Företagarens arbetsinkomst

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2024 – tills vidarePublicerat 14.2.2024
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med penningsummorna för år 2024. Anvisningen innehåller länkar till nya pdf-dokument gällande beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst.

Pensionsanstalten fastställer företagarens arbetsinkomst

När försäkringen börjar fastställer pensionsanstalten genom ett beslut en årlig arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats i företagarverksamheten.

Arbetsinkomsten är central för företagarens pensionsskydd. Företagarens pensionstillväxt och arbetspensionsavgifter bestäms utgående från arbetsinkomsten. Också huvuddelen av företagarens övriga sociala trygghet bestäms enligt FöPL-arbetsinkomsten.

Lagen förutsätter individuell prövning och ett särskilt förfarande för fastställande för att pensionsskyddet ska hamna på så rätt nivå som möjligt med tanke på att företagarnas omständigheter ofta varierar mycket. Lagen förutsätter att pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten utifrån en samlad bedömning.

Som företagarens arbetsinkomst fastställs den lön som skäligen borde betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet skulle avlönas att utföra företagarens arbete eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara detta arbete.

När pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten betraktar den som ovan avsedd lön och ersättning medianlönen för dem som arbetar heltid i den aktuella branschen inom den privata sektorn och beaktar också andra uppgifter som beskriver storleken på företagarens arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats.

Om en företagare bedriver flera företagsverksamheter beräknas arbetsinkomsten utifrån den sammanlagda arbetsinsatsen i dessa.

Den årliga arbetsinkomsten fastställs till högst 204 625,00 euro (enligt 2024 års indexnivå). Den nedre gränsen för arbetsinkomsten är 9 010,28 euro om året (enligt 2024 års nivå).

Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med lönekoefficienten.

När företagaren ansöker om FöPL-försäkring frågas bl.a. följande uppgifter:

 • Företagarens bransch
 • Senaste omsättning från 12 månaders tid eller hos en ny företagare den uppskattade omsättningen för 12 månader
 • Om företagaren inte har någon omsättning, summan företagaren fakturerat under 12 senaste månaderna eller hos nya företagare en uppskattning om faktureringen för 12 månader.

Följande uppgifter kan också frågas av företagaren, och de kan inverka på den samlade bedömningen av FöPL-arbetsinkomsten:

 • Högsta lön som betalas till en anställd
 • Antalet anställda
 • Huvudsyssla eller bisyssla/deltid och arbetstimmar
 • Huruvida verksamheten bedrivs året runt eller säsongsbetonat
 • Huruvida företagaren bedriver flera företagsverksamheter
 • Löner och arbetsersättningar som företagaren får av företagsverksamheten
 • Företagarens utbildning och arbetserfarenhet.

Företagaren kan också själv förete en egen uppskattning av värdet på sin arbetsinsats.

Användning av beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst vid fastställandet av arbetsinkomsten

Företagaren ansöker om en FöPL-försäkring hos en pensionsanstalt och kontaktar pensionsanstalten via en e-tjänst. I bakgrunden till pensionsanstaltens e-tjänst finns en beräkningstjänst för rekommenderad arbetsinkomst som är gemensam för alla pensionsanstalter. Beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst ger företagaren en rekommenderad arbetsinkomst, som strävar efter att utifrån en modell som bygger på statistik och tillämpningspraxis motsvara uppskattningen av värdet av företagarens arbetsinsats. Med hjälp av beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst fastställer pensionsanstalterna på enhetliga grunder arbetsinkomsten för en företagare inom en viss bransch med en företagarverksamhet av en viss storlek.

När arbetsinkomsten fastställs med den bransch- och omsättningsspecifika beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst eftersträvas å ena sidan en enhetlig och rättvis behandling av företagarna och å andra sidan att företagarens FöPL-arbetsinkomst så väl som möjligt ska motsvara värdet av företagarens arbetsinsats. Med beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst eftersträvas att FöPL-arbetsinkomsterna och därmed också företagarnas pensionsskydd är på rätt nivå.

Mera

Beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst ersätter handboken om arbetsinkomst som tidigare var i kraft och som Pensionsskyddscentralen gjort i samarbete med företagarorganisationerna. I handboken om arbetsinkomst fanns rekommendationer om arbetsinkomst för olika branscher. Beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst efterliknar dessa rekommendationer om arbetsinkomst för olika branscher, som fanns i handboken om arbetsinkomst. Träffsäkerheten hos de rekommendationer om arbetsinkomst som beräkningstjänsten ger har studerats genom att jämföra förslagen om arbetsinkomst inom de branscher som i handboken hade ett förslag som grundade sig på omsättning. Uppgifterna i beräkningstjänsten producerar förslag som till medianen är av samma storlek som i den tidigare handboken. Till exempel har omsättningen varit en styrande faktor inom vissa branscher i handboken om arbetsinkomst.

Beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst tar inte ställning till FöPL-försäkringsskyldigheten utan endast till fastställandet av arbetsinkomst. FöPL-försäkringsskyldigheten avgörs inte med hjälp av beräkningstjänsten. I samband med det här kan det ändå komma fram uppgifter som inverkar på bedömningen av försäkringsskyldigheten. Beräkningstjänsten rekommenderar endast arbetsinkomster som överstiger den nedre gränsen för FöPL-försäkringsskyldigheten.

I beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst matar man in företagarens bransch och omsättning som bakgrundsuppgifter.Beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst grundar sig på medianlönen för heltidsarbetande inom företagarens bransch inom den privata sektorn. Medianlönerna för företagarens bransch fås utgående från branschen. Om företagaren arbetar inom flera branscher väljs den bransch som bäst beskriver företagarens arbete eller är närmast den.  Man kan också söka rekommenderad arbetsinkomst med bransch ”okänd 00000”. Då utgår rekommendationen utifrån uppgifter som beräknats för samtliga företagare och löntagare.

Olika företag och företagare som är verksamma inom samma bransch beaktas så att rekommendationen om arbetsinkomst som beräknats enligt medianlönen korrigeras med en koefficient som beskriver företagarverksamhetens omfattning. Vid bedömningen av företagarverksamhetens omfattning används företagarens omsättning eller, i fråga om nya företagare, uppskattade omsättning. För en företagare som bedriver omfattande företagarverksamhet rekommenderas högre arbetsinkomst än för en sådan företagare som har en mer begränsad företagarverksamhet, för att behandlingen av olika företagare ska vara rättvis. En större omsättning än medianomsättningen i företagarens bransch tyder på att företagarverksamheten är mer omfattande än genomsnittligt och värdet på företagarens arbetsinsats kan vara större än medianlönen inom branschen. En mindre omsättning än medianomsättningen i företagarens bransch tyder i sin tur på att företagarverksamheten är småskaligare och värdet på företagarens arbetsinsats kan vara mindre än medianlönen inom branschen. Företagaren meddelar den senaste uppgiften om omsättning för 12 månader.

En ny företagare meddelar en uppskattning av omsättningen för 12 månader.I uppskattningen av omsättningen kan man beakta redan förverkligad omsättning från det att företagarverksamheten börjat till den tidpunkt då ansökan om FöPL-försäkringen görs.

Vid uppskattningen av nya företagares arbetsinkomst beaktas att det i början av företagsverksamheten oberoende av arbetsinsatsens storlek kanske inte uppstår ekonomiskt resultat och således betalningsförmåga, varför en schematisk tillämpning av medianlönen som grund för arbetsinkomsten inte leder till ett skäligt resultat. Det syns i allmänhet också i uppskattningen av omsättningen, och därför bör pensionsanstalten beakta dessa uppgifter som en helhet.

Mera

Omsättningen eller uppskattningen om omsättning är försäljningsintäkterna av produkterna och tjänsterna. Enligt bokföringslagen och Statistikcentralens definition inkluderar omsättningen den bokföringsskyldiga företagarens intäkter för den egentliga verksamheten. Från intäkterna har avdrag gjorts för beviljade bidrag samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen. Utöver försäljningens rättelseposter dras överföringsposter och genomgångsposter från försäljningen.

Om företagaren inte har uppgifter om omsättning, kan uppgifter om beloppet på företagets fakturering för 12 månader eller hos nya företagare en uppskattning av den användas. Det här gäller företagare utan FO-nummer. Det fakturerade beloppet matas in i beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst vid punkten för omsättning.

Utöver den rekommenderade arbetsinkomsten visar beräkningstjänsten marginalen för arbetsinkomsten

Utöver den rekommenderade arbetsinkomsten som grundar sig på branschspecifika löne- och omsättningsuppgifter visar beräkningstjänsten en marginal inom vilken företagaren kan låta fastställa en arbetsinkomst som bäst beskriver värdet på den egna arbetsinsatsen, om beräkningstjänstens förslag inte motsvarar arbetsinsatsen. För det här behöver företagaren inte lägga fram någon speciell utredning för pensionsanstalten. Avsikten med marginalen är att beakta företagarnas olika situationer som inte har beaktats i den rekommenderade arbetsinkomsten som bestämts utifrån statistikuppgifter. Med marginalen vill man utöver medianlönen inom företagarens bransch och företagarverksamhetens omfattning beakta också de andra uppgifterna som nämns i lagen och som beskriver företagarens kvantitativa arbetsinsats, företagarens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats. Marginalen är i beräkningstjänstens första skede +- 30 % av den rekommenderade arbetsinkomsten. I handboken om arbetsinkomst fanns en liknande marginal i bruk i de branschspecifika rekommendationerna om arbetsinkomst.

Mera

Storleken på marginalen för den rekommenderade arbetsinkomsten har härletts från de tidigare rekommendationerna för olika branscher som fanns i handboken om arbetsinkomst, där marginalen var ca +-5–30 % samt av lönefördelningens spridning inom olika branscher. Även i LFöPL tillåts arbetsinkomsten variera på motsvarande sätt (85–130 % eller hos ensamföretagare 70–115 %).

Bakom följande länkar finns en noggrannare förklaring av beräkningstjänstens beräkningsformel samt uppgifter om olika branschers löne- och omsättningsuppgifter (på finska).

Länk till pdf-dokument: YEL-työtulosuosituksen taustalaskentapalveun laskentakaava

Länk till pdf-dokument: YEL-työtulolaskentapalvelun taustalaskentapalvelun toimialakohtainen tausta-aineisto 2024

Beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst är ett hjälpmedel för pensionsanstalten vid bestämning av arbetsinkomsten. Pensionsanstaltens uppgift är att göra en samlad bedömning av arbetsinkomsten. Om det inte finns andra uppgifter om företagarverksamheten än bransch och omsättning, kan arbetsinkomsten i de flesta fall fastställas inom marginalen för den rekommenderade arbetsinkomsten som beräkningstjänsten ger. Om pensionsanstalten har andra uppgifter om företagarverksamheten eller den rekommenderade arbetsinkomsten annars inte motsvarar företagarens arbetsinkomst, ska pensionsanstalten göra en helhetsbedömning av företagarens arbetsinkomst och fastställa arbetsinkomsten enligt den.

Situationer där man avviker från den rekommenderade arbetsinkomsten

Med marginalen i beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst strävar man efter att beakta företagarnas olika situationer. Om den rekommenderade arbetsinkomsten som räknats ut på det här sättet inte motsvarar företagarens arbetsinsats kan företagaren också ge annan utredning om den.  Pensionsanstalten bedömer utredningen och fastställer FöPL-arbetsinkomsten utifrån en helhetsbedömning så att den motsvarar företagarens arbetsinsats. I beslutet anges på vilka grunder arbetsinkomsten har fastställts.

Orsaker till att man kan avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten kan till exempel vara:

 • Företagarens företagarverksamhet är en bisyssla eller den utförs på deltid.
 • Företagaren arbetar få arbetstimmar eller fler arbetstimmar än genomsnittet
 • Arbetsuppgifterna är av en annan karaktär (t.ex. assisterande uppgifter, företagarens familjemedlemmar)
 • Antalet anställda
 • Högsta lön som betalas till en anställd
 • Företagarens beskattade förvärvsinkomster, såsom löner, naturaförmåner eller andra verkliga inkomster, är större än den rekommenderade arbetsinkomsten.

Begränsningen av arbetsinkomsten uppåt är inte absolut. Syftet med att beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst tas i bruk är inte att minska företagarnas arbetsinkomster. En företagares arbetsinkomst kan till exempel fastställas över den lägsta gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa, även om den inte ligger inom marginalen för den rekommenderade arbetsinkomsten för företagaren.

Man kan avvika från den övre gränsen på marginalen för den rekommenderade arbetsinkomsten även inom branscher, där marginalen som beräknats enligt de anställdas medellön blir för liten (t.ex. apotekare, köpmän i stora detaljhandelsaffärer, läkare) eller om företagarens etablerade verkliga arbetsinkomster är större än den rekommenderade arbetsinkomsten.  Enligt rättspraxis fastställs ändå inte utgångsmässigt en FöPL-arbetsinkomst som är större än företagarens omsättning, om det inte är fråga om till exempel en nyetablerad företagare eller arbete där omsättning och arbetsinsats inte sammanfaller på årsbasis.

En person kan utgångsmässigt anses vara en företagare i bisyssla eller på deltid om han eller hon utöver företagarverksamheten har annat arbetspensionsförsäkrat arbete, studerar eller har en annan förmån eller inkomst så att företagarverksamheten inte är personens huvudsakliga verksamhet. Även företagarverksamhetens karaktär kan vara sådan att den utförs som bisyssla eller på deltid (t.ex. säsongsbetonat arbete, arbete som frilansjournalist eller sakkunnigarbete som utförs endast ett par timmar i veckan.)

I de flesta situationer syns det i företagarens omsättning om ensamföretagarens verksamhet sker som bisyssla, på deltid eller endast under några timmar, och då beaktas det redan i rekommendationen om arbetsinkomst som beräkningstjänsten för arbetsinkomst ger. Därför ska pensionsanstalten beakta dessa uppgifter när företagarens arbetsinsats beaktas som helhet. Det kan vara till exempel så att andra personer utöver företagaren arbetar i företaget, och att omsättningen inte helt består av företagarens arbetsinsats utan företagarens arbete sker som en bisyssla eller på deltid. Det är inte en grund för att arbetet betraktas som deltidsarbete att det i företagarens arbete ingår jour eller väntan på kunder. Exempel på sådan här jour är en taxiföretagares väntan på kunder. Pensionsanstalten beaktar den utredning som företagaren lägger fram om arbetstimmarna, förutom i det fall att den inte är i linje med de andra uppgifterna om företagarverksamheten.

Utöver företagaren kan företagarens familjemedlemmar arbeta i företaget i assisterande uppgifter (t.ex. bokföring, speditionsuppdrag). Även deras arbetsinkomster bedöms med hjälp av tjänsten för rekommenderad arbetsinkomst. Arbetsinkomsten som räknats på det här sättet motsvarar inte nödvändigtvis en mindre arbetsinsats som en familjemedlem i assisterande stöduppgifter utför. En assisterande familjemedlems arbetsinsats kan i de flesta fall bedömas utifrån vad som anmälts till beskattningen om fördelningen av förvärvsinkomsten (t.ex. 80/20), om det anses motsvara den verkliga arbetsinsatsen. Pensionsanstalten kan avvika från uppgifterna i beskattningen om det finns noggrannare uppgifter om storleken av en assisterande familjemedlems arbetsinsats. Till exempel kan lönen som betalas för det assisterande arbetet vara en riktgivande faktor.

Mera

Assisterande familjemedlem anses till exempel vara en make som arbetar utan lön och barn som bor i samma hushåll och som arbetar utan lön i företagarverksamheten som bedrivs av en yrkesutövare eller innehavare av firma. Familjemedlemmar till företagare som bedriver tillståndspliktig verksamhet (t.ex. apotekare, elmontörer) kan också anses vara assisterande familjemedlemmar även om de inte har tillståndet i fråga.

En familjemedlem i ledande ställning i företagarverksamheten anses inte vara en assisterande familjemedlem. Ägarfamiljemedlemmar som arbetar i små familjeföretag i aktiebolagsform är i allmänhet i ledande ställning i företaget oberoende av sin formella ställning.

Flera företagare kan vara med i företagarverksamheten. Varje företagare i företaget som ska FöPL-försäkras meddelar i beräkningstjänsten för den rekommenderade arbetsinkomsten hela omsättningen för företaget (dvs. omsättningen fördelas inte mellan företagarna), eftersom syftet med omsättningen är att beskriva omfattningen av företagarverksamheten och inte tas direkt som grund för arbetsinkomsten. Om den rekommenderade arbetsinkomsten beräknad på det här sättet ändå inte motsvarar värdet av företagarens arbetsinsats, kan arbetsinkomsten på basis av den samlade bedömningen ändras för att motsvara den.

Mera

Exempel: Företagets omsättning på basis av tre företagares arbetsinsatser

Omsättningen består av tre företagares arbetsinsatser, varav var och en med sin egen arbetsinsats skapar en del av omsättningen. Om hela företagets omsättning beaktas i en företagares arbetsinkomst i beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst, kan rekommendationen bli för stor om företagarnas arbetsinsatser är lika stora. Man kan avvika neråt från rekommendationen genom att fördela omsättningen i proportion till arbetsinsatsen.

Antalet anställda kan tyda på att företagarens företagarverksamhet är större än genomsnittet. Antalet anställda ökar företagarens ansvar och chefsarbete och på så sätt arbetsinsatsens värde.

Den högsta lönen som betalas till en medarbetare är riktgivande, eftersom en yrkeskunnig företagare som leder företagsverksamheten och deltar i arbetet på heltid kan förutsättas ha en arbetsinkomst som i skälig utsträckning överstiger den högsta lönen som betalas till en anställd.

Företagaren kan också lägga fram uppgifter om sin yrkesskicklighet, dvs. uppgifter om t.ex. utbildning, arbetserfarenhet, legalisering av examen och företagarbakgrunden, för att motivera en arbetsinkomst som är högre eller lägre än den rekommenderade arbetsinkomsten.

I generationsväxlingssituationer kan arbetsinkomsten för den företagare som trappar ner sänkas när han eller hon inte längre ansvarar för företagarverksamheten och arbetar mindre i företaget än tidigare.

Vid fastställandet av arbetsinkomsten kan man också beakta hur omsättningen bildas, om omsättningen i branschen i fråga är ovanligt materialbaserad eller ovanligt arbetsbaserad.

Mera

Till exempel kan företagare som säljer och levererar värdefulla produkter ha en arbetsinkomst som sett till omsättningen kan vara mindre än hos de företag som endast bedriver installerings-, service- och konsultverksamhet gällande dessa produkter.

Övriga faktorer som kan beaktas vid fastställandet av arbetsinkomsten

Även följande faktorer kan användas när arbetsinkomsten fastställs, om rekommendationen som beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst ger inte motsvarar företagarens arbetsinsats:

 • Inom många branscher går det att fastställa en eventuell vikaries lön. Även den kan användas som grund för arbetsinkomsten.  Om omständigheterna och sättet att bestämma lönen är sådana att en vikaries lön inte som sådan lämpar sig för detta, ska den höjas så att företagarens ansvar beaktas när företagarens arbetsinkomst fastställs.
 • Inom en del branscher kan en kollektivavtalsenlig lön komma i fråga, när en vikaries lön inte kan fastställas på grund av branschens karaktär.
 • Om företagaren börjar omfattas av FöPL i stället för någon annan arbetspensionslag, bör företagarens FöPL-arbetsinkomst fastställas till att motsvara hens tidigare inkomstnivå, om arbetsinsatsen inte förändras.

Företagarens arbetsinkomst är inte densamma som företagets inkomst

Företagarens arbetsinkomst är inte densamma som företagets inkomst, som påverkas bl.a. av möjligheten att utnyttja periodiserings- och avdragsbestämmelserna i bokslutet.

Avsikten med att fastställa arbetsinkomsten är att nivån på företagarnas pensionsskydd ska motsvara nivån på arbetstagarnas pensionsskydd och att företagaren ska tjäna in arbetspension också när företagsverksamheten går på förlust. Verksamhet som går på förlust är inte utgångsmässigt en sådan orsak för varför man kan avvika från rekommendationen av arbetsinkomst.

Företagarens arbetsinkomst kan inte direkt grunda sig på en indelning till förvärvs- och kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen, eftersom den är en schematisk åtgärd som inte grundar sig på företagarens arbetsinsats. Den beskattningsbara inkomsten varierar från år till år, medan man enligt FöPL eftersträvar en etablerad nivå.

Företagarens skatteuppgifter kan ändå ha betydelse när omfattningen av företagarverksamheten bedöms och vid en granskning av om företagarens FöPL-arbetsinkomst motsvarar företagarens arbetsinsats. Till exempel kan företagets inkomst för en ensamföretagande näringsidkare eller lönen för en företagare som fakturerar via en faktureringstjänst ge en rimlig bild av värdet av företagarens arbetsinsats. Företagets inkomst talar om att företagsverksamhet har bedrivits under skatteåret i fråga. Framför allt när försäkringsskyldigheten bedöms retroaktivt har skatteuppgifterna en klar betydelse. Om inkomsterna är höga kan pensionsanstalten avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten uppåt på den grunden.

Företagarverksamhet som fortgår en kortare tid än ett år

Med FöPL-arbetsinkomst avses alltid den årliga arbetsinkomsten, även om företagarverksamheten inte har fortgått hela året.

Mera

Exempel: Fastställande av arbetsinkomst, när företagarverksamheten fortgår en kortare tid än ett år

Företagarverksamheten fortgår 8 månader. Arbetsinsatsen har uppskattats till 2 000 euro i månaden. Då fastställs FöPL-arbetsinkomsten till 24 000 euro.

Exempel: Företagarverksamhet som börjar i slutet av året eller upphör i början av året

Företagarverksamheten har börjat 1.10.2021 och företagarens arbetsinkomst har uppskattats för tiden 1.10.2021–30.9.2022, alltså från det att företagarverksamheten började och de följande 12 månaderna, till att vara 14 000 euro. År 2021 är den arbetsinkomst som är grunden för företagarens FöPL-försäkringsavgift 3/12-delar av arbetsinkomsten på 14 000 euro, dvs. 3 500 euro, eftersom företagarverksamheten år 2021 pågick i 3 månader. Företagarens årliga arbetsinkomst är 14 000 euro, men FöPL-försäkringsavgiften för år 2021 fastställs i förhållande till arbetsmånaderna år 2021.

Säsongföretagare

Om företagarverksamheten fortgår från år till år men är säsongartad (t.ex. kioskverksamhet på somrarna), ska den arbetsinsats som företagaren gör under den tiden betraktas som hela årets arbetsinkomst.

Mera

Exempel: Säsongartad företagarverksamhet flera år efter varandra

Exempel: Företagarverksamhet periodvis under flera år i rad

Företagaren har företagarverksamhet fyra månader om året under flera år i rad och FöPL-försäkringen hålls fortlöpande i kraft under hela den tiden. Företagarens arbetsinkomst har uppskattats till 3 000 euro i månaden under fyra månader. Då fastställs arbetsinkomsten till 12 000 euro (inte 36 000 euro).

Idrottarinkomst räknas inte med i företagarens arbetsinkomst

Arbetspensionslagarna omfattar inte idrott. Idrottarnas pensions- och olycksfallsskydd har 1.5.1995 ordnats med en separat försäkring enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

Idrottare kan dock vid sidan av idrottarinkomst ha annan företagarverksamhet, som de är skyldiga att försäkra enligt FöPL. Företagarens idrottarinkomst räknas inte med i FöPL-arbetsinkomsten.

Stipendier räknas inte med i företagarens arbetsinkomst

Stipendier som företagaren får räknas inte med i FöPL-arbetsinkomsten. Om personen bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet med stöd av stipendium utöver arbetet som företagare, försäkras företagarverksamheten enligt FöPL och det stipendiefinansierade arbetet enligt LFöPL.

Motivering av beslutet om arbetsinkomst

Till FöPL fogades 1.1.2023 en bestämmelse om att pensionsanstaltens beslut om fastställande av arbetsinkomst ska innehålla de uppgifter som använts som grund för fastställandet av arbetsinkomsten.  I motiveringen ska det anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har tillämpats. Pensionsanstalten antecknar de uppgifter som använts som grund för fastställandet av arbetsinkomsten, i synnerhet uppgifterna enligt FöPL 112 § 2 mom. i beslutet om fastställande av företagarens arbetsinkomst. De uppgifter om företagsverksamheten som efterfrågas i försäkringsansökan ska också antecknas i beslutet. Pensionsanstalten ska anteckna motiveringen i sitt beslut också när arbetsinkomsten fastställs efter justering av den. 

Även beslut som är positivt för företagaren ska motiveras, dvs. att även om pensionsanstalten fastställer den arbetsinkomst som företagaren ansökt om, ska beslutet motiveras så att det innehåller de uppgifter enligt vilka man har kommit fram till arbetsinkomsten.

Utgående från uppgifterna i beslutet om arbetsinkomst och de slutsatser som dragits från dem och antecknats i beslutet ska företagaren och även utomstående kunna tydligt sluta sig till på vilka grunder man har kommit fram till det arbetsinkomstbelopp som fastställts genom beslutet. Då kan också en utomstående instans, såsom en besvärsnämnd, bedöma beslutets lagenlighet.

Villkorligt beslut, när man inte ännu vet om företagsverksamheten kommer att fortgå 4 månader

Ett beslut om arbetsinkomst kan ges villkorligt när man inte ännu vet om företagsverksamheten kommer att fortgå i fyra månader. I beslutet skrivs då in villkoret: ”Ikraftträdandet av FöPL-försäkringen förutsätter att företagsverksamheten fortgår i fyra månader”.

Företagaren har även då rätt att söka ändring i försäkringens begynnelsetidpunkt och arbetsinkomstens belopp. Därför åtföljs beslutet av anvisningar för sökande av ändring.

Om det senare konstateras att företagsverksamheten inte fortgick fyra månader, förfaller beslutet om arbetsinkomst. Den försäkrade informeras om det med ett brev. Om företagaren emellertid anser sig omfattas av FöPL, ges ett beslut om att arbetsinkomstbeslutet förfallit, och till detta beslut fogas anvisningar för sökande av ändring.

Om företagsverksamheten upphör innan den har fortgått fyra månader och det ovan nämnda villkoret inte har införts i ett beslut som vunnit laga kraft, måste man ansöka om undanröjning av beslutet om arbetsinkomst hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Pensionsanstalten kan ändå undanröja sitt beslut om arbetsinkomst med stöd av bestämmelsen om rättelse av sakfel om ärendet är klart och företagaren ger sitt samtycke till det.

FöPL-arbetsinkomstens inverkan på övrig social trygghet

Företagarens fastställda FöPL-arbetsinkomst utgör grunden för bl.a. följande förmåner:

 • sjukdagpenning
 • moderskapspenning
 • särskild moderskapspenning
 • faderskapspenning
 • föräldrapenning
 • partiell föräldrapenning
 • specialvårdspenning
 • rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning.

Företagarens frivilliga försäkring för arbetstid enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Rätten till en frivillig försäkring under arbetstid för företagare i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) förutsätter en ikraftvarande FöPL-försäkring.

Som grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension i enlighet med OlyL används den FöPL-arbetsinkomst som är i kraft den dag då arbetsolycksfallet inträffar eller den dag då yrkessjukdomen debuterar. Om företagaren på grund av ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom avslutar sin FöPL-försäkring retroaktivt för en längre tid än det här, förlorar företagaren sin rätt till ersättning enligt OlyL.

Arbetsinkomstens inverkan på företagarens utkomstskydd vid arbetslöshet

Även med tanke på arbetslöshetsförmåner har företagaren nytta av att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå. Företagaren kan börja omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa, om hans eller hennes FöPL-arbetsinkomst har fastställts till minst 14 803,00 euro (enligt indexnivån år 2024). Gränsbeloppet justeras årligen med lönekoefficienten.

Arbetsinkomsten ska inte fastställas exakt på den nedre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa, eftersom avrundningsreglerna för utkomstskyddet för arbetslösa och arbetspensionen är olika och det kan medföra att FöPL-arbetsinkomsten under kommande år kan hamna under den nedre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa. Det lönar sig att fastställa FöPL-arbetsinkomsten till ett belopp som är tydligt högre än den nedre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa.

Mera

Inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa är frivilligt för företagaren. Företagare har en möjlighet att försäkra sig mot arbetslöshet i en företagarkassa. Rätt till inkomstrelaterad dagpenning för företagare har den som är medlem i en företagarkassa, har varit försäkrad i minst 15 månader och har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare under den tid då hen varit försäkrad. Företagarens arbetsvillkor ska uppfyllas under en granskningsperiod på 48 månader. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa räknas sådana månader som en persons arbetsinkomst enligt FöPL eller LFöPL sammanlagt varit minst 14 803,00 euro om året (enligt 2024 års nivå) till arbetsvillkoret.

En företagare som blivit arbetslös och uppfyller arbetsvillkoret men inte är försäkrad i en arbetslöshetskassa har rätt till grunddagpenning. En företagare som inte har uppfyllt arbetsvillkoret och blir arbetslös har rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 3.1.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats enligt ändringen av FöPL 1.1.2023 i fråga om justering och ändring av arbetsinkomsten. Den svenskspråkiga versionens rubrik har omformulerats.

Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten förändras väsentligt, justeras arbetsinkomsten på ansökan eller på pensionsanstaltens initiativ. Arbetsinkomsten höjs till exempel om företagarverksamheten utvidgas eller om en person som bedrivit företagarverksamhet som bisyssla börjar bedriva den på heltid. Arbetsinkomsten kan på motsvarande sätt också sänkas.

Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt. Försäkringen kan emellertid avslutas retroaktivt, om företagaren inte längre uppfyller kriterierna för att omfattas av FöPL, dvs. exempelvis om arbetsinkomsten blir lägre än den nedre gränsen enligt FöPL.

Enligt en lagändring som trädde i kraft i början av år 2023 ska pensionsanstalten regelbundet med 3 års mellanrum justera företagarnas arbetsinkomster.

Under år 2023 meddelar pensionsanstalten om den kommande justeringen till alla företagare som har en FöPL-försäkring i kraft 1.1.2023.

När arbetsinkomsten justeras används beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst som hjälp. Det här gäller också de situationer i vilka FöPL-försäkringen flyttas från en annan pensionsanstalt. 

Om ändring av arbetsinkomsten ges ett beslut som åtföljs av anvisningar för sökande av ändring.

Företagaren ansöker själv om ändring av arbetsinkomsten

Företagaren kan själv ansöka om justering av arbetsinkomsten. När arbetsinkomsten justeras på den försäkrades initiativ är justeringstidpunkten tidigast den dag då anmälan om ändringen kom till pensionsanstalten.

Också vid justering av arbetsinkomsten på företagarens initiativ används beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst som grund och pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten utifrån en samlad bedömning. Det finns kanske inte ännu uppgifter om nyetablerade företagares förverkligade omsättning och då kan man utgå från företagarens uppskattning av omsättningen.

Företagare ska i regel ansöka skriftligt om ändring av arbetsinkomsten.

Arbetsinkomsten justeras på pensionsanstaltens initiativ

Arbetsinkomsten kan också justeras på pensionsanstaltens initiativ. Pensionsanstalten har en skyldighet att övervaka att de företagare som den försäkrat uppfyller de anmälnings- och försäkringsskyldigheter som lagen kräver.

I samband med justering av arbetsinkomsten på pensionsanstaltens initiativ hörs företagaren.

Pensionsanstalten ändrar företagarens arbetsinkomst i regel från ingången av den andra månaden efter den då justeringen inleddes, såsom det i lagen föreskrivs om de regelbundna justeringarna av arbetsinkomsten.

Om beslutet om företagarens arbetsinkomst tydligt redan från början varit felaktigt kan pensionsanstalten söka undanröjning av beslutet om arbetsinkomst hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och ändra arbetsinkomsten så att den är på rätt nivå ända från början.

Pensionsanstalten justerar företragarens arbetsinkomst med 3 års mellanrum

Huvuddragen hos de regelbundna justeringarna, som görs med tre års mellanrum:

 • Pensionsanstalten ska justera den arbetsinkomst som tidigare fastställts för företagaren under det kalenderår då det har gått 3 år sedan arbetsinkomsten fastställts föregående gång.
 • Under ikraftträdandefasen (2023–2025) görs justeringen av arbetsinkomsten inte, om arbetsinkomsten har justerats väsentligt under de 3 senaste kalenderåren. Som en väsentlig justering kan betraktas en justering på mer än 15 procent.
 • Om företagarens fastställda arbetsinkomst i samband med justeringen skulle ändras med högst 5 procent från den tidigare, gör pensionsanstalten inget förslag till ny arbetsinkomst.
 • En arbetsinkomst som föregående gång fastställts före ikraftträdandet av denna lag kan vid två justeringar höjas med högst 4 000 euro per justeringsomgång. Avvikelser uppåt från gränsen kan göras med företagarens samtycke.

Fr.o.m. 1.1.2023 justerar pensionsanstalten företagarens fastställda arbetsinkomst vart 3:e år. Pensionsanstalten ger företagaren ett skriftligt förslag till ny arbetsinkomst på grundval av de uppgifter som pensionsanstalten har till sitt förfogande. Justeringen görs under det kalenderår då det har gått 3 år sedan arbetsinkomsten fastställts föregående gång.

Pensionsanstalten ger företagaren ett förslag till arbetsinkomst på grundval av de uppgifter som finns till förfogande och eventuellt andra uppgifter som företagaren lämnat. Som grund används den rekommenderade arbetsinkomst som beräkningstjänsten för rekommendation om arbetsinkomst gett utan beaktande av marginalen. Pensionsanstalten gör en samlad bedömning av företagarens arbetsinkomst utifrån de uppgifter den fått om företagarverksamheten. Företagaren kan lämna tilläggsuppgifter också efter att ett förslag till arbetsinkomst har skickats till företagaren.

Mera

Enligt regeringspropositionen (RP 102/2022 rd) är uppgifter som finns till pensionsanstaltens förfogande bl.a. följande:

 • företagarens bransch
 • uppgifter om företagarverksamhetens omfattning och utveckling
 • medianlönen inom branschen
 • uppgifter som beskriver företagarverksamhetens omfattning, t.ex. exempelvis omsättningsuppgifter om branschen och företagen
 • antalet avlönade anställda på företaget
 • den FöPL-försäkrade företagarkarriärens längd och
 • uppgifter om annat försäkrat arbete.

Uppgifter om företagarnas faktiska omsättning fås till beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst från skattemyndigheterna. I beräkningstjänsten är omsättningsuppgifterna medeltal från de tre föregående åren. Pensionsanstalterna har tillgång till de nyaste omsättningsuppgifterna år 2023 i maj för största delen och resten av företagarna i november. Från och med år 2024 fås uppgifterna från skattemyndigheterna i april och september.

Om det inte finns uppgifter om företagarens faktiska omsättning, kan medianomsättningen inom branschen användas, om företagarens bransch är känd.

I fråga om företagare som fakturerar via faktureringstjänstföretag används löneuppgifterna som uppgifter som beskriver företagarverksamhetens omfattning. Pensionsanstalten begär dessa uppgifter från skattemyndigheterna.

Företagaren lämnar tilläggsuppgifter till pensionsanstalten

Enligt förvaltningslagen beaktar pensionsanstalten vid bedömningen av arbetsinkomsten alla uppgifter som den har och som finns att tillgå och som påverkar arbetsinkomsten.

 

Mera

Enligt 31 § i förvaltningslagen ska

 • en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt genom att skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
 • en part lägga fram utredning om grunderna för sina yrkanden. Parten ska också i övrigt medverka till utredningen av ett ärende som parten har inlett.


 

Efter att ha fått förslaget till arbetsinkomsten kan företagaren dessutom lämna ytterligare tilläggsuppgifter till pensionsanstalten om sådant som påverkar det ekonomiska värdet av hens arbetsinsats, och pensionsanstalten bedömer dessa uppgifters inverkan på arbetsinkomsten. Vid behov kan företagaren komplettera de uppgifter som beskriver företagarverksamheten och lägga fram utredning, om det i arbetsinkomsten enligt företagarens uppfattning också borde beaktas andra uppgifter än de som redan beaktats i förslaget.

Eftersom uppgifterna i beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst grundar sig på tiden före justeringen, kan företagaren också lägga fram utredning om sin aktuella arbetsinsats. Företagaren kan t.ex. lämna uppgifter om den senaste tidens omsättning. En enstaka månad då omsättningen har råkat vara liten har inte ännu någon inverkan på bedömningen av arbetsinkomsten, där värdet av företagarens arbetsinsats uppskattas i ett längre tidsperspektiv. Vid bestämningen av arbetsinkomsten kan beaktas en tydligt förändring av omsättningen, om den redan har varat längre, t.ex. mer än tre månader.

Efter att ha undersökt denutredning som företagaren  eventuellt lagt fram och dess inverkan på arbetsinkomsten, fastställer pensionsanstalten en ny arbetsinkomst för företagaren utifrån en samlad bedömning.Arbetsinkomsten ändras från ingången av den andra månaden sedan justeringen av arbetsinkomsten inleddes, även om det ges ett nytt beslut om den efter företagarens utredning. Med inledning av justeringen avses den tidpunkt då pensionsanstalten startar justeringen.

Företagaren lämnar inga tilläggsuppgifter till pensionsanstalten

Om företagaren inte svarar på förslaget om arbetsinkomsten inom 2 veckor från det att hen fick del av förslaget och ingen annan information som påverkar beräkningen av arbetsinkomsten framkommer, fastställer pensionsanstalten den nya arbetsinkomsten enligt det förslag som lämnats till företagaren från ingången av den andra månaden efter den då justeringen inleddes.

Justering av arbetsinkomsten med ett villkorligt beslut

Pensionsanstalten kan också justera arbetsinkomsten genom ett villkorligt beslut, som träder i kraft om företagaren inte svarar på det förslag som getts om arbetsinkomsten inom 2 veckor från det att hen fick del av det villkorliga beslutet. Besvärstiden börjar löpa från den dag det villkorliga beslutet träder i kraft. Det villkorliga beslutet förfaller, om företagaren svarar på förslaget om arbetsinkomsten inom 2 veckor från det att hen fick del av det villkorliga beslutet.

Också i detta fall träder ändringen av arbetsinkomsten i kraft från ingången av den andra månaden efter det att justeringen inleddes.

Minimigräns för ändring av arbetsinkomsten

Om företagarens nuvarande arbetsinkomst ligger inom marginalen för den nya rekommenderade arbetsinkomsten, skickar pensionsanstalten inte en ny rekommendation om arbetsinkomst till företagaren.

Mera

Marginalen för den rekommenderade arbetsinkomsten kan anses beskriva den medianlön som nämns i regeringens proposition och där man också har beaktat de övriga faktorer som enligt lagen ska beaktas vid fastställande av arbetsinkomsten.


Pensionsanstalten gör inte heller något förslag till ny arbetsinkomst om den tidigare fastställda arbetsinkomsten skulle ändras med högst 5 procent upp- eller neråt från den tidigare.

Även i dessa fall har arbetsinkomsten justerats, även om det inte görs något nytt förslag till arbetsinkomst och arbetsinkomsten inte ändras på grund av de ovan beskrivna gränserna. Saken tas upp på nytt efter tre år.

Mera

Företagaren kan informeras om att arbetsinkomsten har justerats men inte ändras t.ex. i samband med justeringen med lönekoefficienten.

Till intjäningsregistret anmäls endast ändrade arbetsinkomster.
 


Följande granskning av arbetsinkomsten

Pensionsanstalten justerar företagarens arbetsinkomst under det kalenderår då det har gått 3 år

 • från det föregående fastställandet av arbetsinkomst, dvs. meddelandet av beslutet, eller
 • justeringstidpunkten, om arbetsinkomsten har justerats men inte ändrats.

Det fattas inget nytt beslut om justering av arbetsinkomsten, om det föregående beslutet om justering av arbetsinkomst inte ännu har vunnit laga kraft.

Ikraftträdandefasen för regelbunden justering av företagares arbetsinkomst åren 2023-2025

Även arbetsinkomsterna i FöPL-försäkringar som trätt i kraft före år 2023 justeras enligt ikraftträdandebestämmelserna, när FöPL-försäkringen har varit i kraft i mer än 3 år och arbetsinkomsten inte har justerats på mer en 3 år.

Justeringarna av arbetsinkomster år 2023

Före utgången av år 2023 justerar pensionsanstalten arbetsinkomsten för de företagare vilkas arbetsinkomst är mindre än 15 000 euro, om det inte har gjorts en väsentlig justering av arbetsinkomsten under de tre senaste kalenderåren.

Som en väsentlig justering kan betraktas en ändring på mer än 15 procent jämfört med den föregående arbetsinkomsten.

Mera


Som en väsentlig justering betraktas en justering av arbetsinkomsten som har varit mer än 15 % och gjorts på en gång. Om det har gjorts flera mindre justeringar av arbetsinkomsten, räknas dessa inte ihop.

Justeringarna av arbetsinkomster år 2024

Före utgången av år 2024 justerar pensionsanstalten arbetsinkomsten för de företagare vilkas arbetsinkomst är mindre än 25 000 euro, om det inte har gjorts en väsentlig justering av arbetsinkomsten under de tre senaste kalenderåren.

Justeringarna av arbetsinkomster år 2025

Före utgången av år 2025 justerar pensionsanstalten arbetsinkomsten för de företagare i vilkas arbetsinkomster det inte har gjorts en väsentlig justering under de tre senaste kalenderåren.

Mera

Före utgången av år 2025 justeras enligt ikraftträdandebestämmelsen de företagares arbetsinkomster är mer än 25 000 euro, om det inte har gjorts en väsentlig justering av arbetsinkomsten under de senaste 3 kalenderåren. Även de arbetsinkomster justeras som inte har justerats väsentligt på mer än 3 år, även om arbetsinkomsten är under 25 000 euro. År 2025 justeras alltså alla de företagares arbetsinkomster som inte har justerats år 2024.
 


FöPL-arbetsinkomsterna justeras med tre års mellanrum efter ikraftträdandefasen av lagändringen 1.1.2023

Det år före vilkets utgång arbetsinkomsten justeras Arbetsinkomstens belopp Tidpunkten för den föregående väsentliga justeringen
2023 under 15 000 € för mer än 3 år sedan
2024 under 25 000 € för mer än 3 år sedan
2025 alla återstående för mer än 3 år sedan
2026 alla

3 år efter den föregående justeringen

Begränsning av den första ändringen av arbetsinkomsten

För att företagarna ska ha tid att förbereda sig på en eventuell höjning av arbetsinkomsten och försäkringsavgiften, föreskrivs det i ikraftträdandebestämmelsena om en maximihöjning av arbetsinkomsten. Maximigränsen för höjningen gäller de två första justeringarna av arbetsinkomsten efter 1.1.2023 för de företagare som hade en FöPL-försäkring i kraft 1.1.2023.

En arbetsinkomst som fastställts föregående gång före 1.1.2023 kan vid den första justeringen efter 1.1.2023 höjas med högst 4 000 euro uppåt och vid den andra justeringen med högst 4 000 euro uppåt.

Det gär möjligt att avvika uppåt från detta belopp med företagarens samtycke.

Begränsningen till 4 000 euro i ikraftträdelsebestämmelsen för FöPL gäller endast den nya bestämmelsen om regelbunden justering av företagarens arbetsinkomst som trädde i kraft 1.1.2023.

Begränsningen gäller inte justering av arbetsinkomsten på företagarens ansökan eller annars på initiativ av pensionsanstalten.

Justering av arbetsinkomsten, om företagaren överför sin FöPL-försäkring till en annan pensionsanstalt.

Om företagaren överför sin FöPL-försäkring till en annan pensionsanstalt, kan arbetsinkomsten inte utan särskild orsak fastställas till en nivå som avviker från den tidigare. I samband med en överföring borde arbetsinkomsten inte ändras, utan en ändring görs antingen före överföringen i den tidigare pensionsanstalten eller efter överföringen i den nya pensionsanstalten, om det finns grunder för det. Pensionsanstalten kan inte fastställa arbetsinkomsten för samma företagsverksamhet på en lägre nivå än tidigare om det inte finns en särskild orsak till det, såsom en kvantitativ ändring av företagarens arbetsinsats.

Om den regelbundna justeringen, som görs med tre års mellanrum, inleds samtidigt som företagaren överför försäkringen till en annan pensionsanstalt, är det den mottagande pensionsanstalten som gör justeringen. Den nya pensionsanstalten beräknar tre års justeringsfrist utifrån uppgifterna i intjäningsregistret. I intjäningsregistret finns emellertid endast uppgifter om ändrade arbetsinkomster, inte sådana justeringar då arbetsinkomsten inte har ändrats.

Exempel på justering av företagarens arbetsinkomst i ikraftträdandefasen av ändringen av FöPL

Exemplen utgår från antagandet att FöPL-inkomsten enligt beräkningstjänsten för arbetsikomsten borde vara 35 000 euro +/- 30 procents marginal.

Exempel 1: Ändring av arbetsinkomsten på pensionsanstaltens initiativ när företagaren har höjt sin arbetsinkomst under de tre senaste kalenderåren

Företagaren har år 2022 höjt sin arbetsinkomst från minimi till 10 000 euro. Höjningen har varit större än 15 procent och därför justerar pensionsanstalten inte arbetsinkomsten år 2023. Pensionsanstalten justerar företagarens arbetsinkomst för första gången efter 3 år, dvs. år 2025. Företagarens arbetsinkomst höjs inte då direkt till 35 000 euro, eftersom det är fråga om den första justeringen efter det att lagändringen trädde i kraft. Företagarens arbetsinkomst kan höjas med högst 4 000 euro.  

Exempel 2: Ändring av arbetsinkomsten på pensionsanstaltens initiativ när företagaren inte har höjt sin minimiarbetsinkomst under de tre senaste kalenderåren

Företagaren har inte höjt sin arbetsinkomst från minimi under de tre senaste åren, och därför justerar pensionsanstalten arbetsinkomsten rå 2023 och fastställer företagarens arbetsinkomst till högst 12 575 euro (8 575 + 4 000 euro) förutsatt att företagaren inte lämnar in tilläggsuppgifter om sin arbetsinkomst.

Nästa gång justerar pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst år 2026. Då justerar pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst uppåt med högst 4 000 euro. Också den andra justeringen av arbetsinkomsten efter lagens ikraftträdande kan vara högst 4 000 euro.

Exempel 3: Ändring av arbetsinkomsten på pensionsanstaltens initiativ, när företagarens FöPL-försäkring har börjat efter det att ändringen av FöPL trädde i kraft

Företagarens nya FöPL-försäkring börjar med 9 000 euros arbetsinkomst år 2024. Pensionsanstalten fastställer företagarens arbetsinkomst utifrån en samlad bedömning av den rekommenderade arbetsinkomsten enligt beräkningstjänsten och övriga uppgifter som finns till pensionsanstaltens förfogande. Den första justeringen av företagarens arbetsinkomst görs år 2027. Den nya arbetsinkomsten fastställs till 35 000 euro +/- 30 procents marginal efter det att företagaren hörts. Ikraftträdandebestämmelsens gräns 4 000 euro gäller inte en FöPL-försäkring som börjar efter det att ändringen av FöPL trätt i kraft.

Exempel 4: Ändring av arbetsinkomsten på företagarens ansökan

Företagarens arbetsinkomst justeras inte år 2023 eftersom företagaren år 2022 har höjt sin arbetsinkomst från minimi till 10 000 euro (mer än 15 procents ändring). Företagaren ansöker själv om att arbetsinkomsten ska ändras till 21 000 euro i början av år 2025 innan pensionsanstalten hinner skicka ett förslag till ny arbetsinkomst till företagaren. Pensionsanstalten fastställer företagarens arbetsinkomst till 21 000 euro på företagarens ansökan. Det är fråga om den första höjningen efter lagändringens ikraftträdande och eftersom höjningen grundar sit på företagarens egen ansökan och uppgifterna i den, kan höjningen av arbetsikomsten överskrida maximigränsen för höjningen.

Följande regelbundna justering av företagarens arbetsinkomst görs efter 3 år, dvs. år 2028.

Exempel 5: Ändring av arbetsinkomsten på företagarens ansökan och på pensionsanstaltens initiativ före den regelbundna justeringen av arbetsinkomsten

Företagarens arbetsinkomst har inte justerats år 2023 eftersom företagaren år 2022 har höjt sin arbetsinkomst från med mer än 15 procents. Företagaren ansöker om sänkning av sin arbetsinkomst från början av år 2025. Det finns ingen utredning som visar att företagarens arbetsinsats minskat och enligt pensionsanstaltens bedömning motsvarar den föreslagna arbetsinkomsten inte företagarens arbetsinsats. I samband med behandlingen av ansökan justerar pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst och fastställer den till 35 000 euro +/- 30 procents marginal som en del av den samlade bedömningen av arbetsinkomsten. Skyddsbestämmelsen i övergångsbestämmelsen gäller endast regelbundna justeringar som pensionsanstalten gör.

Exempel 6: Ändring av arbetsinkomsten på företagarens ansökan och på pensionsanstaltens initiativ innan det har gått 3 års sedan den senaste ändringen av arbetsinkomsten

En arbetsinkomst på 9 000 euro har fastställts till företagaren år 2021 och företagaren ansöker om sänkning av arbetsinkomsten från början av år 2023. Det finns ingen utredning som visar att företagarens arbetsinsats minskat och enligt pensionsanstaltens bedömning motsvarar den föreslagna arbetsinkomsten inte företagarens arbetsinsats. I samband med behandlingen av ansökan justerar pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst och fastställer den till 35 000 euro +/- 30 procents marginal som en del av den samlade bedömningen av arbetsinkomsten. I dessa situationer tillämpas inte gränsen 4 000 euro, som enligt övergångsbestämmelsen gäller de regelbundna justeringarna, eftersom ansökan har gjorts på företagarens initiativ.

Exempel 6: Företagarens FöPL-försäkring har varit avbruten

Företagarens FöPL-försäkring har avslutats för 8 månader sedan på grund av sjukdom, föräldraledighet eller någon annan liknande orsak. Innan försäkringen avslutades var företagarens arbetsinkomst 18 000 euro. Efter avbrottet ansöker företagaren om en ny FöPL-försäkring med samma 18 000 euros arbetsinkomst. Företagaren lägger inte fram någon annan utredning som grund för sin arbetsinkomst. När företagarens FöPL-försäkring sätts i kraft på nytt, fastställer pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst enligt  beräkningstjänstens rekommendation till 35 000 euro +/- 30 procents marginal som en del av den samlade bedömningen av arbtesinkomsten.

Företagarens FöPL-försäkring var inte i kraft när lagen trädde i kraft och därför kan den maximala höjningen enligt övergångsbestämmelsen, 4 000 euro, inte tillämpas på fallet.

Exempel 7: Företagarens arbetsinkomst har sänkts före lagändringen 1.1.2023

Företagarens arbetsinkomst har år 2022 sänkts med mer än 15 procent från 15 000 euro till 11 000 euro, eftersom det har skett en motsvarande ändring i företagarens arbetsinsats. Följande justeringstidpunkt är först år 2025, dvs. efter tre år från den föregående ändringen.

Nya företagare

I synnerhet nya företagare kan ha svårt att uppskatta sin arbetsinsats och den FöPL-arbetsinkomst som motsvarar den. Nya företagare är inte så aktiva att på eget initiativ justera sin FöPL-arbetsinkomst.  Då är det möjligt att arbetsinkomsten för en lång tid är på fel nivå, vanligtvis för låg nivå sett till företagarens arbetsinsats.

När nya företagare tecknar FöPL-försäkringen ska pensionsanstalterna betona för dem vilken väsentlig betydelse nivån på arbetsinkomsten har för pensionsskyddet och annan social trygghet.

Retroaktiv omräkning av arbetsinkomsten vid övergång till invalidpension

I regel kan företagarens arbetsinkomst inte ändras retroaktivt. Företagarens arbetsinkomst kan dock ändras när företagaren övergår i invalid- eller delinvalidpension så, att den motsvarar företagarens faktiska arbetsinsats från det att arbetsoförmågan blev nedsatt, dvs. från pensionsfallet, även om beslutet om ändring av arbetsinkomsten fattas retroaktivt först i samband med behandlingen av pensionsansökan.

 

Mera

FöPL-försäkringen avbryts emellertid inte nödvändigtvis när företagaren övergår till invalidpension eller delinvalidpension. Om företagarverksamheten fortsätter, trots att arbetsförmågan gått ned, är företagaren också efter pensionsfallet skyldig att teckna en försäkring, om hans arbetsinsats fortfarande motsvarar minimiarbetsinkomsten enligt FöPL.

För att företagaren ska ha rätt till invalidpension måste arbetsinsatsen minska och arbetsinkomsten ändras till att motsvara den minskade arbetsinsatsen så att den inte överstiger inkomstgränsen för invalidpension. Pensionsanstalten kontaktar företagaren om detta.

Ofta avslutas FöPL-försäkringen till pensionsfallet för full invalidpensionen och en ny FöPL-försäkring börjar om företagaren arbetar vid sidan av pensionen.

 

Hur justering av arbetsinkomsten påverkar en löpande pension eller förmån

Alla företagares arbetsinkomster justeras med tre års mellanrum, och detta gäller också pensionerade företagare som har en FöPL-försäkring i kraft. Höjningen av företagarens FöPL-arbetsinkomst kan ha en inverkan på företagarens löpande invalidpension, arbetslivspension eller förmån vid yrkesinriktad rehabilitering, eftersom dessa har inkomstgränser för förvärvsarbete och företagarverksamhet som bedrivs samtidigt med pensionen. Huruvida företagarens inkomstgränser överskrids bedöms utgående från FöPL-arbetsinkomsten.

I fråga om företagare som arbetar medan de får pension beaktar pensionsanstalten hur arbetsinkomsten påverkas av företagarens nedsatta arbetsförmåga, när pensionsanstalten skickar ett förslag om arbetsinkomsten till företagaren. Pensionsanstalten beaktar inkomstgränserna när den skickar förslaget till ny arbetsinkomst, om arbetsinsatsens värde är nära inkomstgränserna för invalidpensionen. Om arbetsinsatsens värde har ökat betydligt jämfört med den tidigare arbetsinkomsten, kan det bli aktuellt att bedöma t.ex. om invalidpensionen bör lämnas vilande.

Om den pensionsanstalt som betalar pensionen och FöPL-försäkringsanstalten är olika, hörs den pensionsanstalt som betalar invalidpensionen vid justeringen av arbetsinkomsten.

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.8.2021 – tills vidarePublicerat 22.7.2022
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Exemplen har uppdaterats så att de motsvarar antingen 2020 års eller 2021 års nivå.

Företagarens totalarbetsinkomst fastställs separat för varje kalenderår. Den intjänade pensionen för varje kalenderår räknas utifrån det.

När den totala arbetsinkomsten fastställs beaktas alla följande faktorer:

 • den fastställda arbetsinkomsten för kalenderåret och ändringar av den
 • om företagarverksamheten fortgått under hela kalenderåret
 • flexibla försäkringsavgifter under kalenderåret i fråga (tillskottsarbetspensionsavgift och minskad arbetspensionsavgift)
 • obetalda och preskriberade arbetspensionsförsäkringsavgifter för kalenderåret i fråga.

Mera

Lantbruksföretagarens totalarbetsinkomst fastställs på motsvarande sätt, dock utan möjlighet till flexibla försäkringsavgifter.

Totalarbetsinkomst under ett sådant kalenderår då företagaren inte har utnyttjat möjligheten till flexibel försäkringsavgift

Om företagaren under kalenderåret inte har utnyttjat möjligheten till flexibla försäkringsavgifter är den totala arbetsinkomsten för kalenderåret det med arbetsinkomstperiodernas längd vägda medeltalet av de fastställda arbetsinkomsterna som varit i kraft under året i fråga, efter justering med lönekoefficienten.

Mera

Exempel: Den totala arbetsinkomsten under kalenderåret då företagaren har höjt nivån på den fastställda arbetsinkomsten mitt under kalenderåret

 • Företagarens fastställda och med lönekoefficienten justerade årliga arbetsinkomst i början av år 2020 är 18 678,63 euro
 • Företagaren höjer sin arbetsinkomst till 22 000,00 euro per år fr.o.m. 15.5.2020
Tidsperiod Tidsperiodens längd Fastställd arbetsinkomst
01.01 – 14.05.2020 134 dagar 18 678,63 e / år
15.05 – 31.12.2020 226 dagar 22 000,00 e / år

Den vägda arbetsinkomsten = (134 x 18 678,63 + 226 x 22 000,00) / 360 = 20 763,71 euro per år.

Den totala arbetsinkomsten för år 2020 är 20 763,71 euro.

För ett ofullständigt kalenderår, t.ex. för det år då företagarverksamheten har inletts eller upphört, uträknas den totala arbetsinkomsten genom att multiplicera den fastställda eller vägda arbetsinkomsten per år med en kvot, där täljaren är den tid företagarverksamheten pågått under respektive år och nämnaren är 360.

Mera

Exempel: Den totala arbetsinkomsten under kalenderåret då företagaren har höjt nivån på den fastställda arbetsinkomsten mitt under kalenderåret och avslutar företagarverksamheten under samma år

 • Företagarens fastställda och med lönekoefficienten justerade årliga arbetsinkomst i början av år 2020 är 18 678,63 euro
 • Företagaren höjer sin arbetsinkomst till 22 000,00 euro per år fr.o.m. 15.5.2020
 • Företagarverksamheten upphör 5.10.2020

Den vägda arbetsinkomsten = (134 x 18 678,63 + 141 x 22 000,00) / 275 = 20 381,59 euro per år.

Den totala arbetsinkomsten för år 2020 = 275 / 360 x 20 381,59 = 15 569,27 euro per år.

Till slutet av år 2025 delas den totala arbetsinkomsten upp under kalenderåret då företagaren fyller 53 eller 63 år

Under åren 2017 – 2025 tjänar företagare in pension för den totala arbetsinkomsten med 1,7 procent om året från och med kalendermånaden efter den då företagaren fyller 53 år ålder till  slutet av den kalendermånad då företagaren fyller 63 år.

Mera

Till utgången av år 2025 är procentsatsen för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från ingången av kalenderåret efter det då företagaren har fyllt 53 år till utgången av det kalenderår då företagaren fyller 63 år den procentsats för arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 114 § i lagen om pension för företagare höjd med 1,5 procentenheter.

Efter år 2025 harföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift inte längre någon höjning som grundar sig på företagarens ålder.

Under kalenderåret då företagaren fyller 53 eller 63 år stiger intjäningsprocentsatsen för arbetsinkomsterna fr.o.m. början av den månad som följer efter att respektive ålder uppnåtts.

För uträkning av den intjänade pensionen för året i fråga delas den totala arbetsinkomsten in i delar enligt den intjäningsprocentsats som tillämpas under året i fråga. Fördelningen baserar sig på arbetsinkomstmånader och månaden då företagaren har födelsedag. En arbetsinkomstmånad är en månad under vilken företagarförsäkringen har varit i kraft i minst en dag.

Om företagarens fastställda arbetsinkomst har justerats under kalenderåret i fråga räknas först den totala arbetsinkomsten för året i fråga, d.v.s. det enligt försäkringsperioderna vägda medeltalet av de fastställda arbetsinkomsterna, efter justering med lönekoefficienten.

Mera

Exempel: Uppdelning av den totala arbetsinkomsten det år då företagaren fyller 53 år och också har höjt sin arbetsinkomst

 • Företagarens fastställda och med lönekoefficienten justerade årliga arbetsinkomst i början av år 2020 är 18 678,63 euro
 • Företagaren höjer sin arbetsinkomst till 22 000,00 euro per år fr.o.m. 15.5.2020
 • Företagarverksamheten pågår hela kalenderåret
 • Det vägda medeltalet av de fastställda arbetsinkomsterna utgående från försäkringsperioderna är 20 763,71 euro
 • Företagaren fyller 53 år 5.8.2020

Andel av totalarbetsinkomsten enligt intjäningsprocenten 1,5 = 8/12 x 20 763,71 = 13 842,47 euro

Andel av totalarbetsinkomsten enligt intjäningsprocenten 1,7 = 4/12 x 20 763,71 = 6 921,24 euro

Exempel: Uppdelning av den totala arbetsinkomsten det år då företagaren fyller 53 år och har höjt sin arbetsinkomst och upphör med företagarverksamheten samma år

 • Företagarens fastställda och med lönekoefficienten justerade årliga arbetsinkomst i början av år 2020 är 18 678,63 euro
 • Företagaren höjer sin arbetsinkomst till 22 000,00 euro per år fr.o.m. 15.5.2020
 • Företagsverksamheten upphör 5.10.2020
 • Arbetsinkomstmånaderna är 10 och det vägda medeltalet av den totala arbetsinkomsten utgående från försäkringsperioderna är 15 569,27 euro
 • Företagaren fyller 53 år 5.8.2020

Andel av arbetsinkomsten enligt intjäningsprocenten 1,5 = 8/10 x 15 569,27 = 12 455,42 euro

Andel av totalarbetsinkomsten enligt intjäningsprocenten 1,7 = 2/10 x 15 569,27 = 3 113,85 euro

Totalarbetsinkomst under ett sådant kalenderår då företagaren har utnyttjat möjligheten till flexibel försäkringsavgift

När beaktas flexibiliteten?

I regel tas tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften och den minskade arbetspensionsförsäkringsavgiften i beaktande till sina fulla belopp då den totala arbetsinkomsten räknas ut. Det finns emellertid ett undantag:

 • När den totala arbetsinkomsten för året före invalidpensionsfallet räknas tas inte tillskottsförsäkringsavgiften och den minskade arbetspensionsförsäkringsavgiften i beaktande. Då räknas den totala arbetsinkomsten för året i fråga enligt den för företagaren fastställda arbetsinkomsten.

I motsats till vad som sades ovan, om inkomsten för återstående tid för invalidpension räknas så att även inkomsterna för det år då invalidpensionsfallet inträffade räknas med när inkomsten för den återstående tiden fastställs, tas tillskottsförsäkringsavgiften och den minskade arbetspensionsförsäkringsavgiften i beaktande då den totala arbetsinkomsten räknas ut för året som föregår pensionsfallet.

Mera

Flexibilitet av företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift vid fastställandet av deltidspensionens stabiliserade inkomst före år 2017

När den stabiliserade inkomstnivån för deltidspensionen fastställdes beaktades inte effekten av tillskottspensionsförsäkringsavgiften på den totala arbetsinkomsten för året före pensionen började. Då räknades den totala arbetsinkomsten för året i fråga enligt den för företagaren fastställda arbetsinkomsten. En nedsatt avgift togs däremot i beaktande till sitt fulla belopp då den totala arbetsinkomsten uträknades för året före pensionen började.

Totalarbetsinkomst för det år då flexibiliteten utnyttjats

Om företagaren har betalat tillskottspensionsförsäkringsavgiften beräknas ränta på tillskottsavgiften från förfallo- eller betalningsdagen fram till den 1 juli i kalenderåret. På arbetspensionsförsäkringsavgifterna enligt den fastställda arbetsinkomsten räknas ränta från förfallo- eller betalningsdagen fram till deras teoretiska förfallodagar.

Sen beräknas beloppet av den totala arbetsinkomsten för det år då flexibiliteten utnyttjats genom att dividera de försäkringsavgifter som företagaren sammanlagt har betalat för det givna kalenderåret med en hundradel av den avgiftsprocentsats som fastställts för året.

Om företagaren har betalat den minskade arbetspensionsförsäkringsavgiften beräknas den totala arbetsinkomsten genom att dividera summan av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som fastställts för företagaren med en hundradel av avgiftsprocentsatsen, oberoende av om företagaren har betalat de fastställda arbetspensionsförsäkringsavgifterna eller inte.

Mera

I följande exempel har den totala arbetsinkomsten beräknats skilt för kalenderåret

 • före det år då företagaren fyller 54 år
 • efter det år då företagaren fyller 53 år.

Grunduppgifter:

 • den fastställda arbetsinkomsten är 20 000,00 euro/år
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften är 23,60 %
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften (för över 53-åringar) är 25,60 % 
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften (för under 54-åringar) av den fastställda arbetsinkomsten är 4 820,00 e/år
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften (för över 53-åringar) av den fastställda arbetsinkomsten är 5 120,00 e/år
 • arbetspensionsförsäkringsavgifterna antas ha nollränta, dvs. t.ex. tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften har getts nollränta genom att förränta den från betalningsdagen till den 1 juli.

Exempel: Den totala arbetsinkomsten när företagaren betalar en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift

Företagaren betalar en tilläggsarbetspensionsförsäkringsavgift på 2 000,00 euro

Personens ålder Kalkyl Totalarbetsinkomst
under 54 år (4 820,00 + 2 000,00) / (24,10 / 100) 28 298,76
över 53 år (5 120,00 + 2 000,00) / (25,60 / 100)  27 812,50

Exempel: Totalarbetsinkomst när företagaren betalar en minskad arbetspensionsförsäkringsavgift

Företagaren minskar sin arbetspensionsförsäkringsavgift med 800,00 euro

Personens ålder Kalkyl Totalarbetsinkomst
under 54 år (4 820,00 – 800,00) / (24,10 / 100) 16 680,50
över 53 år (5 120,00 – 800,00) / (25,6 / 100) 16 875,00

Totalarbetsinkomst, när företagaren har utnyttjat flexibel arbetspensionsförsäkringsavgift det år då han eller hon fyllt 53 år

Det kalenderår då företagaren fyller 53 år fastställs hans eller hennes arbetspensionsförsäkringsavgift enligt avgiftsprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringen för personer under 53 år fram till utgången av kalenderåret. Intjäningsprocenten ändras dock från början av den månad som följer efter det att företagaren har fyllt 53 år.

Totalarbetsinkomsten för kalenderåret beräknas enligt exemplen ovan. Denna totalarbetsinkomst används då den intjänade pensionen beräknas för perioden efter och före månaden då företagaren fyller 53 år.

Mera

Exempel: Beräkning av intjänad pension det år då företagaren fyller 53 år

Pension som företagaren tjänat in under året som 53 års ålder uppnås, då företagaren fyller 53 år 15.8.2020 och hans vägda totalarbetsinkomst för samma år är 20 763,71 euro:

(1,5/1200 x 8/12 x 20 763,71) + (1,7/1200 x 4/12 x 20 763,71) = 27,10 euro/månad.

Uträkning av ränta på flexibla avgifter

Före beräkningen av totalarbetsinkomsten måste det räknas ränta på tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften till den 1 juli under kalenderåret i fråga. Räntan beräknas enligt följande principer:

 • Då räntetiden beräknas är en full kalendermånad 30 dagar och ett år 360 dagar. Om förfallodagen inträffar på ett veckoslut flyttas förfallodagen till den första vardagen efter den ursprungliga förfallodagen.
 • På tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften räknas ränta till den 1 juli från förfallo- eller betalningsdagen. Om företagaren betalar tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften efter förfallodagen eller förfallodagen inte är bestämd, räknas räntan från betalningsdagen till den 1 juli.
 • Räntetiden inkluderar den 1 juli men inte den verkliga förfallodagen/betalningsdagen.
 • Som ränta används beräkningsräntan (1.1.åå).

Den betalda tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften med ränta från förfallo- eller betalningsdagen till den 1 juli får man genom formeln:

betalning (1.7) = betalning (tot.) x (1 + ränte% / 100) ^ (räntedagar / 360)

Om företagaren betalar tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften efter förfallodagen uppbärs ingen dröjsmålsränta för perioden mellan förfallodagen och betalningsdagen. Därför räknas ränta på tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften från den verkliga betalningsdagen till den 1 juli.

Mera

Exempel: Ränta på tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften då betalningsdagen är i början av året

 • Företagaren betalar en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift på 2 000 euro 21.2.2021
 • Beräkningsräntan är 2 % (år 2021)

Räntan räknas till 1.7.2021 enligt följande:

Räntedagarna i perioden 21.2 – 1.7.2016 är 130, där den teoretiska förfallodagen men inte betalningsdagen är medräknad.

Tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften t.ex. vid beräkning av den totala arbetsinkomsten skulle då vara:

2 000 x (1 + 2/100) ^ (130 / 360) = 2 014,35 euro.

(Beräkningsformeln på ett annat sätt: 2 000 x  )

Exempel: Ränta på tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften då betalningsdagen är i slutet av året

 • Företagaren betalar en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift på 2 000 euro 21.12.2021
 • försäkringsavgiftsräntan är 2 %

Räntan till 1.7.2021 räknas enligt följande:

Räntedagarna i perioden 1.7 – 20.12.2021 är 169, där den teoretiska förfallodagen men inte betalningsdagen är medräknade. Den summan beräknas enligt följande formel:

2 000 x (1 + 2/100) ^ (169 / 360) = 2 018,68 euro.

Företagarens obetalda, preskriberade arbetspensionsförsäkringsavgifter minskar den totala arbetsinkomsten

Obetalda och preskriberade arbetspensionsförsäkringsavgifter tas i beaktande som minskande faktorer på den totala arbetsinkomsten. Om obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter har preskriberats minskas den totala arbetsinkomsten så att den multipliceras med kvoten av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som företagaren har betalat och som förordnats honom eller henne.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna måste indrivas inom 5 år räknat från början av året som följer efter debiteringen. I annat fall preskriberas arbetsförsäkringsavgiften. Vid utmätning kan avräkningar komma även efter preskriptionstiden på 5 år. Avräkningarna beaktas då man beräknar den minskade totala arbetsinkomsten.

Mera

Exempel: Totalarbetsinkomsten från företagarverksamheten då företagaren har obetalda avgifter

 • Totalarbetsinkomsten för en företagare under 53 år var 23 037,55 euro år 2015
 • Företagaren hade ålagts att betala avgifter till en summa på 5 459,90 euro
 • Till slutet av år 2016 hade företagaren betalat i avgifter totalt 3 662,91 euro för år 2015
 • Exemplets avgifter är på nivån för snittperiodens teoretiska förfallodag.

Totalarbetsinkomsten för år 2015 minskas enligt följande:

3 662,91 / 5 459,90 x 23 037,55 = 15 455,31 euro (enligt 2015 års nivå)

Obetalda FöPL-avgifter som inte ännu preskriberats kan kvittas från den pension som betalas till företagaren.

Preskriptionstiden för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter samt den totala arbetsinkomsten fastställs enligt datumet som det första pensionsbeslutet är utfärdat

Femårsperioden för preskribering av arbetspensionsförsäkringsavgifter (året då pensionsbeslutet utfärdas och fem föregående år) räknas enligt tidpunkten för det första pensionsbeslut som utfärdas åt företagaren. Det första pensionsbeslutet kan gälla:

 • full invalidpension eller delinvalidpension
 • rehabiliteringsstöd
 • arbetslivspension
 • partiell förtida ålderspension
 • ålderspension
 • förtida ålderspension
 • rehabiliteringspenning
 • avträdelsestöd
 • familjepension, om förmånslåtaren inte ansökt om pension under sin livstid.

Efter det första pensionsbeslutet kan företagarens pension fortsätta som en pension av annat slag, till exempel som en invalid- eller ålderspension.

Ett sådant pensionsbeslut likställs med ett pensionsbeslut med vilket pension beviljas men som inte betalas ut på grund av avdrag av primär förmån.  En pensionsansökan som avslagits påverkar inte på ovannämnda sätt.

Beloppet på företagarens totalarbetsinkomst justeras inte efter pensionsbeslutet efter det att de följande försäkringsavgifterna preskriberas, även om alla obetalda avgifter inte indrivits under indrivningsperioden genom avdrag från pensionen. Undantagsfallen utgörs av fall där

 • företagaren beviljas en ny pension på nya grunder efter en pension som upphört, eller
 • företagaren engagerar sig vid sidan av pension i företagarverksamhet som försäkras enligt FöPL och för vilket pension beviljas.

Mera

I pension som beviljas på tidigare grunder förblir arbetsinkomsten oförändrad om försäkringsavgifterna, som inte indrivits från en tidigare pension, har preskriberats vid den tidpunkt då det nya pensionsbeslutet utfärdas. Avdrag från arbetsinkomsten som gjorts i samband med ett tidigare pensionsbeslut förblir gällande. Om pensionen beviljas på nya grunder minskar de preskriberade och obetalda försäkringsavgifterna arbetsinkomsten enligt tidsfristen som beräknats på basis av det nya beslutet.

När företagaren beviljas FöPL-försäkrad pension för företagsverksamhet som bedrivs vid sidan om invalidpension, arbetslivspension, partiell ålderspension eller ålderspension beräknas tidsfristen (året då pensionsbeslutet utfärdas och fem föregående år) från den tidpunkt då detta pensionsbeslut utfärdas. Då tas de preskriberade obetalda försäkringsavgifterna i beaktande som minskande enbart då arbetsinkomsten för den beviljade FöPL-pensionen fastställs.

Om företagarens första pensionsbeslut undanröjs till följd av sökande av ändring (ett självrättande beslut utfärdat av pensionsanstalten eller ett beslut utfärdat av en besvärsinstans), beräknas tidsfristen i regel enligt det beslut som ersätter det första pensionsbeslutet.

Pension som beviljas efter deltidspension

Om personen efter det första pensionsbeslutet beviljas en ny pension som räknas på nya grunder, beräknas tidsfristen enligt det nya pensionsbeslutet. Sådan pension beräknad på nya grunder är, till exempel en ålders- eller invalidpension som beviljats efter en deltidspension.

Mera

Preskriberade försäkringsavgifter kan dras av vid beräkning av både totalarbetsinkomsten för företagarverksamhet som bedrivs vid sidan om deltidspension samt totalarbetsinkomsten för företagarverksamhet före deltidspension.

Från pension som beviljats efter deltidspension kan man dra av både försäkringsavgifter som fastställts för företagarverksamhet på deltid samt försäkringsavgifter som fastställts på basis av företagarverksamhet före deltidspensionen börjat och som inte har preskriberats.

Inverkan av skuldsanering och konkurs på företagarens arbetsinkomst och arbetspensionsförsäkringsavgifter

Försäkringsavgifter som efterskänkts med stöd av skuldsaneringslagar betraktas som betalda avgifter. Då inverkar de inte minskande på företagarens arbetsinkomst. För att FöPL-avgifter som efterskänkts med stöd av skuldsaneringslagar ska betraktas som betalda avgifter vid beräkningen av totalarbetsinkomsten bör efterskänkningen ha skett i samband med en skuldsanering som gäller företagaren personligen eller en företagssanering.

Om avgifterna har preskriberats före skuldsaneringen eller saneringsförfarandet omfattas de inte av skuldsaneringen eller saneringsförfarandet och de behandlas därför som övriga försäkringsavgifter som försummats.

Trots konkurs är företagaren skyldig att betala sina FöPL-försäkringsavgifter. Obetalda försäkringsavgifter minskar arbetsinkomsten.

Om fordran har bevakats i konkurs i fem års tid utgör det förhållande att tidsfristen gått ut inte ett hinder för att få ut betalning ur de medel som överlämnats till konkurs, enligt 21 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Medel som erhållits på denna grund från en konkurs ska användas till att kvitta obetalda försäkringsavgifter och betalningarna ska beaktas i pensionstagarens arbetsinkomster och pensionens del.

Registrering av FöPL arbetsinkomst för företagarverksamhet som upphört

Om företagaren har försummat försäkringsavgifter utan att det är fråga om en situation där företagare ansöker om pension, följer pensionsanstalten upp när man på basis av den upphörda företagarperioden kan beräkna det slutliga beloppet på arbetsinkomsten och pensionen.

Beloppet på arbetsinkomsten enligt FöPL är öppet i registret ända tills fribrevets slutliga belopp är beräknat. I registret görs en anteckning om orsaken till att beloppet i fribrevet är öppet. I sådana fall bör pensionsanstalten och PSC skicka, i samband med en uppskattning av pensionen (t.ex. ett pensionsutdrag), uppgifter till företagaren om hur de obetalda försäkringsavgifterna påverkar den slutliga intjänade pensionen.

Pensionsanstalten informerar företagaren om minskning av arbetsinkomsten

Pensionsanstalten informerar företagaren om att försummade försäkringsavgifter minskar den intjänade pensionen.

Pensionsanstalten informerar företagaren skriftligen om obetalda försäkringsavgifter och den minskning av arbetsinkomst som det leder till i god tid innan försäkringsavgifterna preskriberas. Brevet skickas senast i början av juli före preskriptionstillfället så att företagaren har en tillräckligt lång tid på sig att betala försäkringsavgiften. Om företagarens adress är okänd får företagaren inte meddelandet från pensionsanstalten om minskningen av arbetsinkomsten.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

HandbokGiltighetstid 1.1.2020 – tills vidarePublicerat 13.1.2020
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med uppgifter om hur de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna tillämpas år 2020.

Handboken om företagares arbetsinkomst upphörde att gälla 31.8.2022. Du får fram innehållet genom att byta sidans giltighetstid till 31.8.2022 eller tidigare. 

Anvisningar om företagarens arbetsinkomst år 2020

Handboken Företagarens arbetsinkomst innehåller Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens FöPL-pension enligt lagen om pension för företagare år 2020.

Penningmässiga storheterna i de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna för företagare följer nivån för år 2019

Siffrorna i de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna för företagare har tagits fram i samarbete med företagarnas branschorganisationer och under arbetets gång har experter på FöPL-pensionsanstalterna och Företagarna i Finland rf hörts.

Beloppen i de branschspecifika arbetsinkomstanvisningarna motsvarar 2019 års nivå om inget annat konstateras i en enskild anvisning. För de branscher som inga uppgifter för år 2019 fåtts, har arbetsinkomsterna uppdaterats från nivån i respektive branschs anvisning för år 2015 till nivån enligt 2019 genom att använda lönekoefficienten som avses i 89 § i lagen om pension för företagare.

Branscherna har grupperats genom tillämpning av den näringsgrensindelning som Statistikcentralen använder, TOL 2008.

Beloppen i arbetsinkomstanvisningarna för företagare lämpar sig huvudsakligen för företagsverksamhet som bedrivs på heltid året runt.

I hanboken om företagarens arbetsinkomst ingår också lönestatistik för att underlätta fastställandet av arbetsinkomsten inom branscher som saknar lämpliga anvisningar på branschorganisationsnivå. Lönestatistiken är justerad enligt 2018 års nivå om inget annat anges vid en specifik lönestatistik.

De riktgivande siffrorna gäller som sådana vid fastställandet av arbetsinkomsten för företagare år 2019, om inte något annat konstateras i en enskild anvisning. När siffrorna tillämpas efter år 2020 kan arbetsinkomstens nivå justeras i enlighet med förändringen av lönekoefficienten. Detta gäller i synnerhet de anvisningar där arbetsinkomstnivån inte är knuten till en penningmässig storhet, såsom omsättning eller årsförsäljning.

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).