Försäkring av förtroendevalda inom den offentliga sektorn

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 16.9.2022
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats.

Nämndemännen arbetar vid tingsrätter i förtroendeuppdrag. Staten har ordnat arbetspensionsskyddet för nämndemännen från och med år 1998 enligt följande:

 • 1.1.1998–31.12.2004 är nämndemännen försäkrade enligt lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad och deras pensionsförmåner är desamma som för personer som är anställda hos staten.
 • Från och med 1.1.2005 har nämndemännen försäkrats enligt lagen om statens pensioner.
 • Från och med 1.1.2017 har nämndemännen försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn.

Pension intjänas av mötesarvoden och ersättning för inkomstbortfall. Ersättning för resekostnader och dagpenning beaktas inte som årsinkomst.

Nämndemännen vid tingsrätter (tid. nämndemän vid häradsrätter) omfattades av lagen om pension för kommunala förtroendevalda (578/1977, i kraft 1.1.1978–31.12.1992) fram till 31.12.1992. De pensioner som tjänats in på grundval av den lagen har betalats ut som en engångsbetalning år 1996 och dessa uppgifter utreds inte längre i efterskott.

Nämndemännen omfattades inte av den lag om pension för kommunala förtroendevalda som trädde i kraft 1.1.1993, utan de stod utanför pensionsskyddet och därför föreligger ingen pensionsrätt från 1.1.1993 till 31.12.1997.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 16.9.2022
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats.

Kommunala förtroendevalda har omfattats av lagen om kommunala pensioner från och med 1.1.1993. Pension intjänas av ersättning för inkomstbortfall och separata arvoden som betalats för viss tid. Fram till 31.12.2001 fanns det en årlig nedre gräns för ersättning för inkomstbortfall som skulle uppnås för att pensionsrätt skulle uppstå. Fram till 31.12.2004 fanns det ett årligt gränsbelopp för de separata arvodena som skulle uppnås. Pension intjänas inte av de mötesarvoden som betalas för förtroendeuppdrag.

Förtroendevalda är till exempel

 • kommunernas fullmäktigeledamöter och ersättare,
 • medlemmar i kommuners eller samkommuners organ,
 • övriga förtroendevalda i kommunerna såsom ledamöter i kommunstyrelser och kommunala nämnder, direktioner och kommittéer samt förtroendevalda revisorer,
 • medlemmar i valnämnder och valkommittéer,
 • borgmästare och vice borgmästare, och
 • förtroendevalda i Kevas övriga medlemssamfund.

Valbiträden, valfunktionärer och sekreterare i valnämnder är inte förtroendevalda.

Övriga uppdrag som inte räknas som kommunala förtroendeuppdrag:

 • nämndemän vid tingsrätter,
 • förtroendemän på arbetsplatserna,
 • medlemmar i skolors föräldraråd e.d., och
 • kommunala tjänsteinnehavare som på grundval av sin tjänst är medlemmar i kommunens organ.

Om kommunen betalar arvoden till personer som inte har ett kommunalt förtroendeuppdrag omfattas de av pensionslagen för den offentliga sektorn från 1.1.2017.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 16.9.2022

Kyrkans förtroendeuppdrag har omfattats av pensionsskyddet sedan 1.1.2005. Inkomster som berättigar till kyrkans pensionsskydd omfattar arvoden för viss tid, till exempel månads- eller årsarvoden och ersättningar för inkomstbortfall. Pension intjänas inte av de mötesarvoden som betalas för förtroendeuppdrag.

Med förtroendevalda avses

 • ledamöter i kyrkofullmäktige,
 • medlemmar och suppleanter i kyrkorådet och församlingsrådet, och
 • medlemmar och suppleanter i kyrkans direktioner, kommittéer och nämnder.

Med förtroendevalda avses inte till exempel

 • förtroendemän på arbetsplatserna, eller
 • tjänsteinnehavare som på grundval av sin tjänst är medlemmar i ett organ.

Om arbetsgivaren betalar lön till personer som inte innehar ett i ett kyrkligt förtroendeuppdrag omfattas de av pensionslagen för den offentliga sektorn från och med 1.1.2017.