Tecknande och avslutande av företagarens försäkring

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Försäkringen av FöPL-tilläggspension upphörde i slutet av år 2006. De företagare som uppnådde pensionsåldern enligt försäkringsavtalet för FöPL-tilläggspensionsskyddet före utgången av år 2010 fick fortsätta med försäkringen ända till sin pensionsålder. Förutsättningen var att deras företagarverksamhet fortgick ända till pensionsåldern.

I samband med ändringen behöll företagarna rätten att gå i pension vid en lägre pensionsålder enligt FöPL-tilläggspensionsskyddet, om deras företagarverksamhet upphör högst fyra månader innan pensionsåldern. Tilläggspensionen beviljas då som fribrev.

Mera

FöPL-tilläggspensionssystemet stängdes vid utgången av år 2000. Nya tilläggspensionsförsäkringar kunde inte längre tecknas år 2001. De FöPL-tilläggspensionsförsäkringar som gällde vid stängningstidpunkten fick ändå fortsätta ända tills försäkringen av FöPL-tilläggspensionsskydd upphörde vid utgången av år 2006.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 31.8.2023 – tills vidarePublicerat 3.11.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats med att pensionsanstalten kan undanröja ett beslut om arbetsinkomst som en rättelse av ett sakfel om företagarverksamheten inte fortsätter i 4 månader och ärendet är klart och företagaren ger sitt samtycke till det.

Företagarens försäkring upphör, när förutsättningarna för försäkringsskyldigheten inte längre finns

När en företagare går i ålderspension upphör försäkringsskyldigheten, även om han eller hon fortsätter med företagareverksamheten enligt FöPL. I praktiken kan företagarens försäkringsskyldighet, när företagarverksamheten enligt FöPL fortsätter, upphöra tidigast i slutet av den månad när företagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Företagaren kan under sin ålderspension teckna en frivillig försäkring enligt FöPL. Företagarens frivilliga försäkring upphör senast i slutet av den månad när företagaren uppnår den ålder som är den övre åldersgränsen för sin försäkringsskyldighet.

När företagaren går i pension enligt arbetspensionslagarna i någon annan pension är ålderspension, upphör försäkringsskyldigheten om företagaren helt och hållet upphör med sin företagarverksamhet eller minskar på den så att villkoren för försäkring enligt FöPL inte uppfylls.

När avslutar pensionsanstalten företagarens försäkring?

Pensionsanstalten avslutar FöPL-försäkringen, om det av företagarens anmälan eller annan utredning framgår att

 • företagaren har upphört med företagarverksamheten eller
 • företagaren annars inte längre är försäkringsskyldig.

Pensionsanstalten kan avsluta FöPL-försäkringen på basis av försäkringstagarens anmälan eller på eget initiativ. Efter att ha fått utredningen avslutar pensionsanstalten FöPL-försäkringen retroaktivt

 • den dag då företagarverksamheten i verkligheten har upphört eller
 • den dag då företagarens arbetsinsats har blivit så liten att företagarens arbetsinkomst understiger gränsbeloppet för försäkringsskyldighet enligt FöPL eller
 • någon annan förutsättning för företagarens FöPL-försäkring inte längre föreligger.

I vissa fall måste FöPL-försäkringen avslutas retroaktivt fr.o.m. en dag långt bak i tiden.

Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligt underrätta pensionsanstalten om att företagarverksamheten upphört och andra omständigheter som påverkar FöPL-försäkringens giltighet.

Om pensionsanstalten står i beråd att avsluta FöPL-försäkringen på eget initiativ, ska den höra den försäkrade.

Om avslutande av FöPL-försäkringen ges beslut med motivering och anvisningar för sökande av ändring.

Pensionsanstalten ansöker om undanröjande av arbetsinkomstbeslut hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, om företagarverksamheten inte fortsätter längre än fyra månader

Om företagarverksamheten kommer att bli kortare än 4 månader när FöPL-försäkringen avslutas, och ärendet lämnar rum för tolkning eller parten och pensionsanstalten är oeniga i en tolkningsfråga, ska pensionsanstalten ansöka om undanröjande av beslutet om arbetsinkomst hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Ansökan om undanröjande av beslutet behövs inte, om pensionsanstalten har utfärdat beslutet om arbetsinkomst villkorligt och ärendet inte lämnar rum för tolkning eller det inte råder oenighet i en tolkningsfråga.

I ärenden som gäller arbetsinkomsten kan man tillämpa bestämmelsen om rättelse av sakfel, om ärendet är klart och kunden ger sitt samtycke till det.

Mera

När kan pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut

Pensionsanstalten kan undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt om det har framkommit sådana nya uppgifter som väsentligt kan inverka på beslutets innehåll. Sakfelet som finns på beslutet ska vara klart och obestridligt och grunden för felet får inte lämna rum för tolkning.

Pensionsanstalten kan undanröja sitt beslut om arbetsinkomst på basis av rättelse av ett sakfel, om villkoren för att undanröja ett beslut på basis av ett sakfel uppfylls och fastän beslutet inte utfärdats som villkorligt.

Retroaktivt avslutande av företagarens försäkring kan inverka på företagarens rätt att få ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Pensionsanstalten kan avsluta FöPL-försäkringen retroaktivt om företagaren inte längre uppfyller villkoren för att omfattas av FöPL. Om företagaren blir arbetsoförmögen och inte längre fortsätter med företagarverksamhet som omfattas av FöPL, avslutas FöPL-försäkringen till pensionsfallsdagen. Företagarens frivilliga försäkring för arbetstid avslutas från samma tidpunkt som FöPL-försäkringen, och den kan således också avslutas retroaktivt.

En företagarens rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) beror på om hans eller hennes frivilliga försäkring för olycksfall i arbetet är gällande dagen olycksfallet i arbetet inträffar eller yrkessjukdomen debuterar. Om företagaren meddelar pensionsanstalten att FöPL-försäkringen ska avslutas retroaktivt för en längre tid, förlorar företagaren sin rätt till ersättning enligt OlyL.

Mera

Mera

Från och med början av år 2016 har företagarens frivilliga försäkring för olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL)  i regel varit knuten till FöPL-försäkringen: Rätten till en frivillig försäkring under arbetstid för företagare förutsätter en ikraftvarande FöPL-försäkring. Som grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension används den FöPL-arbetsinkomst som var gällande när skadefallet inträffade eller den dag då yrkessjukdomen debuterade.

Om företagaren på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom inte längre kan fortsätta med företagarverksamheten i den utsträckning som FöPL förutsätter, ska företagaren underrätta pensionsanstalten om avslutandet av försäkringen snarast möjligast. Detta innebär i praktiken att pensionsanstalten avslutar företagarens FöPL-försäkring retroaktivt.

Det är viktigt att pensionsanstalten avslutar FöPL-försäkringen tidigast vid datumet för arbetsolycksfallet eller dagen då yrkessjukdomen debuterade för att företagaren ska behålla sin rätt till ersättning i enlighet med OlyL. Om FöPL-försäkringen avslutas retroaktivt längre bakåt i tiden mister företagaren sin rätt till ersättning i enlighet med OlyL. Om olycksfallsbolaget redan betalat ersättning för arbetsolycksfallet eller yrkessjukdomen, återtas beslutet och redan betala ersättningar krävs tillbaka FöPL-försäkringen avslutas således till pensionsfallsdagen, inte dagen som föregår pensionsfallet. Så förfar man också retroaktivt om arbetsolycksfallet inträffat 1.1.2016 eller senare.

Pensionsanstaltens rätt att avsluta företagarens försäkring på eget initiativ

Om företagaren försummar att betala försäkringsavgifterna, undersöker pensionsanstalten om företagaren fortfarande är försäkringsskyldig och om företagarens FöPL-arbetsinkomst är på rätt nivå.

Obetalda försäkringsavgifter är inte ensamma en tillräcklig grund för att avsluta en obligatorisk FöPL-försäkring. Pensionsanstalten begär då en utredning om företagarens arbetsinsats.

Pensionsanstalten kan avsluta FöPL-försäkringen retroaktivt efter en bedömning av helheten utifrån

 • uppgifter av företagaren eller
 • beskattningsuppgifter eller
 • andra uppgifter från myndigheter.

Pensionsanstalten kan på basis av sin utredning avsluta en FöPL-försäkring bl.a. i följande fall, när företagaren:

 • har upphört med näringsverksamheten
 • inte har lämnat in någon skattedeklaration eller enligt skatteuppgifterna inte har inkomster av företagarverksamhet
 • inte har betalat förskottsskatt
 • omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa eller någon annan social förmån
 • har inlett ett anställningsförhållande
 • har gått i konkurs eller om företagarens företag har gått i konkurs
 • har fått näringsförbud
 • har flyttat utomlands.

Om företagaren emellertid fortfarande är försäkringsskyldig, avslutar pensionsanstalten inte FöPL-försäkringen enbart på grund av ovan nämnda orsaker.

Pensionsanstalten kan avsluta FöPL-försäkringen på eget initiativ också när försäkringsavgifterna inte kan drivas in av försäkringstagaren och en myndighet har konstaterat att företagaren är okänd.

Avslutande av företagarens försäkring när företagaren har upphört med näringsverksamheten

Om pensionsanstalten har fått besked om att en företagares näringsverksamhet har upphört, avslutar pensionsanstalten FöPL-försäkringen enligt det. Om pensionsanstalten inte får en exakt uppgift om när verksamheten har upphört, kan FöPL-försäkringen avslutas vid utgången av det kalenderår för vilket den senaste skattedeklarationen för näringsverksamhet har gjorts.

Om företagaren i ett sådant fall har betalat försäkringsavgifter också för en senare tid, kan FöPL-försäkringen avslutas vid den tidpunkt till vilken företagaren har betalat försäkringsavgifter.

Upphörande av företagarens försäkring på basis av skatteuppgifter

Om företagaren inte har lämnat in någon skattedeklaration eller enligt skatteuppgifterna inte har inkomster av företagarverksamhet, kan pensionsanstalten avsluta FöPL-försäkringen den dag då pensionsanstalten utfärdar beslutet om avslutande av försäkringen.

Om företagaren inte har lämnat in någon skattedeklaration kan försäkringen också avslutas vid utgången av det kalenderår för vilket företagaren senast har betalat förskottsskatt genom förskottsuppbörden.

Avslutande av företagarens försäkring, när företagaren omfattas av arbetslöshetsskyddet eller får social förmån

Om företagaren har fått arbetslöshetsdagpenning utan avbrott, kan pensionsanstalten avsluta FöPL-försäkringen den dag som föregår den då utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen börjar.

Om företagaren får någon annan social förmån kan det också tyda på att företagarverksamheten har upphört.

Att företagaren får en social förmån är dock inte i sig ett hinder för att hålla FöPL-försäkringen i kraft, om förutsättningarna för försäkringsskyldigheten samtidigt fortfarande finns.

Mera

Mera

Företagarens rätt till sjukdagpenning för självrisktiden

FöPL-försäkringen ska vara i kraft den dag arbetsoförmågan börjar (pensionsfallsdag) för att företagaren på basis av FöPL-försäkringen kan beviljas så kallad FöPL-dagpenning. När företagarens FöPL-försäkring är gällande dagen arbetsoförmågan börjar, är företagarens självrikstid enligt sjukförsäkringslagen fr.o.m. 1.1.2018 den dag arbetsoförmågan inträdde. Om FöPL-försäkringen avslutas från en tidigare tidpunkt är företagarens självrisktid enligt sjukförsäkringslagen dagen för insjuknandet och de följande 9 vardagarna.

Före år 2018 var självrikstiden för FöPL-dagpenningen dagen för insjuknande och de följande 3 vardagarna.

Om FöPL-försäkringen avslutas retroaktivt från och med en tidigare tidpunkt än den dag arbetsoförmågan börjar (pensionsfallsdagen) rättas FöPL-dagpenningsbeslutet.

Avslutande av företagarens försäkring när ett arbetsavtals- eller ett tjänsteförhållande börjar

Om företagaren har börjat i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och företagarverksamheten inte fortsätter, kan FöPL-försäkringen avslutas den dag som föregår den dag då anställningen börjar.

Om företagaren fortsätter med företagarverksamhet som uppfyller kriterierna för FöPL vid sidan av anställningen, är företagaren också FöPL-försäkringsskyldig.

Avslutande av företagarens försäkring på grund av företagets eller företagarens konkurs

Om företagaren eller företaget har gjort konkurs, avslutas FöPL-försäkringen retroaktivt den dag som föregår dagen för konkursen. Om företagaren emellertid fortsätter med annan företagarverksamhet, avslutas försäkringen inte. Pensionsanstalten bör fråga företagaren om han eller hon fortsätter med annan företagarverksamhet genast efter konkursen. Om företagaren inte fortsätter eller inte svarar, avslutas försäkringen.

Näringsförbud och upphörande av företagarens försäkring

Om företagaren har belagts med näringsförbud, kan FöPL-försäkringen avslutas den dagen då förbudet meddelas.

Mera

Mera

Enligt besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut 0047/2006 ska näringsförbud betraktas som en sådan förändring med en väsentlig inverkan på arbetsinsatsen på basis av vilken pensionsanstalten har rätt att självständigt utreda grunderna för FöPL-försäkringens existens.

Avslutande av företagarens försäkring när företagaren har flyttat utomlands

Om företagaren flyttar utomlands och inte fortsätter företagarverksamheten där som en utsänd företagare, avslutas FöPL-försäkringen den dagen som föregår flyttdagen. Om pensionsanstalten inte får reda på den exakta flyttdagen, kan FöPL-försäkringen avslutas vid utgången av det år då företagaren har flyttat utomlands.

Avslutande av företagarens försäkring när företagarens adress är okänd

Pensionsanstalten kan avsluta FöPL-försäkringen, om den inte lyckas driva in arbetspensionsförsäkringsavgifter av företagaren för att en myndighet har konstaterat att företagarens adress är okänd.

Pensionsanstalten kan avsluta FöPL-försäkringen, om utsökningsmyndigheten återsänder uppmaningarna att betala försäkringsavgifter till pensionsanstalten med anteckningen ”okänd”. Innan försäkringen avslutas bör pensionsanstalten försöka ta reda på företagarens adress på olika sätt, bl.a. genom att kontakta utsökningsmyndigheten och utreda skatteuppgifter.

I dessa fall har företagarverksamheten ofta upphört eller företagaren flyttat utomlands. Det är oändamålsenligt att ha kvar sådana FöPL-försäkringar i försäkringsbeståndet, eftersom de leder till ogrundade debiteringar av försäkringsavgifter och felaktiga bokslutsuppgifter.

Om ingen annan information fås, kan FöPL-försäkringen avslutas den dag då pensionsanstalten konstaterade att företagarens adress var okänd.

Pensionsanstalten meddelar på sin webbplats om att ett beslut om avslutande av FöPL-försäkringen finns tillgängligt

Pensionsanstalten utfärdar ett överklagbart beslut om avslutande av FöPL-försäkringen. Om pensionsanstalten inte har fått reda på företagarens adress, meddelas det att beslutet finns tillgängligt genom en offentlig delgivning i första hand på pensionsanstaltens webbplats.  Av meddelandet ska framgå följande uppgifter:

 • vad ärendet gäller
 • var handlingarna om beslutet finns tillgängliga
 • till vilken tidpunkt handlingarna om beslutet är tillgängliga
 • vilket datum meddelandet publicerats på webbplatsen
 • företagarens anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dagen då meddelandet har publicerats på pensionsanstaltens webbplats.

När pensionsanstaltens meddelande har publicerats på pensionsanstaltens webbplats och företagaren inte har överklagat beslutet inom utsatt tid, vinner beslutet laga kraft.

Om meddelandet om att beslutet finns till tillgängligt inte kan publiceras på pensionsanstaltens webbplats på grund av störningar i datakommunikationen eller annat undantag, ska ett meddelande om att beslutet finns till tillgängligt publiceras i den officiella tidningen. Vid behov publiceras meddelandet också i en tidning som utkommer i det område som påverkas av ärendet.

Ny utredning om att företagarverksamheten fortgår efter den dag då företagarens försäkring har avslutats

Den nya FöPL-försäkringen görs så att den gäller från den tidigare försäkringens avslutningsdag framåt, om företagarverksamheten i verkligheten har fortgått utan avbrott före FöPL-försäkringens avslutningsdag och omedelbart efter den.

Då kan den nya FöPL-försäkringsperioden också bli kortare än fyra månader, om företagarverksamheten fortgår sammanlagt i minst fyra månader den tidigare verksamheten före avslutningsdagen medräknad.

Pensionsanstalten kan också fortsätta företagarens FöPL-försäkringsperiod genom att rätta sitt tidigare beslut om avslutande, om företagarverksamheten har upphört efter den dag då FöPL-försäkringen har avslutats enligt beslutet.

Företagarens försäkring avslutas, när företagaren säger upp sin försäkring och överför den till en annan pensionsanstalt

Efter att en pensionsanstalt godkänt företagarens ansökan om FöPL-försäkring, kan FöPL-försäkringen inte annulleras, eftersom den grundar sig på ett försäkringsavtal som ingåtts mellan företagaren och pensionsanstalten.

Medan försäkringsskyldigheten fortgår, kan försäkringstagaren säga upp sin FöPL-försäkring och överföra den till en annan pensionsanstalt. FöPL-försäkringen kan överföras till en annan pensionsanstalt, när FöPL-försäkringen har varit i kraft i minst ett år i den föregående pensionsanstalten.

FöPL-försäkringen kan sägas upp så att den upphör den sista dagen i mars, juni, september eller december. Företagaren ska säga upp FöPL-försäkringen skriftligt senast tre månader innan FöPL-försäkringen ska avslutas.

I samband med uppsägningen ska försäkringstagaren ge pensionsanstalten en skriftlig redogörelse för att han eller hon från den dag då den uppsagda FöPL-försäkringen avslutas har ordnat med pensionsskydd enligt FöPL i någon annan pensionsanstalt.

Den nya pensionsanstalten ger inte ett nytt beslut om arbetsinkomst, om arbetsinkomstens belopp inte ändras på samma gång.

Närmare bestämmelser om uppsägning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren eller pensionskassans stadgar.

Företagarens informationsskyldighet till pensionsanstalten

Företagaren är skyldig att utan dröjsmål informera pensionsanstalten om väsentliga förändringar i företagarverksamheten i fråga om

 • företagarverksamhetens art och omfattning
 • företagarverksamhetens form
 • sin arbetsinsats i företagarverksamheten.

Företagaren är också skyldig att utan dröjsmål informera pensionsanstalten om företagarverksamheten upphör.

Pensionsanstalten kan be företagaren om uppgifter om omständigheter kring företagarens försäkring

Pensionsanstalten kan be företagaren om information om väsentliga förändringar i företagarverksamheten och andra omständigheter som kan påverka

 • företagarens försäkringsskyldighet eller
 • försäkringsavgiften eller
 • skötseln av försäkringen och arbetsinkomsten.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2020 – tills vidarePublicerat 6.9.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Motsvarar den finska versionen som publicerats 1.1.2020.

Företagaren är skyldig att betala en försummelseavgift om hen inte tecknat en FöPL-försäkring för sig själv inom 6 månader från det att försäkringsskyldigheten börjat och försummelsen av att ordna pensionsskydd har skett år 2020 eller senare.

Ansvar för betalning av försummelseavgift

Företagaren ansvarar personligen för försummelseavgiften som fastställts till företagaren.

Det sekundära ansvar för företagare som föreskrivs i FöPL om den personliga arbetspensionsförsäkringsavgiften som fastställts för företagare gäller däremot inte försummelseavgiften, eftersom det vid försummelseavgiften är fråga om en personlig administrativ påföljd och inte en arbetspensionsförsäkringsavgift.

Pensionsanstalten gör en ansökan hos Statskontoret om påförande av en försummelseavgift

Om pensionsanstalten anser att företagaren inte har ordnat pensionsskydd enligt FöPL, ska pensionsanstalten göra en ansökan om påförande av försummelseavgift hos Statskontoret. Ansökan görs när FöPL-försäkringen träder i kraft eller så snart som möjligt efter det.

Pensionsanstalten gör en ansökan till Statskontoret per e-post med en för syftet avsedd blankett. I samband med ansökan ska pensionsanstalten lägga fram dokumenterade omständigheter på vilka den grundar sin misstanke om försummelse. Pensionsanstalten ger samtidigt ett förslag om storleken på försummelseavgiften och eventuell jämkning.

Pensionsanstalten måste alltid göra en ansökan om försummelseavgift i följande situationer:

 • tvångsförsäkringssituationer
 • i situationer där det inte är helt klart att villkoren för att inte göra ansökan uppfylls.

När kan pensionsanstalten låta bli att göra en ansökan om påförande av försummelseavgift?

Pensionsanstalten kan avstå från att göra en ansökan om påförande av försummelseavgift i följande situationer:

 • Försummelsen kan inte anses uppsåtlig och beloppet på den uppskattade försummelseavgiften är högst 312,31 euro (nivån år 2020).
 • Företagaren har med sitt förfarande visat att hen inte haft för avsikt att undvika sin försäkringsskyldighet.

Försummelsen kan inte anses uppsåtlig om företagaren rättar sin försummelse inom en skälig tidig från det att försäkringsskyldigheten börjat.

Företagaren kan anses att med sitt förfarande ha visat att hen inte haft för avsikt att undvika sin försäkringsskyldighet bland annat i följande situationer:

 • Företagaren är försäkrad enligt fel arbetspensionslag, dvs. till exempel enligt LFöPL eller ArPL.
 • Företagaren klart och bevisligen har fått felaktiga råd från pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen och råden har baserat sig på alla de fakta som varit nödvändiga för bedömningen av ärendet.
 • Företagaren har ordnat pensionsskydd och skött alla avgifter i samband därmed på korrekt sätt men ordnandet av pensionsskyddet har fördröjts något.
 • Företagaren har tecknat en frivillig försäkring enligt FöPL och företagarverksamheten senare utvidgas så att den börjat omfattas av obligatorisk försäkring enligt FöPL.

Statskontoret avgör om företagaren har försummat att ordna pensionsskydd och fastställer försummelseavgiften

Statskontoret avgör genom sitt beslut huruvida företagaren har försummat sin skyldighet att ordna pensionsskydd enligt FöPL och påför en försummelseavgift.

Mera

Statskontoret utfärdar sitt beslut för kännedom till parterna med ett vanligt delgivande.

Statskontoret kan påföra företagaren en försummelseavgift om

 • företagaren självmant tecknar FöPL-försäkringen efter sexmånadersfristen för arrangemang eller
 • företagaren försummar helt sin försäkringsskyldighet och försäkringen tecknas genom Pensionsskyddscentralens beslut om tvångsförsäkring.

Dessutom förutsätts det att försummelsen av pensionsskyddet skett före år 2020 eller senare.

Försummelsen anses ha skett före år 2020 eller senare om företagarverksamheten har börjat i juli 2019 eller senare och företagaren inte har tecknat en försäkring åt sig inom 6 månader från det att försäkringsskyldigheten började.

Mera

Om försummelsen att ordna pensionsskydd har skett före år 2020, dvs. om företagarverksamheten har inletts senast i juni 2019 och företagaren inte själv har tecknat en försäkring för sig inom 6 månaders tid, kan pensionsanstalten påföra företagaren en försummelseförhöjning i enlighet med de bestämmelser som var gällande till och med slutet av år 2018.

När låter Statskontoret bli att påföra en försummelseavgift helt eller delvis?

Statskontoret låter bli att påföra en försummelseavgift helt eller delvis om försummelsen inte kan anses vara uppsåtlig och det vore oskäligt att påföra en försummelseavgift med hänsyn till

 • försummelsetidens längd
 • om försummelsen varit upprepad
 • om försummelsen varit uppsåtlig
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften för försummelsetiden
 • arbetsinkomsten för försummelsetiden
 • annan särskild orsak.

Statskontoret kan låta bli att påföra en försummelseavgift bland annat i följande situationer:

 • Företagarens funktionsförmåga är begränsad på grund av ålderdom, sjukdom eller annan motsvarande orsak och företagaren har därför inte kunnat ta hand om sina skyldigheter.
 • Försummelsen grundar sig på ett uppenbart misstag och företagaren har själv meddelat om sin försummelse.
 • Företagaren har avlidit och arvingarna är mindre bemedlade.
 • Begynnelsetidpunkten för företagarverksamhet som omfattas av FöPL lämnar utrymme för tolkning på grund av företagarverksamhetens ringa omfattning eller dess karaktär.

Hörande i ärende om försummelseavgift

Innan beslutet utfärdas hör Statskontoret företagaren.

Statskontoret ber vid behov pensionsanstalten att komplettera sin ansökan om försummelseavgift med anledning av uppgifter som fåtts av företagaren.

Storleken på försummelseavgiften

När Statskontoret påför försummelseavgiften tar den hänsyn till

 • försummelsetidens längd
 • om försummelsen har upprepats
 • om försummelsen varit uppsåtlig
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften för försummelsetiden och
 • arbetsinkomsten för försummelsetiden.

Försummelseavgiften är minst 10 procent och i tvångsförsäkringssituationer minst 30 procent av företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för försummelsetiden. Försummelseavgiften kan ändå vara högst lika stor som arbetspensionsförsäkringsavgiften som ska betalas för försummelsetiden.

Med försummelsetiden avses tiden från det att den verksamhet som omfattas av FöPL börjat till den tidpunkt som företagaren tecknat en FöPL-försäkring eller den dag som Pensionsskyddscentralen utfärdat ett beslut om tvångsförsäkring. Försummelseavgiften kan fastställas ändå högst för det innevarande året och de 3 kalenderår som omedelbart föregår det.

Mera

Eftersom arbetspensionsförsäkringsavgiften för försummelsetiden används som grund för försummelseavgiften, kan som försummelsetid högst anses den tid som en försäkring enligt 111 § 2 mom. i FöPL kan ges och således en arbetspensionsförsäkringsavgift fastställas.

Om företagaren har bedrivit företagarverksamhet i två eller flera FöPL-perioder, avgörs försummelseavgiftsärendet separat för varje period.

Ändringssökande i försummelseavgiftsärenden

Företagaren och pensionsanstalten har rätt att söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (TELK) i Statskontorets beslut om försummelseavgift enligt bestämmelserna i FöPL och lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ändring i beslut av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (TELK) får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen enligt bestämmelserna i FöPL och lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Besvärstiden är 30 dagar från den dagen som företagaren och pensionsanstalten har fått uppgift om Statskontorets eller besvärsnämnden TELK:s beslut.

Företagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades till den adress som företagaren har uppgett, om det inte visas något annat i samband med sökandet av ändring. Pensionsanstalten anses ha fått uppgift om beslutet den dag som beslutet inkommit till pensionsanstalten.

Besvärsskriften ska lämnas in till Statskontoret inom besvärstiden. Även besvärsskriften om besvärsnämnden TELK:s beslut lämnas in till Statskontoret.

Mera

Om besvärsskriften inkommit till Statskontoret efter utgången av tidsfristen kan besvärsinstansen oavsett av detta ta besvären upp till behandling om det finns vägande orsaker till förseningen.

Om Statskontoret till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvärsskriften, ska Statskontoret ge ett överklagbart rättelsebeslut i ärendet. Om Statskontoret rättar sitt beslut endast till en del, meddelar Statskontoret ett interimistiskt beslut i ärendet i vilket ändring inte går att söka.

Om Statskontoret inte godkänner den ändringssökandes krav till alla delar, sänder Statskontoret besvärsskriften samt sitt utlåtande om besvärsskriften till besvärsinstansen för behandling antingen inom 30 dagar eller om införskaffandet av en tilläggsutredning kräver det, inom 60 dagar från att besvärstiden upphört.

Om Statskontoret godkänner yrkandena i besvären helt eller delvis efter att besvärsskriften har sänts till besvärsinstansen, kan Statskontoret meddela ett interimistiskt beslut i ärendet. Ändring får inte sökas i det interimistiska beslutet.

Statskontorets beslut får verkställas först när beslutet vunnit laga kraft.

Rättelse av skriv- och sakfel

På rättelse av skriv- och sakfel i Statskontorets beslut om försummelseavgift tillämpas förvaltningslagen i enlighet med bestämmelserna som gäller dess tillämpningsområde.

Undanröjande av laga kraft vunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut från Statskontoret grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av företagaren, pensionsanstalten eller Statskontoret undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet.  Besvärsnämndens beslut får inte överklagas genom besvär.

Om ett lagakraftvunnet beslut från besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yrkande av företagaren, pensionsanstalten eller Statskontoret undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet.

Mera

Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts senare än inom fem år.

Grundbesvär över debitering av försummelseavgift

När pensionsanstalten har debiterat försummelseavgiften har företagaren möjlighet att anföra besvär över debiteringen om företagaren anser att debiteringen som pensionsanstalten fastställt strider mot lag eller avtal.

Grundbesvär ska anföras hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden inom 2 år från ingången av året närmast efter det då försummelseavgiften har påförts eller debiterats.

Mera

Om grundbesvär anförs på grund av utmätning, tillämpas också bestämmelserna om grundbesvär i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

Om besvärsskriften inkommit till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden efter tidsfristen kan besvärsinstansen oavsett av detta ta besvären upp till prövning, om det finns vägande orsaker till förseningen.

Pensionsanstalten som gjort ansökan om försummelseavgift ansvarar för att ta ut försummelseavgiften

Försummelseavgiften betalas till den pensionsanstalt som gjort ansökan om försummelseavgift.

Mera

Finansinspektionen meddelar pensionsanstalten närmare föreskrifter om hur pensionsanstalten ska behandla den inbetalda försummelseavgiften och de kostnader som hänför sig till den.

Pensionsanstalten som gjort ansökan ska debitera en av Statskontoret påförd försummelseavgift utan dröjsmål efter att avgiftsbeslutet vunnit laga kraft. Således ska försummelseavgiften debiteras inom ca 2 månader från att Statskontorets beslut vunnit laga kraft.

Statskontorets beslut som vunnit laga kraft får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom i ett tvistemål, dvs. det lagakraftvunna beslutet är direkt verkställbart.

Pensionsanstalten som gjort ansökan om försummelseavgiften ansvarar för att ta ut försummelseavgiften

Pensionsanstalten ska ta ut försummelseavgiften inom de fem kalenderår som omedelbart följer på det år då avgiften debiterades, annars preskriberas rätten till avgiften.

Mera

Försummelseavgiften preskriberas separat från den arbetspensionsförsäkringsavgift som utgör grund för försummelseavgiften, och således påverkar inte exempelvis tiden för fastställande av arbetspensionsförsäkringsavgift, utredande av försummelse eller fastställande av försummelseavgift på möjligheten att ta ut försummelseavgift.

Om företagaren har försummat att betala försummelseavgiften har pensionsanstalten rätt att ta ut en årlig dröjsmålsränta för den tid betalningen är försenad enligt räntesatsen i räntelagens 4 a § 1 mom.

Obetalda försummelseavgifter som inte preskriberats kan inklusive dröjsmålsränta dras av (kvitteras) även från den i FöPL avsedda pensionen som företagaren tjänat in för företagarverksamheten och från pension för återstående tid enligt FöPL.

Man kan däremot inte minska företagarens totalarbetsinkomst med obetalda och preskriberade försummelseavgifter och således företagarens pension permanent.

Dröjsmålsavgiften inklusive dröjsmålsränta är direkt utsökbar.

Dröjsmålsavgiften och dröjsmålsräntan regleras av lagen om verkställighet av skatter och utgifter (706/2007) och av lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

Försummelseavgiften inklusive dröjsmålsräntan får utmätas, även om debiteringen inte ännu har vunnit laga kraft (L om verkställighet av skatter och avgifter, 4 §). Grundbesvär avbryter således inte indrivningen av försummelseavgiften.

Om företagaren med grundbesvär söker ändring av debiteringen av försummelseavgiften, kan företagaren på samma gång hos besvärsinstansen eller utmätningsmannen begära att utmätningen av försummelseavgiften ska förbjudas eller avbrytas.

Om försummelseavgiften inte ännu har gått till utmätning, kan besvärsinstansen i samband med grundbesvären förbjuda eller avbryta debiteringen av försummelseavgiften enligt bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Om en företagare söker ändring i ett beslut som utfärdats med stöd av FöPL, kan pensionsanstalten avbryta debiteringen av försummelseavgiften tills ändringsansökan har behandlats, om besvärsinstansens avgörande kan inverka på försummelseavgiften. Om företagaren ansöker om pension, kan pensionsanstalten avbryta indrivningen av försummelseavgiften tills pensionsansökan är avgjord, om avgörandet kan ha en inverkan på försummelseavgiften. 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Försäkring i ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller en pensionskassa

En företagare som omfattas av FöPL ska teckna en FöPL-försäkring för sig själv i ett pensionsförsäkringsbolag eller en pensionskassa som sköter FöPL-pensioner.

FöPL-försäkringar kan inte tecknas i en pensionsstiftelse på grund av bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser.

Om företagaren inte har tecknat en försäkring självmant, tecknar Pensionsskyddscentralen försäkringen på företagarens bekostnad i en pensionsanstalt som PSC väljer.

Arbetspensionsförsäkringsbolagen

Alla arbetspensionsförsäkringsbolag sköter försäkringar enligt FöPL. Företagaren kan alltså teckna sin försäkring i det arbetspensionsbolag som han eller hon själv vill.

På avtalsförhållandet mellan en företagare som tecknat ett försäkringsavtal eller tvångsförsäkrats och arbetspensionsförsäkringsbolaget tillämpas försäkringsvillkoren för ett försäkringsavtal enligt FöPL. Villkoren har fastställts av social- och hälsovårdsministeriet på arbetspensionsförsäkringsbolagens gemensamma ansökan.

Pensionskassorna

Företagaren kan teckna en försäkring i en pensionskassa, om han eller hon uppfyller villkoren för att omfattas av pensionskassans verksamhetskrets.

I pensionskassans stadgar bestäms om kassan bedriver försäkringsverksamhet enligt FöPL och hurdan verksamhet en företagare ska bedriva för att kunna ansluta sig till kassan.

Försäkringsvillkoren har bestämts i pensionskassans stadgar, som fastställs av Finansinspektionen.
 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 14.5.2021 – tills vidarePublicerat 18.8.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats med att beräkningen av sexmånaderstiden för att ordna FöPL-försäkring börjar när företagarverksamheten som omfattas av försäkringsskyldigheten inletts.

En företagare som är försäkringsskyldig enligt FöPL ska teckna en försäkring enligt FöPL inom 6 månader från att företagarverksamheten som omfattas av försäkringsskyldigheten började.

När pensionsanstalten godkänner företagarens försäkringsansökan, uppstår det ett försäkringsavtal mellan företagaren och pensionsanstalten.

Företagaren ska ansöka om en försäkring skriftligt på en blankett för en FöPL-försäkringsansökan. Som en skriftlig ansökan betraktas också en ansökan som har gjorts genom pensionsanstaltens elektroniska tjänster. Pensionsanstalten kan också godkänna en muntlig ansökan, men då kan det vara svårt att bevisa uppgifterna i ansökan i efterskott, om det uppstår oenighet om den.

Företagaren ska också fylla i en blankett för en utredning av arbetsinkomsten. Om företagaren har flera företag, fyller han eller hon vid behov i en separat arbetsinkomstutredning om varje företag.

Pensionsanstalten ger ett överklagbart beslut, genom vilket försäkringens begynnelsetidpunkt och företagarens FöPL-arbetsinkomst fastställs.

Om företagaren är försäkringsskyldig enligt FöPL, ska ett arbetspensionsförsäkringsbolag bevilja och hålla i kraft en försäkring som företagaren ansökt om hos bolaget. En pensionskassa ska också bevilja och hålla i kraft en försäkring som en företagare som omfattas av kassans verksamhetskrets och är försäkringsskyldig enligt FöPL har ansökt om hos kassan.

Det går inte att annullera en FöPL-försäkring, eftersom den grundar sig på ett försäkringsavtal som trätt i kraft i och med att pensionsanstalten godkänt företagarens ansökan om FöPL-försäkring.

Försäkringen är personlig

FöPL-försäkringen gäller personen, inte företaget. All FöPL-verksamhet som en företagare bedriver försäkras med samma försäkring, även om hen bedriver företagarverksamhet i flera företag samtidigt.

Tiden för att ordna med försäkring är 6 månader

Tiden för att ordna med försäkring är sex månader från den tidpunkt då företagsverksamhet som omfattas av FöPL inleddes. Startdatumet för FöPL-försäkringen är den tidpunkt när företagarverksamheten är av den omfattningen att företagarens arbetsinsats överstiger den nedre gränsen för arbetsinkomsten i FöPL.

Om företagaren ansöker om försäkring när sexmånadersfristen har gått ut och försummelsen av att ordna pensionsskydd skett före år 2020, kan pensionsanstalten fastställa en höjd avgift för försummelsen för den tid ansökan dröjt. Om försummelsen av att ordna pensionsskydd sker år 2020 eller senare, kan Statskontoret påföra företagaren en försummelseavgift på ansökan av pensionsanstalten.

Mera

Avliden företagare

Dödsboet kan inte teckna en försäkring för en avliden företagare.

Enligt en bestämmelse som var i kraft före 1.1.2007 kunde även en avliden företagare försäkras enligt FöPL på ansökan av dödsboet och med Pensionsskyddscentralens samtycke.

Tiden då försäkringen är i kraft

Försäkringen är i kraft tills vidare så länge som företagaren är försäkringsskyldig enligt FöPL.

Om företagaren också tidigare har haft en FöPL-försäkring, gäller den nya försäkringen endast verksamhet efter den tidpunkt då den tidigare försäkringen har upphört.

Om företagaren har haft företagarverksamhet enligt FöPL som inte försäkrats innan försäkringen trätt i kraft, gäller försäkringen också denna tidigare oförsäkrade företagarverksamhet. En försäkring beviljas dock inte retroaktivt för en längre tid än det innevarande året och de tre omedelbart föregående kalenderåren.

Om företagaren tidigare har befriats från FöPL-försäkringsskyldigheten, gäller försäkringen endast verksamheten efter den tidpunkt då befrielsen upphört att gälla.
 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Retroaktivt från arbetstagare till företagare

Det är möjligt att företagare som omfattas av FöPL har länge varit felaktigt försäkrade som arbetstagare. FöPL-försäkringen kan dock tecknas retroaktivt för endast det innevarande och de tre föregående kalenderåren. Det kan således uppstå en lucka i personens pensionsskydd när försäkringen ändras.

Utgångspunkten är att ändringen från ArPL-försäkring till FöPL-försäkring i sådana fall görs framåt i tiden, för att personen inte ska gå miste om sin rätt till pension till följd av ändringen. Företagaren eller arbetsgivaren har dock rätt att kräva att försäkringen rättas från början. Då rättar pensionsanstalten försäkringsordningen retroaktivt. FöPL-försäkringen kan dock tecknas retroaktivt endast för det innevarande året och de tre föregående åren.

Utgångspunkten är att försäkringsarrangemang mellan FöPL och LFöPL inte heller rättas retroaktivt, om företagaren inte kräver det.

Arbetstagare blir företagare på grund av 2011 års ändring av definitionen av företagare senast 1.1.2014


En ArPL- eller SjPL-försäkrad delägare i ett företag ska teckna en FöPL-försäkring senast fr.o.m. 1.1.2014 till följd av att en ny definition av företagare enligt FöPL trädde i kraft i början av år 2011.

Om det dock efteråt framgår att en företagare efter 1.1.2014 fortfarande är försäkrad enligt ArPL eller SjPL, rättas försäkringen framåt i tiden.

Retroaktiv rättelse av försäkringsordningen efter övergångsperioden är möjlig endast om företagaren uttryckligen kräver det.

Arbetstagare blir företagare på grund av på grund av ändringen av definitionen av företagare i fråga om sambor år 2007

Sambor har fr.o.m. 1.1.2007 betraktats som familjemedlemmar enligt FöPL oberoende av om de har ett gemensamt barn.

Om personen har försäkrats enligt ArPL för samma arbete, som till följd av ändringen borde försäkras enligt FöPL, börjar FöPL-försäkringen först i början av den månad som följer efter den då försäkringsansökan har kommit in. Till dess försäkras personen enligt ArPL. Då uppstår ingen lucka i pensionsskyddet.

Försäkringen rättas inte retroaktivt. Eftersom personens pensionsskydd har ordnats, behöver försäkringen inte ändras retroaktivt.