Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2024 – tills vidarePublicerat 4.1.2024
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Penningbeloppen har uppdaterats enligt 2024 års nivå.

Skyldighet att betala försäkringsavgift

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift av arbetstagaren för sådan arbetsinkomst som är pensionsgrundande arbetsinkomst. Skyldigheten att betala försäkringsavgift är enhetlig med arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Åldersgräns

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från arbetstagarens arbetsinkomst, om

 • arbetsgivaren betalar lön efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 18 år
 • arbetsgivaren betalar lön senast under den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år.
Mera

Exempel: Åldersgränsen för skyldigheten att betala försäkringsavgift

Arbetstagaren fyller 18 år 25.2.2014.Han arbetar som anställd under tiden 10.2–28.2.2014, på basis av vilket arbetsgivaren betalar lön 15.3.2014.Eftersom arbetsgivaren har betalat lönen efter den kalendermånad då arbetstagaren har fyllt 18 år, tar arbetsgivaren ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från lönen.

Inkomstgräns

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från lönen till en arbetstagare som omfattas av ArPL, om arbetstagarens arbetsinkomst är minst 68,57 euro i månaden enligt 2024 indexnivå.

Enligt SjPL finns ingen inkomstgräns för skyldigheten att betala försäkringsavgift.

Enligt StaPL och KomPL finns det inte heller någon inkomstgräns för försäkringsskyldigheten.

Arbetsinkomst som ligger till grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften

Den arbetsinkomst som ligger till grund för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift bestäms på samma sätt som den pensionsgrundande arbetsinkomsten. När det är fråga om att betala försäkringslön för arbete utomlands, bestäms den inkomst som ligger till grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt bestämmelserna om försäkringslön.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

De tal som används vid fastställandet av arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift fr.o.m. år 2020 och under övergångsperioden 2017-2019 har uppdaterats i anvisningen. Texten om arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift efter 53 års ålder som överensstämde med de bestämmelser som gällde före 1.1.2017 har strukits. En text om den höjda arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare från 53 till 63 års ålder har lagts till. Avgiftshöjningen är i kraft under tiden 1.1.2017-31.12.2025. I anvisningen finns också två exempel på avgiftshöjningen.

SHM fastställer årligen genom en förordning den

 • procentsats för arbetstagarens arbetspensionsavgift och
 • höjda procentsats för arbetstagarens arbetspensionsavgift

som tillämpas enligt ArPL under därpåföljande kalenderår.

Beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift höjs steg för steg till år 2020.

År 2020 är arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 4,2 procent ökat med hälften av det procenttal med vilket den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt ArPL i procent av lönen överskrider talet 18,2. Den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften beräknas med beaktande av de nedsättningar av avgiften som avses i i 169 § 3 mom. i ArPL beaktas.

Under en övergångstid är det tal som används vid fastställandet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift inte 4,2 utan

 • 3,2 procent år 2017,
 • 3,4 procent år 2018 och
 • 3,8 procent år 2019.

Beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift med avgiftshöjning enligt ArPL

Arbetspensionsförsäkringsavgiften med avgiftsförhöjningen som arbetstagare betalar är 1,5 procent högre än arbetstagares arbetspensionsavgift.

Avgiftshöjningen gäller arbetstagare i åldern från 53 till 63 år under en övergångsperiod från början av år 2017 till slutet av år 2025.

Arbetstagaren ska betala en höjd arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från början av den kalendermånad som följer på den då arbetstagaren fyller 53 år till slutet av den kalendermånad då hen fyller 63 år.

Mera

Exempel: Arbetstagare som fyller 63 år efter övergångsperiodens slut

Arbetstagaren fyller 53 år 29.3.2017 och betalar alltså höjd arbetspensionsförsäkringsavgift fr.o.m. 1.4.2017. Arbetstagaren fyller 63 år till övergångsperiodens slut, dvs. 31.12.2025.

Exempel: Arbetstagaren som har fyllt 53 år innan övergångsperioden börjar

Arbetstagaren är född 1.9.1962 och har alltså fyllt 53 år innan övergångsperioden börjar. Därför betalar arbetstagaren höjd arbetspensionsförsäkringsavgift från övergångsperiodens början, dvs. fr.o.m. 1.1.2017. Arbetstagaren fyller 63 år 1.9.2025 och betalar alltså höjd arbetspensionsförsäkringsavgift t.o.m. 30.9.2025. 
 

Beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt SjPL

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt SjPL är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL.

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Utgångspunkten är att arbetsgivaren tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften i samband med löneutbetalningen och betalar både sin egen och arbetstagarens andel av avgiften till pensionsanstalten.

 

Innehållning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL retroaktivt

Om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på grund av ett uppenbart fel inte har innehållits i samband med löneutbetalningen kan arbetsgivaren innehålla arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift retroaktivt. I den situationen kan arbetsgivaren ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift retoraktivt i samband med högst två därpå följande löneutbetalningar.

Tarkemmat tiedot

Exempel:  Sådant uppenbart fel, som ger rätt att ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift retroaktivt

I arbetsgivarens löneutbetalningssystem inträffar ett fel som förhindrar innehållning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i samband med löneutbetalningen i januari. I den situationen har arbetsgivaren rätt att ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i efterskott i samband med högst två därpå följande löneutbetalningar. Om arbetsgivaren betalar ut lönen månatligen, måste arbetsgivaren ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift senast i samband med löneutbetalningen i mars.

 

Exempel: Sådan situation, som inte ger rätt att ta ut arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift retroaktivt

Uppdragsgivaren och uppdragstagaren har tolkat situationen så att uppdragstagaren har arbetat åt uppdragsgivaren i företagarställning. Senare konstateras det dock att uppdragstagaren har stått i ett anställningsförhållande till uppdragsgivaren och arbetet borde ha försäkrats enligt ArPL. En sådan situation där uppfattningen om vilken pensionslag som ska tillämpas på arbetet ändras efter att vederlaget betalats kan inte betraktas som ett sådant uppenbart fel som berättigar till att ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i efterskott.

Exempel: Sådan situation, som inte ger rätt att ta ut arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift retroaktivt

Arbetsgivaren har betalat sina arbetstagare enligt socialförsäkringslagstiftningen i Storbritannien. Senare har det ändå framkommit att arbetstagarna borde ha försäkrats enligt arbetspensionslagstiftningen i Finland. Efter det har Storbritannien återburit de pensionsförsäkringsavgifter som felaktigt betalats till Storbritannien både till arbetsgivaren och arbetstagarna.  Arbetsgivaren har för sin del försäkrat sina arbetstagare retroaktivt enligt de finländska arbetspensionsbestämmelserna.

En sådan här situation, där arbetsgivaren har försäkrat arbetstagarna i fel land enligt pensionslagarna, är inte ett sådant uppenbart fel som avses i ArPL 154 § 1 mom., utifrån vilket arbetsgivaren har rätt att retoraktivt innehålla arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från arbetstagaren.

Arbetsgivaren kan innehålla arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift retoraktivt även då arbetsgivaren inte betalar arbetstagaren tillräckligt med penninglön i samband med löneutbetalningen. Till exempel om arbetstagaren för vissa månader som vederlag för arbetet endast får naturaförmåner.  I en sådan situation kan arbetsgivaren ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i samband med senare löneutbetalningar inom ett år från löneutbetalningen.

Tarkemmat tiedot

Exempel: Penninglönen som har betalats till en arbetstagare har inte varit tillräckligt stor för att arbetspensionsförsäkringsavgiften ska kunna innehållas

Arbetstagaren har resultatlön och har pensionsgrundande naturaförmåner. Arbetstagarens lön varierar så att det i samband med löneutbetalningen i april 2013 inte alls ska betalas någon penninglön.  Arbetsgivaren har då rätt att innehålla arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för april 2013 från en penninglön som betalas senare inom ett år till och med den 30 april följande år.

 

Innehållning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt SjPL retroaktivt

Arbetsgivaren kan innehålla arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift retroaktivt om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift helt eller delvis inte har innehållits i samband med löneutbetalningen.Arbetsgivaren har rätt att innehålla den del som saknas retroaktivt senast i slutet av det andra kalenderåret som följer på löneutbetalningen.

Tarkemmat tiedot

Exempel: Innehållning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt SjPL retroaktivt

Arbetsgivaren har betalat arbetstagaren lön 1.6.2013 och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift har då inte innehållits. Arbetsgivaren har då rätt att innehålla arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift senast 31.12.2015.

 

Hur arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift ska tas ut i vissa situationer i samband med utbetalningen av vederlag för arbete

Naturaförmåner

Om arbetsgivaren betalar arbetstagaren både penninglön och naturaförmåner, tar arbetsgivaren ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från penninglönen. Grunden för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift är dock penninglönens och naturaförmånens sammanlagda belopp.

Arbetsgivaren tar inte ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, när arbetsgivaren betalar ut lön enbart som en naturaförmån. Då är arbetsgivaren skyldig att betala både arbetstagarens och arbetsgivarens arbetspensionsavgift till pensionsanstalten.

Anställda vid beskickningar

Om en diplomatisk beskickning i Finland är skyldig att försäkra sina anställda enligt ArPL, tar arbetsgivaren ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift av de anställda.

Tarkemmat tiedot

Arbetsgivaren ska innehålla arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från arbetstagarens lön, fastän diplomatiska beskickningar är befriade från att verkställa förskottsinnehållning.

Finsk arbetspensionslagstiftning tillämpas på följande anställda vid beskickningar i Finland:

 •     administrativ eller teknisk personal vid en diplomatisk beskickning
 •     tjänstefolk vid beskickningen
 •     personalens privata tjänstefolk.

En ytterligare förutsättning för att finsk arbetspensionslagstiftning ska tillämpas är att de anställda är finska medborgare eller stadigvarande bosatta i Finland.

Lön som ett utländskt företag betalar för arbete som utförs i Finland

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift ur lönen, om den anställda arbetar i Finland och det utländska företaget är skyldigt att försäkra arbetet enligt arbetspensionslagarna i Finland.

Lön som ett utländskt företag (löneutbetalare) betalar för arbete som utförs utomlands

Om arbetstagaren arbetar utomlands på så sätt att löneutbetalaren är utländsk, men arbetet försäkras ändå i Finland, tar den utländska löneutbetalaren ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. En sådan situation kan uppkomma om arbetet grundar sig på ett så kallat trepartsavtal.

Den utländska löneutbetalaren och den finska arbetsgivaren kan avtala sinsemellan om hur den utländska löneutbetalaren vidarebefordrar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift till den finska arbetsgivaren.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för utlandsarbete är i allmänhet försäkringslönen. Då bestäms också arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen och inte utifrån de verkliga inkomsterna.  Om den pensionsgrundande arbetsinkomsten för utlandsarbetet inte utgörs av försäkringslönen utan de verkliga inkomsterna, bestäms även arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift utifrån de verkliga inkomsterna.

Työnantaja pidättää työntekijän palkasta työntekijän työeläkevakuutusmaksun, jos työntekijä työskentelee Suomessa ja ulkomainen yritys on velvollinen vakuuttamaan työskentelyn Suomen työeläkelakien mukaisesti.

Lönefordringar hos konkursbo

Om ett konkursbo enligt en konkursdom betalar arbetstagaren lönefordringar som uppstått innan konkursen inletts, ska konkursboet inte ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från betalningarna.

Om konkursboet betalar ut löner som hänför sig till tiden efter det att konkursen inletts, är konkursboet skyldigt att försäkra arbetet och ta ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift av den anställda.

Vid konkurser är det vanligt att den anställda söker sina lönefordringar som uppstått före eller efter konkursen från lönegarantin. Då tar lönegarantiutbetalaren ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från de utbetalade fordringarna.

Betjäningsavgifter

Arbetstagaren ger månatligen arbetsgivaren besked om beloppet av betjäningsavgifter och penninggåvor som han eller hon fått av allmänheten. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift utgående från de betjäningsavgifter som arbetstagaren har uppgett.

Ställföreträdande betalare

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift tas också ut av den lön som den ställföreträdande betalaren betalar.

En sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor och som betalar arbetstagaren kompletteringsdagpenning, tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den kompletteringsdagpenning den betalar ut. Sjukkassan som betalar ut kompletteringsdagpenningen tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och betalar den vidare till arbetsgivaren. 

Om FPA betalar stöd för privat vård av barn till en anställd barnskötare, tar FPA inte ut arbetstagarens arbetspensionsavgift från det belopp som FPA betalar. I ett sådant fall är barnets föräldrar de verkliga arbetsgivarna och ansvarar för att både arbetsgivarens och arbetstagarens avgift betalas till pensionsanstalten.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 6.5.2015 – tills vidarePublicerat 6.5.2015

Arbetsgivaren har innehållit arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift utan grund t.ex. när arbetsgivaren har tagit ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från

 • kostnadsersättning
 • en post som har karaktären av skadestånd eller
 • någon annan sådan post som inte är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Exempel: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund

Uppdragsgivaren har försäkrat ett arbete enligt ArPL och innehållit arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift av uppdragstagaren. Uppdragstagaren har dock de facto utfört arbetet i egenskap av företagare och därför har arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift innehållits utan grund.

Arbetsgivaren ska återbetala arbetspensionsavgift som innehållits utan grund

Arbetsgivaren ska på arbetstagarens yrkande återbetala

 • arbetspensionsförsäkringsavgift som den innehållit utan grund eller
 • den del av avgiften som överstiger den lagenliga avgiften.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att återbetala arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som tagits ut av månadsinkomster som understiger inkomstgränsen enligt ArPL, om arbetstagaren tjänar in arbetspension för dessa inkomster.

Mera

Om arbetsgivaren har försäkrat en arbetstagare, vars månadsarbetsinkomst understiger inkomstgränsen i ArPL, och betalat arbetspensionsförsäkringsavgiften för denna inkomst, tjänar arbetstagaren in arbetspension för inkomsten. Om arbetsgivaren emellertid har ansökt om återbäring av arbetspensionsförsäkringsavgiften hos pensionsanstalten och pensionsanstalten har återbördat arbetspensionsförsäkringsavgiften till arbetsgivaren, tjänar arbetstagaren inte in pension för inkomsten. Då är arbetsgivaren skyldig att återbörda arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som den tagit ut från inkomsten i fråga till arbetstagaren. Arbetspensionsförsäkringsavgift som en arbetsgivare betalat för månadsinkomster som understiger gränsen i ArPL återbördas inte till arbetsgivaren för en längre tid än det innevarande och det omedelbart föregående kalenderåret.

Grundbesvär som gäller arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund

Arbetstagaren kan anföra grundbesvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, om arbetstagaren är missnöjd med den arbetspensionsförsäkringsavgift som tagits ut av honom eller henne. Arbetstagaren ska anföra grundbesvär senast inom 2 år från början av det år som följer på det då avgiften tagits ut. Arbetstagaren ska foga en kopia av lönespecifikationen till grundbesvären om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Arbetstagaren har rätt att överklaga beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett grundbesvärsärende hos försäkringsdomstolen inom 30 dagar från att ha fått del av beslutet.

 

Besvärsinstansens beslut om arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen kan meddela ett beslut om att

 • arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift har innehållits till fel belopp eller annars felaktigt
 • arbetsgivaren inte hade rätt att innehålla arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Då ska arbetsgivaren på arbetstagarens yrkande återbetala arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift till arbetstagaren.

Preskription av återbetalning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund

Återbetalningen av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund preskriberas 5 år efter den dag då avgiften innehållits, om preskriptionen inte har avbrutits före det.

 

Mera

Exempel: Preskription av återbetalning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från arbetstagarens lön 1.5.2012, fast arbetstagaren då inte har fyllt 18 år. Då preskriberas återbäringen av arbetspensionsförsäkringsavgiften som innehållits utan grund efter 5 år från den dag då den innehållits, dvs. 1.5.2017.

Om arbetstagaren vidtar en åtgärd som avbryter preskriptionen innan 5 års preskriptionstid går ut, börjar en ny preskriptionstid på 5 år löpa från avbrytandet.

Avbrytande av preskriptionen av en skuld förutsätter att borgenären individualiserar skulden vid åtgärden för avbrytandet. En arbetstagare, av vilken en arbetspensionsförsäkringsavgift har innehållits utan grund, ska således individualisera skulden och meddela arbetsgivaren beloppet och motiveringen till kravet på ett sätt som skäligen kan förutsättas, om arbetsgivaren inte har kännedom om skuldens belopp och grund.

Arbetstagaren kan avbryta preskriptionen av återbetalningen av en arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund genom antingen en fritt formad eller rättslig åtgärd.

Tarkemmat tiedot

Exempel: Avbrytande av preskription av återbäring av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund

Arbetsgivaren har betalat lön till arbetstagaren 1.2.2013. I samband med löneutbetalningen har arbetsgivaren felaktigt tagit ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från en prestation av skadeståndsnatur som den betalat till arbetstagaren.  Arbetstagaren upptäcker felet 15.1.2018, dvs, strax innan återbetalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften preskriberas 1.2.2018. Arbetstagaren meddelar om felet till arbetsgivaren 15.1.2018, vilket avbryter preskriptionen av återbetalningen. Från avbrytandet av preskriptionen 15.1.2018 börjar en ny preskriptionstid på 5 år löpa. Således preskriberas arbetstagarens rätt till återbetalning av den utan grund innehållna arbetspensionsförsäkringsavgiften 15.1.2023.

 

Preskriptionstiden, 5 år, för återbetalning av en arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan grund kan förlängas med ett år enligt 11 § 3 mom. i preskriptionslagen.