Förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarande för invalidpension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Giltighetstid 20.8.2021 – tills vidarePublicerat 1.11.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats om fall som inte omfattas av förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet.

Förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet mellan FPA och arbetspensionsanstalten följs när en person samtidigt söker invalidpension enligt arbetspensionssystemet och sjukpension enligt folkpensionssystemet.

Målet för förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet är att FPA och arbetspensionsanstalten ska komma till samma slutsats vid bedömningen av pensionssökandens arbetsförmåga. Arbetspensionsanstalten och FPA kan också komma fram till olika avgöranden i ett ärende som gäller invalidpension/sjukpension (nedan sjukpensionsärende) eftersom definitionen av arbetsoförmåga till vissa delar är olika i arbetspensionslagarna och folkpensionslagen.

Alla avgöranden om invalidpension/sjukpension omfattas inte av förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet.

Vilka avgöranden omfattas inte av förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet?

Avgöranden som inte omfattas av förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet mellan FPA och arbetspensionsanstalterna är

 • en del av de första avgörandena om invalidpension/sjukpension
 • en del beviljande avgöranden om fortsatt rehabiliteringsstöd
 • förhandsbeslut om delinvalidpension när sökanden endast har ansökt om pension som delinvalidpension enligt arbetspensionssystemet
 • avgöranden om invalidpension/sjukpension för personer som bor utomlands
 • beslut om fortsatt rehabiliteringsstöd som arbetspensionsanstalten fattar på grund av yrkesinriktad rehabilitering
 • fall där sökanden har sökt pension endast enligt det ena systemet
 • fall där sökanden har ansökt om folkpension utan grund (arbetspensionsanstalten kan bedöma att ingen folkpension kommer att betalas).

Vid vilka första invalid/sjukpensionsavgöranden följs förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet inte?

Förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet följs inte i fråga om första invalid/sjukpensionsavgöranden i följande fall

 1. Arbetspensionens belopp är högst 200 e/mån. Då beaktar arbetspensionsanstalten FPA:s avgörande i sitt eget avgörande om sökandens arbetsförmåga.
 2. Arbetspensionens belopp är minst 1 000 e/mån. Då beaktar FPA arbetspensionsanstaltens avgörande i sitt eget avgörande om sökandens arbetsförmåga.

Vid vilka beviljande avgöranden om fortsatt rehabiliteringsstöd följs förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet inte?

Vid beviljande avgöranden om fortsatt rehabiliteringsstöd följs förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet inte i följande fall 

 1. Arbetspensionens belopp är högst 200 e/mån. Då beaktar arbetspensionsanstalten FPA:s avgörande i sitt eget avgörande om sökandens arbetsförmåga.
 2. Arbetspensionens belopp är minst 500 e/mån. Då beaktar FPA arbetspensionsanstaltens avgörande i sitt eget avgörande om sökandens arbetsförmåga.

Hur beaktas det andra pensionssystemets avgörande i fall där förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet inte följs?

FPA eller arbetspensionsanstalten beaktar det andra pensionssystemets avgörande om sökandens arbetsförmåga med målet att arbetspensionssystemet och FPA kommer fram till samma avgörande om den.

Båda pensionssystemen gör sin egen bedömning av arbetsförmågan enligt respektive lagstiftning och meddelar ett beslut i ärendet.  Det är motiverat att avvika från det andra pensionssystemets avgörande om skillnader i lagstiftningen gör att båda pensionssystemen inte kan komma fram till samma avgörande. Folkpension beviljas inte som partiell sjukpension. 

Avgörandena blir olika t.ex. när

 • arbetspensionslagarnas kriterium att arbetsoförmågan ska fortgå minst ett år utan avbrott inte uppfylls
 • sökanden inte har ett pensionsfall enligt arbetspensionslagarna eller
 • sökanden konstateras vara partiellt arbetsoförmögen enligt arbetspensionslagarna och inte har rätt till sjukpension från FPA.

Hur ändringssökande påverkar förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet

Besvärsfall står utanför förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet. Det andra systemet informeras dock per e-post om besvärsfallen.

Förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet gäller inte besvärsinstanserna. Besvärsinstanserna inhämtar inte information om varandras avgöranden.

Pensionsanstalten ska utan dröjsmål meddela det andra systemets pensionsanstalt om avgörandet har ändrats i besvärsinstansen.

Mera

Ett avgörande från t.ex. besvärsnämnden för social trygghet kan t.ex. basera sig på någon sådan avgörande information om pensionssökandens omständigheter som inte framgår av handlingarna. Arbetspensionsanstalten kan be om denna information och meddela ett rättelsebeslut på basis av den nya informationen.

Provisoriska beslut medan besvären är anhängiga

Beslut som inte heller omfattas av det egentliga förhandsanmälningsförfarandet är sådana provisoriska beslut i vilka pensionsanstaltens ståndpunkt om den sökandes arbetsförmåga har ändrats medan besvär i ärendet är anhängiga.

Pensionsanstalten rättar inte beslutet med anledning av besvären

Någon förhandsanmälning ges inte heller när pensionsanstalten inte rättar sitt beslut med anledning av besvär.

Giltighetstid 1.1.2024 – tills vidarePublicerat 1.1.2024
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Penningbeloppen har uppdaterats till 2024 års nivå.

VILMA-förhandlingar om invalidpension förs mellan Keva och den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn.

I sådana fall där förhandlingar ska föras ber Keva att den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn meddelar sin ståndpunkt i fråga om invalidpensionssökandens arbetsförmåga.

VILMA-förhandlingar förs om följande 3 kriterier uppfylls:

 1. Keva tillämpar den yrkesrelaterade definitionen av arbetsoförmågan
 2. sökanden vid pensionsfallet har arbete som försäkrats enligt både arbetspensionslagarna för den privata sektorn och OffPL
 3. sökanden har haft minst 20 571,69 euro (2024 års nivå) i arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn inom de 2 sista kalenderåren under granskningstiden enligt ArPL 76 §.

Alla 3 kriterier ska uppfyllas för att det ska föras VILMA-förhandlingar om fallet. 

Mera

Keva tillämpar den yrkesrelaterade definitionen av arbetsoförmåga om sökanden blir arbetsoförmögen under en anställning inom den offentliga sektorn.

Den yrkesrelaterade definitionen av arbetsoförmåga gäller

 • partiellt rehabiliteringsstöd
 • fullt rehabiliteringsstöd
 • delinvalidpension som beviljas tills vidare
 • full invalidpension som beviljas tills vidare.

Keva tillämpar den allmänna definitionen av arbetsoförmåga om sökanden har blivit arbetsoförmögen efter det att anställningen har upphört.  När Keva tillämpar den allmänna definitionen av arbetsförmåga förs inga VILMA-förhandlingar.

Hur förs VILMA-förhandlingar?

När Keva som VILMA-anstalt inom den offentliga sektorn avgjort sin ståndpunkt till frågan om sökandens arbetsoförmåga, ber den att den avgörande anstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av sökandens arbetsförmåga. Förhandlingarna kan föras genom skyddad e-post.

En bedömning begärs för alla invalidpensionsavgöranden som omfattas av förhandlingsskyldigheten.

Keva sänder en begäran om utlåtande till den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn

I egenskap av VILMA-anstalt skickar Keva en begäran om utlåtande till den avgörande anstalten inom den privata sektorn och bifogar kopior av läkarutlåtanden och av övriga ansökningshandlingar.

Keva meddelar Kevas förslag till avgörande till den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn. Förslaget innehåller följande uppgifter:

 • pensionsfall
 • pensionsslag (full invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd, partiellt rehabiliteringsstöd)
 • tidpunkt från vilken pensionen betalas
 • tid för vilken pensionen betalas, om det föreslagna pensionsslaget är rehabiliteringsstöd
 • primära orsakskoder för arbetsoförmågan (diagnos)
 • kontaktperson vid handläggningen av ärendet.

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn svarar Keva inom 2 veckor

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn har 2 veckor på sig att behandla ärendet. Tidsfristen börjar löpa den dagen då Keva skickar begäran om utlåtande. Keva antecknar den utsatta tiden i följebrevet.

Vid behov kan den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn be om förlängning av svarstiden.

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn

 • kvitterar avgörandet, om den instämmer med VILMA-anstaltens avgörande.
 • ber om förhandling, om dess avgörande är annorlunda.

När pensionsanstalten inom den privata sektorn inte lämnar något svar inom den utsatta tiden på 2 veckor tolkas det också som kvittering.

Kvitteringen och förhandlingsbegäran kan skickas per e-post.

Målet för VILMA-förhandlingarna är ett enhetligt avgörande

Målet för VILMA-förhandlingarna är ett enhetligt avgörande, antingen beviljande eller avslag.

Förhandlingarna kan leda till enhetliga eller skilda avgöranden.

Förhandlingarna sköts per telefon, antingen så att läkarna eller handläggarna förhandlar sinsemellan på samma sätt som mellan arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten.

Mera

Om förhandlingarna ser ut att leda till ett avslag och Keva som VILMA-anstalt får tilläggsutredning i ärendet, skickar den en kopia av uppgifterna till den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn och inleder förhandlingarna vid behov på nytt. Keva ser vid behov till att tilläggsutredningen också sänds till Folkpensionsanstalten.

Endast när besluten fullständigt överensstämmer med varandra är avgörandet enhetligt.  Om den ena anstalten till exempel beviljar invalidpension på viss tid och den andra invalidpension som gäller tills vidare, är det inte fråga om ett enhetligt avgörande.

Vid enhetliga beviljande beslut eller avslagsbeslut ger Keva en beslutssammanställning.

Skilda avgöranden avslutar VILMA-förfarandet

Om avgörandena är skilda upphävs VILMA-förfarandet.

VILMA-förfarandet upphävs

 • när förhandlingarna i samband med ett invalidpensionsärende inte leder till ett enhetligt avgörande och 
 • i fall där ett enhetligt avgörande som omfattats av VILMA-förfarandet ändras i en besvärsinstans.

Keva kan inte avgöra rätten till invalidpension för den privata sektorns del, om den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn vid förhandlingarna gör en annorlunda bedömning av sökandens arbetsförmåga än Keva.

Keva ger en beslutssammanställning om pensionen från den offentliga sektorn. Då avgör den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn ärendet för egen del och ger ett eget beslut i saken.

När VILMA-förfarandet en gång har upphävts på grund av avvikande beslut kan det inte längre ändras tillbaka, även om det avvikande beslutet skulle ändras till ett beviljande beslut i besvärsinstansen.

Förhandlingar med Folkpensionsanstalten om avgörande om invalidpension/sjukpension

Förhandlingarna om ett avgörande om invalidpension/sjukpension med Folkpensionsanstalten (förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet) sköts av VILMA-anstalten.

Om fallet har omfattats av VILMA-förhandlingar, inleder Keva förhandlingar med FPA efter att ha fått den avgörande privata pensionsanstaltens ställningstagande till avgörandet.

Mera

Det förekommer sällan sådana fall som omfattas av förhandsanmälnings- och förhandlingsförfarandet med FPA, eftersom arbetspensionens belopp i fall med VILMA-förhandlingar ofta är så stort att ingen folkpension ska betalas.

Vid förhandlingarna med Folkpensionsanstalten iakttar arbetspensionssystemet i regel VILMA-anstaltens ståndpunkt.

Om avgörandet har omfattats av VILMA-förhandlingsförfarandet och förhandlingarna med Folkpensionsanstalten leder till att avgörandet förändras väsentligt, kontaktar VILMA-anstalten den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn och fortsätter vid behov att förhandla med den.

Om det under förhandlingarna med Folkpensionsanstalten inkommer nya utredningar som bilagor till ansökan, distribuerar Keva utredningarna också till den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn, och om så behövs återupptas förhandlingarna.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).