Försäkring av företagare i olika bolagsformer

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 30.3.2017 – tills vidarePublicerat 8.11.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats vad gäller försäkring av sambo. Om företagaren betalar lön för sin sambo som också arbetar i företagarverksamheten, försäkras sambon enligt FöPL även om företagaren inte har något gemensamt barn med sambon. Dessutom ska de andra villkoren för FöPL uppfyllas.

Som företagare enligt FöPL betraktas personer som bedriver företagarverksamhet som yrkesutövare eller med enskild firma.

Företagaren ska teckna en FöPL-försäkring för sig, om arbetet som företagare uppfyller kriterierna för försäkring enligt FöPL.      

Försäkring av familjemedlem som deltar i arbetet med företagarverksamheten

Som företagare betraktas också

 • maken och
 • företagarens eller makens barn som bor i samma hushåll och

som arbetar utan lön i företagarverksamheten.

Familjemedlem som deltar i företagarverksamheten försäkras enligt FöPL

Familjemedlemmar som deltar i företagarverksamheten utan lön ska ha en FöPL-försäkring, om även de andra förutsättningarna för försäkring enligt FöPL finns.

I dessa fall anses familjen arbeta för sin gemensamma räkning och inte för något bolags räkning.

Mera

En enskild yrkesutövare eller firmainnehavare kan inte betala avdragsgill lön

 • till sig själv eller
 • till sin make eller
 • till sambo, som företagaren har ett gemensamt barn med.

Sambo som deltar i arbetet med företagarverksamheten och som får lön försäkras enligt FöPL

I verkställigheten av arbetspensionsskyddet krävs inte att ett sambopar har ett gemensamt barn när familjemedlem och make definieras. Även sambor som inte har ett gemensamt barn anses arbeta för familjens gemensamma räkning. För enhetlighetens skull försäkras en sådan här sambo som deltar i företagarverksamheten enligt FöPL, även om lön betalas till honom eller henne.

Mera

Om en enskild yrkesutövare eller en firmainnehavare tillsammans med sin sambo inte har ett gemensamt barn, kan företagaren betala avdragsgill lön till sin sambo som deltar i arbetet med företagarverksamheten.

Definition av sambo i arbetspensionslagstiftningen

Enligt arbetspensionslagstiftningen betraktas som make även en sambo, även om samborna inte har ett gemensamt barn men de bor i ett gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållanden. Som sambor anses också personer av samma kön. Begreppet familjemedlem överensstämmer för den här delen med begreppet företagarens familjemedlem som arbetar i ett aktiebolag.

Mera

Exempel: Arbete för gemensam räkning

Tony arbetar som personal trainer-företagare och har en firma. Tonys fru arbetar med kontorsuppgifter i företaget. Båda ska teckna en FöPL-försäkring, om företagarverksamheten fortgår minst fyra månader och deras arbetsinsatser är så betydande att den nedre gränsen för arbetsinkomst enligt FöPL överskrids.

Exempel: Sambor som arbetar för familjens gemensamma räkning

Olle har en firma och hans sambo som bor i samma hushåll hjälper Olle med företagarverksamheten. Olle och hans sambo har inte ett gemensamt barn. Olle betalar lön till sin sambo för arbetet. Olle och hans sambo försäkras enligt FöPL om villkoren för att omfattas av FöPL i övrigt uppfylls.

Barn som deltar i företagarverksamheten och som får lön försäkras enligt ArPL

Om ett barn får lön för sitt arbete i företagarverksamheten, försäkras barnet enligt ArPL.

Försäkring av delägare i ett oskiftat dödsbo

Delägare i ett oskiftat dödsbo efter en firmainnehavare eller näringsidkare försäkras enligt ArPL, om

 • delägaren arbetar i företagarverksamhet i anslutning till ett oskiftat dödsbo och
 • delägaren får lön för sitt arbete.

Huruvida dödsbodelägare omfattas av ArPL bedöms från och med dagen efter dödsdagen.

Om dödsbodelägaren redan från förut var FöPL-försäkrad för samma företagarverksamhet, fortsätter FöPL-försäkringen och delägaren försäkras inte enligt ArPL.

Mera

Före en ändring av ärvdabalken 1.11.2004 var en delägare i ett dödsbo tydligare ansvarig för dödsboets skulder och försäkrades därför enligt FöPL.

Om en sådan delägare i ett dödsbo fortfarande har en FöPL-försäkring, korrigeras försäkringen inte retroaktivt om den som saken gäller inte kräver det. Om försäkringen korrigeras retroaktivt, kan det göras för högst det innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 7.1.2021 – tills vidarePublicerat 1.9.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med en punkt med information om familjemedlemmars försäkring enligt FöPL. Dessutom preciserar en text i ett Mera-fält att den på delägaravtalet baserade bestämmanderätten tas i beaktande när man bedömer huruvida kravet på ägarandelen som fastställs i FöPL överskrids (30 % / 50 %).

Försäkringsskyldigheten för delägare i aktiebolag

Som försäkringsskyldig företagare betraktas enligt FöPL en delägare i aktiebolag som

 • arbetar i ledande ställning i företaget och
 • ensam äger mer än 30 procent av aktiekapitalet eller det röstetal som aktierna ger eller
 • tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än 50 procent av bolagets aktiekapital eller röstetal som aktierna ger.

I det sistnämnda fallet bör den som arbetar i ledande ställning i företaget dessutom själv äga minst en aktie i bolaget.

Kravet på aktieinnehav kan också uppfyllas på basis av indirekt ägande via andra företag eller sammanslutningar. Om försäkringen som fastställs genom indirekt ägande i ett aktiebolag finns närmare information i anvisningen Indirekt ägande av aktiebolag och försäkringen.

När är en person i ledande ställning?

Personer i ledande ställning är t.ex.

 • verkställande direktör
 • styrelseledamot
 • administrations- eller affärsområdesdirektör
 • person som på grund av sin ställning har rätt att teckna firma
 • person som äger alla aktier i bolaget eller utövar motsvarande faktisk bestämmanderätt i företaget.

En person som arbetar i företaget och som de facto bestämmer över bolagets verksamhet anses vara i ledande ställning, även om han eller hon formellt inte har en ledande ställning i företaget.

Ersättare i styrelsen är i allmänhet inte i ledande ställning

Ersättare i styrelsen är inte enbart på grund av den ställningen i ledande ställning i ett aktiebolag. Ersättare i styrelsen som arbetar i bolaget omfattas i regel av ArPL. Undantag kan göras om ersättaren i mer än ett år fungerar i stället för en ordinarie styrelsemedlem eller om han eller hon annars har en ledande ställning i bolaget.

Ägare av små familjeföretag är i allmänhet i ledande ställning

Ägarfamiljemedlemmar som arbetar i små familjeföretag är i allmänhet i ledande ställning i företaget oberoende av sin formella ställning. Emellertid försäkras sådana ägarfamiljemedlemmar enligt FöPL närmast bara i sådana fall där företaget inte har anställda utöver familjemedlemmarna. Då handlar det i allmänhet om att delta i makens företagsverksamhet.

Kravet på ägarandel 30/50 procent

En person ska försäkra sig själv enligt FöPL om han eller hon av företagets aktier eller det röstetal som aktierna ger

 • ensam äger mer än 30 procent eller
 • tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än 50 procent och äger själv minst en aktie.

Vid beräkningen av ägarandelen räcker det att personen äger mer än 30 procent av antingen aktierna eller det röstetal som de ger. Även om personen alltså äger mindre än 30 procent av företagets aktier, men det röstetal som aktierna ger är mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, ska personen teckna en FöPL-försäkring för sig själv.

Mera

Ägarandelen som grundar sig på delägaravtalet tas i beaktande när man bedömer huruvida den gräns på 30 procent som fastställs i lagen (i vissa fall 50 procent) överskrids, om inte bestämmanderätten som grundar sig på delägaravtalet är helt kortvarig. Överföringen av bestämmanderätten måste också gälla alla ärenden och inte endast vissa specifika ärenden.

Aktieägares familjemedlem

Med familjemedlem enligt FöPL avses

 • make
 • registrerad partner
 • sambon, om samborna (även sambor av samma kön) lever i ett gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållanden,
 • personer som är släkt med en person som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget eller sammanslutningen i rakt upp- eller nedstigande led och bor i samma hushåll
 • make, även om maken bor i en annan adress
 • adoptivbarn och adoptivföräldrar

till en person som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget eller sammanslutningen.

Mera

Mera

Exempel på försäkring av familjemedlem

Ville och Kalle är registrerade partners och de arbetar i ett aktiebolag som bedriver livsmedelshandel. Ville är verkställande direktör och äger 5 procent av aktierna i bolaget. Kalle är styrelseordförande och äger 75 procent av aktierna i bolaget. Resten av aktierna ägs av en utomstående. Både Ville och Kalle ska teckna en FöPL-försäkring, eftersom de tillsammans äger mer än hälften av aktierna i bolaget.

Försäkring av familjemedlem till delägare enligt FöPL förutsätter även aktieinnehav av familjemedlemmen och ledande ställning i aktiebolaget

En familjemedlem till en delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som arbetar i samma bolag kan vara FöPL-försäkringsskyldig endast om hen också själv äger minst en aktie i bolaget där arbetet utförs.

Kravet på aktieinnehav kan också uppfyllas på basis av indirekt ägande via andra företag eller sammanslutningar.

För att försäkra en familjemedlem enligt FöPL krävs dessutom att hen arbetar i ledande ställning i aktiebolaget.

Mera

Exempel: Försäkring av familjemedlem

Aila äger 100 procent av B Oy:s aktier, hennes make Ture arbetar i samma B Oy i ledande ställning, men äger inga av B Oy:s aktier. Ture kan inte omfattas av FöPL endast på basis av de aktier Aila äger.

Om Ture äger en av B Oy:s aktier kan han vara FöPL-försäkringsskyldig om också de andra förutsättningarna för FöPL-försäkring uppfylls.

Syskon, far- och morbröder, fastrar och mostrar är inte familjemedlemmar

Syskon betraktas inte som familjemedlemmar enligt FöPL, även om syskonen bor i samma hushåll och bedriver företagarverksamhet tillsammans.
Far- och morbröder, fastrar, mostrar eller mera avlägsna släktingar är inte heller familjemedlemmar, även om de bor i samma hushåll med den aktuella personen.

Aktier som innehas av bolaget beaktas inte när ägarandelen räknas

Bolagets egna aktier som bolaget innehar eller det röstetal som dessa aktier ger räknas inte med när en delägares verkliga ägarandel eller röstetal i bolaget avgörs.
Aktier i andra koncernbolag som bolaget innehar beaktas däremot när delägarens ägarandel beräknas.

Mera

Mera

Exempel: Aktier som bolaget själv innehar inverkar på avgörandet av FöPL-försäkringsskyldigheten

A är i en ledande ställning och äger 20 procent av aktiekapitalet och det röstetal som innehavet medför. Bolaget innehar själv 50 procent av alla aktier i bolaget. Eftersom aktierna som bolaget har i sin besittning inte beaktas, äger A mer än 30 procent av det utomstående aktiekapitalet och omfattas av FöPL.

Om däremot 50 procent av aktierna i bolaget innehades av ett annat bolag inom samma koncern, borde A försäkras enligt ArPL.

I ett aktiebolag kan det finnas s.k. preferensaktier/aktieserier, som endast ger rösträtt i vissa ärenden. Vid tillämpningen av FöPL är utgångspunkten att alla aktier ger lika rättigheter, om företagaren inte framför annat.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Definitionen av företagare före år 2011

Enligt FöPL som gällde före 1.1.2011 omfattades en delägare som arbetade i ledande ställning i ett aktiebolag eller en annans sammanslutning av FöPL, om han eller hon

 • ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar ägde mer än 50 procent av aktiekapitalet i aktiebolaget eller
 • det röstetal som aktierna ger eller
 • annars av motsvarande bestämmanderätt och
 • själv ägde minst en aktie.

Om ägarandelen av aktierna eller röstetalet var högst hälften, försäkrades arbete mot lön enligt ArPL eller SjPL.

Indirekt ägande

Enligt tillämpningspraxis för FöPL som gällde före år 2011 omfattades en person i ledande ställning av FöPL på grundval av indirekt ägande, om han eller hon

 • ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar ägde mer än 50 procent av aktiekapitalet i mellanbolaget eller
 • det röstetal som aktierna i mellanbolaget ger eller
 • annars av motsvarande bestämmanderätt.

Dessutom förutsattes att mellanbolaget också ägde mer än 50 procent av

 • aktiekapitalet eller
 • det röstetal som aktierna ger eller
 • annars av motsvarande bestämmanderätt i det bolag där personen arbetade.
   

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Kuvat vielä kääntämättä.

Indirekt ägande

När en persons ägarandel beräknas beaktas även ett indirekt ägande via andra företag eller sammanslutningar.


Mera

Med företag avses t.ex. aktiebolag eller andelslag. Med sammanslutning avses t.ex. öppna bolag och kommanditbolag.  Begreppen är desamma i beskattningen.

Indirekt ägande kan alltså uppstå förutom genom aktiebolag också genom öppna bolag, kommanditbolag, andelslag eller motsvarande utlandska samfund och sammanslutningar.

För att sådant ägande via ett mellanbolag ska beaktas förutsätts att personen som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget eller sammanslutningen
•    ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än hälften av mellanbolaget eller innehar en motsvarande bestämmanderätt i det
•    själv äger minst en aktie eller motsvarande bestämmanderätt i mellanbolaget, men då krävs inte att personen dessutom äger minst en aktie i det företag där han eller hon arbetar.

Företagaren ska äga indirekt ensam mer än 30 procent

Personen omfattas av FöPL, om han eller hon ensam har mer än 50 procents bestämmanderätt i mellanbolaget och mellanbolaget äger mer än 30 procent av det företag där personen arbetar.


 
Mera


 

Företagaren ska äga indirekt mer än 50 procent tillsammans med familjemedlemmarna

Personen omfattas av FöPL, om han eller hon ensam har mer än 50 procents bestämmanderätt i mellanbolaget och mellanbolaget äger mer än 50 procent av det företag där personen arbetar.

Mera

Ägarandelarna i mellanbolaget och det bolag där personen arbetar räknas ihop

En företagare ska teckna en FöPL-försäkring också i det fall att hans eller hennes ägarandel av det bolag där han eller hon arbetar sammanlagt är mer än 30 procent, ägarandelen genom mellanbolaget medräknad. Företagaren ska dock äga minst 50 procent av mellanbolaget eller ha motsvarande bestämmanderätt i det.


 

Mera

 

 

 

 

 

En företagare ska teckna en FöPL-försäkring också i det fall att hans eller hennes och familjemedlemmarnas ägarandel av det bolag där han eller hon arbetar sammanlagt är mer än 50 procent, ägarandelen genom mellanbolaget/mellanbolagen medräknad. Föreagaren och familjemedlemmarna ska tillsammans också äga minst 50 procent av mellanbolaget eller ha motsvarande bestämmanderätt i det.

Ägarandelar genom flera mellanbolag räknas ihop

Indirekt ägande som avses i FöPL kan ske genom flera mellanbolag. När ägarandelen räknas, räknas mellanbolagens ägarandelar ihop, förutsatt att företagaren har mer än 50 procents bestämmanderätt i alla mellanbolag.

Mera


 

 

Sammanslutningars indirekta ägarandel beaktas när ägarandelen räknas

När ägarandelen enligt FöPL beräknas i fall med mellanbolag beaktas även ägande genom sammanslutningar, dvs. kommanditbolag och öppna bolag.

En ansvarig bolagsman i kommanditbolag

Om det endast finns en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, har han eller hon ensam bestämmanderätt i bolaget. Då är det i allmänhet lätt att fastställa den indirekta ägarandelen genom kommanditbolaget, när ägarandelen enligt FöPL beräknas.

Flera ansvariga bolagsmän i kommanditbolag

Om det finns två eller flera ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag, har var och en av dem rätt att ensam utöva full bestämmanderätt i kommanditbolaget, om annat inte har avtalats. När ägarandelen enligt FöPL beräknas, beaktas således varje ansvarig bolagsmans indirekta ägarandel och bestämmanderätt fullt ut, om annat inte har anförts i ärendet.

Utgångspunkten är alltså att pensionsanstalten inte separat utreder om en ansvarig bolagsmans rättigheter och skyldigheter eventuellt fördelas på ett annat sätt i kommanditbolaget.
Mera

 

 

Indirekt ägande och aktier som innehas av ett dödsbo

Aktier som ingår i ett dödsbo förvaltas gemensamt av den efterlevande maken och arvingarna och det gemensamma innehavet av aktierna är ofördelat tills boet avvittras och/eller skiftas. Innan avvittring och/eller arvskifte förrättas är det inte möjligt att säga hur stor andel av de aktier som tillhör dödsboet tillkommer var och en av dödsbodelägarna eller den efterlevande maken.

Därför kan pensionsförsäkringen för dödsbodelägarna inte ändras före avvittringen och/eller arvsskiftet, om deras ägarandelar inte ändras av någon annan orsak.
Mera

 

Exempel:

Kalle och hans son Ville, som inte bodde i samma hushåll, arbetade på Ab. Båda hade en ledande ställning i bolaget. Kalle ägde 50 procent och Ville 25 procent av aktiestocken. Resten, 25 procent, ägdes av Kalles andra son Erik. Erik arbetade inte på bolaget.

Efter Kalles död arbetade Ville fortsättningsvis i en ledande ställning i bolaget. Ville försäkras enligt ArPL åtminstone tills delägarna i Kalles dödsbo, dvs. Ville och Erik skiftar arvet. Först då blir det klart i vem som ärver Kalles aktier. Enbart Kalles död inverkar alltså inte på försäkringavgörandet om Villes arbete.

 

 

 

 

 
 

 

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Bolagsmän i öppet bolag och kommanditbolag

Som försäkringsskyldiga företagare enligt FöPL betraktas

 • bolagsmän i öppet bolag och
 • ansvariga bolagsmän i kommanditbolag som
 • personligen ansvarar för bolagets förpliktelser och åtaganden.

Försäkring av bolagsmäns familjemedlemmar

Bolagsmäns familjemedlemmar som arbetar i det öppna bolaget eller kommanditbolaget betraktas inte som företagare enligt FöPL, om familjemedlemmen inte själv är bolagsman i det öppna bolaget eller ansvarig bolagsman i kommanditbolaget.

Om det betalas lön till familjemedlemmen, försäkras han eller hon enligt ArPL. Om en familjemedlem arbetar utan lön eller endast tar ut kapitalinkomst, står han eller hon utanför arbetspensionsskyddet.

Försäkring av tyst bolagsman

Tysta bolagsmän i kommanditbolag betraktas inte som företagare enligt FöPL: Om det betalas lön till en tyst bolagsman i ett kommanditbolag, försäkras bolagsmannen enligt ArPL. Tysta bolagsmän som arbetar utan lön eller endast tar ut kapitalinkomst står utanför arbetspensionsskyddet.

Oskiftat dödsbo efter en ansvarig bolagsman

Delägare i ett oskiftat dödsbo efter en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en bolagsman i ett öppet bolag försäkras enligt ArPL, om

 • delägaren arbetar i företagsverksamheten och
 • delägaren får lön för sitt arbete.

Om dödsbodelägaren redan från förut är FöPL-försäkrad för samma företagsverksamhet, fortsätter FöPL-försäkringen och delägaren försäkras inte enligt ArPL.


Mera

Innan ärvdabalken ändrades 1.11.20014 var en dödsbodelägare tydligare ansvarig för dödsboets skulder och försäkrades därför enligt FöPL. E.
Om en sådan dödsbodelägare fortfarande har en FöPL-försäkring, rättas försäkringen inte retroaktivt, om parten inte kräver det. Om försäkringen rättas retroaktivt, kan det göras för högst det innevarande året och de tre närmast föregående åren.
 

Indirekt bestämmanderätt

En försäkringsskyldighet enligt FöPL kan också uppkomma genom indirekt bestämmanderätt.

Som företagare betraktas enligt FöPL även en person som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än hälften av en sammanslutning eller motsvarande bestämmanderätt i en sammanslutning som är ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller bolagsman i ett öppet bolag där personen arbetar.

Indirekt bestämmanderätt kan också uppstå genom annat än ett aktiebolag.
 
Exempel:  VakOn päätös 30.1.1990, 1482/89, 1483/89, Tämä vielä  liitoksena ennen julkaisua
 
 
 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

En person som arbetar i ledande ställning i ett andelslag eller en annan sammanslutning kan vara företagare

Försäkringsskyldigheten enligt FöPL gäller personer som arbetar i ledande ställning i ett andelslag eller annan sammanslutning förutsatt att

 • personen i ledande ställning ensam har mer än 30 procent av bestämmanderätten i sammanslutningen eller
 • personen i ledande ställning tillsammans med sina familjemedlemmar har mer än 50 procent av bestämmanderätten i sammanslutningen.

En sådan person som arbetar i ledande ställning i ett andelslag och de facto är i företagarställning kan omfattas av FöPL, fast han eller hon inte har majoriteten av bestämmanderätten i sammanslutningen.

Ett andelslag kan grundas av minst tre fysiska personer. Sålunda kan medlemmarna i ett sådant andelslag försäkras enligt FöPL, om de alla har lika stor bestämmanderätt i andelslaget och de övriga förutsättningarna för tillämpning av FöPL finns. Ett andelslag kan också grundas av minst tre sammanslutningar, stiftelser eller andra juridiska personer.

Definitionen av företagare var snävare före år 2011

Enligt FöPL som var i kraft före år 2011 var 50 procents bestämmanderätt i sammanslutningen en förutsättning för försäkring enligt FöPL. I början av år 2011 utvidgades definitionen av företagare så att den också började omfatta personer som arbetar i andelslag eller andra sammanslutningar och har mer än 30 procent av bestämmanderätten i sammanslutningen.Sådana personer som varit försäkrade enligt ArPL eller SjPL ska försäkras enligt FöPL senast 1.1.2014.

Ändring av försäkringsordningen

Det utvidgade företagarbegreppet i FöPL innebär att personer som arbetar i andelslag eller andra sammanslutningar och tidigare har försäkrats enligt ArPL ska teckna en FöPL-försäkring om

 • de arbetar i ledande ställning i andelslaget eller sammanslutningen
 • de har mer än 30 procent (men högst 50 procent) av bestämmanderätten i andelslaget eller sammanslutningen
 • de uppfyller kriterierna för försäkring enligt FöPL som trädde i kraft 1.1.2011 och
 • det arbete som börjat före 1.1.2011 fortgår.

Sådana ArPL-försäkrade företagare som arbetar i ett andelslag eller annan sammanslutning ska försäkra sig enligt FöPL senast 1.1.2014 enligt övergångsbestämmelsen om definitionen av företagare i FöPL. Företagaren ska teckna försäkringen inom den normala fristen för arrangemang, 6 månader, dvs. senast 30.6.2014.

En medlem som personligen ansvarar för andelslagets eller sammanslutningens förpliktelser är företagare

Som företagare enligt FöPL betraktas även personer som arbetar i ett andelslag eller annan sammanslutning och ansvarar personligen för sammanslutningens förpliktelser.

Enligt lagen om andelslag är en medlem i ett andelslag i allmänhet inte ansvarig för andelslagets förpliktelser. I andelslagets stadgar kan det dock bestämmas om medlemmarnas tillskottsplikt gentemot andelslagets borgenärer. Tillskottsplikten kan vara obegränsad eller begränsad. Om en medlem har bestämts ha obegränsat ansvar, ska han eller hon försäkra sig själv enligt FöPL.

I allmänhet försäkras personer som arbetar i ett andelslag dock enligt ArPL.