Beloppet av partiell förtida ålderspension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Baspensionen som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen är den pension som den försäkrade tjänat in före utgången av året innan pensionen börjar.  Eventuell förtidsminskning eller uppskovsförhöjning har inte räknats med i baspensionen. Baspensionen består av

 • pension som arbetstagaren tjänat in av den pensionsgrundande arbetsinkomsten varje år (årsarbetsinkomst)
 • pension som företagaren tjänat in av sin försäkrade totala arbetsinkomst
 • pension som tillvuxit av förmåner under oavlönade perioder
 • förmån som tillvuxit för studier som lett till examen och för tiden för vård av barn under tre år
 • pension som tillvuxit under tiden med invalidpension som upphört (pensionsförhållande)
 • fribrev som bildats före år 2005
 • arbetspensionstillägg som intjänats före år 2005
 • pension som intjänats för inkomstbortfallet vid deltidspension för dem som är födda år 1952 eller tidigare.

I baspensionen medräknas pension som tillvuxit enligt alla arbetspensionslagar för den privata och den offentliga sektorn.

Mera

I baspensionen medräknas pension som tillvuxit enligt ArPL, FöPL, LFöPL, OffPL, OrtKL, Finlands Banks pensionsstadga och landskapslagen för landskapet Åland. Partiell förtida ålderspension beviljas så att den börjar vid samma tidpunkt och med samma procentandel enligt alla arbetspensionslagar. Pensionen beviljas av eventuella olika pensionsanstalter från samma tidpunkt och med samma procentandel. Även pensioner enligt Finlands Banks pensionsstadga och landskapslagen för landskapet Åland beviljas från samma tidpunkt, även om dessa pensioner inte omfattas av VILMA-förfarandet.

Registrerad tilläggspension från den privata sektorn beviljas inte i samband med partiell ålderspension.

Tilläggspensionsandel från den offentliga sektorn är med i den partiella ålderspensionen, om personen har uppnått sin yrkesbaserade eller personliga pensionsålder.

Den intjänade pensionen justeras med lönekoefficienten vid beräkningen av baspensionen

Den pensionsgrundande årsinkomsten för varje år och fribreven från tiden före år 2005 justeras med lönekoefficienten till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

Fribreven från tiden före år 2004 justeras först med halvvägsindexet till nivån för år 2004 och sedan med lönekoefficienten till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

Om det efter den första partiella ålderspensionen beviljas ytterligare 25 procent partiell ålderspension, justeras den baspension som uträknats i samband med det första beviljandet med lönekoefficienten till nivån för den andra pensionsandelens begynnelseår.

Baspension inom den offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn bestäms partiell förtida ålderspension på olika sätt beroende på om personen har uppnått sin personliga pensionsålder och om han eller hon är född före eller efter år 1960.

För dem som är födda före år 1960 räknas två baspensioner

Inom den offentliga sektorn räknas det två baspensioner för dem som är födda före år 1960, en icke-normerad och en normerad baspension.

Uträkning av baspensionen, när partiell ålderspension börjar före den personliga pensionsåldern

Om den första partiella ålderspensionen börjar före den personliga pensionsålder, räknas den partiella ålderspensionen utifrån den normerade baspensionen. Även ett andra uttag av partiell ålderspension räknas utifrån den normerade baspensionen, även om pensionstagaren har uppnått sin personliga pensionsålder när det andra uttaget av partiell ålderspension börjar.

Sparandelen, som beviljas senare, innehåller en tilläggspensionsandel, om pensionstagaren har uppnått sin personliga pensionsålder och anställningen har fortgått utan avbrott ända till dess.

Uträkning av baspensionen, när partiell ålderspension börjar efter den personliga pensionsåldern

Om den första partiella ålderspensionen börjar efter den personliga pensionsåldern, räknas den partiella ålderspensionen utifrån den icke-normerade baspensionen och den partiella ålderspensionen innehåller också en tilläggspensionsandel.

Uträkning av baspensionen, när personen inte har någon personlig pensionsålder

Om personen inte har vare sig tilläggspensionsrätt eller en personlig pensionsålder och den partiella ålderspensionen börjar före 65 års ålder, räknas den partiella ålderspensionen utifrån den normerade baspensionen.

Endast icke-normerad baspensioner räknas för dem som är födda år 1960 eller senare

Partiell ålderspension för dem som är födda är 1960 eller senare räknas alltid utifrån en icke-normerad baspension. Dessutom tas tilläggspensionsandelens belopp till vara.

Baspension efter det första uttaget av partiell ålderspension

Inom den privata sektorn används samma baspension som uträknats i samband med att partiell ålderspension beviljas för första gången justerad med lönekoefficienten, om pensionstagaren senare vill ta ut ytterligare en andel på 25 procent och när annan pension beviljas efter den partiella ålderspensionen.

Inom den offentliga sektorn räknas en andra 25 procents pensionsandel utifrån samma baspension justerad med lönekoefficienten som den första partiella ålderspensionen. I fråga om annan pension som beviljas efter den partiella ålderspensionen kan det dock bli aktuellt att använda den icke-normerade baspensionen, även om man vid den partiella ålderspensionen har utgått från den normerade baspensionen.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Den andel som kan tas ut som partiell ålderspension är 25 eller 50 procent

Som partiell ålderspension kan beviljas 25 eller 50 procent av den pension som tillvuxit före utgången av året före pensionens begynnelseår (baspensionen).

Om ett uttag av 25 procents partiell ålderspension har beviljats, kan pensionsanstalten senare bevilja ytterligare uttag av 25 procent. Det är inte möjligt att ändra den uttagna andelen på annat sätt.

Exempel: Partiell ålderspension 25 % + 25 % och ålderspension vid den lägsta åldern för ålderspension

 • Födelseår 1958
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 64 år
 • Partiell ålderspension 25 % vid 61 års ålder
 • Ett andra uttag av partiell ålderspension 25 % vid 62 års ålder

Partiell ålderspension kan vara förtida eller uppskjuten

Partiell ålderspension kan vara förtida eller uppskjuten beroende på om den partiella ålderspensionen börjar före åldersklassens lägsta pensionsålder eller efter den. Partiell förtida ålderspension som börjar vid årsklassens lägsta ålder för ålderspension varken förtidsminskas eller uppskovsförhöjs.

Det är möjligt att ta ut partiell ålderspension i två 25 procents andelar som börjar vid olika tider, och därför är det möjligt att partiell ålderspension består av både en förtidsminskad och en uppskovsförhöjd andel.

Hur förtidsminskningen av partiell ålderspension räknas

Om partiell ålderspension börjar före åldersklassens lägsta pensionsålder, minskas den  partiella ålderspensionen permanent. Den partiella ålderspensionen minskas med 0,4 procent för varje månad från den tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar till början av den månad som följer på den då pensionstagaren uppnår åldersklassens lägsta ålderspension.

Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen hålls i kraft även när personen efter den partiella ålderspensionen beviljas ålderspension eller någon annan förmån, såsom rehabiliteringspenning, invalidpension eller arbetslivspension.

Varje andel av partiell ålderspension förtidsminskas enligt den tidpunkt då respektive pensionsandel beviljas. Om personen först tar ut en 25 procents andel och ytterligare 25 procent om t.ex. ett år, räknas tiden för förtidsminskningen för den senare andelen från den lägsta pensionsåldern till den tidpunkt då den andra andelen börjar tas ut.

Tiden för förtidsminskningen räknas alltid från ålderklassens lägsta åldern för ålderspension, även om personen har rätt till ålderspension vid någon annan ålder.

Exempel: Förtidsminskad partiell ålderspension

 • Födelseår 1956
 • Lägsta pensionsålder 63 år 6 månader
 • Partiell ålderspension 50 % vid 61 års ålder år 2017
 • Baspension 2 200 euro/månad

Förtidsminskning 30 mån x 0,4 % = 12 %
50 % x 2 200 euro/mån x (1 – 0,12) = 968 euro/mån
Efter justering med den uppskattade livslängdskoefficienten för år 2017:
0,962 euro/mån x 968 = 931,22 euro/mån.

Hur uppskovsförhöjningen av partiell ålderspension räknas

Om partiell ålderspension börjar efter årsklassens lägsta pensionsålder, höjs den partiella ålderspensionen permanent. Den partiella ålderspensionen höjs med 0,4 procent för varje månad från början av den månad som följer på den då pensionstagaren uppnår åldersklassens lägsta ålderspension till den tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar.

Tiden för uppskovsförhöjning räknas tidigast från början av år 2017.

De som är födda före år 1949 har inte rätt till partiell ålderspension. Därför blir bestämmelserna om beräkning av uppskovsförhöjning till ålderspension som gäller personer födda före 1949  inte tillämpliga vid beräkningen av partiell ålderspension.

Varje andel av partiell ålderspension uppskovsförhöjs enligt den tidpunkt då respektive pensionsandel beviljas. Om personen börjar ta ut en 25 procents andel som partiell ålderspension efter åldersklassens lägsta pensionsålder, räknas uppskovstiden från åldersklassens lägsta pensionsålder till den tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar. Om personen senare tar ut ytterligare 25 procent räknas tiden för uppskovet för den senare andelen från den lägsta pensionsåldern till den tidpunkt då den andra andelen börjar tas ut.

Uppskovstiden räknas alltid från åldersklassens lägsta ålder för ålderspension, även om personen har rätt till ålderspension vid någon annan ålder.

Exempel: Uppskjuten partiell ålderspension

 • Födelseår 1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år (fyller år 2017)
 • Partiell ålderspension 50 % vid 63 års 6 månaders ålder år 2017
 • Baspension 2 500 euro/månad

Uppskovsförhöjning 6 mån x 0,4 % = 2,4 %
50 % x 2 500 euro/mån x (1 + 0,024) = 1 280 euro/mån
Efter justering med livslängdskoefficienten för åldersgruppen
0,96800 x 1 280 euro/mån = 1 239,04 euro/mån

Exempel: Uppskjuten partiell ålderspension, uppskov från början av år 2017

 • Födelseår 1952
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år (fyller år 2015)
 • Partiell ålderspension 50 % fr.o.m. 1.5.2017
 • Baspension 2 000 euro/månad

Uppskovsförhöjning 4 mån x 0,4 % = 1,6 %
50 % x 2 000 euro/mån x (1 + 0,016) = 1 016 euro/mån
Efter justering med livslängdskoefficienten för åldersklassen:
0,97552 x 1 016 euro/mån = 991,13 euro/mån

Partiell ålderspension till långtidsarbetslösa födda före 1958

Partiell ålderspension till personer som får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar förtidsminskas normalt utgående från åldersklassens lägsta pensionsålder. De kan dock få ålderspensionen oförminskad vid 62 års ålder.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Livslängdskoefficienten, när partiell ålderspension börjar före det år då pensionstagaren fyller 62 år

Om partiell ålderspension börjar före det år då pensionstagaren fyller 62, är livslängdskoefficienten för pensionstagarens egen åldersklass inte ännu i bruk. Då används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den partiella ålderspensionen börjar.

I denna del av den partiella ålderspension kommer livslängskoefficienten att fortsätta gälla enligt nivån för det år då pensionsdelen beviljats.

Livslängdskoefficienten när partiell ålderspension börjar det år då pensionstagaren fyller 62 år eller senare

Om den partiella ålderspensionen börjar det år då pensionstagaren fyller 62 år eller senare, har livslängdskoefficienten för pensionstagarens egen åldersklass redan fastställts. Då används den egna åldersklassens livslängdskoefficient.

Livslängdskoefficienten, när en andra partiell ålderspension beviljas

Om det efter ett 25 procents uttag av partiell ålderspension som börjar före det år då pensionstagaren fyller 62 beviljas ett andra uttag på 25 procent det år då pensionstagaren fyller 62 år eller senare,

 • kommer beviljandeårets livslängdskoefficient att fortsätta gälla för den först uttagna andelen
 • används koefficienten för pensionstagarens egen åldersklass i den senare uttagna andelen.

Livslängdskoefficienten, när ålderspension beviljas efter partiell ålderspension

När ålderspension beviljas efter partiell ålderspension, fortsätter livslängdskoefficienterna för de tidigare beviljade pensionsandelarna att gälla för dem.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Partiell ålderspension efter invalidpension

Partiell ålderspension efter invalidpension som upphört

 Det är inte möjligt att gå i partiell ålderspension direkt efter invalidpension som beviljats tills vidare (full invalidpension eller delinvalidpension). Efter invalidpension som beviljats tills vidare kan man gå i partiell ålderspension endast om invalidpensionen har dragits in.

Rehabiliteringsstöd (fullt eller partiellt rehabiliteringsstöd) ska upphöra eller rehabiliteringsstöd dras in innan partiell ålderspension kan börja.

Partiell ålderspension uträknas alltid på nya grunder.  Beloppet av partiell förtida ålderspension räknas utgående från den pension som tillvuxit före utgången av året innan pensionen börjar (baspensionen).

I baspensionen är medräknad pension som tillvuxit under tider med invalidpension som upphört (pensionsförhållandet) fram till utgången av året innan partiell ålderspension börjar. Om invalidpensionen har löpt under det år då partiell ålderspension börjar, kan pensionstillväxten för pensionsförhållandet från årets början beviljas först när någon annan pensionsförmån beviljas efter den partiella ålderspensionen.

I baspensionen medräknas också pension som tillvuxit för arbete vid sidan av invalidpensionen fram till utgången av året före begynnelseåret för den partiella förtida ålderspensionen.

Fortsatt partiell ålderspension efter invalidpension

Om en person som får partiell ålderspension börjar få invalidpension fortgår den partiella ålderspensionen som en del av den nya förmånen med samma belopp som förut. Då utgörs dock hela förmånen av invalidpension.

Partiell förtida ålderspension fortgår med samma belopp som det som beviljats tidigare, om invalidpension som beviljats efter förtida ålderspension upphör, lämnas vilande eller avbryts.

Exempel: Fortsatt partiell ålderspension efter invalidpension

 • Partiell ålderspension 50 % vid 61 års ålder
 • Invalidpension vid 62 års ålder
 • Vilande invalidpension vid 63 års ålder, partiell ålderspension fortgår
 • Invalidpensionen börjar betalas igen vid 63 år 6 mån
 • Ålderspension vid 64 års ålder

 

Partiell ålderspension efter rehabiliteringspenning

Partiell ålderspesnion efter rehabiliteringspenning som upphört

Rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd ska upphöra innan partiell ålderspension kan börja.

Partiell ålderspension räknas alltid på nya grunder. Beloppet av partiell förtida ålderspension räknas utgående från den pension som tillvuxit före utgången av året innan pensionen börjar (baspensionen).

I baspensionen medräknas pension som tillvuxit för oavlönad period med rehabiliteringspenning fram till utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar. Om invalidpensionen har löpt under det år då partiell ålderspension börjar, kan pensionstillväxten för tiden med rehabiliteringspenning beviljas först när någon annan pensionsförmån beviljas efter den partiella ålderspensionen.

I baspensionen medräknas också pension som tillvuxit för arbete vid sidan av rehabiliteringspenningen fram till utgången av året före begynnelseåret för den partiella förtida ålderspensionen. För arbete vid sidan av rehabiliteringspenning tillväxer pension enligt de åldersrelaterade tillväxtprocentsatserna. Från och med år 2017 gäller den höjda pensionstillväxten under övergångsperioden också arbete vid sidan av rehabiliteringspenning.

Fortsatt partiell ålderspension efter rehabiliteringspenning

Om en person som får partiell ålderspension börjar få rehabiliteringspenning fortgår den partiella ålderspensionen som en del av den nya förmånen med samma belopp som förut. Då består förmånen dock helt av rehabiliteringspenning.

Den partiella förtida ålderspensionen fortgår med samma belopp som beviljats tidigare, om rehabiliteringspenning som beviljats efter partiell ålderspension upphör.

Exempel: Fortsatt partiell ålderspension efter rehabiliteringspenning

 • Partiell ålderspension börjar vid 61 års ålder
 • Rehabiliteringspenning vid 63 års ålder
 • Rehabiliteringspenningen upphör vid 63 års och 8 månaders ålder, den partiella ålderspensionen fortgår
 • Ålderspension vid 64 års ålder

 

Fortsatt partiell ålderspension efter arbetslivspension

Den som får arbetslivspension kan inte beviljas partiell ålderspension. Eftersom arbetslivspensionen inte kan upphöra, är det inte heller möjligt att bevilja partiell ålderspension efter att arbetslivspensionen har upphört.

Om en person som fått partiell ålderspension börjar få arbetslivspension, fortgår den partiella förtida ålderspensionen som en lika stor del av arbetslivspensionen. Om arbetslivspensionen lämnas vilande, fortgår den partiella förtida ålderspensionen med samma belopp som tidigare.

Exempel: Fortsatt partiell ålderspension efter arbetslivspension

 • Partiell ålderspension 50 % vid 61 års ålder
 • Arbetslivspension vid 63 års ålder
 • Arbetslivspensionen lämnas vilande vid 63 år 2 mån
 • Arbetslivspensionen börjar betalas igen vid 63 år 6 mån
 • Ålderspension vid 64 års ålder

 

Partiell ålderspension efter pension som betalats som engångsbelopp

Om personen har tjänat in ny pension efter en pension som betalats som engångsbelopp, räknas den partiella ålderspensionen utgående från den pension som tillvuxit efter engångsbeloppet.

Partiell ålderspension beviljas efter pension som betalats som engångsbelopp också när pension som betalats som engångsbelopp endast har beviljats för VILMA-anstalternas eller för icke-VILMA-anstalternas del. Då räknas den partiella ålderspensionen utgående från den pension som inte ännu beviljats.

Om hela ålderspensionen har betalats som ett engångsbelopp och ingen ny pension har tillvuxit efter engångsbetalningen, återstår ingen partiell ålderspension att betala.