Indexskydd

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 18.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Hänvisningarna till lagrum har strukits.

Målet med indexskyddet är att säkra att personer som blir pensionerade får en pension vars begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till personens inkomstnivå under tiden i arbetslivet och som bibehåller sin köpkraft.

Indexen kompenserar fullt ut förändringar i konsumentprisnivån och dessutom en del av förändringarna i löntagarnas realinkomstnivå. I arbetspensionssystemet finns följande index:

  • Med lönekoefficienten justeras fribreven som bildats år 2004 samt arbetsinkomster och totala arbetsinkomster som tjänats in efter år 2004 till nivån enligt pensionens begynnelseår.  I lönekoefficienten utgör vägningskoefficienten av förändringar i prisnivån 0,2 och och vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån 0,8. Lönekoefficienten används också för att justera penningbeloppen i arbetspensionslagarna.
  • Med arbetspensionsindex justeras alla löpande pensioner årligen i början av januari. I arbetspensionsindex är vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån 0,8 procent och vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån är 0,2.
  • Med APL-halvvägsindex justeras fribreven som bildats före år 2004 till nivån enligt år 2004.  Från 2004 års nivå justeras de med lönekoefficienten till nivån enligt pensionens begynnelseår. I halvvägsindex är vikten av förändringar i prisnivån 0,5 och förändringar i lönenivån 0,5. Halvvägsindex fastställdes sista gången för år 2013

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 20.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Uppgiften om att arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift dras av vid beräkningen av lönekoefficienten har strukits.

Lönekoefficientens basår är år 2004 då koefficienten fick värdet ett (1,000).

Lönekoefficienten är kumulativ och dess förändring fastställs enligt de förändringar i Statistikcentralens förtjänstnivåindex och konsumentprisindex som sker från tredje kvartalet till tredje kvartalet. Av de konsumentprisindex som Statistikcentralen räknar ut används det nationella konsumentprisindexet.

I lönekoefficientenen är vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån 0,8 och vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån är 0,2.

I pensionsanstalternas räkneprogram kan koefficientens värde vid behov användas utan decimalkomma som ett fyrsiffrigt helt tal.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer lönekoefficienten

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom förordning lönekoefficienten för ettvart kalenderår senast två månader före ingången av det kalenderår, under vilket den tillämpas. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer lönekoefficienten med tre decimalers noggrannhet.

Mera

Pensionsskyddscentralen gör årligen en förhandsberäkning av följande års lönekoefficient och arbetspensionsindex för social- och hälsovårdsministeriet. Detta sker i slutet av september.På basis av förhandsberäkningen vidtar ministeriet förberedande åtgärder för att fastställa indexen.

Genast efter den 14 oktober när Statistikcentralen har publicerat konsumentprisindexets poängtal för september, gör Pensionsskyddscentralen en slutlig beräkning för social- och hälsovårdsministeriet av indexen för kalenderåret därpå. Efter det fastställer social- och hälsovårdsministeriet lönekoefficienten och arbetspensionsindex före slutet av oktober, oftast kring den 22–25 oktober.

Lönekoefficienten räknas med fem decimalers noggrannhet, men koefficientens värde ges med tre decimalers noggrannet.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 20.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Länkarna till lagrummen har uppdaterats.

När pensionen beräknas justeras följande inkomster med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar:

  • arbetsinkomster
  • företagarens totala arbetsinkomst
  • fribrev som bildats år 2004
  • arbetspensionstillägg som bildats år 2004.

Fribrev som bildats före år 2004 justeras först till 2004 års nivå med halvvägsindex och från 2004 års nivå med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelseår.

Pensionens begynnelseår är året då pensionsutbetalningen börjar. I pensioner som beviljas retroaktivt är begynnelseåret det år då pensionen skulle ha börjat betalas.

Om pensionen börjar första januari och pensionen har räknats enligt föregående års nivå, justeras pensionen till nivån enligt första januari med lönekoefficienten.

Exempel: Justering av fribrev med lönekoefficienten

Fribrevet från år 2004 är 2 000 euro i månaden enligt 2004 års nivå. Det justeras till 2014 års nivå med lönekoefficienten:
2 000,00 x 1,350/1,000 = 2 700,00 euro i månaden.

Exempel: Justering av årsinkomsten med lönekoefficienten

  • Arbetstagaren är född 14.6.1951.
  • Han har arbetsinkomster åren 2010–2014 och går i pension 1.7.2014.
  • Vid beräkningen av pensionen justeras årsarbetsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån enligt år 2014, då pensionen börjar
År Lönekoefficient Årsinkomsten under intjänandeåret
 
Inkomsterna enligt 2014 års nivå, euro
 
2010 1,231 3 108,00 3 108,00 x 1,350/1,231 = 3 408,45
2011 1,253 10 160,00 10 160,00 x 1,350/1,253 = 10 946,53
2012 1,291 9 410,00 9 410,00 x 1,350/1,291 = 9 840,05
2013 1,327 11 400,00 11 400,00 x 1,350/1,327 = 11 597,59
2014 1,350 7 210,00 7 210,00

Efter justeringen med lönekoefficienten görs från arbetsinkomsterna ännu ett avdrag som motsvarar arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift innan pensionen beräknas.

Pension betalas som engångsbelopp

Pension som betalas som engångsbelopp räknas enligt nivån för det kalenderår då pensionen skulle börja om pensionen betalades som månadspension. Om engångsbeloppet betalas följande år, justeras pensionen med arbetspensionsindex till nivån enligt betalningstidpunkten.

Beräkningsordningen då det under samma kalenderår finns flera anställningar och företagarverksamhet eller oavlönade perioder

Alla arbetsinkomster av anställningar och företagarverksamhet justeras var för sig med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen beviljas. Efter det räknas pensionen skilt för varje arbetsgivare eller företagarverksamhet. Till slut räknas den pension som tjänats för ett kalenderår ihop.

På motsvarande sätt justeras de inkomster som varit till grund för pension som tjänats in för förmåner under oavlönade perioder med lönekoefficienten per förmån till nivån enligt pensionens begynnelseår.  Efter det räknas den intjänade pensionens belopp per förmånsslag utifrån de förmånsgrundande inkomsterna.

Med beräkningsordningen undviks skillnader som orsakas av avrundningar på några cent jämfört med att inkomsterna för ett kalenderår först räknas ihop.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Penningsbeloppen i arbetspensionslagarna har angetts enligt nivån för basåret 2004, då lönekoefficientens värde är 1,000. Penning- och gränsbeloppen justeras med lönekoefficienten direkt från basårets värde till det önskade årets värde. Resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

I arbetspensionslagarna har det t.ex. definierats nedre inkomstgränser för försäkringsskyldigheten.

Inkomstgränserna i arbetspensionslagarna justeras också årligen med lönekoefficienten. Det belopp som ska justeras multipliceras med lönekoefficienten för det år till vars nivå man vill uppräkna beloppet (utbetalningsåret) och divideras med lönekoefficienten för det år från vars nivå man vill uppräkna beloppet (utgångsåret). Resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

Pensionen börjar understiga gränsen för engångsbelopp

En pension som överstiger gränsen för engångsbelopp när den börjar kan med tiden understiga gränsen. Det beror på att gränsen för engångsbelopp justeras med lönekoefficienten, medan löpande pensioner justeras med arbetspensionsindex.

I så fall kan pensionsanstalten betala ut pensionen som engångsbelopp, vilket lagen dock inte förutsätter. Det rekommenderas att en pension som blivit mindre än gränsen för engångsbelopp fortfarande ska betalas ut månatligen åtminstone tills det är aktuellt att meddela ett nytt beslut om pensionen. När pensionsanstalten meddelar ett nytt beslut kan den utnyttja sin prövningsrätt och betala pensionen som engångsbelopp.
 

Justering av företagares arbetsinkomst

Om företagarens arbetsinkomst har fastställts till den nedre eller den övre gränsen för arbetsinkomsten, justeras den årligen med lönekoefficienten så att den är lika stor som gränsbeloppet i lagen. Annars kunde arbetsinkomsten bli mindre än gränsbeloppet i lagen, eftersom gränsbeloppen räknas upp från basåret och arbetsinkomsterna alltid från året innan.
 

Justering av penningbelopp i ArPL-beräkningsgrunderna för arbetspensionsförsäkringsbolagen

Även i ArPL-beräkningsgrunderna finns det penningbelopp som anges enligt nivån för basåret 2004, då lönekoefficienten har värdet 1,000.

Penningbeloppen   och   i ArPL-beräkningsgrunderna definierar t.ex. de årliga gränserna för lönesumman som avgör om en arbetsgivare omfattas av grundtariffen eller avgiftsklasstariffen för invalidpensionsavgiften. Även dessa penningbelopp justeras med lönekoefficienten, men förfarandet vid justeringen avviker från justeringen av penningbeloppen i arbetspensionslagarna.

Penningbeloppen enligt ArPL-beräkningsgrunderna för år t erhålls genom att justera penningbeloppet under basåret med lönekoefficienten för år t-2. Exempelvis erhålls penningbeloppen för år 2012 genom att justera basårets penningbelopp med lönekoefficienten för år 2010 och penningbeloppen för år 2013 erhålls genom att justera med lönekoefficienten för år 2011. Penningbelopp som justerats med lönekoefficienten anges med fyra decimalers noggrannhet.
 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 20.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Uppgiften om avdrag för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift har strukits. Uppgiften om att index år 2015 fastställdes på ett avvikande sätt har strukits.

Arbetspensionsindex är kumulativt och dess förändring fastställs enligt de årliga förändringarna av inkomstnivån och konsumentprisindex från tredje kvartalet till tredje kvartalet, som Statistikcentralen räknar ut. Av de konsumentprisindex som uträknas av Statistikcentralen används det nationella konsumentprisindexet.

I arbetspensionsindexet utgör vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån 0,2 och vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån 0,8.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetspensionsindex

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetspensionsindex genom att utfärda en förordning senast två månader före det kalenderårs början, på vilket arbetspensionsindexet tillämpas. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer värdet på arbetspensionsindex till ett heltal

Mera

Pensionsskyddscentralen gör årligen i slutet av september en förhandsberäkning för social- och hälsovårdsministeriet av lönekoefficienten och arbetspensionsindex för följande år. På basis av förhandsberäkningen vidtar ministeriet förberedande åtgärder för att fastställa indexen.

Genast efter den 14 oktober efter det att Statistikcentralen har publicerat konsumentprisindexets poängtal för september, gör Pensionsskyddscentralen en slutlig beräkning för social- och hälsovårdsministeriet av indexen för kalenderåret därpå. Efter det fastställer social- och hälsovårdsministeriet lönekoefficienten och arbetspensionsindex före slutet av oktober, oftast kring den 22 – 25 oktober.

Arbetspensionsindex beräknas med två decimalers noggrannhet, men koefficientens värde ges som ett heltal.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 20.7.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Länkarna till lagrummen har uppdaterats.

I början av kalenderåret justeras alla löpande pensioner med arbetspensionsindexet som fastställts för året i fråga. Den pension som betalats föregående år multipliceras med arbetspensionsindex som fastställts för det nya året och divideras med arbetspensionsindex för föregående år.

Exempel

År 2013 är den försäkrades pension 1 345,52 euro/månad (index 2475).

Från ingången av år 2014 är arbetspensionsindex 2509.

Pensionens belopp 1.1.2014 är: 2509 / 2475 x 1 345,52 = 1 364,00 euro/mån.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

1962–1976

Fram till år 1976 följde APL-index, som tillämpades i arbetspensionssystemet, enbart utvecklingen i förtjänstnivåindex. APL-index kompenserade förutom inflationen även 100 procent av förändringen i löntagarnas realinkomstnivå. Indexet användes för att justera såväl fribrev, inkomsterna under den förvärvsaktiva tiden som löpande pensioner.

Basår för indexet är år 1961 då indexet fick värdet 100. Indextalets poängtal ändrades inte år 1962, utan det behöll värdet 100.

1977–1995

År 1977 övergick man till APL-halvvägsindex, i vilket vikten av inkomstförändringarna var 0,5, såsom namnet säger. Användningen av indexet ändrades inte, utan med det justerades fribreven, inkomsterna under den förvärvsaktiva tiden samt löpande pensioner. Indexet kopplades till det gamla APL-indexet, vars basår således också är år 1961.

1996–2004

År 1996 övergick man till ett system med ett så kallat brutet index. APL-halvvägsindex började då kallas index för personer i förvärvsaktiv ålder. Med det justerades inkomsterna under förvärvsaktiva tiden och de löpande pensionerna före 65 års ålder.

Det infördes ett annat index för personer i pensionsåldern, med vilket de löpande pensionerna för pensionstagare som fyllt 65 år justerades. I indexet för personer i pensionsåldern var inkomstutvecklingens vikt 0,2.

År 1995 var båda indexens poängbelopp 1712 och från detta poängtal skiljdes indexen åt. I övrigt är deras basår också 1961.

Från och med 2005

År 2005 ändrades indexet för personer i pensionsåldern till ett arbetspensionsindex och det började tillämpas för att justera alla löpande pensioner oberoende av pensionstagarens ålder.

Från och med år 2005 används dessutom en ny lönekoefficient, som inte är kopplad till de gamla indexserierna, och den används vid tillämpningen av index enligt 2005/2007 års bestämmelser för den aktiva tiden. I det indexet är inkomstutvecklingen vikt 0,8. Arbetstagarnas index, dvs. APL-halvvägsindex, som också kallats indexet för övergångsperioden, fastställdes sista gången för år 2013. Indexet användes fortfarande för att justera inkomsterna under den yrkesverksamma tiden i de fall där pensionen beräknades enligt 2004 års bestämmelser. I dessa fall justerades också de belopp som nämns i arbetspensionslagarna med APL-halvvägsindex, även om beloppen efter år 2004 i regel har justerats med en lönekoefficient.

Men APL-halvvägsindex justeras också arbetsinkomsterna och de intjänade pensionsrätterna för anställningar och företagarperioder som upphört före år 2005 till nivån enligt år 2004 då den slutliga pensionen bevilja. Från och med 2004 justeras dessa pengabelopp med lönekoeifficenten.

Arbetspensionssystemets index från och med år 1962 enligt vikten i förtjänstnivåindex

Indexhistoria