Till annan än förmånstagaren

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 2.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med ändringar som medförs av social- och hälsovårdsreformen. Genom reformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023, inklusive de tidigare socialnämndernas uppgifter. Dessutom har anvisningen uppdaterats med uppgiften att det inte innehålls skatt på pension som betalas till Sysselsättningsfonden som ersättning för vuxenutbildningsstöd.

Regressrätt

En person kan beviljas en primär förmån retroaktivt för samma tid för vilken personen redan har beviljats en sekundär förmån. Den som betalat ut den sekundära förmånen kan då få regressrätt till den senare beviljade primära förmånen.

Regressrätten kan gälla

 • hela pensionen eller
 • en del av pensionen.

Regressrätt kan uppkomma, om

 • det vid beviljande av en sekundär förmån inte har kunnat förutses att personen i fråga senare beviljas en primär förmån retroaktivt för samma tid.  Den senare beviljade förmånen kan antingen utgöra ett fullständigt hinder för att den tidigare beviljade förmånen betalas ut eller minska förmånsbeloppet.
 • det vid beviljandet av den sekundära förmånen kan förutses att en primär förmån sannolikt kommer att beviljas för samma tid. Den sekundära förmånen beviljas till exempel för att man redan på förhand bedömer att det kommer att dröja länge innan den primära förmånen beviljas. Med hjälp av den sekundära förmånen tryggas sökandens försörjning medan ansökan om den primära förmånen behandlas.

T.ex. följande kan ha regressrätt:

 • den som utbetalar sociala förmåner (t.ex. sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner och utbildningsförmåner, FPA-pensioner)
 • någon (t.ex. arbetsgivaren eller välfärdsområdet) som betalar en prestation under en tid för vilken det senare betalas retroaktiv arbetspension.

Betalningskrav

Pensionsanstalten är skyldig att betala pensionstagarens pension till en annan mottagare bara om pensionsanstalten har fått ett yrkande om betalning av pensionen minst två veckor innan pensionen betalas ut.

Som pensionens utbetalningsdag betraktas den dag då pensionsanstalten har förordnat att pensionen ska betalas ut.  Som pensionens utbetalningsdag betraktas således den dag då pensionsanstalten skapar utbetalningsfilen som sänds till banken.

Pensionsanstalten kan också betala pensionen till en annan  mottagare med stöd av ett meddelande som har inkommit efter tidsfristen på två veckor, om detta är behandlingstekniskt möjligt.

Mera

Begynnelsetidpunkten för pensionsutbetalningen avgörs inte utgående från den faktiska utbetalningstidpunkten. Pensionens utbetalningsdag är en annan dag än den dagen då pensionen finns tillgänglig för pensionstagaren att lyfta och fram till vilken t.ex. dröjsmålsförhöjning beräknas.

Pensionsanstalten kan också betala pensionen till en annan  mottagare med stöd av ett meddelande som har inkommit efter tidsfristen på två veckor, om detta är behandlingstekniskt möjligt.

Regressförfarandet i praktiken

I praktiken består regressförfarandet i allmänhet av följande faser:

 • Någon, t.ex. FPA, beviljar personen en förmån.
 • Utbetalaren sänder ett förhandsmeddelande om indrivning av retroaktiv pension. Alternativt kontrollerar pensionsanstalten genom en förfrågan om FPA-förmåner om någon annan förmån har betalats.
 • Pensionsanstalten beviljar arbetspension retroaktivt för samma tid för vilken den andra utbetalaren har beviljat en förmån.
 • Pensionsanstalten innehåller den retroaktiva pensionen och utreder  till vem den ska betalas.
 • Den som kan ha regressrätt får veta om pension som pensionsanstalten beviljat t.ex. genom pensionsregistret. Alternativt meddelar pensionsanstalten särskilt om beviljandet av retroaktiv pension.
 • Den som kan ha regressrätt sänder ett indrivningsmeddelande med ett detaljerat krav på betalning av den retroaktiva pensionen för en viss tid och till ett visst belopp.
 • Pensionsanstalten betalar den retroaktiva pensionen, som den innehållit, med stöd av indrivningsmeddelandet till den som betalat den sekundära förmånen.
 • Den överskjutande delen betalas till pensionstagaren själv.

Praxis kan variera beroende på vilken förmån det gäller. Närmare beskrivningar av förfarandena finns i olika anvisningar.

Retroaktiv pension

Med retroaktiv pension avses alla sådana pensionsposter som hänför sig till tiden innan en pension börjar betalas ut regelbundet.

När en retroaktiv pension fastställs härleds pensionsbetalningens begynnelsetidpunkt kalkylmässigt från utfärdandet av pensionsbeslutet.

Tid för vilken retroaktiv pension innehålls

Pensionsanstalten innehåller den retroaktiva pensionen och utreder separat till vem den retroaktiva pensionen ska utbetalas. Tiden då retroaktiv pension innehålls varierar beroende på förmån. Retroaktiv pension kan innehållas t.ex.

 • till slutet av den månad då beslutet meddelats eller
 • till slutet av den månad som närmast följer på den då beslutet meddelats.

Retroaktiv pension till en annan pensionsanstalt när pensionsordningen ändras

När en pensionsordning överförs från en pensionsanstalt till en annan, kan det i praktiken förekomma situationer där fel pensionsanstalt har betalat ut pension till pensionstagaren till följd av dröjsmål med registeruppgifterna. 

Kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna korrigeras så att den pensionsanstalt som ansvarar för pensionen betalar bruttobeloppet av den retroaktiva pensionen till den pensionsanstalt som felaktigt betalat ut pensionen. 

Pensionsanstalterna avtalar sinsemellan om detaljerna i förfarandet.

Avstående från förhandsmeddelande vid de flesta regressbetalningar

Vid de flesta regressbetalningar avstår man från förhandsmeddelandet. I fortsättningen kontrollerar pensionsanstalten genom förfrågan om FPA-förmåner om det har beviljats andra förmåner för den tid för vilken retroaktiv pension beviljas.

Uppgifter om förmåner som betalas av FPA som fås med en förfrågan om FPA-förmåner kan ses på

 • användargränssnittet på Arek-skrivbordet eller
 • pensionsanstaltens användargränssnitt.

Uppgifter om förmåner som FPA betalat kan också ses i inkomstregistret.

Förhandsmeddelande används vid regressrätt som gäller utkomststöd från FPA och välfärdsområdet

Vid återindrivning av utkomststöd genom regress används fortfarande förhandsmeddelande om att den som har betalat en sekundär förmån eventuellt har regressrätt till retroaktiv arbetspension.

Förhandsmeddelande används vid regressrätt som gäller arbetslöshetskassorna

Vid återindrivning till arbetslöshetskassor genom regress används fortfarande förhandsmeddelande om att den som har betalat en sekundär förmån eventuellt har regressrätt till retroaktiv arbetspension.

Meddelandena om återindrivning skickas per e-post

Meddelandena om återindrivning skickas per e-post. De skickas inte längre per post.

Uppgifterna om förmånen specificeras enligt inkomstslag i indrivningsmeddelandet

I indrivningsmeddelandet bör uppgifterna om förmånerna specificeras enligt inkomstslag i enlighet med inkomstslagen i inkomstregistret. Det är också bra att uppge inkomstregisterkoden för inkomstslag i indrivningsmeddelandet.

Mera

Uppgifterna per inkomstslag behövs för att pensionsanstalten får exakta uppgifter för att kunna lämna uppgifterna till inkomstregisret och för att regressavdraget i meddelandet till inkomstregistret ska överensstämma med FPA:s meddelanden om förmåner.

VILMA-pensioner

I fråga om VILMA-pensioner sköter den sista pensionsanstalten (VILMA-anstalten) utbetalningen av pensionen till andra än pensionstagaren. 

Utbetalningsdagen för hela pensionen är VILMA-anstaltens utbetalningsdag.

Återbäring av överskottsbetalning

FPA återbär överskottsbetalningen till pensionsanstalten, om pensionsanstalten har betalat för mycket arbetspension till FPA som regress.

Pensionsanstalten ska gärna kontrollera indrivningsbeloppet på nytt hos FPA, om det har gått en längre tid mellan regressmeddelandet och beslutet om utbetalning av arbetspension. Det kan minska antalet återbäringar av överskottsbetalningar till pensionsanstalten.

Mera

När inkomstregistret är i bruk kan FPA inte längre återbära överskottsbetalning direkt till pensionstagaren.

Till välfärdsområdet och arbetsgivaren kan det också betalas framtida pension 

Pension som betalas till välfärdsområdet som ersättning för institutionsvård, institutionsservice eller familjevård kan vara

 • retroaktiv pension eller
 • framtida pension. 

Till arbetsgivaren kan det betalas 

 • rehabiliteringspenning eller invalidpension med rehabiliteringstillägg som beviljats rehabiliteringsklienten retroaktivt

framtida rehabiliteringsförmån, om arbetsgivaren betalar rehabiliteringsklienten lön under den tid då rehabiliteringen pågår

Till vem betalas tilläggspension?

Registrerad tilläggspension kan betalas till någon annan än pensionstagaren.

I pensionsstiftelsens eller -kassans stadgar bestäms om oregistrerad tilläggspension kan betalas till någon annan än pensionstagaren. 

Till vem betalas pension som grundar sig på en frivillig ArPL-försäkring?

Pension som grundar sig på frivilligt pensionsskydd enligt ArPL (t.ex. pension för förtroendeuppdrag) kan betalas till någon annan än pensionstagaren.

Till vem betalas dröjsmålsförhöjning?

Dröjsmålsförhöjning betalas i allmänhet endast till pensionstagaren själv. 

Om pensionen betalas till ett dödsbo, betalas också dröjsmålsförhöjningen till dödsboet. 

Dröjsmålsförhöjning kan också betalas till 

 • arbetsgivaren
 • välfördsområdet
 • utsökningsmyndigheterna. 

Förskottsinnehållning av skatt 

Skatt som innehålls på retroaktiv pension bestäms enligt lagen och förordningen om förskottsinnehållning och skattestyrelsens beslut. 

Skatt innehålls inte på pension som betalas till:

 • sjukförsäkringsfonden
 • arbetsgivaren
 • arbetslöshetskassan för att ersätta arbetslöshetsdagpenning och utbildningsförmåner
 • Sysselsättningsfonden som ersättning för vuxenutbildningsstöd
 • FPA för att ersätta arbetslöshetsdagpenning, utbildningsförmån, arbetsmarknadsstöd, pensionsstöd och studiepenning
 • FPA för att ersätta folkpension och garantipension som betalats utan grund. 

När retroaktiv pension betalas till FPA för att ersätta en skattefri förmån som FPA betalat tidigare (bostadsbidrag för pensionstagare, extra fronttillägg, grundläggande utkomststöd, bostadstillägg), innehålls skatt på denna del av den retroaktiva pensionen.

Beslut till pensionstagaren och den som framställt regresskrav

När en myndighet, anstalt eller annan instans har ansökt om att pensionstagarens pension ska betalas till den, meddelas det i allmänhet ett beslut om utbetalning av retroaktiv pension både till pensionstagaren och den som framställt regresskravet. En besvärsanvisning fogas till beslutet.

Brev i stället för beslut till pensionstagaren

Pensionstagaren underrättas per brev om pensionen betalas till en utsökningsmyndighet. I en sådan situation meddelas inget beslut om utbetalning av pensionen. 

Pensionstagaren underrättas per brev också om FöPL-försäkringsavgifter drivs in från pensionen. På pensionstagarens begäran kan det meddelas ett överklagbart beslut om saken.

Brev i stället för beslut till den som framställt regresskrav 

Den som framställt regresskrav underrättas per brev om det inte kommer att betalas retroaktiv pension för den tid som regresskravet hänför sig till. Det meddelas inget beslut om saken till den som framställt regresskravet. 

Välfärdsområdet underrättas per brev, om pension inte kan betalas till välfärdsområdet för att pensionstagaren inte har samtyckt till att pension betalas till välfärdsområdet på prövningsbaserade grunder. På välfärdsområdets begäran kan det meddelas ett överklagbart beslut om saken.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 3.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats till följd av social- och hälsovårdsreformen. Vid reformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena, inklusive kommunernas socialnämnders uppgifter. Utbetalningsordningen har upppdaterats enligt en lagbestämmelse som infördes 1.1.2023 om att arbetspensionsrehabiliteringförmåner kan komma att betalas till FPA som ersättning för FPA-rehabiliteringspenning.

Pension betalas i den utbetalningsordning som har föreskrivits i arbetspensionslagarna om

en pension ska betalas till någon annan än pensionstagaren själv med stöd av arbetspensionslagarna eller andra lagar och

två eller flera myndigheter, kommuner, anstalter, organ eller andra instanser har rätt till pensionen.

Utbetalningsordningen tillämpas endast när det återstår pension att betala efter avdragen

Utbetalningsordningen tillämpas endast när det efter avdragen återstår pension att betala.

Om pension beviljas retroaktivt för sådan tid för vilken någon annan instans har betalat en förmån som ska dras av från arbetspensionen, tillämpas utbetalningsordningen endast när det efter avdraget återstår en del av förmånen att betala.

Mera

Exempel: Tillämpning av utbetalningsordningen, när FPA har betalat rehabiliteringspenning för tiden med retroaktiv invalidpension

 • Personen har beviljats retroaktiv invalidpension på 1000 € för samma tid för vilken personen har fått 400 € i rehabiliteringspenning från FPA (inte rehabiliteringspenning för pensionstagare).
 • Dessutom har personen fått 300 € i arbetslöshetsdagpenning från FPA.
 • Enligt ArPL 43 § 3 mom betalas invalidpension för samma tid med FPA-rehabiliteringspenning endast till den del som pensionen överstiger rehabiliteringspenningen.
 • Från invalidpensionen dras först av 400 € enligt ArPL 43 § 3 mom. Denna andel av den retroaktiva invalidpensionen betalas inte ut till någon.
 • Från den överskjutande delen 600 € (1000-400) betalas sedan 300 € till FPA som ersättning för arbetslöshetsdagpenningen.
 • De återstående 300 € betalas till pensionstagaren själv.

Utbetalningsordningen enligt arbetspensionslagarna om förmåner betalas till andra än pensionstagaren

Utbetalningsordningen är följande:

1) Sjukförsäkringsfonden

 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • partiell sjukdagpenning
 • dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (8 kap. 1 a § och 12 kap. 3 och 5 § i sjukförsäkringslagen)
 • rehabiliteringspenning som beviljats för yrkesinriktad rehabilitering enligt 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

2) Pensionsanstalten

 • innehållning av FöPL-försäkringsavgifter
 • innehållning av LFöPL-försäkringsavgifter

3) Pensionsanstalten

 • återkrav genom kvittning av förmån som har betalats utan grund

4) Arbetsgivaren eller sjukkassan

 • lön för sjukdomstid
 • lön till den som får rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill anslutet rehabiliteringstillägg
 • lön eller motsvarande ersättning för sådan tid då en arbetstagare har meddelats ett beslut om att hen ska bli borta från sitt förvärvsarbete, vara isolerad eller i karantänför att hindra spridning av en smittsam sjukdom

5) Arbetslöshetskassan eller FPA

 • arbetslöshetsdagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • utbildningsdagpenning
 • utbildningsstöd
 • rörlighetsunderstöd (11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
 • alterneringsersättning (19 § i lagen om alterneringsledighet, 11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
 • pensionsstöd (13 § i lagen om pensionsstöd)

6) FPA

 • regressrätt till arbetspension till följd av besvär över och justering av arbetspension
 • regressrätt på grund av att familjepension beviljas (72 § 1 och 2 mom. i folkpensionslagen, 17 § i lagen om frontmannapensioner och 30 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare)

7) FPA

 • utkomststöd i förskott (23 § i lagen om utkomststöd)

8) Välfärdsområde

 • förskott på kompletterande och förebyggande utkomststöd (23 § i lagen om utkomststöd)

9) Välfärdsområde

 • slutenvård
 • institutionsvård
 • familjevård
 • barnskyddskostnader (7 och 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården)

10) FPA

 • studiestöd (28 § i lagen om studiestöd)

11) Anstalt i ett EU- eller EES-land

 • betalning av pension utan grund enligt artikel 72.2 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet (14.5.2010/354)

12) Utsökningsmyndighet

 • enligt 4 kap. 2 § (30.12.2008/1097) i utsökningsbalken (705/2007)

13) Anstalt i ett EU- eller EES-land

 • betalning utan grund av annan förmån än pension enligt artikel 72.1 och 72.3 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet (14.5.2010/354)

14) Anstalter i länder som ingått överenskommelse om social trygghet enligt bestämmelserna i överenskommelserna om social trygghet

 • betalning utan grund av pension och annan förmån enligt bestämmelserna i en överenskommelse om social trygghet

15) Välfärdsområde

 • betalning på basis av samtycke eller behovsprövade grunder

Utbetalningsordningen för pension tillämpas vid utbetalning av retroaktiv pension

Vid utbetalningen av retroaktiva arbetspensionsposter tillämpas utbetalningsordningen i de fall där de retroaktiva posterna är föremål för flera sammanfallande betalningsyrkanden som är kända vid betalningstidpunkten.

Dessa kan hänföra sig till olika och endast delvis sammanfallande tidsperioder. En pension som betalas retroaktivt kan fördela sig på mycket korta tidsperioder, för vilka pension betalas till olika mottagare.

Utbetalningsordningen för pension tillämpas vid utbetalning av fortlöpande framtida pension

Utbetalningsordningen tillämpas också när en fortlöpande pension är föremål för sammanfallande betalningsyrkanden från olika håll. Yrkanden som sammanfaller kan bestå av exempelvis

 • obetalda FöPL- och LFöPL-försäkringsavgifter som drivs in från pensionen
 • återkrav av pension som har betalats utan grund genom kvittning mot framtida pensionsposter
 • av arbetsgivaren krävd indrivning av rehabiliteringspenning som betalas för den tid en rehabiliteringsklient genomgår rehabilitering eller invalidpension och därtill anslutet rehabiliteringstillägg
 • av kommunen krävd indrivning av pension som ersättning för sluten-, institutions- eller familjevård eller för barnskyddskostnader
 • krav från en utsökningsmyndighet (pensionsanstalten har tillställts ett betalningsförbud)
 • av socialnämnden framställd begäran att pension ska betalas på behovsprövade grunder i det fall att pensionstagaren samtycker till det.

Förskottsinnehållning av skatt, dröjsmålsförhöjning och registrerad tilläggsförmån

När retroaktiv pension betalas till olika mottagare kan beskattningsförfarandet variera.

Vid utbetalning av retroaktiv pension förekommer skillnader också i fråga om dröjsmålsförhöjningar och registrerade tilläggsförmåner.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 22.6.2021 – tills vidarePublicerat 4.8.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med uppgiften att FPA skickar indrivningsmeddelandet till pensionsanstalten per e-post. Den svenska rubriken har också ändrats så att den bättre motsvarar den finska.

När en pensionsanstalt avgör ett pensionsärende ska den reda ut uppgifterna om pensionssökandens sjukdagpenningar och dagpenningar vid smittsam sjukdom via

 • sitt eget användargränssnitt eller
 • användargränssnittet på Arek-skrivbordet.

Pensionsanstalten ska vid behov hålla inne retroaktiv pension, om retroaktiv pension beviljas för perioden med sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom. Invalidpension eller arbetslivspension betalas dock inte till sjukförsäkringsfonden för att ersätta dagpenning vid smittsam sjukdom.

FPA får uppgift om den beviljade pensionen via användargränssnittet och skickar vid behov en indrivningsmeddelande. FPA skickar indrivningsmeddelandet till pensionsanstalten per e-post.

Partiell ålderspension betalas inte till sjukförsäkringsfonden

Partiell ålderspension kan inte betalas till sjukförsäkringsfonden

Om en arbetstagare som får partiell ålderspension beviljas invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension för samma tid för vilken det redan har betalats partiell ålderspension till arbetstagaren, betraktas den partiella ålderspensionen som en delbetalning av den andra pensionen som beviljas.

Den del av retroaktiv invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension som överskjuter den partiella ålderspensionen kan betalas till sjukförsäkringsfonden.

Mera

Den del av retroaktiv ålderspension som överskjuter den partiella ålderspensionens andel betalas dock inte till sjukförsäkringsfonden, om

 • personen arbetar under tid med löpande ålderspension och
 • personen får sjukdagpenning eller dapgenning vid smittsam sjukdom på grundval av arbete vid sidan av ålderspensionen.

Den del av invalidpensionen eller arbetslivspensionen som överskjuter den partiella ålderspensionen betalas inte till sjukförsäkringsfonden för att ersätta dagpenning vid smittsam sjukdom.

I praktiken betalas den retroaktiva pensionen till FPA:s eller arbetsplatskassans konto

I praktiken betalas den retroaktiva pensionen direkt in på FPA:s konto som anges i indrivningsmeddelandet i stället för sjukförsäkringsfonden.

Pensionen betalas in på arbetsplatskassans konto, om sjukdagpenningen har betalats av en försäkringskassa (arbetsplatskassan).

Pensionen betalas till sjukförsäkringsfonden också för den tid då sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom har betalats till arbetsgivaren

Till sjukförsäkringsfonden betalas också retroaktiv pension för den tid då sjukförsäkringsfonden har betalat sjukdagpenningen till arbetsgivaren som ersättning för lön för sjukdomstid som arbetsgivaren betalat.

Om sjukförsäkringsfonden har betalat dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren som ersättning för lön eller löneersättning som arbetsgivaren betalat för den tid då arbetstagaren har fått order att vara borta från sitt förvärvsarbete, isolerad eller i karantän för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, betalas retroaktiv ålderspension, rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg och rehabiliteringsunderstöd för denna tid också till sjukförsäkringsfonden.

I indrivningsmeddelandet anger FPA förutom tiden och beloppet av den pension som den indriver av pensionsanstalten också den sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom som FPA har betalat till arbetsgivaren. I meddelandet specificeras

 • för vilken tid sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom har betalats till arbetsgivaren och
 • beloppet av sjukdagpenningen eller dagpenningen vid smittsam sjukdom.

Hur man fastställer den pension som ska betalas

Hela månadens pension betalas till sjukförsäkringsfonden, om

 • sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom har betalats för en hel månad och
 • FPA under den månaden har betalat minst ett lika stort belopp som pensionen i sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom.

Om sjukdagpenningen eller dagpenningen vid smittsam sjukdom inte har betalats för en hel månad, uträknas den motsvarande pensionsposten med en dags noggrannhet. Pensionen per dag erhålls genom att dividera månadspensionen med 30.

Det pensionsbelopp som motsvarar sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom för en ofullständig månad erhålls genom att multiplicera dagspensionen med antalet dagar (multiplikator) med sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom som hänför sig till denna månad.

Om sjukdagpenningen eller dagpenningen vid smittsam sjukdom har börjat under en pågående månad, erhålls multiplikatorn för denna månad genom att subtrahera begynnelsedagen för dagpenningen från talet 30 och addera 1 till resten. Så gör man oberoende av hur många dagar månaden de facto har.

Mera

Exempel

Sjukdagpenning har betalats 6.2–28.2. Multiplikator är 30 – 6 + 1 = 25.Med multiplikatorn 25 multipliceras beloppet av den pension som löper i februari räknad per dag.

Exempel

Sjukdagpenning har betalats 4.7–31.7.Multiplikator är 30 – 4 + 1 = 27.Med multiplikatorn 27 multipliceras beloppet av den pension som löper i juli räknad per dag.

Multiplikatorn för en månad erhålls direkt enligt slutdatumet för dagpenningen, om

 • sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom har betalats redan för den första dagen i månaden och
 • utbetalningen av sjukdagpenningen eller dagpenningen vid smittsam sjukdom upphör under månadens lopp.

Mera

Exempel

Sjukdagpenning har betalats för tiden 1.6–15.6.Multiplikator är 15. Med multiplikatorn 15 multipliceras beloppet av den pension som löper i juni räknad per dag.

Högst samma belopp som utbetalats som dagpenning betalas

Retroaktiv pension som betalats för samma tid som sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till sjukförsäkringsfonden högst till dagpenningens belopp.

Pension från flera pensionsanstalter

Om retroaktiv pension betalas av flera pensionsanstalter, anger FPA i sitt indrivningsmeddelande till vilka pensionsanstalter meddelandet har skickats.

Mera

Retroaktiv pension betalas av flera pensionsanstalter när pensionen inte är en VILMA-pension.

I dessa fall utreder pensionsanstalterna sinsemellan om en annan pensionsanstalt redan har betalat av pensionen till sjukförsäkringsfonden och hur mycket i så fall.

Bruttopension betalas till sjukförsäkringsfonden

Från pension som betalas till sjukförsäkringsfonden görs ingen förskottsinnehållning av skatt.

Tilläggspensioner och pensioner enligt frivilliga försäkringar

Till sjukförsäkringsfonden betalas inte

 • registrerad tilläggspension
 • oregistrerad tilläggspension
 • pension enligt frivillig ArPL-försäkring (t.ex. förtroendeuppdrag).

Frivillig FöPL-försäkring

Pension enligt en frivillig FöPL-försäkring kan betalas till sjukförsäkringsfonden.

.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 7.2.2017

När kan det bli aktuellt att betala arbetslivspension till sjukförsäkringsfonden?

Det kan bli aktuellt att betala arbetslivspension till sjukförsäkringsfonden, om arbetslivspension beviljas retroaktivt för samma tid för vilken det har betalats

 • sjuksdagpenning eller
 • partiell sjukdagpenning

till personen i fråga.

Arbetslivspensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar sjukdagpenningen som har betalats för samma tid.

Mera

Sjukdagpenning kan betalas högst till slutet av den kalendermånad då den försäkrade fyller 68 år.

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Vad gäller utbetalning av retroaktiv arbetslivspension till sjukförsäkringsfonden saknar det betydelse, om sjukdagpenningens primärtid har fastställts för personen.

Förutsätter inget förhandsmeddelande

Arbetslivspension kan betalas till sjukförsäkringsfonden utan förhandsmeddelande.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 31.1.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med förmånen dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ålderspension till sjukförsäkringsfonden

Ålderspensionen betalas till sjukförsäkringsfonden om personen beviljas ålderspension retroaktivt för samma tid personen har betalats

 • sjukdagpenning eller
 • partiell sjukdagpenning
 • dagpenning vid sjukdom.

Ålderspensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till ett belopp som motsvarar sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom som betalats för samma tid.

Mera

Sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas högst till slutet av den kalendermånad under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Vid betalning av retroaktiv ålderspension till sjukförsäkringsfonden är det ingen skillnad om en primärtid har fastställts för personen eller inte.

Betalningen förutsätter inte en förhandsanmälan

Betalning av ålderspension till sjukförsäkringsfonden förutsätter inte en förhandsanmälan.

Ålderspension betalas inte till sjukförsäkringsfonden om sjukdagpenningen eller dagpenningen vid smittsam sjukdom grundar sig på arbete som utförts under ålderspensionen

Ålderspension betalas inte till sjukförsäkringsfonden om

 • personen arbetar under tid med löpande ålderspension och
 • personen får sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom för arbetet som utförs vid sidan av ålderspensionen.

Ålderspension som betalas som engångsbelopp

Om ålderspensionen betalas som ett engångsbelopp, kan det hända att den engångsbetalade retroaktiva pensionsdelen ska betalas till sjukförsäkringsfonden.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 4.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

På grund av en regressbestämmelse som trädde i kraft 1.1.2023 har anvisningen uppdaterats med en anvisning om hur man går till väga när en rehabiliteringsförmån ska betalas till sjukförsäkringsfonden för sådan tid då FPA-rehabiliteringspenning har betalats till personen.

Rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg och rehabiliteringsunderstöd till sjukförsäkringsfonden som ersättning för sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom

Rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna bör inte beviljas för en sådan tid för vilken sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom har betalats. Om så undantagsvis görs, betalas rehabiliteringspenningen eller invalidpensionens rehabiliteringstillägg, som retroaktivt beviljats för tiden med sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom, till sjukförsäkringsfonden.

Betalning av rehabiliteringspenning som ersättning för sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom gäller både full rehabiliteringspenning och partiell rehabiliteringspenning.

Mera

Förfarandet för betalning av partiell rehabiliteringspenning till sjukförsäkringsfonden skiljer sig från hur delinvalidpension betalas till sjukförsäkringsfonden.

Rehabiliteringsunderstöd kan betalas till sjukförsäkringsfonden

Det kan bli aktuellt att betala rehabiliteringsunderstödet till sjukförsäkringsfonden för att ersätta sjukdagpenningen eller dagpenningen vid smittsam sjukdom.

Mera

Rehabiliteringspenning kan också beviljas som prövningsbaserat rehabiliteringsunderstöd, som är lika stort som invalidpensionen.

Rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller invalidpension med rehabiliteringstillägg betalas till FPA som ersättning för rehabiliteringspenning som FPA betalat

Rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd, rehabiliteringstillägg eller invalidpension med rehabiliteringstillägg kan betalas till FPA som ersättning för rehabiliteringspenning som FPA betalat. Oftast uppstår regressituationer i samband med självrättelse eller sökande av ändring. Rehabiliteringsförmåner enligt arbetspensionslagarna kan inte betalas som regress till FPA som ersättning för rehabiliteringspenning som FPA betalat för samma tid.

Mera

Regressen kan endast omfatta av FPA beviljad rehabiliteringspenning som har beviljats för tiden med yrkesinriktad rehabilitering enligt 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

Ersättningarna för kostnaderna för arbetspensionsrehabilitering och övriga kostnader för rehabiliteringen omfattas inte av regressen.

Regress tillämpas inte om FPA drar av den rehabiliteringsförmån som pensionsanstalten beviljat från FPA-rehabiliteringspenningen.

Utredningen av regresskrav på rehabiliteringsförmåner mellan FPA och arbetspensionsanstalten sköts per e-post

Regressfallen utreds som enskilda fall per e-postförfarande.

Om rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd, rehabiliteringstillägg eller invalidpension med rehabiliteringstillägg beviljas retroaktivt, utreder pensionsanstalten uppgifterna om FPA-rehabiliteringspenning för den som söker arbetspensionsrehabilitering

 • genom användargränssnittet på Arek-skrivbordet eller
 • pensionsanstaltens eget användargränssnitt.

Uppgifter om förmåner som FPA betalat kan också ses i inkomstregistret.

Hur utreds det om det är fråga om en regressituation avseende rehabiliteringsförmåner?

Pensionsanstalten kontaktar FPA när FPA enligt registeruppgifterna har beviljat rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för samma tid. Efter det fortsätter utredningen av ärendet genom e-postkorrespondens mellan pensionsanstalten och FPA. Syftet med e-postförfarandet är att utreda om det är fråga om en regressituation eller om FPA drar av den av pensionsanstalten beviljade förmånen från FPA-rehabiliteringspenningen.

Enbart utgående från registeruppgifterna kan pensionsanstalten inte veta om den rehabiliteringspenning som FPA beviljat för tiden med yrkesinriktad rehabilitering omfattas av regressen. Därför kan pensionsanstalten inte meddela ett beslut om rehabiliteringsförmån framåt i tiden eller innehålla den retroaktiva delen förrän den har kontaktat FPA.

Mera

Regressen kan endast omfatta av FPA beviljad rehabiliteringspenning som har beviljats för tiden med yrkesinriktad rehabilitering enligt 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering också med stöd av andra bestämmelser. Detta syns i registeruppgifterna som yrkesinriktad rehabilitering, men rehabiliteringspenning som beviljats för tiden för dem omfattas inte av regress.

Vad meddelar pensionsanstalten till FPA per e-post?

En förfrågan sänds krypterad till FPA:s e-postadress kumppanit.neuvonta(at)kela.fi. E-posten ges rubriken ”Kuntoutusetuuksien regressien selvittäminen” (Utredning av regress för rehabiliteringsförmåner). I e-brevet anger pensionsanstalten

 • namn och personbeteckning på den som söker rehabilitering
 • vad saken gäller, dvs. utredning av en eventuell regressituation, när kundens rätt till arbetspensionsrehabilitering förändras från tidigare
 • vilken åtgärd pensionsanstalt är på väg att bevilja
 • vilken förmån arbetspensionsanstalten är på väg att bevilja och för vilken tid

Avsändarens kontaktuppgifter (namn, telefon och e-postadress) för korrespondensen.

Dessutom ber pensionsanstalten FPA om närmare uppgifter om den rehabiliteringsåtgärd som FPA genomfört och om betalningarna.

I sitt svar lämnar FPA närmare uppgifter om den rehabiliteringsåtgärd som FPA genomfört, tiden för den och de utbetalda förmånerna, om FPA har beviljat yrkesinriktad rehabilitering enligt 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings- och rehabiliteringspenningförmåner. Dessutom anger FPA kontaktuppgifterna till den person som handlägger ärendet för korrespondensen.

Pensionsanstalten och FPA utreder om det är fråga om en regressituation.

Hur går man till väga i en regressituation?

I en regressituation kontaktar pensionsanstalten FPA per e-post.

Pensionsanstalten meddelar FPA vilken åtgärde inom arbetspensionsrehabiliteringen pensionsanstalten stöder och från vilken tidpunkt.

Om arbetspensionsanstalten och FPA konstaterar att det föreligger en regressituation, fortsätter kontaktpersonerna på pensionsanstalten och FPA att utreda bl.a. följande via skyddad e-post:

Arbetspensionsanstalten föreslår en tidpunkt då arbetspensionsanstalten kan börja betala rehabiliteringsförmånen direkt till förmånstagaren och FPA kan sluta betala rehabiliteringspenning.

FPA utreder vilka åtgärder FPA vidtar i fråga om sina lagakraftvunna rehabiliteringsbeslut och anger en uppskattad tidsplan.

I fråga om retroaktiv tid inväntar pensionsanstalten pFPA:s åtgärder.

FPA:s indrivningsmeddelande

FPA skickar indrivningsmeddelandena till pensionsanstalten per e-post

Mera

I indrivningsmeddelandet uppger FPA åtminstone

 • indrivningsmeddelandets/beslutets datum
 • kontaktuppgifterna till indrivningsmeddelandets mottagare och mottagaren
 • förmånstagarens namn och personbeteckning
 • förmånsslaget
 • den tidsperiod som indrivningen gäller specificerad årsvis (de årliga indexhöjningarna påverkar indrivningen)
 • det penningbelopp som ska drivas in, brutto euro/dag, specificerat kalenderårsvis
 • det sammanlagda penningbelopp som ska drivas in, brutto euro, specificerat kalenderårsvis
 • det totala penningbeloppet som ska drivas in för den angivna tiden
 • uppgifter som behövs för betalningen (kontonummer, referensnummer)
 • uppgifter som behövs för korrespondensen (betalningsmottagarens e-post, handläggarens namn och telefonnummer)

Efter att ha fått indrivningsmeddelandet kan pensionsanstalten meddela ett beslut om betalning av rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd, rehabiliteringstillägg eller invalidpension med rehabiliteringstillägg som beviljats retroaktivt.

Beslutet om betalning av en retroaktiv rehabiliteringsförmån delges FPA per e-post

Pensionsanstalten delger FPA beslutet om utbetalning av en retroaktiv rehabiliteringsförmån per e-post. En besvärsanvisning fogas till beslutet.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 9.2.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med en anvisning om betalning av pensionen när personen beviljas full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd retroaktivt för samma tid för vilken det redan har betalats partiell ålderspension. Det har också lagts till en uppgift om att invalidpension inte betalas till sjukförsäkringsfonden för att ersätta dagpenning vid smittsam sjukdom. Uppgiften om FPA:s e-postadress för frågor om sjukdagpenning för tilläggsdagar har också uppdaterats.

När kan invalidpension betalas till sjukförsäkringsfonden?

Det kan bli aktuellt att betala invalidpension till sjukförsäkringsfonden, om invalidpensionen beviljas retroaktivt för samma tid då det till personen har betalats

 • sjukdagpenning eller
 • partiell sjukdagpenning.

Invalidpension kan inte betalas till sjukförsäkringsfonden som ersättning för dagpenning vid smittsam sjukdom.

Mera

Sjukförsäkringslagens bestämmelser om sjukdagpenning tillämpas endast delvis på dagpenning vid smittsam sjukdom. På dagpenning vid smittsam sjukdom tillämpas t.ex. inte 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen om sjukdagpenningens primärtid och förhållande till full invalidpension enligt arbetspensionslagarna, eftersom primärtid inte tillämpas på dagpenning vid smittsam sjukdom.

När full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd beviljas retroaktivt för samma tid som sjukdagpenning, bestäms det huruvida invalidpension betalas till sjukförsäkringsfonden utgående från om invalidpensionen har beviljats

 • från början av den månad som följer på den då primärtiden går ut eller
 • från början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde och
 • om personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar.

Invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då primärtiden går ut

När full invalidpension har beviljats en person för vilken sjukdagpenningens primärtid har fastställts, går man till väga enligt följande:

 • Full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd börjar tidigast i början av den månad som följer på den då sjukdagpenningens primärtid har gått ut.
 • Invalidpension som beviljats retroaktivt för samma tid som sjukdagpenning som betalats efter primärtiden betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar sjukdagpenningen (för den tid då sjukdagpenning har betalats, högst till sjukdagpenningens belopp).
 • Till pensionstagaren betalas den del av den retroaktiva pensionen som överstiger beloppet av sjukdagpenning som betalats för samma tid.

Pensionsanstalterna ser uppgifterna om sjukdagpenning för tilläggsdagar i registret

Pensionsanstalterna ser uppgifterna om sjukdagpenning för tilläggsdagar som beviljats personen i registret. Uppgifterna syns via FPA:s användargränssnitt.

Om uppgifterna inte är tillgängliga, kan pensionsanstalten kontakta FPA och ta reda på om det är fråga om rätt till tilläggsdagar eller en ny sjukdom.

 • Om ansökan är anhängig både på arbetspensionsanstalten och på FPA, begärs uppgifterna per e-post från FPA.
 • Om ansökan endast är anhängig inom arbetspensionssystemet, utreds uppgifterna via FPA:s servicenummer för myndigheter.

Mera

När en person på nytt ansöker om sjukdagpenning efter det att det har gått minst 6 månader sedan den föregående primärtiden har gått ut, måste FPA också ta ställning till om en ny primärtid ska fastställas.

Invalidpension har beviljats från början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde

När full invalidpension har beviljats från början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde, går man till väga på följande sätt: 

 • Retroaktiv invalidpension som överlappar sjukdagpenningen betalas inte till sjukförsäkringsfonden.
 • Den delen av den retroaktiva invalidpensionen som överstiger sjukdagpenningens belopp betalas till pensionstagaren själv.
 • Den del av den retroaktiva invalidpensionen som överlappar sjukdagpenningen betalas inte till någon. Den betalas alltså inte heller till andra aktörer som ansökt om pensionen (t.ex. socialnämnden).

Personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar och invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde

När arbetsoförmågan inträder efter primärtidens utgång och personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar som inträffar efter arbetsoförmågans inträde, börjar invalidpensionen i början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde.

 • Av den retroaktiva pensionen betalas endast den del som överstiger beloppet av sjukdagpenning som betalats för samma tid till pensionstagaren.
 • Retroaktiv pension som överlappar sjukdagpenningen betalas inte till sjukförsäkringsfonden.
 • Den del av den retroaktiva pensionen som motsvarar sjukdagpenningen betalas inte till någon (inte heller andra aktörer som ansökt om pensionen).

Personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar och invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då primärtiden går ut

I enskilda fall kan pensionsanstalten betrakta kortvarigt arbete efter utgången av sjukdagpenningens primärtid som arbetsprövning, även om personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar efter arbetsperioden. Då beviljas invalidpension från början av månaden efter det att primärtiden har gått ut.

 • Invalidpension som beviljats retroaktivt för samma tid som sjukdagpenning eller sjukdagpenning för tilläggsdagar som betalats efter primärtiden betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar sjukdagpenningen (för den tid då sjukdagpenning har betalats, högst till sjukdagpenningens belopp).
 • Till pensionstagaren betalas den del av den retroaktiva pensionen som överstiger beloppet av sjukdagpenning eller sjukdagpenning för tilläggsdagar som betalats för samma tid.

Personen har beviljats delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

I fråga om betalning av delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd till sjukförsäkringsfonden går man till väga enligt följande:

 • Retroaktiv delinvalidpension betalas inte till sjukförsäkringsfonden, även om sjukdagpenning har betalats för samma tid.
 • Till pensionstagaren betalas den del av den retroaktiva delinvalidpensionen som överstiger beloppet av sjukdagpenning som betalats för samma tid.
 • Om den retroaktiva delinvalidpensionen är mindre än sjukdagpenningen, betalas delinvalidpensionen inte till någon.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd ändras retroaktivt till full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd

Sjukdagpenningens primärtid påverkar betalningen av retroaktiv invalidpension till sjukförsäkringsfonden också när delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd retroaktivt ändras till full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd.

Primärtiden har fastställts

 • Full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd börjar efter primärtidens utgång. Fram till dess betalas invalidpensionen till delinvalidpensionens belopp.
 • Skillnaden mellan full invalidpension och delinvalidpension betalas till sjukförsäkringsfonden, om sjukdagpenning ännu har betalats efter primärtiden och retroaktiv full invalidpension beviljas för samma tid. Till sjukförsäkringsfonden betalas invalidpension som högst motsvarar sjukdagpenningens belopp.

Primärtiden har inte fastställts

 • Retroaktiv skillnad mellan full invalidpension och delinvalidpension betalas inte till sjukförsäkringsfonden.
 • Till pensionstagaren betalas den del av den retroaktiva invalidpensionen som överstiger sjukdagpenningens belopp.
 • Om den retroaktiva invalidpensionen är mindre än sjukdagpenningen, betalas skillnaden mellan pensionerna inte till någon.

Personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar och invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde

 • Retroaktiv skillnad mellan full invalidpension och delinvalidpension betalas inte till sjukförsäkringsfonden.
 • Till pensionstagaren betalas den del av den retroaktiva invalidpensionen som överstiger sjukdagpenningens belopp.
 • Om den retroaktiva invalidpensionen är mindre än sjukdagpenningen, betalas skillnaden mellan pensionerna inte till någon.

Personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar och invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då sjukdagpenningens primärtid går ut

 • Skillnaden mellan full invalidpension och delinvalidpension betalas till sjukförsäkringsfonden (i dessa fall har arbetet efter primärtidens utgång betraktats som arbetsprövning och pensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då primärtiden går ut).
 • Invalidpensionen betalas till delinvalidpensionens belopp tills primärtiden går ut.

Invalidpension som betalas som engångsbelopp

Den retroaktiva delen av en invalidpension som betalas som engångsbelopp betalas inte till sjukförsäkringsfonden.

Partiell ålderspension eller deltidspension ändras till full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd

Om full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd beviljas för samma tid för vilken partiell ålderspension eller deltidspension redan har betalats, betraktas den partiella ålderspensionen eller deltidspensionen som delbetalning på invalidpensionen.

Huruvida skillnaden mellan retroaktiv full invalidpension och partiell ålderspension eller deltidspension betalas till sjukförsäkringsfonden bestäms utgående från om primärtiden har fastställts för personen.

Primärtiden har fastställts

 • Betalningen av full invalidpension börjar efter primärtidens utgång.
 • Skillnaden mellan full invalidpension och partiell ålderspension eller deltidspension betalas till sjukförsäkringsfonden till den del som motsvara sjukdagpenningen, om det har betalats sjukdagpenning efter primärtiden och den fulla invalidpensionen som beviljats retroaktiv för samma tid som partiell ålderspension eller deltidspension hänför sig till den tid för vilken sjukdagpenning har betalats.
 • Den delen av den retroaktivt beviljade invalidpensionen som motsvarar den partiella ålderspensionen eller deltidspensionen betalas inte till sjukförsäkringsfonden.

Primärtiden har inte fastställts

 • Till sjukförsäkringsfonden betalas inte retroaktivt beviljad invalidpension, för vilken partiell ålderspension eller deltidspension utgör en delbetalning, även om den retroaktiva invalidpensionen beviljas för samma tid som eventuell sjukdagpenning.
 • Den retroaktiva invalidpensionen betalas till pensionstagaren, om invalidpensionens belopp överstiger sjukdagpenningens belopp. Som invalidpension betraktas då också den del som redan har betalats till pensionstagaren i form av partiell ålderspension eller deltidspension.
 • Om skillnaden mellan invalidpensionen och sjukdagpenningen är mindre är den partiella ålderspensionen eller deltidspensionen som redan betalats till pensionstagaren, återstår det inte något mer från sjukdagpenningperioden att betala till pensionstagaren.

Personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar och invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde

 • Till sjukförsäkringsfonden betalas inte retroaktiv invalidpension, för vilken partiell ålderspension eller deltidspension utgör en delbetalning, även om den retroaktiva invalidpensionen beviljas för samma tid som sjukdagpenning för tilläggsdagar.
 • Den retroaktiva invalidpensionen betalas till pensionstagaren, om invalidpensionens belopp överstiger sjukdagpenningens belopp. Som invalidpension betraktas också den del som redan har betalats till pensionstagaren i form av partiell ålderspension eller deltidspension.
 • Om skillnaden mellan invalidpensionen och sjukdagpenningen är mindre är den partiella ålderspensionen eller deltidspensionen som redan betalats till pensionstagaren, återstår det inte något mer från sjukdagpenningperioden att betala till pensionstagaren.

Personen har beviljats sjukdagpenning för tilläggsdagar och invalidpensionen har beviljats från början av den månad som följer på den då sjukdagpenningens primärtid går ut

 • Betalningen av full invalidpension börjar när primärtiden har gått ut, om pensionsfallet inträffar före primärtiden och arbete efter primärtidens utgång betraktas som arbetsprövning.
 • Skillnaden mellan full invalidpension och partiell ålderspension eller deltidspension betalas till sjukförsäkringsfonden till den del som motsvarar sjukdagpenningen, om det har betalats sjukdagpenning efter primärtiden och den fulla invalidpensionen som beviljats retroaktivt för samma tid som partiell ålderspension eller deltidspension hänför sig till den tid för vilken sjukdagpenning har betalats.
 • Den delen av den retroaktivt beviljade invalidpensionen som motsvarar den partiella ålderspensionen eller deltidspensionen betalas inte till sjukförsäkringsfonden.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 23.9.2022 – tills vidarePublicerat 4.10.2022
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Uppgifterna om deltidstillägg och arbetsmarknadsstöd som sysselsättningsbonus har strukits såsom föråldrade.

Retroaktiv pension som ersättning för arbetslöshetsförmån

Retroaktiv arbetspension betalas på ansökan till arbetslöshetskassan eller FPA om annan arbetspension än partiell ålderspension beviljas för samma tid som personen fått

 • arbetslöshetsdagpenning
 • arbetsmarknadsstöd eller
 • rörlighetsunderstöd.

Mera

Arbetslöshetsförmåner är

 • arbetslöshetsdagpenningen (inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning)
 • arbetsmarknadsstöd
 • förhöjningsdel (arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning)
 • den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel
 • den inkomstrelaterade dagpenningens förhöjda förtjänstdel
 • den inkomstrelaterade dagpenningens barnförhöjning
 • den inkomstrelaterade dagpenningens förtjänstdel
 • rörlighetsunderstöd (lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
 • barnförhöjning till rörlighetsunderstöd (lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
 • förhöjt rörlighetsunderstöd (lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
 • barnförhöjning (lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
 • kostnadsersättning (arbetslöshetsförmån)
 • kostnadsersättning för utlandet (arbetslöshetsförmån)
 • höjd kostnadsersättning (arbetslöshetsförmån).

Arbetslöshetsförmåner betalas

 • för tiden som endast arbetslös
 • för tid för deltagande i arbetskraftsutbildning till en person som inte är arbetslös (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 10 kap. 5 §)
 • för tid som en arbetslös arbetssökande deltar i tjänster som främjar sysselsättningen.

Även rehabiliteringspenning eller invalidpension och rehabiliteringstillägg kan betalas till en arbetslöshetskassa eller FPA.

I vilka situationer kan arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd betalas?

Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd kan betalas till exempel i situationerna som räknas upp här under.

Enligt praxis syns förmånerna i registren som arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Endast sysselsättningsbonus syns i registret med namnet sysselsättningsbonus.

Tjänster som främjar sysselsättningen

Retroaktiv arbetspension betalas på ansökan till FPA om arbetspensionen beviljas för samma tid för vilken personen fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd vid deltagande i tjänster som främjar sysselsättningen.

Mera

Med tjänster som främjar sysselsättningen avses det som i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avses med Työllistämistä edistävällä palvelulla tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettua

 • jobbsökarträning
 • karriärträning
 • prövning
 • arbetskraftsutbildning
 • arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
 • frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration
 • arbetsverksamhet enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Kostnadsersättningar på basis av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Retroaktiv arbetspension betalas på ansökan till FPA om arbetspensionen beviljas för samma tid för vilken personen har fått kostnadsersättning för ersättning av resekostnader och andra kostnader för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Mera

FPA betalar kostnadsersättningen, men TE-byrån meddelar FPA uppgifterna som behövs för betalning av kostnadsersättningen. TE-byrån kan betala kostnadsersättningen i vissa fall (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 9 kap. 1 § 3 mom.).

Arbetspension som beviljats för tiden med kostnadsersättning kan betalas till FPA från och med 1.1.2013.

Mera

Beviljandet av kostnadsersättningen grundar sig på lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som trätt i kraft 1.1.2013. På en kostnadsersättning enligt 9 kap. 5 § i lagen tillämpas bland annat 11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, i vilken det fastställs om FPA:s rätt att driva in arbetslöshetsförmån från arbetspension som betalas retroaktivt. På den här grunden kan arbetspension som retroaktivt beviljats för tid med kostnadsersättning således betalas till FPA från och med 1.1.2013.

Genom lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice upphävdes lagen om offentlig arbetskraftsservice. I lagen om offentlig arbetskraftsservice fastställdes om ersättning för uppehälle. Arbetspension som beviljades retroaktivt för tid med ersättning för uppehälle kunde ändå inte betalas till FPA eftersom det inte fanns någon exakt hänvisningsbestämmelse till lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Eventuella löpande ersättningar för uppehälle kan således inte ersättas av arbetspension som beviljats retroaktivt.

I vilka situationer kan rörlighetsunderstöd betalas?

Retroaktiv arbetspension betalas på ansökan till FPA eller arbetslöshetskassan om arbetspension beviljas för samma tid som personen fått arbetslöshetsförmån i form av rörlighetsunderstöd.

Mera

Rörlighetsunderstöd beviljas till en person som har rätt till arbetslöshetsförmån och som tar emot arbete i ett anställningsförhållande för minst 2 månader eller inleder en minst 2 månader lång utbildning relaterad till arbete i ett anställningsförhållande. Dessutom krävs det att de dagliga resorna till arbetet eller utbildningen när arbetet eller utbildningen inleds överstiger i genomsnitt 3 timmar vid heltidsarbete och i genomsnitt 2 timmar vid deltidsarbete eller att personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbetet eller arbetsrelaterad utbildning.

Med arbetspension ersätter man endast tidsmässigt överlappande förmån

Till arbetslöshetskassan eller FPA betalas pension som beviljats retroaktivt för samma tid som en arbetslöshetsförmån. 

Till arbetslöshetskassan eller FPA betalas pensionen högst till det belopp som motsvarar den betalda förmånens belopp

Om den retroaktiva pensionen och den fortlöpande förmånen hänförs till samma tid, får arbetslöshetskassan eller FPA hela den retroaktiva pensionen, dvs. pension för sju dagar i veckan till ett belopp som motsvarar den utbetalda förmånen.

Mera

Retroaktiv pension betalas för 7 dagar även om arbetslöshetsförmåner betalas endast för högst 5 dagar i veckan.

Har arbetslöshetsförmån inte betalts för en hel månad, räknas motsvarande pensionspost med en dags noggrannhet. Dagpensionens storlek är månadspensionen dividerat med 30.

Mera

Månadspensionen divideras med 30 eftersom pensionen anses ha betalats för 30 dagar i månaden.

Om utbetalningen av förmånen börjar eller upphör mitt i månaden, beräknas det pensionsbelopp som ska betalas på samma sätt som vid beräkningen till sjukförsäkringsfonden.

Partiell ålderspension betalas inte till arbetslöshetskassan eller FPA

Det är inte möjligt att partiell ålderspension ska betalas till arbetslöshetskassan eller FPA.

Om en arbetstagare som får partiell ålderspension beviljas invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension för samma tid för vilken det redan har betalats partiell ålderspension till arbetstagaren, betraktas den partiella ålderspensionen som en delbetalning av den andra pensionen som beviljas.

Den del av retroaktiv invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension som överskjuter den partiella ålderspensionen kan betalas till arbetslöshetskassan eller FPA som ersättning för arbetslöshetsförmån.

Regressförfarande mellan pensionsanstalten och FPA

Pensionsanstalten utreder vilka arbetslöshetsförmåner som beviljats personen

Pensionsanstalten kontrollerar med en förfrågan om förmåner till FPA vilka arbetslöshetsförmåner som beviljats personen. FPA skickar ingen förhandsanmälan.

Uppgifter om arbetslöshetsförmåner

Det framgår vanligtvis från pensionsansökan om arbetslöshetsförmån ansökts om eller erhållits.

Uppgifter om förmåner som betalas av FPA som fås med en förfrågan om FPA-förmåner kan ses på

 • användargränssnittet på Arek-skrivbordet eller
 • pensionsanstaltens användargränssnitt.

Uppgifter om FPA-förmåner kan man också se i inkomstregistret.

Innehållningstid för retroaktiv pension

Pensionsanstalten innehåller den retroaktiva pensionen till slutet av den månad som beslutet gavs.

En andel som innehållits retroaktivt kan betalas av pensionen först efter att ett indrivningsmeddelande inkommit från FPA.

FPA skickar ett indrivningsmeddelande

FPA skickar ett indrivningsmeddelande per e-post efter att de fått pensionsregistrets anmälan om pensionsbeslut.

Pensionsanstalten kan påskynda indrivningsmeddelanden via e-postadressen [email protected]. I brådskande fall kan man också ringa till FPA:s myndighetslinje 020 692 235.

Regressförfarande mellan pensionsanstalten och arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassan skickar ett förhandsmeddelande

Arbetslöshetskassan skickar pensionsanstalten ett förhandsmeddelande om indrivningen av retroaktiv arbetspension. Förhandsmeddelandet skickas till pensionsanstalten genom en skyddad e-postförbindelse. Pensionsanstalterna kan inte se ersättningarna som arbetslöshetskassorna betalar någonstans.

Om förhandsmeddelande inte har skickats

Om ett förhandsmeddelande inte har skickats har pensionsanstalten ingen skyldighet att meddela arbetslöshetskassan att personen har sökt arbetspension

Pensionsanstalten tar ändå kontakt med arbetslöshetskassan om pensionsanstalten när den avgör pensionsansökan märker att arbetslöshetsförmån har betalats för en tid som pension beviljas retroaktivt.

Innehållningstid för retroaktiv pension

När pensionsanstalten har fått förhandsmeddelandet från arbetslöshetskassan, innehåller pensionsanstalten den retroaktiva pensionen till och med slutet av månaden som beslutet gavs.

Telefonsamtalen utförs inte längre och pensionsanstalten tar inte reda på hos arbetslöshetskassan till och med när arbetslöshetsförmånen har betalats.

Pensionsanstalten meddelar om retroaktivt beslut per e-post

Pensionsanstalten meddelar arbetslöshetskassan om ett retroaktivt beslut med skyddad e-post.

Uppgifter i arbetslöshetskassans indrivningsmeddelande

Pensionsanstalten och arbetslöshetskassan har kommit överens om uppgifterna som ska uppges på indrivningsmeddelandet. De överenskomna uppgifterna skickas via en skyddad e-postförbindelse antingen genom att använda

 • en gemensamt framställd blankett eller
 • ett fritt formulerat e-postmeddelande.

Beloppen som tas ut meddelas per kalenderår

Arbetslöshetskassan meddelar pensionsanstalten de belopp som ska tas ut per kalenderår eftersom inkomstregistret kräver det.

Kontakt per telefon endast i specialfall

Förhandsmeddelandet, indrivningsmeddelandet och meddelandet om pensionsbeslutet skickas via en skyddad e-postförbindelse mellan pensionsanstalterna och arbetslöshetskassorna. Handlingar skickas inte längre per post.

Endast i specialfall sker kontakten utöver e-post också per telefon.

Pension från flera pensionsanstalter

Arbetslöshetskassan eller FPA skickar ett indrivningsmeddelande till en pensionsanstalt åt gången, om flera pensionsanstalter har beviljat retroaktiv pension.

Från nästa pensionsanstalt tas endast ut det belopp som pensionen från föregående anstalt inte har räckt till för att täcka.

Om en pensionsanstalt har innehållit en retroaktiv pension och inte inom rimlig tid får ett indrivningsmeddelande från FPA går det att fråga närmare på e-postadressen [email protected].

Pensionsanstalten kan betala den retroaktiva pensionen till pensionstagaren först efter det att arbetslöshetskassan eller FPA har meddelat att de inte kommer att driva in någon pension.

Om ingen retroaktiv pension ska betalas

Om retroaktiv pension inte ska betalas, ska varje pensionsanstalt som fått ett förhandsmeddelande från arbetslöshetskassan skicka ett meddelande om ärendet till arbetslöshetskassan.

Betalning från bruttopensionen

Den retroaktiva pensionen som ska betalas till arbetslöshetskassan eller FPA betalas från bruttopensionen.

Mera

Arbetslöshetskassan eller FPA har kunnat betala pensionstagaren skattefria kostnadsersättningar med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Pensionsanstalten vet inte nödvändigtvis vilken del av den andra förmånen som beviljats för tid med retroaktiv pension som varit kostnadsersättning. Om en pensionsanstalt får uppgift om att den andra förmånen varit kostnadsersättning, innehålls skatt från den här delen av den retroaktiva pensionen.

Betalningsbeslut om utbetalning av retroaktiv pension

Om utbetalning av retroaktiv pension utfärdas ett betalningsbeslut

Meddelande per e-post skickas till arbetslöshetskassan eller FPA om ingen pension ska betalas till arbetslöshetskassan eller FPA till exempel med anledning av utbetalningsordningen.

Regressförfarande tillämpas på alterneringsersättningen

Regressförfarande tillämpas på alterneringsersättningen.

En pension som beviljas retroaktivt för samma tid som alterneringsersättning betalas för alterneringsledighet, betalas på ansökan till den som betalar ut alterneringsersättningen (lagen om alterneringsledighet 19 §). 

Uppgifterna om alterneringsersättningen förmedlas i meddelandedatalagret under namnet grunddagpenning enligt utkomstskyddet för arbetslösa. På regressanmälan uppges alterneringsersättningen fortfarande under benämningen alterneringsersättning.

Regressförfarande tillämpas på vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd

Pension eller rehabiliteringspenning som beviljats retroaktivt kan betalas till Sysselsättningsfonden. I arbetspensionslagarna finns ingen bestämmelse om betalning av retroaktiv förmån till Sysselsättningsfonden som ersättning för vuxenutbildningsstöd. I lagen om vuxenutbildningsförmåner har Sysselsättningsfonden getts rätt att från arbetspensionsanstalten återkräva pension eller rehabiliteringspenning som beviljats retroaktivt för samma tid som vuxenutbildningsstöd (21 b § i lagen om vuxenutbildningsförmåner).

Sysselsättningsfonden ska minst två veckor innan förmånen betalas ut meddela pensionsanstalten att förmånen ska betalas till Sysselsättningsfonden.

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.10.2023 – tills vidarePublicerat 4.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med FPA skickar indrivningsmeddelanden per e-post i stället för vanlig post. Uppgifter om utbetalda förmåner kan också ses i inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021.

Arbetspensioner är primära i förhållande till studiestöd

Arbetspensionerna och rehabiliteringspenningen enligt arbetspensionslagarna är primära i förhållande till studiestödet

Delinvalidpension är inte primär i förhållande till studiestöd.

Pensioner som hindrar studiestöd

En person har inte rätt till studiestöd för den tid som personen enligt arbetspensionslagarna får

 • full invalidpension
 • arbetslivspension
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning
 • invalidpension och rehabiliteringstillägg för samma utbildning
 • ålderspension
 • partiell ålderspension
 • förtida ålderspension.

De ovan nämnda pensionerna är sådana pensioner som hindrar utbetalning av studiestöd. Till en person som får någon av de ovan nämnda pensionerna beviljas inte studiestöd. Ett beviljat studiestöd dras in om en person med studiestöd beviljas någon av de ovan nämnda pensionerna.

Mera

Mera

FPA betalar studiestöd till bland annat

 • högskolestuderande
 • yrkeshögskolestuderande
 • gymnasieelever
 • yrkesstuderande.

Delinvalidpension utgör inte ett hinder

Beviljande och utbetalning av studiestöd hindras inte av

 • tills vidare beviljad delinvalidpension
 • partiellt rehabiliteringsstöd
 • tills vidare beviljad delinvalidpension och rehabiliteringstillägg eller
 • partiellt rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Studiestödsmottagarens delinvalidpension tas i beaktande som inkomst enligt utbetalningstidpunkten.

Arbetspension som beviljas retroaktivt för tid med studiestöd betalas till FPA 

Om en studerande beviljas arbetspension retroaktivt för samma tid för vilken den studerande har fått studiestöd, får FPA återkräva arbetspensionsanstalten till ett belopp som motsvarar det studiestöd som betalats för samma tid.

Mera

Mera

Eftersom arbetslivspension och partiell ålderspension inte kan beviljas retroaktivt, kan betalningssituationer som gäller arbetslivspension eller partiell ålderspension uppstå främst vid handläggningen av pensionsansökan.

Regressindrivning sköts av 

 • FPA:s studiestödscentral
 • FPA-byråerna
 • studiestödsnämnderna för universitet och högskolor.

Regressförfarande mellan pensionsanstalten och FPA

Pensionsanstalten utreder studiestöd som beviljats en person

Pensionsanstalten kontrollerar om studiestöd beviljats personen med en förfrågan om FPA-förmåner. FPA skickar inget förhandsmeddelande.

Uppgifter som fås med förfrågan om FPA-förmåner kan ses på

 • användargränssnittet för Arek-skrivbordet eller
 • pensionsanstaltens eget användargränssnitt.

Uppgifter om förmåner som FPA betalat kan också ses i inkomstregistret.

Innehållningstiden för den retroaktiva pensionen

Pensionsanstalten innehåller den retroaktiva pensionen enligt regeln om den 25:e dagen.

 • Om pensionsbeslutet i en månad utfärdas senast den 25:e dagen eller den föregående vardagen, om den 25:e är en helgdag, inleds utbetalningen av den fortlöpande pensionen från och med den nästa månadens första dag. Pensionen för den månad som beslutet utfärdas ses som retroaktiv pension. Innehållningstiden för den retroaktiva pensionen pågår fram till slutet av månaden som beslutet utfärdats.
 • Om pensionsbeslutet utfärdas efter den 25:e dagen, börjar utbetalningen av den fortlöpande pensionen från och med den första dagen i den kalendermånad efter den månad som är den månad som följer på den månad som beslutet utfärdats. Innehållningstiden för den retroaktiva pensionen är pensionen för den månad som beslutet utfärdats och pensionen för den påföljande månaden.

Andelen som innehållits retroaktivt kan betalas från pensionen först när ett indrivningsmeddelande kommit från FPA

FPA skickar ett indrivningsmeddelande per e-post

FPA skickar indrivningsmeddelandet per e-post till pensionsanstalten efter att den fått meddelande om pensionsbeslut från pensionsregistret.

Pensionsanstalten kan påskynda indrivningsmeddelanden via e-postadressen [email protected].

Flera pensionsanstalter

FPA skickar indrivningsmeddelandet till endast en pensionsanstalt åt gången, även om flera pensionsanstalter har beviljat retroaktiv pension. Till nästa pensionsanstalt skickas ett indrivningsmeddelande endast om det återstår något för FPA att återkräva.

Pensionsanstalten betalar den retroaktiva pensionen till pensionstagaren först när FPA meddelat att den inte har någon pension att driva in från den betalande pensionsanstalten. 

Vid utbetalning av retroaktiv pension till FPA för ersättning av studiestöd förfar man i huvudsak på samma sätt som vid ersättning av arbetslöshets- och utbildningsförmåner.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 4.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med ändringarna p.g.a. social- och hälsovårdsreformen. Vid reformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023, inklusive de tidigare kommunala socialnämndernas uppgifter.

Formerna för utkomststödet

Utkomststödet består av

 •  grundläggande utkomststöd (grunddel och övriga grundutgifter)
 •  kompletterande utkomststöd och
 •  förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd beviljas och utbetalas av FPA.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas och utbetalas av välfärdsområdet.

Mera

Mera

Lagändringarna om social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft 1.1.2023. Vid social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena. Uppgifter i anslutning till verkställigheten av socialvården i kommunen har tidigare skötts av ett organ enligt 6 § i socialvårdslagen (710/1982) som bestått av flera medlemmar och som har kallats socialnämnd. Socialvårdslagens 6 § har upphävts 1.1.2023.

Fr.o.m. 1.1.2023 har välfärdsområdena möjlighet att själva besluta hurdana organ den definierar i sin förvaltningsstadga och hur beslutanderätt delegeras (35 §, 95 § och 96 § i lagen om välfärdsområden). Således kan välfärdsområdena själva besluta hur de tidigare kommunala socialnämndernas uppgifter organiseras inom välfärdsområdet.

Med välfärdsområde avses i anvisningen också Helsingfors stad, när den ansvarar för att ordna social- och hälsovård inom sitt område, samt kommunerna i landskapet Åland.

I de åländska kommunerna beviljas och utbetalas också det grundläggande utkomststödet av kommunens socialnämnd.

Mera

Utkomststöd i förskott

När FPA eller välfärdsområdet har beviljat en person utkomststöd som förskott mot emotsedd pension, kan FPA eller nämnden som ersättning för det utbetalda stödet kräva sådan pension som betalas retroaktivt.
Som ersättning för utkomststöd kan FPA eller välfärdsområdet kräva pension som betalas retroaktivt för den tid för vilken utkomststöd har beviljats.

Till FPA betalas det penningbelopp som FPA uppger och som beviljats retroaktivt för samma tid som det grundläggande utkomststödet beviljats.

Till välfärdsområdet betalas pension som beviljats retroaktivt för samma tid som det kompletterande eller förebyggande utkomststödet

 • i sin helhet eller
 • till ett belopp som nämnden anger.
   

För vilken tid betalas pension till FPA eller välfärdsområdet?

För tid efter det att pensionsansökan lämnats in

Som ersättning till FPA eller välfärdsområdet för utkomststöd som beviljats i förskott kan i regel endast betalas sådana pensionsposter, som hänför sig till

 • tiden efter det att pensionsansökan lämnats in och
 • samma tid som den beviljade förskottsbetalningen av utkomststödet.

FPA och välfärdsområdet ska själv kontrollera att pensionsansökan har lämnats in innan den beviljar utkomststöd.
Utkomststöd som betalats innan pensionsansökan lämnats in kan i allmänhet inte betraktas som förskottsbetalning.

I undantagsfall för tid som föregår pensionsansökan

I undantagsfall kan retroaktivt beviljad pension betalas till FPA eller välfärdsområdet som ersättning för utkomststöd som beviljats redan innan pensionsansökan lämnats in.

FPA eller välfärdsområdet ska motivera varför det ska göras ett undantag.

Det är motiverat att betala pension som hänför sig till en period före pensionsansökan till FPA eller välfärdsområdet t.ex. i sådana fall, där
•    pensionstagaren blir tvungen att vänta på ett läkarutlåtande som behövs för fortsatt utbetalning av invalidpension
•    pensionsansökan har lämnats in mycket snart efter beviljandet av utkomststöd (FPA eller de sociala myndigheterna har gett personen rådet att söka pension när de beviljats utkomststödet)
•    personens första pensionsansökan har avslagits och pension beviljas senare på basis av en ny pensionsansökan. I sådana fall kan det vara motiverat att retroaktivt betala pensionen till FPA eller välfärdsområdet också för en tid före den nya pensionsansökan.

Regressprocessen mellan pensionsanstalten och FPA

FPA skickar ett förhandsmeddelande

FPA skickar pensionsanstalten ett förhandsmeddelande om att FPA eventuellt kommer att kräva arbetspension som beviljats retroaktivt för en sådan tid för vilken FPA beviljat grundläggande utkomststöd som förskott.

FPA skickar förhandsmeddelandet till pensionsanstalten per e-post.

Om förhandsmeddelande inte har skickats

Om inget förhandsmeddelande har skickats har pensionsanstalten ingen skyldighet att meddela till FPA att personen har sökt arbetspension.

Pensionsanstalten tar ändå kontakt med FPA om pensionsanstalten när den avgör pensionsansökan märker att det har betalats utkomststöd för en tid för vilken pension beviljas retroaktivt.

Pensionsanstaltens meddelande om pensionsbeslutet till FPA per e-post

Pensionsanstalten meddelar till FPA om retroaktivt beviljad arbetspension och ber FPA om exakta uppgifter om betalningskravet. E-brevet skickas till adressen [email protected]. E-brevet rubriceras ”Toimeentulotuen maksuvaatimus” (krav på återbetalning av utkomststöd).

Pensionsanstalterna och FPA har kommit överens om vad e-brevet ska innehålla.

I e-brevet uppges:

 • kundens namn
 • kundens personbeteckning
 • perioderna för vilka förmånen enligt arbetspensionslagarna betalas
 • namnet på den person som skickar förfrågan
 • organisationen
 • telefonnummer att kontakta.

FPA meddelar uppgifterna om betalningskravet till pensionsanstalten per e-post

FPA skickar ett svar på förfrågan till pensionsanstalten per e-post och meddelar uppgifterna om betalningskravet i samma e-brev.

FPA förbinder sig att besvara e-brevet inom 2 arbetsdagar (förfrågans dag + följande dag).

I enskilda fall kan man fråga om tilläggsuppgifter genom att ringa FPA:s riksomfattande myndighetslinje.

Kontaktuppgifter:

 • telefon 020 692 235 (vardragar kl. 9-16).

Utbetalning till välfärdsområdet

Utbetalningen av utkomststöd har börjat den 1–15 dagen i månaden

Till välfärdsområdet betalas pensionen för hela månaden, om

 • utbetalningen av utkomststöd har börjat den 1–15 dagen i månaden och
 • pensionsansökan är anhängig när utkomststöd beviljas som förskott för första gången.

Utbetalningen av utkomststöd har börjat efter den 15:e dagen i månaden

Till välfärdsområdet betalas pensionen för halva månaden, om 

 • utbetalningen av utkomststöd har börjat efter den 15:e dagen i månaden och
 • pensionsansökan är anhängig när utkomststöd beviljas som förskott för första gången.

I praktiken betalas oftast hela utbetalningsmånadens pension till välfärdsområdet

I vanliga fall ber välfärdsområdet att pensionen ska betalas till den till utgången av den första utbetalningsmånaden, eftersom det är vanligt att utkomststöd måste betalas också för den månad då pensionen börjar betalas ut. 

Pensionen för den månad då pensionen börjar betalas ut kan betalas i sin helhet till välfärdsområdet, även om den regelbundna utbetalningen börjar redan den 16:e dagen. 

Pensionen för den senare delen av månaden kan således också betalas till välfärdsområdet, trots att den delen inte längre är retroaktiv pension.

Pensionsbelopp som ska betalas till välfärdsområdet

Om välfärdsområdet meddelar till pensionsanstalten det exakta eurobeloppet av den pension som den ansöker om, betalas det eurobelopp som välfärdsområdet uppgett till socialnämnden. 

Om utbetalningen av utkomststödet fortgår, behöver välfärdsområdet inte ange något slutligt eurobelopp i sin ansökan. I så fall kan hela den retroaktiva pensionen från den dag pensionsansökan lämnades in till utgången av den första debiteringsmånaden betalas till välfärdsområdet. Det är en förutsättning att utkomststöd har betalats under hela den tiden. 

Pensionsanstalten ska kontrollera stödets belopp hos välfärdsområdet, när pensionsanstalten meddelar sitt pensionsbeslut, om utbetalningen av utkomststödet inte fortgår.

Engångsersättningar som välfärdsområdet betalat

Välfärdsområdet kan ha betalat pensionstagaren en engångsersättning utan att specificera summan i utkomststöd som betalats i förskott.

Mera

Engångsersättningar är t.ex. hyra eller läkemedel i joursituationer..

Om välfärdsområdet kräver att få retroaktiv pension som ersättning för en sådan engångsersättning som beviljats pensionstagaren, kan pensionsanstalten betala välfärdsområdet antingen ett belopp som motsvarar engångsersättningen eller exempelvis pensionen för en månad. 

Välfärdsområdet ska betala den del av pensionen som överskjuter kostnaderna till pensionstagaren själv.

Mera

Mera

Det förutsätts att välfärdsområdet vid tidpunkten för utbetalningen av ersättningen fattat beslut om att engångsersättningen krävs tillbaka från pensionen i enlighet med 23 § i lagen om utkomststöd.

Pension kan inte betalas till FPA eller välfärdsområdet med stöd av fullmakt eller motsvarande dokument

Pension kan inte betalas till FPA eller välfärdsområdet med stöd av fullmakt eller motsvarande dokument.

Välfärdsområdets ansökan

Välfärdsområdet ansöker om att pensionen ska betalas till den antingen med en formbunden eller fritt formulerad ansökan.

En fritt formulerad ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

En fritt formulerad ansökan ska åtminstone innehålla uppgifter om 

 • pensionstagaren
 • pensionsanstalten
 • att välfärdsområdet ansöker om utbetalning av pension som ersättning för utkomststöd som betalts i förskott (även lagrum)
 • den tid som förskottet hänför sig till och om betalningen fortgår
 • den tid för vilken pension ska betalas till välfärdsområdet
 • beloppet av den pension som välfärdsområdet söker för utbetalning, om det vid ansökan är möjligt att uppge beloppet
 • kontonumret som förmånen ska betalas till.

Utgångspunkten är att FPA eller välfärdsområdet i sin egenskap av myndighet har gett rätt utredning. Det är på pensionsanstaltens ansvar att försäkra sig om att ansökan är korrekt och innehåller tillräckligt med uppgifter.

Pensionsbeslut och beslut om utbetalning

Beslut om utbetalning av pension som ersättning för utkomststöd som betalats i förskott fattas i allmänhet redan när pensionsärendet avgörs, eftersom det då är fråga om utbetalning av retroaktivt beviljad pension till välfärdsområdet. 

De lagrum som beslutet baserar sig på ska anges både i beslutet till välfärdsområdet och i beslutet till pensionstagaren.

Mera

FPA önskar att pensionsanstalterna inte sänder FPA beslut om fördelning av utbetalningen av retroaktiv pension i fall där pension betalas till FPA som ersättning för grundläggande utkomststöd.

Om pensionstagaren inte har rätt till pension, kan pensionsanstalten informera välfärdsområdet om avslagsbeslutet i ett brev. 

Senare beslut om utbetalning till FPA eller välfärdsområdet

FPA:s eller välfärdsområdets förhandsmeddelande är fortfarande i kraft, trots att ett avslagsbeslut har getts i arbetspensionsärendet. 

Pensionsanstalten utreder på basis av FPA:s eller välfärdsområdets tidigare förhandsmeddelande om någonting ska utbetalas till FPA eller välfärdsområdet, om personen senare beviljas pension på basis av 

 • sökande av ändring
 • självrättelse eller
 • en ny ansökan. 

I dessa fall kontrollerar pensionsanstalten hos FPA eller välfärdsområdet, om grunderna och uppgifterna i den tidigare ansökan fortfarande är riktiga.

Pensionsanstalten ska kontrollera om FPA eller välfärdsområdet har rätt att få pensionen också när pension betalas senare i form av ett justeringsbelopp, till exempel som en följd av att förskottsinnehållning av skatt har omräknats för en sådan retroaktiv tid som FPA:s eller välfärdsområdets förhandsmeddelande gäller.

Återbäring av överskottsbetalning

FPA eller välfärdsområdet ska återbetala den pension som återstår efter återkravet av utkomststödet till pensionsanstalten.

Mera

När inkomstregistret är i bruk återbetalar FPA eventuell överskottsbetalning vid regress till pensionsanstalten så att uppgifterna i inkomstregistret blir korrekta. Tills förmånerna införs i inkomstregistret fortgår förfarandet enligt vilket FPA kan betala överskottsbetalningen direkt till kunden. Uppgifter om förmåner lämnas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2020.

Om den retroaktivt beviljade pensionen är större än det utkomststöd som beviljats i förskott för samma tid, kan FPA eller välfärdsområdet inte använda den överskjutande delen av pensionen som ersättning för utkomststöd som betalts innan pensionen har börjat.

FPA eller välfärdsområdet ska återbetala den överskjutande delen till pensionsanstalten.

Pensionsanstalten ska gärna kontrolleradet belopp som återkrävs på nytt hos FPA, om det har gått tid mellan mottagandet av meddelandet om betalningskravet och beslutet om utbetalning av arbetspension. Det kan minska återbetalningarna av överskott till pensionsanstalten.

Också i sådana fall där det finns regressbegäran från flera olika håll ska överskjutande betalning återbetalas till pensionsanstalten. FPA ber pensionsanstalten om de uppgifter den behöver för återbetalningen av överskottsbetalning, och återbetalar överskottet till pensionsanstalten efter att ha fått uppgifterna.

Om ett överskjutande belopp har betalats till välfärdsområdet, ska pensionsanstalten kontakta välfärdsområdet och be att det överskjutande beloppet återbetalas till pensionsanstalten

Utbetalningsordning

I utbetalningsordningen för pension är betalning av pension till FPA som ersättning för grundläggande utkomststöd i förskott på plats nummer 7.

I utbetalningsordningen för pension är betalning av pension till välfärdsområdet som ersättning för kompletterande eller förebyggande utkomststöd i förskott på plats nummer 8.

Således går t.ex. krav på betalning av retroaktiv pension till sjukförsäkringsfonden eller pensionsanstaltens rätt att driva in obetalda företagarpensionsavgifter före FPA:s eller välfärdsområdets betalningskrav.

FPA:s eller välfärdsområdets andel betalas från nettopensionen

FPA:s eller välfärdsområdets andel betalas från nettopensionen. På den pension som betalas till FPA eller välfärdsområdet innehålls först förskottsskatt.

Dröjsmålsförhöjning

Eventuell dröjsmålsförhöjning av pensionen betalas inte till FPA. Det är möjligt att eventuell dröjsmålsförhöjning av pensionen ska betalas till välfärdsområdet.

Registrerad tilläggspension

Även registrerad tilläggspension kan behöva betalas till FPA eller välfärdsområdet.

Ingen pensionsansökan har inlämnats

FPA:s eller välfärdsområdets förhandsmeddelande om utbetalning av pension till FPA eller välfärdsområdet kan inkomma till Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten redan före pensionsansökan. 

Om FPA:s eller välfärdsområdets förhandsmeddelande om utbetalning av pension till FPA eller välfärdsområdet har inkommit till Pensionsskyddscentralen, skickar Pensionsskyddscentralen förhandsmeddelandet till pensionsanstalten, när ett meddelande om pensionsansökan kommer till registret.

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 4.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med ändringarna p.g.a. social- och hälsovårdsreformen. Vid reformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Dessutom har uppgifterna om blanketter på vilka kommuner har kunnat ansöka om att pension betalas till dem strukits, eftersom blanketterna inte längre är i bruk.

Vård eller omvårdnad på institution eller familjevård

Ett välfärdsområde kan få pensionstagarens pension som ersättning för vård eller omvårdnad på institution eller familjevård.

Mera

Mera

Lagändringarna om social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft 1.1.2023. Vid social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena.

Med välfärdsområde avses i anvisningen också Helsingfors stad, när den ansvarar för att ordna social- och hälsovård inom sitt område, samt kommunerna i landskapet Åland.

Pensionsanstalten ska på yrkande av välfärdsområdet betala pensionstagarens pension till välfärdsområdet om välfärdsområdet för pensionstagaren har ordnat

 • vård eller omvårdnad på institution eller
 • familjevård.

Mera

Mera

Med institutionsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på

 • ett sjukhus
 • en vårdinrättning eller
 • någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Vården är institutionsvård om den ordnas på

 • en vårdavdelning på ett sjukhus
 • en bäddavdelning på en hälsovårdscentral
 • ett åldringshem
 • en institution för specialomsorg för utvecklingsstörda
 • en vårdinstitution inom missbrukarvården.

Med familjevård avses ordnande av

 • vård
 • fostran eller
 • annan omvårdnad av en person dygnet runt i ett privathem utanför personens eget hem.

Pensionen betalas för den tid som vården eller omvårdnaden på en institution eller familjevården ordnas.

Krav om att pension ska betalas till välfärdsområdet kan endast gälla den vårdbehövande personens egen pension.

Mera

Mera

välfärdsområdet kan inte kräva att pension till barnets förälder betalas till välfärdsområdet, även om välfärdsområdet för kostnader som uppstår av familjevård, institutionsvård eller boendeservice kan ta ut ersättning från både

 • barnets föräldrar och
 • barnets eller den unga personens egna inkomster, ersättningar och fordringar.

När kan betalningen till välfärdsområdet börja?

Om en person som får vård eller omvårdnad på institution eller familjevård beviljas pension, betalas pensionen på välfärdsområdets yrkande till välfärdsområdet från början av månaden närmast efter det att pensionen började.

Det kan hända att också retroaktiv pension ska betalas till välfärdsområdet.

Pensionen kan betalas till välfärdsområdet tidigast från början av månaden närmast efter ansökan, om välfärdsområdets ansökan är framme hos pensionsanstalten när pensionen redan har börjat betalas ut.

För vilken tid och till vilket belopp betalas pensionen till välfärdsområdet?

Välfärdsområdet kan driva in pensionstagarens pension fortlöpande så länge som vården eller omvårdnaden på institution eller familjevården fortsätter. 

Välfärdsområdet får då hela månadspensionen

Välfärdsområdet ska använda pensionen som ersättning för den avgift som fastställts för vården, uppehället eller skötseln. Välfärdsområdet ska se till att personen har till sitt förfogande det minimibelopp som fastställts i lagen. 

Välfärdsområdet har skyldighet att betala eventuell pension som överstiger vårdavgiften till pensionstagaren själv.

Välfärdsområdets ansökan

Välfärdsområdet kan ansöka om att pensionen betalas till den med FPA:s blankett EV 255r.

Välfärdsområdets ansökan kan också vara fritt formad. Den fritt formade ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att avgöra ärendet. 

Den fritt formade ansökan ska innehålla åtminstone:

 • uppgifter om pensionstagaren
 • uppgifter om pensionsanstalten
 • uppgift om att välfärdsområdet ansöker om pension som ersättning för vård eller omvårdnad på institution eller för familjevård (även lagrum)
 • tidpunkt när vården har börjat
 • uppgift om huruvida vården fortsätter eller om den redan har upphört
 • tidpunkt från och med när pensionen ska betalas till välfärdsområdet.

Betalningsbeslut

I de beslut som ges till välfärdsområdet och pensionstagaren ska de lagrum som avgörandet grundar sig på anges.

Om pensionstagaren inte har rätt till pension, meddelar pensionsanstalten välfärdsområdet per brev att ansökan har avslagits genom ett avslagsbeslut. I sådana fall ges det inte något beslut till välfärdsområdet.

Senare betalningsbeslut till välfärdsområdet 

Välfärdsområdets ansökan är fortfarande i kraft trots att ett avslagsbeslut har getts i arbetspensionsärendet. 

Pensionsanstalten utreder utifrån välfärdsområdets tidigare ansökan om kommunen senare kan få en betalning om personen senare beviljas pension till följd av

 • ändringssökande
 • självrättelse
 • ny ansökan.

I dessa situationer kontrollerar pensionsanstalten med välfärdsområdet om den tidigare ansökans grunder och uppgifter fortfarande är riktiga. 

Pensionsanstalten ska kontrollera välfärdsområdets rätt till pension även då när det senare betalas mera pension till exempel till följd av justering av förskottsinnehållning av skatt för en sådan retroaktiv tid som välfärdsområdets ansökan hänför sig till.

Pensionsansökan är inte anhängig

Välfärdsområdets ansökan om betalning av pension till välfärdsområdet kan inkomma till Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten redan innan pensionsansökan har lämnats in. 

Om ansökan har inkommit till Pensionsskyddscentralen, sänder Pensionsskyddscentralen den till pensionsanstalten när pensionsansökan har anmälts till registret. 

Om pensionsansökan inte inkommer inom en rimlig tid, ska Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten meddela välfärdsområdet om det.

Utbetalningsordning

Betalning av pension till välfärdsområdet för vård eller omvårdnad på institution eller för familjevård är på nionde plats

Således går betalning av en retroaktiv pension till sjukförsäkringsfonden eller en pensionsanstalts rätt att kräva obetalda företagarpensionsavgifter före välfärdsområdets yrkande.

Välfärdsområdets andel betalas av nettopensionen

Välfärdsområdets andel betalas av nettopensionen. Av pensionen som betalas till välfärdsområdet innehålls först förskottsskatt.

Dröjsmålsförhöjning

Det kan hända att eventuell dröjsmålsförhöjning på pensionen ska betalas till välfärdsområdet.

Registrerad tilläggspension

Det kan även hända att registrerad tilläggspension ska betalas till välfärdsområdet.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 4.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med ändringarna p.g.a. social- och hälsovårdsreformen. Vid reformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Dessutom har uppgifterna om blanketter på vilka kommuner har kunnat ansöka om att pension betalas till dem strukits, eftersom blanketterna inte längre är i bruk.

I vilka situationer kan det bli aktuellt att betala pensionstagarens pension till välfärdsområdet?

Det kan bli aktuellt att betala pensionstagarens pension till välfärdsområdet antingen på

 • ovillkorliga grunder eller
 • grunder som är beroende av prövning.

Mera

Pensionen betalas till välfärdsområdet på ovillkorliga grunder om välfärdsområdet har beviljat personen utkomststöd i förskott mot en emotsedd pension.

Mera

Lagändringarna om social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft 1.1.2023. Vid social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena. Uppgifter i anslutning till verkställigheten av socialvården i kommunen har tidigare skötts av ett organ enligt 6 § i socialvårdslagen (710/1982) som bestått av flera medlemmar och som har kallats socialnämnd. Socialvårdslagens 6 § har upphävts 1.1.2023.

Fr.o.m. 1.1.2023 har välfärdsområdena möjlighet att själva besluta hurdana organ den definierar i sin förvaltningsstadga och hur beslutanderätt delegeras (35 §, 95 § och 96 § i lagen om välfärdsområden). Således kan välfärdsområdena själva besluta hur de tidigare kommunala socialnämndernas uppgifter organiseras inom välfärdsområdet.

Med välfärdsområde avses i anvisningen också Helsingfors stad, när den ansvarar för att ordna social- och hälsovård inom sitt område, samt kommunerna i landskapet Åland.

Prövningsbaserade grunder

Pensionsanstalten kan med pensionstagarens samtycke besluta att pension betalas till välfärdsområdet för den kommun där pensionstagaren är bosatt.

För utbetalning till välfärdsområdet förutsätts det att utbetalning till pensionstagarens själv inte kan anses ändamålsenligt med tanke på pensionstagarens

 • livsstil
 • sjukdom eller
 • någon annan särskild orsak och pensionstagaren inte har förordnats en intressebevakare.

Mera

På det sättet kan man undvika att nödgas ansöka om förordnande av intressebevakare för pensionstagaren.

Välfärdsområdet ansöker om och använder pension som utbetalats på prövningsbaserade grunder för omvårdnad av pensionstagaren eller dennes familj.

Mera

Med pensionstagarens familj avses här personer som pensionstagaren är skyldig att försörja. Denna försörjningsplikt föreskrivs i 2 § lagen om utkomststöd.

Med försörjningsplikt avses en persons skyldighet att dra försorg om sig själv och sitt eget uppehälle. Pensionstagaren är skyldig att dra försorg om sin makes eller makas samt sina minderåriga barns och adoptivbarns uppehälle i den utsträckning som föreskrivs i äktenskapslagen, i lagen om underhåll för barn och i annan lag.

Pension betalas inte för att ersätta underhållsstöd

I arbetspensionslagarna finns ingen bestämmelse enligt vilken pensionsanstalten kan betala pension till FPA som ersättning för underhållsstöd som betalas av FPA.

Mera

Underhållsstödet började 1.4.2009 betalas av FPA. I den nya lagen om underhållsstöd eller arbetspensionslagarna finns tills vidare ingen bestämmelse enligt vilken arbetspensionsanstalten kan betala pension till FPA som ersättning för en förmån som betalas av FPA.

Pension som ersättning för underhållsbidrag

Om pensionstagaren har försummat att betala underhåll för sina barn, kan välfärdsområdet ansöka om att få den delen av pensionstagarens pension som motsvarar barnets underhållsbidrag. För utbetalning till välfärdsområdet förutsätts

 • pensionstagarens samtycke och
 • att villkoren för prövningsbaserad betalning uppfylls.

Pensionen betalas till välfärdsområdet ända till det att barnet fyller 18 år.

Välfärdsområdet inhämtar pensionstagarens samtycke

Välfärdsområdet inhämtar pensionstagarens samtycke till att pension betalas till välfärdsområdet.

Samtycket ska vara tillräckligt individualiserat. Samtycket ska innehålla åtminstone

 • pensionstagarens tydliga samtycke till att pensionen betalas till välfärdsområdet
 • datum
 • underskrift.

Om pensionsanstalten har fått en ansökan från välfärdsområdet och ansökan saknar motivering eller pensionstagarens samtycke, skickar pensionsanstalten ansökan tillbaka till välfärdsområdet för att kompletteras.

Förekomsten av prövningsbaserade grunder ska läggas fram av välfärdsområdet

Välfärdsområdet ska i sin ansökan på ett övertygande och sakligt sätt motivera varför pensionen ska betalas till välfärdsområdet och inte till pensionstagaren själv. Lagbestämmelserna ska också specificeras.

Välfärdsområdet är skyldigt att ange de personer som pensionstagaren försörjer.

Som grund för att pensionen ska betalas till välfärdsområdet räcker inte enbart att pensionstagaren har en livsstil som avviker från det normala. Välfärdsområdet ska kunna visa att pensionstagarens utkomst eller utkomsten för dem han eller hon försörjer kan äventyras.

Mera

Personens livsstil eller livsinställning kan vara sådan att det är nödvändigt att med personens samtycke övervaka hans eller hennes användning av sina penningmedel. Det kan till exempel vara fråga om en person som

 • är sjuk
 • är handikappad
 • har missbruksproblem eller
 • är spelberoende.

Pensionsanstaltens prövningsrätt i fråga om grunder som välfärdsområdet lägger fram

Pensionsanstalten behöver inte kräva en detaljerad utredning av personens situation av välfärdsområdet. I välfärdsområdets ansökan räcker det med att ange att personens utkomst kan äventyras om den utbetalas till personen själv.

Pensionen kan betalas till välfärdsområdet, även om pensionstagaren inte skulle få

 • utkomststöd
 • annat stöd
 • omvårdnad eller vård.

Det är inte möjligt att betala pensionen till välfärdsområdet om pensionstagaren inte har gett sitt samtycke till att pensionen betalas till välfärdsområdet.

Pensionen kan inte betalas till välfärdsområdet utan samtycke, fastän de grunder som välfärdsområdet lagt fram talar för utbetalning av pensionen.

Välfärdsområdet ansökan

Välfärdsområdet kan ansöka om att pension betalas till den på prövningsbaserade grunder med en separat ansökan.

Pensionstagaren anses ha gett sitt i lagen förutsatta samtycke, när samtycket är tillräckligt väl individualiserat i ansökan så att det klart framgår att pensionstagaren samtycker till att pensionen betalas till välfärdsområdet.

Samtycket ska alltid vara försett med datum och underskrift.

Ansökan av någon annan än välfärdsområdet

Framställan om att pension ska utbetalas till välfärdsområdet kan förutom av välfärdsområdet också göras av någon annan än välfärdsområdet. Till exempel av

 • pensionstagaren
 • pensionstagarens make
 • någon annan anhörig
 • någon annan person som huvudsakligen tar hand om pensionstagaren.

Utbetalning av pension till välfärdsområdet förutsätter att ansökan är motiverad och att pensionstagaren har gett sitt samtycke.

Välfärdsområdet ska höras om någon annan än välfärdsområdet har gjort framställan om utbetalning till välfärdsområdet.

Beslut

Om pensionen betalas till välfärdsområdet, ska både pensionstagaren och välfärdsområdet få beslut i saken. Till beslutet fogas besvärsanvisningar.

Om pensionstagaren inte ger sitt samtycke, underrättas välfärdsområdet i ett brev om att dess ansökan inte kan godkännas. På välfärdsområdet begäran ges ett beslut i ärendet.

Pensionstagaren kräver att pension som ska betalas till välfärdsområdet ska betalas till honom eller hennes själv

Pensionstagaren kan när som helst återta sitt samtycke till att pension betalas till välfärdsområdet.

Pensionstagaren ska lämna in ett skriftligt yrkande om att pensionen betalas till honom eller henne själv. Pensionstagaren behöver inte uppge någon grund för sitt yrkande. Pensionsanstalten har ingen prövningsrätt i ärendet.

Pensionsanstalten meddelar välfärdsområdet i ett så tidigt skede som möjligt om pensionstagarens yrkande och att betalningsmottagaren har ändrats. Då kan välfärdsområdet förhandla med pensionstagaren och överväga om den ska ansöka om förordnande av en intressebevakare.

Nytt beslut när betalningsmottagaren ändras

Pensionsanstalten ger ett nytt betalningsbeslut om betalningsmottagaren ändras till följd av

 • att samtycket återtas eller
 • pensionstagarens yrkande.

Beslutet ges både till pensionstagaren och till välfärdsområdet.

Välfärdsområdets andel betalas från nettopensionen

Välfärdsområdets andel betalas av nettopensionen. På den pension som betalas till välfärdsområdet innehålls först förskottsskatt.

Dröjsmålsförhöjning

Det kan hända att en eventuell dröjsmålsförhöjning som hänför sig till pensionen också måste betalas till välfärdsområdet.

Registrerad tilläggspension

Det kan även hända att registrerad tilläggspension ska betalas till välfärdsområdet.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 14.8.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med uppgifter om arbetslivspensionen. Anvisningen har kompletterats med uppgifter om att partiell ålderspension inte betalas till arbetsgivare eller sjukkassa. Anvisningen har kompletterats även med dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar som en egen förmån.

När ska förmån som beviljas arbetstagaren betalas till arbetsgivaren?

Eventuellt ska en förmån som beviljats en arbetstagare betalas till arbetsgivaren i följande fall:

 • Till en arbetsgivare som har betalat en arbetstagare lön för sjukdomstid kan betalas pension som har beviljats retroaktivt för samma tid som lönen för sjukdomstid.
 • Arbetsgivaren kan som ersättning för den lön som arbetsgivaren har betalat få både retroaktiv pension och framtida pensionsförmån som betalas rehabiliteringsklienten, om en arbetsgivare på basis av arbete betalar eller har betalat ut lön till en arbetstagare (rehabiliteringsklient) som får rehabiliteringspenning eller invalidpension med rehabiliteringstillägg.
 • En retroaktiv ålderspension som har beviljats i stället för invalidpension eller arbetslivspension kan betalas till en arbetsgivare, om arbetsgivaren har betalat ut lön för sjukdomstid för samma tid för vilken ålderspensionen beviljas.
 • En retroaktiv invalidpension, arbetslivspension eller en ålderspension som har beviljats i stället för invalidpension eller arbetslivspension, kan betalas till en arbetsgivare som för samma tid och i stället för lön för sjukdomstid har betalat arbetstagaren lön för uppsägningstid.
 • Till en arbetsgivare som betalat lön eller ersättning som motsvarar lön till en arbetstagare kan betalas retroaktivt beviljad pension för en tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Partiell ålderspension betalas inte till arbetsgivare eller sjukkassa

Partiell ålderspension kan inte komma att betalas till arbetsgivare eller sjukkassa.

Om en arbetstagare som får partiell ålderspension beviljas invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension för samma tid för vilken det redan har betalats partiell ålderspension till arbetstagaren, betraktas den partiella ålderspensionen som en delbetalning av den andra pensionen som beviljas.

Den del av retroaktiv invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension som överskjuter den partiella ålderspensionen kan betalas till arbetsgivaren eller sjukkassan.

Pension till sjukkassa

Kompletteringsdagpenning som betalas ut av en sjukkassa motsvarar av arbetsgivaren betalad lön för sjukdomstid som eller lön eller ersättning som motsvarar lön.

Mera

I lagen om försäkringskassor finns bestämmelser om sjukkassor.

Det kan hända att arbetstagarens retroaktiva pension ska betalas till en sjukkassa till den del lönen för sjukdomstid eller lönen eller ersättning som motsvarar lön har betalas till arbetstagaren i form av kompletteringsdagpenning.

Betalning först till sjukförsäkringsfonden

För pension, rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg betalas först den del som går till sjukförsäkringsfonden.

Efter andelen till sjukförsäkringsfonden betalas av pensionen, rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringstillägget den andel som tillfaller arbetsgivaren eller sjukkassan.

Arbetsgivare eller sjukkassa som med stöd av någon annan lag redan har fått ersättning för lön som denna har betalat

Om en arbetsgivare eller sjukkassa med stöd av någon annan lag redan har fått ersättning för lön som denna har betalat, har arbetsgivaren eller sjukkassan inte rätt att få pension.

Mera

I praktiken kan ersättningar med stöd av någon annan lag bestå av exempelvis

 • ersättningar med stöd av sjukförsäkringslagen eller
 • ersättningar med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ingen förskottsinnehållning

Från en förmån som betalas till en arbetsgivare eller sjukkassa innehålls ingen förskottsskatt.

Dröjsmålsförhöjning kan betalas

Eventuellt ska dröjsmålsförhöjning på en förmån betalas till en arbetsgivare eller sjukkassa.

Registrerad tilläggspension kan betalas

Eventuellt ska den andelen som en registrerad tilläggspension står för betalas till en arbetsgivare eller sjukkassa.

Pension som betalats för att ersätta lön eller kompletteringsdagpenning kan betalas till arbetsgivare

Pension som har betalats som ersättning för lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön eller kompletteringsdagpenning

Om det till en arbetsgivare betalas ut retroaktiv pension som ersättning för lön för sjukdomstid eller lön eller en ersättning som motsvarar lön kan arbetsgivaren få ersättning endast för den lön eller den ersättning som motsvarar lön som arbetsgivaren har betalat till arbetstagaren för

 • sjukdomstid eller
 • en tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Semesterpenning eller semesterersättning kan inte ersättas från pensionen

Semesterpenning eller semesterersättning som arbetsgivaren betalar kan inte ersättas från pensionen. Detsamma gäller om en sjukkassa har betalat lön i form av kompletteringsdagpenning.

Förmån som har betalats som ersättning för utbetald lön för arbete (rehabiliteringsförmån)

Om en rehabiliteringsklients rehabiliteringspenning eller invalidpension och rehabiliteringstillägg betalas till arbetsgivaren som ersättning för utbetald arbetslön, kan det bli aktuellt att ersätta

 • den egentliga lönen
 • den del av semesterersättningen och semesterpenningen som har tjänats in på basis av tiden i arbete
 • den andel av övriga motsvarande poster som har tjänats in på basis av tiden i arbete (=intjänad lön).

Till vilka arbetsgivare betalas pension?

Pensionen betalas till de arbetsgivare som ansökt om pension i proportion till de löner som de har betalat, om en arbetstagare har fått lön för sjukdomstid eller lön eller ersättning som motsvarar lön från två eller flera arbetsgivare. 

Detsamma gäller om en sjukkassa har betalat kompletteringsdagpenning i stället för lön för sjukdomstid eller lön eller ersättning som motsvarar lön.

Pension enligt principen om sista försäkrare (VILMA-pension)

I fråga om pensioner enligt principen om sista försäkrare, s.k. VILMA-pensioner, betalas pensionen som har tjänats in på basis av arbete inom den privata sektorn på ansökan även till en offentlig arbetsgivare.

På motsvarande sätt kan pensionen som har tjänats in på basis av arbete inom den offentliga sektorn på ansökan även betalas till en arbetsgivare inom den privata sektorn.

Pensioner som inte omfattas av principen om sista försäkrare (icke-VILMA-pension)

I fråga om pensioner som inte omfattas av principen om sista försäkrare, s.k. icke-VILMA-pensioner, betalas pension som har tjänats in på basis av arbete inom den privata sektorn inte till en offentlig arbetsgivare som har betalat lön till arbetstagaren i fråga.

Pension som har tjänats in på basis av arbete inom den offentliga sektorn betalas inte till en privat arbetsgivare.

Företagare

Pension för en företagare som är försäkrad enligt lagen om pension för företagare betalas inte som ersättning till företaget, även om företagaren uppger sig ha tagit ut lön för sjukdomstid eller lön eller ersättning som motsvarar lön från sitt företag för den tid som företagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Pension kan betalas till ett företag endast som ersättning för lön till anställda i företaget.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 15.2.2017

Retroaktiv arbetslivspension betalas till arbetsgivaren eller sjukkassan

Arbetsgivaren har betalat lön eller ersättning som motsvarar lön

Arbetslivspension betalas till arbetsgivaren, om

 • arbetslivspensionen beviljas retroaktivt och
 • arbetsgivaren har betalat arbetstagaren sjuklön för samma tid   
 • arbetsgivaren har betalat lön eller ersättning som motsvarar lön för en tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Retroaktiv arbetslivspension betalas

 • på arbetsgivarens ansökan
 • högst till beloppet för den lön eller ersättning som motsvarar lön som betalats för samma tid.

Sjukkassan har betalat kompletteringsdagpenning

Arbetslivspension betalas till sjukkassan, om

 • arbetslivspension betalas retroaktivt och
 • lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön har betalats som kompletteringsdagpenning.

För att retroaktiv arbetslivspension ska betalas till sjukkassan förutsätts att sjukkassan ansöker om det.

Retroaktiv arbetslivspension betalas inte till arbetsgivaren, om pensionstagaren har arbetat efter den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde

Retroaktiv arbetslivspension betalas inte till arbetsgivaren, om

 • arbetslivspensionen beviljas retroaktivt och
 • pensionstagaren har arbetat efter den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.

Mera

Arbetsgivaren har inte rätt att få arbetslivspension som betalas för samma tid, eftersom arbetsgivaren har tillgodogjort sig arbetstagarens arbetsinsats.

Betalning av retroaktiv arbetslivspension om arbetstagaren har blivit sjuk under uppsägningstiden

Retroaktiv arbetslivspension betalas på ansökan till arbetsgivaren, som i stället för lön för sjukdomstid har betalat lön för uppsägningstid till arbetstagaren för samma tid.

Mera

Om arbetstagaren insjuknar under uppsägningstiden, ändras inte lönen som arbetsgivaren betalat under uppsägningstiden till sjuklön, även om arbetstagaren de facto blivit arbetsoförmögen.

Arbetslivspension betalas till arbetsgivaren högst till beloppet av den lön som betalas under uppsägningstiden.

Den del av pensionen som överstiger lönen betalas till pensionstagaren

Den eventuella del av arbetslivspensionen som överstiger lönen betalas till pensionstagaren.

Till arbetsgivaren betalas en andel som motsvarar bruttolönen

Till arbetsgivaren betalas en sådan andel av arbetslivspensionen som motsvarar den bruttolön som arbetsgivaren betalat.

Socialskyddsavgifternas andel betalas inte till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren eller sjukkassan ska lämna in sin ansökan minst 2 veckor före utbetalningsdagen

Retroaktiv arbetslivspension betalas till arbetsgivaren eller sjukkassan endast om ansökan om betalning av den har lämnats in hos pensionsansökan minst 2 veckor före arbetslivspensionens utbetalningsdag.

Fritt formulerad ansökan

En arbetsgivares eller sjukkassas ansökan om utbetalning av arbetslivspension formuleras fritt.

I den fritt formulerade ansökan ska åtminstone följande uppgifter lämnas:

 • att det är fråga om ersättning för lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön eller kompletteringsdagpenning
 • beloppet på lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättning för lön eller kompletteringsdagpenning
 • vilken tidsperiod lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättningen som motsvarar lönen eller kompletteringsdagpenningen hänför sig till.

Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan

Det kan hända att arbetsgivaren eller sjukkassan inte kommer ihåg att meddela pensionsanstalten att de ansöker om att retroaktiv pension ska betalas till dem. Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan om pensionsanstalten får uppgift om att

 • arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön eller
 • sjukkassan har betalat kompletteringsdagpenning.

Mera

Pensionsanstalten kan få uppgiften till exempel från anmälan om avslutat anställningsförhållande eller på något annat sätt.

Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan om möjligheten att ansöka om retroaktiv arbetslivspension som ersättning för lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättning som motsvarar lönen eller kompletteringsdagpenningen.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 10.8.2018

Full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd till arbetsgivaren eller sjukkassan

Full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd betalas retroaktivt till arbetsgivaren om arbetsgivaren för samma tid har betalat arbetstagaren

 • lön för sjukdomstid eller
 • lön eller ersättning som motsvarar lön för en tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Till arbetsgivaren betalas en retroaktiv invalidpension högst till beloppet av lönen eller en ersättning som motsvarar lönen.

Den retroaktiva invalidpensionen betalas till arbetsgivaren på basis av arbetsgivarens ansökan.

Sjukkassan har betalat kompletteringsdagpenning

Om lön för sjukdomstid eller lön eller ersättning som motsvarar lön har betalats som kompletteringsdagpenning, betalas den retroaktiva invalidpensionen på ansökan till sjukkassan.

Delinvalidpension beviljas till arbetstagare som blivit sjukledig från deltidsarbete

Retroaktiv delinvalidpension betalas inte till arbetsgivare om delinvalidpensionen beviljas retroaktivt för en tid då arbetstagaren har fått lön för sjukdomstid som grundar sig på deltidsarbete eller lön eller ersättning för en tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Mera

I lagen har man inte skiljt på betalning av full invalidpension och delinvalidpension till arbetsgivare, men i praktiken tillämpas lagrummet endast i fall när full invalidpension ska beviljas. Försörjningen för en person som är deltidspensionerad och som deltidsarbetar är avsedd att tryggas med lönen och delinvalidpensionen som beviljats vid sidan av lönen. Om lönen för sjukdomstid eller lön eller delinvalidpension som motsvarar ersättning som motsvarar lön betalades till arbetsgivaren, skulle personen gå miste om en del av sitt utkomstskydd.

Delinvalidpension beviljas till arbetstagare som blivit sjukledig från heltidsarbete

Retroaktiv delinvalidpension betalas för sjukdomstid till arbetsgivare om personen

 • blir sjukledig från heltidsarbete
 • under sjukledigheten får lön för sjukdomstid eller lön eller ersättning som motsvarar lön och om
 • personen senare beviljas delinvalidpension för samma tid för vilken personen har fått sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom.

Retroaktiv invalidpension betalas inte till arbetsgivaren för tid med arbetsprövning

Retroaktiv invalidpension betalas inte till arbetsgivaren för tid som arbetstagaren deltar i arbetsprövning. För tiden med arbetsprövning får arbetstagaren både lön och retroaktiv invalidpension.

Mera

När kan arbetet anses vara arbetsprövning?

Om en arbetstagare har fått rehabiliteringsstöd och efter att rehabiliteringsstödet upphört har arbetat en tid före sjukskrivning, kan det bli aktuellt med beviljande av retroaktiv invalidpension redan från och med det att rehabiliteringsstödet har upphört. Då betraktas tiden i arbete omedelbart före sjukskrivningen som arbetsprövning.

Arbetsgivaren har tillgodogjort sig arbetsgivarens arbetsinsats tiden som arbetsprövningen pågått, och det är inte meningen att denna ska ersättas med invalidpension.

Till arbetsgivaren kan man betala retroaktiv invalidpension endast för den tid då

 • arbetstagaren har varit borta från arbete på grund av sjukdom eller för att förhindra spridning av smittsam sjukdom och
 • arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön.

Retroaktiv invalidpension betalas inte till arbetsgivaren, om pensionstagaren har arbetat efter den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde

Retroaktiv invalidpension betalas inte till arbetsgivaren, om invalidpensionen beviljas retroaktivt och pensionstagaren har arbetat efter den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.

Mera

Arbetsgivaren har inte rätt att få invalidpension som utbetalats för samma tid, eftersom arbetsgivaren har tillgodogjort sig en arbetstagares arbetsinsats.

Arbetsgivaren eller sjukkassan ska lämna in sin ansökan minst 2 veckor före utbetalningsdagen

Retroaktiv invalidlivspension betalas till arbetsgivaren eller sjukkassan endast om ansökan om betalning av den har lämnats in hos pensionsanstalten minst 2 veckor före invalidlivspensionens utbetalningsdag.

Fritt formulerad ansökan

En arbetsgivares eller sjukkassas ansökan om utbetalning av invalidpension formuleras fritt.

I den fritt formulerade ansökan ska åtminstone följande uppgifter lämnas:

 • att det är fråga om ersättning för lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön eller kompletteringsdagpenning
 • beloppet på lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättning för lön eller kompletteringsdagpenning
 • vilken tidsperiod lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättningen som motsvarar lönen eller kompletteringsdagpenningen hänför sig till.

Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan

Det kan hända att arbetsgivaren eller sjukkassan inte kommer ihåg att meddela pensionsanstalten att de ansöker om att pension ska betalas till dem. Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan om pensionsanstalten får uppgift om att

 • arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön eller
 • sjukkassan har betalat kompletteringsdagpenning.

Mera

Pensionsanstalten kan få uppgiften till exempel från anmälan om avslutat anställningsförhållande eller på något annat sätt.

Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan om möjligheten att ansöka om retroaktiv invalidpension som ersättning för lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättning som motsvarar lönen eller kompletteringsdagpenningen.

Betalning av retroaktiv invalidpension om en arbetstagare har blivit sjuk under uppsägningstiden

Retroaktiv invalidpension betalas på ansökan till arbetsgivaren, som i stället för lön för sjukdomstid har betalat lön för uppsägningstid till arbetstagaren för samma tid.

Mera

Om arbetstagaren insjuknar under uppsägningstiden, ändras inte lönen som arbetsgivaren betalat under uppsägningstiden till lön för sjukdomstid, även om arbetstagaren de facto blivit arbetsoförmögen.

Invalidpension betalas till arbetsgivaren högst till beloppet av den lön som betalas under uppsägningstiden.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 15.8.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med uppgifter om arbetslivspensionen. Anvisningen har också kompletterats med tillvägagångsanvisning om utbetalning av ålderspension till arbetsgivare eller sjukkassa i en situation när en arbetstagare har förordnats att bli borta från sitt förvärvsarbete eller måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Retroaktiv ålderpension betalas till arbetsgivare eller sjukkassa

Ålderspension som beviljats i stället för invalidpension betalas för tiden med arbetsoförmåga till arbetsgivaren om

 • ålderspensionen beviljas retroaktivt och
 • arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstid för samma tid eller
 • lön eller ersättning som motsvarar lön för en tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Mera

Arbetstagaren beviljas ålderspension i stället för invalidpension eller arbetslivspension om

 • arbetstagaren har fyllt den ålder som är den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass innan primärtiden enligt sjukförsäkringslagen gått ut eller
 • en primärtid inte har fastställts för arbetstagaren eftersom han eller hon har fyllt den ålder som är åldersklassens lägsta pensionsålder.

Pensionen beviljas från början av den månad som följer efter den då arbetstagaren har fyllt den lägsta åldern för sin åldersklass.

Retroaktiv pension betalas

 • på arbetsgivares ansökan
 • högst för samma tid till beloppet av lönen som betalats ut eller ersättningen som motsvarar lön.

Betalning av retroaktiv ålderpension om en arbetstagare har blivit sjuk under uppsägningstiden

En retroaktiv ålderspension som har beviljats i stället för invalidpension eller arbetslivspension till en person som uppnått sin åldersklass lägsta pensionsålder betalas på ansökan till en arbetsgivare som i stället för lön för sjukdomstid har betalat arbetstagaren lön för uppsägningstid för samma tid.

Mera

Om arbetstagaren insjuknar under uppsägningstiden, ändras inte lönen som arbetsgivaren betalat under uppsägningstiden till lön för sjukdomstid, även om arbetstagaren de facto blivit arbetsoförmögen.

Ålderspension betalas till arbetsgivaren högst till beloppet av den lön som betalas under uppsägningstiden.

Vilken arbetsgivare kan få ålderspensionen?

Retroaktiv ålderspension kan betalas till en arbetsgivare då en arbetstagare beviljas ålderspension på basis av anställningsförhållandet till arbetsgivaren.

Mera

I regel förutsätter beviljandet av ålderspension att det arbete på basis av vilket ålderspension söks har avslutats.

Därför gäller ersättning av lön för sjukdomstid eller lön eller ersättning som motsvarar lön för den tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete, måste hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom med retroaktiv ålderspension sådana situationer där ålderspension beviljas i stället för invalidpension eller arbetslivspension till en person som ansökt om invalidpension eller arbetslivspension efter att den egna åldersklassens lägsta pensionsålder uppnåtts.

Ålderspension betalas inte till en arbetsgivare hos vilken en arbetstagare fortsätter att arbeta vid sidan av ålderspension.

Arbetsgivarens eller sjukkassans ansökan minst 2 veckor före utbetalningsdagen

Den retroaktiva pensionen betalas till arbetsgivaren eller sjukkassan endast om ansökan om utbetalning av förmånen har gjorts hos pensionsanstalten senast två veckor före utbetalningsdagen av ålderspension.

Fritt formulerad ansökan

En arbetsgivares eller sjukkassas ansökan om utbetalning av ålderspension formuleras fritt.

I den fritt formulerade ansökan ska åtminstone följande uppgifter lämnas:

 • att det är fråga om ersättning för lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön eller kompletteringsdagpenning
 • beloppet på lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättning för lön eller kompletteringsdagpenning
 • vilken tidsperiod lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättningen som motsvarar lönen eller kompletteringsdagpenningen hänför sig till.

Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan

Det kan hända att arbetsgivaren eller sjukkassan inte kommer ihåg att meddela pensionsanstalten att de ansöker om att retroaktiv pension ska betalas till dem. Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan om pensionsanstalten får uppgift om att

 • arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstid, lön eller ersättning som motsvarar lön
 • sjukkassan har betalat kompletteringsdagpenning.

Mera

Pensionsanstalten kan få uppgiften till exempel från anmälan om avslutat anställningsförhållande eller på något annat sätt.

Pensionsanstalten kontaktar arbetsgivaren eller sjukkassan om möjligheten att ansöka om retroaktiv ålderspension som ersättning för lönen för sjukdomstid, lönen eller ersättning som motsvarar lönen eller kompletteringsdagpenningen.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 21.9.2017 – tills vidarePublicerat 4.8.2021

I tabellen anges

 • om förskottsinnehållning av skatt görs på en förmån som betalas till någon annan än pensionstagaren
 • om registrerad tilläggspension betalas till den mottagande instansen
 • om dröjsmålsförhöjning betalas till den mottagande instansen
Mottagare av betalningen Förskottsinnehållning Registrerad tilläggspension Dröjsmålsförhöjning
Pensionsanstalten

Återkrav av pension som har betalats utan grund genom kvittning

Beror på återkravsåret Ja Ja
Institutionen i ett EU/EES-land Ja Ja, under samma förutsättningar som nationellt Nej
FPA

Som ersättning för folkpension och garantipension som betalats utan grund

Nej Ja Nej
FPA

Som ersättning för bostadsbidrag för pensionstagare och extra fronttillägg

Ja Ja Nej
FPA

Ålderspension som ersättning för rehabiliteringspenning från FPA

Nej Ja Nej
FPA

Som ersättning för studiepenning

Nej Ja Nej
FPA

Som ersättning för bostadstillägg

Ja Ja Nej
FPA

Som ersättning för arbetslöshets- och utbildningsförmån

Nej Ja Nej
FPA

Som ersättning för grundläggande utkomststöd

Ja Ja Nej
FPA

Som ersättning för pensionsstöd

Nej Ja Nej
FPA

Familjepension som ersättning för förmånstagarens egen folkpension

Nej Ja Nej
FPA

Som ersättning för bostadsbidrag för pensionstagare och extra fronttillägg

Ja Ja Nej
Sjukförsäkringsfonden

Invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension som ersättning för sjukdagpenning

Nej Nej Nej
Socialnämnden

På ovillkorliga grunder och prövningsbaserade grunder

Ja Ja Ja
Institution i ett avtalsland Ja Ja, under samma förutsättningar som nationellt Nej
Arbetsgivare

Som ersättning för lön för sjukdomstid

Nej Ja Ja
Arbetsgivare

Som ersättning för lön för uppsägningstid, om arbetstagaren är sjuk under uppsägningstiden

Nej Ja Ja
Arbetsgivare

Som ersättning för lön för arbete

Nej Ja Ja
Arbetslöshetskassan

Som ersättning för arbetslöshets- och utbildningsförmån

Nej Ja Nej
Utsökning Ja Ja Ja
FöPL/LFöPL-anstalt Ja Ja Nej