Ändring av beviljad förmån

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2024 – tills vidarePublicerat 3.1.2024
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Penningbeloppen har uppdaterats enligt 2024 års nivå.

Hur inverkar arbetsinkomsterna på rehabiliteringspenningen för arbetspensionsrehabilitering?

Arbetsinkomsterna inverkar på rehabiliteringspenningens belopp:

 • Om rehabiliteringsklienten under tiden med yrkesinriktad rehabilitering har arbetsinkomster som är under hälften av den stabiliserade medelinkomsten, är rehabiliteringspenningens belopp full rehabiliteringspenning.
 • Om rehabiliteringsklienten under den yrkesinriktade rehabiliteringen haft arbetsinkomster som är över hälften av den stabiliserade medelinkomsten, är beloppet på rehabiliteringspenningen lika stort som en partiell rehabiliteringspenning.
 • Om arbetsinkomsterna överstiger rehabiliteringsklientens stabiliserade inkomst, överväger pensionsanstalten om det längre är motiverat att betala rehabiliteringspenning.

Under tiden med rehabiliteringspenning får arbetsinkomsterna vara 976,59 euro i månaden (2024 års nivå) utan att det inverkar på rehabiliteringspenningens belopp.

Pensionsanstalten ska vid behov justera beloppet på rehabiliteringspenningen.

Retroaktiv justering av rehabiliteringspenningen

Pensionsanstalten kan justera beloppet på rehabiliteringspenningen också retroaktivt.

Pensionsanstalten kan justera rehabiliteringspenningen retroaktivt för högst två år beräknat från kalendermånaden närmast efter den då rehabiliteringsklienten ansökt om justering eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder.

Full rehabiliteringspenning kan justeras till partiell rehabiliteringspenning eller en partiell rehabiliteringspenning kan ändras till full rehabiliteringspenning.

Granskningsperioden för arbetsinkomster omfattar 6 månader.

Mera

Mera

Om rehabiliteringsklientens arbetsinkomster varierar på så sätt att hen tidvis har rätt till full rehabiliteringspenning och tidvis till partiell rehabiliteringspenning, justeras beloppet på rehabiliterings-penningen inte månatligen. Rehabiliteringspenningens belopp justeras med 6 månaders mellanrum (Tolkningsgruppens ståndpunkt 17.12.2003). Arbetsinkomsterna granskas två gånger per kalenderår så att granskningsperioderna är januari-juni och juli-december (Tolkningsgruppens ståndpunkt 7.12.2021).

Vid verkställigheten har det konstaterats att de som deltar i rehabilitering numera oftare har återkommande arbetsinkomster under kalenderåret medan rehabiliteringen pågår, och arbetsinkomsterna hänför sig inte till vissa kalendermånader t.ex. under lov från studier. Därför används 6 månaders perioder som granskningsperiod för arbetsinkomsterna så att justeringen görs två gånger per kalenderår. Om rehabiliteringsklienten inte har meddelat till pensionsanstalten att hen arbetar, får pensionsanstalten information om rehabiliteringsklientens arbetsinkomster t.ex. ur arbetsgivarnas anmälningar till inkomstregistret och ur intjäningsregistret.

Hur påverkas rehabiliteringsklientens invalidpension av arbetsinkomster?

Om en rehabiliteringsklient som får invalidpension arbetar under rehabiliteringen, har hen rätt att av den stabiliserade medelinkomst som han eller hon hade före arbetsoförmögenheten förtjäna

 • högst 40 procent om hen får full invalidpension
 • högst 60 procent om hen får delinvalidpension.

Under tiden med invalidpension kan man alltid ha arbetsinkomster till beloppet av 976,59 euro i månaden (2024 års nivå), utan att det har inverkan på rehabiliteringspenningens belopp.

Full invalidpension ändras till delinvalidpension om arbetsinkomsterna överstiger 40 procent men ligger under 60 procent av den stabiliserade medelinkomsten.

Om arbetsinkomsterna under minst tre månader och högst två år utan avbrott varit över 60 procent av den stabiliserade medelinkomsten, avbryts utbetalningen av invalidpensionen och pensionen lämnas vilande. Om arbetsinkomsterna i minst två år utan avbrott tid överstiger 60 procent av den stabiliserade medelinkomsten, dras invalidpensionen in.

Mera

Mera

På rehabiliteringsförmånerna tillämpas bestämmelserna om utbetalning av invalidpension, avbrott av utbetalning, återkrav och bestämmelser som gäller förmånstagarens anmälningsplikt.

Rehabiliteringsklienten ska anmäla till pensionsanstalten om sådana förändringar som inverkar på rätten till rehabiliteringsförmån eller som inverkar på det förmånsbelopp som betalas ut.

Inkomstgränsen som finns i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete tillämpas också på rehabiliteringsförmåner. Rehabiliteringsklienten får alltid förtjäna 976,59 euro i månaden (2024 års nivå) utan att arbetsinkomsterna har inverkan på utbetalningen av rehabiliteringsförmånen.

Enligt lagen om främjande av återgång i arbete har invalidpensionstagare rätt att tjäna in 976,59 euro i månaden (2024 års nivå) i arbetsinkomster  vid sidan av invalidpensionen utan att utbetalningen av invalidpensionen avbryts eller dras in. Denna inkomstgräns tillämpas också på rehabiliteringspenning och invalidpension som innehåller rehabiliteringstillägg.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2023 – tills vidarePublicerat 9.10.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats enligt en lagändring om avbrytande av rehabiliteringsförmåner som trädde i kraft 1.1.2023. Betalningen av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg kan avbrytas från ingången av den kalendermånad som följer på den då rehabiliteringen avbrutits, om den yrkesinriktad rehabiliteringen avbryts för mer än 30 kalenderdagar.

Betalningen av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg kan avbrytas från ingången av den kalendermånad som följer på den då rehabiliteringen avbrutits, om den yrkesinriktad rehabiliteringen avbryts för mer än 30 kalenderdagar

 • på grund av sjukdom hos mottagaren av rehabiliteringsförmånen
 • av någon annan orsak som inte beror på mottagaren av rehabiliteringsförmånen eller
 • för att mottagaren av rehabiliteringsförmånen avbryter den yrkesinriktade rehabiliteringen av någon annan giltig orsak,.

För avbrytande av utbetalningen av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg till invalidpension gäller samma bestämmelser och förfaranden som vid avbrytande av utbetalning av invalidpension:

 • Innan utbetalningen av förmånen avbryts ska rehabiliteringsklientens höras.
 • Pensionsanstalten ger ett beslut om avbrott, som åtföljs av anvisningar för sökande av ändring.
 • Pensionsanstalten kan vid behov kräva utredning av rehabiliteringsklienten om att rehabiliteringen fortsätter.

Utbetalningen av rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringstillägget avbryts om förmånstagaren inte längre uppfyller villkoren  för att få förmånen.

Mera

Mera

Invalidpensionstagare har rätt till rehabiliteringstillägg för den tid då den yrkesinriktade rehabiliteringen pågår. Utbetalningen av rehabiliteringsstöd fortgår också under den tid då utbetalningen av rehabiliteringstillägg är avbruten, om det fortfarande finns förutsättningar att betala rehabiliteringsstöd.

Om rehabiliteringsklienten blir sjuk medan arbetspensionsrehabiliteringen pågår och sjukdomen fortgår i mer än 30 kalenderdagar, hänvisas rehabiliteringsklienten att kontakta FPA för att hens rätt till sjukdagpenning ska utredas.

En rehabiliteringsförmån kan avbrytas också om personen avbryter rehabiliteringen och det ser ut som att hen kan fortsätta med den efter avbrottet.

Pensionsanstalten kan avbryta utbetalningen av en rehabiliteringsförmån på viss tid och fortsätta utbetalningen när kriterierna igen uppfylls t.ex. i förljande fall:

 • en sjukdom som orsakar arbetsoförmåga förvärras
 • personen får en ny sjukdom som orsakar arbetsoförmåga eller
 • det sker någon annan väsentlig förändring i personens omständigheter

Mera

Mera

Utgångspunkten är att en rehabiliteringsförmån alltid avbryts, när kriterierna för att betala förmånen inte uppfylls. I motiveringen i regeringens proposition 181/2022 rd ges pensionsanstalten dock en möjlighet till prövning i fråga om avbrytande av betalningen. I regeringspropositionen konstateras det att även om utbetalningen av rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringspenning i regel avbryts i de situationer som avses i  ArPL 32 § 1 mom. (motsvarande bestämmelser i övriga arbetspensionslagar), föreskrivs det inte att avbrytandet ska vara obligatoriskt. Den föreslagana bestämmelsen om avbrytande av rehabiliteringstillägget eller rehabiliteringspenningen motsvarar i detta avseende bestämmelsen om indragning av samma förmåner. När det föreskrevs om indragning av rehabiliteringsförmåner motiverades den prövning som lämnades till pensionsanstalten med att retroaktiv indragning i vissa enstaka situationer kan leda till ett resultat som inte är skäligt (RP 45/2005 rd, s. 42). Av motsvarande skäl ska pensionsanstaltens prövning inte heller uteslutas när det fattas beslut om avbrytande av samma förmåner.

Rehabiliteringspenningen avbryts på viss tid eller tills vidare

Utbetalningen av rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget till invalidpensionen kan avbrytas på viss tid eller tills vidare.

Avbrottet bör emellertid inte vara längre än ett år. Om utbetalningen av förmånen är avbruten i över ett år, måste pensionsanstalten överväga att dra in rehabiliteringsförmånen.

Från vilken tidpunkt avbryts rehabiliteringspenningen?

Pensionsanstalten avbryter utbetalningen av förmånen vid ingången av den månad som följer på den i vilken grunden till avbrottet uppkom.

Pensionsanstalten kan också avbryta förmånen retroaktivt. Pensionsanstalten kan avbryta utbetalningen av förmånen retroaktivt för högst två år beräknat från den kalendermånad närmast efter den då rehabiliteringsklienten ansökt om justering eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder.

Av vilka orsaker som inte beror på rehabiliteringsklienten kan utbetalningen av förmånen avbrytas?

Sådana orsaker till avbrytande av utbetalningen av rehabiliteringsförmånen som inte beror på rehabiliteringsklienten är t.ex. en väsentlig förändring i förmånstagarens förhållanden, en orsak som beror på arbetsgivaren eller någon annan orsak som tillfälligt hindrar att rehabiliteringen fortsätter eller väsentligt ändrar förutsättningarna för fortsatt rehabilitering.

Vid tillämpningen av bestämmelsen har det ingen särskiljande betydelse om orsaken till avbrytandet av rehabiliteringen är förmånstagarens sjukdom, någon annan orsak som inte beror på förmånstagaren eller någon annan giltig orsak till att rehabiliteringen avbryts. Orsaker som inte beror på rehabiliteringsklienten kan också utgöras av förändringar i rehabiliteringsklientens livssituation som gör att rehabiliteringsklienten inte kan delta i rehabilitering.

Om rehabiliteringsklienten blir permitterad medan han eller hon genomgår arbetsprövning eller om arbetsprövningen avbryts på grund av strejk eller arbetsgivarens lockout, fortsätter utbetalningen av rehabiliteringspenningen under ett kortvarigt avbrott. Ett villkor för utbetalningen är då att arbetsprövningen fortsätter efter avbrottet.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.10.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Laghänvisningarna har uppdaterats.

Rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringstillägget kan dras in om förmånstagaren vägrar delta i yrkesinriktad rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen utan giltig orsak.

Pensionsanstalten måste höra rehabiliteringsklienten innan förmånen dras in. Pensionsanstalten ger ett beslut om indragningen och beslutet åtföljs av anvisningar för sökande av ändring.

Innan rehabiliteringsförmånen dras in kan den vid behov avbrytas, om indragning av förmånen förutsätter ytterligare utredningar. Pensionsanstalten kan vid behov kräva utredning av rehabiliteringsklienten om att rehabiliteringen fortsätter.

Från vilken tidpunkt dras rehabiliteringsförmånen in?

Pensionsanstalten drar in rehabiliteringspenningen från ingången av den månad som följer på den då grunden för indragning uppstått.

Retroaktiv indragning

Pensionsanstalten kan dra in rehabiliteringspenningen retroaktivt för högst två år beräknat från kalendermånaden närmast efter den då rehabiliteringsklienten ansökt om justering eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder.

Rehabiliteringsförmån kan annulleras under besvärstiden

Enligt vedertagen tillämpningspraxis kan rehabiliteringsförmånen annulleras inom besvärstiden.

Personen måste meddela pensionsanstalten, att hen inte vill ha den beviljade rehabiliteringsförmånen. Pensionsanstalten återtar då sitt beslut om rehabiliteringsförmån.

I arbetspensionslagarna finns inga bestämmelser enligt vilka rehabiliteringsförmånstagaren kan annullera en förmån som beviljats med ett beslut som vunnit laga kraft.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).