Förändringar i partiell förtida ålderspension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Pensionstagaren kan på ansökan annullera den partiella ålderspensionen inom 3 månader från att pensionsbeslutet utfärdats. Pensionstagaren kan på ansökan också annullera uttaget av en ytterligare 25 procents pensionsandel inom 3 månader från att pensionsbeslutet om denna pensionsandel har utfärdats.

Ångerfristen 3 månader räknas från den dagen då pensionsbeslutet utfärdats.

Endast pensionstagaren eller pensionstagarens företrädare har rätt att ansöka om annullerng av partiell ålderspension.

Mera

Dödsboet har rätt att annullera ansökan om partiell åldersepension innan pensionsbeslutet har vunnit laga kraft.

När en partiell ålderspension annulleras, undanröjer pensionsanstalten sitt pensionsbeslut. Pensionsanstalten utfärdar ett överklagbart beslut om undanröjandet av beslutet.

Återkrav av partiell ålderspension, när den partiella ålderspensionen annulleras

Pensionsanstalten kräver åter den partiella ålderspesnion enligt bestämmelsen om återkrav av pension som betalats utan grund.

Annullering av partiell ålderspension innan pensionsbeslutet utfärdats

Om pensionssökanden annullerar sin pensionsansökan innan pensionsanstalten har hunnit utfärda pensionsbeslutet, förfaller handläggningen av pensionsansökan. Pensionsanstalten utfärdar ett icke-överklagbart beslut om detta.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Den som tidigare har beviljats ett 25 procents uttag av partiell ålderspension kan ansöka om en andra pensionsandel på 25 procent

Pensionsanstalten räknar den senare 25-procentsandelen utgående från samma baspension som den tidigare beviljade 25-procentsandelen. Före uträkningen justeras baspensionen med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionsandelen börjar utbetalas. 

Eventuell förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av pensionsandelen räknas från den tidpunkt då den senare pensionsandelen börjar utbetalas. 

Det är inte möjligt att minska eller på annat sätt ändra procentandelen.

Den tidigare beviljade pensionsandelen hålls helt oförändrad när personen beviljas den andra 25-procentsandelen.

När kan en ny partiell ålderspension inte beviljas ?

En andra 25-procentsandel av pensionen kan inte beviljas, om den som får partiell ålderspension har beviljats invalidpension eller arbetslivspension och

  • invalidpensionen har lämnats vilande
  • utbetalningen av invalidpensionen har avbrutits
  • ingen invalidpension återstår att betala efter avdrag för primära förmåner
  • arbetslivspensionen har lämnats vilande
  • ingen arbetslivspension återstår att betala efter avdrag för primära förmåner. 

I ovan uppräknade fall anses personen få invalidpension eller arbetslivspension, varför det inte finns någon grund för att bevilja partiell ålderspension.