Rättelse av fel i beslut

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 13.5.2014 – tills vidarePublicerat 14.1.2016

Behandlingen av rättelseärendet inleds hos pensionsanstalten antingen

 • på pensionsanstaltens eget initiativ eller
 • på yrkande av parten.

Initiativet ska tas eller yrkandet på rättelse av ett fel framställas inom fem år från det att beslutet fattades.

En part som yrkar på rättelse ska ange följande omständigheter:

 • vilket beslut rättelseyrkandet gäller
 • hur beslutet bör rättas
 • vad yrkandet baserar sig på.

Behandling av rättelseärenden

Rättelse av sakfel förutsätter att ärendet behandlas på nytt och att ett nytt beslut ges i ärendet.

Skrivfel rättas genom att det beslut där felet ingår ersätts med ett nytt beslut.

Parten ska beredas tillfälle att bli hörd innan skrivfelet korrigeras, om detta inte är onödigt.

Anteckning om rättelse av sak- eller skrivfel ska göras i det ursprungliga beslutets arkivexemplar eller i ett datasystem som myndigheten har tillgång till. Den nya eller rättade expeditionen ska ges till parten avgiftsfritt.

Ett beslut med vilket myndigheten har avslagit ett yrkande på rättelse av ett fel får inte överklagas genom besvär. Parten har inte behov av rättsskydd, eftersom han har kunnat överklaga det tidigare beslutet. Avslag på rättelseyrkandet inverkar inte heller på partens rätt att ansöka om undanröjande av det lagakraftvunna beslutet.

Pensionsanstaltens åtgärder om ändring har sökts i ett beslut som ska rättas

Pensionsanstalten ska utreda huruvida ändring har sökts i det beslut som ska rättas eller huruvida något särskilt fastställt förfarande är anhängigt gällande beslutet. Om besvär har anförts om det beslut som ska rättas ska pensionsanstalten underrätta besvärsinstansen om att rättelseärendet har tagits upp till behandling. Dessutom ska pensionsanstalten lämna det rättade beslutet till den besvärsinstans eller någon annan myndighet som behandlar ärendet.

Pensionsanstalten ska berätta för parten att behandlingen av rättelseärendet inte påverkar besvärstiden eller övriga tidsfrister. Rättelseförfarandet innebär t.ex. inte något avbrott som skulle påverka besvärsti-den.

Att sökande av ändring är anhängigt hindrar inte att ett beslut rättas. Man bör emellertid inte rätta ett felaktigt beslut förrän beslutet vunnit laga kraft, även om lagen inte hindrar det. På så sätt undviker man att parten har flera överklagbara beslut och ärendet eventuellt är anhängigt vid flera olika instanser samtidigt.
 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 22.8.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Laghänvisningarna har uppdaterats. Till anvisningarna har lagts en anvisning om rättelse av räknefel från anvisningen om anhängigheten och behandlingen av rättelse av ett beslut.

Förutsättningar för rättelse av ett skriv- eller räknefel

Pensionsanstalten måste rätta ett fel (teknisk självrättelse) om följande förutsättningar uppfylls: 

 • pensionsanstaltens beslut innehåller ett uppenbart skriv- eller räknefel eller 
 • pensionsanstaltens beslut innehåller ett klart fel jämförbart med ett skriv- eller räknefel. 
 • rättelsen av felet leder inte till ett oskäligt slutresultat. 

Om rättelsen dock skulle leda till ett oskäligt slutresultat för parten, får skriv- eller räknefel inte korrigeras. Oskäligheten bedöms skilt för varje fall med en helhetsbedömning. Man kan t.ex. beakta om parten har kunnat upptäcka felet samt den tid som gått sedan beslutet gavs. Om felet inte får korrigeras kan man hos besvärsinstansen ansöka om att beslutet undanröjs. 

Pensionsanstalten kan endast rätta fel i sina egna beslut. Fel som finns i beslut från besvärsinstansen kan pensionsanstalten inte rätta utan i sådana fall måste man ansöka om undanröjande av det felaktiga beslutet hos besvärsinstansen. 

För rättelse av fel krävs inte partens samtycke. Parten ska dock höras, om inte hörande av parten är uppenbart onödigt. Hörande av parten är onödigt bl.a. om parten själv har begärt att felet rättas. 

Vad avses med ett skriv- eller räknefel? 

Ett skriv- eller räknefel är ett tekniskt fel som har uppkommit på pensionsanstalten i beslutets beredningsskede eller när beslutet avfattades. Om beslutet innehåller skrivfel eller räknefel, motsvarar det utskrivna beslutet inte det beslut som i själva verket givits i ärendet. 

Det väsentliga är att de uppgifter som ligger till grund för beslutet i övrigt har varit korrekta. Om felet finns i de utredningar som ligger till grund för beslutet, är det inte frågan om skriv- eller räknefel utan om sakfel. I oklara fall betraktas felet som sakfel. 

Mera

Som skrivfel kan rättas t.ex. en felaktig yrkesbeteckning, om arbetsförmågan dock har bedömts utgående från rätt yrke.

Annat klart fel jämförbart med skrivfel är t.ex. att beslutet innehåller fel persons namn som part fastän rätt uppgifter tydligt framgår ur handlingarna. Om fel namn i handlingarna beror på fel vid övervägandet, kan felet inte korrigeras som skrivfel. 

Rättelseärendets anhängighet 

Behandlingen av rättelseärendet inleds hos pensionsanstalten antingen 

 • pensionsanstaltens eget initiativ eller 
 • på yrkande av parten. 

Initiativet ska tas eller yrkandet på rättelse av ett fel framställas inom fem år från det att beslutet fattades. 

En part som yrkar på rättelse ska ange följande omständigheter: 

 • vilket beslut som bör rättas 
 • hur beslutet bör rättas 
 • vad rättelseyrkandet grundar sig på. 

Behandling av ett skriv- eller räknefel i pensionsanstalten 

Rättelsen av ett skriv- eller räknefel förutsätter inte att ärendet behandlas på nytt. Skrivfel rättas genom att ersätta den expedition där felet ingår med en rättad expedition. 

Pensionsanstalten inbegär de felaktiga originalbesluten, korrigerar dem och återsänder besluten till parterna. Innan beslutskopiorna skickas till parterna är det bra att ta en kopia åt pensionsanstalten. I beslutet ska anges med stöd av vilket lagrum rättelsen gjorts (t.ex. ArPL 137 §). 

När parter ombeds återsända originalbeslutet till pensionsanstalten är det bra att i brevet framhålla att rättelseförfarandet inte påverkar besvärstiden.

 

Mera

Om parterna inte återlämnar besluten i original kan pensionsanstalten ta en kopia av sitt eget arkivexemplar, göra rättelserna i det och skicka en kopia till parterna. I så fall ska det korrigerade beslutet förses med en påskrift om att det ersätter det tidigare beslutet. Innan beslutskopiorna skickas till parterna är det bra att ta en kopia åt pensionsanstalten. 

Anteckning om rättelse av sak- eller skrivfel skall göras i det ursprungliga beslutets arkivexemplar eller i ett datasystem som myndigheten har tillgång till. Det rättade beslutet ska ges till parten avgiftsfritt. 

Sökande av ändring av en rättelse av ett skriv- eller räknefel 

Pensionsanstalten prövar i varje enskilt fall huruvida parten har ett rättsligt behov att söka ändring för rättelse av skriv- eller räknefel. Om man finner att rättelsen är sådan att parten kan ha behov att söka ändring, fogas en besvärsanvisning till den korrigerade handlingen. I följebrevet ska rätten att överklaga dock begränsas till rättelse av skriv- eller räknefel. Behandlingen av rättelseärendet för ett ärende som avgjorts med ett oriktigt beslut påverkar inte besvärstiden.

Mera

Rättsfall: HFD konstaterar i motiveringen till ett beslut att FörvL inte innehåller bestämmelser om att den expedition där felet ingår ska ersättas med en rättad expedition. Parten kan ha ett rättsligt behov att över-klaga beslutet med hänvisning till skrivfel, t.ex. på den grund att det i själva verket är frågan om ett sakfel eller att rättelsen leder till ett för parten oskäligt resultat. Att besvärsanvisning fogas till en expedition som rättats på grund av skrivfel kan därför inte betraktas som onödigt. I synnerhet om besvärstiden fortfarande löper i det beslut som ska rättas är det viktigt att rättelsen på det hela taget sker så att inga missförstånd kan uppstå (HFD:2009:25, 5.3.2009).

Ett avslagsbeslut på en rättelsebegäran får inte överklagas genom besvär 

Ett beslut med vilket myndigheten har avslagit ett yrkande på rättelse av ett fel får inte överklagas genom besvär. Parten har inte behov av rättsskydd, eftersom hen har kunnat överklaga det tidigare beslutet. Avslag på rättelseyrkandet inverkar inte heller på partens rätt att ansöka om undanröjande av det lagakraftvunna beslutet. 

Pensionsanstaltens åtgärder om ändring har sökts i ett beslut som ska rättas 

Pensionsanstalten ska utreda huruvida ändring har sökts i det beslut som ska rättas eller huruvida något särskilt fastställt förfarande är anhängigt gällande beslutet. Om besvär har anförts om det beslut som ska rättas ska pensionsanstalten underrätta besvärsinstansen om att rättelseärendet har tagits upp till behandling. Dessutom ska pensionsanstalten lämna det rättade beslutet till den besvärsinstans eller någon annan myndighet som behandlar ärendet. 

Pensionsanstalten ska berätta för parten att behandlingen av rättelseärendet inte påverkar besvärstiden eller övriga tidsfrister. Rättelseförfarandet innebär t.ex. inte något avbrott som skulle påverka besvärstiden. 

En anhängig ändringsansökan hindrar inte att ett beslut rättas. Man bör emellertid inte rätta ett felaktigt beslut förrän beslutet vunnit laga kraft, även om lagen inte hindrar det. På så sätt undviker man att parten har flera överklagbara beslut om samma ärende och ärendet eventuellt är anhängigt vid flera olika instanser samtidigt. 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.5.2023 – tills vidarePublicerat 21.8.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Avsnittet om automatiska beslut har uppdaterats

Rättelse av sakfel (egentlig självrättelse) innebär en form av ändringssökande i vilket en pensionsanstalt som gjort ett felaktigt förvaltningsbeslut själv kan rätta sitt felaktiga beslut.

Pensionsanstalten kan endast rätta fel i sina egna beslut. Fel som finns i beslut från besvärsinstansen kan pensionsanstalten inte rätta utan i sådana fall måste man ansöka om undanröjande av det felaktiga beslutet hos besvärsinstansen.

När kan ett fel i ett beslut rättas som ett sakfel?

Pensionsanstalten kan undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt, om

 • beslutet baserar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning
 • beslutet baserar sig på en uppenbart felaktig tillämpning av lagen eller
 • ett procedurfel har inträffat under behandlingen eller
 • det har inkommit en ny utredning som kan inverka väsentligt på beslutet.

En felaktig eller bristfällig utredning som förutsättning för rättande av sakfel

Sakfel beror vanligen på fel eller brister i de utredningar som beslutsfattandet baserats på.

Felaktig utredning innebär att någon omständighet som har beaktats vid beslutsfattandet senare har konstaterats vara felaktig.

Bristfällig utredning innebär att någon omständighet som påverkar saken inte har beaktats när beslutet gavs. Den omständighet som inte beaktats eller som felbedömts måste ha existerat redan när beslutet gavs.

Procedurfel som förutsättning för rättelse av sakfel

Med procedurfel avses fel i pensionsanstaltens förfarande. Det är till exempel frågan om ett procedurfel då beslutet gjorts i fel sammansättning, ett fel skett under hörandet eller i motiveringen av beslutet, eller då ärendet avgjorts automatiserat utan att beslutet om införande som krävs för automatiserat avgörande uppfyller kraven i lagen.

Rättelse av procedurfel förutsätter att pensionsanstalten behandlar ärendet på nytt under iakttagande av riktigt förfarande (t.ex. verkställer hörandet på rätt sätt) och ger ett nytt beslut. För att rättelse ska ske förutsätts inte att det fel som uppkommit under behandlingen skulle ha påverkat avgörandet. Pensionsanstalten behöver därför inte undersöka felets inverkan på avgörandet innan felet rättas.

Ny utredning som förutsättning för rättelse av sakfel

För att ett fel ska kunna rättas på grund av en ny utredning, förutsätts det att den nya faktautredningen kan inverka väsentligt på innehållet i det givna beslutet.

En ny utredning kan innebära

 • en utredning man inte har känt till eller inte har förstått att beakta när saken avgjordes i första instans eller
 • fakta som tillkommit efter avgörandet, t.ex. ändrade omständigheter för parten.

Rättelse av sakfel förutsätter ett klart och obestridligt fel

Ett villkor för rättelse av ett sakfel är felet måste vara klart och obestridligt. Grunden för felet får inte lämna rum för tolkning.

Om parten och pensionsanstalten till exempel är oeniga i en tolkningsfråga, kan saken inte rättas som ett sakfel. I situationer där parterna är oeniga i en tolkningsfråga ska ärendet hänskjutas till en besvärsinstans för att behandlas som en ansökan om undanröjande av beslutet.

Mera

I ärenden som gäller arbetsinkomsten kan man tillämpa bestämmelsen om rättelse av sakfel, om ärendet är klart och kunden ger sitt samtycke till det.

Beslut om indragande av FöPL-försäkring kan inte rättas som sakfel (FSD 5517/98, 19.10.1999).

Sakfel kan rättas t.ex. om parten inte har kunnat handla rätt och någon omständighet som påverkar ärendet därför har blivit outredd.

När kan ett beslut rättas till partens fördel och när till hens nackdel?

Ett fel kan rättas till partens fördel eller nackdel, när felet i beslutet beror på någon av följande omständigheter

 • felaktig utredning
 • bristfällig utredning
 • oriktig tillämpning av lag
 • procedurfel.

När ett fel rättas på grund av ny utredning, kan felet rättas endast till partens fördel.

När ska en part höras och när måste parten ge sitt samtycke för rättelsen av fel?

Partens samtycke behövs inte för rättelse av fel, om felet rättas till partens fördel.

När ett sakfel rättas till partens fördel, ska parten i så fall dock beredas tillfälle att bli hörd, om parten inte själv tagit initiativ till rättelsen.

Om sakfelet korrigeras till partens nackdel ska partens samtycke inhämtas.

Mera

Av alla parter i ärendet behövs samtycke separat. Samtycket ska vara uttryckligt och entydigt och ges skriftligt. Det räcker inte med att endast höra parten.

I begäran om samtycke redogörs också för inverkan av rättelse av beslutet, och således ska t.ex. eventuellt återkrav nämnas.

Om samtycke inte fås, ansöker man om att beslutet undanröjs.

 


Om parten själv har begärt om rättelse av fel, behöver samtycke inte särskilt inhämtas.

Rättelseärendets anhängighet

Behandlingen av rättelseärendet inleds hos anstalten

 • pensionsanstaltens eget initiativ eller
 • på yrkande av parten.

Initiativet ska tas eller yrkandet på rättelse av ett fel framställas inom fem år från det att beslutet fattades.

En part som yrkar på rättelse ska ange följande omständigheter:

 • vilket beslut som ska rättas
 • hur beslutet bör rättas
 • vad yrkandet baserar sig på.

Behandling av sakfel hos pensionsanstalten

Rättelse av sakfel förutsätter att pensionsanstalten

 • behandlar ärendet på nytt
 • undanröjer sitt felaktiga beslut och
 • utfärdar ett nytt beslut om saken

I beslutet ska anges att man med detta korrigerar ett tidigare beslut.

Beslutet kan överklagas och ska därför åtföljas av en besvärsanvisning.

Anteckning om rättelse av sak- eller skrivfel ska göras i det ursprungliga beslutets arkivexemplar eller i ett datasystem som myndigheten har tillgång till. Det nya beslutet ska ges till parten avgiftsfritt.

Ett sakfel kan avgöras automatiskt, om de i lag föreskrivna villkoren för automatiskt avgörande annars uppfylls. I sådana fall måste det i beslutet framgå, att ärendet avgjorts automatiskt. I beslutet ska också framgå var det beslut om införande som avses i 28 d § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen finns att tillgå.

Ändring får inte sökas i ett beslut om avslag på rättelseyrkandet 

Ett beslut med vilket pensionsanstalten  har avslagit ett yrkande på rättelse av ett fel får inte överklagas genom besvär.

Parten har inte behov av rättsskydd, eftersom hen har kunnat överklaga det tidigare beslutet. Avslag på rättelseyrkandet inverkar inte heller på partens rätt att ansöka om undanröjande av det lagakraftvunna beslutet.

Hur ska man gå tillväga om ändring har sökts  i ett beslut som ska rättas?

Pensionsanstalten ska utreda huruvida ändring har sökts i det beslut som ska rättas eller huruvida något särskilt fastställt förfarande är anhängigt gällande beslutet. Om besvär har anförts om det beslut som ska rättas ska pensionsanstalten underrätta besvärsinstansen om att rättelseärendet har tagits upp till behandling. Dessutom ska pensionsanstalten lämna det rättade beslutet till den besvärsinstans eller någon annan myndighet som behandlar ärendet.

Pensionsanstalten ska berätta för parten att behandlingen av rättelseärendet inte påverkar besvärstiden eller övriga tidsfrister. Rättelseförfarandet innebär t.ex. inte något avbrott som skulle påverka besvärstiden.

En anhängig ändringsansökan hindrar inte att ett beslut rättas. Man bör emellertid inte rätta ett felaktigt beslut förrän beslutet vunnit laga kraft, även om lagen inte hindrar det. På så sätt undviker man att parten har flera överklagbara beslut om samma ärende och att ärendet eventuellt är anhängigt vid flera olika instanser samtidigt.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).