut möjligheten att bilda en pensionskassa eller pensionsstiftelse kan arbetsgivaren

 • be respektive försäkrad om samtycke till användning av dennas arbetspensionsuppgifter eller
 • använda ospecificerade uppgifter.

Efter det att den aktör som ska ordna tilläggspensionsskyddet har utsetts behöver denna detaljerade uppgifter för att exakt kunna fastställa villkoren för tilläggspensionsskyddet. Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna har rätt att lämna ut individuella uppgifter för teckningen av en ny tilläggspensionsförsäkring endast om

 • de arbetstagare som ska försäkras har fått en ändamålsenlig utredning om att livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller pensionsstiftelsen har rätt att få individuella uppgifter om dem för att teckna en ny grupptilläggspensionsförsäkring och
 • en arbetstagare efter att ha fått ovan nämnda utredning inte har nekat till tilläggspensionsskyddet eller förbjudit att uppgifterna om vederbörande lämnas ut.

En arbetstagare kan förbjuda att uppgifterna lämnas ut eller neka till tilläggspensionsskyddet också efter det att arbetsgivaren har godkänt försäkringsofferten.
Ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse som begär uppgifter ska lägga fram en utredning om att arbetstagarna har delgetts ärendet.
Om en arbetstagare inte har nekat till tilläggspensionsskyddet eller förbjudit att uppgifterna om honom eller henne lämnas ut kan Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten i fråga lämna ut individuella uppgifter, såsom

 • namn och adresser
 • personbeteckningar
 • uppgifter om pensionsbeloppen och om de faktorer som påverkar pensionsbeloppet.

Utlämnande av uppgifter inom en företagsgrupp

Uppgifter för skötseln av uppdrag enligt arbetspensionslagarna

Anställda inom de distributionskanaler och servicenätverk som arbetspensionsbolagen anlitar kan använda arbetspensionsuppgifterna på samma sätt som anställda vid pensionsbolagen och omfattas av samma sekretessbestämmelser som dessa.

Uppgifter för annan verksamhet

Utan den berörda försäkrades samtycke får sekretessbelagda arbetspensionsuppgifter inte användas för andra ändamål än verkställigheten av arbetspensionslagarna, såsom för skötseln av livförsäkringsärenden eller marknadsföring av frivilliga försäkringar.
Med samtycke avses en skriftlig fullmakt för erhållande av arbetspensionsuppgifter och utnyttjande av en eventuell anslutning.

Utlämnande av kunduppgifter

Arbetspensionsförsäkringsbolagen och deras ombud kan till anställda vid företag som hör till samma försäkringsföretagsgrupp eller ekonomiska sammanslutning lämna ut uppgifter som behövs inom kundbetjäning, skötsel av kundrelationer och annan kundhantering.
Uppgifter som kan lämnas ut är exempelvis

 • arbetsgivarens eller företagarens namn
 • personbeteckningar, FO-nummer och kundnummer
 • adresser och telefonnummer samt namnet på en eventuell kontaktperson
 • uppgifter om företagets ägarförhållanden
 • uppgifter om försäkringsarrangemang
 • uppgifter om lönesumman.

Kundregister

Eftersom uppgifter om kunder i egenskap av försäkringstagare kan lämnas ut inom försäkringsföretagsgruppen eller den ekonomiska sammanslutningen, är det också tillåtet att upprätta ett gemensamt kundregister där dessa uppgifter ingår.

Uppgifter ur kundregistret som gäller arbetsgivarens eller företagarens ekonomiska ställning, lån, lånerättigheter, betalningsstörningar eller arbetsinkomst får inte lämnas åt någon utomstående instans.

Övriga uppgifter får endast lämnas om kunder i egenskap av tecknare av försäkring, alltså arbetsgivare och företagare. Uppgifter om en enskild försäkrad arbetstagare kan pensionsanstalten inte lämna ut utan arbetstagarens samtycke, om det inte är fråga om utlämnande av uppgifter för behandling av ett arbetspensionsärende.

Specialfall i fråga om LPA

LPA har i enskilda fall rätt att vid behandlingen av ett ärende som omfattas av LFöPL använda uppgifter som LPA har fått för skötseln av sina andra lagstadgade uppgifter.

Uppgiftsmottagarens sekretessplikt

Anställda vid företag som hör till samma företagsgrupp eller ekonomiska sammanslutning ska i fråga om uppgifter som de har fått, liksom anställda vid livförsäkringsbolag, pensionskassor eller pensionsstiftelser, iaktta samma sekretess som uppgiftslämnaren.

För anställda vid livförsäkringsbolag fastställs skyldigheten att iaktta sekretess enligt bestämmelserna i försäkringsbolagslagen. För anställda vid pensionskassor och pensionsstiftelser fastställs skyldigheten att iaktta sekretess med stöd av bestämmelserna i lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).