Exempel på hur förmånen bestäms

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: Två treåriga examina under granskningsperioden

 • Personen blir arbetsoförmögen år 2013
 • Under granskningsperioden har han avlagt två examina
 • Yrkesinriktad grundexamen under tiden 5.8.2005–2.6.2009
 • Lägre högskoleexamen under tiden 8.8.2008–31.5.2010

Man kan tjäna in pension för högst fem år dvs. för 1 800 dagar. Det har ingen betydelse om examina har avlagts på samma gång eller efter varandra, eftersom egentliga studietider inte utreds.

Den kalkylmässiga studietiden

De kalkylmässiga förmånsgrundande inkomsterna under studietiden periodiseras på tiden före avläggandet av examen. De förmånsgrundande inkomsterna periodiseras på den månad då examen har avlagts och de föregående månaderna. Den egentliga begynnelsetidpunkten för studierna har ingen betydelse. Antalet månader beror på nivån på den avlagda examen.

Personens båda examina är på tre år, så de förmånsgrundande inkomsterna fördelas på 36 månader före avläggandet av examen.

 1. examen: 1.7.2006–30.6.2009, 3 år
 2. examen: 1.6.2007–31.5.2010, 3 år

Inkomst för återstående tid

Granskningsperioden för återstående tid för invalidpensionen är åren 2008–2012.

I granskningsperioden ingår studietid under åren 2008–2010. Den förmånsgrundande inkomsten beaktas i inkomsten för återstående tid enligt följande:

År 1 examen 2 examen
2008 12 mån 12 mån
2009 6 mån 12 mån
2010 5 mån
Sammanlagt 18 mån 29 mån

Studietiden är totalt 47 månader under granskningsperioden.

Exempel: Två treåriga examina under granskningsperioden, undantagsregeln om återstående tid för unga tillämpas

 • Personen har fyllt 18 år 15.11.2009.
 • Han har blivit arbetsoförmögen 1.3.2013.
 • Personen har arbetat vid sidan av studierna (villkoret för återstående tid uppfylls)

Han har avlagt två yrkesinriktade grundexamina

Examen nr 1 är avlagd 15.8.2009–31.12.2011

Examen nr 2 är avlagd 1.1.2011–31.12.2012

Pension tjänas in från och med början av den månad som följer efter 18-årsdagen.

Den kalkylmässiga studietiden

Personens båda examina är på tre år.

På basis av en examen tillväxer förmån högst för den tid som har förflutit från början av månaden efter studerandens 18-årsdag till utgången av månaden under vilken examen har avlagts.

 1. examen: 1.12.2009 – 31.12.2011, 2 år 1 månad
 2. examen: 1.1.2010–31.12.2012, 3 år

Inkomst för återstående tid

Eftersom personen är yngre än 23 år när han blir arbetsoförmögen, fastställs inkomsterna för den återstående tiden enligt en undantagsregel om återstående tid för unga personer. Granskningsperioden för återstående tid är 1.12.2009–31.3.2013, totalt 40 månader.

I granskningsperioden ingår studietid åren 2009–2012. Den förmånsgrundande inkomsten beaktas i inkomsten för återstående tid:

År 1 examen 2 examen
2009 1 mån
2010 12 mån 12 mån
2011 12 mån 12 mån
2012 12 mån
Sammanlagt 25 mån 36 mån

Granskningsperioden för återstående tid är 40 månader, vilket innebär att studietiden under granskningsperioden också är sammanlagt 40 månader.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: LITA-förmånen har beviljats år 2004

 • Skadefallet för LITA-förmånen inträffade 11.5.2003
 • Beloppet på LITA-förmånen är 700 euro/mån
 • Personen går i ålderspension 1.7.2013.
 • Beloppet på ålderspensionen är 1 700 euro/mån

Det görs inget avdrag av primära förmåner eftersom skadefallet för LITA-förmånen inträffade före år 2004.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.7.2013 är 1 700 euro i månaden.

Exempel: LITA-förmånen är beviljad år 2004, retroaktiv justering

 • Skadefallet för LITA-förmånen inträffade 11.5.2003
 • Beloppet på LITA-förmånen är 700 euro/mån
 • Personen har gått i ålderspension 1.7.2012
 • Beloppet på ålderspensionen är 1 700 euro/mån
 • I exemplet har indexhöjningar inte beaktats

Primära förmåner har dragits av ålderspensionen.

LITA-avdrag: 1 700 – 700 = 1 000 euro/mån

Ålderspensionens belopp fr.o.m. 1.7.2012 är 1 000 euro/mån.

Retroaktiv justering

Pensionstagaren kan ansöka om retroaktiv justering av pensionen fr.o.m. 1.1.2013.

Det görs inget avdrag av primära förmåner eftersom skadefallet för LITA-förmånen har inträffat före år 2004.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.1.2013 är 1 700 euro i månaden.

Exempel: LITA-förmånen är beviljad år 2007, pensionstillväxt efter skadefallsåret, retroaktiv justering

 • Skadefallet för LITA-förmånen inträffade 31.3.2007
 • Beloppet på LITA-förmånen är 2 100 euro/mån
 • Personen har gått i ålderspension 1.11.2012
 • Beloppet på ålderspensionen är 1 800 euro/mån
 • I exemplet har indexhöjningar inte beaktats

Primära förmåner har dragits av ålderspensionen.

LITA-avdrag: 1 800 – 2 100 = 0 euro/mån.

Ålderspensionens belopp fr.o.m. 1.11.2012 är 0 euro/mån.

Retroaktiv justering

Pensionstagaren kan ansöka om retroaktiv justering av pensionen fr.o.m. 1.1.2013.

Det görs inget avdrag av primära förmåner på den del av ålderspensionen som tjänats in efter skadefallsåret för den primära förmånen.

Pensionstagaren har tjänat in pension för tiden 1.1.2008–31.10.2012 totalt 270 euro/mån och före det 1 530 euro/mån.

LITA-avdrag: 1 530 – 2 100 = 0 euro/mån.

Ålderspensionens belopp fr.o.m. 1.1.2013 är 270 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: Ny pension som tjänats in vid sidan av pensionen beviljas

 • Pensionstagaren har beviljats en invalidpension enligt pensionslagarna för den privata sektorn från och med 1.7.2004
 • LITA-förmånen har börjat från samma tidpunkt
 • Pensionstagaren fyller 65 år 17.5.2013
 • Ålderspension beviljas fr.o.m. 1.6.2013
 • Invalidpensionens belopp är 1 000 euro/mån
 • Beloppet på LITA-förmånen är 500 euro/mån
 • Samordningsgrunden är 2 000 euro/mån
 • Samordningsgränsen är 1 200 euro/mån
Invalidpension 1 000
LITA-förmån 500
Sammanlagt 1 500
-Samordningsgräns – 1 200
Överskjutande del 300
Invalidpensionens belopp 1 000 – 300 = 700

Pensionstagaren har vid sidan av invalidpensionen tjänat in ny pension på 100 euro/månad.

Om LITA-förmånen är större än samordningsgränsen dras den överskjutande delen av den nya pensionen.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.6.2013 är 700 + 100 = 800 euro i månaden.

Exempel: Ny pension som tjänats in vid sidan av pensionen beviljas, samordningen inverkar

 • Pensionstagaren har beviljats en invalidpension enligt pensionslagarna för den privata sektorn från och med 1.7.2004
 • LITA-förmånen har börjat från samma tidpunkt
 • Pensionstagaren fyller 65 år 17.5.2013
 • Ålderspension beviljas fr.o.m. 1.6.2013
 • Invalidpensionens belopp är 1 000 euro/mån
 • Beloppet på LITA-förmånen är 1 250 euro/mån
 • Samordningsgrunden är 2 000 euro/mån
 • Samordningsgränsen är 1 200 euro/mån
Invalidpension 1 000
LITA-förmån 1 250
Sammanlagt 2 250
-Samordningsgräns – 1 200
Överskjutande del 1 050
Invalidpensionens belopp 1 000 – 1 050 = 0

Pensionstagaren har vid sidan av invalidpensionen tjänat in ny pension på 150 euro/månad.

Eftersom LITA-förmånen är större än samordningsgränsen, dras den överskjutande delen av den nya pensionen.

Den överskjutande delen: 1 250 – 1 200 = 50 euro/mån

150 – 50 = 100 euro/mån

Ålderspensionen fr.o.m. 1.6.2013 är 100 euro i månaden.

Exempel: Ålderspension på tidigare grunder

 • Pensionstagaren är född 5.1.1951
 • Hon har beviljats LITA-förmån från och med 1.1.2005
 • Hon har fått delinvalidpension enligt 2004 års bestämmelser med en pensionsdel för återstående tid under tiden 1.1.2005–31.12.2012.
 • Delinvalidpensionens belopp är 500 euro enligt indexnivån år 2014
 • Ålderspension beviljas fr.o.m. 1.4.2014

Eftersom pensionsfallet för ålderspensionen inträffar innan det har gått två år sedan den tidigare pensionen upphört, beviljas ålderspensionen på tidigare grunder.
Pensionstagaren har arbetat vid sidan av delinvalidpensionen och efter det pensionen upphörde. Anställningsförhållandet upphörde 31.3.2014.

 • Beloppet på den nya intjänade pensionen är 300 euro/mån
 • Beloppet på LITA-förmånen har varierat. Fr.o.m. 1.4.2014 är beloppet på förmånen 1 400 euro/mån
 • Samordningsgrunden är 2 500 euro/mån
 • Samordningsgränsen är 1 500 euro/mån

En ny samordning görs på ålderspensionen eftersom beloppet på de samordnade pensionerna och förmånerna har förändrats.

Ålderspension 1 000
LITA-förmån 1 400
Sammanlagt 2 400
– Samordningsgräns – 1 500
Överskjutande del 900
Ålderspensionens belopp 1 000 – 900 = 100

Om LITA-förmånen är större än samordningsgränsen dras den överskjutande delen av den nya pensionen.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.4.2013 är 100 + 300 = 400 euro i månaden.

Exempel: En ny LITA-förmån och ny pension som tjänats in vid sidan av pension

 • Pensionstagaren är född 11.2.1948
 • Hon har beviljats invalidpension från och med 1.7.2004
 • Hon beviljas en ny LITA-förmån 15.5.2012

Samordning år 2004

 • Invalidpensionens belopp är 1 250 euro/mån
 • Samordningsgrunden är 2 400 euro/månad.
 • Samordningsgränsen är 1 440 euro/mån
Invalidpension 1 250
– Samordningsgräns – 1 440
Överskjutande del 0
Invalidpensionens belopp 1 250

Invalidpensionens belopp fr.o.m. 1.7.2004 är 1 250 euro/mån

Ny samordning fr.o.m. 1.6.2012

 • Beloppet på LITA-förmånen är 1 800 euro/mån
 • Samordningsgränsen höjs med arbetspensionsindex till 2012 års nivå
 • Samordningsgränsen är 1 709,11 euro/mån
 • Invalidpensionens belopp enligt 2012 års nivå är 1 483,60 euro/mån
Invalidpension 1 483,60
LITA-förmån 1 800,00
Sammanlagt 3 283,60
-Samordningsgräns – 1 709,11
Överskjutande del 1 574,49
Invalidpensionens belopp 1 483,60 – 1 574,49 = 0

Invalidpensionens belopp fr.o.m. 1.6.2012 är 0 euro/mån

Ny samordning fr.o.m. 1.3.2013 när invalidpensionen ändras till ålderspension

 • Pensionstagaren har vid sidan av pensionen tjänat in ny pension på totalt 55 euro/mån.
 • Beloppet på LITA-förmånen är 1 850,85 euro/mån (indexförhöjning).
 • Samordningsgränsen är 1 757,39 euro/mån enligt nivån 2013
 • Invalidpensionens belopp enligt nivån år 2012 är 1 525,51 euro/mån
Invalidpension 1 525,51
LITA-förmån 1 850,85
Sammanlagt 3 376,36
-Samordningsgräns – 1 757,39
Överskjutande del 1 618,97
Invalidpensionens belopp 1 525,51 – 1 618,97 = 0

Eftersom LITA-förmånen är större än samordningsgränsen, dras den överskjutande delen av den nya pensionen.

Den överskjutande delen: 1 850,85 – 1 757,39 = 93,46 euro/mån

55 – 93,46 = 0 euro/mån

Ålderspensionen fr.o.m. 1.3.2013 är 0 euro i månaden.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: Förtida ålderspension (enligt 2005 års bestämmelser), beloppet på LITA-förmånen ändras

 • Pensionstagaren är född 5.10.1944
 • Han har beviljats förtida ålderspension fr.o.m. 1.11.2006
 • Beloppet på ålderspensionen är 1 700 euro/mån
 • Personen betalas också LITA-förmån, vars belopp är 1 000 euro/månad
 • I exemplet har indexhöjningar inte beaktats

Avdrag av primär förmån: 1 700 – 1 000 = 700 euro/mån

Förtidsminskningen är 12 mån x 0,6 % = 7,2 %

Förtidsminskning: 700 x 7,2 % = 50,40 euro/mån.

Den förtida ålderspensionen från och med 1.11.2005 är 700 – 50,40 = 649,60 €/mån.

Beloppet på LITA-förmånen ändras 1.1.2013

Avdraget av den primära förmånen görs i samma ordning som tidigare, dvs. först görs LITA-avdraget och efter det förtidsminskningen.

Den nya LITA-förmånen är 500 euro/mån

Avdrag av primär förmån: 1 700 – 500 = 1 200 euro/mån

Förtidsminskning: 1 200 x 7,2 % = 86,40 euro/mån

Den förtida ålderspensionen från och med 1.1.2013 är 1 200 – 86,40 =  1 113,60 euro/mån

Exempel: Förtida ålderspension (enligt 2007 års bestämmelser)

 • Pensionstagaren är född 4.6.1948
 • Han har beviljats förtida ålderspension fr.o.m. 1.7.2010
 • Beloppet på ålderspensionen är 1 700 euro/mån
 • I exemplet har indexhöjningar inte beaktats

Pensionstagaren beviljas ny LITA-förmån fr.o.m. 1.1.2013, och dess belopp är 1 000 euro/mån.

Eftersom ålderspensionen har beviljats efter 1.1.2007, görs först en förtidsminskning på pensionen och först efter det LITA-avdraget.

Förtidsminskningen är 12 mån x 0,6 % = 7,2 %

Förtidsminskning: 1 700 x (1 700 – 7,2 %) = 1 577,60 euro/mån.

Avdrag av primär förmån: 1 577,60 – 1 000 = 577,60 euro/mån

Den förtida ålderspensionen från och med 1.1.2013 är 577,60 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: LITA-avdrag, invalidpensionen beviljas retroaktivt

 • En person har beviljats en LITA-förmån från och med 1.1.2013
 • Invalidpensionen beviljas från samma tidpunkt med ett beslut givet i september 2013
 • Invalidpensionens belopp är 1 450 euro/mån

LITA-förmånens belopp har varierat enligt följande:

Fr.o.m.

euro/mån

 

1.1.2013

1 570

 

15.3.2013

1 256

period kortare än 30 dagar

7.4.2013

1 570

 

1.6.2013

1 413

 

21.7.2013

1 099

 

Invalidpensionens belopp efter LITA-avdraget:

Från och med 1.1.2013

1 450 – 1 570 = 0 euro/mån

Från och med 1.6.2013

1 450 – 1 413 = 37 euro/mån

Från och med 1.8.2013

1 450 – 1 099 = 351 euro/mån

Exempel: LITA-förmån beviljas med flera beslut, LITA-avdrag från och med fjärde månaden

 • En person har beviljats invalidpension från och med 1.7.2011
 • Invalidpensionens belopp är 1 450 euro/mån (enligt nivån år 2013)
 • Pensionstagaren beviljas en LITA-förmån från och med 11.1.2013
 • Flera beslut om förmånen har fastställts för korta perioder
 • Beloppet på förmånen har varierat

Beloppet på LITA-förmånen har genom beslut varierat enligt följande:

Fr.o.m.

euro/mån

11.1.2013

1 570

15.3.2013

1 256

7.4.2013

1 570

1.6.2013

1 413

21.7.2013

1 099

Den primära förmånen dras av i början av den fjärde månaden, 1.5.2013, eftersom man då vet om att förmånen har beviljats för över fyra månader.

Invalidpensionens belopp efter LITA-avdraget:

Från och med 1.5.2013

1 450 – 1 570 = 0 euro/mån

Från och med 1.6.2013

1 450 – 1 413 = 37 euro/mån

Från och med 1.8.2013

1 450 – 1 099 = 351 euro/mån

Exempel: LITA-förmånen beviljas med ett beslut, LITA-avdrag genast

 • En person har beviljats invalidpension från och med 1.7.2011
 • Invalidpensionens belopp är 1 450 euro/mån (enligt nivån år 2013)
 • Pensionstagaren beviljas LITA-förmån från och med 11.1.2013

I beslutet uppges att beloppet på LITA-förmånen varierar enligt följande:

Fr.o.m.

euro/mån

 

11.1.2013

1 570

 

15.3.2013

1 256

period kortare än 30 dagar

7.4.2013

1 570

 

1.6.2013

1 413

 

21.7.2013

1 099

 

Avdraget av den primära förmånen görs genast efter att LITA-förmånen börjat, eftersom förmånen genom beslutet har beviljats för en period på över fyra månader.

Invalidpensionens belopp efter LITA-avdraget:

Från och med 1.2.2013

1 450 – 1 570 = 0 euro/mån

Från och med 1.6.2013

1 450 – 1 413 = 37 euro/mån

Från och med 1.8.2013

1 450 – 1 099 = 351 euro/mån

 

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 6.6.2019

Grunduppgifter

 • Personen är född 1.7.1956
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 år och 6 månader
 • Personen tar ut partiell ålderspension på 25 % 1.8.2017
 • Personen tar ut ytterligare en del på 25 % 1.8.2018
 • Personen går i ålderspension 1.2.2020 i sin åldersklass lägsta pensionsålder
 • Arbetspensionsindex är 2534 för år 2017, 2558 för år 2018 och 2632 för år 2020
 • Lönekoefficienten är 1,389 år 2017, 1,400 år 2018 och 1,443 år 2020
 • Livslängdskoefficienten är 0,96344 för år 2017 och för en person född 1956 är den 0,957

Den första partiella ålderspensionen (25 %) fr.o.m. 1.8.2017

Baspensionen som tjänats in till och med slutet av år 2016 är 950,00 euro/mån (enligt nivån år 2017).

Den partiella ålderspensionen på 25 % är 0,25 x 950,00 = 237,50 euro/mån.

Förtidsminskning av den partiella ålderspensionen

Förtidsminskning tiden 1.8.2017–31.1.2020 = 30 mån

Förtidsminskningen är 30 mån x 0,4 % = 12 %

0,12 x 237,50 = 28,50 euro/mån

Pensionen innan den justeras med livslängdskoefficienten: 237,50 – 28,50 = 209,00 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår 2017:

0,96344 x 209,00 = 201,36 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen på 25 % fr.o.m. 1.8.2017 är 201,36 euro/mån (enligt nivån år 2017).

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA

Beloppet på den oförminskade partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA.

Den oförminskade partiella ålderspensionen på 25 % är 0,25 x 950,00 = 237,50 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår 2017:

0,96344 x 237,50 = 228,82 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA är 228,82 euro/mån.

Den andra partiella ålderspensionen (25 %) fr.o.m. 1.8.2018

Personen tar den andra pensionsdelen på 25 % vid 62 års ålder fr.o.m. 1.8.2018.

Baspensionen som tjänats in till och med slutet av år 2016 är enligt nivån för år 2018

950,00 x 1,400/1,389 = 957,52 euro/mån.

Den partiella ålderspensionen på 25 % är 0,25 x 957,52 = 239,38 euro/mån.

Förtidsminskning av partiell ålderspension

Förtidsminskning tiden 1.8.2018–31.1.2020 = 18 mån

Förtidsminskningen är 18 mån x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 239,38 = 17,24 euro/mån 

Beloppet på pensionen före den justeras med livslängdskoefficienten är 239,38 – 17,24 = 222,14 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem födda år 1956 (uppskattning)

0,957 x 222,14 = 212,59 euro/mån.

Justering av den löpande partiella ålderspensionen med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras till nivån enligt år 2018 med arbetspensionsindex

201,36 x 2558/2534 = 203,27 euro/mån

Den partiella ålderspensionen totalt

Pensionen är totalt 203,27 + 212,59 = 415,86 euro/mån.

Den andra partiella ålderspensionen är 415,86 euro/mån (enligt nivån år 2018) fr.o.m. 1.8.2018.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA

Beloppet på den oförminskade partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA.

Den oförminskade partiella ålderspensionen på 25 % är 0,25 x 957,52 = 239,38 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem födda år 1956 (uppskattning)

0,957 x 239,38 = 229,09 euro/mån.

Den första partiella ålderspensionen som uppgetts till FPA justeras med arbetspensionsindex

228,82 x 2558/2534 = 230,99 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA är 229,09 + 230,99 = 460,08 euro/mån.

Ålderspensionen efter partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2020

Personen uppnår sin pensionsålder i början av år 2020 och går i ålderspension 1.2.2020.

Baspensionen enligt nivån år 2020 är 950,00 x 1,443/1,389 = 986,93 euro/mån.

Sparandelen (50 %) är 0,5 x 986,93 euro/mån = 493,47 euro/mån (enligt nivån år 2020).

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår är den intjänade pensionens belopp 41,34 euro/mån (enligt nivån år 2020).

Pensionen är totalt 493,47 + 41,34 = 534,81 euro/mån.

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem födda år 1956 (uppskattning):

0,957 x 534,81 = 511,81 euro/mån.

Justering med arbetspensionsindex av löpande partiell ålderspension

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till nivån enligt år 2020 fr.o.m. år 2018.

415,86 euro/mån x 2632/2558 = 427,89 euro/mån

Ålderspensionen totalt

Pensionen är sammanlagt 427,89 + 511,81 = 939,70 euro/mån.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2020 är 939,70 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA

Beloppet på den oförminskade partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA.

Sparandelen (50 %) är 0,5 x 986,93 euro/mån = 493,47 euro/mån (enligt nivån år 2020).

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår är den intjänade pensionens belopp 41,34 euro/mån (enligt nivån år 2020).

Pensionen är sammanlagt 493,47 + 41,34 = 534,81 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem födda år 1956 (uppskattning):

0,957 x 534,81 = 511,81 euro/mån.

De partiella ålderspensioner som meddelats till FPA justeras med arbetspensionsindex till nivån enligt år 2020.

460,08 x 2632/2558 = 473,39 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som som ska uppges till FPA är 473,39 + 511,81 = 985,20 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 10.6.2019

Grunduppgifter

 • Personen är född 11.1.1958
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 64 år
 • Partiell ålderspension (25 %) börjar vid 61 års ålder 1.2.2019 och sedan ytterligare en partiell ålderspension (25 %) vid åldersklassens lägsta pensionsålder 1.2.2022 och efter det ålderspension vid 65 års ålder 1.2.2023
 • Som arbetspensionsindex har använts 2595 för år 2019 och 2723 för år 2022 och 2777 för år 2023
 • Som lönekoefficient har använts 1,419 för år 2019 och 1,512 för år 2022 och 1,564 för år 2023
 • Som livslängdskoefficient har 0,951 använts för år 2019 och som livslängdskoefficient 0,946 för år 1958 födda

Partiell ålderspension (25%) fr.o.m. 1.2.2019

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2018 är 850,00 euro/mån (2019 års nivå).

Partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 850,00 = 212,50 euro/mån.

Förtidsminskning av partiell ålderspension

Förtidsminskning under tiden 1.2.201931.1.2022 = 36 månader

Förtidsminskningen är 36 mån x 0,4 % = 14,4 %

0,144 x 212,50 = 30,60 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

212,50 – 30,60 = 181,90 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för den partiella ålderspensionens begynnelseår 2019 (uppskattning)

0,951 x 181,90 = 172,99 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2019 är 172,99 euro/mån.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den oförminskade partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA.

Partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 850,00 = 212,50 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för den partiella ålderspensionens begynnelseår 2019 (uppskattning)

0,951 x 212,50 = 202,09 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA är 202,09 euro/mån.

Den andra partiella ålderspensionen (25 %) fr.o.m. 1.2.2022

Sparandelen (25 %) av baspensionen enligt 2022 års nivå är 850,00 x 1,512/1,419 = 905,71 euro/mån.

0,25 x 905,71 euro/mån = 226,43 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1958

0,946 x 226,43 = 214,20 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex 

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2022 års nivå

172,99 x 2723/2595 = 181,52 euro/mån.

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2022 är 181,52 + 214,20 = 395,72 euro/mån.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA

0,946 x 226,43 = 214,20 euro/mån

Beloppet på den första förtida ålderspensionen justerad med index för år 2022 som uppgetts till FPA är 202,09 x 2723/2595 = 212,06 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA är 212,06 + 214,20 = 426,26 euro/mån.

Ålderspension vid 65 års ålder 1.2.2023

Baspensionen i nivån enligt år 2023 är 850,00 x 1,564/1,419 = 936,86 euro/mån.

Sparandelen 50 % är 0,5 x 936,86 = 468,43 euro/mån.

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 40,00 euro/mån i pension (enligt 2023 års nivå).

Pensionen är sammanlagt 508,43 euro/mån.

Uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som intjänats början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning tiden 1.2.202231.1.2023 = 12 mån

Uppskovsförhöjningen 12 mån x 0,4 % = 4,8 %

0,048 x 508,43 = 24,40 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

508,43 + 24,40 = 532,83 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1958 (uppskattning)

0,946 x 532,83 = 504,06 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2023 års nivå

395,72 euro/mån x 2777/2723 = 403,57 euro/mån.

Ålderspensionen sammanlagt

Sammanlagt är pensionen 403,57 + 504,06 = 907,63 euro/mån.

Ålderspensionen vid 65 års ålder fr.o.m. 1.2.2023 är 907,63 euro i månaden.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den oförminskade arbetspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA.

Sparandelen 50 % är 0,5 x 936,86 = 468,43 euro/mån.

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 40,00 euro/mån i pension (enligt 2023 års nivå).

Pensionen är sammanlagt 508,43 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1958 (uppskattning)

0,946 x 508,43 = 480,97 euro/mån.

Beloppet på de partiella ålderspensionerna justerade till nivån enligt år 2023 som uppgetts till FPA är

426,26 x 2777/2723 = 434,71 euro/mån.

Beloppet på arbetspensionen som ska uppges till FPA är 434,71 + 480,97 = 915,68 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 13.6.2019

Grunduppgifter

 • Personen är född 1.7.1956
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 år 6 månader
 • Personen tar ut partiell ålderspension på 25 % 1.8.2017
 • Personen tar en andra del på 25 % vid 64 års ålder 1.8.2020
 • Personen går i ålderspension 1.8.2021
 • Som arbetspensionsindex har använts 2534 för år 2017 och 2632 för år 2020 och 2676 för år 2021
 • Som lönekoefficient har använts 1,389 för år 2017 och 1,443 för år 2020 och 1,475 för år 2021
 • Som livslängdskoefficient har 0,96344 använts för år 2017 och som livslängdskoefficient 0,957 för år 1956 födda

Partiell ålderspension (25 %) fr.o.m. 1.8.2017

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2016 är 900 euro/mån (2017 års nivå).

Partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 900,00 = 225,00 euro/mån.

Förtidsminskning av partiell ålderspension

Förtidsminskning under tiden 1.8.2019–31.1.2022 = 30 månader 

Förtidsminskningen är 30 mån x 0,4 % = 12 %

0,12 x 225,00 = 27,00 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 225,00 – 27,00 = 198,00 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår 2017:

0,96344 x 198,00 = 190,76 euro/mån.

Partiell ålderspension

Partiell ålderspension 25 % från och med 1.8.2017 är 190,76 euro/mån (enligt nivån år 2017).

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den oförminskade partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten ska uppges till FPA.

Oförminskad partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 900,00 = 225,00 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår 2017:

0,96344 x 225,00 = 216,77 euro/mån.

Beloppet på den partiella förtida ålderspensionen som ska uppges till FPA är 216,77 euro/mån.

En andra partiell ålderspension (25 %) vid 64 års ålder 1.8.2020

Personen tar ut en andra pensionsdel på 25 % vid 64 års ålder fr.o.m. 1.8.2020.

Baspensionen som tjänats till och med slutet av år 2016 justeras till nivån enligt år 2020 med lönekoefficienten

900,00 x 1,443/1,389 = 934,99 euro/mån.

Partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 934,99 = 233,75 euro/mån.

Uppskovsförhöjning av partiell ålderspension

Uppskovsförhöjning tiden 1.2.2020–31.7.2020 = 6 mån

Uppskovsförhöjningen 6 mån x 0,4 % = 2,4 %

0,024 x 233,75 = 5,61 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 233,75 + 5,61 = 239,36 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för den egna åldersklassen (uppskattning):

0,957 x 239,36 = 229,07 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2020 års nivå

190,76 x 2632/2534 = 198,14 euro/mån.

Partiell ålderspension

Sammanlagt är pensionen 198,14 + 229,07 = 427,21 euro/mån.

Den partiella ålderspension från och med 1.8.2017 är 427,21 euro/mån (enligt nivån år 2020).

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten och utan uppskovsförhöjning ska uppges till FPA.

Partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 934,99 = 233,75 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för den egna åldersklassen (uppskattning):

0,957 x 233,75 = 223,70 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som uppgetts till FPA justeras till nivån enligt år 2020 med arbetspensionsindex.

216,77 x 2632/2534 = 225,15 euro/mån

Beloppet på den partiella ålderspensionen som ska uppges till FPA är 223,70 + 225,15 = 448,85 euro/mån.

Ålderspension efter partiell ålderspension fr.o.m. 1.8.2021

Personen tar ut ålderspension vid 65 års ålder 1.8.2021.

Baspensionen i nivån enligt år 2021 är 900,00 x 1,475/1,389 = 955,72 euro/mån.

Sparandelen (50 %) är 0,5 x 955,72 euro/mån = 477,86 euro/mån (enligt nivån år 2021).

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 13,33 euro/mån i pension (enligt 2021 års nivå).

Sammanlagt är pensionen 477,86 + 13,33 = 491,19 euro/mån.

Uppskovsförhöjning av ålderspensionen

Uppskovsförhöjning för tiden 1.2.2020–31.1.2021 = 18 mån

Uppskovsförhöjningen är 18 mån x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 491,19 = 35,37 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

491,19 + 35,37 = 526,56 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras om livslängdskoefficienten för personer födda år 1956 (uppskattning):

0,957 x 526,56 = 503,92 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen som betalats först justeras med arbetspensionsindex till 2021 års nivå från och med år 2020

427,21 x 2676/2632 = 434,35 euro/mån.

Ålderspensionen sammanlagt

Sammanlagt är pensionen 434,35 + 503,92 = 938,27 euro/mån.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.8.2021 är 938,27 euro i månaden.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten och utan uppskovsförhöjning ska uppges till FPA.

Sparandelen (50 %) är 0,5 x 955,72 euro/mån = 477,86 euro/mån (enligt nivån år 2021).

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 13,33 euro/mån i pension (enligt 2021 års nivå).

Sammanlagt är pensionen 477,86 + 13,33 = 491,19 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1956 (uppskattning):

0,957 x 491,19 = 470,07 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som uppgetts till FPA justeras till nivån enligt år 2021 med arbetspensionsindex.

448,85 x 2676/2632 = 456,35 euro/mån

Beloppet på ålderspensionen som ska uppges till FPA är 456,35 + 470,07 = 926,42 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 7.8.2019

Grunduppgifter

 • Personen är född 11.1.1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 år
 • En partiell ålderspension på 25 % från och med 1.2.2017, en andra partiell ålderspension på 25 % 1.2.2018, varefter ålderspension vid 65 års ålder 1.2.2019.
 • Som arbetspensionsindex har använts 2534 för år 2017 och 2558 för år 2018 och 2595 för år 2019
 • Som lönekoefficient har använts 1,389 för år 2017 och 1,400 för år 2018 och 1,419 för år 2019
 • Som livslängdskoefficient har livslängdskoefficienten 0,96800 för 1954 födda använts

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2017

Baspensionen som tjänats in till och med slutet av år 2016 är 950,00 euro/mån, varav förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier är 54,55 euro/mån (nivån 2017).

Den partiella ålderspensionen är 950,00 x 0,25 % = 237,50 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954

0,96800 x 237,50 = 229,90 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2017 är 229,90 euro/mån.

Den partiella ålderspensionen börjar när personen har fyllt 63 år (åldersklassens lägsta pensionsålder), och därför förtidsminskas eller uppskovsförhöjs den inte.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen som ska uppges till FPA ska beräknas så att baspensionen inte innehåller intjäning enligt StPEL justerat med livslängdskoefficienten.

950,00 – 54,55 = 895,45 euro/mån

0,25 x 895,45 = 223,86 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954:

0,96800 x 223,86 = 216,70 euro/mån.

Beloppet på den partiella förtida ålderspensionen som ska uppges till FPA är 216,70 euro/mån.

Den andra partiella ålderspension (25 %) fr.o.m. 1.2.2018

Baspensionen 950,00 euro/mån som tjänats till och med slutet av år 2016 justeras till nivån enligt år 2018 med lönekoefficienten.

950,00 x 1,400/1,389 = 957,52 euro/mån

0,25 x 957,52 = 239,38 euro/mån

Uppskovsförhöjning av partiell ålderspension

Uppskovsförhöjning för tiden 1.2.2017–31.1.2018 = 18 mån

Uppskovsförhöjningen 18 mån x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 239,38 euro/mån = 17,24 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

239,38 + 17,24 = 256,62 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten 0,96800 för personer födda år 1954

0,96800 x 256,62 = 248,41 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

229,90 x 2558/2534 = 232,08 euro/mån

Partiell ålderspension

232,08 + 248,41 = 480,49 euro/mån

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2018 är 480,49 euro/mån.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten och utan uppskovsförhöjning ska uppges till FPA.

Baspensionen (utan intjäning enligt StPEL) justeras till nivån enligt 2018 med lönekoefficienten. För dem födda före år 1954 beräknar Yhella det här felaktigt med arbetspensionsindex. FPA ber i sådana fall separat om justering av beloppet.

895,45 x 1,400/1,389 = 902,54 euro/mån

902,54 x 0,25 = 225,64 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954

0,96800 x 225,64 = 218,42 e/mån.

Den första partiella ålderspensionen som ska uppges till FPA justeras med arbetspensionsindex

216,70 x 2558/2534 = 218,75 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som ska uppges till FPA är 218,75 + 218,42 = 437,17 euro/mån.

Ålderspension vid 65 års ålder 1.2.2019

Baspensionen 950,00 euro/mån som tjänats till och med slutet av år 2016 justeras till nivån enligt år 2019 med lönekoefficienten.

950,00 x 1,419/1,389 = 970,52 euro/mån.

Sparandelen (50 %) är 0,5 x 970,52 = 485,26 euro/mån.

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 15,00 euro/mån i pension (enligt 2019 års nivå).

485,26 + 15,00 = 500,26 euro/mån

Uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som intjänats från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning för tiden 1.2.2017–31.1.2019 = 24 mån

Uppskovsförhöjningen 24 mån x 0,4 % = 9,6 %

0,096 x 500,26 = 48,02 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 500,26 + 48,02 = 548,28 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954:

0,96800 x 548,28 = 530,74 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2019 års nivå

480,49 x 2595/2558 = 487,44 euro.

Ålderspensionen sammanlagt

Pensionen är totalt 487,44 + 530,74 = 1 018,18 euro/mån.

Ålderspensionen vid 65 års ålder är 1 018,18 euro i månaden fr.o.m. 1.2.2019.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på ålderspensionen justerad med livslängdskoefficienten och utan uppskovsförhöjning ska uppges till FPA.

Baspensionen (utan intjäning enligt StPEL) justeras till nivån enligt 2019 med lönekoefficienten.

För dem födda före år 1954 beräknar Yhella det här felaktigt med arbetspensionsindex. FPA ber i sådana fall separat om granskning av beloppet.

902,54 x 1,419/1,400 = 914,79 euro/mån

0,5 x 914,79 = 457,40 euro/mån

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 15,00 euro/mån i pension (enligt 2019 års nivå).

457,40 + 15,00 = 472,40 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954:

0,96800 x 472,40 = 457,28 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som uppges till FPA justeras till nivån enligt år 2019 med arbetspensionsindex.

437,17 x 2595/2558 = 443,49 euro/mån

Beloppet på ålderspensionen som ska uppges till FPA är 443,49 + 457,28 = 900,77 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 9.8.2019

Grunduppgifter

 • Födelsetid 15.1.1953
 • En partiell ålderspension (25 %) börjar 1.2.2018 och en andra partiell ålderspension (25 %) börjar 1.2.2019.
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Ålderspensionen börjar 1.2.2020
 • Som arbetspensionsindex har använts 2558 för år 2018 och 2595 för år 2019 och 2632 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,400 för år 2018 och 1,419 för år 2019 och 1,443 för år 2020
 • Livslängdskoefficienten för födda år 1953 är 0,97200

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2018

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2017 är 900,00 euro/mån, och innehåller 16,00 euro/mån som tillväxt med 4,5 % (2018 års nivå).

Partiell ålderspension 25 % är 0,25 x 900,00 = 225,00 euro/mån.

Uppskovsförhöjning till partiell ålderspension

Uppskovsförhöjning 1.1.2017–31.1.2018 = 13 mån

Uppskovsförhöjning 13 x 0,4 % = 5,2 %

0,052 x 225,00 = 11,70 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 225,00 + 11,70 = 236,70 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953

0,97200 x 236,70 = 230,07 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2018 är 230,07 euro/mån (enligt 2018 års nivå).

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen beräknad utan den baspension som tillväxt med 4,5 % och uppskovsförhöjningen.

900,00 – 16,00 = 884,00 euro/mån

Beloppet på partiell ålderspension som inte skjutits upp är 

0,25 x 884,00 = 221,00 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953

0,97200 x 221,00 = 214,81 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som ska uppges till FPA är 214,81 euro/mån.

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2019

Sparandelen (25 %) av baspensionen enligt 2019 års nivå

900,00 x 1,419/1,400 = 912,21 euro/mån.

0,25 x 912,21 = 228,05 euro/mån

Uppskovsförhöjning till partiell ålderspension

Uppskovsförhöjning 1.1.2017–31.1.2019 = 25 mån

Uppskovsförhöjning 25 x 0,4 % = 10 %

0,10 x 228,05 = 22,81 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

228,05 + 22,81 = 250,86 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953

0,97200 x 250,86 = 243,84 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

230,07 x 2595/2558 = 233,40 euro/mån

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2019 är 233,40 + 243,84 = 477,24 euro/mån.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen beräknad utan den baspension som tillväxt med 4,5 % och uppskovsförhöjningen ska uppges till FPA.

För dem födda före år 1954 beräknar Yhella det här felaktigt med arbetspensionsindex. FPA ber i sådana fall separat om justering av beloppet.

Baspensionen (utan tillväxt med 4,5 %) justerad med lönekoefficienten till nivån enligt år 2019 är

884,00 x 1,419/1,400 = 896,00 euro/mån.

Partiell ålderspension som inte skjutits upp är

0,25 x 896,00 = 224,00 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953

0,97200 x 224,00 = 217,73 euro/mån.

Den första partiella ålderspensionen justerad med arbetspensionsindex till nivån enligt år 2019 är 214,81 x 2595/2558 = 217,92 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som ska uppges till FPA är 217,92 + 217,73 = 435,65 euro/mån.

Ålderspension efter partiell ålderspension 1.2.2020

Sparandelen (50 %) av baspensionen enligt 2020 års nivå

900,00 x 1,443/1,400 = 927,64 euro/mån.

0,5 x 927,64 = 463,82 euro/mån

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 14,10 euro/mån i pension (enligt 2020 års nivå).

463,82 + 14,10 = 477,92 euro/mån.

Uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som intjänats från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning 1.1.2017–31.1.2020 = 37 mån

Uppskovsförhöjning 37 x 0,4 % = 14,8 %

0,148 x 477,92 euro/mån = 70,73 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

477,92 + 70,73 = 548,65 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953

0,97200 x 548,65 = 533,29 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till nivån enligt år 2020

477,24 x 2632/2595 = 484,04 euro/mån

Ålderspensionen sammanlagt

Sammanlagt är pensionen 484,04 + 533,29 = 1 017,33 euro/mån

Ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2020 är 1 017,33 euro i månaden.

Beloppet på den arbetspension som ska uppges till FPA

Beloppet på den partiella ålderspensionen beräknad utan den baspension som tillväxt med 4,5 % och uppskovsförhöjningen ska uppges till FPA.

Baspensionen justerad med lönekoefficienten till nivån enligt år 2020 är 884,00 x 1,443/1,400 = 911,15 euro/mån.

För dem födda före år 1954 beräknar Yhella det här felaktigt med arbetspensionsindex. FPA ber i sådana fall separat om justering av beloppet.

0,5 x 911,15 = 455,58 euro/mån

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 14,10 euro/mån i pension (enligt 2020 års nivå).

Pension före justering med livslängdskoefficienten

455,58 + 14,10 = 469,68 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953

0,97200 x 469,68 = 456,53 euro/mån.

Beloppet på den partiella ålderspensionen som uppges till FPA justeras till nivån enligt år 2020 med arbetspensionsindex.

435,65 x 2632/2595 = 441,86 euro/mån

Beloppet på ålderspensionen som ska uppges till FPA är 441,86 + 456,53 = 898,39 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2019 – tills vidarePublicerat 3.10.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Ett bildexempel på ett fall där personen redan får OffPL-ålderspension och arbetar i en ArPL-försäkrad anställning till försäkringsskyldighetens övre åldersgräns har lagts till. Exemplets svenska rubrik har preciserats.

Hur arbetsinkomst som utbetalas under ålderspensionens begynnelsemånad beaktas i den första ArPL-ålderspensionen

Om arbetstagarens första ArPL-ålderspension börjar 1.1.2019 eller senare och arbetsinkomster betalas till arbetstagaren under ålderspensionens begynnelsemånad, beviljas den pension som tillvuxit av dessa arbetsinkomster till ålderspensionen retroaktivt från ålderspensionens början. En förutsättning är att arbetsinkomsterna har betalats för en sådan anställning som har upphört före ålderspensionens början.

Exempel: Den första ArPL-ålderspensionen börjar 1.1.2019

 

Hur arbetsinkomst som betalas under den första ArPL-ålderspensionens begynnelsemånad beaktas i ArPL-ålderspension vid försäkringsskyldighetens övre åldersgräns, när personen redan får ålderspension enligt någon annan arbetspensionslag

När en arbetstagare som får OffPL ålderspension vid sidan av pensionen arbetar i en ArPL-anställning och avslutar anställningen vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten så att hens ArPL-ålderspension börjar vid ingången av månaden efter den då hen uppnått åldersgränsen och slutlikviden kommer att betalas under den första kalendermånaden då ArPL-ålderspensionen betalas, beaktas slutlikviden i ålderspensionen enligt ArPL.

En förutsättning är att arbetstagaren i samband med OffPL-ålderspensionen inte alls har beviljats ArPL-ålderspension (APL eller KoPL), eftersom det krävs att den ArPL-ålderspensionen som beviljas är den första ArPL-pensionen som beviljas personen.

 

Exempel: Personen får OffPL-ålderspension och arbetar vid sidan av den i en ArPL-anställning, efter vilken den första ArPL-ålderspensionen börjar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

Giltighetstid 4.3.2024 – tills vidarePublicerat 18.6.2024

Grunduppgifter

 • Pensionsfall år 2014
 • Invalidpension 1 800,00 e/mån, pensionen börjar år 2015
 • Skadefall år 2006, LITA-förmån 1 440,00 e/mån (enligt 2015 års nivå)
 • Den löpande invalidpensionen engångsförhöjs med 10 % 1.1.2021
 • I exemplet har använts en uppskattning av arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2037. Som lönekoefficient har använts 2,379 och som arbetspensionsindex 4024.
 • LITA-förmånen är 1 080,00 e/mån år 2037 när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Invalidpension

Pensionsfall år 2014, invalidpensionen är 1 800,00 e/mån och börjar år 2015.

Skadefall år 2006, LITA-förmånen är 1 440,00 e/mån

LITA-förmånen dras av från invalidpensionen 1 800,00 – 1 440,00 = 360,00 e/mån.

Tiden för VTJ-tillväxten 1.1.2007 – 31.12.2013, VTJ-tillväxt 380,00 e/mån.

Eftersom VTJ-tillväxten är större, beviljas den som invalidpension 380,00 e/mån.

Den löpande invalidpensionen engångsförhöjs 1.1.2021

Engångsförhöjningen görs i början av det kalenderår fram till vilket det har gått 5 kalenderår sedan pensionen började.

Pensionen indexjusteras till 2021 års nivå och utökas med engångsförhöjningen 10 %. (380,00 x 2631/2519) x 1,10 = 436,59 e/mån.

Invalidpensionen ändras till ålderspension år 2037 och pensionen räknas på nytt, LITA-förmånens belopp ändras

Invalidpensionen ändras till ålderspension år 2037 och pensionen räknas på nytt, LITA-förmånens belopp ändras.

LITA–förmånen är 1 080,00 e/mån (kan innehålla engångsförhöjning).

För arbete som personen haft vid sidan om invalidpensionen och som upphört beviljas pension, 30,00 e/mån.

I exemplet har använts en uppskattning av arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2037. Lönekoefficienten är 2,379 och arbetspensionsindex 4024. (1800 1,10) * 4024/2519 = 3 162,97 e/mån.


Den ursprungliga invalidpensionen efter engångsförhöjningen enligt 2037 års nivå är 3 162,97 e/mån.

LITA-avdrag:

LITA-avdrag:
(3 162,97+ 30,00) – 1 080,00 = 2 112,97 e/mån

VTJ-tillväxt:

VTJ-tillväxten och den pension som tillvuxit under tiden med invalidpensionen justeras med lönekoefficienten till 2037 års nivå.

I exemplet har använts en uppskattning av lönekoefficienten är 2037, lönekoefficienten är 2,379.

380*2,379/1,363 = 663,26 e/mån


663,26 + 30,00 = 693,26 e/mån


Som ålderspension beviljas pensionen efter LITA-avdraget, 2 112,97 e/mån.