Dataskyddsbestämmelsernas tillämpningsområde och definitioner

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 27.3.2020 – tills vidarePublicerat 25.7.2023

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses alla registrerade uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Som identifierbar betraktas en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt på grundval av identifieringsuppgifter, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Även identifieringsuppgifter för enheter, applikationer, verktyg och protokoll som personer använder, såsom IP-adresser, kakor eller andra identifierare, är personuppgifter om dessa uppgifter kan kopplas till en fysisk person.

Personuppgifter är alla uppgifter som pensionsanstalten samlar om en persons egenskaper, verksamhetssätt, tillförlitlighet och beskrivningar av bedömningskaraktär. Även en bild på en person eller inspelat tal är personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som samlas in i både lagstadgad och privaträttslig verksamhet – såväl uppgifter om pensionstagaren och pensionens belopp liksom uppgifter om den som betalar hyran och hyresbeloppet.

De personuppgiftsansvariga är ofta tvungna att behandla uppgifter som innehåller uppgifter om flera registrerade. I vissa fall är även uppgifter om andra personer än den registrerade personuppgifter om den registrerade. Till exempel kan telefon-, meddelandeförmedlings- eller internetsamtalsposter även innehålla uppgifter om andra personer.

Personuppgifter är både de uppgifter som den registrerade lämnat till den personuppgiftsansvarige och de slutsatser och härledda uppgifter som den personuppgiftsansvarige gjort av de uppgifter som lämnats in.

Personuppgifter är också uppgifter om en juridisk person, om den juridiska personen består av en fysisk person.

Pseudonymiserade och anonymiserade uppgifter

Pseudonymiserade personuppgifter som kan kopplas till en fysisk person genom tilläggsuppgifter ska anses som uppgifter om en identifierbar fysisk person.

Anonymiserade personuppgifter är inte personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Anonymiserade uppgifter kan inte längre kopplas till en fysisk person.

Så länge som uppgifterna direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en person eller uppgifterna kan återställas till en identifierbar form, är de fortfarande personuppgifter och dataskyddsförordningen tillämpas på dem.

Uppgifter om avliden person

Uppgifter om avlidna personer är inte personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 27.3.2022 – tills vidarePublicerat 15.8.2023

Vad är ett register?

Med register avses i dataskyddsförordningen vilken strukturerad datamängd som helst som innehåller personuppgifter och från vilken uppgifterna kan fås på vissa grunder, oberoende av om datamängden är centraliserad, decentraliserad eller delas på funktionella eller geografiska grunder.

Registret kan helt eller delvis behandlas automatiskt eller organiseras manuellt till en förteckning eller ett kartotek.

Typiska register är förtjänstregistret, anställningsregistret och pensionsregistret, men i praktiken innebär detta att registret också kan bestå av uppgifter som registrerats på flera olika ställen, om de används för samma ändamål.

En skriftlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter ska utarbetas. Denna beskrivning kallas för ett register över behandlingsåtgärderna. Registret är organisationens interna dokument.

Med registrerad avses en person om vilken uppgifter har samlats i registret.

För registret ansvarar en personuppgiftsansvarig som kan vara en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett ämbetsverk eller något annat organ som på egen hand eller tillsammans med andra fastställer ändamålen och metoderna för behandlingen av personuppgifter.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).