Livslängdskoefficienten

Ange datum

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 15.11.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med information om hur livslängdskoefficienten beräknas när en ålderskulls lägsta pensionsålder stiger. Anvisningen har kompletterats vad gäller hur livslängdskoefficienten ska tillämpas på invalidpensionen.

Pensionsskyddet anpassas till den förväntade livslängden med livslängdskoefficienten. Syftet med livslängdskoefficienten är att begränsa den ökning av pensionskostnaderna som följer av den ökande livslängden. Livslängdskoefficienten fastställs för varje födelseårskull vid 62 års ålder. Livslängdskoefficienten inverkar på pensionerna för de födda år 1948 och senare.

Beräkningen av livslängdskoefficienten ändras när den lägsta pensionsåldern överstiger 65 år. Vid fastställandet av livslängdskoefficienten tar man i beaktande den stigande pensionsåldern, då livslängdskoefficientens minskande inverkan på motsvarande sätt mildras.

Livslängdskoefficienten tillämpas på alla pensioner enligt arbetspensionslagarna. Livslängdskoefficienten tillämpas på

 • ålderspension
 • invalidpension
 • partiell ålderspension
 • arbetslivspension
 • rehabiliteringspenning.

Beloppet på ålderspensionen multipliceras med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år.

Pensionen som tjänats in till invalidpensionen multipliceras med den livslängdskoefficient som fastställts för pensionsfallsåret. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på pensionsdelen för återstående tid när det gäller invalidpension. Livslängdskoefficienten börjar tillämpas på hela invalidpensionen från och med år 2027, när åldersklassens lägsta pensionsålder knyts till den förväntade livslängden.

Folkpensionen kompenserar en del av livslängdskoefficientens inverkan för dem för vilka arbetspensionens belopp blir litet. Garantipensionen kompenserar livslängdskoefficientens inverkan helt och hållet om arbetspensionen blir så liten att garantipension beviljas.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 19.3.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

I anvisningen har punkten ”Beräkning av livslängdskoefficienten” i fältet med mera uppgifter kompletterats med uppgiften om att beräkningen av livslängdskoefficienten ändras.

Varje år före utgången av november fastställer social- och hälsovårdsministeriet genom en förordning den livslängdskoefficient som tillämpas på de personer som följande år fyller 62 år. Livslängdskoefficienten fastställs med fem decimalers noggrannhet och är lika för män och kvinnor.

För första gången utfärdades det en förordning om livslängdskoefficienten för basåret 2009, då livslängdskoefficienten hade värdet ett (1,00000). Då fyllde de som var födda år 1947 62 år.

En livslängdskoefficient som avviker från basvärdet gavs för första gången år 2010. Den första årskullen vars ålderspensioner livslängdskoefficienten i praktiken påverkar är de som är födda år 1948.

Mera

Beräkning av livslängdskoefficienten

Livslängdskoefficienten beräknas på Pensionsskyddscentralen. Livslängdskoefficienten bestäms så att kapitalvärdet för den pension som omräknas är detsamma som kapitalvärdet för en icke-omräknad pension även om dödligheten förändras jämfört med basåret 2009.

Vid beräkningen av kapitalvärdet används Statistikcentralens dödlighetsstatistik som finns att tillgå för de fem senaste åren. Kapitalvärdet för basåret 2009 har beräknats enligt dödlighetsstatistiken för åren 2003–2007. När kapitalvärdet räknas ut används en räntesats på två procent.

När den lägsta pensionsåldern stiger så att den är över 65 år ändras beräkningen av livslängdskoefficienten. Vid fastställandet av livslängdskoefficienten beaktas höjningen av pensionsåldern så att nuvärdet på pensionerna som ska betalas inte ändras när pensionsåldern stiger. Eftersom också höjningarna av pensionsåldern minskar på nuvärdet av de pensioner som ska betalas i framtiden, mildras livslängdskoefficientens nedskärande inverkan.

Hur förändringen av den förväntade livslängden mäts

Med den förväntade livslängden avses den tid som en person vid en viss ålder förväntas leva om dödligheten fortsätter på samma nivå som under granskningstidpunkten. När dödligheten minskar ökar den förväntade livslängden, dvs. den förväntade livslängden blir längre. På motsvarande sätt minskar den förväntade livslängden då dödligheten ökar.

Som mått på dödligheten används dödsrisktal i olika åldrar. Dödsrisken uttrycker sannolikheten för att en person som under kalenderåret är x år gammal avlider innan han eller hon fyller x + 1 år. Utifrån Statistikcentralens statistik vet man att den förväntade livslängden för en person i åldern 63 år under de senaste årtiondena har ökat med ca två år på 10 år, dvs. dödligheten har sjunkit.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 3.2.2017

Livslängdskoefficienten tillämpas på arbetslivspension när arbetslivspensionen börjar. Arbetslivspensionens belopp multipliceras med den livslängdskoefficient som fastställs för det år då pensionstagaren fyllt 62 år.

Om arbetslivspensionen beviljas efter partiell ålderspension, hålls livslängdskoefficienten oförändrad i partiella ålderspensionens andel.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Livslängdskoefficienten, när partiell ålderspension börjar före det år då pensionstagaren fyller 62 år

Om partiell ålderspension börjar före det år då pensionstagaren fyller 62, är livslängdskoefficienten för pensionstagarens egen åldersklass inte ännu i bruk. Då används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den partiella ålderspensionen börjar.

I denna del av den partiella ålderspension kommer livslängskoefficienten att fortsätta gälla enligt nivån för det år då pensionsdelen beviljats.

Livslängdskoefficienten när partiell ålderspension börjar det år då pensionstagaren fyller 62 år eller senare

Om den partiella ålderspensionen börjar det år då pensionstagaren fyller 62 år eller senare, har livslängdskoefficienten för pensionstagarens egen åldersklass redan fastställts. Då används den egna åldersklassens livslängdskoefficient.

Livslängdskoefficienten, när en andra partiell ålderspension beviljas

Om det efter ett 25 procents uttag av partiell ålderspension som börjar före det år då pensionstagaren fyller 62 beviljas ett andra uttag på 25 procent det år då pensionstagaren fyller 62 år eller senare,

 • kommer beviljandeårets livslängdskoefficient att fortsätta gälla för den först uttagna andelen
 • används koefficienten för pensionstagarens egen åldersklass i den senare uttagna andelen.

Livslängdskoefficienten, när ålderspension beviljas efter partiell ålderspension

När ålderspension beviljas efter partiell ålderspension, fortsätter livslängdskoefficienterna för de tidigare beviljade pensionsandelarna att gälla för dem.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 19.3.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningens laghänvisningar har uppdaterats.

När tillämpas livslängdskoefficienten?

Livslängdskoefficienten tillämpas på den intjänade pensionen i sin helhet. Den tillämpas således även på

 • den pensionsdel som tjänats in enligt 2004 års regler
 • pension som tjänats in under ett pensionsförhållande
 • pension som tjänats in för förmåner för oavlönade perioder
 • förmåner som tjänats in under studier och vård av barn under 3 år.

Livslängdskoefficienten tillämpas även på pension som tillväxt under pensionstiden, då den beviljas som ålderspension. Också då används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år.

Livslängdskoefficienten tillämpas inte på pension enligt 2004 års regler. Livslängdskoefficienten tillämpas ändå på den pension som en person tjänat in under tiden med pension enligt 2004 års regler. Då ålderspension beviljas för detta arbete, justeras den med livslängdskoefficienten som fastställts för det år då personen fyller 62 år.

När livslängdskoefficienten inte tillämpas

Livslängdskoefficienten tillämpas inte i följande fall:

 • Personen är född före år 1948
 • Invalidpensionsfallet inträffade före år 2010
 • Invalidpensionen ändras till ålderspension
 • Arbetslöshetspension ändras till annan pension
 • Överföringsbelopp för EU-tjänstemäns pensionsrätt beräknas
 • Deltidspensionens övre gräns på 75 procent räknas ut
 • Deltidspensionen ändras till ett belopp som är lika stort som ålderspensionen
 • Vid familjepension har pensionsfallet för förmånslåtarens pension inträffat före år 2010
 • Rätten till ålderspension enligt militärpensionssystemet har uppstått innan år 2010
 • Beloppet av registrerad tilläggspension inom den privata sektorn räknas ut.

Pensionens beräkningsordning

När den intjänade pensionen i sin helhet har räknats ut med en cents noggrannhet, och på den eventuellt gjorts en förtidsminskning eller uppskovsförhöjning, multipliceras pensionen vidare med livslängdskoefficienten och avrundas med en cents noggrannhet. Efter justeringen med livslängdskoefficienten görs eventuellt avdrag av LITA-förmån (trafik och olycksfall).

Livlängdskoefficienten vid beräkningen av folkpension

När folkpensionens belopp räknas ut beaktas arbetspensionen, justerad med livslängdskoefficienten.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Livslängdskoefficienten tillämpas inte på deltidspension. Livslängdskoefficienten tillämpas inte heller på gränsen för 75 procent vid beräkningen av deltidspensionens maxbelopp.

Vid 68 års ålder ändras deltidspensionen till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, om personen fortsätter med deltidsarbetet. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på denna ålderspension som är lika stor som en deltidspension, utan först då ålderspensionen efter att den ansökts om har räknats ut på nytt helt och hållet. Sådana fall kan finnas först år 2016.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 27.9.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Laghänvisningarna har uppdaterats.

På rehabiliteringspenning och tidsbundet rehabiliteringsstöd som ligger till grund för rehabiliteringstillägg tillämpas livslängdskoefficienten på samma sätt som på invalidpension.

Rehabiliteringspenning

Vid beräkningen av rehabiliteringspenningen multipliceras den intjänade pensionen med livslängdskoefficienten för det år då rehabiliteringsansökan anhängiggjorts.

Rehabiliteringstillägg

På rehabiliteringstillägget tillämpas livslängdskoefficienten inte skilt. Livslängdskoefficienten har tillämpats på det rehabiliteringsstöd på vilket rehabiliteringstillägget räknas. Livslängdskoefficienten inverkar på så sätt på rehabiliteringstillägget genom rehabiliteringststödet som ligger till grund. Pensionen som tjänats in till rehabiliteringsstödet multipliceras med pensionsfallets livslängdskoefficient.

Förmån på nya eller tidigare grunder

Om rehabiliteringsstödet beviljas på nya grunder tillämpas livslängdskoefficienten för pensionsfallsåret för rehabiliteringsstödet som beviljas på nya grunder. På rehabiliteringspenningen tillämpas livslängdskoefficienten för det år då rehabiliteringsansökan blivit anhängig.

Om rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsstödet beviljas på tidigare grunder, är livslängdskoefficienten i kedjan av pensioner som beviljats på tidigare grunder fortfarande på den nivå som gällde då pensionsfallet för den först beviljade pensionen inträffade.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 13.6.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen är en sammanslagning av de tidigare anvisningarna ”Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspensionen”, ”Sänkt pensionsålder och tillämpning av flera livslängdskoefficienter”, ”Livslängdskoefficient och pension som intjänats vid sidan av invalidpension” och ”Livslängdskoefficienten när annan pension ändras till ålderspension”.

Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspensionen när den börjar. När ålderspensionen börjar multipliceras beloppet på den intjänade ålderspensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år. Denna livslängdskoefficient för åldersklassen används oberoende av vid vilken ålder ålderspensionen börjar under året som 62 års ålder uppnås eller senare.

På ålderspensionen tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år också då ålderspensionen beviljas för pensionstillväxt från en tidigare pensions tid.

Livslängdskoefficienten tillämpas inte på registrerad tilläggspension inom den privata sektorn.

Exempel: Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspension

 • Livslängdskoefficientens värde för dem som är födda år 1965 uppskattas till 0,915.
 • Arbetstagaren har under sin yrkesbana tjänat in 2 600 euro/månad i pension fram till den tidpunkt då ålderspensionen börjar.
 • På pensionen tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för pensionstagarens egen åldersklass.
 • Beloppet på pensionen är: 2 600 x 0,915 = 2 379,00 euro/mån.

Livslängdskoefficienten på ålderspensionen vid 62 års ålder för person född före år 1958 som fått dagpenning för tilläggsdagar

Om en person född före år 1958 fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar tillämpas livslängdskoefficienten på ålderspensionen som personen får utan förtidsminskning vid 62 års ålder.

Sänkt pensionsålder och tillämpning av flera livslängdskoefficienter 

Om ålderspensionen börjar före det år då personen fyller 62 år, tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för det år då ålderspensionen börjar. Pensionen justeras inte på nytt vid 62 års ålder med den livslängdskoefficient som fastställs för åldersklassen i fråga.

Det kan hända att flera livslängdskoefficienter tillämpas på en persons pension. Om den första pensionen från den offentliga eller privata sektorn börjar i en sänkt pensionsålder, kan personen senare få pension från en annan sektor. Om den senare pensionen börjar under det år 62 års ålder uppnås eller senare, tillämpas på den pensionen den livslängdskoefficient som fastställts för året då personen fyller 62 år.

Om en person som gått i ålderspension vid en sänkt pensionsålder senare beviljas pension som personen tjänat in vid sidan av ålderspensionen, tillämpar man på denna pension den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyllde 62 år. Om personen har rätt till pension som tjänats in under tiden med ålderspension före 62 års ålder, tillämpas livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår på denna pension. Pensionen som tjänas in under pensionstiden kan vara enligt samma eller en annan lag eller sektor än den löpande pensionen.

Livsängdskoefficienten när invalidpension ändras till ålderspension

Pensionen justeras inte med livslängdskoefficienten på nytt när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Om pensionsfallet för invalidpensionens inträffat före år 2010, har ingen livslängdskoefficient tillämpats på invalidpensionen. Om ingen livslängdskoefficient har tillämpats på invalidpensionen, tillämpas livslängdskoefficienten inte heller då när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Livslängdskoefficienten när deltidspension ändras till ålderspension

Vid 68 års ålder ändras deltidspensionen till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, om personen fortsätter med deltidsarbetet. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, utan först då ålderspensionen efter ansökan har helt räknats på nytt.

Livslängdskoefficienten i pension som tjänats in vid sidan av invalidpension

På ny pension som tillvuxit under tid med invalidpension tillämpas livslängdskoefficienten, då ålderspension beviljas för arbete som utförts vid sidan av invalidpension. Livslängdskoefficienten tillämpas även om den inte har tillämpats på invalidpensionen.

Den koefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år tillämpas på pension som tillvuxit under tid med invalidpension. Om den pension som tillvuxit under tid med pension beviljas innan det år personen fyller 62 år, används koefficienten för det år då den nya pensionen börjar.

Livslängdskoefficienten tillämpas också på pension som tjänats in under tid med delinvalidpension.

Livslängdskoefficienten i ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen

När ålderspension beviljas efter partiell ålderspension, är livslängdskoefficienten oförändrad i den partiella ålderspensionens andel.

Sparandelen och den pension som tjänats in från och med den partiella pensionens begynnelseår justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då pensionssökanden fyller 62 år.

Livslängdskoefficienten och utjämningsberäkning vid tysk äktenskapsskillnad

Då uppgifter om finsk pension lämnas till Tyskland för beräkning av pensionsrätt som intjänats under ett äktenskap, används livslängdskoefficienten för det år då äktenskapet upphör.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 14.3.2019 – tills vidarePublicerat 9.11.2023
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats i fråga om tillämpningen av livslängskoefficienten i en situation där pensionsfallet inträffar under eller efter det år då personen fyller 62.

Vid beräkningen av invalidpensionen multipliceras den intjänade pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för pensionsfallsåret. Om pensionsfallet inträffar under eller efter det år då personen fyller 62 år, används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62. I den intjänade pensionen ingår allt annat utom pensionsdelen för återstående tid.

Livslängdskoefficienten tillämpas inte på pensiosndelen för återstående tid. För en invalidpension vars pensionsfall inträffat före år 2027 står pensionsdelen för återstående tid permanent utanför tillämpningen av livslängdskoefficienten. Livslängdskoefficienten börjar tillämpas på hela invalidpensionen från och med år 2027, när årskullens lägsta pensionsålder knyts till den förväntade livslängden.

Om invalidpensionen beviljas på nya grunder tillämpas den livslängdskoefficient som gäller för pensionsfallsåret på pensionen som beviljas på nya grunder.

Om invalidpensionen beviljas på tidigare grunder, gäller fortfarande den livslängdskoefficient som fastställts för det år då ansökan om den första pensionen eller rehabiliteringen i kedjan av förmåner som beviljats på tidigare grunder inleddes.

Även på invalidpensionen för en person som omfattas av militärpensionssystemet tillämpas livslängdskoefficienten på ovan beskrivna sätt.

Mera

Livslängdskoefficienten inverkan är lindrigare på invalidpension än på ålderspension. Livslängdskoefficienten har ändå desto större inverkan på invalidpensionens belopp ju närmare pensionsåldern personen är när han eller hon blir arbetsoförmögen.

Om personen blir arbetsoförmögen före det år då hen fyller 62 år, bestäms koefficienten inte enligt den förutspådda livslängdsökningen för hens egen årskull, utan för en äldre årskull. Om livslängden fortsätter att växa, så som det har förutspåtts, skulle koefficienten för invalidpensionstagarens egen årskull ta mer av pensionen.

Livslängdskoefficienten börjar tillämpas på hela invalidpensionen, dvs. också på pensionsdelen för återstående tid, när åskullens lägsta pensionsålder knyts till den förväntade livslängden. Den lägsta pensionsåldern stiger utifrån den förväntade livslängden med början från dem som föddes år 1965. Samtidigt ändras beräkningssättet för livslängdskoefficienten så att den minskande effekten mildras. Den första gången då hela invalidpensionen justeras med livslängdskoefficienten är när pensionsfallet sker år 2027.

Exempel: Tillämpning av livslängdskoefficienten på invalidpension

 • födelseår 1967
 • pensionsfallet för invalidpensionen inträffar år 2017
 • livslängdskoefficienten 0,962 (uppskattning)
 • den intjänade pensionen fram till utgången av året närmast före pensionsfallsåret är 1 000 euro/mån
 • pensionen för återstående tid är 1 300 euro/mån.

Invalidpension:
1 000 euro/mån x 0,962 + 1 300 euro/mån = 2262,00 euro/mån.

Då det har gått fem kalenderår sedan pensionen började, läggs en engångsförhöjning till pensionen. Om pensionen fortsätter till pensionsåldern, ändras den till en lika stor ålderspension, och pensionen justeras inte på nytt med livslängdskoefficienten. Om pensionstagaren har arbetat medan hen varit pensionerad, läggs den pension som tjänats in för det arbetet till invalidpensionen. Pensionstagaren måste ansöka om det. Den pension som tjänats in under tiden med pension justeras med den livslängdskoeifficient som fastställts för årskullen i fråga.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 20.3.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningens laghänvisningar har uppdaterats.

Ålderspension för en person som omfattas av militärpensionssystemet justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för pensionens begynnelseår. Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspensionen som beviljas i samband med militärpensionsfallet innan man drar gränsen för pensionens maximibelopp.

Livslängdskoefficienten tillämpas inte om rätten till ålderspension enligt militärpensionssystemet har uppstått och pensionen kunde ha börjat före den första januari 2010.

Livslängdskoefficienten tillämpas på invalidpensionen på samma sätt som för andra arbetstagare.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 11.4.2019 – tills vidarePublicerat 30.7.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen om tillämpning av livslängdskoefficienten har preciserats angåenden huruvida livslängdskoefficienten hade fastställts för förmånslåtarens åldersgrupp eller om det är dödsfallsårets livslängdskoefficient som tillämpas. Texten har också preciserats i fråga om den livslängdskoefficient som tillämpas på den efterlevande makens beräknade pension vid minskning av efterlevandepensionen.

Livslängdskoefficienten inverkar på familjepensionens belopp genom förmånslåtarens pension. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på familjepensionen i sig.

Tillämpning av livslängdskoefficienten på förmånslåtarens pension som utgör grund för familjepensionen

Om förmånslåtaren vid sin död var pensionerad, beräknas familjepensionen utifrån förmånslåtarens pension. Pensionen har eventuellt redan omräknats med livslängdskoefficienten.

Om förmånslåtaren vid sin död inte ännu var pensionerad, utgörs grunden för familjepensionen av den beräknade invalidpensionen eller ålderspensionen. Den livslängdskoefficient som tillämpas på dessa pensioner är

 • den livslängdskoefficient som fastställts för förmånslåtarens dödsår, om förmånslåtaren avled före det år då hen skulle fylla 62.
 • den livslängdskoefficient som fastställts för förmånslåtarens åldersgrupp, dvs. den livslängdskoefficient som fastställts för det år då förmånslåtaren fyllde eller skulle fylla 62 år, om förmånslåtnare avled under det år då hen fyllde eller skulle fylla 62 år eller senare.

Mera

Livslängdskoefficienten inverkar från och med år 2010

Livslängdskoefficienten påverkar den pension som utgör grund för familjepensionen om förmånslåtaren var född år 1948 eller senare och pensionsfallet för förmånslåtarens pension inträffar år 2010 eller därefter.

Om alltså pensionsfallet för familjepension har inträffat före år 2010, tillämpas livslängdskoefficienten aldrig på den pension som ligger till grund för familjepensionen och påverkar därmed inte familjepensionens belopp.

Om pensionsfallet för förmånslåtarens pension har inträffat före år 2010, men familjepensionsfallet inträffar först år 2010 eller senare, inverkar livslängdskoefficienten inte heller på den familjepension som beviljas på basis av förmånslåtarens pension.

Förmånslåtaren har arbetat vid sidan av pensionen

Om förmånslåtaren hade förvärvsarbetat som pensionär, läggs den pension som tillvuxit då till den pension som ligger till grund för familjepensionen. Den här pensionen omräknas med livslängdskoefficienten om förmånslåtaren var född 1948 eller senare.

Den pension som förmånslåtaren tjänat in för arbete vid sidan av pension omräknas med

 • den livslängdskoefficient som fastställts för förmånslåtarens dödsår, om förmånslåtaren hade avlidit före det år då hen skulle fylla 62.
 • den livslängdskoefficient som fastställts för förmånslåtarens åldersgrupp, dvs. den livslängdskoefficient som fastställts för det år då förmånslåtaren fyllde eller skulle fylla 62 år, om förmånslåtaren avled under det år då hen fyllde eller skulle fylla 62 år eller senare.

Tillämpning av livslängdskoefficienten på den efterlevandes egen pension vid minskning och justering av efterlevandepensionen

Minskningen görs första gången

Om den efterlevande makens egen pension som beaktas vid minskningen av efterlevandepensionen har omräknats med livslängdskoefficienten, beaktas pensionen efter omräkning med livslängdskoefficienten.

Om den efterlevande maken inte är pensionerad, beaktas den efterlevandes kalkylerade invalidpension eller ålderspension vid minskningen. Om minskningen görs genast eller efter 6 månaders omställningspension, är den livslängdskoefficient som tillämpas

 • den livslängdskoefficient som fastställts för förmånslåtarens dödsår, om förmånslåtaren hade avlidit före det år då den efterlevande maken fyller 62 år
 • den livslängdskoefficient som fastställts för den efterlevande makens åldersgrupp, dvs. den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den efterlevande maken har fyllt eller fyller 62 år, om förmånslåtaren avled under det år då den efterlevande maken fyllde eller fyller 62 år eller senare.

Om minskningen av efterlevandepensionen görs vid ingången av den kalendermånad som följer på den då rätten till barnpension upphör, är den livslängdskoefficient som tillämpas

 • den livslängdskoefficient som fastställts för det år då rätten till barnpension upphör, om rätten till barnpension upphör före det år då den efterlevande maken  fyller 62 år
 • den livslängdskoefficient som fastställts för den efterlevande makens åldersgrupp, dvs. den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den efterlevande maken fyller 62 år, om rätten till barnpension upphör under det år då den efterlevande maken fyller 62 år eller senare.

Justering av efterlevandepensionen

Minskningen av efterlevandepensionen görs på nytt,  om den första minskningen har gjorts utgående från den kalkylerade invalidpensionen och den efterlevande maken senare beviljas annan egen arbetspension än partiell ålderspension. Justeringen görs utgående från beloppet av den pension som beviljats den efterlevande maken efter omräkning med livslängdskoefficienten.

Mera

Avträdelsestöd som senare beviljas den efterlevande maken medför också justering av efterlevandepensionen.

Om den efterlevande maken beviljas ålderspension, beaktar man vid minskningen dessutom den pension som tjänats in till slutet av föregående år för arbete för vilket den efterlevande ännu inte beviljats ålderspension. Även den omräknas med livslängdskoefficienten som fastställts för det år då den efterlevande fyller 62 år.

Exempel: Tillämpning av livslängdskoefficienten på familjepension

Förmånslåtare:

 • Förmånslåtaren dör i maj år 2016
 • Född år 1971, inte pensionerad
 • Den intjänade pensionen är 650,00 euro/månad
 • Den intjänade pensionen är 629,20 euro/månad omräknad med livslängdskoefficienten (0,96800) som fastställts för år 2016
 • Pensionen för återstående tid är 890,00 euro/mån.
 • Förmånslåtarens pension är totalt 1 519,20 euro/mån

Efterlevande make:

 • Den intjänade pensionens del av den efterlevandes kalkylerade invalidpension är 520,00 euro/mån
 • Den intjänade pensionen 503,36 euro/månad omräknas med livslängdskoefficienten (0,96800) som fastställts för förmånslåtarens dödsår.
 • Pensionen för återstående tid är 730,00 euro/mån
 • Den efterlevandes invalidpension är totalt 1 233,36 euro/mån.

Efter sex månaders omställningspension minskas efterlevandepensionen och uppgår till

(1 519,20 x 0,5) – 0,5 x (1 233,36 – 686,50) = 486,17 e/mån

När den efterlevande maken börjar få ålderspension, görs minskningen av efterlevandepensionen på nytt utgående från den hens ålderspension. Ålderspensionen omräknas med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då hen fyller 62 år.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 3.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats i enlighet med lagändringen enligt vilken pensionsdelen för återstående tid justeras med livslängdskoefficienten från och med år 2027.

Vilken pension justeras med livslängdskoefficienten?

Livslängdskoefficienten tillämpas både på den nationella pensionen och pro rata-pensionen.

Av de så uträknade pensionerna väljs den större.

Justering av pro rata –pensionen med livslängdskoefficienten

Den teoretiska pension som ligger till grund för pro rata-pensionen uträknas på basis av

 • den nationella pensionen multiplicerad med livslängdskoefficienten och
 • pensionsdelen med höjd intjäningsprocent multiplicerad med livslängdskoefficienten.

Pensionsdelen för återstående tid justeras med livslängdskoefficienten första gången år 2027.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 29.11.2021 – tills vidarePublicerat 4.3.2022
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med livslängdskoefficienten som fastställts för dem som är födda 1960 och prognoserna om livslängdskoefficienten och den förväntade livslängden har uppdaterats.

Livslängdskoefficienten fastställs för varje födelseårskull vid 62 års ålder. Livslängdskoefficienten tillämpas på alla ålders- och invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna.

Pensionsskyddscentralen räknar prognoserna för livslängdskoefficienten utifrån Statistikcentralens befolkningsprognoser. Pensionsskyddscentralen uppdaterar prognoserna årligen. Prognoserna har gjorts för att det ska vara möjligt att göra planer för arbetspensionssystemet och för att det ska gå att göra uppskattningsberäkningar av de försäkrades pensioner.

Livslängdskoefficienterna i följande tabell har räknats utifrån Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. I tabellen är de fastställda koefficienterna angivna med fem decimalers noggrannhet och de uppskattade koefficienterna med tre decimalers noggrannhet.

År då livslängdskoefficienten
fastställs  (62 års ålder)

Födelseår

Livslängdskoefficient

Förväntad livslängd vid
62 års ålder

Fastställda koefficienter

2009

1947

1,00000

21,7

2010

1948

0,99170

21,8

2011

1949

0,98689

22,0

2012

1950

0,98351

22,0

2013

1951

0,97914

22,2

2014

1952

0,97552

22,3

2015

1953 0,97200 22,4
2016

1954

0,96800 22,4

2017

1955 0,96344

22,6

2018

1956 0,96102 22,7

2019

1957 0,95722 22,9

2020

1958 0,95404 22,9
2021

1959

0,94984 23,1
2022 1960 0,94659 23,2

Prognoser

 

År då livslängdskoefficienten
fastställs  (62 års ålder)
Födelseår Livslängdskoefficient Förväntad livslängd vid 62 års  ålder
2023 1961 0,942 23,4
2024 1962 0,937 23,5
2025 1963 0,933 23,6
2026 1964 0,929 23,8
2027 1965 0,928 23,9
2028 1966 0,925 24,1
2029 1967 0,925 24,2
2030 1968 0,922 24,4
2031 1969 0,920 24,5
2032 1970 0,917 24,6
2033 1971 0,917 24,8
2034 1972 0,914 24,9
2035 1973 0,912 25,1
2036 1974 0,912 25,2
2037 1975 0,910 25,3
2038 1976 0,907 25,5
2039 1977 0,905 25,6
2040 1978 0,903 25,7
2041 1979 0,901 25,8
2042 1980 0,901 26,0
2043 1981 0,899 26,1
2044 1982 0,897 26,2
2045 1983 0,896 26,4
2046 1984 0,894 26,5
2047 1985 0,892 26,6
2048 1986 0,890 26,7
2049 1987 0,889 26,8
2050 1988 0,887 27,0
2051 1989 0,886 27,1
2052 1990 0,884 27,2
2053 1991 0,883 27,3
2054 1992 0,881 27,4
2055 1993 0,880 27,5
2056 1994 0,879 27,7
2057 1995 0,877 27,8
2058 1996 0,876 27,9
2059 1997 0,875 28,0
2060 1998 0,874 28,1
2061 1999 0,873 28,2
2062 2000 0,872 28,3
2063 2001 0,871 28,4
2064 2002 0,870 28,5
2065 2003 0,869 28,6
2066 2004 0,866 28,7

 

 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Livslängdskoefficienten minskar på den intjänade månadspensionen om livslängden blir längre. Om den försäkrade vill få sin pension enligt den nivå den skulle vara om livslängdskoefficienten inte inverkade, måste han eller hon arbeta längre.

Tabellen nedan åskådliggör detta. I den jämförs livslängdskoefficientens inverkan på en pension med månadsbeloppet 1 000, 1 500 och 2 000 euro. Exemplet utgår från antagandet att den intjänade pensionen före pensioneringen är alternativt 50 eller 60 procent av arbetsinkomsterna före avdrag av arbetstagares arbetspensionsavgift. Det antas dessutom att inkomstutvecklingen är oförändrad efter den uppnådda pensionsåldern.

Tilläggsarbetet antas ske efter det att personen fyllt 63 år, då pensionen tillväxer med 4,5 procent om året. Från tilläggsarbetsinkomsterna görs ett avdrag som motsvarar 53 år fyllda arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift.  Avdragsbeloppen har uppskattats enligt Pensionsskyddscentralens långsiktsprognoser.

För att göra det lättare att ställa det kompenserande tilläggsarbetet i relation till förändringarna i den förväntade livslängden, uppges i den sista kolumnen även förändringarna i den förväntade livslängden från det att livslängdskoefficienten togs i bruk år 2010.

Uppskattningen av utvecklingen av livslängdskoefficienten baserar sig på befolkningsprognosen Statistikcentralen gjort år 2012.

Året då personerna fyller 63 år

Födelseår 

Intjänad pension justerad med livslängdskoefficienten euro/mån

Tillägsarbete som kompenserar minskningen av pensionen, månader

Förändring av förväntad livstid för 63-åring från år 2010 i månader 

1000

1500

2000

Intjänad pension 50 %

Intjänad pension 60 %

2010

1947

1000

1500

2000

0

0

0

2011

1948

992

1488

1983

1

1

2

2012

1949

987

1480

1974

2

2

5

2013

1950

984

1475

1967

2

3

7

2014

1951

979

1469

1958

3

3

9

2015

1952

976

1464

1952

3

4

11

2016

1953

971

1457

1942

4

5

13

2017

1954

965

1448

1930

5

6

15

2018

1955

958

1437

1916

6

7

17

2019

1956

950

1425

1900

7

8

18

2020

1957

945

1418

1890

8

9

20

2021

1958

939

1409

1878

8

10

22

2022

1959

933

1400

1866

9

11

24

2023

1960

928

1392

1856

10

12

26

2024

1961

922

1383

1844

11

13

28

2025

1962

917

1376

1834

12

14

30

2026

1963

912

1368

1824

12

15

32

2027

1964

907

1361

1814

13

16

33

2028

1965

902

1353

1804

14

16

35

2029

1966

897

1346

1794

15

17

37

2030

1967

893

1340

1786

16

18

39

2031

1968

888

1332

1776

16

19

40

2032

1969

884

1326

1768

17

20

42

2033

1970

879

1319

1758

18

21

44

2034

1971

875

1313

1750

18

22

45

2035

1972

871

1307

1742

19

23

47

2036

1973

867

1301

1734

20

23

49

2037

1974

863

1295

1726

21

24

50

2038

1975

859

1289

1718

21

25

52

2039

1976

855

1283

1710

22

26

54

2040

1977

851

1277

1702

23

26

55

2041

1978

847

1271

1694

23

27

57

2042

1979

844

1266

1688

24

28

58

2043

1980

840

1260

1680

24

29

60

2044

1981

837

1256

1674

25

29

61

2045

1982

833

1250

1666

26

30

63

2046

1983

830

1245

1660

26

31

64

2047

1984

827

1241

1654

27

31

66

2048

1985

824

1236

1648

27

32

67

2049

1986

821

1232

1642

28

33

68

2050

1987

817

1226

1634

29

33

70

2051

1988

814

1221

1628

29

34

71

2052

1989

812

1218

1624

30

35

73

2053

1990

809

1214

1618

30

35

74

2054

1991

806

1209

1612

31

36

75

2055

1992

803

1205

1606

31

37

77

2056

1993

800

1200

1600

32

37

78

2057

1994

798

1197

1596

32

38

79

2058

1995

795

1193

1590

33

38

80

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Pensionsbeloppet som finns på arbetspensionsutdraget har justerats med livslängdskoefficienten. Framtida livslängdskoefficienter är Pensionsskyddscentralens uppskattningar.

Före år 2012 hade det uträknade pensionsbeloppet i arbetspensionsutdraget justerats med livslängdskoefficienten endast då en uppskattning av den försäkrades pension vid pensionsåldern angavs.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 30.11.2020 – tills vidarePublicerat 2.3.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Exemplet i anvisningen har uppdaterats utifrån de nyaste prognoserna om pensionsåldrar och livslängdskoefficienter.

Livslängdskoefficienten minskar den intjänade månadspensionen om livslängden blir längre. För personer som fortsätter arbeta till en målsatta pensionsåldern för sin åldersgrupp är uppskovsförhöjningen lika stor som den minskning av månadspensionen som orsakas av livslängdskoefficienten. Dessutom tillväxer månadspension in med 1,5 procent om året för inkomster till den övre gränsen för försäkringsskyldigheten.

Tabellen nedan åskådliggör detta. I den jämförs livslängdskoefficientens inverkan på pensioner med månadsbeloppet 1 000 och 2 000 euro. I exemplet har antagits att den intjänade pensionen är 50 procent av inkomsterna före pensioneringen. Alla åldersklasser antas ha samma belopp intjänad pension vid den lägsta pensionsåldern, även om pensionsåldrarna är olika. För tiden före år 2017 antas att arbetstagarens pensionsavgift har dragits av från inkomsten. Inkomsterna är efter att den lägsta pensionsåldern uppnåtts på samma nivå som tidigare. I exemplet antas inte att den allmänna inkomst- och prisnivån stiger, och då inverkar lönekoefficienten inte på pensionsbeloppet.

Uppskattningen av utvecklingen av livslängdskoefficienten och den målsatta pensionsåldern baserar sig på befolkningsprognosen Statistikcentralen gjort år 2019.

Exemplen har räknats för dem som är födda 1955–1986.  För åldersklasser yngre än det här skulle den målsatta pensionsåldern överstiga den i lagen fastställda övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

 

 

 

 

 

Intjänad pension vid den lägsta pensionsåldern

 

 

 

 

 

1000 euro/mån

2000 euro/mån

Året då personerna fyller 63 år

Födelseår

Förändring av förväntad livstid för 63-åring från år 2010 i månader

Månader från den lägsta pensionsålder till den målsatta pensionsålder

Uppskovsförhöjning vid den målsatta pensionsåldern

Pension efter justering med livslängdskoefficienten, e/mån

Pension vid den målsatta pensionsåldern, e/mån

Pension efter justering med livslängdskoefficienten, e/mån

Pension vid den målsatta pensionsåldern, e/mån

2018

1955

9

10

4,0 %

963

1027

1927

2054

2019

1956

10

11

4,4 %

961

1031

1922

2062

2020

1957

13

12

4,8 %

957

1033

1914

2067

2021

1958

15

13

5,2 %

954

1036

1908

2073

2022

1959

17

14

5,6 %

950

1038

1899

2076

2023

1960

18

15

6,0 %

945

1039

1890

2079

2024

1961

20

17

6,8 %

939

1046

1879

2092

2025

1962

22

18

7,2 %

934

1046

1868

2093

2026

1963

24

20

8,0 %

928

1053

1857

2105

2027

1964

25

21

8,4 %

923

1053

1846

2107

2028

1965

27

21

8,4 %

923

1053

1845

2105

2029

1966

29

22

8,8 %

920

1056

1840

2111

2030

1967

31

22

8,8 %

919

1055

1839

2110

2031

1968

32

23

9,2 %

917

1058

1833

2117

2032

1969

34

24

9,6 %

914

1062

1828

2123

2033

1970

36

25

10,0 %

911

1065

1823

2130

2034

1971

37

25

10,0 %

911

1065

1822

2130

2035

1972

39

26

10,4 %

909

1068

1817

2137

2036

1973

41

26

10,4 %

906

1065

1812

2131

2037

1974

42

27

10,8 %

904

1069

1808

2138

2038

1975

44

27

10,8 %

904

1069

1808

2139

2039

1976

45

28

11,2 %

902

1073

1804

2146

2040

1977

47

28

11,2 %

900

1071

1800

2141

2041

1978

48

29

11,6 %

898

1075

1796

2149

2042

1979

50

30

12,0 %

896

1079

1792

2157

2043

1980

51

30

12,0 %

894

1076

1788

2153

2044

1981

53

31

12,4 %

892

1081

1784

2161

2045

1982

54

31

12,4 %

890

1078

1781

2157

2046

1983

56

32

12,8 %

889

1083

1778

2166

2047

1984

57

32

12,8 %

890

1084

1779

2167

2048

1985

58

32

12,8 %

888

1082

1776

2164

2049

1986

60

32

12,8 %

887

1080

1773

2160

 

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till